Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011

2 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere: Esben Ravn Iversen, Jørgen Vium, Henrik Lynghus, Birgit Krogh Paludan. Godkendt: Henrik Lynghus. 2

3 Indholdsfortegnelse 3 INDLEDNING...5 DEFINITIONER...5 INDSATSOMRÅDE 1: SERVICENIVEAU BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR SERVICENIVEAU PRIORITERINGSMODEL...9 INDSATSOMRÅDE 2: FINANSIELT OG JURIDISK PARTNERSKAB UDREDNING AF DET JURIDISKE OG FINANSIERINGSMÆSSIGE GRUNDLAG ETABLERING AF PARTNERSKABSAFTALE UDVIKLINGSPROJEKT OG FUNDRAISING OMKRING USSERØD Å...12 INDSATSOMRÅDE 3: TVÆRKOMMUNAL ORGANISATION IVÆRKSÆTTELSE AF TVÆRKOMMUNAL PROJEKTORGANISATION...13 INDSATSOMRÅDE 4: TVÆRSEKTORIEL PLANLÆGNING OG FORVALTNING KLIMATILPASNING OG OVERSVØMMELSER I KOMMUNEPLANLÆGNING STYRKET INTEGRERET VANDPLANLÆGNING OG FORVALTNING OPGRADERING AF UDLEDNINGSTILLADELSER REGULATIV ARBEJDE VEDRØRENDE USSERØD Å, DONSE Å OG ØVRIGE RELEVANTE VANDLØB...17 INDSATSOMRÅDE 5: BEREDSKABSPLANLÆGNING BEREDSKABSPLANLÆGNING OG INDSATSKAPACITET DETAILBEREDSKABSPLANER ØVELSE MED OVERSVØMMELSER OG AKTIVE VIRKEMIDLER...20 INDSATSOMRÅDE 6: OVERBLIK OG TEKNISKE VÆRKTØJER SAMLET HYDRAULISK MODEL HYDRAULISK MODELDOKUMENTATIONSVÆRKTØJ ETABLERING AF MÅLERE ORGANISERING AF MÅLERE OG SIKRING AF DATAINDSAMLING ERFARINGSKORT FOR OVERSVØMMELSER FÆLLES RISIKOKORT VANDLØB OG AFLØBSSYSTEM...26 INDSATSOMRÅDE 7: KOMMUNIKATION VARSLING OG KOMMUNIKATION MED BORGERNE I BEREDSKABET FORMIDLING TIL BORGERNE OM EGET ANSVAR OG EGNE MULIGHEDER KOMMUNIKATION OG INTERESSENTINDDRAGELSE NATUR, MILJØ OG KLIMATILPASNING...29 INDSATSOMRÅDE 8: VAND I OPLANDET LANGSIGTET TRINVIS KLIMATILPASNING AF BYOMRÅDER OPTIMERING VIA INTELLIGENT STYRING DESIGNKRITERIER FOR ANLÆG VEDR. BEREDSKABSHÆNDELSER OG KLIMATILPASNING REGNVAND I SPILDEVANDSSYSTEMET ETABLERING AF TILBAGEHOLDELSE I OPLANDE, DER AFSTRØMMER TIL SJÆLSØ REDUKTION AF TILLØB FRA SJÆLSMARK OG SJÆLSØ RENSEANLÆG PUEMOSEN UDVIDELSE AF EKSISTERENDE BASSIN BLÅRENDEN OVERSVØMMELSE AF ENG BLÅRENDEN UDNYTTELSE AF GAMMEL RØRLÆGNING SOM REGNVANDSBASSIN SØVANGSKVARTERET OG SØERNE I HØRSHOLM SEPARATKLOAKERING VEJE SOM VANDVEJE PILOTPROJEKT VED AHORNVEJ BYOMRÅDER NORD FOR GEDEVAD RENDEN SEPARATKLOAKERING M.V VURDERING AF EFFEKTEN AF ORM-ANLÆG PÅ USSERØD RENSEANLÆG...43

4 8.14 UDLØB FRA USSERØD RENSEANLÆG FLYTTES FRA ÅEN TIL EN HAVLEDNING I ØRESUND FORØGELSE AF RØRUNDERFØRING UNDER BRØNSHOLMSDALSVEJ BRØNSHOLMDALGRØFTEN GRÆNSEVANDLØB MELLEM HØRSHOLM OG FREDENSBORG KOMMUNER REDUKTION AF REGNVANDSUDLEDNINGEN FRA OPLAND KO05 I KOKKEDAL TIL DONSE Å ETABLERING AF TILBAGEHOLDELSE I OPLANDE DER AFSTRØMMER TIL DONSE Å (ETORE DAM M.V.) FREDTOFTELØBET ETABLERING AF MAGASINVOLUMEN VED VIBENSHOLM MOSEN UDVIDELSE ELLER OPTIMERING AF BASSIN I EGEDALSVÆNGE JELLERØD TILPASNING AF REGNVANDSSYSTEM JELLERØD HAVE ÆNDRING AF UDLØB OG EVT. SEPARATKLOAKERING DIREKTE UDLØB TIL ØRESUND FRA ULLERØDGÅRD OMRÅDET FLYTNING AF UDLØB FRA FASANVÆNGET...55 INDSATSOMRÅDE 9: ÅEN OG ÅDALEN FORTSAT KOORDINERET VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE ÆNDRING AF SLUSEPRAKSIS VED SJÆLSØ GENSLYNGNING SOM FORTSÆTTELSE AF NATURGENOPRETNING NEDSTRØMS SJÆLSØ OPTIMERING AF ENGOMRÅDE OPSTRØMS MORTENSTRUPSVEJ ETABLERING AF DOBBELTPROFIL I USSERØD Å VEST FOR AHORNVEJ FORØGELSE AF DÆMNING PÅ AHORNVEJ REDUKTION AF TILLØB FRA GEDEVAD RENDEN ETABLERING AF DIGE LANGS STAMPEDAM STAMPEDAM, FABRIKSDAM OG MØLLEDAM SUPPLERENDE OPSTUVNINGSVOLUMEN OPSTRØMS FABRIKSDAM REDUKTION AF AFSTRØMNING FRA DONSE Å SEPARATKLOAKERING OG TILBAGESTUVNING I JELLERØDSKOVEN DOBBELTPROFIL I USSERØD Å VED JELLERØD FRA DONSE Å TIL ULLERØDVEJ ETABLERING AF DIGE LANGS JELLERØD OMRÅDET MED TILHØRENDE PUMPESYSTEM VEJ- OG TERRÆNFORØGELSE VED PARALLELVEJ/JELLERØD OMRÅDET NIVÅ VÅDENGSAREALER

5 Indledning kataloget indgår som en del af den samlede klimatilpasnings- og miljøstrategi, som fremlægges for borgmestrene i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg i marts Kataloget omfatter forslag til indsatser, som er udvalgt, så de enkeltvis og samlet understøtter de indsatsområder, som er opstillet i den samlede klimatilpasnings- og miljøstrategi: Serviceniveau Finansielt og juridisk partnerskab Tværkommunal organisation Tværsektoriel planlægning og forvaltning Beredskabsplanlægning Overblik og tekniske værktøjer Kommunikation Vand i oplandet Åen og ådalen Gennem det løbende projekt- og udviklingsarbejde vil indsatserne kunne igangsættes i takt med, at de fornødne prioriteres. Der skal i den sammenhæng ske en nærmere beskrivelse og udmøntning af indsatserne i kataloget. I de to sidste indsatsområder - Vand i oplandet samt Åen og ådalen, er der angivet en række indsatser, der knytter sig til en specifik fysisk lokalitet. Disse konkrete indsatser fremgår af kort 2, som ligger i bilag til Del I - Strategi. DEFINITIONER Beskrivelser af indsatserne er bygget op efter en fast skabelon: område Blandt de 9 indsatsområder Emne for indsatsen De ønskede mål og evt. beskrivelse af afledt effekt en for at nå de opstillede mål Primære deltagere i processen Den forventede anvendelse og fordeling af økonomi/. Der anvendes følgende kategorier: 1: Mindre omkostning anslået mindre end 0,5 mio. kr. 2: Mellemstor omkostning anslået mellem 0,5 5 mio. kr. 3: Stor omkostning anslået større end 5 mio. kr.?: Ukendt/ikke anslået. Omkostning er ukendt og anslås ikke. Der er opstillet et skønsmæssigt økonomisk overslag for mange af de opstillede indsatser under feltet. Overslaget er 5

6 baseret på prisniveau 2011, excl. moms og beskriver de forventede etableringsomkostninger ved de beskrevne indsatser og ændringer. Udgifter til f.eks. arealerhvervelse, hegning, samt fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter er ikke medtaget. Der er tale om samlede omkostninger. Udgifterne er ikke søgt fordelt på enkelte kommuner, forsyningsselskaber eller grundejere. erne er prioriteret indenfor tre kategorier: A1: Prioriterede indsatser på kort sigt. er som igangsættes i perioden Omfatter indsatser, der bør igangsættes relativt hurtigt med en god effekt indenfor klimatilpasning, samt typisk ligeledes med god effekt for miljøet. Hertil kommer indsatser som udgør en forudsætning for det videre arbejde A2: Prioriterede indsatser på længere sigt. er bør igangsættes på længere sigt med god effekt indenfor klimatilpasning, samt typisk ligeledes med god effekt for miljøet. Der er tale om omfattende indsatser med store investeringer eller indsatser som kan gennemføres efter 2013, hvor det evt. sker i tilknytning til indsatser på andre områder. B: Mulige indsatser. er hvor effekten er usikker eller i nogle tilfælde lille i forhold til investeringen. Der bør i de fleste tilfælde foretages yderligere analyse 6

7 område 1: Serviceniveau område Serviceniveau 1.1 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR SERVICENIVEAU Etablering af et teknisk grundlag med henblik på udarbejdelse af et samlet serviceniveau for afløbssystem og vandløb i de tre kommuner. Det foreslås, at der etableres et teknisk grundlag for politisk beslutning om serviceniveauet ved: Der udvælges to repræsentative byområder i hver af kommunerne med hhv. fællessystem og separatsystem. Hørsholm Kommune har gennemført denne vurdering. Der gennemføres beregninger for eksisterende systemer med den forventede fremtidige regn (30 % forøgelse) for hhv. 5, 10, 25 og 50 års regn. Skaderne opgøres økonomisk for hvert scenario beskrevet herover ud fra erfaringstal for omkostninger til skader. For hvert af de udvalgte byområder opstilles løsningsforslag til opgradering af afstrømningssystemet, så det lever op til nye standarder (klimatilpasning i henhold til spildevandskomiteens skrifter, vandstand i Øresund til + 0,8 m). Løsningerne findes ved beregninger med en hydraulisk model og inkluderer såvel traditionelle løsninger (bassiner, rør og pumper), som kombinerede løsninger, hvor natur og vandløb inddrages i løsningsmodellen Til de opstillede løsningsforslag udarbejdes beredskabsplaner, se indsats 5.2 Detailberedskabsplaner. Der udarbejdes økonomiske overslag på såvel anlæg som drift af anlæg og beredskab. Det skal vurderes om der skal gennemføres en omkostningsvurdering af de ændrede miljøforhold ved løsningerne som kan indregnes i budgettet. Omkostningerne ved oversvømmelser i det eksisterende system og omkostningerne til løsningerne ekstrapoleres til hele kommunen (enten baseret på ledningslængder eller på bymæssige arealer) og de sammenlignes. Et forslag til aktuelt/realistisk serviceniveau for vandløb og afløbssystemer. En sådan analyse vil tydeliggøre hhv. omkostninger til fuld klimatilpasning samt give et indtryk af om det på et overordnet plan, kan betale sig at klimatilpasse. Der bør gives et konkret forslag til, hvor lang tid det skal tage at klimatilpasse og på den baggrund gives et forslag til hvor meget spildevandstaksten skal stige (kr/m 3 ) og størrelsesordenen af skattefinansieringen bør vurderes. Grundlaget bør inkludere en overordnet vurdering af de sekundære effekter af oversvømmelser, så som den effekt at borgere ikke ønsker at bo i en kommune som ikke fremtidssikrer sine borgere osv. 7

8 Det anbefales, at der anvendes en samlet model for hele oplandet som beskrevet under indsatsområde 6 (Overblik og tekniske værktøjer) Da klimatilpasningsindsatsen ikke er mulig at gennemføre som en samlet indsats over en kort årrække, må klimatilpasningen understøttes af en prioriteringsmodel, se indsats 1.2. De tre kommuner og forsyningsselskaber. Mindre/ mellemstor omkostninger (1/2) Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 8

9 område Serviceniveau 1.2 PRIORITERINGSMODEL Opstilling af model for prioritering af klimatilpasningen af afstrømningssystemerne. Klimatilpasning og forbedring af miljøforhold er kun mulig, hvis der fortages prioriteringer af analyser af risici for oversvømmelser, evt. af klimatilpasning af anlæg for at fordele økonomien hvem skal sikres først, samt af beredskabet i form af planer m.v. Disse prioriteringer kan foretages på forskellige måder: Ud fra erfaringer eller ud fra modelberegninger eller en kombination af disse (f.eks. alle kendte oversvømmede områder prioriteres først, de resterende afgøres ved modelberegninger). Det skal afgøres, om de der har været hårdest ramt skal prioriteres først, eller om en økonomisk analyse skal bestemme prioriteringen. Skal privatboliger og offentlige bygninger prioriteres lige højt? en være mellem hhv. oversvømmelse og miljø skal prioriteres? Hvor stor må risikoen for oversvømmelser blive, hvis der f.eks. ikke slås grøde i vandløbet? Der udarbejdes på den baggrund en samlet prioriteringsmodel, der illustrerer og dokumenterer baggrund for prioriteringsrækkefølgen i det videre arbejde omkring klimatilpasning m.v. De tre kommuner og forsyningsselskaber. Mindre omkostning (1). Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 9

10 område 2: Finansielt og juridisk partnerskab område Finansielt og juridisk partnerskab 2.1 UDREDNING AF DET JURIDISKE OG FINANSIERINGSMÆSSIGE GRUNDLAG Udredning af de retslige/juridiske og finansieringsmæssige rammer og regler på området for at skabe grundlag for videre samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber. Der gennemføres en udredning af de grundlæggende retslige/juridiske og finansieringsmæssige rammer og regler på området, med særlig fokus på de tværkommunale og tværsektorielle udfordringer. Det indledende udredningsarbejde er gennemført /2/. Udredning kan baseres på en overordnet juridisk gennemgang, såvel som løbende juridiske vurderinger i forbindelse med de konkrete projekter. Der kan endvidere laves en erfaringsopsamling i andre kommuner. Kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere. I f.t. gældende regler kan forsyningsselskaber bidrage til en sådan udredning. Mindre omkostning (1). Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 10

11 område Finansielt og juridisk partnerskab 2.2 ETABLERING AF PARTNERSKABSAFTALE Etablering af en aftale, der skaber rammerne for et partnerskabsbaseret samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, der skaber synergi i den videre indsats. Der gennemføres en proces med henblik på formulering af en fælles partnerskabsaftale/samarbejdsaftale mellem kommuner og forsyningsselskaber. Heri opstilles rammerne for det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, samt opstilles principper for finansiering og ansvar i de fælles indsatser. Aftalerne kan etableres indenfor hver af de tre kommuner, samt i form af en tværgående aftale på tværs af kommunerne. Partnerskabsaftalen kan evt. indeholde egentlige fordelingsnøgler for omkostninger, men dette vil dog ofte afhænge af den konkrete indsats. Partnerskabsaftalen og de opstillede principper skal bringes i spil i de konkrete tværgående indsatser. De opstillede rammer og principper kan herefter udbygges og tilpasses i takt med praktiske erfaringer. Kommuner og forsyningsvirksomheder. Mindre omkostning (1). Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 11

12 område Finansielt og juridisk partnerskab 2.3 UDVIKLINGSPROJEKT OG FUNDRAISING OMKRING USSERØD Å Igangsætning af et større samlet og tværgående udviklingsprojekt omkring Usserød Å med ekstern finansiering. Der gennemføres et fælles arbejde med henblik udformning af en fælles ansøgning om ekstern finansiering. en ifm. ansøgningsarbejdet vil med stor sandsynlighed skulle baseres på eksterne eller deltidsansatte fundraisers. Fokus kunne være mod EU-rammeprogrammer. en skal udmøntes i en ansøgning, som har en tydelig nyhedsværdi og et markant udviklingsmæssigt perspektiv for at kunne få succes. Nøgleord kan være integreret vandplanlægning, klimatilpasning og beredskab. Arbejdet med nærværende strategi vil kunne underbygge ansøgningsarbejdet. Kommuner, forsyningsvirksomheder og evt. fundraisers. Mindre omkostning (1) Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 12

13 område 3: Tværkommunal organisation område Tværkommunal organisation 3.1 IVÆRKSÆTTELSE AF TVÆRKOMMUNAL PROJEKTORGANISATION Iværksættelse af tværkommunal projektorganisation med henblik på at skabe en ressourceeffektiv og dynamisk organisering af udviklingsarbejdet for Usserød Å. Der udarbejdes indledningsvist et oplæg og kommissorium og rammevilkår for projektorganisationen. Heri indgår en beskrivelse af projektstrukturen, samt de tilknyttede opgaver. Endvidere skal der sikres sammenspil med en evt. partnerskabsaftale, se indsats 2.2 Etablering af partnerskabsaftale. Efterfølgende udpeges medlemmer til styregruppe, projektledelsesgrupper, projektleder m.v. og der sikres en forankring i det politiske system. I forlængelse heraf opstilles en prioriteret handleplan for de konkrete projektaktiviteter, der skal indgår i projektorganisationen. Herefter igangsættes projekter med de tilknyttede projektgrupper. en skal i høj grad sikre at de øvrige skitserede indsatser koordineres og følges op. Indgåelse af aftaler om tværkommunale indsatser, herunder aftale om finansiering og fordeling af ansvarsområder. Ledelsen fra teknik- og miljøforvaltninger samt vandforsyningsselskaberne, samt udpegede faglige ressourcepersoner i tilknytning til de tre kommuner. Efter behov suppleres med eksterne faglige rådgivere. Mindre omkostning (1) Der kan forventes et vist forbrug af interne og evt. ekstern konsulentbistand. Der er dog som udgangspunkt primært tale om en målretning af eksisterende på området. Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 13

14 område 4: Tværsektoriel planlægning og forvaltning område Tværsektoriel planlægning og forvaltning 4.1 KLIMATILPASNING OG OVERSVØMMELSER I KOMMUNEPLANLÆGNING Kommuneplanlægningen skal inddrage forhold omkring klimatilpasning og oversvømmelser i forbindelse med byudvikling og i udformningen af lokalplaner, samt planlægningen af det åbne land. Klimatilpasning og oversvømmelser inddrages i kommuneplanlægningen, hvilket er sket i større eller mindre grad i de tre kommuner. en rummer flere elementer, som skal indarbejdes i kommuneplanlægningen. Risikokort indarbejdes som en del af planlægningen. Der laves i første omgang en samlet gennemgang af planlagte og nyudlagte områder i forhold risikokort og ekstremregn. Der skal tages særlige forholdsregler eller ikke bygges i områder, som har været oversvømmet eller hvor risikokortet viser risiko herfor. Endvidere skal arealer til bassiner og lignende reserveres. Ved udarbejdelse af lokalplaner, udbud og salg af kommunal jord eller ejendom skal der fortsat stilles krav til en række forhold: Afsætning af arealer til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning af regnvand Vand som rekreativt element Befæstede arealer skal muliggøre nedsivning, evt. bassinfunktion samt funktion som strømningsveje Hævede sokkelkoter i sårbare områder Installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage Byggesagsbehandlingen skal ligeledes inddrage disse forhold og ikke give tilladelser, der er i modstrid hermed. Det samme gælder vejmyndigheden og øvrige myndighedsområder. Kommunerne. Mindre omkostning (1). Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 14

15 område Tværsektoriel planlægning og forvaltning 4.2 STYRKET INTEGRERET VANDPLANLÆGNING OG FORVALTNING Styrket integrerede planlægning og myndighedsarbejde omkring vandkredsløbet i forbindelse med klimatilpasning og beredskab. Gennemgang, vurdering og integration af forhold omkring klimatilpasning og beredskab omkring oversvømmelser i de relevante sektorplaner og myndighedsområder: Vandplaner. Hurtig fokus på svar til høringsrunde samt efterfølgende opstillingen og gennemførelse af handleplaner for Usserød Å. Spildevandsområdet. Spildevandsplaner i de tre kommuner, samt udledningstilladelser til åen. Særlig indsats under 4.3 Opgradering udledningstilladelser Vandløbsområdet. Videre fokus på regulativer og forvaltning under vandløbsloven. Særlig indsats under 4.4 Regulativ arbejde vedrørende Usserød Å Grundvandsområdet. Grundvandsmyndighed sikrer evt. boringer nær opstuvningsområder og i beredskabssituationer. Det kan endvidere overvejes at åens afstrømning med rent vand ved lav sommervandføring. Naturområder og rekreative områder. Samspil med eventuelle grønne strategi-arbejder. Anvendelse af grønne områder til opstuvning/bassiner og behandling af 3 sager ved klimatilpasning. Tinglysning af våde enge. Sjælsø. en ifm. forbedret vandkvalitet i Sjælsø bør integreres med indsatserne på Usserød Å. Kommunerne. Mindre omkostning (1) Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 15

16 område Tværsektoriel planlægning og forvaltning 4.3 OPGRADERING AF UDLEDNINGSTILLADELSER Opgraderede udledningstilladelser, der sikrer forhold omkring klimatilpasning, beredskab omkring oversvømmelser samt miljø m.v. De eksisterende udledningstilladelser til Usserød Å og sidetilløbene er ofte af ældre dato og i visse tilfælde tidsmæssigt begrænsede. Der foretages en gennemgang af området: Registrering af de eksisterende udledningstilladelser og deres status. Udarbejdelse af rammer/koncepter for opdaterede og helhedsorienterede udledningstilladelser, der lever op til kravene omkring miljø, klimatilpasning og beredskab m.v. Konkret myndighedsbehandling af den enkelte sag og i de berørte områder, samt koordinering i forhold til gældende planer. Nye udledningstilladelser behandles ligeledes ud fra de skitserede temaer. Kommunerne. Ukendt (?) Prioriteret indsats på kort sigt (A1). Trinvis indsats i takt med ansøgninger. 16

17 område Tværsektoriel planlægning og forvaltning 4.4 REGULATIV ARBEJDE VEDRØRENDE USSERØD Å, DONSE Å OG ØVRIGE RELEVANTE VANDLØB Udarbejdelse af fælles regulativ for Usserød Å, samt relevante sideløb i øvrigt, der sikrer rammerne for den fremtidige regulering, drift og vedligeholdelse af åen og tilknyttede anlæg Det igangværende regulativarbejde skal færdiggøres. Regulativ arbejdet skal endvidere omfatte relevante sideløb til åen, samt tilknyttede anlæg i åen, herunder slusen ved Sjælsø. Dette kan ske i et delregulativ eller selvstændigt regulativ. I takt med at der etableres andre væsentlige anlæg i Usserød Å, herunder i tilknytning til beredskabet, skal ansvar m.v. beskrives i tilsvarende regulativer. Kommunerne. Ukendt (?). Prioriteret indsats på kort sigt (A1) 17

18 område 5: Beredskabsplanlægning område Beredskabsplanlægning 5.1 BEREDSKABSPLANLÆGNING OG INDSATSKAPACITET Videreudvikling af en helhedsorienteret beredskabsplanlægning, herunder beredskabsplaner og den tilknyttede indsatskapacitet, for at sikre en effektiv beredskabsindsats ved oversvømmelser og ekstreme regnvejrshændelser. Beredskabet udvikles med udgangspunkt i en helhedsorienteret beredskabsplanlægning, der styrker beredskabet via en flerstrenget indsats omkring: Beredskabsplaner. kapacitet og forebyggende virkemidler Uddannelser/øvelser. På den baggrund udvikles og opgraderes de overordnede beredskabsplaner vedr. oversvømmelser og ekstrem regn. Det omfatter både de kommunale beredskabsplaner, samt den tværkommunale beredskabsplan på området. Der skal ske en løbende udvikling af beredskabets kapacitet til at føre beredskabsplanerne ud i livet via: Overvågning og alarmering i forbindelse med ekstrem regn og høj vandstand, herunder med nye målesystemer. Styring af aktive forebyggende virkemidler. Akut og afhjælpende indsats. Opfølgning og oprydning. I den sammenhæng skal det bl.a. sikres, at de eksisterende vagtordninger er gearet til at kunne håndtere disse opgaver tilfredsstillende. Se endvidere indsats 6.3 Etablering af målere og 6.4 Organisering af målere og sikring af dataindsamling i forhold til forbedret overvågning, samt bl.a. indsats 9.2 Ændring af slusepraksis ved Sjælsø i forhold til et forebyggende beredskab. Kommuner, forsyningsselskaber og beredskab. Mindre omkostning (1) Prioriteret indsats på kort sigt (A1) 18

19 område Beredskabsplanlægning 5.2 DETAILBEREDSKABSPLANER Udarbejdelse af detailberedskabsplaner, der sikrer en effektiv beredskabsindsats i specifikke områder eller i forbindelse med konkrete anlæg i tilknytning til oversvømmelser og ekstremme regnvejrshændelser De kommunale beredskabsplaner skal udbygges med delberedskabsplaner for de enkelte byområder, som det eksempelvis allerede er gjort for Jellerødområdet i Fredensborg Kommune. Udarbejdelsen af detailberedskabsplanerne skal ske trinvist og prioriteret i de mest sårbare områder. Dette skal ske i samspil med den trinvise klimatilpasning, se bl.a. indsats 8.1 Langsigtet trinvis klimatilpasning af byområder. Detailberedskaberne skal således træde ind, hvor klimatilpasningen ikke slår til. For at tilvejebringe et overblik over behovet, laves beregninger af nedbørshændelser, der forekommer hhv. 1. gang hvert 25. år og hvert 50. år. I beregningerne skal de nye løsninger i klimatilpasningen være implementeret. Der kan ligeledes laves detailberedskabsplaner for vigtige anlæg, herunder eksempelvis i tilknytning til slusen. Se indsats 9.2 Regulering af sluse ved Sjælsø. Kommuner, forsyninger og beredskab Mindre/mellemstor omkostning (1/2) Prioriteret indsats på kort sigt (A1). Igangsættes trinvist 19

20 område Beredskabsplanlægning 5.3 ØVELSE MED OVERSVØMMELSER OG AKTIVE VIRKEMIDLER Afprøvning af beredskab med henblik på at opbygge deltagernes kapacitet til at indgå i beredskabet, samt indhøste erfaringer, der kan indgå i den videre udvikling. Der gennemføres en øvelser, hvor der tages udgangspunkt i forskellige oversvømmelseshændelser/- scenarier, og hvor der arbejdes med de forskellige trin i beredskabet. Dette forslås i første omgang gennemført som en skrivebordsøvelse, hvor en samlet hydraulisk model inddrages med henblik at opstille forskellige scenarier. Heri kan indgår anvendelsen af eksisterende og potentielle aktive virkemidler i tilknytning til det forebyggende og aktive beredskab. Kommuner, forsyninger og beredskab. Mindre omkostning (1) Prioriteret indsats på længere sigt (A2). 20

21 område 6: Overblik og tekniske værktøjer område Overblik og tekniske værktøjer 6.1 SAMLET HYDRAULISK MODEL Samlet hydraulisk model for Usserød Ås opland, så der sikres enighed om beregningsgrundlag og hydraulisk dynamik mellem oplandene, og så der kan udarbejdes et samlet risikokort for hele Usserød Ås opland. Modellen vil sikre at der kan gennemføres en systematisk analyse af afstrømningssystemerne i byområderne med en tilhørende vurdering af hvor der kan holdes vand tilbage i dimensioneringssituationen og beredskabssituationen. Modellen kan bruges til at beregne konsekvenser af tiltag i oplandene både ved udbygningerne og ved etablering af tilbageholdelse (bassiner, LAR osv.). En samlet hydraulisk model kan anvendes til at gennemføre analyserne, der skal til, hvis oplandene ønskes klimatilpasset i fremtiden. Det foreslås, at modellerne samles i en MIKE Urban model, at randbetingelserne og usikkerheder beskrives i detaljen og at modellen kalibreres og valideres med flowmålere. Det anbefales, at der foretages niveau- og vandføringsmålinger i vandløbet, så modellen kan blive kalibreret og i tilstrækkelig høj grad repræsentere virkeligheden. Randbetingelsen ved Sjælsø bør være den målte vandføring og den nedstrøms randbetingelse bør være vandstanden ved Nivå Mølle. Alternativt kan vandstanden i Køge Bugt anvendes, men så bør regnvandsafstrømningen til og fra Nivå medtages i modelberegningerne, hvilket komplicerer model og måleprogram. Nedbøren måles ved Sjælsø Vandværk, og det vurderes at denne kan bruges til modelberegningerne. Der bør gennemføres en sammenfatning og analyse af hvilken nedbør der skal bruges til modelberegningerne. På trods af den relativt korte afstand mellem Sjælsø og Nivå mølle kan der være store forskelle i nedbørsmønstret. Alternativt kan der anvendes flere nedbørsmålere i Usserød Ås opland. Kommuner, forsyningsselskaber, faglige ressourcepersoner. Mindre omkostning (1) ca kr. Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 21

22 område Overblik og tekniske værktøjer 6.2 HYDRAULISK MODELDOKUMENTATIONSVÆRKTØJ Sikring af at den hydrauliske model er dokumenteret og den samme for alle, der gennemfører hydrauliske analyser af Usserød Å. Modellen bør være fremtidssikret så modelanvendelsen ikke afhænger af én rådgiver eller én person. For at sikre et sammenhængende arbejde med de hydrauliske modeller i Usserød Å oplandet kan modellen samles i en database, som genererer Mouse/MIKEUrban modeller og kan reducere knuder og ledninger, så den er anvendelig for selv små byområder. I databasen skal alle ændringer ligeledes dokumenteres, så modellen er up to date. Således sikres det, at de korrekte vandmængder tages med i modellen på alle niveauer og at modellen altid er opdateret med de nyeste tiltag implementeret. (En evt. ny rådgiver skal ikke starte forfra hver gang). Modeldokumentationsværktøj skal evt. oprettes og vedligeholdes af fælles delprojektgruppe Mindre omkostning (1), ca kr. Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 22

23 område Overblik og tekniske værktøjer 6.3 ETABLERING AF MÅLERE Etablering af vandførings- og niveaumålere til analyser af vandbalance, kalibrering og validering af modeller, som randbetingelser og til alarmering. Til anvendelse i såvel beredskabssituationer, som til forbedringer af modelberegninger, kan der etableres et antal niveaumålere. Niveaumålerne kan opsættes på kritiske steder i åen (hvor der har været oversvømmelse) og sende alarmer til beredskabet/ driften/ bagvagten om, at kritisk vandstand er ved at være nået. Herved kan der reageres før oversvømmelse indtræffer, ved at beredskab aktiveres (pumper sættes ind, sandsække placeres osv.). For at sikre, at de hydrauliske modeller, der skal bruges til analyser af tilpasning af åen, repræsenterer faktualle forhold, anbefales det, at der etableres fem-seks permanente vandføringsmålere (flowmålere) i Usserød Å samt tre - fire niveaumålere, som dels kan bruges til beregning af vandføringen, dels til alarmering de kritiske steder i Usserød Å. Flowmålerne foreslås placeret som følger: lige nedstrøms slusen ved Sjælsø, nedstrøms udløbet fra Blårenden, nedstrøms udløbet fra Gedevads Renden, nedstrøms tilløbet fra Donse Å, ved rørunderføringen Parallelvejstien. Det skal undersøges om vandføringsmåleren ved Nivå mølle fungerer tilfredsstillende, så den kan indgå på lige fod med de foreslåede målere. Da randbetingelsen for Sjælsø er af stor betydning for simulering af hydraulik nedstrøms i modellen, foreslås det, at der etableres flowmåler nedstrøms Sjælsø, som supplerer vandføringsberegning via eksisterende niveaumålere ved slusen. Måleren kan etableres permanent alternativt kan der udføres en målekampagne til kalibrering af vandføringsberegning. Etableres måleren permanent, vil data kunne anvendes som beslutningsstøtte i beredskabet. Tilsvarende kan der etableres vandføringsmålere, enten i de store udløb til Usserød Å, eller lige nedstrøms udløbene, så det sikres, at de vandmængder, der tilføres modellen, repræsenterer det rigtige afstrømningsareal. For at fastlægge afstrømningen fra de grønne områder foreslås det endvidere at etablere en vandføringsmåler, der kun repræsenterer ruralt opland ved Parallelvejstien. Niveaumålere findes i dag ved Fabriksdam, Mølledam, Parallelvej, samt ved Sjælsøslusen. Der foreslås opsat niveaumålere i ud for Ahornvej, Poppelvej og i Stampedam (til beregning af vandføring ud af Stampedam). Det forudsættes, at eksist. niveaumålere i Fabriksdam og Mølledam fungerer. Kommuner og forsyninger. Mindre omkostning (1), ca kr. Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 23

24 område Overblik og tekniske værktøjer 6.4 ORGANISERING AF MÅLERE OG SIKRING AF DATAINDSAMLING For at sikre, at alle måledata er tilgængelige for alle brugere i en form, som er let anvendelig til såvel hydrauliske analyser som til alarmering, foreslås det, at alle måledata, som opsamles i Usserød Å og opland samles i én database. Det foreslås, at alle måledata opsamles i værktøjet DIMS. DIMS er et fleksibelt værktøj som relativt let kan modificeres til den enkeltes behov og til opsamling af supplerende måledata. DIMS kan sende alarmer på brugerspecificerede kriterier. DIMS udvikles og sælges af DHI. DIMS lægges på en selvstændig server. Da eksisterende og evt. kommende målere sender data via GPRS er det ikke afgørende, hvor denne server placeres, der kræves dog adgang til internettet. Alle kommuner og forsyninger. Mindre omkostning (1), i størrelsesordenen kr. Prioriteret indsats på kort sigt (A1). 24

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Version 0 22. marts 2011 Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Normalt beredskab før regnen /oversvømmelsen...5

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Annette Brink-Kjær, Vandcenter Syd Jens Jørgen Linde, PH-Consult Nanna Høegh Nielsen, PH-Consult Lina Nybo Jensen, Lina Nybo

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012

Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012 Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012 Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker. Indhold 1. Baggrund ekstremregn og oversvømmelser 2. En køreplan for klimatilpasning

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

IDA-miljø Vandet på landet

IDA-miljø Vandet på landet IDA-miljø Vandet på landet X Robuste løsninger for klimatilpasning af byer i det åbne land med eksempler fra Greve og Solrød 27. november 2014 Indhold Baggrund 2 x nedbør Målinger vandføring nedbør og

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve

Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve Workshop om teknologier til beredskab - Introduktion til beredskabsmetodik og beredskabserfaringer fra Greve Birgit Krogh Paludan Greve Solrød orsyning Højintens nedbør Tegning fra oversvømmelsesdirektivet

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Indhold Udfordringen Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune

Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune Klimatilpasningsstrategi for Solrød Kommune November 2011 Klimatilpasningsstrategi for Solrød Side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Oversvømmelser... 3 Klimaændringer... 4 Status... 4 Strategi...

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Hvordan bruger vi recipienterne forskellige ønsker?

Hvordan bruger vi recipienterne forskellige ønsker? Hvordan bruger vi recipienterne forskellige ønsker? EVA-temadag, torsdag d. 31. maj 2012 på Hotel Nyborg Natur- og Miljøchef Lis Thodberg, Rudersdal Kommune Hvad har solsikker med Usserød Å at gøre? Vi

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å

Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Stenløse Å Forslag om klimatilpasning og opnåelse af servicemål af Stenløse By gennem omlægning af vandløbet Stenløse Å Egedal Kommune har de seneste 10 år registreret et stigende antal oversvømmelser

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Bilag 4: Kloakprojekter

Bilag 4: Kloakprojekter Bilag 4: Kloakprojekter Byudvikling Kokkedal V og NV Område afgrænset af udkast til lokalplan 147 (indtil videre kaldet kloakopland A40) foruden lokalplan 141 og generel masterplan for området (indtil

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Fornuftig prioritering et incitament for at handle

Fornuftig prioritering et incitament for at handle Fornuftig prioritering et incitament for at handle v/søren Vestergaard Chefkonsulent Frederikshavn Kommune Politiske beslutninger Rapport og løsninger Tids- og procesplan Udfordringer set fra det kommunale

Læs mere

Håndtering af regnvand i Nye

Håndtering af regnvand i Nye Resume: Håndtering af regnvand i Nye Grønne tage og bassiner Jasper H. Jensen (jhje08@student.aau.dk) & Carina H. B. Winther (cwinth08@student.aau.dk) I projektet fokuseres der på, hvordan lokal afledning

Læs mere

Prioritering af klimatilpasningen af regnvands- og vandløbssystemer i Greve Kommune

Prioritering af klimatilpasningen af regnvands- og vandløbssystemer i Greve Kommune Januar 2009 Prioritering af klimatilpasningen af regnvands- og vandløbssystemer i Greve Kommune I denne rapport beskrives forslag til prioritering af klimatilpasningen af Greve Kommunes regnvands- og vandløbssystem.

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2013-06-14 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 2 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR 3 5. PROJEKTBESKRIVELSE OG AFVANDINGSFORHOLD 3 6. Forslag til opdateringer/ændringer til spildevandsplanen 5 Ændring

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr

Sagsbehandler BLMOG. Sagsnr Frederikssund Forsyning Marbækvej 2 3600 Frederikssund Att: Birgit Poulsen Dato 14. august 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 016271-2014 BYGGERI OG NATUR Afgørelse - Omlægning af dræn forbindelse med fornyelse

Læs mere

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune Klimatilpasning til mere regn NOTAT Til Allerød Kommune Fra Orbicon Sag 363090005 Dato 10. september 2009 Projektleder HLA Kvalitetssikring TSB, HETA, GIH, CRP Revisionsnr. 2 Godkendt af

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Eksempel på et kommunalt/ forsynings beredskab Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød

Eksempel på et kommunalt/ forsynings beredskab Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Eksempel på et kommunalt/ forsynings beredskab Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

Høringssvar vedr. spildevandstillæg for Dyrehavegårds jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 45 88 94 55, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 8. januar 2016 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv 17 2800 Kgs.

Læs mere

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS

Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig. Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Dorte Juul Sørensen, NIRAS Målrettet sporing af uvedkommende vand - det betaler sig Hvad mener jeg med uvedkommende vand? Hvorfor skal vi interessere

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

HVIDBOG den 23. april 2013

HVIDBOG den 23. april 2013 HVIDBOG den 23. april 2013 Høringssvar til forslag til Roskilde Kommunes strategi og handleplan for Vand og Klimatilpasning Høringsperiode fra 31. januar til 22. marts 2013 Nr./ dato Organisation/ borger

Læs mere

Planlagt separatkloakering af Langholt

Planlagt separatkloakering af Langholt Bilag 1 Ændringsforslag Langholt Planlagt separatkloakering af Langholt Med vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 den 13.06.2016 har Byrådet besluttet, at alle de fortsat fælleskloakerede dele af Langholt

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft

Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft Regnvandshåndtering Opstat i 1990érne med at etabler store bassiner i midt byen. - før ordet Klima forandringer og kliamfaktorer

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem

Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem - Handleplan for klimatilpasningen 16-08-2011 I denne rapport beskrives hvordan der kan udarbejdes en helt konkret klimatilpasningsstrategi for

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere