IKA Indkøbsjura juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKA Indkøbsjura 2012 19. juni 2012"

Transkript

1 IKA Indkøbsjura juni 2012 Evaluering og pointmodeller Tina Braad, Partner Holst, Advokater

2 Tildelingskriterier 2

3 Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer, f.eks. anskaffelsessum, vedligeholdelsesudgifter, serviceudgifter, driftsudgifter, etc. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud - Niveau 1: Underkriterier - Niveau 2: Delkriterier - Prisen vil altid skulle indgå i konkurrencen (direkte eller indirekte) - UBD artikel 53, stk. 1, litra a, indeholder en ikke udtømmende liste over mulige underkriterier 3

4 Underkriterier - krav Egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud (direkte forbundet med kontraktgenstanden) Rabat og Gennemsnitspris er ikke egnede under-/delkriterier, jf. KLFU af 8. december 2009 (Ricoh Danmark A/S mod SKI) Udvælgelseskriterier er ikke egnede under-/delkriterier Gå ud over mindstekravene i udbudsbekendtgørelsen Skønsmæssige krav er ikke egnede mindstekrav, men derimod relevante tildelingskriterier, jf. KLFU af 2. marts 2011 (Wel-Med/Scanbio ApS mod K-17 indkøbsfællesskabet) Klart beskrevet - Tilbudsgiver skal på baggrund af beskrivelsen i udbudsbetingelserne kunne se, hvorledes han skal tilrettelægge sit tilbud for at opnå en god vurdering - Beskrivelsen skal suppleres af krav til den dokumentation, som tilbuddet skal vedlægges for at kunne vurderes i henhold til de fastsatte underkriterier 4

5 Underkriterier - krav KLFU af 5. november 2008 Brøndum A/S mod Boligforeningen Ringgården Faktum: En boligforening udbød som et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en rammeaftale om VVS-arbejder. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne var A. Vurdering af driftsorganisation og Cv er på nøglepersoner (25 %)«og»b. Vurdering af tilbudspris (75 %). I udbudsbetingelserne var endvidere stillet krav om en redegørelse for serviceorganisationen i forbindelse med bestillingsfasen (responstider), udførelsesfasen og afleveringsfasen. Endvidere var anført, at boligforeningen ønskede udpeget én kontaktperson, og at kontaktpersonen og dennes funktion i organisationen skulle fremgå af redegørelsen. Herudover var der i udbudsbetingelserne fastsat krav til responstider og bemanding. KLFU: Efter EU-udbudsretten er en betingelse for, at en udbyder lovligt i udbudsbetingelser kan vælge at fastsætte tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, for det første at det under hensyn til ydelsens beskaffenhed overhovedet er muligt at fastsætte andre egnede underkriterier end prisen, samt for det andet at udbyderen hvis dette er tilfældet i udbudsbetingelserne formulerer disse underkriterier præcist og forståeligt for tilbudsgiverne eventuelt ved brug af delkriterier til et eller flere af underkriterierne samt at udbydereren i udbudsbetingelserne fastsætter krav til tilbudene, som gør det muligt ved vurderingen af tilbudene at anvende de fastsatte underkriterier og eventuelle delkriterier. 5

6 Vægtning af underkriterier Krav om vægtning af underkriterier Vægtningen kan angives i rammer, men med begrænset udsving Vægtningen skal som minimum sige det samme som en prioritering af underkriterierne 6

7 Vægtning af underkriterier KLFU af 12. september 2008 Master Data I/S mod Københavns Kommune Faktum: Københavns Kommune udbød indkøb af et IT-baseret kostberegningssystem til 32 plejehjem i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet efter følgende underkriterier: A. Kvalitet 35-45% B. Teknisk og funktionsmæssig værdi 20-30% C. Pris 15-25% D. Service og teknisk bistand 10-20% I forbindelse med vurderingen vægtede kommunen kvalitet med 40%, teknisk og funktionsmæssig værdi med 25%, pris med 20% og service og teknisk bistand med 15% KLFU: Ved vurderingen af tilbudene kunne underkriterierne B og C begge vægte %, og underkriterierne C og D begge vægte %. Kriterierne kunne således have skiftet plads i vægtningsrækkefølgen, og den angivne vægtning er derfor i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 2, 1. afsnit. De angivne udsving for de fastsatte rammer på +/- 5 % er passende og dermed ikke i strid med Udbudsdirektivets artikel 53, stk. 2, 2. afsnit. 7

8 Krav om vægtning af delkriterier? Rettens dom af 2. marts 2010 i sag T-70/05 - Evropaïki Dynamiki Faktum: Ordregiver havde i forbindelse med tilbudsvurderingen opsat og vægtet en række delkriterier til et af underkriterierne. Retten: En ordregivende myndighed har ikke ret til at anvende delkriterier til underkriterier, som ikke forudgående er bragt til de bydendes kendskab. En ordregiver må uden forudgående oplysning herom vægte et delkriterium til et underkriterium under forudsætning af, at en sådan vægtning 1. ikke ændrer underkriterierne 2. ikke indeholder elementer, der kan påvirke tilbudets indhold, hvis de har været kendt på forhånd, og 3. ikke virker diskriminerende De anvende delkriterier og den anvendte vægtning har ikke medført en ændring af tildelingskriterierne fastsat i udbudsmaterialet og var derfor lovlig 8

9 Krav om vægtning af delkriterier? KLFU af 13. april 2010 KMD A/S mod Frederiksberg Kommune Faktum: Frederiksberg Kommune udbød et IT-system med underkriteriet kravsopfyldelse, som igen var opdelt i delkriteriet generelle krav og delkriteriet use cases. KLFU: Indklagede har ikke i udbudsbetingelserne fastsat nogen indbyrdes vægtning mellem de 39 (36) generelle krav og de 43 use-cases eller fastsat, hvilke af kravene indklagede ville lægge særlig vægt på. Tilbudsgiverne måtte således gå ud fra, at hvert enkelt krav vægtede lige meget. Under evalueringen har indklagede imidlertid opstillet nogle grupperinger af kravene og har herefter evalueret tilbuddene uden entydig sammenhæng med de 39(36) generelle krav og de 43 use-cases. Der har således under nogle overskrifter været foretaget en evaluering»ud fra en samlet bedømmelse«i strid med kravet om, at der under evalueringen skal være en tydelig adskillelse mellem de enkelte krav. 9

10 Krav om vægtning af delkriterier? KLFU af 2. marts 2011 Wel-Med / Scanbio ApS mod K-17 indkøbsfællesskabet Faktum: K-17 indkøbsfællesskabet udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet en 4-årig rammeaftale opdelt i 41 delaftaler vedrørende indkøb af genbrugshjælpemidler K-17 indkøbsfællesskabet havde for de delaftaler, der var omfattet af sagen, anvendt tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med bl.a. underkriteriet kvalitet I tilbudslisten var indarbejdet en række spørgsmål, som tilbudsgiverne skulle besvare, og som indgik som delkriterier til underkriteriet kvalitet. De pågældende delkriterier var ikke vægtet og blev ikke vægtet i forbindelse med tilbudsvurderingen KLFU: En ordregivende myndighed kan herudover lovligt fastsætte kriterier, der har karakter af delkriterier til underkriterierne. De udbudsretlige regler indeholder ikke krav om, at det i udbudsbetingelserne er angivet, hvorledes sådanne delkriterier relativt vil blive vægtet. I den foreliggende sag har indklagede fastsat delkriterier Indklagede fastsatte ikke samtidig, hvorledes delkriterierne relativt ville blive vægtet under evalueringen. Tilbudsgiverne blev gjort bekendt med svarene på de stillede spørgsmål og herunder også de delkriterier, som indklagede fastsatte. På denne baggrund har indklagede ikke handlet i strid med udbudsdirektivet ved som anført at fastsætte delkriterier til underkriteriet 2.»Kvalitet«uden samtidig at fastsætte, hvorledes delkriterierne relativt ville blive vægtet. 10

11 Tildelingskriterier - delkriterier KLFU af 25. august 2011 WelMed Scanbio ApS mod Gentofte Kommune Faktum: Gentofte Kommune udbød på vegne af et indkøbsfællesskab efter udbudsdirektivet en rammeaftale (opdelt i 30 delaftaler) vedrørende genbrugshjælpemidler. Tildelingskriteriet var for alle 30 delaftalers vedkommende det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: 1. Tilbudspris 50% 2. Kvalitet 50% For hver delaftale var det i kravspecifikationen anført, hvilke elementer af Klagenævnet benævnt delkriterier som kommunen ville lægge vægt på ved vurderingen af tilbuddene i henhold til underkriteriet Kvalitet. Som svar på spørgsmål i tilbudsperioden oplyste kommunen, at de enkelte delkriterier ikke var vægtet, og at kommunen ikke ønskede at oplyse nærmere om evalueringen af delkriterierne. I forbindelse med vurderingen af en række delaftaler anvendte kommunen en vægtning af de enkelte delkriterier fra 2 til 20%. For en af delaftalernes vedkommende blev der desuden i forbindelse med vurderingen anvendt to delkriterier til underkriteriet Kvalitet, som ikke var oplyst i udbudsbetingelserne. KLFU: Kendelsen af 2. marts 2011 vedrørte en situation, hvor delkriterierne ikke var vægtede og ikke blev vægtet i forbindelse med evalueringen. Det er Klagenævnets vurdering, at det ville have været af betydning for tilbudsgiverne at vide, at kommunen agtede at vægte delkriterierne som sket, idet tilbudsgiverne ville have kunnet indrette deres tilbud i overensstemmelse hermed. Klagenævnet har lagt vægt på den store spredning i vægtningen af delkriterierne. Kommunen har således handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet. Delaftale nr. 1 Hælbeskytter blev bl.a. vurderet efter to delkriterier til underkriteriet Kvalitet, som ikke var oplyst i udbudsbetingelserne. Hvert af disse delkriterier blev vægtet med 5%. Uanset at overtrædelsen muligvis ikke har haft konkret betydning, er dette i strid med ligebehandlingsprincippet. Kommunens tildelingsbeslutninger blev annulleret. 11

12 Underkriterier og delkriterier - sammenfatning Underkriterier og delkriterier skal være direkte forbundet med kontraktsgenstanden Underkriterier og delkriterier skal være klart beskrevet, og beskrivelsen skal suppleres med krav til den dokumentation, som tilbuddet skal vedlægges for at kunne vurderes i henhold til kriteriet Underkriterier skal vægtes, så vægtningen som minimum skal sige det samme som en prioritering af underkriterierne Det bør angives, hvorledes flere delkriterier (krav) forholder sig i forhold til hinanden, herunder om der sker en samlet helhedsvurdering, eller om et eller flere delkriterier prioriteres højere end det/de øvrige Er delkriteriernes indbyrdes forhold ikke nærmere beskrevet, er der muligvis i visse tilfælde en pligt til at vægte alle delkriterier lige Er delkriterierne meget forskellige, er der muligvis en pligt til at vægte delkriterierne eller alternativt splitte delkriterierne op i selvstændige underkriterier, jf. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. februar 2012 (Mediq Danmark mod Københavns Kommune) 12

13 Eksempler på formulering af underkriterier Underkriteriet kvaliteten af det tilbudte projekt omfatter en vurdering af kvaliteten af de tekniske, byggetekniske og funktionelle løsninger og materialer samt arkitektur i byggeriet, hvorved der særligt lægges vægt på: [.] Til brug for vurderingen af underkriteriet kvaliteten af det tilbudte projekt skal tilbuddet vedlægges følgende oplysninger: [.] En vurdering af underkriteriet kvalitet omfatter en vurdering af følgende forhold: [.] vægt [.] En vurdering af kvalitet vil ske på grundlag af tilbudsgivers besvarelse/udfyldelse af kravspecifikationen. Det er i den forbindelse i kravspecifikationen angivet, hvilke forhold der kan henføres til vurderingen af de enkelte delkriterier. Kategori 1-krav vægter 50%, kategori 2-krav vagter 30%, og kategori 3-krav vægter 20% ved vurderingen af et enkelte delkriterium. Indenfor den enkeltes kravkategori (kategori 2 og 3) vægter alle krav lige. 13

14 Ændring af tildelingskriterier EU-domstolens dom af 4. december 2003 i sag C-448/01 EVN og Weinstrom Vedrørende adgangen til at ændre tildelingskriterierne udtalte EU-domstolen følgende: Med henblik på at besvare det således omformulerede spørgsmål bemærkes, således som Domstolen allerede har fastslået, at principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsprocedurerne indebærer, at de ordregivende myndighed skal fastholde den samme fortolkning af kriterierne for tildeling i løbet af hele udbuddet (præmis 92). Der er således for så vidt angår selve tildelingskriterierne i endnu højere grad grund til at erkende, at disse overhovedet ikke må ændres i løbet af udbudsproceduren. (præmis 93) Det følger heraf, at i det tilfælde, hvor klageinstansen annullerer en beslutning, der vedrører et tildelingskriterium, kan den ordregivende myndighed ikke gyldigt fortsætte udbudsproceduren og se bort fra kriteriet, idet det vil være det samme som at ændre de kriterier, der anvendes i det omhandlede udbud. (præmis 94) Herefter skal det fjerde spørgsmål besvares med, at fællesskabsbestemmelserne om offentlige kontrakter pålægger den ordregivende myndighed at tilbagekalde udbuddet, når en beslutning, der vedrører et af de tildelingskriterier, den har fastsat, under en klageprocedure i henhold til artikel 1 i direktiv 89/665 viser sig at være ulovligt og derfor annulleres af klageinstansen. (præmis 95) 14

15 Ændring af tildelingskriterier KLFU af 18. januar 2011 OK Entreprise A/S mod Tønder Forsyning A/S Faktum: Tønder Kommune udbød i en offentlig licitation efter tilbudsloven en rammeaftale for fornyelse af vandledninger udført ved opgravning. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne Økonomi, Referencer og økonomi samt Materialer, mandskab og kvalitetsstyring. KLFU: Underkriteriet Referencer og økonomi er et udvælgelseskriterium og dermed ulovligt. Klagenævnet tog ikke stilling til lovligheden af underkriteriet Materialer, mandskab og kvalitetsstyring. Klagenævnet konstaterede herefter, at udbuddet ikke kunne danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning med følgende bemærkninger: Indklagede kunne heller ikke uden at overtræde gennemsigtigheds-princippet træffe sin tildelingsbeslutning alene ved anvendelse af eventuelle resterende lovlige underkriterier, da dette ville indebære en ændring af de for licitationens udfald helt centrale underkriterier og deres indbyrdes vægtning. Da indklagede ikke lovligt kunne tildele kontrakten på grundlag af det gennemførte udbud, er der ikke grundlag for at tilkende klageren erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. 15

16 Ændring af tildelingskriterier hvad kan man? Tildelingskriterier, herunder de fastsatte underkriterier og delkriterier, kan under ingen omstændigheder ændres efter tilbudsafgivelsen Tildelingskriterier mv. angivet i udbudsbekendtgørelsen kan formentlig ændres ved at indrykke en supplerende bekendtgørelse og mod fristforlængelse, indtil udbudsbekendtgørelsen har udspillet sin rolle Tildelingskriterier, herunder underkriterier, angivet i udbudsbetingelserne kan formentlig ændres frem til fristen for afgivelse af tilbud mod tidsfristforlængelse 16

17 Vurdering af optioner 17

18 Vurdering af optioner Obligatoriske optioner Optioner, som tilbudsgiver skal afgive tilbud Skal indgå i tilbudsvurderingen Frivillig option Optioner, som tilbudsgiveren selv kan bestemme, om de vil give tilbud på eller ej Kan formentlig ikke indgå i tilbudsvurderingen 18

19 Vurdering af optioner KLFU af 29. august 2007 Sectra A/S mod Regions Syddanmark Faktum: Region Syddanmark udbød som et offentligt udbud efter udbudsdirektivet RIS/PACS-løsning til sygehusene i regionen Udbuddet indeholdt 25 optioner, hvoraf tilbudsgiverne ikke var forpligtet til at give tilbud på optionerne Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud I forbindelse med vurderingen af de tilbudte priser tog Region Syddanmark dels højde for de obligatoriske optioner, dels højde for de frivillige optioner, som alle tilbudsgivere havde afgivet tilbud på KLFU: Ved afgivelsen af tilbud har tilbudsgiverne ikke haft grundlag for at regne med, at de frivillige optioner ville indgå i vurderingen af de tilbudte priser, og tilbudsgiverne har således ikke haft anledning til at overveje, hvorledes de på dette punkt skulle sammensætte deres tilbud med henblik på at bringe sig i den gunstigst mulige position. Indklagede har valgt kun at lade en frivillig option indgå ved evalueringen af de tilbudte priser, såfremt samtlige tilbudsgivere havde afgivet tilbud på den. Evalueringen har således bygget på tilfældige omstændigheder, som ikke på forhånd har været gennemskuelige. Påstand 19 tages derfor til følge. Dermed er der ikke anledning til at tage stilling til påstand

20 Evaluering - praksis 20

21 Skal man lave en matematisk evaluering? KLFU af 16. juli Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Retten i Århus Faktum: Retten i Århus udbød rengøring og vinduespolering efter udbudsdirektivet med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved vurdering af tilbuddene anvendte retten ikke karakterer eller et pointsystem, men en sproglig baseret evaluering. Både klagers tilbud og den valgte tilbudsgivers tilbud blev ved tilbudsvurderingen karakteriseret som meget tilfredsstillende i relation til underkriteriet Pris, der vægtede 50%, selvom klagerens tilbudspris var knap 8% lavere end den valgte tilbudsgivers tilbudspris. KLFU: Indklagede har bevisbyrden for at have tildelt kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse med det fastsatte tildelingskriterium. Indklagede skal herunder godtgøre, at tildelingen er sket i overensstemmelse med den angivne vægtning af underkriterierne til tildelingskriteriet, idet der ved vurderingen af, hvilket tilbud der efter de fastsatte underkriterier er det økonomisk mest fordelagtige, tilkommer indklagede et skøn. Indklagedes vurdering af tilbuddene skete efter en vurderingsmodel, som ikke ses at indeholde elementer, som sikrer en vægtning i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, og indklagede har ikke godtgjort, at have anvendt den vægtning af underkriterierne, der fremgår af udbudsbetingelserne. Indklagede har dermed handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 2 og 53 ved ikke at udvælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter den vægtning af underkriterierne, som var fastsat i udbudsbetingelserne. Den subsidiære påstand 2 tages herefter til følge. Tildelingsbeslutningen blev annulleret 21

22 Skal man lave en matematisk evaluering? Retten i Horsens dom af 16. august 2011 i sag BS /2011 Retten i Århus mod Kongsvang Rengøringsservice A/S Retten i Horsens: Udbudsdirektivets artikel 53 er ikke til hinder for anvendelse af en sproglig vurderingsmodel, såfremt vurderingsmodellen overholder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Den anvendte model med den omtalte trinbredde sikrede imidlertid ikke en vægtning af underkriterierne og navnlig ikke vægtning af underkriteriet Pris med 50%. 22

23 Hvordan skal der gives point? KLFU af 12. februar 2007 Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune Faktum: Københavns Kommune udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet en rammeaftale om levering og installation af høretekniske hjælpemidler. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud Københavns Kommunes vurdering af prisen var dels baseret på et skøn, dels en beregning af visse af de tilbudte hjælpemidler baseret på et allerede anskaffet antal KLFU: En udbyders vurdering af tilbuddenes forhold til et tildelingskriterium eller underkriterium om pris skal efter karakteren af et sådant kriterium foretages enten ved en simpel konstatering eller, hvis en sådan ikke er mulig, ved en eksakt beregning, i det omfang dette er muligt Ved udbud af en rammeaftale om en række forskellige ydelser, hvor udbyderen ikke på forhånd har oplyst, hvorledes tilbuddets opfyldelse af kriteriet Pris vil blive beregnet, skal udbyderen sammenligne tilbudspris som på grundlag af en saglig forhåndsvurdering af den forventede mængde anskaffelser af hver ydelse og ikke det allerede anskaffede antal af de enkelte ydelser Indklagede skulle derfor have beregnet tilbudspriserne således: Indklagede skulle have gennemgået de udfyldte prisskemaer i hvert tilbud for sig. For hvert af de angivne produkter i prisskemaerne skulle indklagede have foretaget en saglig vurdering, i nødvendigt omfang skønsmæssig, af de forventede anskaffelser af det pågældende produkt under forudsætning, at tilbuddet fra den pågældende tilbudsgiver blev antaget. På grundlag af den angivne tilbudspris for det pågældende produkt skulle indklagede derefter have beregnet den forventede udgift til anskaffelse af produktet under den nævnte forudsætning. På grundlag af sådanne beregninger for hvert tilbudt produkt skulle indklagede derefter have beregnet den samlede tilbudspris for det pågældende tilbud. 23

24 Hvordan skal der gives point? KLFU af 29. august 2007 Sectra A/S mod Region Syddanmark Faktum: Region Syddanmark udbød som et offentligt udbud efter udbudsdirektivet RIS/PACS-løsning til sygehusene i regionen. I forbindelse med evalueringen af tilbuddene benyttede Region Syddanmark en evalueringsmodel for hvert underkriterium, hvorefter det bedste tilbud opnåede 5 point, det næste tilbud 4 point osv. KLFU: Indklagede har ved den valgte evalueringsmodel for hvert underkriterium foretaget en rangordning af de 5 tilbud, således at det»bedste«opnåede 5 point, det»næstbedste«4 osv., hvorefter pointene blev vægtet i overensstemmelse med det enkelte underkriteriums relative vægt. Indklagede har derimod ikke vurderet hvert enkelt tilbud for sig målt mod udbudsbetingelserne. Modellen tager fx ikke højde for, at måske flere tilbud var lige gode eller lige dårlige målt i forhold til det enkelte underkriterium, og giver fx heller ikke mulighed for at nå til, at måske ingen af tilbudene kunne opnå maksimum point inden for et enkelt underkriterium. Den valgte model, der som erkendt også giver vanskeligheder ved både meget store og meget små forskelle mellem tilbuddene, kan ikke forsvares med behovet for at udfinde én vinder af evalueringen. Se også KLFU af 12. februar 2010 (Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen) ad påstand 4, hvor en tilsvarende model blev erklæret for uegnet i forhold til vurderingen af underkriteriet Pris. 24

25 Hvordan skal der gives point? KLFU af 22. oktober 2007 Grønbech Construction A/S mod Albertslund Boligselskab m.fl. Faktum: Boligselskaberne udbød som et begrænset udbud efter udbudsdirektivet fire storentrepriser. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved vurdering af underkriterierne benyttede boligselskaberne følgende evalueringsmodel: God Over middel Middel Unde middel Ringe Bedømmelsen viste, at klageren fik 9,2 point, mens at den tilbudsgiver, der fik tildelt opgaven, fik 9,3 point. KLFU: Indklagede har valgt en beregningsmodel med 5 positioner, hvorefter der kun er ét point til forskel på bedømmelserne»over middel«,»middel«og»under middel«, der pointgives med hhv. 8, 7 og 6 point, mens der er et spring på 2 point til bedste bedømmelse»god«, der pointgives med 10 point, fra den foregående, medens der er et spring på 4 point til dårligste bedømmelse»ringe«, der pointgives med 2 point, fra den foregående. Samtidig skal den herved skete bedømmelse vægtes efter de i udbudsbetingelserne anførte forhold. Denne beregningsmodel er ikke uproblematisk og indebærer, at mindre forskelle på bedømmelsen af tilbuddene kan udløse uforholdsmæssige variationer i den samlede vægtning i strid med lighedsprincippet. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte de indklagedes skøn ved bedømmelsen af tilbuddene fra klageren og Enemærke & Petersen.. Da klagenævnet herefter ikke fandt, at den konkrete anvendelse af beregningsmodellen havde indebåret en usaglig forskelsbehandling af tilbudsgiverne, fandt klagenævnet ikke grundlag til at kritisere evalueringen. 25

26 Hvordan skal der gives point? KLFU af 7. januar 2009 MFI Office Solutions Ltd. mod Udenrigsministeriet Faktum: Udenrigsministeriet udbød i et begrænset udbud anskaffelsen af computere mv. til brug for det kenyanske sundhedsministerium. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I udbudsbetingelserne var beskrevet følgende evalueringsmodel: (i) The criteria and subcriteria shall comprise CHRITERION/SUBCRITERION WEIGHT SCORE Technical Part 100% 40% Compliance with technical specifications 70% 28% Delivery schedule offered 10% 4% After sales services, maintenance and spare part stock in Recipient country 5% 2% Installation services 7,5% 3% Training services 7,5% 3% Price Part 100% 60% Evaluated Tender price 100% 60% Total technical and price part 100% 26

27 Hvordan skal der gives point? [...] (ii) The level of responsiveness for each technical criterion and subcriterion shall be rated on a scale of points using the following grades poor: 1-40 points satisfactory: points good: points very good: points The rating of each sub-criterion shall then be weighted and added to give the total technical score. A Tender shall be considered unsuitable if the technical part does not comply with the Specification or falls to achieve a technical score of 80% out of the maximum score. KLFU: Den valgte evalueringsmodel er klart beskrevet i udbudsmaterialet og er lovlig. 27

28 Hvordan skal der gives point? KLFU af 13. april 2010 KMD A/S mod Frederiksberg Kommune Faktum: Frederiksberg Kommune udbød et IT-system med underkriteriet kravopfyldelse, som igen var opdelt i delkriterierne generelle krav og usecases I udbudsbetingelserne var foreskrevet en karakterskala fra 0-10 og med følgende beskrivelse af karakterne 2: - 2 gives for en besvarelse, der ikke opfylder nogle af ønskerne i usecasen, og hvor der ikke er angivet kommentarer til kodningen gives for en besvarelse af usecasen, som opfylder alle krav, men som også indholdsmæssigt giver flere relevante funktionaliteter udover det krævede KLFU: Den anvendte pointskala er i strid med gennemsigtighedsprincippet og Udbudsdirektivets artikel 53, idet den dels indebærer, at tilbud, der slet ikke opfylder et bestemt krav, tildeles point herfor (2 point), dels indebærer, at tilbud, der indeholder ikke efterspurgte elementer, tildeles point netop for disse elementer (10 point). 28

29 Hvordan skal der gives point? KLFU af 21. december Ergolet A/S mod Københavns Kommune Faktum: Københavns Kommune udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet en rammeaftale om levering, opsætning og service af loftlifte. Priskriteriet vægtede 50%. Ved vurdering af priskriteriet anvendte Københavns Kommune en karakterskala fra 0 til 10, hvor en pris svarende til kommunens nuværende pris opnåede karakteren 5. Var tilbudsprisen 20% over en nuværende pris, blev den tildelt karakteren 4, mens karakteren 6 blev tildelt, hvis tilbudsprisen var reduceret med 20% i forhold til den nuværende. De tilsvarende karakterer for afvigelser på 50% var 2,5 henholdsvis 7,5. Topkarakteren 10 kunne kun opnås, hvis ydelsen blev leveret gratis, og karakteren 0 blev kun tildelt, hvis prisen var fordoblet i forhold til det nuværende niveau. KLFU: Underkriteriet»Kvalitet og service«er bedømt på en skala fra 0-10, medens underkriteriet»pris«er bedømt på en skala der i praksis kun rummer den midterste tredjedel af karaktererne, og der opnås således ikke den samme spredning på resultatet, som ved bedømmelsen af underkriteriet»kvalitet og service«. Den anvendte evalueringsmodel har derfor indebåret, at underkriterierne»pris«og»kvalitet og service«ikke er blevet vægtet med 50% hver som foreskrevet i udbudsbetingelserne. 29

30 Hvordan skal der gives point? KLFU af 7. november 2007 SJ AB mod Trafikstyrelsen for jernbane og færger Faktum: Til vurdering af prisen havde Trafikstyrelsen benyttet følgende model: Tilbuddets point = 10 x laveste tilbuds pris tilbuddets pris KLFU: En vurderingsmodel som den anvendte giver under mere normale forhold antageligt oftest i praksis ikke problemer med at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud 30

31 Tilbudsvurdering KLFU af 9. januar 2012 og 6. marts 2012 RenoNorden A/S mod Skive Kommune Faktum: Skive Kommune udbød indsamling af dagrenovation i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: - pris 70% - opgaveløsning 20% - kvalitetsstyring 10% Til vurdering af prisen var følgende model beskrevet i udbudsmaterialet: Tilbuddets point = 10 x laveste tilbudspris aktuel tilbudspris Den vindende tilbudsgivers pris lød på DKK og klagers pris lød på DKK ,26 Den af klageren anvendte pointtildelingsmodel vedrørende underkriteriet pris er opbygget på en sådan måde, at kun en begrænset del af pointskalaen udnyttes. Et tilbud, som er dobbelt så højt som det laveste, får således karakteren 5, og et tilbud, der er 3 gange så højt som det laveste, får karakteren 3,33. Pointsystemet er dermed opbygget sådan, at det i praksis ikke kan afspejle den spredning i de tilbudte priser i de indkomne tilbud, som er forventelig. Konsekvensen er, at de tilbudte priser i praksis vægter langt mindre end de i udbudsbetingelserne angivne 70%. Modellen var ikke egnet til at sikre den fastsatte vægtning af priskriteriet, og kommunens tildelingsbeslutning blev annulleret. 31

32 Hvordan skal der gives point? KLFU af 29. juli 2011 Social-Medicinsk Tolkeservice A/S mod Region Hovedstaden Faktum: Region Hovedstaden udbød efter tilbudslovens afsnit II en rammeaftale om fremmedsprogstolkning. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne Pris (50%) og Kvalitet og leveringssikkerhed (50%). For underkriteriet Pris var anvendt en pointmodel, hvorefter det laveste tilbud fik karakteren 10. De øvrige tilbud fik herefter karakter ved, at der blev fratrukket 1 point for hver 5%, den samlede tilbudssum var dyrere end den laveste tilbudssum. Der kunne gives negativ karakter. Underkriteriet Kvalitet og funktionalitet var vurderet efter en pointskala fra 0 til 10. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud blev herefter udregnet ved at gange det tildelte antal point med vægtningen af det enkelte underkriterium. KLFU: For at en sådan fremgangsmåde, hvor den relative vægtning af underkriterierne alene søges sikret ved at gange pointantallet for hvert underkriterium med den procentuelle vægtning af det respektive underkriterium, er i overensstemmelse med den fastsatte relative vægtning af hvert underkriterium, er det en forudsætning, at de pointskalaer, som anvendes ved evaluering af underkriterierne, er identiske, således at der er lige mange point til rådighed ved vurderingen af hvert underkriterium. Ved evalueringen af under-kriteriet»kvalitet og leveringssikkerhed«var det lavest mulige antal point 0. I relation til evaluering af underkriteriet»pris«var der imidlertid også mulighed for at tildele negative point. De to pointskalaer var således ikke identiske, og dermed fremgår det af udbudsbetingelserne, at der var der en risiko for, at underkriteriet»pris«i den samlede vurdering af de enkelte tilbud forholdsmæssigt ville komme til at vægte mere end de 50 %, der var angivet i udbudsbetingelsernes pkt

33 Hvad gør ordregiver, hvis to tilbud står lige? KLFU af 19. maj 2009 Anker Hansen & Co. A/S mod Rudersdal Kommune Faktum: Rudersdal Kommune udbød en totalentreprisekontrakt med arkitektkonkurrence omfattende opførelse af 72 plejeboliger. Efter vurdering af tilbudene havde alle 3 tilbudsgivere opnået samme point. Rudersdal Kommune lod herefter den arkitektoniske bedømmelse blive udslagsgivende for det endelige valg. KLFU: Hvis evalueringen af 3 tilbud fører til, at tilbuddene har samme pointtal, påhviler det ordregiveren at foretage en mere tilbundsgående evaluering af tilbuddene. Dette kan ske ved eksempelvis at foretage en nøjere måling i forhold til de enkelte elementer i tildelingskriterierne.. Det er i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet at lade et delkriterium være udslagsgivende. KLFU af 13. oktober Norpharma A/S mod Amgros I/S Er tildelingskriteriet laveste pris, vil det være lovligt at benytte lodtrækning ved valg mellem flere tilbudsgivere med nøjagtig samme prisleje. 33

34 Pointmodeller - eksempler 34

35 Hvordan skal der gives point? Kvalitet som tildelingskriterium (værdibyg.dk) Model for vurdering af de kvalitative underkriterier: Karakter Definition Gives for det fremragende tilbud, som bedst opfylder underkriteriet med ingen 10 eller få uvæsentlige undtagelser Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 6 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 4 3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 2 1 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt 0 (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) 35

36 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Vejledning i brug af standardevalueringsmodel til OPP-projekter Model for vurdering af de kvalitative underkriterier: Sproglig Point på skala 1-5 Point på skala 1-10 Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Acceptabelt Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende

37 Hvordan skal der gives point? Kvalitet som tildelingskriterium (værdibyg.dk) Pris model 1: karakter 10 7 pris + 30% targetpris + 20% 37

38 Hvordan skal der gives point? Kvalitet som tildelingskriterium (værdibyg.dk) Pris model 2: karakter 10 laveste pris pris bedømmelsesinterval 38

39 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Pris model 1 (forholdsmæssig betragtning): Formel: Tilbuddets point = Laveste tilbudspris Tilbuddets pris x Maksimumpoint Ved brug af skalaen 0-10 og med en laveste tilbudspris på kr kan modelles illustreres som følger: 39

40 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Pris model 2 (lineær betragtning): Formel: Tilbuddets point = Maksimumpoint Maksimumpoint x Tilbuddets pris Laveste tilbudspris Laveste tilbudspris Illustreret, ved brug af skalaen 0-10 og med en laveste tilbudspris på kr ser modellen således ud: 40

41 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Pris model 3 (pointfradrag %): a) For hver x % tilbuddet er dyrere end det billigste tilbud fratrækkes 1 point, dvs.: Formel: Tilbuddets pris Laveste tilbudspris Tilbuddets point = Maksimumpoint x 100 Laveste tilbudspris/x Ved brug af skalaen 0-10 point og med x sat til 5% og laveste tilbudspris sat til kr. kan modellen illustreres som følger: 41

42 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Pris model 3 (pointfradrag beløb): b) For hver x kr. tilbuddet er dyrere end det billigste tilbud fratrækkes 1 point, dvs.: Formel: Tilbuddets point = Maksimumpoint Tilbuddets pris Laveste tilbudspris x Benyttes skalaen 0-10 point og sættes x til kr. 700 og laveste tilbudspris til kr vil modellen se ud som følger: 42

43 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Pris model 4 (gennemsnitlig betragtning): Formel: Tilbuddets point = x Gns. af de afgivne priser Tilbuddets pris Gns af de afgivne priser Laveste tilbudspris Ved en laveste tilbudspris på kr , en gennemsnitspris på kr og en skala fra 0-10 ser modellen således ud: 43

44 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Pris model 5 (targetpris): Formel: Tilbuddets point = Maksimumpoint Maksimumpoint x Tilbuddets pris Laveste tilbudspris Targetpris Laveste tilbudspris Modellen kan illustreres som følger, hvor laveste tilbudspris er sat til kr mens targetprisen er sat til kr og den benyttede skala er 0-10 point: 44

45 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Korrektionsmodel for de kvalitative underkriterier, hvor der anvendes en prismodel, som indebærer, at det billigste tilbud automatisk tildeles maksimumpoint. Formel: Korrigeret point = 10 x Tilbuddets point Højeste point Hvor højeste point er lig med det pointtal, som det bedste tilbud er givet. 45

46 Hvordan skal der gives point? Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man (Udbudsportalen.dk) Oslomodellen Pointene for de kvalitative kriterier omregnes til et beløb, som indgår som et tillæg til den tilbudte pris. Formel: Beregnet pris = Tilbudt pris x (1 + tillæg i procent) Tillæg i procent = Maksimalpoint Tilbuddets point x Faktor Maksimalpoint Faktor = Det kvalitative kriteriums vægt Priskriteriets vægt 46

47 Skal vurderingsmodellen offentliggøres? KLFU af 4. august 2009 Mölnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden Faktum: Region Hovedstaden udbød som et offentligt udbud en række rammeaftaler om vareindkøb. Klageren gjorde gældende, at Region Hovedstaden burde have offentliggjort den anvendte evalueringsmodel i udbudsbetingelserne. KLFU: Artikel 53 indeholder ingen forskrift om, at ordregiveren - hvis han ved vurderingen af tilbuddene agter at anvende en evalueringsmodel - skal beskrive denne evalueringsmodel i udbudsbetingelserne. Det kan ikke af ligebehandlingsprincippet eller gennemsigtighedsprincippet, jf. Udbudsdirektivets artikel 2, eller af EUudbudsretten i øvrigt udledes, at en ordregiver ved gennemførelsen af et udbud, hvor tildelingskriteriet er»det økonomiske mest fordelagtige tilbud«, har pligt til at udarbejde og anvende en evalueringsmodel, og der kan heller ikke af artikel 2 eller af EU-udbudsretten i øvrigt udledes, at en ordregiver, som agter at anvende en evalueringsmodel, skal udarbejde denne evalueringsmodel på et så tidligt tidspunkt, at evalueringsmodellen kan medtages i udbudsbetingelserne, eller dog på et så tidligt tidspunkt, at evalueringsmodellen ved rettidig udsendelse af et rettelsesblad kan indføjes i udbudsbetingelserne. Efter den udbygning af kravene til medtagelse af oplysninger om grundlaget for vurderingen af tilbuddene efter tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, der er sket ved Udbudsdirektivets artikel 53, er der imidlertid ikke grundlag for af principperne i artikel 2 at udlede, at der - ved siden af de krav der er fastsat i artikel 53 - tillige påhviler en ordregiver en pligt til at medtage evalueringsmodellen i udbudsbetingelserne i de tilfælde, hvor den er færdiggjort. 47

48 Skal vurderingsmodellen offentliggøres? KLFU af 13. januar 2004 Pihl & Søn A/S mod Hadsund Kommune KFLU: En udbyder, som ønsker at fastsætte beregningsmodeller, men som ikke ønsker, at de fastsatte beregningsmodeller skal indgå i udbudsbetingelserne, kan udarbejde beregningsmodeller såvel forud for fristen for afgivelse af tilbud som efter modtagelsen af tilbudene, men udarbejdes der beregningsmodellerne forud for fristen for afgivelse af tilbud, må de naturligvis ikke komme til kundskab for nogen af tilbudsgiverne eller de potentielle tilbudsgivere før efter udløbet af denne frist. Viser det sig efter modtagelsen af tilbudene, at anvendelsen af fastsatte beregningsmodeller enten fører til en ulige behandling af tilbudsgiverne eller til resultater, som udbyderne efter en saglig vurdering finder uacceptable, er udbyderen berettiget til at undlade at anvende beregningsmodellerne ved vurderingen af tilbudene. Vurderingen af tilbudene kan herefter gennemføres uden anvendelse af beregningsmodeller, eller på grundlag af nye eller ændrede beregningsmodeller, som viser sig anvendelige. Beslutter en udbyder, som ønsker at fastsætte beregningsmodeller, derimod tillige, at beregningsmodellerne skal indgå i udbudsbetingelserne, er udbyderen bundet af beregningsmodellerne og kan hverken undlade at anvende dem eller udarbejde nye eller ændrede beregningsmodeller. Dette gælder, uanset om udbyderne ved udarbejdelsen ikke har forudset, at anvendelsen af beregningsmodellen i praksis kunne give anledning til problemer, eller udbyderen nok har forudset, at anvendelsen af beregningsmodellen under visse omstændigheder kunne give anledning til problemer, men anset det for usandsynligt, at sådanne omstændigheder ville opstå. 48

49 Skal vurderingen offentliggøres? EU-domstolens dom af 18. november 2010 i sag C-226/09 Kommissionen mod Irland Faktum: Et irsk ministerium gennemførte et udbud vedrørende udførelse af tolkning og oversættelse efter annonceringsreglerne (traktatens almindelige principper). I udbudsbekendtgørelsen var det anført, at kontrakten ville blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af 7 kriterier, der nummereret og anført under hinanden. Den irske myndighed foretog ved den første vurdering af tilbuddet en relativ vægtning af de 7 kriterier, hvor kriterierne 2, 3, 4 og 5 blev vægtet højst. Ved en efterfølgende vurdering blev vægten af kriterierne 4 og 6 ændret, således at kriterium 4 kom til at vægte mindre end ved den første vurdering. EF-domstolen: Ved annonceringsudbud er der ikke nogen forpligtelse til at foretage og offentliggøre en forudgående vægtning af tildelingskriterierne (præmis 43). Den omstændighed, at tildelingskriterierne er opstillet uden oplysning om den relative vægtning af hvert enkelt af disse kriterier, giver ikke formodning for, at opstillingen nødvendigvis er foretaget med det vigtigste først, eller at tildelingskriterierne skulle have samme vægt (præmis 47). Det er ikke lovligt at ændre vægtningen af tildelingskriterierne efter det tidspunkt, hvor tilbuddene er blevet undersøgt første gang (præmis 62). Se også KLFU af 13. januar 2004 Pihl & Søn A/S mod Hadsund Kommune, hvor klagenævnte udtalte, at en på forhånd fastsat beregningsmodel kan ændres efter modtagelsen af tilbuddene, såfremt den fører til ulige behandling af tilbudsgiveren eller et i øvrigt uacceptabelt resultat. 49

50 Udbudsportalen.dk gode råd Vurder de kvalitative kriterier absolut Vurder priskriteriet relativt, men stresstest den konkrete model Offentliggør først den anvendte model efter tilbudsvurderingen Udarbejd et notat til brug for vurderingen indeholdende: - den model, der tænkes anvendt i udgangspunktet - oplysninger om, hvordan modellen vil blive tilpasset - tilpas modellen efter de faktiske forhold Brug den samme pointskala til vurderingen af de kvalitative priskriterier - brug en pointskala, der ikke vurderer små forskelle meget forskelligt - brug en pointskala, der ikke vurderer store forskelle ens - brug en pointskala, der ikke ujævne spring Korriger pointene for kvalitative kriterier med automatisk tildeling af maksimumpoint til det laveste tilbud 50

51 Gælder der noget andet ved vurdering af annonceringsudbud i henhold til tilbudslovens regler? 51

52 Beskrivelse af tildelingskriterier KLFU af 8. april KPI Communications A/S mod IT- og Telestyrelsen Faktum: IT- og Telestyrelsen udbød efter annonceringsreglerne i tilbudslovens afsnit II en informationskampagne, der skulle styrke borgernes IT-sikkerhed. Tildelingskriteriet var i udbudsannoncen anført som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der var ikke anført underkriterier i udbudsmaterialet. KFLU: Formålet med annonceringspligten er at sikre åbenhed og dermed mulighed for potentielle tilbudsgivere at tilkendegive deres interesse i at byde på offentlige opgaver. Hensigten er ikke at indføre detaljerede ressourcekrævende procedureregler, men alene enkle og fleksible bestemmelser. Af styrelsens annoncering fremgik, at tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og udbudsmaterialet indeholdt en beskrivelse af leverancens dele samt kravene til leverancen. Styrelsen har derfor ikke handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved ikke i udbudsbetingelserne at anføre underkriterier til identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 52

53 Beskrivelse af tildelingskriterier KLFU af 30. januar Maja Consulting smba mod VisitNordsjælland F.M.B.A Faktum: VisitNordsjælland udbød efter tilbudslovens afsnit II et indkøb af elektroniske infostandere og skærme. Tildelingskriteriet var angivet som: - Pris (50%) - Størst mulig opfyldelse af VisitNordsjællands krav og ønsker (35%) - Tilbudsgivers forståelse og faglige kompetence indenfor opgaven og produktsortiment (10%) - Referencer fra tilsvarende opgaver (5%) Klager gjorde gældende, at de anførte tildelingskriterier var ulovlige. KLFU: Efter reglerne i tilbudslovens afsnit II kan andre kriterier end laveste pris og økonomisk mest fordelagtige tilbud benyttes, hvis blot de er saglige, objektive og ikke-diskriminerende og dermed egnede til at identificere det bedste tilbud. Det udbudsretlige gennemsigtighedsprincip indebærer, at det skal være klart for tilbudsgiverne, efter hvilke kriterier vurderingen af deres tilbud finder sted, og dermed hvilke oplysninger deres tilbud skal indeholde. Et udbud efter tilbudslovens afsnit II giver udbyder friere rammer for fastlæggelse af de tildelingskriterier, der ønskes anvendt, end hvad der gælder ved udbud efter udbudsdirektivet eller tilbudslovens afsnit I. Det er således ikke et krav, at udvælgelseskriteriet og tildelingskriteriet skal være skarpt adskilte. Tildelingskriterierne var lovlige 53

54 Vægtning af tildelingskriterier KLFU af 4. februar 2011 Intramed A/S mod Region Nordjylland Faktum: Region Nordjylland udbød efter annonceringsreglerne et it-kvalitetssikringssystem til brug for registrering af diabetesbehandlinger. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: - Pris - Kvalitet - Teknisk løsning. Ved den endelige vurdering blev underkriteriet Pris vægtet med 20%, mens underkriterierne Kvalitet og Teknisk løsning hver blev vægtet med 40%. KFLU: Tilbudsloven indeholder ikke krav om vægtning eller prioritering af eventuelle underkriterier til det fastsatte tildelingskriterium. Indklagedes fastsættelse af underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, oplistet med først»pris«, dernæst»kvalitet«og endelig»teknisk løsning«, har dog naturligt givet tilbudsgiverne den forventning, at underkriterierne var opstillet i prioriteret rækkefølge, eller i det mindste relativt ville blive tillagt lige stor vægt. Indklagede vægtede imidlertid»pris«lavest, nemlig med 20 %, mens de to øvrige kriterier hver blev vægtet med 40 %. Indholdet af annoncen har dermed været vildledende for tilbudsgiverne i forhold til den valgte evalueringsmodel, og indklagede handlede derfor i strid med de EU-udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed. 54

55 Vægtning af tildelingskriterier EU-domstolens dom af 18. november 2010 i sag C-226/09 Kommissionen mod Irland Faktum: Et irsk ministerium gennemførte et udbud vedrørende udførelse af tolkning og oversættelse efter annonceringsreglerne (traktatens almindelige principper). I udbudsbekendtgørelsen var det anført, at kontrakten ville blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af 7 kriterier, der nummereret og anført under hinanden. Den irske myndighed foretog ved den første vurdering af tilbuddet en relativ vægtning af de 7 kriterier, hvor kriterierne 2, 3, 4 og 5 blev vægtet højst. Ved en efterfølgende vurdering blev vægten af kriterierne 4 og 6 ændret, således at kriterium 4 kom til at vægte mindre end ved den første vurdering. EF-domstolen: Ved annonceringsudbud er der ikke nogen forpligtelse til at foretage og offentliggøre en forudgående vægtning af tildelingskriterierne (præmis 43). Den omstændighed, at tildelingskriterierne er opstillet uden oplysning om den relative vægtning af hvert enkelt af disse kriterier, giver ikke formodning for, at opstillingen nødvendigvis er foretaget med det vigtigste først, eller at tildelingskriterierne skulle have samme vægt (præmis 47). Det er ikke lovligt at ændre vægtningen af tildelingskriterierne efter det tidspunkt, hvor tilbuddene er blevet undersøgt første gang (præmis 62). Se også KLFU af 13. januar 2004 Pihl & Søn A/S mod Hadsund Kommune, hvor klagenævnte udtalte, at en på forhånd fastsat beregningsmodel kan ændres efter modtagelsen af tilbuddene, såfremt den fører til ulige behandling af tilbudsgiveren eller et i øvrigt uacceptabelt resultat. 55

56 Skal man lave en matematisk evaluering KLFU af 10. marts Manova A/S mod Undervisningsministeriet Faktum: Undervisningsministeriet udbød efter annonceringsreglerne i tilbudslovens afsnit II driften af 7 regionale vejledningscentre. Tildelingskriteriet var de samlet set mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra 3 vægtede underkriterier. Ved vurderingen af tilbudene anvendte Undervisningsministeriet ikke et karakter- eller pointsystem, men derimod en sproglig baseret evaluering. KLFU: Indklagede har i evalueringen af tilbuddene ikke anvendt et karakter- eller pointsystem, men derimod en sproglig baseret evaluering. En sådan evaluering er lovlig, og der er således ikke krav om, at en ordregiver giver karakter eller point for derved at kunne beregne en samlet karakter i forhold til underkriteriernes vægtning. 56

57 Begrundelse 57

58 Håndhævelseslovens 2 Afholder en ordregiver et udbud, der er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal ordregiveren underrette samtlige berørte ansøgere og tilbudsgivere om, hvilke beslutninger ordregiveren træffer, herunder bl.a. beslutninger om 1) prækvalifikation af virksomheder, 2) tildeling af en kontrakt, 3) indgåelse af en rammeaftale, 4) optagelse i et dynamisk indkøbssystem og 5) annullation af en udbudsforretning. Stk. 2. Ordregiverens underretning om beslutningen efter stk. 1, nr. 2 og 3, skal være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Underretningen skal endvidere angive, hvornår standstill-perioden, jf. 3, stk. 1, udløber. 58

59 Begrundelsespligt Rettens dom af 9. september 2010 i sag T-300/07 Evropaï Dynamiki Retten: Begrundelsespligten skal sætte en tilbudsgiver i stand til at få kendskab til kvaliteterne og de relative fordele ved det valgte bud for at kunne forsvare sine rettigheder og skal gøre det muligt for domstolen og retten at udøve deres prøvelsesret i forhold til ordregivers sammenligning af tilbuddene (Præmis 70). En begrundelse, der indeholder oplysninger om det antal point, der er tildelt henholdsvis tilbudsgiveren og den vindende tilbudsgiver samt nærmere oplysninger om begrundelsen for tildelingen af de pågældende point til tilbudsgiveren, er ikke tilstrækkelig til at opfylde begrundelsespligten, da en sådan begrundelse ikke indeholder bemærkninger om den vindende tilbudsgivers tilbud. Det er ikke en tilstrækkelig begrundelse at anføre det antal point, der er tildelt den valgte tilbudsgiver i henhold til underkriteriet økonomi. Opfyldelse af begrundelsespligten forudsætter oplysninger om den tilbudte pris (Præmis 71). 59

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Indkøbsjura 2011 15. juni 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer, f.eks.

Læs mere

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller

Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Ad hoc temamøde - evalueringsmodeller Hellerup den 12. august 2013 Specialistadvokat Martin Stæhr Dagens program Kort intro til seneste praksis vedrørende evalueringsmodeller Et par eksempler på ordregiveres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Evalueringsmodeller Vejledning

Evalueringsmodeller Vejledning Evalueringsmodeller Vejledning SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Evalueringsmodeller Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 4171 5000 E-mail kfst@kfst.dk On-line

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel

Vejledning i brug af standardevalueringsmodel J.nr.: 7504132 JBH/HAR/KRM Vejledning i brug af standardevalueringsmodel til OPP-projekter 1. INDLEDNING Inden udbuddet offentliggøres skal Bestiller fastlægge de kriterier, som de indgivne tilbud vil

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023540 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen, Helle Bøjen Larsen) 25. august 2011 K E N D E L S E WelMed Scanbio ApS (advokat Steen Hellmann, København) mod Gentofte Kommune

Læs mere

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner

Evalueringsmodeller. v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Evalueringsmodeller v/ Peter Dann Jørgensen, Partner Den 21. juni 2016 Evalueringsmetode og tildelingskriteriet Evalueringsmetoden sker med udgangspunkt i tildelingskriteriet; "Det økonomisk mest fordelagtige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Januar 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. januar til 31. januar 2013 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden Model for prisevaluering skal udformes efter det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Evalueringsmodeller v/advokat Henrik Holtse

Evalueringsmodeller v/advokat Henrik Holtse Evalueringsmodeller v/advokat Henrik Holtse Den nemme løsning Brug altid laveste pris Hvis du vælger denne løsning, behøver du ikke læse videre. Hvis du absolut vil gøre det svært, så vælg det økonomisk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1.november november 2012 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1.november november 2012 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden. November 2012 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1.november - 30. november 2012 og beskriver de vigtigste domme og afgørelser i perioden. November måned har budt på 2 principielle kendelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret den 15. januar 2015. Forslag til ny udbudslov Evalueringsmodeller i praksis v/ Tina Pihlkjær Gade 19-01-2015

Dansk Forening for Udbudsret den 15. januar 2015. Forslag til ny udbudslov Evalueringsmodeller i praksis v/ Tina Pihlkjær Gade 19-01-2015 Dansk Forening for Udbudsret den 15. januar 2015 Forslag til ny udbudslov Evalueringsmodeller i praksis v/ Tina Pihlkjær Gade 2 19-01-2015 Evalueringsmodeller - regler og praksis Der er ingen regler i

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Udbudsretsforeningen den 22. maj 2014 Nyere praksis om evaluering og (evt.) om vinderens stilling ved annullation

Udbudsretsforeningen den 22. maj 2014 Nyere praksis om evaluering og (evt.) om vinderens stilling ved annullation Udbudsretsforeningen den 22. maj 2014 Nyere praksis om evaluering og (evt.) om vinderens stilling ved annullation v/ landsdommer Katja Høegh, næstformand i Klagenævnet for Udbud 1 Oversigt Evaluering og

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

2

2 1 2 3 4 5 6 IKA Årskonference 2016 Effektivisering af indkøbsprocessen hvilke muligheder er der, som vi ikke benytter (i til strækkelig grad)? Den 5. februar 2016 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0036039 (N. Feilberg Jørgensen, Kirsten Thøgersen) 27. juni 2014 K E N D E L S E Ulefos NV A/S (selv) mod Esbjerg Forsyning A/S (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud

Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud Orientering om Udbudsret - Uge 17-18 Forum for kontrakter og udbud 1 2 INTRODUKTION Siden sidste Orientering er der offentliggjort en kendelse, en dom fra Retten samt en ny analyse fra Konkurrence- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

EVALUERINGSMODELLER I PRAKSIS

EVALUERINGSMODELLER I PRAKSIS EVALUERINGSMODELLER I PRAKSIS IKA UDBUDSJURA 2014 Specialistadvokat Martin Stæhr, Horten Advokatpartnerselskab København den 19. juni 2014 EVALUERINGSMODELLER I PRAKSIS side 2 Hvordan kan et emne, der

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Skejby Sygehus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun

PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013. Seneste praksis. Jesper Kaltoft, Bech-Bruun PRIMO-seminar, Odense Rådhus 29. oktober 2013 Seneste praksis Jesper Kaltoft, Bech-Bruun Kontrakter uden for direktiv og tilbudslov Kendelse af 4. februar 2013, SDI Media A/S mod Danmarks Radio Frivillig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018712 (Kirsten Thorup, Gorm K. Elikofer, Annette Jacobsen) 16. juni 2009 K E N D E L S E Tødin A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Tønder Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019364 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 8. december 2009 K E N D E L S E Ricoh Danmark A/S (advokat Troels Wenzel Østergaard, Lyngby) mod Statens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man?

Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man? Udbudsportalen.dk Tilbudsvurdering og pointtildeling hvad må man? Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk I en kendelse fra 9. januar 2012 afviser Klagenævnet

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere