REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010"

Transkript

1 REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

2 INDHOLD 1 FORMÅL LOVGRUNDLAG DEFINITIONER VANDFORSYNINGENS ORGANISATION RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING VANDINDSTALLATIONER VANDINSTALLATIONER TIL FORBRUGSMÅLING VANDSPILD EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT DRIFTSBIDRAG TILSLUTNINGSBIDRAG BETALING AF TILSLUTNINGS- OG DRIFTSBIDRAG MV KONTROL AF VANDKVALITET STRAFFEBESTEMMELSER IKRAFTTRÆDELSE

3 1. FORMÅL Dette regulativ har til formål at klarlægge reglerne om retten til vandforsyning i forsyningsområdet for HOFOR Vand Albertslund A/S (herefter "Vandforsyningen"), herunder forbrug målt med vandmålere og grundejernes forpligtelser i forbindelse med forsyning med vand. Regulativet er udarbejdet af HOFOR Vand Albertslund A/S med udgangspunkt i Miljøministeriets Normalregulativ med de ændringer, der følger af med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) samt følgelovgivninger hertil og er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Regulativet afspejler gældende lovkrav til vandforsyningsvirksomhed. Regulativet er gældende indtil Miljøministerens udstedelse af et fornyet normalregulativ for almene vandforsyninger, idet Albertslund Kommune herefter vil revidere kommunens regulativ i overensstemmelse hermed. 3

4 2 LOVGRUNDLAG 2.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, som senest ændret ved lov nr af 27. december Bestemmelserne om fastsættelse af tilslutnings- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. Tilslutningsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pr. m 3 vand og en årlig vandmålerafgift. Bidragene fremgår af Vandforsyningens takstblad. 2.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens 55 stk. 6 og Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører har hjemmel i lov nr. 206 af 27. marts 2000 med senere ændringer om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (gasinstallationsloven) 2.5 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand. 2.6 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 8. marts 2005 om vandforsyning til brandslukning, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. 4

5 3 DEFINITIONER 3.1 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for Vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelsbolig eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig. 3.2 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed. 3.3 Ved Vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. Ved Vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen. Ved jordledning forstås ledningen fra stikledningen fra grundgrænse til sokkel. 3.4 Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS

6 4 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION 4.1 Vandforsyningen HOFOR Vand Albertslund A/S, er ejet af Vores Vand Holding A/S (under navneændring til HOFOR Vand Holding A/S) og drives af HOFOR A/S. Ud over regulativet, indeholder selskabets vedtægter bestemmelser om vandforsyningens organisation og styrelse. 4.2 Takster for tilslutningsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af Vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra Vandforsyningen. 4.3 Som grundlag for takstfastsættelsen udarbejder Vandforsyningen hvert år budgetter for de kommende driftsår. På samme måde udarbejder Vandforsyningen regnskab for det forløbne driftsår i overensstemmelse med den enkelte vandforsynings regnskabsår. 6

7 5 RET TIL FORSYNING MED VAND 5.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner samt til almindeligt landbrug (herunder ikke vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang. Indlægning af og forsyning med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendt takstblad. 5.2 Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i bekendtgørelse om vand til brandslukning. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. 5.3 Etablering af vandindlæg fra Vandforsyningen, som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår. 5.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige og unødvendige variationer undgås. 5.5 Ejeren af en ejendom, der får vand fra Vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Vandforsyningen, jf. dog

8 6 FORSYNINGSLEDNINGER 6.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens 29 og Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan. 6.2 I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Vandforsyningen, sluttes til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale tilslutningsbidrag til Vandforsyningens hovedanlæg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i Vandforsyningens takstblad. Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre. Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke tilslutningsbidrag, Vandforsyningen kan dog i særlige tilfælde bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen eller af dem, der har ønsket vejreguleringen. Når et udstykningsforetagende ønsker forsynings ledninger anlagt, kan Vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler tilslutningsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt. 6.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. 8

9 7 STIKLEDNINGER 7.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af Vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om undtagelse af krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. 7.2 I forbindelse med tilslutning af en ejendom til Vandforsyningen skal ejendommens ejer betale bidrag til stikledning efter satserne i Vandforsyningens takstblad. Såfremt der etableres et nyt stik til en ejendom, hvor der ikke tidligere har været stik, opkræves der et stikledningsbidrag. Bidraget fremgår af Vandforsyningens takstblad. Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt. 7.3 Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive tilladt én stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Vandforsyningen og skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Hvor stophaner er placeret på privat grund, skal ejer holde stophanen tilgængelig. Ejeren har pligt til at acceptere, at Vandforsyningen tinglyser en deklaration på ejerens grund om Vandforsyningens ret til adgang til stophanen. 7.4 Vandforsyningen kan omlægge en stikledning, hvis der på en ejendom sker udstykning, væsentlige ændringer i vandforbruget eller foretages ombygningsarbejder eller lignende som indebærer, at stikledningen skal ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. Vandforsyningen kan i særlige tilfælde bestemme, at omlægning af en stikledning som følge af en vejregulering skal afholdes af de pågældende ejendommes ejere eller af dem, der har ønsket vejreguleringen. 7.5 Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning. 9

10 8 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING 8.1 Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme. 8.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel. 8.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning eller vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændring i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for et derved opstået driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsætlig eller grov uagtsomhed. (Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring). 8.4 Enhver kunde må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forbigående forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt. 8.5 Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når Vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne, gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge Vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse. 10

11 9 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING 9.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunen. Brandvæsenet har ansvaret for tilsyn med brandhaner. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne herved afholdes af kommunen. Ved omlægning af en forsyningsledning afholder kommunen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen. 9.2 Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre Vandforsyningen har givet tilladelse hertil. 11

12 10 AFLÆSNING AF AFREGNINGSMÅLER 10.1 Generelt vedrørende vandinstallationer Vandinstallationer etableres, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog , og angående vandmålere. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog og angående vandmålere Inden noget arbejde vedrørende nye vandinstallationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående vandinstallationer påbegyndes, skal kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementet. Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledning indgives på særlige blanketter, der udleveres af Vandforsyningen eller bygningsmyndigheden. Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsforbrug eller erhvervsforbrug. Ansøgningen skal være bilagt relevant materiale. Kommunalbestyrelsen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke findes tilstrækkeligt belyst i ansøgningen Alt arbejde med vandinstallationer, herunder jordledninger og vandmålere, skal udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand og sanitetsinstallationer (udskiftning) og bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om undtagelse af krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Udførte arbejder skal overholde gældende forskrifter, og skal, bl.a. med henblik på eventuel besigtigelse, færdigmeldes til bygningsmyndigheden Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være godkendt efter de af By- og Boligministeren fastsatte regler om kontrol- og godkendelsesordninger, medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, eller er forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet er i overensstemmelse med harmoniserede europæiske standarder Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, findes utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledninger, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren. Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette Vandforsyningen om forholdet. Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som Vandforsyningen finder ønskelig af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Vandforsyningens tilladelse. Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukkede og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde Forsømmer ejeren de forpligtelser, som efter ovenstående samt efter nedenstående , , , og , 1. påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan Vandforsyningen lade arbejdet udføre på hans bekostning. 12

13 10.2 Vandinstallationer m.v. i jord (jordledninger, målerbrønde) Ved ombygning af en ejendom kan Vandforsyningen forlange, at jordledninger ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel, og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør Vandinstallationer i bygninger Finder Vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer Ved ombygning af en ejendom kan Vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til det kommende vandforbrug. 13

14 11 VANDINSTALLATIONER TIL FORBRUGSMÅLING 11.1 Generelt vedrørende koldtvandsmålere Målere, der anvendes som grundlag for måling af forbruget af koldt vand, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Erhvervsfremmestyrelsen som kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand. De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling Målernes størrelse og type bestemmes af Vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf , således at måleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan Vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en anden måler af passende størrelse Målere skal til stadighed være let tilgængelige, let udskiftelige og bekvemme at aflæse og være beskyttede mod frost, utilsigtet opvarmning, mekanisk ydre påvirkning og korrosion Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i målere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler. Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse vandmålere, herunder ved fjernaflæsning. Foretager Vandforsyningen fjernaflæsning, vil ejeren blive orienteret herom, eventuelt via Vandforsyningens hjemmeside Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, med henblik på afklaring af driftsforholdene Afregningsmålere På alle ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen, har ejeren pligt til at få installeret en måler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug. Der må normalt kun anbringes en afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Vandforsyningen om andet. Vandforsyningen kan i særlige tilfælde på grund af vandinstallationerne placering eller aflæsning og vedligeholdelse af måleren forlange, at den skal anbringes i en målerbrønd Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med Vandforsyningen skal meddeles skriftligt til Vandforsyningen Afregningsmålere stilles til rådighed af Vandforsyningen og forbliver Vandforsyningens ejendom Afregningsmålere vedligeholdes af Vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte målere. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere. 14

15 Ejer er erstatningspligtig over for Vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost m.v., kun med undtagelse af beskadigelse, som skyldes slid eller ælde Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give Vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren Ejer kan ved henvendelse til Vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat af Erhvervsfremmestyrelsen om kontrol med koldtvandsmålere i drift. Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af Vandforsyningen. Efter forhandling med ejeren foretager Vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted. Ved uoverensstemmelser ved måling af vandforbruget mellem den mekaniske vandmåler og den elektroniske fjernaflæsning, som der ikke kan gøres rede for ved kontrol af hhv. mekaniske vandmåler og den elektroniske fjernaflæsning, vil det altid være forbruget målt på den mekaniske vandmåler der er gældende Viser det sig uden for de prøvningstilfælde - f.eks. i forbindelse med den lovpligtige stikprøvekontrol, som er nævnt i , at en afregningsmålers visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, fastsætter Vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlvisningen er foregået, og fejlvisningens størrelse. Viser det sig, at en afregningsmåler er defekt fastsætter Vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor måleren har været defekt Såfremt ejeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er ejeren forpligtet til at underrette Vandforsyningen herom For ejendomme, hvor der er indgået aftale med Vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter , og til brugeren Fordelingsmålere (bimålere) Vandforsyningen kan tillade opsætning af fordelingsmålere og træffe afgørelse om aflæsning af disse målere Fordelingsmålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning. Eventuelle uoverensstemmelser mellem ejer og bruger om målernes aflæsning og visning er Vandforsyningen uvedkommende. 15

16 Fordelingsmålere kan udlånes af Vandforsyningen i det omfang, Vandforsyningen råder over det fornødne antal målere af passende størrelse. De generelle regler for vandinstallationer og koldtvandsmålere samt finder tilsvarende anvendelse for udlånte fordelingsmålere Hvis fordelingsmålere ikke udlånes af Vandforsyningen, må ejeren selv anskaffe dem, og målerne tilhører da ejeren. Om disse målere gælder følgende: De generelle regler for vandinstallationer og koldtvandsmålere finder tilsvarende anvendelse med hensyn til fordelingsmåleres anbringelse, størrelse og type. Ejeren skal sørge for, at fordelingsmålere til enhver tid bliver vedligeholdt på en forsvarlig måde. Opstår der utætheder eller andre fejl ved fordelingsmålere, skal ejeren straks lade foretage den fornødne reparation eller lade målerne udskifte, og skal snarest give Vandforsyningen meddelelse herom. Ejeren skal på forlangende forevise prøveattest for reparerede eller ny fordelingsmålere. Brugere skal snarest anmelde konstaterede fejl til ejeren. 16

17 12 VANDSPILD 12.1 Vand fra Vandforsyningen må, bortset fra indsats under brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål end den benyttelse, som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil Hvis der på en ejendom foregår vandspild fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag. Vandspildet vil i så fald efter forhandling med ejeren blive fastsat af Vandforsyningen ud fra et skøn over det tidsrum, hvor spildet er foregået. 17

18 13 EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT 13.1 For at kunne kontrollere vandforbruget og efterse, at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand og at der ikke finder vandspild sted samt for at vedligeholde og udskifte vandmålere, skal Vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Vandforsyningen, skal på forlangende give Vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse Ved fjernaflæsning er ejeren forpligtet til på Vandforsyningens forlangende, at aflæse afregningsmåleren i ejendommen og give Vandforsyningen oplysning om målerstanden med. Ved konstaterede afvigelser kan Vandforsyningen efterregulere de betalte bidrag, jf. pkt Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige koldtvandsmåleres nøjagtighed og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for forbrugerne tilsluttet Vandforsyningen, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet. 18

19 14 DRIFTSBIDRAG 14.1 Regler for betaling af vandforbrug, herunder drifts- og tilslutningsbidrag fremgår takstbladet for Vandforsyningen. Bidrag for ejendomskategorier, der undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes af Vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen For alt vandforbrug fra Vandforsyningens ledningsnet, skal der betales driftsbidrag, bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner. Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m 3 vand og tillige eventuelt et fast årligt bidrag For ejendomme hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter Vandforsyningen kan dog bestemme, at der alene betales et fast årligt bidrag For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål betales sprinklerafgift. Afgiften fastsættes efter antallet af sprinklere på anlægget Vandforsyningen er berettiget til at opkræve acontobeløb baseret på den skønnede årsbetaling. Antallet af acontoregninger pr. år fastsættes af Vandforsyningen. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Vandforsyningen beslutte at ændre de efterfølgende acontoregninger Vandforsyningens regnskabsår er kalenderåret. Endelig afregning af forbruget finder sted en gang årligt Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt vandinstallation og/eller fejlbetjening af vandinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette kan henføres til brugerens misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretager Vandforsyningen beregning af forbruget samt eventuelt Vandforsyningens omkostninger ved de forvoldte skader og meromkostninger til drift og administration som følge af føromtalte unormale forbrug For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse for statsafgiften af ledningsført vand. Når vandforsyningen modtager en sådan anmodning, skal vandforsyningen indsende en skriftlig og begrundet anmodning om eftergivelse til de statslige afgiftsmyndigheder. Betingelserne for eftergivelse af statsafgiften ved vandspild fremgår af lovgivningen. 19

20 15 TILSLUTNINGSBIDRAG 15.1 Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Vandforsyningen bliver tilsluttet, skal der betales et tilslutningsbidrag til Vandforsyningen Tilslutningsbidraget skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre Hvis en ejendom der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning tilsluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke tilslutningsbidrag medmindre andet følger af Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Vandforsyningen forlange at udstykningsforetagendet betaler tilslutningsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag tilstikledningerne. Dette gælder også for anlæg af stikledninger til ejendomme, der senere vil kunne frastykkes jf. reglerne i Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt eller at, betaling skal finde sted før stikledningerne anlægges For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte tilslutningsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan Vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af tilslutningsbidragene, der svarer til ændringen. Forøgelse af tilslutningsbidrag kan kun kræves, hvis de ovennævnte ændringer medfører en væsentlig stigning af ejendommens vandforbrug. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte tilslutningsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt tilslutningsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget. 20

21 16 BETALING AF TILSLUTNINGS- OG DRIFTSBIDRAG MV Tilslutningsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som Vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 7.4, 7.5 eller påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom på forfaldstidspunktet, jf. dog Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter Tinglysningsloven. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledning ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer til brug for bygningen påhviler ejeren af bygningen Tilslutningsbidrag forfalder, når en ejendom kan tilsluttes Vandforsyningen. Betales tilslutningsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan Vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen med mindre der stilles sikkerhed for betalingen Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift Ved konstaterede afvigelser mellem det målte forbrug ved fjernaflæsning og ejendommens afregningsmåler, jf. pkt. 13.3, kan Vandforsyningen i de tilfælde, hvor de betalte bidrag ikke modsvarer det faktiske forbrug, sende en ekstraordinær opkrævning svarende til forskellen mellem de betalte bidrag og det faktiske forbrug. I tilfælde af, at det betalte bidrag er højere end det faktiske forbrug, fratrækkes ejerens tilgodehavende Vandforsyningens næste opkrævning Betales driftsbidrag ikke inden for den angivne betalingsfrist, sender Vandforsyningen en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist på 8 dage, og en varsling om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos told- og skatteforvaltningen, såfremt der ikke betales omgående. Samtidig med, at sagen overgår til inddrivelse hos told- og skatteforvaltningen sendes varsel om afbrydelse af Vandforsyningen på et nærmere angivet tidspunkt. Regningen tillægges endnu et gebyr. Hvis der stadig ikke betales, og der ikke er truffet særlig aftale om afvikling af restancen, vil Vandforsyningen på det varslede tidspunkt afbryde forsyningen mod tillæg af yderligere gebyr. Om fornødent kan fogedens assistance rekvireres, hvilket vil betyde yderligere omkostninger for brugeren. Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan Vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens kommende betalinger til vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års vandtakst for enheden. Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og retablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, og/eller der stilles betryggende sikkerhed for kommende betaling, skal genåbning finde sted. Betales driftsbidrag ikke eller stilles der ikke fornøden sikkerhed inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen. 21

22 Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen, når denne endnu ikke er betalt. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbning Driftsbidrag for ejendomme omfattet af 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug Vandforsyningen har pligt til individuel afregning af driftsbidrag. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at Vandforsyningen skriftligt fra ejeren har modtaget anmodning herom. Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal Vandforsyningen underrette ejendommens ejer og de enkelte brugere om tidspunktet for overgangen. På Vandforsyningens anmodning skal ejeren eller brugeren foretage aflæsning af måler og indsende aflæsningskort inden for et tidsrum fastsat af Vandforsyningen. Modtager Vandforsyningen ikke et aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås ved Vandforsyningens henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et forbrug beregnet af Vandforsyningen Betaler en bruger af en enhed ikke driftsbidrag m.v. inden for den fastsatte frist, finder reglerne i pkt tilsvarende anvendelse Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag for fællesforbrug, samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne Ejerskifte/Brugerskifte Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med vandleveringen, indtil måleraflæsning er foretaget og ejerforholdet ophørt Ved brugerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige bruger, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med vandleveringen, indtil bruger eller udlejer har meddelt Vandforsyningen, at kundeforholdet ophører Hvis Vandforsyningen har lukket for vandet på grund af manglende betaling, skal der genåbnes, når en ny bruger overtager en enhed Ved ejerskifte skal sælger sende meddelelse om ejerskifte, måleraflæsninger og dato for købers overtagelse af ejendommen til Vandforsyningen. På baggrund heraf udarbejder Vandforsyningen flytteopgørelse. Skulle der opstå uenighed mellem køber og sælger om afregnet forbrug, er dette Vandforsyningen uvedkommende. Ved andelsskifte for andelsbolighavere i andelsboligforeninger skal sælger sende meddelelse om andelsskifte, måleraflæsninger og dato for købers overtagelse af ejendommen til Vandforsyningen. På baggrund heraf udarbejder Vandforsyningen flytteopgørelse. Skulle der opstå uenighed mellem køber og sælger om afregnet forbrug er dette Vandforsyningen uvedkommende. 22

23 Hvor der er etableret et direkte kundeforhold skal lejerskifte meddeles Vandforsyningen. Udlejer aflæser måler i fællesskab med den hidtidige lejer og fremsender måleraflæsninger og dato for overtagelse af lejemålet til Vandforsyningen. På baggrund heraf udarbejder Vandforsyningen flytteopgørelse. Skulle der opstå uenighed mellem gammel og ny lejer om afregnet forbrug er dette Vandforsyningen uvedkommende. Udlejer betaler for forbrug efter et lejemåls ophør og indtil ny lejer har overtaget lejemålet. For lejemål, som automatisk videreføres til en anden lejer, f.eks. ægtefælle eller børn, skal der i tillæg til lejekontrakt være indført en bestemmelse om, at den nye lejer overtager samtlige forpligtelser over for Vandforsyningen. Tillæg til lejekontrakt skal fremsendes til Vandforsyningen. 23

24 17 KONTROL AF VANDKVALITET 17.1 Vandforsyningen har ansvar for, at kvaliteten af det drikkevand, der leveres til forbrugerne, lever op til de kvalitetskrav, der er beskrevet i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bek. nr af 11. december 2007). Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke undersøgelser der skal foretages af vandet og hvor ofte Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om Vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Mindst 1 gang om året skal Vandforsyningen offentliggøre opdaterede oplysninger om Vandforsyningens adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, og en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre, værdier for parametre af særlig lokal betydning og overskridelse af gældende kvalitetskrav for drikkevand. 24

25 18 STRAFFEBESTEMMELSER 18.1 Overtrædelse af bestemmelserne i 5.5, 6.1, 3. punktum, 7.1, 9.2, , 1. punktum, , , , og punktum, , , , jf. de nævnte bestemmelser i 10.1, 11.2 og 11.3, 12.1, 13.1, 2. punktum, og 13.2 straffes efter vandforsyningslovens 84 med bøde. På samme måde straffes den, der i strid med 13.1, 1. punktum, modvirker adgang til en ejendom, samt den, der i strid med , gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed Med bøde efter vandforsyningslovens 84 straffes endvidere den, der overtræder bestemmelser fastsat af Vandforsyningen i medfør af 8.4, , 5. og 8. punktum, , og Den, der uden at være berettiget dertil udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 med senere ændringer om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand og afløbsledninger (autorisationsloven).), straffes med bøde efter lovens 25. På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke er berettiget til det Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, som er omfattet af bestemmelserne i Erhvervsfremmestyrelsens bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens

26 19 IKRAFTTRÆDELSE Dette regulativ træder i kraft den 1. januar Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes. 26

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...2 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...

1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...2 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER... Emne: Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...2 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...3 6

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune Vedtaget af Syddjurs Byråd 17. december 2009 1 Indhold 1. Indledende bestemmelser...3 2. Vandforsyningens styrelse...5 3. Ret til forsyning med vand...5

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Direkte kundeforhold... 4 1.3 Andels-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Øvrige kundeforhold...6

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0

Halsnæs Varme A/S. Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0 Halsnæs Varme A/S Regulativ og tekniske bestemmelser for varmeforsyningen. Side 0 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2 2.

Læs mere