Hovedprojekt og udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedprojekt og udbud"

Transkript

1 Hovedprojekt og udbud IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse Funk onsanalyse Risikoanalyse Organisa onsplan Myndighedsforhold, servitu er etc. Evt. registreringer, opmåling og optegning Miljøvurdering Tilstandsvurderinger PROGRAM Krav l konstruk oner/ installa oner/overflader beskrive miljømålsætninger Redegørelse forundersøgelser Organisa onsplan Kommunika onsstrategi Tidsmæssig ramme, beslutninger og godkendelser Behovsanalyse Funk onsanalyse Rumtyper/beskrivelser Diagram: nærhed/sammenhæng Risikoanalyse Samlet budget Rådgivning: arbejdsmiljølov, lgængelighed, indeklima Eks. tegninger Dri smæssige forudsætninger Myndighedskrav generelt Beskrivelse af KS Bru o/ne o DISPOSITIONS- FORSLAG Arkitektonisk idé Funk oner Principper for konstruk oner, installa oner og materialevalg Dri og vedligehold Kontekst/friarealer Etageareal, bebyggelses% Tidsplaner Økonomi Forspørgsler hos myndigheder Kvalitetssikring Granskning af forslaget PROJEKTFORSLAG Arkitektonisk holdning Materialevalg Konstruk ve principper og overslagsberegninger Disponering og dimensionering af installa oner Ajourføring af dsplaner Budget (beslutningsgrundlag) Materiale l principgodkendelser Situa onsplan i mål 1:200/1:500 Planer, snit og facader i mål 1:100/1:200 Evt. udsnit i større mål Principielle møbleringsplaner Redegørelse for etageareal og beregning af bebyggelsesprocent FORPROJEKT Myndighedsprojekt Udvalgte detaljer Byggesagsbeskrivelse Bygningsdelsbeskrivelse og kravspecifika oner l dsplan Krav l KS Krav l DV Tilbudslister HOVEDPROJEKT Detaljerede tegninger Byggesagsbeskrivelse Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tidsplan Udbudskontrolplaner Krav l dri - og vedligeholdelsesplaner Tilbudslister Ajourføring af beregning af etageareal og bebyggelsesprocent. UDBUD Tilbudsindhentning Tekniske og økonomiske a laringer Vurdering af indkomne lbud Inds lling UDFØRELSE Byggepladsplan Plan for sikkerhed/ sundhed Byggeledelse Byggemøder Registrering og afrapportering af byggeriets forløb Byggeregnskab Fag lsyn Kontrol med mangeludbedring Aflevering Mangelgennemgang Start Slut

2 Indhold 1.Hvad er et hovedprojekt? Hovedprojekt 2.Hvad er et udbud? Udbudsmateriale 3. Hvilke værktøjer bruger vi? BIM? Hvad er det vigtigt at holde fokus på? Hvad er vores målsætninger?

3 1.Hvad er et hovedprojekt? Hovedprojektet er det endelige projekt og grundlaget for afgivelse af tilbud, for kontrahering og for byggeriets udførelse Hovedprojekt Hovedprojektet skal være entydigt

4 Hvad er hovedprojektet også? En avanceret øvelse, strukturelt og organisatorisk. Det er vigtigt at huske, at man ikke ved alt. Projektering er et samarbejde mellem mange parter. Hovedprojekt

5 Samarbejdspartnere: bygherre Eksterne entreprenører leverandører myndigheder

6 Samarbejdspartnere: arkitekter Interne ingeniører 1 = landskabsarkitekter

7 Fremdrift i projektet: Den bedste måde at skabe god fremdrift i projektet er hvis samarbejdet er godt. Samarbejdet er godt hvis der er et fælles mindset i projektgruppen. Fælles mindset er fælles mål Fælles mål planlægges i fællesskab, så alle føler ansvar for opgaven.

8 Kvalitetsplanen - et fælles dynamisk værktøj 1. Projektstart 1.1. Indledning og introduktion Gyldighed Projektet 2.1. Sagsidentifikation Beskrivelse af projektet Projektets parter 3.1. Samarbejdsform Projektorganisation Underrådgivere Intern organisation Rådgivningsaftaler 4.1. Aftale med klient Aftale med underrådgivere Projekterings- og udbudsgrundlag 5.1. Gennemgang af krav i grundlaget Kvalitetsmål Planlægning og styring 6.1. Faseopdeling af projekteringsforløbet Projekteringstidsplan Anlægsøkonomi Projektændringer Møder Ressourcestyring Dokumentstyring 7.1. Medier Tegninger Tekstdokumenter, post m.v Kvalitetsregistreringer for sagen Godkendelser Datasikkerhed Arkivering ved sagens afslutning KS i projekteringsfasen 8.1. Planlægning af faseopdelt omfang Indsatsområder og metode Sikkerhedskoordinering under projekteringsfasen KS i udførelsesfasen 9.1. Projektopfølgning Byggeledelse Sikkerhedskoordinering under udførelsesfasen Fagtilsyn Værktøjer og hjælpemidler IT-værktøjer Øvrige værktøjer Klientaudit Klientens kontrol af rådgiverens kvalitetsledelse Bilagsfortegnelse og bilag 15

9 En god projekteringstidsplan indeholder fire grundelementer: Indsatsområder (projektmål) Milepæle Faser og beslutningspunker Aktiviteter

10 En god plan Skaber tempo i projektet - det er vigtigt at der løbende kommer resultater (milepæle), det skaber energi omkring projektet Tager udgangspunkt i projektmålene - og skaber sammenhæng Er motiverende Er aftalt og accepteret Viser sammenhænge, rækkefølge og prioritering

11 Eksempel projekteringstidsplan faser milepæl beslutningspunkt Tingbjerg-Utterslevhuse på vej Højhuset a Projekteringstidsplan rev.: Id Opgavenavn Startdato Varighed 1 sep 05 okt 05 nov 05 dec 05 jan 06 feb 06 mar 06 apr 06 maj 06 jun 06 jul 06 aug 06 sep a Højhuset ma dage? 3 Bygherre ma dage 4 Godk. af projektforslag ma dage Byggeudvalgsmøde ti dage 6 Granskning af hovedprojekt on dage 7 Godk. af hovedprojekt ti dage Byggeudvalgsmøde Granskning af hovedprojekt Godk. af hovedprojekt Godk. af udbud fr dage Myndighedsgodkendelser ma dage? 10 Indsendelse Skema A fr dage Indsendelse Skema A Skema A behandling ma dage? 12 Skema A godkendelse ma dage 13 Myndighedsprojekt ma dage Skema A godkendelse Myndighedsprojekt 14 Byggetilladelse fr dage Indsendelse skema B ma dage Skema B behandling ma dage 17 Skema B godkendelse fr dage Hovedprojekt ti dage? 19 Granskning projektforslag ti dage 20 Granskningsmøde på basis af projektforslag ti dage Wissenberg Tegninger ti dage 22 Bygningsdelstegninger 1:20 ti dage 23 Detaljer 1:5 fr dage 24 Reviderede 1:100 tegninger fr dage 25 Endelige tegninger ma dage Bygningsdelstegninger 1: Detaljer 1: Reviderede 1:100 tegninger Endelige tegninger Fagbeskrivelser ma dage 27 Entreprisebeskrivelse - paradigme ma dage 28 Byggesagsbeskrivelse - paradigme ma dage 29 Endelig beskrivelse ma dage Entreprisebeskrivelse - paradigme Byggesagsbeskrivelse - paradigme Endelig beskrivelse Øvrige udbudsdokumenter ma dage 31 Samlet tidsplan ma dage 32 Tilbudsliste - paradigme ma dage 33 Udbudsbrev ma dage 34 Granskning ma dage? 35 Revisioner efter granskning ti dage 36 Trykning af hovedprojekt / udbud ti dage Samlet tidsplan Tilbudsliste - paradigme Udbudsbrev Granskning Revisioner efter granskning Trykning af hovedprojekt / udbud 37 Projekteringsmøder ti dage 54 Udbud fr dage 55 indrykning - fremsendelse fr dage 56 indrykning fr dage Prækvalifikation, 37 dage fr dage 58 Indstilling til bygherre to dage Entreprise udbud fr dage Prissætning 40 dage fr dage 61 Licitation ti dage Indstilling, bygherregodkendelse af tilbud ti dage 63 Kontrahering on dage 64 Udførelse af prøvefelt ma dage Udførelse af prøvefelt 65 Byggestart ma dage Byggestart akitiviteter tid projekteringstidsplanen laves selvfølgelig også på baggrund af sagens økonomi

12 Hvem er modtagerne af hovedprojektet og er det vigtigt? JA

13 Det er i princippet en brugsanvisning vi laver. Jo mere gennemarbejdet den er des nemmere er den at forstå.

14 Hvem er modtagerne af hovedprojektet? Modtagere: Hovedprojekt Tilbudsgivere Entreprenører Underentreprenører Leverandører

15 Entrepriser: Entrepriser er betegnelsen for afgrænsninger af de forskellige fag inden for udførelsen af byggeri: - Murerentreprisen - Tømrerentreprisen - Betonentreprisen - Landskabsentreprise

16 Beskrivelsen består af: Fælles betingelser for byggesagsbeskrivelsen 1. Byggesagsbeskrivelsen Tømrer Murer Beton Landskab xxxxx } entreprise Arbejdsbeskrivelsen knytter sig til de forskellige entrepriser 2. Arbejdsbeskrivelsen - generel beskrivelse - bygningsdelsbeskrivelser Arbejdets omfang Forskrifter for materialer Udførelse og kontrol (bygningsdele) xxxxx

17 Byggesagsbeskrivelsen: UBST KU Life bygning 2-85 Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: OW Kontrolleret: JN Godkendt: CN Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 Byggesagsbeskrivelsen indeholder de fælles betingelser, der gælder for alle entrepriserne i en byggesag. Til en byggesag hører således kun én byggesagsbeskrivelse. Byggesagsbeskrivelsen indeholder ikke entreprisearbejder, da disse altid er indeholdt i arbejdsbeskrivelser. 1. Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Aflukning Vagtordning Tyverisikring Skiltning...4

18 UBST KU LIFE 2-85 Arbejdsbeskrivelsen: Storentreprise B Dato : Arbejdsbeskrivelse (240) Murværk Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/3 (240).05 Porebetonvægge Udarbejdet: JN Kontrolleret: Godkendt: Til en entreprise kan være knyttet et eller flere arbejder. De projekterende fastsætter omfanget og antallet af arbejdsbeskrivelser og hvilke entrepriser de knytter sig til. Arbejdsbeskrivelse anvendes som beskrivelsen af et afgrænset arbejde, som eventuelt kan involvere flere fag. Arbejdsbeskrivelsen angiver et arbejdes omfang, forskrifter for materialer, udførelse og kontrol herunder specifikationer for de bygningsdele, der indgår i arbejdet (240).05 Porebetonvægge 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering op opmuring af porebetonvægge til maling og vægfliser. Følgende leveres og monteres under andet arbejde El- og vvs installationer i vægge 4.3 Lokalisering Kælder: Vægge mellem rum nr KK02, gang og 2-85 AK05, teknikrum. Vægge mellem rum nr AK05, teknik og 2-85 AK01, sprinkler. Vægge omkring rum nr GK25, fryserum. Væg mod gang i rum nr GK27, krydsfelt. Stuen: Væg mellem rum nr A023 og 2-85 B023. Fals ved udvendigt murværk ved modullinie 14 / L og E / 35 1 sal: Vægge mellem rum 2-85 A123, 2-85 B123, 2-85 C123 og D123 Stuen 5 sal Fals ved udvendig murværk ved modullinine 2 / L og 2 / E (altandør) 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: 857.1_T_A_N_2-85_K_1_ _T_A_N_2-85_0_1_ _T_A_N_2-85_1_1_ _T_A_N_2-85_2_1_ _T_A_N_2-85_3_1_ _T_A_N_2-85_4_1_ _T_A_N_2-85_5_1_101 Bygningsdelstegninger: 857.1_T_A_N_2-85_X4_ _T_A_N_2-85_X4_ _T_A_N_2-85_X4_103 Detailtegninger: _T_A_N_2-85_X_5_ _T_A_N_2-85_X_5_ Koordinering Arbejdet skal koordineres med arbejder under storentreprise C som skal udføre elog vvs installationer.

19 UBST KU LIFE 2-85 Storentreprise B Dato : Arbejdsbeskrivelse (240) Murværk Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/3 (240).05 Porebetonvægge 4.6 Tilstødende bygningsdele Betonelementdæk og insitustøbt betondæk Betonsøjler / vægge. 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Betonelementdæk og insitustøbt betondæk Efterfølgende bygningsdele/arbejder Flise- og malerarbejder. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Porebeton Type: 4.10 Udførelse Porebetonplader CE mærket og certificeret iht. EN , uarmeret. Brandklasse: Euroklasse A 1 Trykstyrke: Trykstyrke 4,0 MPa Densitet, tør: 535 +/- 15 kgm 3. Dimension: 400 mm x 600 mm x 100 mm og 200 mm x 600 mm x 150mm. Døroverliggere: Ikke bærende Lim: CE mærket pladelim certificeret iht. EN Fjerder / vinkelbeslag: El- forzinket stål. Fugemasse: Acrylfugemasse. Opmuring Vægge udføres af poreblokke i 100 mm s og 150 mm s tykkelse i henhold til tegningsmaterialet. Vægge opmures på råbetondæk før pudslag ud lægges. Første skifte mures i mørtel. I kælder udlægges murpap på terrændæk inden opmuring påbegyndes. UBST KU LIFE 2-85 Storentreprise B Dato : Arbejdsbeskrivelse (240) Murværk Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/3 (240).05 Porebetonvægge På stål betonslagpløk anvendes 8 mm afstandskive således at fuldt kravevederlag opnås. Der monteres fjederbelagbeslag i alle studsfuger. Tilslutning til betonvægge / søjler udføres med vinkelbeslag i hvert skifte. Fuge udfyldes med acrylfugemasse. Al tildannelse skal være ret således at fugetykkelser er lige stor overalt. Dørhuller udføres efter de angivne mål på tegningsmaterialet med en tolerance på +/- 5 mm. Ved dørhøjde skal tykkelsen på pudslag og evt belægning tillægges. Døroverliggere, ikke bærende, udføres med porebetonbjælker i væggen tykkelse. Vederlag på false sak min. svare til væggens tykkelser. Vægge opmures i stok og lod for direkte opsætning af vægfliser, spartling og maling. Fugning mod tilstødende bygningsdele udføres med acrylfugemasse inkl. bagstop i henhold til FSO s anvisninger. Farve efter aftale. Montagefinish: Efter opmuring afskrabes / slibes limfuger og skår, huller og samlinger eftergås og udfyldes. Fuger, huller, revner og skår skal være udfyldt til plan vægoverflade, og samlinger skal være udjævnet over 100 mm pr. 1 mm spring. Vægge opmures i forbandt med øvrige skillevægge i henhold til leverandørens anvisninger med ca. 3 mm limfuge. Spartling skal udføres med cementbundne materialer, være fastsiddende og må ikke smuld re ved let slibning. Al tildannelse skal ske ved skæring. Lunker må max. være 5 mm målt på en 2 m retskede Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation

20 Arbejdsbeskrivelser - Landskab KAB FARUM MIDTPUNKT - MILJØSAGEN UDBUDSPROJEKT Dato: Arbejdsbeskrivelse (510) Befæstelser Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 4/ Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser... Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser for befæstelser opdelt i faner efter område Fælles over flere fag Beplantning A Hovedankomsten A(510)01 Rydning A(510)02 Bundsikrings- og bærelag A(510)03 Befæstelser A(510)04 Terrænmure og fundamenter A(510)05 Trapper, Betontrin A(510)06 Terræninventar, Borde, Bænke A(510)07 Pladselementer efter mål B Aktivitetsparken A(510)01 Rydning A(510)02 Bundsikrings- og bærelag A(510)03 Befæstelser A(510)04 Terrænmure og fundamenter A(510)05 Trapper, Betontrin A(510)06 Terræninventar, Borde, Bænke A(510)07 Pladselementer efter mål C Nord/Sydgående sti C(510)01.01 Rydning C(510)01.02 Rydning, udskæring i støttemur C(510)02 Bundsikringslag, bærelag og rodvenlige befæstelser C(510)03.01 Belægninger, Betonfliser C(510)03.02 Belægninger, Betonkanter C(510)03.03 Belægninger, Støbejernsfliser C(510)03.04 Belægninger, Stålkanter C(510)03.05 Belægninger, Grus og sten C(510)03.06 Belægninger, Faldunderlag C(510)03.07 Belægninger, Asfaltarbejder C(510)03.08 Belægninger, Thermoplast C(510)03.09 Belægninger, Fartdæmpende foranstaltninger rambøll arkitektur ktur landskab og proces

21 Bygningsdelsbeskrivelser er det noget vi først starter op når hovedprojektet starter? Idefase Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Fastlæggelse af struktur Bygningsdelsnotater Sparring med beskriver Bygningsdelsnotater Sparring med beskriver Bygningsdelsbeskrivelser

22 Kort om produktbeskrivelser Ved EU-udbud: Landskab særskilt entreprise Princippet indebærer overordnet set, at alle leverandører skal have lige muligheder for at konkurrere om en offentlig kontrakt. Dette betyder for eksempel, at en ordregiver ikke under udbudsprocessen må stille én tilbudsgiver bedre end de andre tilbudsgivere. Princippet udspringer af en grundlæggende betragtning om, at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre det er sagligt begrundet.

23 Udbud i henhold til EU udbudsdirektiv Begrænset udbud Et begrænset udbud gennemføres i to faser: 1) prækvalifikationsfasen og 2) tilbudsfasen. I prækvalifikationsfasen afsøger ordregiver markedet for virksomheder, der gerne vil prækvalificeres. Ordregivers udvælgelse af virksomheder, der kan byde på opgaven, skal ske på baggrund af objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Offentligt udbud Ved et offentligt udbud opfordrer ordregiver alle virksomheder til at afgive tilbud. Offentligt udbud er velegnet, når ordregiver ønsker at modtage flest mulige tilbud på opgaven. Der kan for eksempel være tale om udbud af standardvarer, hvor der alene konkurreres på prisen,

24 UBST KU Life bygning 2-85 AB 92 - er typisk indeholdt i byggesagsbeskrivelsen med bygherrens tilføjelser. AB92 er de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomheder og er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af boligministeriet. Dato : Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/ Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener...2

25 overskrift

26 Tegningsmateriale Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Overordnede niveauer: oversigtstegninger hovedtegninger bygningsdelsteninger detailtegninger Foreningen af Rådgivende Ingeniører

27 Oversigtstegninger:

28 Hovedtegninger planer: rumbetegnelser og numre målsætning hovedmål på rum og udvendige vægge angivelse af snit nummeringen af bygningsdele til fx skema modullinjer samt målsætning af disse en generel detaljering der anviser hvilke materialer de enkelte bygninsgdele er bygget op af

29 Hovedtegninger snit: rumbetegnelser og numre målsætning højdemål koter detaljehenvisninger angivelse af materialeopbygning på normalkonstruktioner modullinjer samt målsætning af disse en generel detaljering der anviser hvilke materialer de enkelte bygninsgdele er bygget op af

30 Bygningsdelstegninger: BRUGES TYPISK VED FUNKTIONSUDBUD. DVS HVOR LEVERANDØREN PROJEKTERER

31 Rumtegninger: plan/snit og opstalt angivelse af bestykning og placering

32 Detaljetegninger: modulinje der refererer til plan og snit dettaljeret beskrivelse af opbygning samt materialer målsætning koter

33 Daginstitution i Gyldenrisparken

34 Detaljetegning fra fagentreprise:

35 Tegninger Landskab

36 Situationsplan K02_T10_H2_N01 K02_T10_H1_N03 K02_T10_H1_N05 side 5 K02_T10_H1_3_N02 K06_T10_H1_N01 side 1 K02_T10_H1_N04 side 1 K02_T10_H1_N05 side 4 K06_T10_H1_N01 side 2 K02_T10_H1_3_N01 K02_T10_H3_N01 K02_T10_H14_N05 side 3 K06_T10_H1_N01 side 3 N K02_T10_H1_N04 side 2 K02_T10_H1_N05 side 2 K06_T10_H1_N01 side 4 K06_T10_H1_N01 side 5 Dato Udarb. Bemærk. ALBERTSLUND NORD Albertslund Boligselskab (AB) og Vridsløselille Andelsbolig-forening (VA) Matr.nr. : 9ra, 9rb, 9qp, 9qv, 11bc, 11be, 11n, 11o, Herstedvester by, Herstedvester Udgave BO-VEST Albertslund Kommune HOVEDPROJEKT Emne : Landskab Mål : ikke i mål K02_T10_H1_N05 side 1 K02_T10_H1_3_N03 FILNAVN: LOKALISERINGSPLAN GRØNNINGEN K02_T10_H1_N03 Dato : Udarb. : SIS Kontr. : LAP Tegn.nr. : K02_T10_H1_N03 Landskabsarkitekt RAMBØLL Hannemanns Allé København S tlf.: Ingeniør Gert Carstensen A/S Kr. Værløsevej Værløse tlf.: K02_T10_H2_3_N01 Ingeniør Thermwork Rebildvej 10B 2720 Vanløse tlf.: rambøll arkitektur k landskab og proces

37 Kote-, belægnings- og beplantningsplan LOKALISERING K02_T10_H1_N05 Nordstien SIDE 5 SIDE 4 SIDE 3 SIDE 2 SIDE 1 Damgårdsstien N NOTE: alle mål er i millimeter Alle koter er vejledende og skal eftertjekkes på stedet Dato Udarb. Bemærk. Udgave ALBERTSLUND NORD Albertslund Boligselskab (AB) og Vridsløselille Andelsbolig-forening (VA) BO-VEST Albertslund Kommune HOVEDPROJEKT Matr.nr. : 9ra, 9rb, 9qp, 9qv, 11bc, 11be, 11n, 11o, Herstedvester by, Herstedvester Emne : Landskab Mål : 1:200 KOTE-, BELÆGNINGS- OG BEPLANTNINGSPLAN Dato : GRØNNINGEN FILNAVN: K02_T10_H1_N05 Udarb. : SIS Kontr. : LAP Tegn.nr. : K02_T10_H1_N05 Landskabsarkitekt RAMBØLL Hannemanns Allé København S tlf.: Ingeniør Gert Carstensen A/S Kr. Værløsevej Værløse tlf.: Ingeniør Thermwork Rebildvej 10B 2720 Vanløse tlf.: rambøll arkitektur k landskab og proces

38 Snit K02_T10_H2_3_N01 Placering af snit Nordstien Damgårdsstien NOTE: alle mål er i millimeter Alle koter er vejledende og skal eftertjekkes på stedet Udarb. Dato Bemærk. Udgave BO-VEST Albertslund Kommune ALBERTSLUND NORD Albertslund Boligselskab (AB) og Vridsløselille Andelsbolig-forening (VA) HOVEDPROJEKT Matr.nr. : 9ra, 9rb, 9qp, 9qv, 11bc, 11be, 11n, 11o, Herstedvester by, Herstedvester Emne : Landskab OPSTALT/PRINCIPSNIT TRAPPE V. BEBOERHUS GRØNNINGEN FILNAVN: K02_T10_H2_3_N01 Landskabsarkitekt Ingeniør Ingeniør RAMBØLL Gert Carstensen A/S Thermwork : Mål Dato : Udarb. : Kontr. : 1: SIS LAP Hannemanns Allé 53 Kr. Værløsevej 38 Rebildvej 10B Tegn.nr. : 2300 København S 3500 Værløse 2720 Vanløse K02_T10_H2_3_N01 tlf.: tlf.: tlf.: rambøll b ll arkitektur ki k landskab og proces

39 Belægnings- og beplantningsopbygninger K02_T10_H5_N01 Dato Udarb. Bemærk. Udgave ALBERTSLUND NORD Albertslund Boligselskab (AB) og Vridsløselille Andelsbolig-forening (VA) BO-VEST Albertslund Kommune HOVEDPROJEKT Matr.nr. : 9ra, 9rb, 9qp, 9qv, 11bc, 11be, 11n, 11o, Herstedvester by, Herstedvester Emne : Landskab Mål : 1:20 BELÆGNINGS- OG Dato : BEPLANTNINGSOPBYGNINGER, GRØNNINGEN FILNAVN: K02_T10_H5_N01 Udarb. : SIS Kontr. : LAP Tegn.nr. : K02_T10_H5_N01 Landskabsarkitekt RAMBØLL Hannemanns Allé København S tlf.: Ingeniør Gert Carstensen A/S Kr. Værløsevej Værløse tlf.: Ingeniør Thermwork Rebildvej 10B 2720 Vanløse tlf.: rambøll arkitektur k landskab og proces

40 Fotos - Landskabs projekter Chr. paulsens Vej, Frederiksberg Landskab, Albertslund Nord

41 Tegnings og dokumentliste Andre skal kunne finde rundt i projektet Tegnings nr.: Fag: Emne: Mål: Dato: Rev.: Rev dato.: CAD filnavn: Planer K02_LX_T99_H1_E0_S2_N01 A Eksisterende forhold Situationsplan 1: I12.032_LX_K02_F5_T99_H1_E0_S2_N01 K02_LX_T99_H1_E0_S1_N01 A Fremtidige forhold Situationsplan 1: I12.032_LX_K02_F5_T99_H1_E0_S1_N01 Planer K01_LX_T99_H1_EK_S1_N01 A Fremtidige forhold Kælderplan 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_EK_S1_N01 K01_LX_T99_H1_E0_S1_N01 A Fremtidige forhold Stueplan 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_E0_S1_N01 K01_LX_T99_H1_E1_S1_N01 A Fremtidige forhold 1. Sal 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_E1_S1_N01 K01_LX_T99_H1_E2_S1_N01 A Fremtidige forhold 2. Sal 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_E2_S1_N01 K01_LX_T99_H1_E3_S1_N01 A Fremtidige forhold 3. Sal 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_E3_S1_N01 K01_LX_T99_H1_E4_S1_N01 A Fremtidige forhold 4. Sal 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_E4_S1_N01 K01_LX_T99_H1_E5_S1_N01 A Fremtidige forhold 5. Sal 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_E5_S1_N01 K01_LX_T99_H1_E6_S1_N01 A Fremtidige forhold 6. Sal 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_E6_S1_N01 K01_LX_T99_H1_ET_S1_N01 A Fremtidige forhold Tagplan 1: I225_LX_K01_F5_T99_H1_ET_S1_N01 Gulvplaner K01_LX_T33_H1_E0_S1_N01 A Fremtidige forhold Stueplan - gulvplan 1: I225_LX_K01_F5_T33_H1_E0_S1_N01 K01_LX_T33_H1_E1_S1_N01 A Fremtidige forhold 1. Sal - gulvplan 1: I225_LX_K01_F5_T33_H1_E1_S1_N01 K01_LX_T33_H1_E2_S1_N01 A Fremtidige forhold 2. Sal - gulvplan 1: I225_LX_K01_F5_T33_H1_E2_S1_N01 rambøll arkitektur ktur landskab og proces

42 Tegnings og dokumentliste - Landskab Dato Dato Albertslund Nord - Landskab Dok. T10_C07_N02 Tegningsliste, Bo-Vest / Albertslund Kommune - Terrænentreprise 1207 Albertslund Nord landskab HOVEDPROJEKT Albertslund Nord - Terrænarbejde Dok. T10_C07_N01 Dokumentfortegnelse, Bo-Vest / Albertslund Kommune 1207 Albertslund Nord HOVEDPROJEKT Tegn.nr. Emne Mål Format Dato Rev.Dato Dok nr. Emne Format Dato Rev.Dato 1. Oversigtsplaner Dokumenter K02_T10_H1_N01 Oversigtsplan ikke i mål A K02_T10_H1_N02 Byggepladsplan ikke i mål A Grønningen - Planer K02_T10_H1_N03 Lokaliseringsplan, Grønningen ikke i mål A K06_T10_H1_N01 EKSISTERENDE FORHOLD GRØNNINGEN, forside A S1 Eksisterende forhold Grønningen, side 1 1:200 A S2 Eksisterende forhold Grønningen, side 2 1:200 A S3 Eksisterende forhold Grønningen, side 3 1:200 A S4 Eksisterende forhold Grønningen, side 4 1:200 A S5 Eksisterende forhold Grønningen, side 5 1:200 A T10_C07_N01 Dokumentfortegnelse A T10_C07_N02 Tegningsliste A T10_C02_N01 Udbudsbrev A T10_C02_N02 Tro- og love erklæring bilag A A T10_C02_N03 Tilsagn om sikkerhedsstillelse bilag B A T10_C03_N01 Tilbudsformular og tilbudsliste A T10_C08_N01 AB92 A T10_C08_N02 Byggesagsbeskrivelse A T10_C08_N03 Byggepladsbeskrivelse A T10_C08_N04 (420) Afløb i jord A T10_C08_N05 (450) EL A T10_C08_N06 (510) Befæstelser A T10_C08_N07 (520) Beplantning A K02_T10_H1_N04 RYDNINGSPLAN GRØNNINGEN, forside A S1 Rydningsplan Grønningen, side 1 1:500 A S2 Rydningsplan Grønningen, side 2 1:500 A K02_T10_H1_N05 KOTE-, BELÆGNINGS-, BEPLANTNINGSPLAN A GRØNNINGEN, forside S1 Kote-, belægnings-, beplantningsplan Grønningen, side 1 1:200 A S2 Kote-, belægnings-, beplantningsplan Grønningen, side 2 1:200 A S3 Kote-, belægnings-, beplantningsplan Grønningen, side 3 1:200 A S4 Kote-, belægnings-, beplantningsplan Grønningen, side 4 1:200 A S5 Kote-, belægnings-, beplantningsplan Grønningen, side 5 1:200 A T10_C08_N08 Materialeliste A T10_C08_N09 Plan for sikkerhed og sundhed A T10_C08_N10 Kvalitetssikring A T10_C08_N11 Regulativ for jord A T10_C08_N12 Miljøkrav til byggeri og anlæg, Københavns kommune A T10_C08_N13 Miljøledelse i Bygge- og renoveringssager i BO-VEST af A juni 2007 T10_C08_N14 Informations- og varslingsprocedure i BO-VEST af marts A T10_C08_N15 Paradigme for DV-materiale, inkl. bilag A T10_C08_N16 Oplæg til partnerskabsaftale ift. praktikpladser mv. A K02_T10_H1_N10 Beplantningsplan, Ellipse 1:200 A Kloak T10_C08_N17 Entreprisekontrakt Albertslund Kommune A T10_C08_N18 Entreprisekontrakt BO-VEST A4 Eftersendes T10_C08_N19 BO-VEST betalingsbetingelser af d. 21. oktober 2013 A T10_C12_N01 Udbudstidsplan A K08_T10_H1_N01 KLOAKPLAN, FREMTIDIGE FORHOLD, GRØNNINGEN, forside A USB med udbudsmateriale USB S1 Kloakplan, fremtidige forhold, Grønningen, side 1 1:200 A S2 Kloakplan, fremtidige forhold, Grønningen, side 2 1:200 A S3 Kloakplan, fremtidige forhold, Grønningen, side 3 1:200 A S4 Kloakplan, fremtidige forhold, Grønningen, side 4 1:200 A S5 Kloakplan, fremtidige forhold, Grønningen, side 5 1:200 A Page 1 Page 1 rambøll arkitektur kt landskab og proces

43 Dokumentstyring og strukturering BIPS BIPS er det fælles udviklings- og digitale værktøjsforum for byggeri og anlæg Hvilke værktøjer udvikler bips, og hvordan bliver de hele tiden bedre? bips udvikler fælles digitale strukturer og standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder, udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtter implementering og anvendelse som de facto standarder i byggeri og anlæg. Hvilke værktøjer udvikler bips, og hvordan bliver de hele tiden bedre? bips udvikler fælles digitale strukturer og standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder, udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtter implementering og anvendelse som de facto standarder i A104 dokumenthåndtering

44 Styr på anlægsøkonomien Projektforslagets styrende budget ajourføres i overensstemmelse med prisudviklingen samt for eventuelle aftalte ændringer i projektet.

45 BUDGET VIDEN LICITATION PROGRAM FASE Budgetramme fra bygherre analyseres i forhold til program ønsker / krav. DISPOSITIONS FORSLAG Budget udarbejdes på baggrund af arealer / principper for konstruktioner, materialer og installationer, PROJEKT FORSLAG Budget udbygges til bygningsdelsniveau. HOVEDPROJEKT Budget bekræftes løbenende ved udregninger / kontrolpriser på særlige bygningsdele. TID

46 2.Hvad indeholder udbudsprojektet? Tegninger Beskrivelser Tilbudslister Udbudsmateriale

47 Tilbudslister Holbæk Boligselskab, afdeling Ladegårdsparken Aktivitetshus Holbæk Boligselskab, afdeling Ladegårdsparken Aktivitetshus TILBUDSLISTE side 11 TILBUDSLISTE side TØMRER- OG SNEDKERARBEJDER Udvendige beklædninger- lette facadeelementer herunder udvendig vandret beklædning Træbeklædning inkl. isolering på betonelementbagmur på facader og gavle Alubeklædning inkl. isolering på betonelementbagmur ved facadedøre, herunder vandret beklædning mellem modullinie 1 og 2 Lette facadelementer ved ovenlysbånd Levering og montering af facadevinduer og døre Dørtype UD1 17 stk. a kr. kr. Dørtype UD2 1 stk. a kr. kr. Dørtype UD3 1 stk. a kr. kr. Dørtype UD4 1 stk. a kr. kr. Dørtype UD5 1 stk. a kr. kr. Vinduestype V1 16 stk. a kr. kr Ovenlysbånd inkl. inddækninger kr Indvendige døre Dørtype D1 1 stk. a kr. kr. Dørtype D2 2 stk. a kr. kr. Dørtype D3 2 stk. a kr. kr. Dørtype D4 1 stk. a kr. kr. Dørtype D5 1 stk. a kr. kr. Dørtype D6 1 stk. a kr. kr. kr. kr. kr. SAMMENSTILLING HOVEDENTREPRISE 1. Byggeplads kr. 2. Rydning i terræn- og jordarbejder kr. 3. Kloakarbejder kr. 4. Anlægsgartnerarbejder, befæstelse kr. 5. Anlægsgartnerarbejder, beplantning kr. 6. Betonarbejder kr. 7. Levering af betonelementer kr. 8. Montering af betonelementer kr. 9. Murerarbejder kr. 10. Tømrer- og snedkerarbejder kr. 11. Gulvbelægningsarbejder kr. 12. Tagdækningsarbejder kr. 13. Malerarbejder kr. 14. Stål- og smedarbejder kr. 15. VVS anlæg kr. 16. Ventilation kr. 17. Teknisk isolering kr. 18. El- arbejder kr. 19. Disponibel diverse kr. Dørtype D7 2 stk. a kr. kr. Indfatninger kr. Samlet sum ekskl. moms overføres til tilbudsformularen kr. Fodpaneler 4.05 Træbetonlofter Rum nr Vindfang kr. kr.

48 Tilbudslister - Landskab BO-VEST / Albertslund kommune Albertslund Nord - Terrænarbejde Hovedentreprise TILBUDSLISTE Dato: Rev: Pos. Emne Antal Enhed Del-/enhedspris I alt GRØNNINGEN Bips G_BEFÆSTELSER (510).01 Rydning (510) Arealet på Grønningen ryddes i det omfang som vist på rydningstegninger til undersiden af bundopbygning og anført i nærværende beskrivelse, inkl. bortkørsel. 1 sum á kr. (510) Rydning og rodfræsning af stubbe på træer og busket på Grønningen, inkl. bortkørsel. Fældning af træer og buske er foretaget af driften på stedet. 1 sum á kr. (510) Nedtagning af eksisterende flagstang, som lægges i depot. 1 stk á kr. BO-VEST / Albertslund kommune Albertslund Nord - Terrænarbejde Hovedentreprise TILBUDSLISTE Dato: Rev: Pos. Emne Antal Enhed Del-/enhedspris I alt (510)05.02 Levering og etablering TH1 vejmarkering af på multibane, stier og scene ved beboerhus. 1 sum á kr. (510)05.03 Levering og etablering grafisk vejmarkering af stier. 30 lbm á kr. (510).06 Grus (510) Levering og etablering af grusbelægning GR, inkl. bundopbygning. 540 m2 á kr. (510) Levering og etablering af faldgrus FG, inkl. bundopbygning. 660 m2 á kr. (510).07 Kunstgræs (510) Arbejder omfatter den fulde levering og etablering af KS Kunstgræsbane, inkl. bundopbygning og fyldmateriale. 370 m2 á kr. (510) Rydning og bortkørsel af eksisterende bundmaterialer i Ellipsen ved Kildegården til 350 mm under topkote af stålkant, som forberedende arbejde inden opfyldning af muld og beplantning. 50 m2 á kr. (510) (510).08 Trapper Arbejder omfatter den fulde levering og etablering af TH2 markering på Kunstgræsbane. 1 sum á kr. (510) Rydning i øvrigt Grønningen. 1 sum á kr. (510) Fjernelse og bortskafning af overskydende materialer fra depot Grønningen. 1 sum á kr. (510).04 Belægninger (510)04.01 Levering og etablering af betonfliser FL2, tilsvarende eksisterende, inkl. bundopbygning og afretningslag 80 m2 á kr. (510)04.02 Levering og etablering af træsveller KA1, som kant, inkl. montering og bundopbygning. 17 lbm á kr. (510) Arbejdet omfatter levering og montering af KA6 præfabrikerede støttemurs L-elementer H:400 i beton, inkl. bundopbygning. 54 lbm á kr. (510) Arbejdet omfatter levering og montering af FL4 beton bordurfliser, til trin i opholdstrappe i beton, inkl. bundopbygning. 64 m2 á kr. (510) Arbejdet omfatter levering og montering af TR1 præfabrikerede trappetrin, inkl. bundopbygning. 61 lbm á kr. (510).09 Terræninventar (510)04.03 Levering og etablering af havekantsten KA3, inkl. støbning, bundopbygning og afretningslag. 125 lbm á kr. (510) Levering og etablering af INV1 betonplinte 45 stk á kr. (510) Levering og etablering af INV2 affaldsbeholder. 4 stk á kr. (510)04.04 Levering og etablering af betonkant KA4 ved fodboldbane i græs, inkl. bundopbygning og afretningslag 98 lbm á kr. (510)04.05 Levering og etablering af betonkant KA5 ved multibane, inkl. inkl. støbning, bundopbygning og afretningslag. 95 lbm á kr. (510).05 Asfalt og vejmarkering (510) Montering og etablering af INV8 eksisterende flagstang fra depot, inkl. fundament. 1 stk á kr. (510) Levering og etablering af INV9 stolper i træ, inkl. maling. 15 stk á kr. (510) Levering og etablering af INV10 røde klatreelementer, betonrør i skrænt, inkl. maling og opfyldning af muld. 15 stk á kr. (510)05.01 AS, Levering, udlægning og komprimering af asfalt på stier, multibane og scene på Grønningen, inkl. skarp kantafgræsning til græsarealer og KA2 afrundede overgange til arealer med faldunderlag, samt bundopbygning m2 á kr. (510) Levering og etablering af INV11 håndlister langs trapper, inkl. fundament. 30 lbm á kr. (510) Levering og etablering af HG hegn langs pilelabyrint, samt buske langs boldbanen. 160 lbm á kr. Side 1 af 4 Side 2 af 4 rambøll arkitektur k landskab og proces

49 Så er grundlaget for vores udbud på plads og vi kan trygt sende det ud? ikke helt

50 Kvalitetssikring Mange fejl og mangler i byggeriet opstår i projekteringsfasen og kan have store konsekvenser for både tid og økonomi. Men hvordan opstår fejlene? manglende koordinering fagene imellem i projektgruppen tidspres i projekteringsfasen manglende overblik

51 Kvalitetssikring Det er en fordel hvis den enkelte virksomhed har en plan for kvalitetssikring, så der ikke skal opfindes et system til lejligheden for hvert projekt. DS/EN ISO 9001:2008, Kvalitetsledelsessystemer Krav DS/EN ISO 9001/AC:2009, Rettelsesblad til Kvalitetsledelsessystemer Krav DS/EN ISO 9001/AC:2010, Rettelsesblad til Kvalitetsledelsessystemer Krav DS-Håndbog 137:2009, Værdiskabende kvalitetsledelsessystemer med ISO 9001:2008 DS-hæfte 12:2009, ISO 9001 og ISO 9004 i nye udgaver Fortolkninger og ændringer

52 Kvalitetssikring Set ud fra jeres synspunkt er det vigtigt at der i projekteringstidsplanen bliver gjort plads til både intern granskning (tværfaglig) ekstern granskning (eksempelvis bygherre) kvalitetshåndbog kvalitetsplan

53 Granskningsprotokol Fase Hovedprojekt Side: 1 af 2 Dato: Husby Boligforening, 12 ældreboliger Sag nr.: Hans Hansen Granskningsperson Granskningsgrundlag Arkitekthovedprojekt af Byggetilladelse af Granskningsdato Tegn. nr. Granskningsemne og bemærkninger/anbefalinger Opfølgning på granskning Dato Initialer Planer generelt Gangbredder overholder ikke alle steder det i Bygningsreglementet angivne. Er der søgt godkendelse/dispensation for punktet ved de stedlige myndigheder? Om der skal søges godkendelse/dispensation hos de stedlige myndigheder vil vi vente med at afgøre til afholdt fælles granskningsmøde (I givet fald forventer vi dog ikke problemer med at få denne godkendelse hos de stedlige myndigheder.) OK NNI A(94)1.02 Stueplan A(94)1.04 Tagplan Det antages at afsætningsplan findes i landskabsprojekt og at orientering i forhold til verdenshjørner også kan findes her. En enkelt kollision imellem aftræk og trekantlister, aftræk bør rykkes fri af trekantliste. Antagelse er rigtig MMA Rettes inden udbud og koordineres med ingeniørprojekt. A(94)1.08 Tværsnit A og B Hvor findes krav til tagelementer i projektet? Statik, isolering, konstruktion. Krav til tagelementer fremgår af ingeniørprojekt tegninger og arbejdsbeskrivelse ARB TAG MMA Skal der være fugtspærre under betonafretning? Skal der indbygges fugtspærre bør dette ske over betonafretning. Fugtspærre under betonafretning kan gøre mere skade end gavn i forhold til trægulvet. Om der skal være fugtspærre under betonafretning vil vi vente med at afgøre til afholdt fælles granskningsmøde , da problemstillingen i sin tid er blevet drøftet under projekteringen med ingeniør, og der blev det besluttet at fastholde udførelse af fugtspærre under betonafretning. Ny detalje er udarbejdet NNI Tykkelse på betonafretning (benævnt terrændæk) i gang skal øges til 125 mm hvis samlet tykkelse på gulvopbygning skal være som i værelser. Bemærkning tages til efterretning og vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet. A(94)4.03 Toiletter Fri afstand foran håndvask opfylder ikke krav på 1,1 m. Er der søgt godkendelse/dispensation for punktet under henvisning til indretning af handicapværelser? Der er indhentet godkendelse hos de stedlige myndigheder for ikke overholdelse af fri afstand for håndvask på 1,1, m, hvilket fremgår modtaget skrivelse af fra kommunen NNI

54 Projektprotokol Fase Hovedprojekt, udbudsmateriale Side: 1 af 1 Dato: Husby Boligforening, 12 ældreboliger Sag nr.: Kontrolperson Hans Hansen Kontrolgrundlag Arkitektprojekt af Kontroldato Tegn. nr./dokument Kontrolemne og bemærkninger/anbefalinger Opfølgning på kontrol Dato Initialer OK Dokument- og tegningsfortegnelse Rumtegninger udsendes ikke til RÅHUS, henvisninger i beskrivelser udgår. Anført i rettelsesblad nr MMA X A(94)1.02 Stueplan Snitpile skal rettes. OK, rev. tegning udsendt sammen med rettelsesblad MMA X A(37)1.04 Loftplan Kontrolleres med rumskemaer. A(94)1.08 Tværsnit A og B Kontrol af om stålrende i bund ved altanlukning er medtaget af ingeniør. Ikke beskrevet, skal medtages i rettelsesblad nr MMA Kontrol af om der er beskrevet præcis udskæring for El i alle loftkonstruktioner. A(94)4.03 Toiletter Døre skal gå den anden vej. Tegning rettet, udsendes med rettelsesblad 02. A(94)4.05 Køkken Kontrol af hvordan glasplade monteres over køkkenbord i beskrivelse NNI A(94)4.09 Opholdsrum Tekst med detailhenvisning skal gøres større OK, anført i rettelsesblad nr NNI X A(31)5.07 Alu-parti, detalje Tolerance i sokkel kontrolleres. A(36)5.05 Værn ved franske altaner Henvisning til detailtegning forkert. OK, rev. tegning udsendt sammen med rettelsesblad NNI X MALER Kontrol af om mængder på maling af installationer er angivet.

55 Kvalitetssikring fokus på myndighedskrav ajourføring af beregning af etageareal og bebyggelsesprocent iht. myndighedsprojektet samt lokalplaner Landskabsarkitekt ajourføring af friarealberegninger i relation til myndighedsgodkendelser. tilgængelighed brand mm

56 Risikovurdering I forbindelse med risikovurderingen bestemmes risikoniveauet ved samspillet mellem: Sandsynligheden for, at svigt opstår og følgevirkningernes størrelse ved svigt. Det højeste risikoniveau opstår således ved stor sandsynlighed for svigt kombineret med store følgevirkninger.

57 projektforslag risikovurdering Hovedprojekt undersøgelse af risikoomåder bør i princippet udføres på samtlige knudepunkter samt normalkonstruktioner

58 Notat, risikobehæftede forhold Side: 1 af 1 Dato: Husby Boligforening, 12 ældreboliger Sag nr.: Emne Fase Uddybning af og bilag til udfyldt skema om risikobehæftede forhold Projektforslag Udarbejdet af Hans Hansen Arkitektfirmaet KS HHA Kopi Bygherren Indbyggede nedløb fra altaner Begrundelse Indbygningsløsning er valgt af æstetiske årsager. Risiko for svigt Kondens, dårlige samlinger og skader pga. differenssætninger. Tiltag Skærpet kontrol med detailprojekt og udførelse på pladsen. Det er vigtigt, at arbejdet udføres omhyggeligt og veldokumenteret, da de indmurede afløbsrør efterfølgende kun kan inspiceres med TV og en eventuel udbedring af utætheder oftest vil kræve en indvendig foring. Fokuspunkter Isolering for at undgå kondens Kontrol med udførelse af samlinger inkl. god dokumentation, evt. krav om TVinspektion Eliminering af differenssætninger, fx ved at trække isoleret afløbsrør ind under loft i kælder, hvor det kobles ind på regnvandsfaldstamme i skakt God instruktion af håndværkere. Udkragende altaner med ophængt murværk Begrundelse Følger lokalplanskitser samt ønske i byggeprogram. Risiko for svigt Revner i murværk pga. differenssætninger. Tiltag Under den videre projektering skal det grundigt analyseres, hvorledes murflader og betonelementer (altanplader) arbejder i forhold til hinanden således at dilatationsfuger kan indbygges på de rigtige steder. Fokuspunkter Termisk bevægelse Sikker ophængning God instruktion af håndværkere Via punkt i tilsynsplanen skal sikres tilsyn med ophængning og dilatationsfuger. Bemærkninger til notatet Bedes være Arkitektfirmaet KS i hænde senest

59 Tidsfrister i udbudsdirektivet Hovedreglen Når forhåndsmeddelelse er fremsendt Når udbudsbekendtgørelsen er fremsendt elektronisk. Giver 7 dages rabat Når der er givet adgang til udbudsmaterialet og supplerende dokumenter på internettet. Giver 5 dages rabat Rabat ved elektronisk fremsendelse og adgang til materiale på internettet kumuleret Udbudsform Offentligt udbud Begrænset udbud Tilbudsfrist 52 dage Tilbudsfrist 36 dage Tilbudsfrist 45 dage uden forhåndsmeddelelse Ansøgningsfrist 37 dage Tilbudsfrist 40 dage Har ingen indflydelse på ansøgningsfristen Tilbudsfrist 36 dage å Tilbudsfrist 29 dage med forhåndsmeddelelse Ansøgningsfrist 30 dage. Forhåndsmeddelelse ingen betydning Har ingen indflydelse på tilbudsfristen Tilbudsfrist 47 dage uden forhåndsmeddelelse Tilbudsfrist 31 dage med forhåndsmeddelelse Har ingen indflydelse på ansøgningsfristen Tilbudsfrist 35 dage uden forhåndsmeddelelse Tilbudsfrist 31 dage med forhåndsmeddelelse* å Tilbudsfrist 40 dage uden forhåndsmeddelelse Tilbudsfrist 24 dage med forhåndsmeddelelse Rabatterne på ansøgningsfrist og på tilbudsfrist kan kumuleres så det samlede udbudsforløb får en minimumsfrist på i alt 65 dage**

60 Procedure ved begrænset udbud 40 dage kontrahering 10 dage

61 Sikkerhed og sundhed i projekteringsfasen Der skal udpeges en arbejdsmiljøkoordinator når projekteringen går i gang. Det er projekteringslederens ansvar Arbejdsmiljøkoordinatoren skal følge op på, at der ved udarbejdelse af byggeprojektet tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området Sikkerhed og Sundhed. Det drejer sig især om at vurdere, om beslutningerne i projekteringsfasen understøtter, at entreprenørerne og deres medarbejdere kan udføre arbejdsopgaverne forsvarligt. (At man ikke skal hejse eller montere betonelementer hen over arbejdssteder eller færdselsområder.)

62 3.Hvilke værktøjer bruger vi? Bim 2D Fælles mål Hovedprojekt Udbudsmateriale 3D Intern granskning Fælles fokus

63 2D vs 3D

64 BIM - hvad er det?

65 BIM - hvad er det også? samling af 2D og 3D i et værktøj bygningsobjekter med egenskabsdata Hvad kan det? automatisere tegningsproduktion og dataudtræk

66 Hvordan opfattes BIM? modernisering, industrialisering og professionalisering af byggeriet ny form for samarbejde løftestang for deling af viden - alle bygger oven på den samme 3D-model Men BIM kan også bare være et værktøj til at løse præcis de samme opgaver som før

67 Hvad er fordelene/ulemperne ved BIM? Databasebaseret - Et projekt=en fil Udveksling i åbne filformater (IFC) Lag - BIPS Mange plug ins=funktioner programmerne er meget tekniske diskussionen kan let flytte sig væk fra det egentlige formål - projektet der ligger en fare i at tro at processen bliver automatiseret Mængdeudtræk Man kan arbejde uhyre effektivt Man kan ændre/opdatere projektet hurtigt på alle planer. projektet bliver entydigt

68 Metode Vi udvikler vores projekt ved hjælp af objekter. et vindue en ydervæg en tagkonstruktion en dør

69 Metode til disse objekter kan vi tilknytte egenskabsdata der i sidste ende kan sorteres og dermed automatisk generere skemaer samt andre dokumenter i forbindelse med hovedprojektet. dørskemaer vinduesoversigter arealberegninger mængdeudtræk til tilbudslisten tegningslister og i sidste ende også vores arbejdsbeskrivelse samt tilbudslister

70 2-85 L012 Skakt 3 m² HC-indgang 2-85 L006 Trapperum 19 m² 2-85 L002 Møderum 25 m² 2-85 J032 Kopirum 10 m² 2-85 G023 Trappe 9 m² 2-85 G003 Reception 8 m² 2-85 E032 Betjentstue 14 m² 2-85 C023 Handicap WC 5 m² Metode Der arbejdes i plan snit samt facader og 3D samtidig 2-85 C027 Krydsfelt/eltavle 3 m² 2-85 A031 Varemodtagelse 11 m² 2-85 A027 Vareelevator 8 m² Slangevinder 2-85 A025 Elevator-forareal 8 m² 2-85 A021 Skakt 3 m² 2-85 A019 Tekøkken 6 m² 2-85 A017 Garderobe 5 m² 2-85 A009 Møderum 24 m² 2-85 A001 Møderum 21 m² 2-85 A023 WC 3 m² Sternkant T - Tag Q Forbindels 11 m 5-5.sal sal sal sal sal ST - Stue Terræn Længdesnit 1:100 KL - Kælder 4500

71 Isometri-NØ-indgangsparti 1:75

72 Opsummering: Fælles målsætninger Kvalitetsmål internt på tegnestuen i de enkelte projekter er vigtig for motivationen hos den enkelte medarbejder. Målene kan være mange, men et af de vigtigste må være ikke at lade projekteringsprocessen sløre vores arkitektoniske udgangspunkt. Teknik og design må og skal hænge sammen Det kan nemt gå galt, hvorfor? Derfor er planlægningen vigtig så processen bliver struktureret fra starten og ikke ad-hoc i processen.

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser WITRAZ hvem? Store Kongensgade 75: indretningstegnestue: blåtårn, scenografer, design: 2R arkitekter + konstruktører administrativ personale

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund 7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund Case Granskning Analyser Tegninger Rådgiveraftale Case Granskning Analyser Tegninger Korrespondence Tilbud/ydelse

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER H * DANSKE ARK * KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 -Ol 2011-07-01 Vejledning til udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem Indhold Introduktion Grundlag Struktur Systematik

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense

Etageboligbyggeri Konservesfabrikken - Odense Forord Projektforslag udviklet på baggrund af dispositionsforslaget Boliger - Konservesfabrikken Odense oprindeligt udviklet af Kuben, Nordicom og Creo Arkitekter. Dette projektforslag omhandler blok B

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Tinglev Indskoling Sag 01.13

Tinglev Indskoling Sag 01.13 Tinglev Indskoling Sag 01.13 BIMstuen V. Nicolai P. Lorentzen Cv Personlig Planlægning Personlig overblik Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Honorarberegning Dispositionsforslag

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Bygningskonstruktøruddannelsen BKHS 71P - S14 Lars Rosenlund CV Lars Samarbejdskontrakt Skabeloner Dokumentliste 7. Sem bachelor

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2011

Byggeri og Planlægning 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2011 Vejledning om digitalt projektering Udkast 10. november 2011 [Dobbelklik > vælg billede tilpas til 16,0 cm bredt, 8 cm højt maks. 10 cm højt] Foreningen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Vestfyns Petanque Center

Vestfyns Petanque Center Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

Læs mere

FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG MYNDIGHEDSSÆT. 7. Semester Brian B. Hermansen BKAR71P-S12 (afgang) Teglholmen bf. S

FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG MYNDIGHEDSSÆT. 7. Semester Brian B. Hermansen BKAR71P-S12 (afgang) Teglholmen bf. S FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG 7. Semester Brian B. Hermansen BKAR71P-S12 (afgang) Teglholmen bf. S FORSIDE SKITSEOPLÆG DISPOSITIONSFORSLAG Skitseoplægsmappe Mit bud, bf. S (T og J) FORSIDE SKITSEOPLÆG

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen.

a) Screeningsmødet med BTD, Københavns Ejendommes Bygherre standard for Drift og vedligehold er et punkt i Driftsspecifikationen. Vejledning Formål Denne Bygherrestandard for Drift og vedligehold skal sikre en ensartet struktur for alle byggesager i Københavns Kommune. Den ensartede mappestruktur vil give fagforvaltningen en mulighed

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Minihal Vestrup. Planlægning Disp.forslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt

Minihal Vestrup. Planlægning Disp.forslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Grundlag Rådgiveraftale IKT specifikation Aftaleorganisation Honorarberegning Minihal Vestrup Lars Bo Nielsen (LBN) Tømrer Grundlag Rådgiveraftale IKT specifikation Aftaleorganisation Honorarberegning

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ DAB VÆRLØSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB

KIRKE VÆRLØSEVEJ DAB VÆRLØSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB KIRKE VÆRLØSEVEJ DAB VÆRLØSE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB 18.12.2014 TIDSPLAN Foreløbig Proces og tidsplan (der tages forbehold for oplyste datoer) Dato: 17.12.2014 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Aktiviteter Skønnet tid (t) Status

Aktiviteter Skønnet tid (t) Status Projekt: Skolen i bymidten Sag. nr.: 10782 Title: Aktivitetsliste Emne: Personlig Planlægning Status: Elev: Rune Johannes Gregersen Dato: 21 10 2013 Side: 1 Udført af:rjg Kontrol af RJG Aktiviteter Skønnet

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG

BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Maj 2016 BYGN. A, B, C - UNGDOMSBOLIGER POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind B1 Statisk projekteringsrapport PROJEKT Bygn. A, B, C - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Bind B1, Statisk projekteringsrapport Projekt

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Pos. Entreprenør Kontrakt/ Anvist a'conto Anvist tillægsaft. Entreprisesum Moms på Status Budget iht. kontrakt accepterde/disp.

Pos. Entreprenør Kontrakt/ Anvist a'conto Anvist tillægsaft. Entreprisesum Moms på Status Budget iht. kontrakt accepterde/disp. Aabenraa Kommune Rammebeløb 19.700.000,00 excl. moms 24.625.000,00 incl. moms Sag: Tinglev Indskoling Rådighedsbeløb 21.776,37 excl.moms Samlet økonomi oversigt d. 11.07.2013 Pos. Entreprenør Kontrakt/

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Velkommen! Designbørnehuset. @Johan Lauridsen. P r o j e k t f o r s l a g F o r p r o j e k t H o v e d p r o j e k t

Velkommen! Designbørnehuset. @Johan Lauridsen. P r o j e k t f o r s l a g F o r p r o j e k t H o v e d p r o j e k t Tegning af Mikkel Frost, partner CEBRA Velkommen! Eksamen 16. januar 2015 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Campus Horsens # P o r t f o l i e # P e r s o n l i g p l a n l æ g n i

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere