5. December Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger"

Transkript

1 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om udvælgelse af særligt effektive afdelinger

2 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Læsevejledning 4 1. Udvælgelse af afdelinger med effektiv drift Delanalyse Identifikation af særligt effektive afdelinger Karakteristika ved særligt effektive afdelinger 9 2. Spørgeskema til udvalgte afdelinger Interview med udvalgte boligafdelinger Bilag 17

3 Introduktion I dette notat beskrives de metoder, der er anvendt til udvælgelse af almene boligafdelinger, som en del af den kvalitative analyse af årsagerne til effektiv drift af almene boliger, og hvorledes den kvalitative dataindsamling er foregået. Dette notat indgår som en del af den analyse af effektiv drift af almene boliger, som Deloitte har gennemført for Finansministeriet og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter i sommeren og efteråret Det overordnede formål med analysen er at kortlægge driftsomkostninger i den almene boligsektor med henblik på at identificere et effektiviseringspotentiale og redskaber til at indfri dette. Analysen består af følgende tre delanalyser: En statistisk analyse af registerdata med henblik på at forklare sammenhængene mellem rammevilkår, drifts- og kapitaludgifter og husleje i den almene boligsektor samt estimere et effektiviseringspotentiale for sektoren som helhed. En kvalitativ analyse af boligafdelinger og boligorganisationer, der ud fra deres rammevilkår har en særligt effektiv drift. Identifikation af redskaber, der på tværs af den almene sektor kan sikre en mere effektiv drift af boligerne. Denne første delanalyse klarlægger således de almene boligafdelingers økonomiske anatomi og forklarer de statistiske sammenhænge mellem strukturelle rammevilkår, huslejen og de drifts- og kapitaludgifter, som kan tænkes at influere på huslejen. Analysen omfatter i udgangspunktet alle godt almene boligafdelinger i Danmark. På baggrund af delanalyse 1 identificeres de boligafdelinger og -organisationer, der under hensyntagen til de strukturelle rammevilkår har en effektiv drift. Blandt disse kortlægges årsagerne til, at de har en mere effektiv drift end andre via en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview. Den tredje delanalyse tager udgangspunkt i de identificerede tiltag bedste praksis som er gjort i de mest effektive boligafdelinger og -organisationer for at fremme effektivitet. Analysen vurderer de identificerede tiltag med hen- 3 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

4 syn til relevans, implementerbarhed og den estimerede effekt i forhold til realisering af effektiviseringspotentiale. Analysedesignet er illustreret i nedenstående figur. Figur 1. Analysedesign Datagrundlag: Register Spørgeskema til alle kommuner Delanalyse 1. Driftsomkostningernes anatomi Udvælgelse af boligafdelinger med effektiv drift Datagrundlag: Spørgeskema til udvalgte boligafdelinger Interview med udvalgte boligafdelinger Interview med udvalgte kommuner Delanalyse 2. Årsager til effektiv drift Delanalyse 3. Redskaber til en mere effektiv drift Identifikation af tiltag, der kan bidrage til mere effektiv drift Datagrundlag: Creative prototyping workshop Rapport Indhold: Kortlægning af husleje, driftsomkostninger og rammevilkår Estimeret effektiviseringspotentiale Identificerede tiltag med vurdering af effekt og implementerbarhed Dette notat omhandler sammenhængen mellem delanalyse 1 og 2 samt gennemførelse af delanalyse 2. Notatet beskriver således, hvordan boligafdelingerne med særligt effektiv drift er blevet identificeret og udvalgt, og hvordan analysen af årsager til effektiv drift er blevet gennemført. Læsevejledning I kapitel 1 gennemgås udvælgelsen af boligafdelinger med effektiv drift på baggrund af analysen af driftsomkostningernes anatomi (delanalyse 1). Kapitel 2 beskriver den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. I kapitel 3 redegøres for udvælgelsen af deltagere og gennemførelsen af interview. 4 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

5 1. Udvælgelse af afdelinger med effektiv drift Delanalyse 1 giver et overblik over, hvilke faktorer der kan forklare afdelingernes driftsudgifter. På baggrund af denne analyse er det muligt at identificere afdelinger, der givet deres rammevilkår er særligt effektive Delanalyse 1 Analysen af de almene boligafdelingers økonomiske anatomi består af tre trin. Først belyses huslejestrukturen og udgiftsstrukturen i de almene boligafdelinger. Dernæst afdækkes sammenhænge mellem de strukturelle faktorer og udgiftsfaktorer enkeltvis, fx undersøges det, hvilke faktorer der påvirker henholdsvis administrationsomkostningerne, udgifter til vedligehold, tab ved lejeledighed/fraflytning osv. På den måde afdækkes de indirekte effekter af de strukturelle faktorer på huslejeniveauet. Endelig analyseres sammenhænge mellem de strukturelle faktorer og afdelingernes samlede driftsudgifter, som har direkte indflydelse på variationen i huslejeniveauet afdelingerne imellem. Analyserammen for delanalyse 1 er illustreret i figur 2. Figur 2. Analyseramme for delanalyse 1 Indtægtsfaktorer Strukturelle faktorer Udgiftsfaktorer Huslejefaktorer Analysen er baseret på registerdata fra en række forskellige kilder fra 2012 (fx LBF, OIS, DST og MBBL). Som udgangspunkt indgår samtlige almene boligafdelinger i Danmark i analysen, men grundet variationer imellem de forskellige datakilder, er et mindre antal afdelinger faldet bort. Analysen indeholder således cirka almene afdelinger. 5 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

6 For at identificere, hvilke strukturelle forhold der påvirker de forskellige udgiftsposter, er anvendt multiple regressionsanalyser, hvor faktorer som beboersammensætning, bygningstype og -materiale, opførelsesår mv. er inddraget som forklarende variable. For en nærmere beskrivelse af delanalyse 1 samt resultaterne af analysen henvises til rapporten: Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor Identifikation af særligt effektive afdelinger Udvælgelsen af effektive afdelinger er baseret på de statistiske modeller, der beskriver følgende udgiftsfaktorer: Vedligehold (renhold, almindeligt vedligehold og planlagt og periodisk vedligehold) Administrationsbidrag Forsikring Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed/fraflytning. Ud fra de statistiske modeller er det muligt at beregne de forventede udgifter for hver udgiftsfaktor for hver enkelt afdeling. De forventede udgifter udtrykker de udgifter, som modellerne tilsiger, at afdelingen vil have givet afdelingens rammevilkår (fx beboersammensætning, bygningstype og -materiale, opførelsesår mv.). Figur 3 viser et plot over alle de almene boligafdelinger, der indgår i delanalyse 1. På x-aksen er angivet afdelingernes forventede udgifter til vedligeholdelse beregnet på baggrund af de statistiske modeller, der beskriver udgifterne til vedligeholdelse. På y-aksen er angivet afdelingernes faktiske udgifter til vedligeholdelse, som angivet i deres regnskaber. Den røde linje har en vinkel på 45 grader. Det vil sige, at de afdelinger, der ligger under den røde linje, har lavere faktiske end forventede udgifter, og de afdelinger, der ligger over linjen, har højere faktiske end forventede udgifter. 6 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

7 Faktiske udgifter (1.000 kr. per lejemål) Figur 3. Almene boligafdelinger fordelt på forventede og faktiske udgifter til vedligeholdelse, A Forskel mellem forventede og faktiske udgifter Forventede udgifter (1.000 kr. per lejemål) Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Note: De forventede og faktiske udgifter er angivet i kr. per lejemål. En lejemålsenhed udgør 60 m². Den røde linje har en hældning på 45 grader. De afdelinger, der ligger under den røde linje, har lavere faktiske end forventede udgifter, og de afdelinger, der ligger over linjen, har højere faktiske end forventede udgifter. Afdelingen markeret med grønt (A) viser dette. De statistiske modeller forudsiger, at afdeling A skulle have udgifter til vedligeholdelse for cirka kr. per lejemål (60 m²) i Afdelingen havde dog kun udgifter for cirka kr. per lejemål i Den lodrette afstand mellem afdelingens placering og den røde linje angiver forskellen mellem de forventede og de faktiske udgifter. I dette tilfælde er forskellen cirka kr. per lejemål. De afdelinger, der i denne analyse er defineret som særligt effektive, består af de afdelinger, for hvilke de faktiske udgifter er lavere end de forudsagte. For at sikre, at de identificerede afdelinger er tilstrækkeligt effektive, udvælges kun afdelinger, hvis faktiske udgifter ligger mellem en og to standardafvigelser 1 under den forudsagte værdi. På denne måde sikres det, at de udvalgte afdelinger har betydeligt lavere faktiske end forventede udgifter, samtidig med at afdelinger, der har et meget lavere faktisk end forventet niveau ikke medtages, da de må forventes at være outliers. 1 Standardafvigelsen er et udtryk for, hvor meget en variabel fordeler sig omkring sin middelværdi. 7 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

8 Faktiske udgifter (1.000 kr. per lejemål) Figur 4. Almene boligafdelinger fordelt på forventede og faktiske udgifter til vedligeholdelse, Forventede udgifter (1.000 kr. per lejemål) Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Note: De forventede og faktiske udgifter er angivet i kr. per lejemål. En lejemålsenhed udgør 60 m². Den røde linje har en hældning på 45 grader. De afdelinger, der ligger under den røde linje, har lavere faktiske end forventede udgifter, og de afdelinger, der ligger over linjen, har højere faktiske end forventede udgifter. Afdelinger markeret med lyseblåt har faktiske udgifter, der ligger mellem en og to standardafvigelser under den forudsagte værdi. På ovenstående figur er de afdelinger, der har faktiske udgifter til vedligehold, der ligger mellem en og to standardafvigelser under den forudsagte værdi, markeret med lyseblåt. For hver statistiske model indenfor hver af de fem udgiftsfaktorer (vedligehold, administrationsbidrag, forsikring, istandsættelse ved fraflytning, og tab ved lejeledighed/fraflytning) identificeres således de mest effektive afdelinger. Herefter identificeres den fællesmængde af afdelinger, der fremstår effektive i flertallet af de opstillede modeller. Tabel 1. Almene boligafdelinger fordelt på antal statistiske modeller, hvor afdelingerne er blevet identificeret som effektive, Antal modeller Antal afdelinger Procent % % % % % % % Total % Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Note: For de fleste udgiftsfaktorer er der opstillet mere end én statistisk model, hvorfor der er 10 afdelinger, der er effektive på seks modeller 8 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

9 Tabel 1 viser antallet af almene boligafdelinger fordelt på antallet af statistiske modeller, hvor afdelingerne er blevet identificeret som effektive. Som tabellen viser, er cirka to tredjedele af afdelingerne ikke blevet identificeret som effektive i nogen af modellerne. Størstedelen af de øvrige afdelinger er effektive på en eller to modeller, mens 372 afdelinger er effektive på tre eller flere modeller. Det skal bemærkes, at selvom der kun indgår fem udgiftsfaktorer i udvælgelsen af effektive afdelinger, er der 10 afdelinger, der er effektive på seks modeller. Dette skyldes, at der for de fleste udgiftsfaktorer er opstillet mere end en statistisk model. 2 De 372 afdelinger, der er effektive på tre eller flere modeller, kan rimeligvis betragtes som generelt effektive, og de udvælges derfor til at indgå i delanalyse Karakteristika ved særligt effektive afdelinger Nedenstående figurer viser de 372 afdelinger, der er identificeret som særligt effektive, og alle afdelinger, der indgår i delanalyse 1, fordelt på henholdsvis boliganvendelsestype og -kategori. Figur 5. Afdelinger fordelt på boliganvendelsestype, Figur 6. Afdelinger fordelt på boligkategorier, % 20% 55% 44% 24% 4% 4% Effektive afdelinger (n: 372) Fritliggende eenfamilieshus Etageboligbebyggelse 32% Samtlige afdelinger (n:6418) Række-, kæde-, eller dobbelthus Blandet 14% 15% 8% 16% 11% 4% 62% Effektive afdelinger (n: 372) 69% Samtlige afdelinger (n:6418) Almene familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Blandet Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. 2 For en nærmere beskrivelse af de opstillede modeller henvises til rapporten: Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor. 9 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

10 Generelt er fordelingen af både boliganvendelsestype og -kategori rimeligt ens for de effektive afdelinger og samtlige afdelinger. Der er en mindre overrepræsentation af etagebebyggelse blandt de effektive afdelinger og en mindre underrepræsentation af rækkehuse og blandet bebyggelse. Der er en mindre andel afdelinger bestående af familieboliger blandt de effektive afdelinger, sammenlignet med hele populationen af afdelinger. Omvendt er andelen af ungdomsboliger noget højere blandt de effektive afdelinger. Figur 7 og figur 8 viser den regionale spredning af henholdsvis de effektive afdelinger og samtlige afdelinger. Figur 7. Effektive afdelinger (n: 372) fordelt på regioner, Figur 8. Samtlige afdelinger (n:6.418) fordelt på regioner, % 31% 9% 23% 25% 23% 6% 17% 30% 27% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Som det fremgår af figurerne, er den regionale spredning nogenlunde ens blandt de to grupper af afdelinger. Mest bemærkelsesværdigt er det, at der er en noget større andel afdelinger beliggende i Region Hovedstaden og en noget mindre andel afdelinger beliggende i Region Sjælland blandt de effektive afdelinger. Nedenstående figur viser antallet af afdelinger fordelt på opførelsesår. For begge grupper af afdelinger gælder, at der er blevet opført relativt mange afdelinger omkring 1950, 1970, og Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

11 Antal afdelinger (effektive) Antal afdelinger (samtlige) Figur 9. Antal afdelinger fordelt på opførelsesår, Effektive afdelinger (n: 317) Samtlige afdelinger (n:6034) Kilde: LBF, OIS, DST og MBBL. Note: Denne opgørelse viser udelukkende afdelinger opført i perioden , hvorfor antallet af afdelinger ikke stemmer overens med de øvrige opgørelser. Samlet set skiller de særligt effektive afdelinger sig i mindre grad ud fra samtlige afdelinger på nogle punkter, hvilket muligvis kan være med til at forklare, hvorfor afdelingerne fremstår særligt effektive. Men overordnet set er der et betydeligt sammenfald mellem de to grupper af afdelinger, og de udvalgte effektive afdelinger udgør således et rimeligt bredt udsnit af samtlige afdelinger i landet. 11 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

12 2. Spørgeskema til udvalgte afdelinger De identificerede boligafdelinger med effektiv drift er blevet screenet via et spørgeskema med henblik på at undgå, at enheder fejlagtigt identificeres som bedste praksis. Samtlige 372 boligafdelinger med lavere driftsomkostninger end det forventede effektivitetsniveau er blevet screenet via et spørgeskema. Denne screening er gennemført for at sikre, at de afdelinger, der er identificeret som særligt effektive, ikke er udvalgt på et fejlagtigt grundlag. Mulige fejlkilder i udvælgelsen af effektive afdelinger er, at data kan give fejlagtige indikationer på bedste praksis enten som følge af deciderede datafejl eller som følge af, at resultater fra delanalyse 1 er misvisende af andre årsager. Som eksempel kan utilstrækkelig vedligeholdelse slå igennem som lave driftsomkostninger og dermed fejlagtigt give indtryk af bedste praksis. Reelt vil et sådant tilfælde ikke være bedste praksis, fordi manglende vedligeholdelse kan betyde store omkostninger på længere sigt. De 372 effektive afdelinger har alle modtaget et spørgeskema i september 2013 (se bilag, side 17). Spørgeskemaet sendes til de organisationer, der har særligt effektive afdelinger. Dette er gjort, da det må forventes, at organisationerne vil have et bedre overblik over, hvordan de forskellige afdelinger skiller sig ud fra hinanden, i forhold til en medarbejder ansat i den enkelte afdeling. Spørgsmålene er konstrueret således, at organisationerne må forventes at kunne besvare dem uden at skulle indhente yderligere oplysninger fra afdelingerne. En del organisationer har mere end én effektiv afdeling. Disse organisationer har derfor modtaget ét spørgeskema for hver afdeling, da det ikke kan antages, at afdelingerne er ens blot fordi, de hører under den samme organisation. Alle organisationer har modtaget det samme spørgeskema, men introduktionsmailen til de organisationer, der har mere end én effektiv afdeling, suppleres med en forklaring af, hvorfor organisationen modtager mere end ét spørgeskema. Lidt over 200 afdelinger har besvaret spørgeskemaet svarende til en deltagelsesprocent på Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

13 3. Interview med udvalgte boligafdelinger Blandt de særligt effektive afdelinger, der har besvaret det udsendte spørgeskema, er 20 afdelinger udvalgt til interview. Udvælgelsen af effektive afdelinger til kvalitative interview er baseret på resultaterne af de analyser, der er gennemført i delanalyse 1, og en gennemgang af organisationernes åbne besvarelser i den gennemførte survey. Nedenstående tabel viser en oversigt over de syv udvælgelseskriterier, der er blevet opstillet på baggrund af delanalyse 1. Tabel 2: Oversigt over udvælgelseskriterier for særligt effektive afdelinger Udvælgelseskriterier 1) Skift af administrationsselskab giver anledning til et lavere administrationsbidrag 2) Udbredt anvendelse af rammeaftaler i forbindelse med den løbende drift og vedligeholdelse medfører lavere udgifter til vedligeholdelse 3) Digitalisering af boligafdelingerne medfører lavere udgifter til administrationsbidrag 4) Udlicitering af afdelingens daglige driftsopgave til private serviceleverandører giver anledning til lavere udgifter til vedligeholdelse 5) Sammenlægning/fusion af afdelinger eller organisationer medfører generelt lavere udgifter 6) En aktiv stillingtagen til og efterfølgende systematisk styring af henlæggelser, medfører et lavere udgiftsniveau 7) En tværgående organisering af ejendomsfunktionærfunktionen medfører lavere vedligeholdelsesudgifter Operationalisering af kriterie Afdelinger, der har skiftet administrationsselskab, og som vurderer, at skiftet har medført en økonomisk gevinst. Afdelinger, der anvender rammeaftaler på mindst halvdelen af de seks ydelser, der indgår i surveyen, og som har tilkendegivet, at de vurderer, at rammeaftalerne har medført en økonomisk gevinst. Afdelingerne må ikke have et vedligeholdelsesefterslæb. Afdelinger, der har gennemført samtlige fire digitaliseringstiltag, der indgår i surveyen. Afdelinger, der har udliciteret både rengøring og grøn pleje, og som ikke har et vedligeholdelsesefterslæb. Afdelinger, der har gennemført enten sammenlægning af afdelinger eller hvis organisationer har fusioneret, og som vurderer, at sammenlægningen/fusionen har givet anledning til en økonomisk gevinst. Afdelinger med en lang planlægningshorisont og henlæggelser til mange år, eller afdelinger med en lang planlægningshorisont og henlæggelser til få år. Afdelingerne må ikke have et vedligeholdelsesefterslæb. Afdelinger, der har en tværgående organisering af ejendomsfunktionærfunktionen, og som i høj eller nogen grad deler det materiel, der bruges i den daglige drift, mellem flere afdelinger. Afdelingerne må ikke have et vedligeholdelsesefterslæb. 13 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

14 I tillæg til de ovenfornævnte kriterier er der udelukkende udvalgt afdelinger, der fremstår effektive på de relevante statistiske modeller, se afsnit 1.2. For kriterie 1 er der således udelukkende udvalgt afdelinger, der fremstår effektive på modellen for administrationsbidrag, for kriterie 2 er der udelukkende udvalgt af afdelinger, der fremstår effektive på modellen for vedligeholdelsesudgifter osv. Udover ovenstående syv udvælgelseskriterier er de afdelinger, der fremstår effektive på flest mulige af de statistiske modeller, udvalgt. Endelig er surveyens åbne besvarelser blevet gennemgået, og der er udvalgt et antal afdelinger på baggrund af de angivne svar. Samlet set giver den anvendte metode anledning til, at der udvælges i alt 61 afdelinger. Tabel 3 viser en oversigt over de udvalgte afdelinger fordelt på de anvendte udvælgelseskriterier. Tabel 3: Oversigt over udvalgte afdelinger fordelt på udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Antal afdelinger 1) Skift af administrationsselskab 2 2) Anvendelse af rammeaftaler 5 3) Digitalisering 6 4) Udlicitering af driftsopgaver 3 5) Sammenlægning/fusion 14 6) Styring af henlæggelser 8 7) Tværgående ejendomsfunktionærfunktion 15 Antal unikke afdelinger udvalgt på baggrund af udvælgelseskriterier 40 Afdelinger, der er effektive på de øvrige modeller 7 Afdelinger udvalgt på baggrund af kvalitative svar 14 Antal unikke afdelinger i alt 61 Antal unikke organisationer i alt 40 Der er en del af de 61 afdelinger, der tilhører den samme organisation. De udvalgte afdelinger tilhører således i alt 40 unikke organisationer. Organisationerne er blevet kontaktet med henblik på at aftale datoer for besøgsinterview, og der er blevet afholdt i alt 23 besøg hos organisationerne i efteråret Som udgangspunkt har repræsentanter fra organisationerne deltaget i interviewene, men det har også været tilstræbt, at repræsentanter fra afdelingerne og administrator i det omfang det har været relevant har deltaget. Det har været tilstræbt, at de gennemførte interview afspejler den geografiske placering af de almene boliger på en rimelig vis. Tabel 4 viser de interviewede organisationers geografiske placering. 14 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

15 Tabel 4: De interviewede organisationers geografiske placering Geografisk gruppe Antal interview Hovedstaden 7 Sjælland 2 Bornholm 1 Fyn 3 Sønderjylland 3 Midt- og Vestjylland 2 Aarhus 3 Aalborg 2 I alt 23 Nedenstående tabel viser en oversigt over de 23 interviewede organisationer og eventuelle eksterne forretningsførerer for organisationerne. Tabel 5: Oversigt over interviewede organisationer Organisation Ekstern forretningsfører FSB (Blågården). Boligselskabet BSB Boligkontoret Danmark Boligforeningen 3B - Herlev Fællesadministrationen 3B Glostrup Boligselskab. Hovedstadens almennyttige boligselskab DAB Lejerbo Holstebro Lejerbo 3B Energi Fællesadministrationen 3B OAB. Nordvestfyns Boligforening Boligkontoret Danmark Arbejdernes Andelsboligforening (Aarhus). Kolliegiekontoret i Aarhus - Damager kollegiet. ALBOA. Boligselskabet Viborg. Himmerland Boligforening. Arbejdernes Andels-Boligforening (Vejle). Vejen Boligforening. Frederikshavn Boligforening. Gladsaxe Almennyt. Andelsboligforening Fællesadministrationen af 2009 Bo42. Højstrup Bolig. Boligselskabet Sjælland. Boligselskabet AKB, Albertslund KAB Boligforeningen ØsterBO.. DOMEA 15 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

16 Det har ikke været muligt at gennemføre et interview med en organisation, der har DOMEA som administrator. Der er derfor gennemført et selvstændigt interview med DOMEA. Udover interviewene med de særligt effektive organisationer er der gennemført interview med otte kommuner, med henblik på at belyse kommunernes rolle i samspillet med de almene boligorganisationer, samt fire interview med private udlejningsfirmaer, med henblik på en perspektivering af vilkår og muligheder for effektivisering for den almene boligsektor. 16 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

17 4. Bilag Tabel 6: Spørgeskema til særligt effektive afdelinger Introduktion til undersøgelse af årsager til effektiv drift i de almene boligafdelinger Denne undersøgelse omhandler afdækning af årsager til effektiv drift i almene boligafdelinger. Undersøgelsen skal medvirke til at belyse årsagerne til, at nogle boligafdelinger er mere effektive end andre, og dermed være med til at identificere redskaber til at sænke huslejen under et. Denne besvarelse omhandler udelukkende [AFDELINGSNAVN]. Organisatoriske forhold I det følgende er der en række spørgsmål, der omhandler afdelingens organisatoriske forhold. 1. Har følgende organisatoriske ændringer fundet sted i afdelingen/organisationen indenfor de seneste 5 år? (Angiv kun ét svar pr. spørgsmål) Sammenlægning af afdelinger Fusion af organisationer Skift af administrationsselskab 2. Vurderes sammenlægningen af afdelingerne at have givet anledning til væsentlige økonomiske gevinster? 17 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

18 3. Vurderes fusionen af organisationerne at have givet anledning til væsentlige økonomiske gevinster? 4. Vurderes det, at skiftet af administrationsselskab har givet anledning til væsentlige økonomiske gevinster? 5. Anvendes reglerne omkring regulering af beboersammensætning jf. almenboliglovens kapitel 4 aktivt til at skabe en mere varieret beboersammensætning i afdelingen? Indkøb I det følgende kommer der en række spørgsmål, der omhandler afdelingens indkøb af håndværkerydelser. 6. Benytter afdelingen primært rammeaftaler, eller udbud fra gang til gang, i forbindelse med den løbende drift og vedligehold af ejendommen? (Angiv kun ét svar pr. spørgsmål) Rammeaftale Udbydes fra gang til gang Udbydes ikke Ved ikke VVS-arbejde Tømrer-/snedkerarbejde Murerarbejde Malerarbejde Gartnerarbejde Øvrige ydelser i form af byggerådgivning, ingeniørydelser, arkitektydelser mv. 18 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

19 7. Vurderes rammeaftalen at have givet væsentlige besparelser på afdelingens VVS-arbejde? 8. Vurderes rammeaftalen at have givet væsentlige besparelser på afdelingens tømrer-/snedkerarbejde? 9. Vurderes rammeaftalen at have givet væsentlige besparelser på afdelingens murerarbejde? 10. Vurderes rammeaftalen at have givet væsentlige besparelser på afdelingens malerarbejde? 11. Vurderes rammeaftalen at have givet væsentlige besparelser på afdelingens gartnerarbejde? 12. Vurderes rammeaftalen at have givet væsentlige besparelser på øvrige ydelser? 19 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

20 13. Hvem forestår primært indkøb af håndværkerydelser til afdelingen? Boligorganisation Afdelingsbestyrelse Forretningsfører Ejendomsfunktionær/driftsafdeling/facility management Håndværker (selvforvaltning) Andre (uddyb venligst) _ Vedligeholdelse I det følgende kommer der en række spørgsmål, der relaterer sig til vedligeholdelse af afdelingen. 14. Er der efter din vurdering et vedligeholdelsesefterslæb på den planlagte og periodiske vedligeholdelse i afdelingen på nuværende tidspunkt? 15. Hvor mange år omfatter afdelingens vedligeholdelses- og fornyelsesplan? (Angiv værdi) 16. Hvor mange års vedligehold er der på nuværende tidspunkt henlagt til i afdelingen, jf. seneste årsregnskab og seneste vedligeholdelsesplan? (Angiv værdi) 20 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

21 Drift I det følgende kommer der en række spørgsmål, der omhandler afdelingens drift. 17. Er hele eller dele af afdelingens daglige driftsopgave udliciteret til private serviceleverandører: (Angiv kun ét svar pr. spørgsmål) Rengøring Grøn pleje Hele ejendomsfunktionærfunktionen 18. Hvis hele eller dele af ejendommens daglige drift (rengøring, grøn pleje og hele ejendomsfunktionærfunktionen) varetages af ejendomsfunktionærer ansat i boligorganisationen er disse så organiseret i tværgående teams? 19. I hvilket omfang deles det materiel (fx maskinpark), der bruges i den daglige drift, mellem flere afdelinger? I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 20. Er der, som følge af det kommunale tilsyn og/eller styringsdialogen, stillet krav til afdelingens driftsøkonomi (fx større/mindre henlæggelser, korrektioner til driftsbudgetterne mv.)? Ja, kravene har medført huslejestigninger Ja, kravene har medført huslejereduktioner Ja, men kravene har ikke medført ændringer i huslejen Nej Ved ikke 21 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

22 Optimerende tiltag I det følgende er der en række spørgsmål, der relaterer sig til de tiltag afdelingen har foretaget for at optimere driften. 21. Foretager boligorganisationen i denne afdeling en aktiv finansiel styring ved følgende: (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) Aktiv konvertering af eksisterende lån Konkurrenceudsættelse af nye lån 22. Er der indenfor de sidste fem år gennemført markante initiativer eller forbedringer, der har nedbragt driftsomkostningerne? Ja Nej Gå til 24 Ved ikke Gå til Beskriv kort de initiativer eller forbedringer, der er gennemført _ 24. Er der iværksat konkrete optimerende tiltag i afdelingen indenfor de seneste 3 år indenfor energi- og forsyningsområdet? Det kunne fx være indenfor el og belysning, opvarmning, vand- og vandafledning samt udskiftning af bygningsdele som vinduer og døre mv., såfremt dette eksplicit har til formål at virke forbrugsreducerende. 22 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

23 25. Er der gennemført tiltag indenfor digitalisering af boligorganisation/afdeling på følgende områder: (Angiv kun ét svar pr. spørgsmål) Gennemført for mere end 5 år siden Gennemført indenfor de sidste 5 år Der er ikke gennemført tiltag Ved ikke Digital håndtering af underskrifter af lejekontrakter Elektronisk kontakt med lejere Elektronisk kontakt med afdelingens bestyrelse Elektronisk journalisering Andet (uddyb venligst) _ 26. Hvis du har generelle kommentarer til undersøgelsen bedes du angive dem nedenfor. _ Baggrundsoplysninger Du bedes angive følgende baggrundsoplysninger. Oplysningerne vil udelukkende blive anvendt med henblik på en evt. uddybning af besvarelsen. De angivne svar vil blive behandlet anonymt. 27. Angiv navn: _ 28. Angiv stilling: _ 23 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

24 29. Angiv telefonnummer: 30. Angiv _ Tak for din besvarelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Finansministeriet og Deloitte takker for din besvarelse af spørgeskemaet. Klik på 'Muligheder' for at udskrive undersøgelsen med dine besvarelser. Klik på Afslut for at sende dine svar. 24 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

25 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes cirka medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

27. marts 2014. En mere effektiv drift af almene boliger Status og ideer

27. marts 2014. En mere effektiv drift af almene boliger Status og ideer 27. marts 2014 En mere effektiv drift af almene boliger Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1. Formål med og opbygning af analysen 4 1.2. Læsevejledning 6 2. Den almene sektors økonomiske anatomi 8

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Statistisk analyse af driftsomkostninger i den almene boligsektor Indholdsfortegnelse Introduktion 4 1. Sammenfatning 7

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger

Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger Årets tilsynstema: TILSYNSTEMA 2017 Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger I forbindelse med vedtagelsen af lovforslag om effektivisering af den almene sektor i 2016 meddelte Trafik-,

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020

Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020 . 08-11-2016 KAB-konferencen 2016 lørdag den 29. oktober 2016 Pas på huslejen Hvorfor skal vi passe på huslejen? Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen

Regnskabsmæssige udfordringer ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen ved mix-scenariet v/ Klaus Kvist Rasmussen DAKOFA, 7. marts 2011 Formål Grundlaget for selskabet og stiftelse Grundlæggende regnskabsadskillelse Overvejelser ved selskabsdannelsen 2 Footer 1 Regnskabsmæssige

Læs mere

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse TEMASTATISTIK 2015:2 Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-2013 De almene boligafdelinger henlægger generelt mere til vedligeholdelse end tidligere. Der er store regionale

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet

Efterværn og den gode overgang til voksenlivet Efterværn og den gode overgang til voksenlivet 20. september 2017 Andreas Nikolajsen Partner, Deloitte Consulting Indhold Tilgang og metode for analysen Målgruppen for efterværn Kommunernes praksis De

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2013 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2012 og budgettal

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

SBi 2009:16 Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af

SBi 2009:16 Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af SBi 2009:16 Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger Baggrundsrapport til SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000. Baggrund, indsatser og resultater i

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere