Professor dr. Jur. Peter Pagh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professor dr. Jur. Peter Pagh"

Transkript

1 Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: / Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Den 16. januar 2014 Vedr.: Klage over byggetilladelse Søstræde 2-4 Helsingør i modstrid med Byplanvedtægt nr. 19 På vegne af beboergruppen SKF , der er en sammenslutning af naboer til Old Irish Pub, Søstræde 2-4, vil jeg hermed påklage Helsingør Kommunes byggetilladelse af 14. oktober 2013 til ombygning af Søstræde 2-4 til pub og diskotek. Byggetilladelsen vedlægges som bilag 1. Overordnet gør jeg gældende, at byggetilladelsen er i modstrid med Partiel Byplanvedtægt nr. 19 for Helsingør Bykerne, hvorefter ejendommens anvendelse er udlagt til bolig, hvorfor byggetilladelsen er i modstrid med planlovens 18. Klagefristen Jeg er naturligvis opmærksom på, at klagefristen på fire uger i planlovens 60 er overskredet, men gør gældende, at der i dette tilfælde må ses bort fra klagefristen, fordi naboerne først er blevet orienteret om byggetilladelsen ved kommunens af 13. januar 2014 (vedlagt som bilag 2), uanset naboerne allerede den 24. november 2013 anmodede Helsingør Kommune om aktindsigt grundet voldsomme støjplager fra diskoteket. Da der ikke var meddelt byggetilladelse efter de oplysninger, som naboerne modtog fra kommunen, og naboerne i øvrigt ikke modtog partshøring, før der blev meddelt byggetilladelse efter byggelovens 16, har naboerne således været uden viden om, at kommunen havde truffet en afgørelse, som naboerne kunne påklage til Natur- og Miljøklagenævnet. Naboerne har derfor ikke haft mulighed for at klage, før naboerne modtog kommunens af 13. januar 2014, hvorfor der må ses bort fra klagefristen på 4 uger i den foreliggende sag, hvor der er klaget få dage efter, at naboerne har modtaget oplysningen om byggetilladelsen, og hvor kommunen åbent har vedgået, at det var en fejl, at naboerne ikke modtog underretning i forbindelse med anmodning om aktindsigt. Konsekvenserne af denne fejl er bl.a., at kommunen med høringsbrev af 23. december 2013 har erkendt, at diskoteket medfører uacceptable gener for naboerne, og at det derfor er nødvendige med yderligere bygningsmæssige indgreb, der vil være i modstrid med byplanvedtægten, jf. uddybende nedenfor. 1

2 Uddybende begrundelse for klagen Som det fremgår af kommunens byggetilladelse (bilag 1), har kommunen ved afgørelsen af 14. oktober 2013 meddelt tilladelse til anvendelsesændring fra teater til pub/diskotek af Søstræde 2, hvilket dog også omfatter Søstræde 4. Byggetilladelsen er meddelt på en række vilkår, og det er i byggetilladelsen bl.a. anført under overskriften Planloven : Anvendelsesændringen vurderes ikke og være i strid med PV19, idet anvendelsen vurderes ikke og afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelse ikke er meddelt i henhold til PBV 19 2, stk. 6. Samtidigt har kommunen i i relation til byggeloven vurderet, at anvendelsesændringen [er] væsentlig i byggelovgivningsmæssig forstand, hvilket kommunen bl.a. begrunder med, at brugernes adfærdsmønster [vurderes] at være af så væsentlig forskellig karakter (teatergæster i forhold til diskotekgæster), at der er tale om en væsentlig anvendelsesændring, hvorfor bygningsreglementets bestemmelser finder anvendelse. Idet jeg går ud fra, at kommunens henvisning til PV19 er en henvisning til Partiel Byplanvedtægt nr. 19, der bl.a. omfatter Søstræde, gør jeg gældende, at ændringen fra teater til diskotek/pub er en planlægningsmæssig relevant ændring af arealanvendelse, der er i modstrid med Partiel Byplanvedtægt nr. 19 (vedlagt som bilag 3), hvorefter anvendelsen af Søstræde er udlagt til boliger. I byplanvedtægtens 2 om områdets anvendelse er således bl.a. anført: Stk.1 Området må med nedennævnte undtagelser herunder særligt stk. 3 om opretholdelse af den pr eksisterende lovlige arealanvendelse vedrørende detailhandel, engrosvirksomhed og liberale erhverv, kun anvendes til boligformål. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, støj, røg, lugt eller rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende. [..] stk. 3 Eksisterende lovlige bebyggelse eller hidtil lovliggjorte arealanvendelser pr. 1. maj 1973 [..] kan med byrådets særlige tilladelse udvides med max 10 % af virksomhedens anvendte bruttoetageareal (pr. 1. maj 1973) samt yderligere 20 kvm. bruttoetageareal til folke- og toiletrum, for så vidt sådanne ikke allerede var etableret pr. 1. maj [..] [..] Stk. 6 Ølstuer, restauranter og lignende virksomheder med et bruttoareal, der ikke overstiger 200 kvm. Kan etableres med byrådets særlige tilladelse [..]. I byplanvedtægtens 4 om bebyggelsens ydre fremtræden er i 4, stk. 2 anført: Af hensyn til bydelens bevaringsværdige karakter må bebyggelse kun nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, såfremt byrådet meddeler tilladelse hertil Det må på denne baggrund lægges til grund, at Søstræde 2-4 i byplanvedtægten er udlagt til boliger, hvorfor der efter planlovens 18 ikke retligt eller faktisk må etableres forhold, der er i modstrid med dette. Efter Natur- og Miljøklagenævnets faste praksis omfatter forbuddet efter planlovens 18 også tilladelser bygningsmæssige ændringer, hvis disse bygningsmæssige ændringer medfører en planlægningsmæssig relevant ændring af arealanvendelsen. I den foreliggende sag fremgår det, at Old Irish Pub Sjælland ApS i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling efter restaurationslovens 10 til kommunen den 24. september 2013 fremsendte tegninger over, hvordan lokalerne skulle indrettes samt en udfyldt besvarelse af en 2

3 konceptbeskrivelsesformular (vedlagt som bilag 4). Heraf fremgår bl.a., at den ansøgte anvendelse af Søstræde 4 er til danserestaurant og diskotek (kategori 1 efter Restaurationsplan 2012), at det samlede areal er på 1232 m 2, at der vil være 400 siddepladser indendørs, og at der torsdag, fredag og lørdag søges om åbningstid fra kl. 12 til kl. 05. Som støjbegrænsende tiltag er anført: vindfang/dørsluse og lydbegrænsningsanlæg installeret. Endvidere har naboerne i anledning af den seneste anmodning om aktindsigt fået kopi af to tegninger, der vedlægges som bilag 5 A og bilag 5 B. Det må således lægges til grund, at kommunen med byggetilladelsen af 14. oktober 2013 har givet tilladelse til, at en bygning, der tidligere blev anvendt til teater og til dels fungerede som forsamlingshus med foredrag, undervisning, private selskaber og koncerter, kan anvendes til et meget stort diskotek, der i annoncer markedsføres som Nordsjællands største pub. En sådan ændring af en bygning må efter min opfattelse anses som en endog ganske væsentlig planlægningsmæssig ændring af arealanvendelsen i Søstræde, der er en smal gyde i den ældre bykerne af Helsingør, hvor diskoteket er omgivet af boliger. Ændringen af den lovlige anvendelse af Søstræde 2-4 fra teater til et af Helsingørs største diskoteker med åbent til kl. 05 tre dage om ugen betyder således et helt andet publikumspres med støj og gadeuorden, hvilket på ingen måde kan sidestilles med, at ejendommen blev anvendt som teater og forsamlingshus. Uanset diskoteket må anses for en væsentlig ændret anvendelse til et formål, der ikke er omfattet af byplanvedtægtens 2, stk. 1, har kommunen ikke ment, at dette er i modstrid med byplanvedtægten, hvilket kommunen i af 13. januar 2014 (bilag 2) har begrundet således: Som det fremgår af byggetilladelsen, har vi vurderet, at anvendelsesændringen ikke er i strid med PBV19, idet anvendelsen vurderes ikke at afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelsen ikke er meddelt iht. PBV19 2 stk. 6. Jf. PBV19 er lokalet registreret med kategorien Offentlige bygninger (Sort). Denne kategori anvendes bl.a. til ølstuer, restauranter og lignende virksomheder, hvorfor den ønskede anvendelse ikke forudsætter planlovgivningsmæssig tilladelse, men udelukkende en byggelovgivningsmæssig tilladelse. Der er ikke foretaget høring i forhold til planloven, idet anvendelsen ikke forudsætter tilladelse iht. Planloven. Den første del af begrundelsen forudsætter, at anvendelse som teater planlægningsmæssigt kan sidestilles med ejendommens anvendelse til Nordsjællands største diskotek, hvilket må afvises af de ovennævnte grunde. Anden del af begrundelsen vedrører den særlige regel i byplanvedtægtens 2, stk. 6, hvorefter der ikke kan etableres ølstuer, restauranter og lignende virksomheder med et bruttoareal, der ikke overstiger 200 kvm uden byrådets særlige tilladelse. Jeg er enig i, at byplanvedtægtens 2, stk. 6 ikke kan anvendes, da det efter 2, stk. 6 kun er muligt at meddele tilladelse, hvis det samlede areal er 200 kvm eller mindre. Da diskoteket er mere end seks gange så stort (1232 m 2 ), er kommunen naturligvis på forhånd afskåret fra at anvende den særlige dispensationshjemmel i 2, stk. 6. Sidste del af begrundelsen er, at lokalet i byplanvedtægten er registreret med kategorien offentlige bygninger, der ifølge kommunen anvendes bl.a. til ølstuer, restauranter og lignende virksomheder. Til dette må for det første bemærkes, at begrebet offentlige bygninger normalt må forstås som offentligt ejede bygninger og muligvis også forsamlingshuse og lignende, men ikke privatejede restauranter og diskoteker. En så markant afvigelse fra den almindelige forståelse af begrebet må derfor som minimum forudsætte udtrykkelig angivelse heraf i byplanvedtægten, og en sådan præcisering findes ikke. 3

4 For det andet bemærkes, at begrebet offentlige bygninger ganske vist optræder i byplanvedtægtens kort (mere præcist bilag 4-7), men ikke er omtalt i byplanvedtægtens redegørelse eller i byplanvedtægtens enkelte bestemmelser. Angivelsen i kortmaterialet af Søstræde 2-4 som offentlige bygninger kan derfor ikke tillægges anden retsvirkning end, at anvendelsen som teater og forsamlingshus kunne fortsætte som hidtidig lovlig anvendelse. Derimod er der ingen steder i byplanvedtægten støtte til, at der på grundlag af dette kortmateriale skulle kunne etableres Nordsjællands største diskotek i den bygning, der tidligere blev brugt som teater og forsamlingshus og teater. Det afgørende er derfor, at ændringen fra teater/forsamlingshus til diskotek udgør en planlægningsmæssig relevant ændring af ejendommen. Dette må i hvert fald gælde, når diskotekets/restaurantens areal udgør mere end seks gange den arealgrænse, der er fastsat i byplanvedtægtens 2, stk. 6. Det gøres på denne baggrund principalt gældende, at kommunen med byggetilladelsen har tilladt en ændring, der strider mod byplanvedtægtens principper, hvorfor det tillige må udelukkes, at der kan meddeles dispensation efter planlovens 19. Som følge heraf må byggetilladelsen anses for ugyldig og skal ophæves. Såfremt Natur- og Miljøklagenævnet under hensyn til den tidligere anvendelse af ejendommen som teater måtte finde, at det efter planlovens 19 er muligt at meddele dispensation til, at ejendommen fremover anvendes som diskotek og Nordsjællands største pub, må det lægges til grund, at der ikke er meddelt en sådan dispensation forud for byggetilladelsen, og at der hverken er sket forudgående partshøring af naboer efter forvaltningslovens 19 eller efter planlovens 20. Da partshøring efter forvaltningsloven og planlovens 20 udgør en væsentlig retsgaranti, må byggetilladelsen også pga. den manglende partshøring anses for ugyldig. Hertil kommer i øvrigt det selvstændige aspekt, at ejendommen ifølge byplanvedtægtens bilag 3 er fredet. Dette kan sammenholdes med, at der i byplanvedtægtens 4, stk. 2 er en udtrykkelig regel om, at af hensyn til bydelens bevaringsværdige karakter må bebyggelse kun [..] ombygges eller på anden måde ændres, såfremt byrådet meddeler tilladelse hertil. Sammenholdes bestemmelsen med de tilladte ombygninger og tegningsmateriale, forekommer det åbenbart, at ombygningen ikke kunne ske uden tilladelse efter 4, stk. 2, hvorfor byggetilladelsen også af denne grund er i modstrid med byplanvedtægten og planloven. Det gør i denne sammenhæng ingen forskel, at byggetilladelsen er udnyttet, da de problemer, som den ulovlige byggetilladelse medfører for diskoteket, må anses for et mellemværende mellem diskoteket og kommunen. Hertil kommer, at kommunen som følge af omfattende naboklager over diskoteket den 23. december 2013 har udsendt et forslag i høring om afspærring af Søstræde og etablering af en såkaldt spillertunnel for at imødegå de alvorlige miljøproblemer, som diskotekets placering medfører. Som det fremgår af brevet, der vedlægges som bilag 6, indebærer kommunens forslag bygningsmæssige indgreb, der ændrer områdets karakter, og som derfor tillige vil være i modstrid med byplanvedtægten. Det sidste må tages som en yderligere understregning af, at overtrædelsen af byplanvedtægten har så alvorlige konsekvenser, at der ikke kan tages hensyn til, at den ulovlige tilladelse har været udnyttet i en kort periode. Under hensyn til, at planlovsovertrædelserne allerede er pågået i længere tid og af hensyn til retshåndhævelsen, vil jeg venligst anmode Natur- og Miljøklagenævnet om at hastebehandle 4

5 nærværende klagesag. Klagen er derfor ikke alene sendt til Helsingør Kommune, men er også sendt direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Jeg vedlægger kopi af fuldmagt fra SKF (bilag 7) samt kopi af foreningens vedtægter (bilag 8). Det kan for god ordens skyld oplyses, at da byggetilladelsen er meddelt uden forudgående høring af naboer, er dette forhold dags dato særskilt påklaget til Statsforvaltningen. Med venlig hilsen Peter Pagh Vedlagte bilag: Bilag 1: Helsingør Kommunes byggetilladelse af 14. oktober 2013 Bilag 2: Helsingør Kommunes af 13. januar 2014 Bilag 3: Partiel Byplanvedtægt nr. 19 Bilag 4: Ansøgning fra diskoteket Bilag 5A: Tegning over ejendommens indretning Bilag 5B: Tegning over ejendommens indretning Bilag 6: Høringsbrev af 23. december 2013 Bilag 7: Fuldmagt fra SKF Bilag 8: Vedtægter for SKF

6 Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej Roskilde Center for Teknik og Miljø Teknik og Miljø Mørdrupvej Espergærde Tlf.: Dato: 14. oktober 2013 Sagsnr.: Acadrenr.: 13/21195 Sagsbeh.: Thomas Ebdrup Beck Byggetilladelse Adresse: SØSTRÆDE 2, 3000 Helsingør Matrikel: 388, Helsingør Bygrunde Ejendomsnr: Kære Kristian Blak Jeg skriver til dig for at fortælle, at I får tilladelse til anvendelsesændring fra teater til pub/diskotek Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Generelt 1. Send besked til Center for Teknik og Miljø, når byggearbejdet går i gang og når byggearbejdet afsluttes jf. BR 10 kap. 1.4, stk. 1 og 1.8 stk. 1. I kan bruge følgende blanketter (link): Opstart af byggeri: Afslutning af byggeri: anmeldelse om påbegyndelse færdigmelding af byggearbejde Blanketter kan findes på https://helsingorkommune.dk/selvbetjening.aspx under byggeri. Bygningers indretning 2. Indgangs- og flugtvejsdøre skal have niveaufri adgang jf. BR 10 kap stk Flugtvej fra scenen og til det fri skal udføres med trappe med repos på min 1,3x1,3 m 4. Der skal være handicaptoilet i overensstemmelse med DS 3028, Tilgængelighed for alle 5. Der skal være handicaplift i indgangen Brandforhold 6. Der skal etableres tilfredsstillende redningsåbning/flugtveje fra lokale på 1. sal jf. BR 10 kap. 5.2 stk.6

7 7. Enheden skal udføres med detektor styret varslingsanlæg jf. BR 10 kap. 5.4 stk. 11 (se evt. DBI brandteknisk vejledning 24) 8. Detektorer skal placeres jf. DBI anvisning Der skal udføres røgudluftning fra begge sale og I skal sende dokumentation for hvordan det løses jf. BR10 kapitel dør på scenen (ny flugtvejsdør), dobbeltdør på 1. sal samt tagvindue i Lille Sal skal kunne åbnes ved tryk (mekanisk åbning) BR stk Dør mellem de to store lokaler skal udføres med ABDL 12. De to døre mellem salene og foyeren skal udføres med ABDL 13. Der skal for ABDL styret døre indsendes en attest til Beredskabet hvert tredje år fra en autoriseret el-installatør om, at det automatiske brandlukningsanlæg (ABDL-anlægget) er funktionsdygtig jf. Driftsmæssige forskrifter for daginstitutioner april Der skal udarbejdes en Drift, kontrol og vedligeholdelses plan (DKV), som skal inden afslutning sendes til godkendelse ved Center for Teknik og Miljø 15. Flugtveje skal markeres med belyste skilte 16. Der skal placeres brandtæppe og håndslukker efter anvisning fra Helsingør brandvæsen 17. Senest ved afslutning af byggearbejdet skal der sendes en flugtvejsplan til godkendelse hos Nordsjællands Brandvæsen, som efterfølgende skal være ophængt i samråd med Brandvæsnet 18. Det skal etableres brandvagt indtil der er etableret varslingsanlæg. Antal skal aftales med Nordsjællands Brandvæsen 19. Maksimalt personantal aftales med Nordsjællands Brandvæsen inden ibrugtagning Indeklima 20. Der skal etableres ventilation i køkken og wc-rum i henhold til BR 10 kap Der skal være tilstrækkeligt dagslys i arbejdsrum (køkken og kontor), jf. BR10 kapitel 6.5 Installationer 22. Såfremt der ændres på VVS-installationer, skal en autoriseret mester udføre Vand- og sanitetsarbejdet. Mesteren skal udfylde følgende blanketter og sende til os: VVS VVS-blanket Blanketter kan findes på https://helsingorkommune.dk/selvbetjening.aspx under byggeri. 23. Produkter, der indgår i eller tisluttes vand- og afløbsinstallationer, skal være forsynet med CE-mærke jf. BR10 kapitel stk. 7 Andre godkendelser 24. I skal indsende forslag til skiltning, som godkendes særskilt af Center for Teknik og Miljø

8 Vi kan ikke give ibrugtagningstilladelse og afslutte byggesagen, før vi har modtaget den dokumentation, der er nævnt i vilkårene. Du kan finde alle relevante blanketter på kommunens hjemmeside. Lovgrundlaget i jeres sag Jeg har behandlet din ansøgning efter: Bygningsreglement 2010 (BR 10) Partiel Byplanvedtægt 19 for Helsingør Bykerne (PBV19) Planloven Anvendelsesændringen vurderes ikke og være i strid med PBV19, idet anvendelsen vurderes ikke og afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelsen ikke er meddelt iht. PBV19 2 stk. 6. Byggeloven Vi vurderer anvendelsesændringen at være væsentlig i byggelovgivningsmæssig forstand. Det fremgår af Byggelovens 2 stk. 1 litra c, at byggeloven finder anvendelse ved ændringer af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til de bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser. Fx Bygningsreglement Et af de væsentligste forhold ved byggelovgivningen er personsikkerhed, herunder brandforhold. I forhold til nærværende ansøgning, vurderes brugernes adfærdsmønster at være af så væsentlig forskellig karakter (teatergæster i forhold til diskoteksgæster), at der er tale om en væsentlig anvendelsesændring, hvorfor bygningsreglementets bestemmelser finder anvendelse. Rammerne for byggetilladelsen I må kun bygge efter de tegninger og de oplysninger, du har sendt til os i din ansøgning. Byggearbejdet skal desuden udføres efter gældende normer og regler. Til byggetilladelsen hører følgende 3 godkendte tegninger: Plantegninger indgået hhv. den (1.sal) samt (kælder samt stueplan) Gebyret for byggesagsbehandlingen er på kr. 2500,-. Regningen sender vi til ejendommens ejer. Tilladelsen rummer en dispensation Du får dispensation fra bestemmelserne om niveaufri adgang ved indgangen, flugtvej fra scenen, samt plateau i teatersalen. Vilkår for dispensationen fremgår af vilkårspunkt 7 og 5. Der er ikke foretaget høring, idet handicapliften og scenen er eksisterende forhold.

9 Begrundelse for dispensation Bygningens indretning er eksisterende og det er ikke byggeteknisk muligt at ændre på forholdene. Det er endvidere ikke muligt for bevægelseshæmmede at benytte scenen, idet der ikke er niveaufri adgang hertil. Der er endvidere mulighed for ophold øvrige steder i lokalerne for bevægelseshæmmede. Vigtigt at vide, når man får en byggetilladelse Husk, at denne byggetilladelse bortfalder, hvis ikke I sætter byggearbejdet i gang inden 1 år fra tilladelsens dato, jf. byggelovens 16, stk. 7. Vi har indberettet oplysninger til BBR om materialevalg og indretning ud fra de oplysninger, du har givet i ansøgningen og fra tegnings- og projektmaterialet. Vær opmærksom på, at vi ikke har taget stilling til, om projektet overholder eventuelle privatretlige servitutter på ejendommen. Når man sætter et byggeri i gang Det er dit ansvar at sørge for at: byggeaffaldet bliver sorteret of anmeldt til kommunen, mindst 14 dage før affaldet køres bort. Husk også at sortere affald fra, der kan indeholde asbest og PCB og kontakt Team Erhverv på eller indrette byggepladsen, så der ikke opstår gener overfor de nærmeste grunde/naboer eller på offentlig og privat vej og fortovsarealer. Indkørslen til byggepladsen skal være forsvarlig. Hvis I vil klage over byggetilladelsen Hvis I vil klage over retlige forhold i byggetilladelsen, skal I henvende jer til Statsforvaltningen, jf. byggelovens 23, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra dags dato. Statsforvaltningens adresse er: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV web: Vær opmærksom på, at I ikke kan klage over Helsingør Kommunes vurdering i sagen. Hvis I vil bringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra dags dato. Hvis du vil klage over planmæssige forhold i afgørelsen, skal du henvende dig til Helsingør Kommune. En eventuel klage skal være skriftlig, og modtaget i Center For Teknik og Miljø inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Vi sender din klage videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Når vi sender klagen videre vedlægger vi: Klagebrevet Et følgebrev med Helsingør Kommunes bemærkninger (du får en kopi og har 3 uger til at sende dine bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet) Kopi af sagens dokumenter.

10 Klagegebyret er kr. 500,-. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning, når klagen er modtaget fra kommunen. Men de begynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Natur- og Miljønævnets hjemmeside, Du får dit indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. En eventuel retssag på baggrund af afgørelsen skal være rejst inden 6 måneder fra datoen for afgørelsen. Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Thomas Ebdrup Beck Byggesagsbehandler

11 Thomas Ebdrup Beck Fra: Peter Pagh Sendt: 14. januar :02 Til: Peter Pagh Emne: Bilag.2.komm.svar Fra: Leif Westen Sendt: 13. januar :43 Til: 'Poul Walther 'Tamarra Bot Michael Kongsted; Birgitte Cc: Thomas Ebdrup Beck Emne: Aktindsigt i byggesag for Søstræde 2 Til en række beboere omkring The Old Irish Pub Det fremgår af høringsbrevet fra SKF med tilhørende notat udarbejdet af Peter Pagh at der tilsyneladende ikke er givet byggetilladelse i forbindelse med etableringen af The Old Irish Pub. Det beror på en misforståelse. Da en række naboer den bad om aktindsigt i samtlige dokumenter vedrørende restaurationen var jeg ikke opmærksom på at der sideløbende med behandlingen af de 3 sager om alkoholbevilling, klager over støj hhv. sagen om tilbagekaldelse af tilladelsen til udvidet åbningstid, også var en igangværende byggesag på ejendommen. Derfor sender jeg nu samtlige dokumenter i byggesagen inkl. et regneark med en oversigt over indholdet i sag 13/21195 (Anvendelsesændring fra teater til café), hvor dokument nr. 15 er byggetilladelsen. Nedenstående bemærkning med blå skriftfarve er en supplerende oplysning fra byggesagsbehandler Thomas Ebdrup Beck: Som det fremgår af byggetilladelsen, har vi vurderet, at anvendelsesændringen ikke er i strid med PBV19, idet anvendelsen vurderes ikke at afvige væsentligt fra den eksisterende anvendelse til teater. Det pointeres, at tilladelsen ikke er meddelt iht. PBV19 2 stk. 6. Jf. PBV19 er lokalet registreret med kategorien Offentlige bygninger (Sort). Denne kategori anvendes bl.a. til ølstuer, restauranter og lignende virksomheder, hvorfor den ønskede anvendelse ikke forudsætter planlovgivningsmæssig tilladelse, men udelukkende en byggelovgivningsmæssig tilladelse. Der er ikke foretaget høring i forhold til planloven, idet anvendelsen ikke forudsætter tilladelse iht. Planloven. Der er endvidere ikke foretaget høring i forhold til byggetilladelsen, idet der udelukkende foretages indvendige ombygningsarbejder, herunder konstruktioner til støjreduktion. Jeg beklager at I ikke straks har fået indblik i alle relevante tilladelser. Venlig hilsen Leif Westen Ingeniør Center for Teknik og Miljø Erhverv og Miljø Mørdrupvej Espergærde Tlf.:

12 Web: Vi gør opmærksom på, at denne kan indeholde fortrolig information. Hvis De ved en fejltagelse modtager en, beder vi Dem venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi Dem slette en i Deres system uden at videresende eller kopiere den. 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af 14-forbud vedrørende Byfogedbakken 4A og 4B og Borgergade 7-9 i Svaneke, Bornholms Regionskommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. december 2006 J.nr.: NKN-33-00232 (tidligere03-33/400-0041s)

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 20150 (BR150) 1

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 20150 (BR150) 1 Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 20150 (BR150) 1 I medfør af 2, stk. 4, 3, 4 B, 4 C, 5, 6, stk. 1, litra a-d, f, og g og j, 6, stk. 2 og 3, 7, stk. 1, 8, stk. 1 og 2, 9, stk. 1,

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. juni 2014 J.nr.: NMK-33-01880 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes byggetilladelse til stormagasin i Field

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv.

Retur til indeks. Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. 1 Retur til indeks Nybygninger, til- og ombygninger og ændret anvendelse for erhverv mv. Nybygninger, til- og ombygninger for erhverv m.v. Denne folder er udarbejdet til brug ved ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 6 Offentligt Bygningsreglement 2008 Side 1 af 101 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere