Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2015"

Transkript

1 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab september 2016

2

3 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold 5 Offentlig buskørsel, regnskab Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. 8 Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel 8 11

4

5 5 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Offentlig buskørsel, regnskab 2015 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik- og Byggestyrelsen. De indberettede data offentlig buskørsel, regnskab 2015 vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafik- og Byggestyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både og privatbanetrafik. I nedenstående tabel ses overordnede nøgletal for offentlig buskørsel på landsplan for årene i 2007-priser. Nøgletal for offentlig buskørsel i Danmark, ( 2007-priser) Nøgletal Samlede udgifter (mio. kr., priser) Samlede passagerindtægter (mio. kr., 2007-priser) Samlet tilskud (mio. kr., priser) 5.372, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Køreplantimer (tusinde) 9.463, , , , , , , , ,4 Påstigere (mio.) 362,5 361,6 346,3 357,4 351,3 354,2 352,1 347,3 349,6 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaber priserne er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmark Statistiks nettoprisindeks. Udgifter, passagerindtægter og tilskud Trafikselskaberne har to indtægtskilder tilskud fra kommuner og regioner og passagerindtægter. Trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus samlede regionale og kommunale tilskud. For at få et overblik over trafikselskabernes aktuelle økonomiske situation for året indberettes endvidere tilskudsbeløb for efterregulering. Dvs. det beløb, ejerne (regioner og kommuner) skal betale mere, hvis de i året skal dække trafikselskabets underskud (ved f.eks. stigning i udgifter eller fald i passagerindtægter) eller det beløb, der er i overskud, og som tilbagebetales til ejerne de efterfølgende år. De samlede udgifter til offentlig buskørsel på landsplan er i 2015 opgjort til 7,15 mia. kr. (jf. tabel 1, side 8). Dette svarer til en stigning på knap 77 mio. kr. fra året før. De samlede passagerindtægter nåede på landsplan 3,16 mia. kr. i 2015 (jf. tabel 1). Dette er et fald på 55 mio. kr. (løbende priser) i forhold til De samlede regionale og kommunale tilskud var i 2015 på 2,9 mia. kr. (jf. tabel ovenfor). Regionale og kommunale tilskud udbetales aconto på baggrund af det forventede tilskudsbehov til et givent aktivitetsniveau. Denne acontoudbetaling efterreguleres med 1-2 års efterslæb, hvor trafikselskabernes reelle tilskudsbehov er opgjort. I 2014 var der et tilskudsbehov, der var 1,4 mio. kr. mindre end acontoudbetalingerne (jf. tabel 2, side 8).

6 6 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Fordeling af udgifter Driftsudgifter på landsplan omfatter omkring 89 % af de samlede udgifter for offentlig buskørsel, med en spredning imellem trafikselskaberne på 89 % til 92 %, jf. tabel 4. Landsgennemsnittet for salgsudgifter er 6 % af de samlede udgifter, med en spredning imellem 2 % og 7 %. Gennemsnittet for administrationsudgifter er 4 %, med en spredning imellem 3 % og 6 %. Indtægtsfinansiering Trafikselskaberne har som nævnt to finansieringskilder tilskud fra kommuner og regioner samt passagerindtægter. Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier: Ren brugerbetaling dvs. passagerbetaling (billetter/kort mv. og kontrolafgifter); Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (f.eks. førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort); Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel; og Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger(ungdomskortene; XU-,VU-, UU-kort, off peak kompensation, blinde/svagtseende, børnerabatter, og værnepligtskort). Udgifterne til trafikselskabernes offentlige buskørsel er på landsplan finansieret via passager-/brugerbetaling (37 %), kommunal finansiering (42 %), regionale tilskud (15 %) og statslig finansiering (5 %). (Jf. tabel 10, side 10). Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. For 2015 varierer passagerfinansieringsgraden fra %, med et landsgennemsnit på 44 %. (Jf. tabel 7, side 10). Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier: Passagerbetaling (billetter/kort og opkrævet kontrolafgift); Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskortene; XU-,VU- UU-kort, tilskud for blinde og svagtseende, off peak-, børnerabatter og værnepligtskort); og Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids-/pensionist-rabatter, og køb af skolekort). På landsplan fordeler passagerindtægterne sig således, at 84 % finansieredes via passagerbetaling, 12 % via indtægter fra staten og 4 % fra kommunerne. (Jf. tabel 6, side 9). Movia har en passagerbetaling på 90 %, mens passagererne blot dækker 62 % af passagerindtægterne i BAT. Andelen af indtægter, som finansieres af staten, varierer trafikselskaberne imellem. I 2015 svingede andelen mellem 9 % og 27 % med Movia og BAT som yderpunkterne. Landsgennemsnittet var på 12 %. Kommunernes finansieringsandel af passagerindtægterne varierede i 2015 mellem 1 % og 11 % trafikselskaberne imellem.

7 7 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Tilskudsfordeling På landsplan udgjorde regionale tilskud i % af det samlede tilskud til trafikselskaberne, mens kommunernes andel udgjorde 68 % (jf. tabel 9 og tabel 10, side 10). Regionernes og kommunernes tilskudsfordeling svinger trafikselskaberne imellem. Køreplantimer og køreplankm Antallet af køreplantimer i 2015 er på 8.897,1 tusinde timer. Dette svarer til en stigning i antal køreplantimer på 1 % i forhold til det foregående år (jf. tabel 12, side 11 og tabel 14, side 12). For de forskellige trafikselskaber varierer dette mellem et fald på 1 % til en stigning 4 %. Movia er i gang med at ændre opgørelsesmetode af antallet af køreplantimer i hovedstadsområdet, så der benyttes samme metode i hele landet. Ændringen sker trinvist i takt med, at nye kontrakter træder i kraft. Ændringen betyder, at antallet af køreplantimer falder marginalt over en årrække, uden at kørselsomfanget af den grund mindskes. Tilskuddet pr. køreplantime er steget med 11,2 kr. fra 2014 til Gennemsnitshastigheden for busserne er på landsplan steget med 0,3 km/t til 31,7 km/t langsomst i Movia med 27,1 km/t og hurtigst i BAT med 38,0 km/t (jf. tabel 12). Påstigere, rejser og personkm Antallet af påstigere på landsplan var i 2015 på 349,5 mio. (jf. tabel 13 og tabel 14). Dette er et lille fald på 0,6 % fra 2014 til Trafikselskaberne indberetter også data for antal rejser. Movia udfører som eneste trafikselskab rejsehjemmelsundersøgelser, for at kortlægge passagerernes rejsevaner. For de øvrige fem trafikselskaber er antallet af rejser estimeret på baggrund af en påstigningsfaktor. Påstigningsfaktoren er beregnet på baggrund af DTU s Transportvaneundersøgelse. Der er ifølge påstigningsfaktoren 14 pct., der benytter flere busser på rejsen uden for hovedstadsområdet. Fra og med regnskab 2010 opgøres transportarbejdet (antallet af personkm) i trafikselskabsstatistikken. I 2015 er der kørt 2.236,6 mio. personkm med kollektiv bustrafik i Danmark, svarende til gennemsnitligt 391,9 km pr. indbygger om året. Dette tal dækker over markante forskelle landsdelene imellem. Således kører hver indbygger i gennemsnit 252,5 km i kollektiv bustrafik i Sydtrafik, mens hver indbygger i BAT i gennemsnit kører 530,4 km om året i kollektiv bustrafik.

8 8 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. I det følgende præsenteres nøgletal for den offentlige buskørsel. I tabel 1-10 præsenteres de økonomiske nøgletal, mens de øvrige data vises i tabel Økonomiske nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2015 (mio. kr.) Udgifter Driftsudgifter (inkl. løn) 3.106,6 49,9 548,1 576, ,3 653, ,4 Salgsudgifter (inkl. løn) 254,7 1,1 14,2 44,0 83,1 51,5 448,5 Administration (inkl. løn) 164,5 3,3 37,1 22,8 53,1 29,8 310,7 Samlede udgifter 3.525,9 54,3 599,4 643, ,4 735, ,7 Passagerindtægter Billetter/kort 1.426,9 19,9 178,3 194,1 574,7 234, ,4 Offentlige instanser 166,1 12,4 60,8 69,0 128,8 65,9 503,1 Andre inkl. kontrolafg. 10,2 0,1 0,2 0,5 16,3 0,1 27,4 Samlede passagerindt ,2 32,4 239,4 263,6 719,7 300, ,9 (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud. (2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2) Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, Regnskab 2015 (mio. kr.) Efterregulering af tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Efterregulering fra/til regioner (1) 24,6 0,0-6,4 0,0 0,0 5,0 23,2 Efterregulering fra/til kommuner (1) -106,1 0,0 4,0 0,0 0,0 19,8-82,3 Samlet efterregulering -81,5 0,0-2,4 0,0 0,0 24,8-59,1 (1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter. Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, regnskab 2015 (mio. kr.) Driftsudgifter (inkl. løn) Kontraktbetaling 3.008,6 49,3 536,6 568, ,5 642, ,7 EDB-omkostninger 17,0 0,3 3,4 0,0 19,3 6,1 46,2 Chaufførlokaler 7,2 0,0 0,7 0,0 2,1 2,1 12,0 Billetteringsudstyr 5,5 0,1 0,0 3,3 1,5 0,1 10,4 Radioudstyr 15,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 Trafiktjeneste inkl. billetkontrol 36,7 0,1 6,9 4,4 20,0 2,7 70,8 Stoppesteder 16,2 0,0 0,5 0,9 0,0 0,1 17,9 Driftsudgifter i alt 3.106,6 49,9 548,1 576, ,3 653, ,4 Salgsudgifter (inkl. løn) Provision 46,8 0,0 0,0 1,7 5,5 0,0 54,0 Markedsføring og info. 53,2 0,3 7,3 13,7 16,6 7,0 98,1 Rejsehjemmel 7,3 0,3 1,3 0,4 1,9 0,0 11,3 Kundecenter 22,0 0,2 0,0 10,0 2,5 1,5 36,2 Salg og distribution 0,0 0,1 5,5 0,0 2,1 2,6 10,3

9 9 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Drift af busterminaler/rutebilstationer 0,0 0,1 0,0 4,8 11,0 11,1 27,0 Rejsekort (1) 125,4 0,0 0,0 13,4 43,5 29,2 211,5 Salgsudgifter i alt 254,7 1,1 14,2 44,0 83,1 51,5 448,5 Administrationsudg. (inkl. løn) Bygninger og inventar 10,7 0,2 1,9 1,5 5,4 2,7 22,3 Konsulenter, revision, advokat 19,4 0,1 1,4 0,6 8,4 6,5 36,4 Møder, rejser 1,9 0,1 0,5 0,6 0,6 1,1 4,7 EDB 27,1 0,4 4,2 2,2 11,1 4,4 49,3 Kontor, telefon, mv. 4,8 0,1 1,1 0,4 0,7 0,9 8,0 Personale og uddannelse 4,3 0,0 1,6 0,4 1,5 0,3 8,2 Løn 94,2 2,4 26,5 16,9 24,2 13,9 178,1 Renter -1,1 0,0 0,0 0,2 1,2 0,1 0,3 Ej specificeret 3,3 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 3,3 Administrationsudg. i alt 164,5 3,3 37,1 22,8 53,1 29,8 310,7 Samlede udgifter 3.525,9 54,3 599,4 643, ,4 735, ,7 (1) Det er opgjort forskelligt trafikselskaberne imellem, hvilke udgifter der taget med under Rejsekort. Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, regnskab 2015 (pct.) trafikselskab Alle Driftsudgifter (inkl. løn) 88 % 92 % 91 % 90 % 91 % 89 % 89 % Salgsudgifter (inkl. løn) 7 % 2 % 2 % 7 % 5 % 7 % 6 % Admin. udgifter (inkl. løn) 5 % 6 % 6 % 4 % 3 % 4 % 4 % Samlede udgifter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab, regnskab 2015 (mio. kr.) Passagerbetaling Billetter/kort 1.426,9 19,9 178,3 194,1 574,7 234, ,4 Andre (cykel, post mv.) 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,5 Kontrolafgifter 10,2 0,0 0,2 0,2 16,3 0,0 26,9 Passagerbetaling i alt 1.437,0 20,0 178,5 194,6 590,9 234, ,8 Indtægter fra staten UU-kort Unge på ungdomsuddannelser 47,2 3,5 26,1 21,0 41,9 20,6 160,3 VU-kort Unge på videregående uddannelser 22,6 0,1 1,3 1,6 7,1 3,6 36,3 XU-kort (16-19 årige) 1,4 0,7 4,0 0,0 2,3 0,8 9,2 Blinde og svagtseende 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,5 Off peak 48,6 2,4 4,2 2,9 5,0 6,2 69,3 Børnerabatordningen 24,0 1,7 12,4 14,8 36,4 14,4 103,7 Værnepligtskort 2,1 0,2 0,3 1,1 1,8 1,2 6,8 Andre indtægter herunder hypercard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 Indt. fra staten i alt 145,9 8,8 48,3 41,6 94,4 51,2 390,2 Indtægter fra kommune (Førtids)pensionistrabatter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,37 Køb af skolekort 20,2 3,6 12,5 27,4 34,4 14,6 112,8 Indt. fra kommuner i alt 20,2 3,6 12,5 27,4 34,4 14,7 112,8 Samlede passagerindt ,2 32,4 239,6 263,6 719,7 300, ,9 (1) UU-kort, VU-kort og XU-kort er til henholdsvis Unge på ungdomsuddannelser, Unge på videregående uddannelser og årige udenfor uddannelsessystemet. Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselskab, regnskab 2015 (pct.) Passagerbetaling 90 % 62 % 75 % 74 % 82 % 78 % 84 % Indtægter fra staten 9 % 27 % 20 % 16 % 13 % 17 % 12 % Indtægter fra kommune 1 % 11 % 5 % 10 % 5 % 5 % 4 % Samlede passagerindt. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 10 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, regnskab 2015 (pct.) (1) Passagerfinansieringsgrad 45 % 60 % 40 % 41 % 45 % 41 % 44 % (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter. Tabel 8. Tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2015 (mio. kr.) Regionale tilskud Busdrift 194,6 0,0 79,0 67,2 209,8 132,4 683,0 Fællesudgifter 305,9 0,0 27,8 7,8 58,5 14,1 414,2 Regionale tilskud i alt 500,5 0,0 106,7 75,1 268,3 146, ,2 Kommunale tilskud Busdrift 1.374,3 22,0 218,2 282,5 513,0 259, ,1 Fællesudgifter 47,9 0,0 35,1 22,4 106,9 28,9 241,2 Kommunale tilskud i alt 1.422,2 22,0 253,4 304,9 620,0 288, ,3 Samlet tilskud 1.922,7 22,0 360,1 379,9 888,3 434, ,4 Tabel 9. Tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2015 (pct.) Regionale tilskud Busdrift 39 % 0 % 74 % 90 % 78 % 90 % 62 % Fællesudgifter 61 % 0 % 26 % 10 % 22 % 10 % 38 % Regionale tilskud i alt 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kommunale tilskud Busdrift 97 % 100 % 86 % 93 % 83 % 90 % 94 % Fællesudgifter 3 % 0 % 14 % 7 % 17 % 10 % 6 % Kommunale tilskud i alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tilskud Regionale tilskud 26 % 0 % 30 % 20 % 30 % 34 % 32 % Kommunale tilskud 74 % 100 % 70 % 80 % 70 % 66 % 68 % Samlet tilskud 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, regnskab 2015 (pct.) (1) Finansiering via passagerbetaling (2) 41 % 37 % 30 % 30 % 36 % 32 % 37 % Kommunal finansiering (3) 41 % 47 % 44 % 52 % 41 % 41 % 42 % Regional finansiering 14 % 0 % 18 % 12 % 17 % 20 % 15 % Statens finansiering 4 % 16 % 8 % 6 % 6 % 7 % 5 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. (2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykle, post mv.) og kontrolafgift. Eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser. (3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner.

11 11 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Øvrige nøgletal vedr. offentlig buskørsel Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2015 trafikselskab I alt Trafikkontrollører 69,0 1,0 3,9 6,0 4,0 3,5 87,4 Administration 221,0 4,0 79,2 78,8 92,0 53,4 528,4 Medarb. adm. indt. virks. 0,0 1,0 0,0 0,0 11,0 5,3 17,3 Andre 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,9 Samlet antal årsværk 290,0 6,0 83,2 85,4 107,0 62,5 634,1 Movia: trafikkontrollører omfatter hele trafiktjenesten. NT: Medarb. Administration af indtægtsdækket virksomhed omfatter også Rejsekort m.v. Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, regnskab 2015 trafikselskab Alle Antal driftsbusser 1.242,7 34,0 330,6 415,0 888,3 423, ,7 Køreplankm (i tus) , , , , , , ,0 Køreplankm pr.bus , , , , , , ,9 Køreplantimer (i tus) 4.234,6 82,2 636,5 828, ,4 901, ,1 Gennemsnitshastighed (km/t) 26,6 38,0 31,1 36,1 37,9 36,0 31,7 Køreplantimer pr. bus 3.407, , , , , , ,2 Pr. køreplantime (kr./time): Passagerindtægter (1) 378,6 393,5 376,0 318,1 357,1 333,3 355,0 Tilskud 454,1 267,0 565,7 458,4 440,8 481,7 450,4 (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billeter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, regnskab 2015 Antal indbyggere (1) 2.576,8 39,8 491,5 720, ,3 585, ,3 Antal påstigere (i mio.) (2) 210,8 1,9 18,6 20,6 68,4 29,2 349,5 Antal rejser (i mio.) (3) 176,2 1,9 15,9 18,0 59,0 25,6 296,7 Transportarb. (i mio personkm) 975,1 21,1 201,0 181,9 670,6 279, ,1 Pr. indbyggere Køreplantimer 1,7 2,1 1,3 1,2 1,6 1,5 1,6 Køreplankm 46,7 78,5 40,3 41,5 59,0 55,4 49,4 Påstigninger 81,8 48,7 37,8 28,6 52,9 49,9 61,2 Rejser 68,4 48,7 32,3 25,0 45,6 43,8 52,0 personkm 378,4 530,4 409,0 252,5 447,0 477,1 391,9 Tilskud pr. indbygger (kr.) Regionalt tilskud 194,2 0,0 217,2 104,2 207,5 250,2 192,2 Kommunalt tilskud 551,9 551,2 515,5 423,3 479,4 491,8 509,9 Samlet tilskud pr. indb. 746,2 551,2 732,7 527,5 686,8 742,0 702,2 (1) Indbyggertal pr. 1. januar (2) Movia(vest og hovedstaden) udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor antal rejser estimeres. De øvrige trafikselskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigere og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2015 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 1,14 påstigning/rejse. (3) Movia i hovedstaden udfører rejsehjemmelsundersøgelser hvor transportarbejdet estimeres. De øvrige trafikselskaber udfører ikke rejsehjemmelsundersøgelser og antallet er rejser er skønnet på basis af antal påstigere og en påstigningsfaktor som er udregnet på basis af Transportvane Undersøgelsen, DTU. For 2015 er påstigningsfaktorer udenfor hovedstadsområdet estimeret til 10,9 km/påstigning.

12 12 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, regnskab 2015 Påstigere (i tusinde) Regionalruter ,8 0, , , , , ,4 Lokalruter 4.329, , , , , , ,5 Bybusruter ,6 175, , , , , ,1 Åbne skolebusruter 721,2 174,0 0,0 0,0 25,5 0,0 920,7 Telebusruter og lign. 51,3 0,0 138,8 0,0 0,0 0,0 190,0 Påstigere i alt , , , , , , ,7 Køreplantimer (i tusinde) Regionalruter 605,2 0,0 277,6 235,1 741,6 297, ,1 Lokalruter 275,2 70,4 134,4 261,8 207,2 255, ,7 Bybusruter 3.502,5 6,3 199,4 332,0 920,2 348, ,8 Åbne skolebusruter 32,4 5,6 0,0 0,0 144,9 0,0 182,9 Telebusruter og lign. 17,0 0,0 25,1 0,0 1,5 0,0 43,6 Køreplantimer i alt 4.432,3 82,2 636,5 828, ,4 901, ,1 Køreplankm (i tusinde) Regionalruter ,5 0, , , , , ,9 Lokalruter , , , , , , ,7 Bybusruter ,6 144, , , , , ,0 Åbne skolebusruter 1.267,1 166,9 0,0 0, ,6 0, ,6 Telebusruter og lign. 530,4 0,0 970,1 0,0 52,3 0, ,8 Køreplankm i alt , , , , , , ,0 Busrutedefinitionen varierer lidt trafikselskaberne imellem.

13 Edvard Thomsens vej 14 DK-2300 København S Nøgletal for offentlig buskørsel, R2015 ekskl.

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2014 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2014 20 august 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab 2014

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2013 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2013 12. november 2014 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Opdateret 20. november 2010 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2008 Udgifter Movia BAT Fynbus (2) Sydtrafik Midttrafik (3) Driftsudgifter

Læs mere

2. Trafikselskabets budget 2011

2. Trafikselskabets budget 2011 3 1-21-3-09 2. ets budget 2011 Resumé ets budget til administration og fællesaktiviteter for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010. Set i lyset af krav om nulvækst og effektiviseringer

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007

Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og tilskud til offentlig buskørsel pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2007 Udgifter Movia BAT Fynbus (1) Sydtrafik Kontraktbetaling 2.335,6 36,3 406,5 436,3 1.078,0 466,4

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. december 2014 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. december kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Bilag 1 Oversigt over reklamebestemmelser

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Vejledning om dataindberetning

Vejledning om dataindberetning Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vejledning om dataindberetning 1 Baggrund I henhold til 4 i Bekendtgørelse om trafikselskabers

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia)

Regnskab 2009 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Hørsholm Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.)

Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i kr.) Nøgletal for handicapkørsel Regnskab 2007 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud, handicapkørsel regnskab 2007 (i 1.000 kr.) Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

HUR 955 3.793 3.972 9 106 2.006,0. Trafikselskaberne i alt 2.887 8.626 2.988 130 22 4.439,5

HUR 955 3.793 3.972 9 106 2.006,0. Trafikselskaberne i alt 2.887 8.626 2.988 130 22 4.439,5 Regnskab 2005, ekskl. handicapkørsel Antal Antal køre- Køreplan- Entrepre- Busser pr. Samlede drifts- plantimer timer pr. nører entrepre- udgifter, busser 1.000 bus nør mill. kr. 6) Vestsjællands Trafikselskab

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere