Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005"

Transkript

1 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5. sundhedskontor Slotsholmsgade København K Tryk: Salogruppen A/S ISBN trykt udgave: ISBN elektronisk udgave: Publikationen er tilgængelig på Publikationen kan fås ved henvendelse til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5. sundhedskontor Slotsholmsgade København K Tlf Fax E-post: Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 1

2 Hvorfor skal der etableres et depot for radioaktivt affald nu? Forskningscenter Risø ved Roskilde har gennem årene fungeret som central opsamlingsstation for alt radioaktivt affald i Danmark. Affaldet stammer dels fra sundhedssektoren og industrien, dels fra forskningsaktiviteter på Risø. Som miljøbevist samfund har vi et ansvar for at rydde op efter os selv. Da det i år 2000, efter mere end 40 års forskningsaktiviteter inden for atomkraft og nuklear forskning, blev besluttet at sætte punktum for reaktorbaseret forskning i Danmark, blev behovet for et egentligt dansk slutdepot for radioaktivt affald aktualiseret. Ved etablering af et slutdepot vil det blive sikret, at det radioaktive affald ikke vil give anledning til skader på mennesker eller miljø i fremtiden. Folketinget gav i 2003, i beslutningsforslag B 48 om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, samtykke til, at regeringen begyndte at udarbejde et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. Beslutningsforslag B 48: Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen fremmer afviklingen (dekommissioneringen) af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø hurtigst muligt i regi af den selvstændige virksomhed Dansk Dekommissionering, sådan at arealerne af de nukleare tilsynsmyndigheder kan frigives til ubegrænset brug inden for en tidshorisont på op til 20 år. Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen samtidig med afviklingen (dekommissioneringen) påbegynder udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. 2 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

3 Afviklingen af de nukleare anlæg på Risø er startet. Til dette formål er den statsejede virksomhed, Dansk Dekommissionering, blevet oprettet. Virksomheden består blandt andet af medarbejdere fra de tidligere forsøgsanlæg på Risø, således at kendskabet til anlæggene er bevaret i virksomheden. Det er planen, at der sideløbende med afviklingen af de nukleare anlæg skal etableres et slutdepot, der kan rumme både det radioaktive affald, der er oplagret på Risø, og det affald samfundet producerer en årrække frem. Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 3

4 Radioaktivitet Radioaktive materialer (herunder radioaktivt affald) indeholder atomer i en ustabil tilstand. Et radioaktivt atom vil søge at komme i en stabil tilstand, og under denne proces udsender atomet radioaktiv stråling. Dette kaldes radioaktivt henfald. Vi udsættes hele tiden for stråling fra vores omgivelser. På figur 1 er vist et diagram over kilderne til den stråling, vi udsættes for, og de resulterende gennemsnitlige stråledoser. Medicinske undersøgelser (1 msv/år) Naturlig (3 msv/år) Andet (0,04 msv/år) Figur 1. Bestråling af den danske befolkning (årlig middeldosis pr. person 1992) Omkring 3/4 af den stråling, vi udsættes for, er naturligt forekommende. Den væsentligste kilde er radon. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas i jorden, der kan trænge op i bygninger. Andre kilder er stråling fra naturligt forekommende radioaktive stoffer i jorden, byggematerialer og vores fødevarer samt stråling fra verdensrummet (kosmisk stråling). 4 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

5 Ca. 1/4 af strålingen er menneskeskabt. Det drejer sig fortrinsvis om stråling i forbindelse med medicinske undersøgelser, men vi modtager også meget små stråledoser fra radioaktivt nedfald fra tidligere atombombeforsøg, Tjernobyl og andre menneskeskabte kilder. Radioaktiv stråling kan være farlig, idet strålingen kan beskadige cellerne, når den afgiver energi til vævet. Risikoen og skadernes omfang afhænger af stråledosis. Stråledoser måles i msv (millisievert). Doser på over msv modtaget over kort tid er akut dødelige. Mindre doser, der ikke giver akutte stråleskader, vurderes at kunne give skader senere i livet i form af kræftsygdomme og genetiske skader, der kan medføre misdannelser i senere generationer. For at beskytte befolkningen mod disse skader er der fastsat grænser for, hvor meget stråling befolkningen må udsættes for fra menneskeskabte strålekilder, dog undtaget medicinsk bestråling. Den årlige dosisgrænse for bestråling af befolkningen er fastsat til 1 msv. Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 5

6 Radioaktivt affald Det danske radioaktive affald er af meget forskellig oprindelse og type. Affaldet stammer fra undersøgelser af patienter på danske sygehuse, forskning, herunder forskning på Risø, industri og råstofudvinding. Der er gennem de sidste 45 år oplagret radioaktivt affald på Risø. I deponeret form vil affaldet fylde omkring m 3. Hertil kommer affald i forbindelse med afvikling af de nukleare anlæg, op mod m 3. Der er tale om følgende typer affald: Affaldstype Bestanddele Depot volumen Eksisterende Fast affald: papir, glasudstyr, arbejdstøj, 3000 m 3 oplagret affald engangshandsker m.v. Restprodukt fra rensning af vand på Risøs vandbehandlingsanlæg Kasseret udstyr forurenet med radioaktive stoffer Rester efter forsøg Affald efter uranudvinding 1000 m 3 med uranudvinding Særligt affald Lukkede kilder fra bl.a. dansk industri 200 m 3 Prøver fra bestrålet brændsel Ubestrålet uran m.v. Affald fra afvikling Grafit 1000 m 3 af de nukleare Metaldele anlæg på Risø Beton m.v. 6 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

7 Figur 2. Oplagrede tromler med radioaktivt affald på Behandlingsstationen på Risø Herudover er der oplagret omkring m 3 malm på Risø fra Kvanefjeldet på Grønland. Malmen og det underliggende jord, der skal fjernes sammen med malmen, fylder tilsammen godt m 3. Der kommer stadig nyt radioaktivt affald til fra sygehuse, industri og forskning i Danmark. Årligt omkring 8 m 3. Undersøgelser og drift af olie- og gasfelterne i Nordsøen medfører en ny type affald med indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer, i fagkredse kaldet NORM-affald. Der foregår p.t. vurderinger af mulighederne for deponering af denne type affald. Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 7

8 Alt det danske radioaktive affald er lav- og mellemaktivt affald. Det er først og fremmest lande med atomkraft, der har højaktivt affald. Langt den største del af det danske affald er kortlivet, det vil sige, at radioaktiviteten i affaldet aftager relativt hurtigt. En mindre del af affaldet er dog langlivet mellemaktivt affald, det vil sige, at det indeholder væsentlige mængder radioaktive stoffer med halveringstider større end 30 år. En særlig del heraf er 233 kg bestrålet forsøgsbrændsel, der er en rest efter tidligere undersøgelser på Risø. For dette affald undersøges jf. B 48, om der kan findes en international løsning på linie med de tidligere løsninger vedrørende andet brugt brændsel fra Risø. I forbindelse med deponering har det betydning, om affaldet er kortlivet eller langlivet. Det kortlivede, lav- og mellemaktive affald er henfaldet så meget efter ca. 300 år, at det ikke mere udgør nogen strålingsmæssig risiko for befolkningen. Det langlivede affald kan udgøre en risiko i længere tid. Depoter til langlivet affald skal derfor udformes, så affaldet isoleres i en længere periode. 8 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

9 Hvordan ser et depot for radioaktivt affald ud? Ved udformning af et slutdepot for radioaktivt affald skal der sikres en passende lav risiko for skadelige effekter på nuværende og fremtidige generationer samt miljøet. For at opnå dette skal affaldet isoleres i en periode. Normalt sondrer man mellem overfladenær deponering og dyb, geologisk deponering af radioaktivt affald. Overfladenær deponering er deponering på terræn eller terrænnært, f.eks. i helt eller delvis nedgravede betonbunkere med jord og beplantning over. Depoterne kan også være gravet ind i skrænter eller fjeldsider som minegange. Depoterne vil oftest ligge over grundvandsspejlet. Depoter anlagt lidt dybere, ned til omkring 100 meter under terræn, regnes også for overfladenære. Normalt vil de ligge under grundvandsspejlet. Geologisk deponering er deponering i geologiske formationer som ler, salt eller grundfjeld i større dybder, oftest flere hundrede meter under terræn. Ved deponering i geologiske formationer opnår man isolering af affaldet i meget lange perioder. Deponering i borehuller er en variation af geologisk deponering. Borehuller udføres som traditionelle råstof- eller vandforsyningsboringer i stabile geologiske lag. Metoden er en mulighed, hvis man skal deponere mindre mængder langlivet lav- og mellemaktivt affald. Der foreligger ikke konkrete planer for, hvordan det danske depot for radioaktivt affald skal udformes. Ud over de sikkerhedsmæssige krav, man vil stille til et depot, skal der tages andre hensyn, f.eks. muligheden for senere at tage dele af affaldet ud af depotet for en alternativ behandling af affaldet. Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 9

10 Ved deponering af radioaktivt affald skal man være opmærksom på, at affaldet kan indeholde ikke-radioaktive giftige stoffer, f.eks. tungmetaller. Depotet skal derfor også overholde de almindelige krav til deponering af farligt affald. En mulig dansk depotudformning kunne være en kombination af et overfladenært depot, hvor langt størstedelen af affaldet kan deponeres, og et borehul til det særlige affald, der har stort indhold af langlivede radioaktive stoffer. Figur 3. El Cabril, Spanien, overfladenært slutdepot i driftsfasen 10 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

11 Sikkerhed for mennesker og miljø Ved etablering af et slutdepot for radioaktivt affald skal det sikres, at depotet ikke vil give anledning til skader på mennesker eller miljø nu og i fremtiden. Der skal således være en meget høj grad af sikkerhed omkring depotet. Anbefalinger fra de internationale organisationer inden for sikkerhed på stråleområdet, IAEA og ICRP, har stor vægt ved beskrivelsen af de danske principper for projektering, etablering, drift og overvågning af et slutdepot. IAEA International Atomic Energy Agency er en organisation under FN. Formålet med IAEA er at fremme sikkerhed og sundhed i forbindelse med udvikling af fredelige nukleare teknologier. IAEA driver og støtter forskningslaboratorier, udarbejder standarder, står for konventioner og udfører inspektioner for at sikre, at nukleare materialer alene anvendes til fredelige formål. IAEA s standarder er internationalt anerkendte og anvendes som baggrund for fastsættelse af national lovgivning og udarbejdelse af nationale standarder, herunder i EU. Efterlevelse af anbefalingerne i standarderne anses internationalt for at være en væsentlig bestanddel af best practice. Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 11

12 ICRP The International Commission on Radiological Protection er et uafhængigt internationalt netværk af specialister inden for forskellige felter af strålebeskyttelse. ICRP tilbyder deres anbefalinger og rådgivning til myndigheder og operatører med ansvar inden for strålebeskyttelse. Selvom ICRP ikke har kompetence til at pålægge nogen deres forslag, følger praksis i mange lande tæt ICRP s anbefalinger. Et vigtigt redskab ved etablering af et slutdepot er sikkerhedsanalyser, der anvendes i alle led i processen: ved identificering af egnede steder til depotet ved udformning af depotet ved beskrivelse af driftsrutiner ved fastlæggelse af overvågningsprogrammer m.v. I sikkerhedsanalyserne opstilles matematiske modeller for at vurdere udslip af radioaktive stoffer fra depotet gennem de næste mange hundrede år. Det er nødvendigt at anvende matematiske modeller, da vi ikke har nogen erfaringer med opbevaring af radioaktivt affald i slutdepoter i flere hundrede år. Før modellerne kan opstilles, skal der ske en identifikation af mulige scenarier for områdets fremtidige udvikling, eksempelvis: uændrede forhold eller mindre ændringer som f.eks. ændret grundvandsstand eller nedbørsmængde usandsynlige hændelser som istid eller jordskælv inden for få hundrede år utilsigtet indtrængning, f.eks. ved boring efter vand eller andre ressourcer. 12 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

13 For hvert scenarium beskrives de mulige spredningsveje for radioaktive stoffer fra depotet, og stråledosis til en (hypotetisk) gruppe af individer, der repræsenterer den del af befolkningen, der vil kunne modtage den største stråledosis i scenariet, beregnes. Det vil ofte være udvaskning af radioaktive stoffer, der er den vigtigste spredningsvej. Resultaterne af sikkerhedsanalyserne holdes op mod fastsatte kriterier for den maksimale stråledosis (referencedosis) til befolkningen fra depotet. Referencedosis fastsættes som en brøkdel af den årlige dosisgrænse for bestråling. Det er et internationalt anerkendt princip, at befolkningen skal udsættes for så lave stråledoser som muligt under hensyn til de samfundsmæssige og økonomiske forhold. Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 13

14 Hvor skal depotet ligge? Med vedtagelsen af beslutningsforslag B 48 har Folketinget givet sit samtykke til, at regeringen begynder at udarbejde et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lavog mellemaktivt affald. Samtidig har Folketinget besluttet, at depotet til dansk radioaktivt affald skal placeres på dansk jord. Når de grundlæggende principper for sikkerhed og miljø i forbindelse med et slutdepot for dansk radioaktivt affald er fastlagt, kan der igangsættes en udvælgelsesproces, hvor forhold som topografi, geologi, hydrogeologi og ressourceinteresser vil blive nærmere undersøgt. Det er kompliceret at finde et egnet sted at placere et slutdepot for radioaktivt affald. IAEA anbefaler, at man i første omgang udvælger potentielle områder til placering af depotet ud fra foreliggende data om geologiske, hydrologiske og topografiske forhold. Dette vil give en ramme for, hvilke områder, der overordnet lever op til de krav, man stiller til et slutdepot for radioaktivt affald. En mulig fremgangsmåde kunne være, at der peges på ca. en snes områder med egnede forhold. Herefter vil man skulle beskrive og vurdere lokalspecifikke forhold som arealanvendelse, miljø, natur og transportforhold samt sociale og kulturelle aspekter. På baggrund af dette vil der skulle udvælges et mindre antal områder, hvor der udføres mere detaljerede undersøgelser. De detaljerede undersøgelser vil især bestå af egentlige tekniske feltundersøgelser i form af boringer, målinger og overvågningsprogrammer. Sideløbende med undersøgelserne vil der blive udført sikkerhedsanalyser og miljøvurderinger (VVM). Beslutning om tekniske forhold, f.eks. depotkoncept, der kan have betydning for de mulige geografiske placeringer af et dansk slutdepot, vil indgå på linie med andre væsentlige beslutninger. Hele udvælgelsesprocessen skal ske i tæt kontakt med lokale myndigheder og den interesserede offentlighed. 14 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

15 Hvor langt er processen i Danmark? Indenrigs- og Sundhedsministeriet forestår udarbejdelsen af det beslutningsgrundlag, som skal fastlægge de fundamentale sikkerheds- og miljømæssige principper for etablering af et slutdepot for lav- og mellemaktivt affald. Det følger af, at den nukleare lovgivning hører under ministeriet. Et forslag til beslutningsgrundlag vil foreligge i 2005 med efterfølgende offentlig høring. Det fremgår af B 48, at forslaget bl.a. skal anvendes til senere at definere konkrete krav til pladsvalg og depotudformning. Endvidere skal det på baggrund af principperne senere defineres, hvorledes det skal dokumenteres, at sikkerhedsniveauerne kan og vil blive opfyldt i forhold til et konkret slutdepotprojekt. Beslutningsgrundlaget vil derfor ikke komme til at indeholde konkrete forslag til placeringen af et slutdepot. På baggrund af projektets komplekse karakter samt hensynet til åbenhed har Indenrigs- og Sundhedsministeriet valgt at organisere arbejdet på følgende måde: Arbejdsgruppe Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra flere statslige institutioner. Arbejdsgruppen bidrager til at sikre et fyldestgørende og velfunderet beslutningsgrundlag. Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 15

16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har formandskabet for arbejdsgruppen. Øvrige deltagere er Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (nuklear anlægsindehaver, som modtager og opbevarer dansk radioaktivt affald), Dansk Dekommissionering (driftsansvarlig for affaldet), Miljøministeriet, repræsenteret ved Skov- og Naturstyrelsen (miljøvurdering og planlovgivningen), Miljøstyrelsen (affaldsdeponering) og GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse) samt Statens Institut for Strålehygiejne og Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen og Statens Institut for Strålehygiejne udgør de nukleare tilsynsmyndigheder. Kreds af interessenter Arbejdsgruppens arbejdsmateriale fremlægges løbende på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Arbejdsgruppen tager initiativ til minihøringer for diverse interessenter m.v. Andre lande Flere lande i Europa har etableret overfladenære slutdepoter for lav- og mellemaktivt affald, blandt andre Finland, Frankrig, Norge, Spanien og Sverige. Danmark har gode muligheder for at trække på den erfaring, disse europæiske lande har opbygget inden for området. Mens man i Finland, Norge og Sverige har placeret depotet som minegange i grundfjeldet, har man i Frankrig og Spanien etableret slutdepoter i terrænniveau. 16 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

17 Vil du vide mere? På Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, 1), findes information om etablering af et dansk slutdepot for radioaktivt affald. Arbejdspapirer og rapporter vil løbende blive lagt ud på hjemmesiden. På Statens Institut for Strålehygiejnes hjemmeside, findes information om ioniserende stråling, strålebeskyttelse, radioaktivt affald samt links til en række internationale organisationer inden for strålebeskyttelse. På Dansk Dekommissionerings hjemmeside, findes information om afviklingen af de nukleare anlæg på Risø og håndteringen af radioaktivt affald i Danmark. På International Atomic Energy Agency s hjemmeside, findes informationer om internationale standarder, rapporter m.m. om radioaktivt affald. På The International Commission on Radiological Protection s hjemmeside, findes informationer om Kommissionen. På Nuclear Energy Agency s hjemmeside, findes informationer og publikationer om radioaktivt affald. På næste side er der angivet links til myndigheder og operatører på området i en række europæiske lande, der har etableret slutdepoter for radioaktivt affald. 1) Sygdomsforebyggelse og analyse Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme Etablering af et dansk slutdepot for radioaktivt affald Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark 17

18 Land Myndighed/operatør Hjemmeside Sverige: Statens strålskyddsinstitut Svensk Kärnbrändslehantering AB Norge: Statens strålevern Institutt for energiteknikk Finland: Säteilyturvakeskus Posiva Spanien: Consejode Seguridad Nuclear Enresa 18 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

International kernekraftstatus 2002

International kernekraftstatus 2002 Risø-R-1401(DA) International kernekraftstatus 2002 Redigeret af B. Lauritzen, B. Majborn, E. Nonbøl og P.L. Ølgaard Forskningscenter Risø, Roskilde Marts 2003 Resumé Rapporten er den niende i en serie

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping.

Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Tove Kjeldsen e-mail: tk@sum.dk Kopi til: sum@sum.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

strålingsguiden Ioniserende stråling

strålingsguiden Ioniserende stråling strålingsguiden Ioniserende stråling 2013 Strålingsguiden ioniserende stråling Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Oversigt over Internationale forpligtelser vedr. Uran udvinding og eksport

Oversigt over Internationale forpligtelser vedr. Uran udvinding og eksport Oversigt over Internationale forpligtelser vedr. Uran udvinding og eksport Udenrigsministeriet Indhold 1. Uran og minedrift.... 4 1.1. Urans anvendelsesformer... 4 1.2. Fra uranforekomst til yellow-cake

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til?

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? + Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? Miljø og sundhed URAN SOM ENERGIKILDE HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URANFOREKOMSTER I GRØNLAND Kvanefjeld Puissattaq Illorsuit Sarfartoq

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

REDEGØRELSE OM ENERGIINTENSIV INDUSTRI I GRØNLAND

REDEGØRELSE OM ENERGIINTENSIV INDUSTRI I GRØNLAND REDEGØRELSE OM ENERGIINTENSIV INDUSTRI I GRØNLAND Forord I den politisk-økonomiske beretning 2007 introduceres Landstinget kort for de muligheder, som nu åbner sig i forhold til at udnytte vort lands store

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Potentielt depot for radioaktivt affald - Spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder. Kørnøv, Lone; Larsen, Sanne Vammen; Aaen, Sara Bjørn; Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle Publication

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere