Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:"

Transkript

1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Psykiatrien Vest Afsnit V2 og V3 samt Distrikt Ringsted/Sorø og Distrikt Slagelse. Patienterne visiteres til indlæggelse på begge afsnit til pleje og behandling. Visitationen foregår som hovedregel via PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse i Slagelse). I nogle tilfælde visiteres der direkte fra V1 eller distriktspsykiatrien. I foråret 2008 vedtog Regionsrådet en Psykiatriplan for Region Sjælland. Planen har undertitlen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer «og beskriver en række initiativer, der skal skabe én sammenhængende og tidssvarende psykiatri for hele regionen. Siden har Psykiatriledelsen udsendt en statusrapport, der giver et samlet overblik over alle de initiativer, der er gennemført som følge af Psykiatriplanen. I Statusfolderen kan det bl.a. læses at: De enkelte enheder i Psykiatrien i regionen skal arbejde ud fra et fælles overordnet værdigrundlag, der lægger vægt på samarbejde, relationer og fokus på Recovery. Det er formålet at anvende patienternes og de pårørendes viden, holdninger og ressourcer og derved opnå det bedst mulige behandlingsforløb. Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Link til information om Psykiatrien Region Sjælland for både patienter, pårørende og fagpersonale: Organisering af Psykiatrien Region Sjælland: Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Derfor vil vores uddannelsestilbud også være meget forskellige fra sted til sted. På dette link kan du finde yderligere information om alle vores behandlingssteder opdelt efter geografi eller type: 1

2 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, herunder en redegørelse for de vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer. Afsnitstype og specialisering: Afsnit V2 og V3 er to åbne sengeafdelinger, som hovedsagelig modtager patienter fra Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Begge afsnit har et distriktspsykiatrisk team tilknyttet. Afsnit V2 har tilknyttet Sorø og Ringsted kommune og V3 har tilknyttet Slagelse kommune. V2 og V3 er en del af Psykiatrien Vest, som hører under Region Sjælland og er beliggende i Dianalund. Afsnit V2 har plads til 14 patienter, afsnit V3 har plads til 16 patienter, hvor de fleste patienter kan tilbydes enestuer, dog har enkelte dobbeltstuer. Afsnit V2 ligger i stueetagen. V3 er beliggende på 1. sal. Sygeplejen til den enkelte patient tilrettelægges ud fra diagnose, sygeplejefaglige problemstillinger samt ud fra patientens ressourcer, behov og ønsker. I afsnittet arbejdes der miljøterapeutisk med udgangspunkt i at støtte den enkeltes patient jeg-funktion. Miljøterapien tilrettelægges efter patienternes individuelle behov og behandlingsplan. Det kan f. eks indebære social færdighedstræning, ADL-træning, strukturering af hverdagen samt psykoedukation. Alle patienter skal inden for de første 24 timer efter indlæggelse, have tildelt en primær og en sekundær kontaktperson. Kontaktpersonen skal sikre patienten kontinuitet i pleje og behandling under hele indlæggelsesforløbet. Kontaktpersonen skal sikre, at patienten er velinformeret og de pårørende inddrages i tilstrækkeligt omfang. Derudover skal kontaktpersonen planlægge en udskrivelse, som sikrer at relevante eksterne samarbejdspartnere giver patienten den fornødne hjælp, støtte og opfølgning. Overordnet ledelse af afdelingen: I psykiatrien Vest er der ansat en adm. Overlæge samt en oversygeplejerske. Begge afsnit har tilknyttet en overlæge, afdelingslæge samt en afdelingssygeplejerske. 2

3 I perioder er der reservelæger og turnuslæger ansat. Der er kontinuerligt medicinstuderende ansat, som varetager den vagthavende funktion (forvagt). Disse kan altid konferere med en erfaren læge (bagvagt). Faglige fokusområder, som bør fremhæves: Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) hvor der arbejdes efter en lang række retningslinjer. Vi har bl.a. særligt fokus på at alle patienter skal have udarbejdet en behandlingsplan inden 7 dage. Derudover er der stort fokus på pårørendeinddragelse, vurdering af observationsgrad, samt risikovurdering ift. Suicidalfare og vold. (Brøset) Brugerstyret psykiatri, hvor psykoedukation er i fokus og hvor patientens viden om egen tilstand vægtes højt. Relationsarbejde, hvor kontaktpersonsmodellen danner grundlag for sygeplejen og behandlingen i afdelingen. Elektronisk sygeplejedokumentation. Afdelingens personalesammensætning samt personale med specielle funktioner: Der er i begge afsnit ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere samt plejere. Normering på hvert afsnit: Dagvagt: 3-5 personaler Aftenvagt: 2-3 personaler Nattevagt: 1-2 personaler Weekend og helligdage: 2-3 personaler i dag og aften tid. Personale med specialfunktioner: Der er en souschef på hhv. V2 og V3. Der er en uddannelses ansvarlig sygeplejerske. Der er sygeplejersker med klinisk vejlederfunktion både i afsnittene og distriktet. Der er en udviklingssygeplejerske på V2. Der er en sygeplejerske på hvert afsnit som er arbejdsmiljørepræsentant. 3

4 Der er en ergoterapeut på hhv. på V2 og V3. De arbejder med udarbejdelse af aktivitetsskemaer for patienterne, giver SI-behandling, udfører COPM, AMPS test, køkkengruppe, ADL-gruppe, åben terapi, motionsrum ect. Der kan henvises til ambulant behandling hos fysioterapeut og diætist. Der er en sygeplejerske, som er nøgleperson for Børn af psykisk syge, som afholder børnesamtaler på både V2 og V3 samt Slagelse Ambulatorium. Oversigt over de kliniske vejledere: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Charlotte Frederiksen Vejleder for SSA-udannelsen på afsnit V2: Anni Skjerning og Bente Christensen Vejleder for sygeplejerske-uddannelsen på afsnit V2: Charlotte Frederiksen Vejleder for SSA-uddannelsen på afsnit V3: Bettina Rønseth Vejleder for sygeplejerske-uddannelsen på afsnit V3: Helle Flindt Larsen Vejledere fra distrikt Ringsted: Lisbeth Langelund & Lonni Olsen Vejleder for ergoterapeutstuderende: Connie Hybholt Faglige forhold Ergoterapifagligt: De monofaglige, tværfaglige og tværsektorielle opgaver inden for det ergoterapeutiske ansvarsområde, der danner det faglige grundlag for, at de studerende kan udvikle det læringsudbytte, der er beskrevet i de relevante moduler. Den ergoterapeutiske stud. skal ved praktikkens afslutning kunne: Planlægge, gennemføre, anvende og evaluere ergoterapeutisk indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering og rehabilitering ved valg af relevante interventions -, behandlings- og genoptræningsmetoder og principper og ved etablering af kompenserende foranstaltninger Vejlede, rådgive og igangsætte patienten/borgeren i forhold til aktivitetsproblematikker. Udvælge og anvende standardiserede ergoterapeutiske undersøgelses og interventionsmetoder. Redegøre for dokumentation af den ergoterapeutiske indsats. Medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner. Reflektere over, diskutere og håndtere etiske problemstillinger i den ergoterapeutiske praksis. Reflektere over samarbejdet med borgeren og andre samarbejdspartnere og formulere behov for udvikling. Søge og kritisk anvende national og international praksis -, udviklings - og forskningsbaseret viden og metoder i en udvalgt klinisk praksis. Praktisere i forhold til nationale og internationale love, regler og bestemmelser Arbejde selvstændigt og reflektere over egen terapeutiske rolle, faglig formåen og egen holdninger i fag-udøvelsen. 4

5 De ergoterapeuter stud. er her i to længerevarende praktikker midt i deres uddannelsesforløb. Sygeplejefagligt: De sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold. Herunder de patientsituationer, - fænomener, -forløb, samt sygeplejefaglige opgaver og - metoder, der danner det faglige grundlag for, at de uddannelsessøgende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet for uddannelsesperioden. Patientkategorier: Patienterne har ofte diagnoser inden for det skizofrene område, misbrugsproblematikker, dobbeltdiagnoser, krise og belastningsreaktioner eller personlighedsforstyrrelser. De svært depressive patienter samt patienter med bipolar lidelse, behandles som udgangspunkt på Affektiv Klinik i Holbæk. Hvilke interne og eksterne samarbejdsrelationer har afsnittet, relateret til patienterne: Der er tæt samarbejde med patienternes hjemkommuner, distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien, forskellige bo institutioner og andre hospitalsafdelinger. Afsnit V2 og V3 er et uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejestuderende. Der er tæt samarbejde med SOSU-VEST, UCSJ: Slagelse, Roskilde og Næstved samt de kliniske uddannelseskonsulenter. Derudover vil der i perioder være ergoterapeutstuderende. Sygeplejeopgaver i afsnittet: Der skal arbejdes med hele sygeplejeprocessen i klinikforløbet. Herunder identificere sygeplejefaglige problemstillinger, tilrettelægge sygeplejen ud fra de identificerede problemstillinger ved hjælp af bl.a. plejeplaner, status og behandlingsplaner. Der er god mulighed for at opnå viden og færdigheder i relationsarbejde. Denne færdighed opnås ved hjælp af at arbejde som medkontaktperson. Hele kontaktpersonsmodellen er omdrejningspunktet for al pleje og behandling på begge afsnit samt i distriktet. Der deltages i stuegang, samt ved tværfaglige møder, hvor patienternes pleje og behandlingsplan gennemgås. Oversigt over læringsmuligheder: Opnå bredt kendskab til psykiatriske lidelser. 5

6 Skabe, opretholde og afslutte relationer (relationskompetence) Udvikle kommunikative kompetencer (i forhold til patienter, pårørende, samarbejdspartnere samt i forbindelse med skriftlig og mundtlig rapportering. Refleksive processer af egen og andres praksis Deltagelse til stuegang, konferencer, klinik samt pårørendesamtaler. Særskilt undervisning til elever/stud. Udvikle samarbejdskompetence internt og eksternt. Gøre relevante observationer og vurderinger af patienternes behov for pleje, støtte og behandling. Milijøterapi, f.eks. mulighed for at træne elementer af den jeg-støttende sygepleje. Studiebesøg hos relevante samarbejdspartnere. Værdier og målsætning for Region Sjælland: Psykiatrien i Region Sjælland skal være kendetegnet ved et fælles værdisæt og basere sig på nogle grundlæggende antagelser i relation til behandlingsarbejdet. Værdisættet udgør fundamentet for medarbejderes og lederes ageren, og skal derfor både komme til udtryk i den konkrete behandling og i langsigtede tiltag inden for uddannelse, forskning og planlægning. De grundlæggende værdier skal være fundament for behandlingen af alle patientgrupper i Psykiatrien. Psykiatriens værdier skal afspejles i Psykiatriplanen og det efterfølgende implementeringsarbejde. Indsatsområder i forhold til patienter og pårørende: Psykoedukationsgruppe, bl.a. Skizofreni. Pårørendeinddragelse, såsom familiesamtaler, børnesamtaler. Brugerstyret psykiatri Hvilke lidelser kan de patienter der kommer i afsnittet have. Hvilke interne og eksterne samarbejdsrelationer har afsnittet, relateret til patienterne? Uddannelsesmæssige forhold Hvordan organisere og tilrettelægger afsnittet uddannelsesforløbet? Herunder studiemetoder og vilkår for hvordan den uddannelsessøgendes deltager i den kliniske uddannelse. Vejlederes funktion, herunder brug af ressourcer samt samarbejdsformer mellem vejledere og uddannelsessøgende. 6

7 Lærings- og studiemiljøet, herunder undervisningsfaciliteter, der understøtter de uddannelsessøgendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i den pågældende uddannelsesperiode. Forventninger til studie-adfærd: Kunne arbejde engageret, ansvarligt og målrettet med uddannelsens mål for perioden under afstemt vejledning. Vi forventer en kontinuerlig progression i læringsudbyttet i løbet af klinikperioden, bl.a. i form af en øget selvstændighed og sikkerhed i udførelsen af sygeplejeopgaver samt i observation af patienterne. Vi forventninger en stor grad af ansvarlighed for egen læring. Refleksion, såvel mundtlig som skriftligt (der SKAL anvendes Portfolie/logbog), af egen praksis samt klinikstedet. Derudover forventes det, at de uddannelsessøgende arbejder med egne grænser samt forståelse og tolerance for andre menneskers levevis. Vi anser det for vigtigt, at den uddannelsessøgende udviser sund ydmyghed, da det er et nyt speciale, samt det er en uddannelsessituation. Derfor forventer vi, at den uddannelsessøgende har opmærksomhed på god situationsfornemmelse, på hvornår man indtræder i en observerende rolle, og hvornår man er aktivt deltagende. Tavshedspligten skal til fulde overholdes. Vi forventer generelt en åben og konstruktiv dialog. Ved evt. problemstillinger eller utilfredshed, i forhold til vejledningsforløbet, forventer vi, at dette drøftes med vejleder. I tilfælde af uløste problemstillinger, skal uddannelsesansvarlig inddrages hurtigst muligt. Anvendelse af de uddannelsessøgende evalueringer: Evalueringerne gennemlæses grundigt og uddannelsesansvarlig vurderer i samråd med kliniske vejledere, om der er positive eller negative mønstre i disse evalueringer. Afdelingens personale får også tilgang til at læse evalueringerne, så det kan drøftes i den samlede personalegruppe. Interne og eksterne samarbejdspartnere: De interne: Hele personalegruppen bidrager til den uddannelsessøgende læringsmiljø idet alle i personalegruppen skal kunne fungere som daglige vejledere. Dette giver den uddannelsessøgende mulighed for, at iagttage flere forskellige måder at arbejde på, 7

8 herunder kommunikationsstile. Den uddannelsessøgende kommer også til, at få kendskab til læger, soc. råd., og ergoterapeuters ansvars og kompetenceområder. De eksterne: Den uddannelsessøgende skal i mange tilfælde arbejde tæt sammen med Socialpsykiatrien, Distriktspsykiatrien, Hjemmeplejen samt patientens hjemkommune. Tilrettelæggelse af læringsmiljøet: Uddannelsesmulighederne varierer efter det aktuelle patientklientel, idet undervisningen tager udgangspunkt i en enkelt eller flere patienter. De uddannelsessøgende får tilknyttet en fast klinisk vejleder, som følger en i hele klinikforløbet. Den kliniske vejleder er ansvarlig for, at der er en uddannelsesramme tilstede, så læringsudbyttet kan opnås, samt vurdere, om der til stadighed er progression i læringsudbyttet. Der tilbydes på klinikstedet en høj grad af før-under-efter vejledning. Det tilstræbes, at der afholdes forventningssamtale efter ca. 1 uge. Til denne samtale forventes det, at den uddannelsessøgende er velforberedt og har operationaliserede mål for den givne periode. Som uddannelsessøgende er man hovedansvarlig for at synliggøre sit vejledningsbehov samt tage referater af vejledningssamtaler, som kan indgå i logbog (elev) samt Portfolie (stud.). Det forventes, at den uddannelsessøgende aktivt anvender sin log-bog/portfolie (ugentligt) under hele klinikforløbet. Ligeledes forventes der skriftlig forberedelse til midt- og slutevaluering. Der er fra uddannelsesinstitutionernes side besluttet, at klinikstederne ikke længere skal udarbejde skriftlige evalueringer, dog med undtagelse fra Roskilde UCSJ, hvor den skal udarbejdes i et samarbejde mellem vejleder og studerende. Den uddannelsessøgende tilknyttes en eller flere patienter, som medkontaktperson. I tæt samarbejde med vejleder, varetager den uddannelsessøgende sygeplejen til de tildelte patienter. Det vigtigste element i klinikforløbet på V2/V3 bliver at de uddannelsessøgende skal lære at mestre kontaktpersonsrollen. De får gennem kontaktpersonsrollen mulighed for, at opnå kommunikative og relationelle færdigheder. Derudover vil der være rig mulighed for, at opnå viden i de forskellige psykiatriske tilstande. Som uddannelsessøgende vægtes det, at der arbejdes med håndtering af etiske og moralske dilemmaer. Der er stor mulighed for at arbejde helhedsorienteret med patientens situation. 8

9 Vi tilstræber at den uddannelsessøgende følger vejleder i størst muligt omfang. Dette gøres ved, at den uddannelsessøgende mødetider primært følger vejleders vagtplan. Vi tilbyder kontinuerligt undervisning inden for særligt relevante områder, eksempelvis: Mødet med psykiatrien, Depression, Skizofreni, Tvang. Det tilstræbes, at de uddannelsessøgende modtager 4-6 undervisningsseancer i deres klinikforløb. Undervisningen er obligatorisk og en vigtig del uddannelsestilbuddet. Der tilbydes refleksion ca. 1 gang månedligt, hvor den uddannelsessøgende fra V2 og V3 kan udveksle oplevelser og erfaringer fra deres klinikforløb. De kliniske vejledere vil altid deltage. Den praktiske tilrettelæggelse af klinikforløbet: Vi vægter en grundig introduktion højt. Der vil blive udleveret introduktionsmappe ved periodens start. De dage den faste kliniske vejleder ikke er tilstede, vil der altid være tilknyttet en daglig vejleder. Det er den kliniske vejleder, der udarbejder vagtplanen, men med hensynstagen til de uddannelsessøgendes behov. Det tilstræbes at fordele den uddannelsessøgende i forskellige vagter, da der oftest er mange uddannelsessøgende ad gangen i klinik og det derved giver større læringsudbytte. Som nævnt tidligere arbejdes der med elektronisk patientdokumentation og de computere der findes i afsnittene har det faste personale første prioritet til. Der er andre lokaler, som uddannelsessøgende kan anvende og der vil typisk være mulighed for adgang til computer. Den uddannelsessøgende skal informeres om, at de fremadrettet skal synliggøre deres vejledningsbehov samt tage referat af hver vejledningssamtale. Det er meget vigtigt, at den uddannelsessøgende er meddelsom, hvis der er særlige personlige behov, som der skal tages højde. Hvilke uddannelsesopgaver varetager den uddannelsesansvarlige: Ansvar i samarbejde med afdelingssygeplejerske, at sikre et læringsmiljø af høj kvalitet. 9

10 Deltage i diverse møder og temadage årligt, som er fokuseret omkring udd. opgaven, således at den uddannelsesansvarlige er velinformeret og kan videreformidle denne viden til afsnittene samt distrikterne. Udarbejde undervisningsprogram for uddannelsessøgende kontinuerligt. Herunder løbende koordinering med personalet i de forskellige afsnit samt distriktet. Herunder sikre alsidighed og faglig kvalitet i undervisningsprogrammet. Udsender velkomstbreve / intromateriale til de uddannelsessøgende, helt kontinuerligt. Være i løbende dialog med de kliniske uddannelseskonsulenter, samt personalegruppen i afsnittene og distrikterne, hvordan de uddannelsessøgende bedst fordeles på de respektive afsnit / distrikt. Vurderingen foretages ud fra aktuelle vejlederressourcer i personalegruppen, øvrige arbejdsopgaver etc. Udarbejde opdateret velkomst og intromateriale. I samarbejde med afdelingssygeplejersken skal der besluttes, hvem der skal være vejledere i de forskellige uddannelsesforløb, hvordan ressourcerne bedst anvendes, og vurdere hvordan de bedste uddannelsesforløb kan skabes. Informere, vejlede samt undervise SSA vejledere og kliniske vejledere samt øvrige i personalegruppen i en lang række uddannelsesmæssige forhold. F.eks. Uddannelsernes opbygning i forhold til mål og indhold, rammesætning for det kliniske forløb, forskningsresultater samt evaluering indenfor uddannelsesområdet. Kontakt / Samarbejde med kliniske uddannelseskonsulenter, ved uddannelsesforløb, hvor der ikke er progression i læringen trods adækvat vejledning, eller andre problemstillinger, der kræver samarbejde eksternt. Dokumentere overfor de kliniske uddannelseskonsulenter, hvori problemerne består samt i fællesskab finde egnede løsninger på det konkrete uddannelsesforløb, samt lave profylaktiske strategier. Vejlede og tilbyde sparring til de kliniske vejledere samt ansvarlige praktikvejledere for SSA uddannelse, via mails, personlige samtaler samt deltagelse i møder mellem vejleder og den uddannelsessøgende. Afholde vejledermøde, få relevante emner på dagsorden samt udsende referater. Vi henviser i øvrigt til funktionsbeskrivelsen for uddannelsesansvarlig sygeplejerske udarbejdet af Region Sjælland. 10

11 Hvilke uddannelsesopgaver varetager vejlederne: Afholde vejledningssamtaler med den uddannelsessøgende. At sikre sammenhæng mellem teori og klinikforløbet. Tilrettelægge læringsforløb af høj kvalitet, samt at gennemføre og evaluere klinisk vejledning. At delagtiggøre kollegaer i det enkelte klinikforløb, således at den uddannelsessøgende også kan få hjælp og støtte fra den øvrige del af personalegruppen. Udvikle vejleder kompetencer kontinuerligt ved bl.a. at deltage i relevante temadage, kursus og lignende. Gennemføre kliniske prøver, herefter bedømmelse og votering. Tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige og øvrige vejledere. Vi henviser i øvrigt til funktionsbeskrivelsen for Klinisk vejledere udarbejdet af Region Sjælland. Specifikke forhold knyttet til konkrete uddannelser: Herunder beskrives de forhold der særligt gør sig gældende for distriktsteam Sorø/Ringsted. Som studerende i distriktet vil du primært følge din faste vejleder, der vil også være mulighed for at deltage i andre faggruppers samtaler med patienten. Start og slut mødesteder kan være forskellige, dog primært start i Ringsted distriktscenter. Du skal forvente at afslutte dagen en til to gange ugentligt i Dianalund på grund af teammøde og undervisning. Du skal selv have mulighed for at transportere dig. Du har mulighed for at planlægge besøg i sengeafsnittet i Dianalund og i socialpsykiatrien, dette skal dog gøres i starten af perioden og i samråd med vejleder. Distriktsteamet medarbejdergruppe består af læger, sygeplejersker, socialrådgiver, psykolog, diætist og sekretærer. Der tilbydes individuel behandling til patienterne. Vores opgave er at støtte patienten, så denne bliver i stand til at leve et hverdagsliv så tilfredsstillende så muligt. Vores mål er at patienten oplever tryghed og forståelse, så denne i videst mulig omfang kan tage ansvar for og deltage aktivt i egen behandling. Behandlingen består i samtaler, medicin, forskellige former for terapeutiske behandlinger og socialrådgiver støtte. I distriktet vil det blive set som en selvstændig opgave, at du kan udlede og dokumentere de vigtigste problemstillinger hos patienten, når du deltager i samtaler samt forvisitationssamtaler sammen med vejlederen. Desuden vil du skulle stå for screening af metabolisk syndrom hos patienten. En gang ugen vil du have en reflektionsdag med din medstuderende i distriktscenteret, hvor det forventes, at I laver et oplæg om en patient, og drøfter hvilke teorier, der er brugbare i forhold til sygeplejen til denne 11

12 patient. Det vil være en god træning i forhold til eksamensopgaven. Så det kan anbefales, at I stiller det op, som en prøveeksamen, når I drøfter det med hinanden. Der vil endvidere være halve dage med undervisning sammen med andre studerende og elever i Dianalund. Her er der mødepligt. Der vil under dit klinikforløb være tid, hvor der ikke er patientkontakt. Denne tid forventes det at du kan arbejde selvstændigt med at forberede dig til kommende patientsamtaler, samt fordybelse i sygeplejen til patientgrupperne. Kontakt: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Charlotte Frederiksen ansat på afsnit V2, kan kontaktes på tlf Udarbejdet af: Uddannelses ansvarlig, Charlotte Frederiksen og Klinisk vejleder, Helle Flindt Larsen på afsnit V3. Den. 18. juni Referencer: Til grund for denne skabelon til beskrivelse af uddannelsesstedet ligger: Bekendtgørelser/Studieordninger/Uddannelsesordninger for: Sygepleje-, Ergoterapeut- Fysioterapeut-, Sundhed og ernærings-, Pædagog-, Social og sundhedsassistent- og Redder uddannelsen. 12

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: DISTRIKTSPSYKIATRIEN

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Nykøbing Sj Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sj. Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Marianne Saxtorph Mailadresse:

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende Udarbejdet 20/3 2014/revideret 23/1 2015 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende Denne side beskriver generelle forhold i Psykiatrien

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger Navn og adresse på klinisk undervisningssted: Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 4000 Roskilde Kontaktoplysninger på leder: Afsnitsledelse Tina Fibiger Gildberg, Mailadresse: tigi@regionsjaelland.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for børn og ungdomspsykiatri, B og U psykiatrisk klinik 2 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Gitte Moth Mailadresse:

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for Retspsykiatri - afsnit SL 8 Bygning 4A, Fælledvej 6, 4200 Slagelse TLF. 93566862 Kontakt i afsnittet: Afdelingssygeplejerske: Henriette

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Velkommen til Psykiatrisk Akutmodtagelse Færgegaardsvej 15 4760 Vordingborg Tlf. 58 53 70 30 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Psykiatrien Syd Afsnit S1. Indgang Færgegårdsvej Vordingborg

Psykiatrien Syd Afsnit S1. Indgang Færgegårdsvej Vordingborg Psykiatrien Syd Afsnit S1. Indgang 29 + 32 Færgegårdsvej 15 4760 Vordingborg Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Louise Rørbye Strand (S1.29) Mailadresse: Lrhas@regionsjaelland.dk Enhedens

Læs mere

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Teamsygeplejerske

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon:

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon: Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade 10-16 4000 Roskilde. Telefon: 47328620 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mai-britt

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Distriktspsykiatri for ældre Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mailadresse:

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Distriktspsykiatri for ældre Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mailadresse:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af praktiksted

Beskrivelse af praktiksted Beskrivelse af praktiksted Sygehus: Nykøbing F Afdeling: Medicinsk Afsnit for lungesygdomme Opfyldelse af EU s anerkendelsesdirektiv: a) Almen medicin og medicinske specialer Kontaktperson og stillingsbetegnelse:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Uddannelses- og praktikplan

Uddannelses- og praktikplan Uddannelses- og praktikplan - for ergoterapeutstuderende Indhold Velkommen til Bostedet Hadsund... 2 Praktikstedsbeskrivelse:... 3 Organisatoriske forhold:... 4 De ergoterapeutfaglige forhold:... 5 De

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Afsnit E32 Aug. 2013 1 Præsentation af afsnit

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Birkehus

Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Birkehus Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Øst Afsnit Ø2 Birkehus Smedegade 16 4000 Roskilde. Kontakt i afsnittet: Ø2-stuen Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lotte Burchardt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Akutafsnit 1, HE Midt Regionshospitalet Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Kildebo - Center for Neurorehabilitering

Kildebo - Center for Neurorehabilitering Kildebo - Center for Neurorehabilitering Praktikstedsbeskrivelse for elever og studerende Beskrivelse af praktikstedet; Kildebo Center for Neurorehabilitering er et specialiseret døgntilbud for voksne

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Region Syddanmark, LP Tønder Adresse Carstensgade 6-10, 6270 Tønder Telefon 99446010 Mail: Lone.Beck@rsyd.dk Klinisk vejleder Lone Beck

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Klinisk undervisning V E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere