Professor dr. Jur. Peter Pagh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professor dr. Jur. Peter Pagh"

Transkript

1 Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: / Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Den 16. januar 2014 Vedr.: Klage over byggetilladelse Søstræde 2-4 Helsingør i modstrid med Byplanvedtægt nr. 19 På vegne af beboergruppen SKF , der er en sammenslutning af naboer til Old Irish Pub, Søstræde 2-4, vil jeg hermed påklage Helsingør Kommunes byggetilladelse af 14. oktober 2013 til ombygning af Søstræde 2-4 til pub og diskotek. Byggetilladelsen vedlægges som bilag 1. Overordnet gør jeg gældende, at byggetilladelsen er i modstrid med Partiel Byplanvedtægt nr. 19 for Helsingør Bykerne, hvorefter ejendommens anvendelse er udlagt til bolig, hvorfor byggetilladelsen er i modstrid med planlovens 18. Klagefristen Jeg er naturligvis opmærksom på, at klagefristen på fire uger i planlovens 60 er overskredet, men gør gældende, at der i dette tilfælde må ses bort fra klagefristen, fordi naboerne først er blevet orienteret om byggetilladelsen ved kommunens af 13. januar 2014 (vedlagt som bilag 2), uanset naboerne allerede den 24. november 2013 anmodede Helsingør Kommune om aktindsigt grundet voldsomme støjplager fra diskoteket. Da der ikke var meddelt byggetilladelse efter de oplysninger, som naboerne modtog fra kommunen, og naboerne i øvrigt ikke modtog partshøring, før der blev meddelt byggetilladelse efter byggelovens 16, har naboerne således været uden viden om, at kommunen havde truffet en afgørelse, som naboerne kunne påklage til Natur- og Miljøklagenævnet. Naboerne har derfor ikke haft mulighed for at klage, før naboerne modtog kommunens af 13. januar 2014, hvorfor der må ses bort fra klagefristen på 4 uger i den foreliggende sag, hvor der er klaget få dage efter, at naboerne har modtaget oplysningen om byggetilladelsen, og hvor kommunen åbent har vedgået, at det var en fejl, at naboerne ikke modtog underretning i forbindelse med anmodning om aktindsigt. Konsekvenserne af denne fejl er bl.a., at kommunen med høringsbrev af 23. december 2013 har erkendt, at diskoteket medfører uacceptable gener for naboerne, og at det derfor er nødvendige med yderligere bygningsmæssige indgreb, der vil være i modstrid med byplanvedtægten, jf. uddybende nedenfor. 1

2 Uddybende begrundelse for klagen Som det fremgår af kommunens byggetilladelse (bilag 1), har kommunen ved afgørelsen af 14. oktober 2013 meddelt tilladelse til anvendelsesændring fra teater til pub/diskotek af Søstræde 2, hvilket dog også omfatter Søstræde 4. Byggetilladelsen er meddelt på en række vilkår, og det er i byggetilladelsen bl.a. anført under overskriften Planloven : Anvendelsesændringen vurderes ikke og være i strid med PV19, idet anvendelsen vurderes ikke og afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelse ikke er meddelt i henhold til PBV 19 2, stk. 6. Samtidigt har kommunen i i relation til byggeloven vurderet, at anvendelsesændringen [er] væsentlig i byggelovgivningsmæssig forstand, hvilket kommunen bl.a. begrunder med, at brugernes adfærdsmønster [vurderes] at være af så væsentlig forskellig karakter (teatergæster i forhold til diskotekgæster), at der er tale om en væsentlig anvendelsesændring, hvorfor bygningsreglementets bestemmelser finder anvendelse. Idet jeg går ud fra, at kommunens henvisning til PV19 er en henvisning til Partiel Byplanvedtægt nr. 19, der bl.a. omfatter Søstræde, gør jeg gældende, at ændringen fra teater til diskotek/pub er en planlægningsmæssig relevant ændring af arealanvendelse, der er i modstrid med Partiel Byplanvedtægt nr. 19 (vedlagt som bilag 3), hvorefter anvendelsen af Søstræde er udlagt til boliger. I byplanvedtægtens 2 om områdets anvendelse er således bl.a. anført: Stk.1 Området må med nedennævnte undtagelser herunder særligt stk. 3 om opretholdelse af den pr eksisterende lovlige arealanvendelse vedrørende detailhandel, engrosvirksomhed og liberale erhverv, kun anvendes til boligformål. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, støj, røg, lugt eller rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende. [..] stk. 3 Eksisterende lovlige bebyggelse eller hidtil lovliggjorte arealanvendelser pr. 1. maj 1973 [..] kan med byrådets særlige tilladelse udvides med max 10 % af virksomhedens anvendte bruttoetageareal (pr. 1. maj 1973) samt yderligere 20 kvm. bruttoetageareal til folke- og toiletrum, for så vidt sådanne ikke allerede var etableret pr. 1. maj [..] [..] Stk. 6 Ølstuer, restauranter og lignende virksomheder med et bruttoareal, der ikke overstiger 200 kvm. Kan etableres med byrådets særlige tilladelse [..]. I byplanvedtægtens 4 om bebyggelsens ydre fremtræden er i 4, stk. 2 anført: Af hensyn til bydelens bevaringsværdige karakter må bebyggelse kun nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, såfremt byrådet meddeler tilladelse hertil Det må på denne baggrund lægges til grund, at Søstræde 2-4 i byplanvedtægten er udlagt til boliger, hvorfor der efter planlovens 18 ikke retligt eller faktisk må etableres forhold, der er i modstrid med dette. Efter Natur- og Miljøklagenævnets faste praksis omfatter forbuddet efter planlovens 18 også tilladelser bygningsmæssige ændringer, hvis disse bygningsmæssige ændringer medfører en planlægningsmæssig relevant ændring af arealanvendelsen. I den foreliggende sag fremgår det, at Old Irish Pub Sjælland ApS i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling efter restaurationslovens 10 til kommunen den 24. september 2013 fremsendte tegninger over, hvordan lokalerne skulle indrettes samt en udfyldt besvarelse af en 2

3 konceptbeskrivelsesformular (vedlagt som bilag 4). Heraf fremgår bl.a., at den ansøgte anvendelse af Søstræde 4 er til danserestaurant og diskotek (kategori 1 efter Restaurationsplan 2012), at det samlede areal er på 1232 m 2, at der vil være 400 siddepladser indendørs, og at der torsdag, fredag og lørdag søges om åbningstid fra kl. 12 til kl. 05. Som støjbegrænsende tiltag er anført: vindfang/dørsluse og lydbegrænsningsanlæg installeret. Endvidere har naboerne i anledning af den seneste anmodning om aktindsigt fået kopi af to tegninger, der vedlægges som bilag 5 A og bilag 5 B. Det må således lægges til grund, at kommunen med byggetilladelsen af 14. oktober 2013 har givet tilladelse til, at en bygning, der tidligere blev anvendt til teater og til dels fungerede som forsamlingshus med foredrag, undervisning, private selskaber og koncerter, kan anvendes til et meget stort diskotek, der i annoncer markedsføres som Nordsjællands største pub. En sådan ændring af en bygning må efter min opfattelse anses som en endog ganske væsentlig planlægningsmæssig ændring af arealanvendelsen i Søstræde, der er en smal gyde i den ældre bykerne af Helsingør, hvor diskoteket er omgivet af boliger. Ændringen af den lovlige anvendelse af Søstræde 2-4 fra teater til et af Helsingørs største diskoteker med åbent til kl. 05 tre dage om ugen betyder således et helt andet publikumspres med støj og gadeuorden, hvilket på ingen måde kan sidestilles med, at ejendommen blev anvendt som teater og forsamlingshus. Uanset diskoteket må anses for en væsentlig ændret anvendelse til et formål, der ikke er omfattet af byplanvedtægtens 2, stk. 1, har kommunen ikke ment, at dette er i modstrid med byplanvedtægten, hvilket kommunen i af 13. januar 2014 (bilag 2) har begrundet således: Som det fremgår af byggetilladelsen, har vi vurderet, at anvendelsesændringen ikke er i strid med PBV19, idet anvendelsen vurderes ikke at afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelsen ikke er meddelt iht. PBV19 2 stk. 6. Jf. PBV19 er lokalet registreret med kategorien Offentlige bygninger (Sort). Denne kategori anvendes bl.a. til ølstuer, restauranter og lignende virksomheder, hvorfor den ønskede anvendelse ikke forudsætter planlovgivningsmæssig tilladelse, men udelukkende en byggelovgivningsmæssig tilladelse. Der er ikke foretaget høring i forhold til planloven, idet anvendelsen ikke forudsætter tilladelse iht. Planloven. Den første del af begrundelsen forudsætter, at anvendelse som teater planlægningsmæssigt kan sidestilles med ejendommens anvendelse til Nordsjællands største diskotek, hvilket må afvises af de ovennævnte grunde. Anden del af begrundelsen vedrører den særlige regel i byplanvedtægtens 2, stk. 6, hvorefter der ikke kan etableres ølstuer, restauranter og lignende virksomheder med et bruttoareal, der ikke overstiger 200 kvm uden byrådets særlige tilladelse. Jeg er enig i, at byplanvedtægtens 2, stk. 6 ikke kan anvendes, da det efter 2, stk. 6 kun er muligt at meddele tilladelse, hvis det samlede areal er 200 kvm eller mindre. Da diskoteket er mere end seks gange så stort (1232 m 2 ), er kommunen naturligvis på forhånd afskåret fra at anvende den særlige dispensationshjemmel i 2, stk. 6. Sidste del af begrundelsen er, at lokalet i byplanvedtægten er registreret med kategorien offentlige bygninger, der ifølge kommunen anvendes bl.a. til ølstuer, restauranter og lignende virksomheder. Til dette må for det første bemærkes, at begrebet offentlige bygninger normalt må forstås som offentligt ejede bygninger og muligvis også forsamlingshuse og lignende, men ikke privatejede restauranter og diskoteker. En så markant afvigelse fra den almindelige forståelse af begrebet må derfor som minimum forudsætte udtrykkelig angivelse heraf i byplanvedtægten, og en sådan præcisering findes ikke. 3

4 For det andet bemærkes, at begrebet offentlige bygninger ganske vist optræder i byplanvedtægtens kort (mere præcist bilag 4-7), men ikke er omtalt i byplanvedtægtens redegørelse eller i byplanvedtægtens enkelte bestemmelser. Angivelsen i kortmaterialet af Søstræde 2-4 som offentlige bygninger kan derfor ikke tillægges anden retsvirkning end, at anvendelsen som teater og forsamlingshus kunne fortsætte som hidtidig lovlig anvendelse. Derimod er der ingen steder i byplanvedtægten støtte til, at der på grundlag af dette kortmateriale skulle kunne etableres Nordsjællands største diskotek i den bygning, der tidligere blev brugt som teater og forsamlingshus og teater. Det afgørende er derfor, at ændringen fra teater/forsamlingshus til diskotek udgør en planlægningsmæssig relevant ændring af ejendommen. Dette må i hvert fald gælde, når diskotekets/restaurantens areal udgør mere end seks gange den arealgrænse, der er fastsat i byplanvedtægtens 2, stk. 6. Det gøres på denne baggrund principalt gældende, at kommunen med byggetilladelsen har tilladt en ændring, der strider mod byplanvedtægtens principper, hvorfor det tillige må udelukkes, at der kan meddeles dispensation efter planlovens 19. Som følge heraf må byggetilladelsen anses for ugyldig og skal ophæves. Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet under hensyn til den tidligere anvendelse af ejendommen som teater måtte finde, at det efter planlovens 19 er muligt at meddele dispensation til, at ejendommen fremover anvendes som diskotek og Nordsjællands største pub, må det lægges til grund, at der ikke er meddelt en sådan dispensation forud for byggetilladelsen, og at der hverken er sket forudgående partshøring af naboer efter forvaltningslovens 19 eller efter planlovens 20. Da partshøring efter forvaltningsloven og planlovens 20 udgør en væsentlig retsgaranti, må byggetilladelsen også pga. den manglende partshøring anses for ugyldig. Hertil kommer i øvrigt det selvstændige aspekt, at ejendommen ifølge byplanvedtægtens bilag 3 er fredet. Dette kan sammenholdes med, at der i byplanvedtægtens 4, stk. 2 er en udtrykkelig regel om, at af hensyn til bydelens bevaringsværdige karakter må bebyggelse kun [..] ombygges eller på anden måde ændres, såfremt byrådet meddeler tilladelse hertil. Sammenholdes bestemmelsen med de tilladte ombygninger og tegningsmateriale, forekommer det åbenbart, at ombygningen ikke kunne ske uden tilladelse efter 4, stk. 2, hvorfor byggetilladelsen også af denne grund er i modstrid med byplanvedtægten og planloven. Det gør i denne sammenhæng ingen forskel, at byggetilladelsen er udnyttet, da de problemer, som den ulovlige byggetilladelse medfører for diskoteket, må anses for et mellemværende mellem diskoteket og kommunen. Hertil kommer, at kommunen som følge af omfattende naboklager over diskoteket den 23. december 2013 har udsendt et forslag i høring om afspærring af Søstræde og etablering af en såkaldt spillertunnel for at imødegå de alvorlige miljøproblemer, som diskotekets placering medfører. Som det fremgår af brevet, der vedlægges som bilag 6, indebærer kommunens forslag bygningsmæssige indgreb, der ændrer områdets karakter, og som derfor tillige vil være i modstrid med byplanvedtægten. Det sidste må tages som en yderligere understregning af, at overtrædelsen af byplanvedtægten har så alvorlige konsekvenser, at der ikke kan tages hensyn til, at den ulovlige tilladelse har været udnyttet i en kort periode. Under hensyn til, at planlovsovertrædelserne allerede er pågået i længere tid og af hensyn til retshåndhævelsen, vil jeg venligst anmode Natur- og Miljøklagenævnet om at hastebehandle 4

5 nærværende klagesag. Klagen er derfor ikke alene sendt til Helsingør Kommune, men er også sendt direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Jeg vedlægger kopi af fuldmagt fra SKF (bilag 7) samt kopi af foreningens vedtægter (bilag 8). Det kan for god ordens skyld oplyses, at da byggetilladelsen er meddelt uden forudgående høring af naboer, er dette forhold dags dato særskilt påklaget til Statsforvaltningen. Med venlig hilsen Peter Pagh Vedlagte bilag: Bilag 1: Helsingør Kommunes byggetilladelse af 14. oktober 2013 Bilag 2: Helsingør Kommunes af 13. januar 2014 Bilag 3: Partiel Byplanvedtægt nr. 19 Bilag 4: Ansøgning fra diskoteket Bilag 5A: Tegning over ejendommens indretning Bilag 5B: Tegning over ejendommens indretning Bilag 6: Høringsbrev af 23. december 2013 Bilag 7: Fuldmagt fra SKF Bilag 8: Vedtægter for SKF

6 Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej Roskilde Center for Teknik og Miljø Teknik og Miljø Mørdrupvej Espergærde Tlf.: Dato: 14. oktober 2013 Sagsnr.: Acadrenr.: 13/21195 Sagsbeh.: Thomas Ebdrup Beck Byggetilladelse Adresse: SØSTRÆDE 2, 3000 Helsingør Matrikel: 388, Helsingør Bygrunde Ejendomsnr: Kære Kristian Blak Jeg skriver til dig for at fortælle, at I får tilladelse til anvendelsesændring fra teater til pub/diskotek Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Generelt 1. Send besked til Center for Teknik og Miljø, når byggearbejdet går i gang og når byggearbejdet afsluttes jf. BR 10 kap. 1.4, stk. 1 og 1.8 stk. 1. I kan bruge følgende blanketter (link): Opstart af byggeri: Afslutning af byggeri: anmeldelse om påbegyndelse færdigmelding af byggearbejde Blanketter kan findes på under byggeri. Bygningers indretning 2. Indgangs- og flugtvejsdøre skal have niveaufri adgang jf. BR 10 kap stk Flugtvej fra scenen og til det fri skal udføres med trappe med repos på min 1,3x1,3 m 4. Der skal være handicaptoilet i overensstemmelse med DS 3028, Tilgængelighed for alle 5. Der skal være handicaplift i indgangen Brandforhold 6. Der skal etableres tilfredsstillende redningsåbning/flugtveje fra lokale på 1. sal jf. BR 10 kap. 5.2 stk.6

7 7. Enheden skal udføres med detektor styret varslingsanlæg jf. BR 10 kap. 5.4 stk. 11 (se evt. DBI brandteknisk vejledning 24) 8. Detektorer skal placeres jf. DBI anvisning Der skal udføres røgudluftning fra begge sale og I skal sende dokumentation for hvordan det løses jf. BR10 kapitel dør på scenen (ny flugtvejsdør), dobbeltdør på 1. sal samt tagvindue i Lille Sal skal kunne åbnes ved tryk (mekanisk åbning) BR stk Dør mellem de to store lokaler skal udføres med ABDL 12. De to døre mellem salene og foyeren skal udføres med ABDL 13. Der skal for ABDL styret døre indsendes en attest til Beredskabet hvert tredje år fra en autoriseret el-installatør om, at det automatiske brandlukningsanlæg (ABDL-anlægget) er funktionsdygtig jf. Driftsmæssige forskrifter for daginstitutioner april Der skal udarbejdes en Drift, kontrol og vedligeholdelses plan (DKV), som skal inden afslutning sendes til godkendelse ved Center for Teknik og Miljø 15. Flugtveje skal markeres med belyste skilte 16. Der skal placeres brandtæppe og håndslukker efter anvisning fra Helsingør brandvæsen 17. Senest ved afslutning af byggearbejdet skal der sendes en flugtvejsplan til godkendelse hos Nordsjællands Brandvæsen, som efterfølgende skal være ophængt i samråd med Brandvæsnet 18. Det skal etableres brandvagt indtil der er etableret varslingsanlæg. Antal skal aftales med Nordsjællands Brandvæsen 19. Maksimalt personantal aftales med Nordsjællands Brandvæsen inden ibrugtagning Indeklima 20. Der skal etableres ventilation i køkken og wc-rum i henhold til BR 10 kap Der skal være tilstrækkeligt dagslys i arbejdsrum (køkken og kontor), jf. BR10 kapitel 6.5 Installationer 22. Såfremt der ændres på VVS-installationer, skal en autoriseret mester udføre Vand- og sanitetsarbejdet. Mesteren skal udfylde følgende blanketter og sende til os: VVS VVS-blanket Blanketter kan findes på under byggeri. 23. Produkter, der indgår i eller tisluttes vand- og afløbsinstallationer, skal være forsynet med CE-mærke jf. BR10 kapitel stk. 7 Andre godkendelser 24. I skal indsende forslag til skiltning, som godkendes særskilt af Center for Teknik og Miljø

8 Vi kan ikke give ibrugtagningstilladelse og afslutte byggesagen, før vi har modtaget den dokumentation, der er nævnt i vilkårene. Du kan finde alle relevante blanketter på kommunens hjemmeside. Lovgrundlaget i jeres sag Jeg har behandlet din ansøgning efter: Bygningsreglement 2010 (BR 10) Partiel Byplanvedtægt 19 for Helsingør Bykerne (PBV19) Planloven Anvendelsesændringen vurderes ikke og være i strid med PBV19, idet anvendelsen vurderes ikke og afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelsen ikke er meddelt iht. PBV19 2 stk. 6. Byggeloven Vi vurderer anvendelsesændringen at være væsentlig i byggelovgivningsmæssig forstand. Det fremgår af Byggelovens 2 stk. 1 litra c, at byggeloven finder anvendelse ved ændringer af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til de bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser. Fx Bygningsreglement Et af de væsentligste forhold ved byggelovgivningen er personsikkerhed, herunder brandforhold. I forhold til nærværende ansøgning, vurderes brugernes adfærdsmønster at være af så væsentlig forskellig karakter (teatergæster i forhold til diskoteksgæster), at der er tale om en væsentlig anvendelsesændring, hvorfor bygningsreglementets bestemmelser finder anvendelse. Rammerne for byggetilladelsen I må kun bygge efter de tegninger og de oplysninger, du har sendt til os i din ansøgning. Byggearbejdet skal desuden udføres efter gældende normer og regler. Til byggetilladelsen hører følgende 3 godkendte tegninger: Plantegninger indgået hhv. den (1.sal) samt (kælder samt stueplan) Gebyret for byggesagsbehandlingen er på kr. 2500,-. Regningen sender vi til ejendommens ejer. Tilladelsen rummer en dispensation Du får dispensation fra bestemmelserne om niveaufri adgang ved indgangen, flugtvej fra scenen, samt plateau i teatersalen. Vilkår for dispensationen fremgår af vilkårspunkt 7 og 5. Der er ikke foretaget høring, idet handicapliften og scenen er eksisterende forhold.

9 Begrundelse for dispensation Bygningens indretning er eksisterende og det er ikke byggeteknisk muligt at ændre på forholdene. Det er endvidere ikke muligt for bevægelseshæmmede at benytte scenen, idet der ikke er niveaufri adgang hertil. Der er endvidere mulighed for ophold øvrige steder i lokalerne for bevægelseshæmmede. Vigtigt at vide, når man får en byggetilladelse Husk, at denne byggetilladelse bortfalder, hvis ikke I sætter byggearbejdet i gang inden 1 år fra tilladelsens dato, jf. byggelovens 16, stk. 7. Vi har indberettet oplysninger til BBR om materialevalg og indretning ud fra de oplysninger, du har givet i ansøgningen og fra tegnings- og projektmaterialet. Vær opmærksom på, at vi ikke har taget stilling til, om projektet overholder eventuelle privatretlige servitutter på ejendommen. Når man sætter et byggeri i gang Det er dit ansvar at sørge for at: byggeaffaldet bliver sorteret of anmeldt til kommunen, mindst 14 dage før affaldet køres bort. Husk også at sortere affald fra, der kan indeholde asbest og PCB og kontakt Team Erhverv på eller indrette byggepladsen, så der ikke opstår gener overfor de nærmeste grunde/naboer eller på offentlig og privat vej og fortovsarealer. Indkørslen til byggepladsen skal være forsvarlig. Hvis I vil klage over byggetilladelsen Hvis I vil klage over retlige forhold i byggetilladelsen, skal I henvende jer til Statsforvaltningen, jf. byggelovens 23, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra dags dato. Statsforvaltningens adresse er: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV web: Vær opmærksom på, at I ikke kan klage over Helsingør Kommunes vurdering i sagen. Hvis I vil bringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato. Hvis du vil klage over planmæssige forhold i afgørelsen, skal du henvende dig til Helsingør Kommune. En eventuel klage skal være skriftlig, og modtaget i Center For Teknik og Miljø inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Vi sender din klage videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Når vi sender klagen videre vedlægger vi: Klagebrevet Et følgebrev med Helsingør Kommunes bemærkninger (du får en kopi og har 3 uger til at sende dine bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet) Kopi af sagens dokumenter.

10 Klagegebyret er kr. 500,-. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning, når klagen er modtaget fra kommunen. Men de begynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Natur- og Miljønævnets hjemmeside, Du får dit indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. En eventuel retssag på baggrund af afgørelsen skal være rejst inden 6 måneder fra datoen for afgørelsen. Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Thomas Ebdrup Beck Byggesagsbehandler

11 Thomas Ebdrup Beck Fra: Peter Pagh Sendt: 14. januar :02 Til: Peter Pagh Emne: Bilag.2.komm.svar Fra: Leif Westen Sendt: 13. januar :43 Til: 'Poul Walther 'Tamarra Bot Michael Kongsted; Birgitte Cc: Thomas Ebdrup Beck Emne: Aktindsigt i byggesag for Søstræde 2 Til en række beboere omkring The Old Irish Pub Det fremgår af høringsbrevet fra SKF med tilhørende notat udarbejdet af Peter Pagh at der tilsyneladende ikke er givet byggetilladelse i forbindelse med etableringen af The Old Irish Pub. Det beror på en misforståelse. Da en række naboer den bad om aktindsigt i samtlige dokumenter vedrørende restaurationen var jeg ikke opmærksom på at der sideløbende med behandlingen af de 3 sager om alkoholbevilling, klager over støj hhv. sagen om tilbagekaldelse af tilladelsen til udvidet åbningstid, også var en igangværende byggesag på ejendommen. Derfor sender jeg nu samtlige dokumenter i byggesagen inkl. et regneark med en oversigt over indholdet i sag 13/21195 (Anvendelsesændring fra teater til café), hvor dokument nr. 15 er byggetilladelsen. Nedenstående bemærkning med blå skriftfarve er en supplerende oplysning fra byggesagsbehandler Thomas Ebdrup Beck: Som det fremgår af byggetilladelsen, har vi vurderet, at anvendelsesændringen ikke er i strid med PBV19, idet anvendelsen vurderes ikke at afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelsen ikke er meddelt iht. PBV19 2 stk. 6. Jf. PBV19 er lokalet registreret med kategorien Offentlige bygninger (Sort). Denne kategori anvendes bl.a. til ølstuer, restauranter og lignende virksomheder, hvorfor den ønskede anvendelse ikke forudsætter planlovgivningsmæssig tilladelse, men udelukkende en byggelovgivningsmæssig tilladelse. Der er ikke foretaget høring i forhold til planloven, idet anvendelsen ikke forudsætter tilladelse iht. Planloven. Der er endvidere ikke foretaget høring i forhold til byggetilladelsen, idet der udelukkende foretages indvendige ombygningsarbejder, herunder konstruktioner til støjreduktion. Jeg beklager at I ikke straks har fået indblik i alle relevante tilladelser. Venlig hilsen Leif Westen Ingeniør Center for Teknik og Miljø Erhverv og Miljø Mørdrupvej Espergærde Tlf.:

12 Web: Vi gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en fejltagelse modtager en, beder vi Dem venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi Dem slette en i Deres system uden at videresende eller kopiere den. 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning til bibeholdelse af fast hegn mod vej og afslag på dispensationsansøgning om opførelse af nyt fast hegn mod vej.

Afslag på dispensationsansøgning til bibeholdelse af fast hegn mod vej og afslag på dispensationsansøgning om opførelse af nyt fast hegn mod vej. Saml din post ét sted - tilmeld dig digital post på borger.dk Ejer Bente Juhl Nielsen (Nr. 224) E-mail: bentejuhlnielsen@hotmail.com Ejere Malin Charlotta Ulfsdotter og Jakob Ruwai Kesje (Nr. 222) Öresundsvägen

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1. TEKNIK OG MILJØ Peter Kragelund Sigvej 2 7550 Sørvad Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8022 bjgtl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.03.03-P19-8-14 Landzonetilladelse

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Vodskovvej 110, 9310 Vodskov - ny bolig med kontor

Vodskovvej 110, 9310 Vodskov - ny bolig med kontor #BREVFLE HAVNENS FISKEBOD HOLDING ApS Michael Rom Pedersen Syrenvej 32 9310 Vodskov 29. december 2016 Vodskovvej 110, 9310 Vodskov - ny bolig med kontor Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg 08-05-2013 13/4794 Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 2 Vollerup, Ulkebøl, der ligger på Hesselvej 6, 6400 Sønderborg. Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan på Sydkajen 1A Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01979 Ref.: NAHAU AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på dispensation til altan

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

2. Der skal senest ved færdigmeldingen fremsendes attest fra elinstallatør, at de brandtekniske installationer er afprøvet og fundet i orden.

2. Der skal senest ved færdigmeldingen fremsendes attest fra elinstallatør, at de brandtekniske installationer er afprøvet og fundet i orden. Byggetilladelse Bygningsreglement 2010 (BR 10) (se vejledning på bagsiden) Oasefællesskabet Søhøjlandets Evangelisk Lutherske Frimenighed Frichsvej 2 Den: 05-08-2016 Gebyr: 3.253,50 kr. (Regningen sendes

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg

Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Michael Wolff Hansen Aabenraavej 152 Ullerup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 228 Ullerup Ejerlav, Ullerup, der ligger på Aabenraavej 152, 6400 Sønderborg

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

Der er gennemført naboorientering efter planlovens 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn kan have betydning for naboerne.

Der er gennemført naboorientering efter planlovens 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn kan have betydning for naboerne. #BREVFLE Bruno Benzon Kattesundet 2,2. 9000 Aalborg 11. august 2015 Landzonetilladelse Nyborgvej 32, 9400 Nørresundby Indretning af selskabslokale i eksisterende bygning. Aalborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

29-08-2013 13/26370. Christian Jacobsen Lyngmosevej 9A, Lunden 6430 Nordborg

29-08-2013 13/26370. Christian Jacobsen Lyngmosevej 9A, Lunden 6430 Nordborg 29-08-2013 13/26370 Christian Jacobsen Lyngmosevej 9A, Lunden 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en lagerhal på ejendommen matr.nr. 200 Lunden, Havnbjerg, der ligger Lyngmosevej 9, 6430 Nordborg

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg 04-10-2013 13/28991 Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablering af gårdbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Referat Bevillingsnævnet

Referat Bevillingsnævnet Referat Bevillingsnævnet Mødedato: Torsdag den 13. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Peter Poulsen (A) Haldis Glerfoss

Læs mere

Ansøgning. 1. Ansoegning.pdf. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere

Ansøgning. 1. Ansoegning.pdf. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere 1. Ansoegning.pdf Ansøgning Hører til journalnummer: 02.00.00-G01-75-16 Ansvarlig myndighed Solrød Kommune Indsendt af Anita Korremann Bygaden 11 2690 Karlslunde E-mail: anitakorremann@gmail.com Telefon

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 28. januar 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6 1 of 6 Afleveringsattest 12-03-2014 Kaj Povlsen & Birgitte Walthersdorf Povlsen Sagsnr.: 14/411 Ellegårdsparken 33, Bredstrup Sagsbehandler: 7000 Fredericia Anders Pedersen Tlf.: 87 53 59 07 Afslag på

Læs mere

/ Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret Herning

/ Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret Herning 09-10-2013 12/26278 Kenn Eriksen Byllemose Stenbjergkvareteret 57 7400 Herning Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus samt driftsbygninger på ejendommen matr.nr. 73 Elstrup, Egen, der ligger

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Landzonetilladelse til opførelse af to minimøller Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J DANSK OFFSHORE TRANSPORT ApS Studstrupvej 7 8541 Skødstrup Side 1 af 8 Ejendommens matr.nr.: 1 a, Åstrup By, Skødstrup Adresse: Studstrupvej

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Johannes Sørensen Rubjerghøj 6 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler

Landzonetilladelse til at ændre Lindenborg Kro til en kombination af kontor og selskabslokaler Selsø-Lindholm Gods I/S Abbetvedvej 2A 4000 Roskilde Att.: Johann Philip von Malsen-Plessen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sendt til mail:

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E By og Miljø Til MTB teknikbane på ejendommen Frydenborgvej 27 P, 3400 Hillerød,

Læs mere

Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af maskinhus m/ skridtmaskine og publikumspavillon.

Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af maskinhus m/ skridtmaskine og publikumspavillon. #BREVFLE EJENDOMSSELSKABET HELGSTRAND ApS Uggerhalnevej 80 9310 Vodskov 2. januar 2017 Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af maskinhus m/ skridtmaskine og publikumspavillon. Landzonetilladelse Aalborg

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lise Dandanell Hornækvej 306 3080 Tikøb Sendt til ejer d.d. via e-mail Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Landzonetilladelse til erhverv i kælderen. Adresse: Hellebækvej 17, 3000 Helsingør Matr.nr.: 4BR Hornbæk by, Tikøb Ejendom:

Landzonetilladelse til erhverv i kælderen. Adresse: Hellebækvej 17, 3000 Helsingør Matr.nr.: 4BR Hornbæk by, Tikøb Ejendom: Peter Mentz PRR VVS Entreprise Hellebækvej 17 3000 Helsingør Mail: PRRVVS@hotmail.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 14.12.2016 Sagsnr.

Læs mere

10-03-2014 14/4010. Hans og Eva Marianne Ankjær Ludwigsen Nederbyvej 39 Rinkenæs 6300 Gråsten

10-03-2014 14/4010. Hans og Eva Marianne Ankjær Ludwigsen Nederbyvej 39 Rinkenæs 6300 Gråsten 10-03-2014 14/4010 Hans og Eva Marianne Ankjær Ludwigsen Nederbyvej 39 Rinkenæs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre carport/redskabsskur på ejendommen matr.nr. 997 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs,

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1.

Vi har den 1. september 2017 modtaget ansøgning om på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens 1 35 stk.1. Allerød Kommune WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1. sal 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 4n Børstingerød By, Lillerød, Kirkeltevej 55 Landzonetilladelse til genopførelse af bolig. Vi har den

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård Søren Møller sm@sandholmgaard.dk Sag: 2016/13346 013 Id: 018462 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 18. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249

Læs mere

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462 By & Erhverv Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Ansøgers navn og adresse Rambøll Danmark A/S, Fredericia Danmarksgade 2A 7000 Fredericia Ejendomsnr: 37639 Vejkode: 2948 Sagsnr: 14/3462 Bygningsnr:

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Anvendelsen går fra at være henholdsvis mandskabsbygning og driftsbygning, til at være privat bolig og garage.

Anvendelsen går fra at være henholdsvis mandskabsbygning og driftsbygning, til at være privat bolig og garage. Susanne Jakobsen Lundsø 6 Ullerup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af bygninger på ejendommen matr.nr. 413 Ullerup Ejerlav, Ullerup, der ligger på Langbro 1c, 6400 Sønderborg

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård.

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård. Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Side 1 af 10 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Lovliggørende Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 221 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Kløvermarken 5, 6300 Gråsten

Læs mere

Østerågade Aalborg - Indretning af 7 lejligheder på hhv. 2 og 3/4. etage

Østerågade Aalborg - Indretning af 7 lejligheder på hhv. 2 og 3/4. etage #BREVFLE Bjørk & Maigård ApS Anders-Peter Østergaard Gasværksvej 30C 9000 Aalborg 2 9000 Aalborg 5. januar 2017 Østerågade 27 9000 Aalborg - Indretning af 7 lejligheder på hhv. 2 og 3/4. etage Dispensation

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Dato: 22-09-2016 Sagsnr.: 2016-1091 Godkendelsen er sendt ind på sagen på Byg og Miljø portalen GODKENDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING I HENHOLD TIL BR15 Ejendoms nr.: 157-161970 Matrikel

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Sønderborg Kommune har den 15. december 2014 modtaget din ansøgning om at opføre en transformerstation på ovenstående adresse.

Sønderborg Kommune har den 15. december 2014 modtaget din ansøgning om at opføre en transformerstation på ovenstående adresse. Syd Energi Net a/s Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø Landzonetilladelse til at opføre en transformerstation på ejendommen matr.nr. 118 Bro, Ketting, der ligger på Stavensbølgade 55, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement

Byggetilladelsen gives i henhold til byggeloven og kapitel 1.10 i Bygningsreglement Frederiksberg Kommune HOFF & JØRGENSEN ARKITEKTER MAA K/S Svanemøllevej 105 2900 Hellerup BYGGETILLADELSE 2. februar 2017 Sagsbeh.: PS J.nr.: 02.34.00-P19-820-16 Matr. nr. 3 r af Frederiksberg, Frydendalsvej

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej 38 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup. Thomas Brøndum Clemmensen Højvej 2 Moseby 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

/ Bodil og Martin Terp Vestermark 12, Kegnæs 6470 Sydals

/ Bodil og Martin Terp Vestermark 12, Kegnæs 6470 Sydals 10-10-2013 13/29984 Bodil og Martin Terp Vestermark 12, Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt maskinhus på ejendommen matr.nr. 21 Sønderby, Kegnæs, der ligger Vestermark 7, Kegnæs,

Læs mere

19-05-2014 14/13721. Rune og Anne Mette Dohrmann Madehusvej 7 Vollerup 6400 Sønderborg

19-05-2014 14/13721. Rune og Anne Mette Dohrmann Madehusvej 7 Vollerup 6400 Sønderborg 19-05-2014 14/13721 Rune og Anne Mette Dohrmann Madehusvej 7 Vollerup 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at renovering og udnyttelse af eksisterende tagetage på ejendommen matr.nr. 47 Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Hovgårdvej 5, 8543 Hornslet, sportspladsen i Rodskov - Landzonetilladelse til at opføre fire 10 m høje lysmaster

Hovgårdvej 5, 8543 Hornslet, sportspladsen i Rodskov - Landzonetilladelse til at opføre fire 10 m høje lysmaster Rodskov Gymnastikforening v/ Jørgen Tscherning Stenhusevej 12, Eskerod 8543 Hornslet Sendt d.d. pr. e-mail til tscherning@gmail.com Hovgårdvej 5, 8543 Hornslet, sportspladsen i Rodskov - Landzonetilladelse

Læs mere

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager 05-03-2014 14/6967 Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende lade og opførelse af overdækning tilbrænde på ejendommen matr.nr. 8

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Holger Ellegaard Overbjerg 1 Brandsbøl 6430 Nordborg

Holger Ellegaard Overbjerg 1 Brandsbøl 6430 Nordborg Holger Ellegaard Overbjerg 1 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en garage i tilknytning til bolig på ejendommen matr.nr. 69 Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Overbjerg 1, 6430 Nordborg

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Eivind og Jannie Knudsen Sætervej Helsinge. Landzonetilladelse til uopvarmet udestue. Ejendommen 4 e Skærød By, Ramløse, Sætervej 3

Eivind og Jannie Knudsen Sætervej Helsinge. Landzonetilladelse til uopvarmet udestue. Ejendommen 4 e Skærød By, Ramløse, Sætervej 3 Eivind og Jannie Knudsen Sætervej 3 3200 Helsinge Sag: 2016/30636 009 Id: 026008 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 26. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Jannie Schultz Tlf: +4579755605 Mob: e-mail: Byg@Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-34-16 12.5.2016 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til Udnyttelse af resterende

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

/ Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej Gråsten

/ Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej Gråsten 30-06-2014 14/25245 Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at etablere 8 beboelsespavillioner på ejendommen matr.nr. 58a Gråsten Gods, gråsten Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning #BREVFLE Kurt Stig Nielsen Hanedamsvej 28 9240 Nibe 6. oktober 2015 Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning Aalborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere