Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder"

Transkript

1 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende punkter: 5.0 Gennemgang af hjemmeopgave 5.1 Fakta om kommunikation Øvelse og aftale om kommunikation 5.2 Introduktion af nye medarbejdere Øvelser og aftale om introduktion af nye medarbejdere 5.3 Udenlandsk arbejdskraft 5.4 Den gode sygesamtale Intro til opgave til mødegang 6 5. Gennemgang af hjemmeopgave Opsamling på beredskabsplan og risikovurdering. 5.1 Fakta om kommunikation Det er vigtigt at skabe rammer for kommunikation og information, så alle medarbejdere er informerede, kan stille spørgsmål og har mulighed for at komme med forslag. Manglende information og manglende inddragelse nævnes ofte i undersøgelser af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Som udgangspunkt er de fleste medarbejdere optaget af virksomhedens drift, kvalitet, markedsvilkår og evne til at overleve. Manglende information skaber ligegyldighed (og på længere sigt utryghed). Uden information mangler medarbejderne et grundlag for at komme med forslag til forbedringer og uden inddragelse føler man sig heller ikke som en vigtig del af virksomheden. Mange ejere er blevet positivt overrasket over, hvad der kan komme ud af, at medarbejderne har gode rammer for at diskutere, kommentere og komme med forslag. Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder Det er så dejligt med mails, så vi ved, hvad der bliver talt om på ledermødet. Det giver mulighed for, at vi medarbejdere kan diskutere og komme med forslag. Det giver en masse glæde for den enkelte medarbejder, at vi er begyndt at sende referater ud. De ved hele tiden, hvad planen er med det her. De kan se, hvor vi skal hen. Mange gange har vi jo så travlt, at vi ikke lige har tid til at fortælle dem, hvad vi gør. Så er det fint, at de kan 5.1

2 læse punkterne. Der er også mange af medarbejderne, der kommer og spørger ind til nogle af punkterne. Det virker utrolig godt. Det sætter en dialog i gang. Og der kommer nye ideer op. Efter at vi er begyndt at sende referater ud fra møderne, får vi pludselig feedback, vi kan bruge til noget. Ting vi skriver ned og forholder os til. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil have en positiv effekt på bundlinjen, hvis medarbejderne inddrages endnu mere i fastlæggelse af strategier. Jo mere vi kan inddrage dem, jo større effekt. De kommer med mange gode ideer, så vi kan spare penge Øvelse om virksomhedens sammensætning og kommunikationsveje. Tegn jeres opfattelse af virksomhedens sammensætning. Eksempler på organisationsdiagrammer: Driftsleder Hans Søren Lars Pia Diskussion: Ser diagrammerne ens ud? Hvorfor ser de forskellige ud/ser ens ud? Hvordan bør diagrammet se ud? Hvad skal der til for at alle har den samme opfattelse? Afspejler virksomhedens sammensætning kommunikationsvejene? Øvelse og aftale om kommunikation på virksomheden Virksomheden skal udarbejde en aftale for, hvordan der kommunikeres i virksomheden. Fremgangsmåden skal sikre, at medarbejderne inddrages, hvor det er relevant. Diskuter, hvilke typer kommunikation, I mener, kunne være nyttige her hos jer, og hvordan det skulle sættes i system. Bliv gerne konkrete med hensyn til tidspunkter. Er det i jeres virksomhed nyttigt med fælles dialog mundtlig/skriftlig Dagligt, ugentlig briefing, månedligt møde, nyhedsmail, opslagstavler, arbejdsmiljøgruppe, APV, personalehåndbog, diskussion af værdier, arbejdsmiljøpolitik, redegørelse for arbejdsmiljø. Er det i jeres virksomhed nyttigt med dialog med lederen (ejer eller driftsleder) Opstartssamtale (uger/måneder efter ansættelse), MUS-samtaler, samtale ved sygefravær (skabelon til samtalen), jævnlig opfordring fra ledelsen til løbende dialog. Udfyld aftale

3 5.2 Introduktion af nye medarbejdere - Jamen, man må da gå ud fra, at de kan deres arbejde? I forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder er det vigtigt, at der foruden den generelle introduktion til arbejdspladsen, også foretages en grundig introduktion til forhold af sikkerhedsog sundhedsmæssig betydning. En solid introduktion til alle forhold på arbejdspladsen vil få ham eller hende til hurtigere at finde sig til rette. Til glæde for sig selv, kollegerne, virksomheden og resultatet. Oplæring og instruktion skal navnlig ske, når der ansættes nye medarbejdere. Men det skal også medtænkes, når: Medarbejdere forflyttes, får nye arbejdsopgaver eller sjældne opgaver skal udføres. Der ændres arbejdsudstyr/-værktøjer eller indføres ny teknologi. Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at hver enkelt ansat, får instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Giv den nye medarbejder en god modtagelse: For en ny medarbejder er næsten alt i virksomheden nyt. Det gælder også de forhold, der har med arbejdsmiljøet at gøre. Tilskynd nye medarbejdere til at stille spørgsmål. De ser tingene med friske øjne og kan måske se noget uhensigtsmæssigt, som I selv er blevet blinde over for Øvelse og aftale om introduktion af nye medarbejdere Fortæl hvad der var godt og skidt ved jeres egen introduktion. Hvad skal ændres? Hvad skal fastholdes? Spørgsmål til overvejelse Skal man have lov til at være ny? Kan man være sikker på, at en ny kollega med mange års erfaring også kender kulturen og rutinerne på jeres arbejdsplads? Kan man føle sig usikker blandt nye kolleger, trods flere års erfaring i branchen? Hvordan får vi hurtigst muligt indkørt nye kolleger i staben? Den gode introduktion Udarbejd en liste over forhold, som den nyankomne bør have viden om og aftal i arbejdsmiljøgruppen (eller mellem ledelse og medarbejdere), hvem der instruerer og orienterer den nyankomne. Hvem har ansvaret? Giv den nyankomne et eksemplar af listen, så han/hun ved, hvad I har planlagt. Vær åben for den nye medarbejders spørgsmål. Giv den nyankomne god tid og undgå at overlæsse vedkommende med informationer. Det er bedre at strække introduktionen over en længere periode. 5.3

4 Udarbejd en plan for den perfekte opstart af en ny medarbejder, hvor følgende er indtænkt i forhold til jeres arbejdsplads. Virksomheden og organisationen. Administrative regler og rutiner (samtaler, opfølgningssamtaler, MUS). Sådan kommunikerer vi om virksomheden. Forhold til nærsamfundet. Rotation på bedriften. Sociale forhold (traditioner, pauser, boligforhold mv.). Organisering af arbejdet (arbejdsplaner, daglig drift). Arbejdsmiljøet, arbejdsmiljøorganisationen og sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdsbelastninger og risikoforhold. Påklædning og personlige værnemidler. Tekniske hjælpemidler Førstehjælp. Uddannelse og instruktion. Værdier. Andre forhold (personalekøb, motion, klubber, fritidsaktiviteter, sygefravær, behandling af forslag til forbedringer mv.). Tavshedspligt Udfyld aftale Udenlandsk arbejdskraft hvordan kommunikerer vi sammen? Af de ansatte i landbruget er omkring procent udenlandsk arbejdskraft. Dette viser sig at give kommunikationsproblemer på flere arbejdspladser. Dansk kurser er oplagte så hold øje med Dansk kurser som fagforeninger udbyder Dansk kurser som kommuner tilbyder (fra 1. juli 2010 skal kommunerne kunne tilbyde særligt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til udenlandsk arbejdskraft. Øvelse Diskuter hvad I på jeres arbejdsplads kan gøre i forhold til at lette kommunikationen med udlændingene på jeres arbejdsplads Der er hjælp at hente til instruktionen i en række arbejdsopgaver inden for kvægproduktion her: Instruktionerne er skrevet på engelsk og russisk. Kvægbranchen har desuden et meget visuelt udviklet og bredt favnende tilbud til arbejdsprocedurer. Sproget er engelsk og dansk. Arbejdsopgaver inden for svineproduktion findes på engelsk og russisk på infosvin: 5.4

5 Desuden kan ovenstående suppleres med film og nyttige links præsenteret på www. safetyonthefarm.dk. Et e-læringsmodul om arbejdsmiljø på fem sprog udover dansk vil blive tilknyttet denne hjemmeside ultimo Den gode sygesamtale Arbejdsgiver har pligt til at gennemføre en samtale med en sygemeldt medarbejder inden udgangen af fjerde sygeuge. Det overordnede formål med sygesamtalen er at afklare den sygemeldtes situation og så vidt det er muligt hjælpe ham eller hende tilbage i arbejde. Nogle gange er det tilstrækkeligt med én samtale. Andre gange er der behov for flere. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har taget stilling til de overordnede rammer for en sygesamtale: Hvornår man indkalder til samtale, hvem der indkalder, hvem der deltager, og hvad formålet med samtalen er. Hvornår må man blande sig? Frygten for at være "grænseoverskridende" betyder, at mange ledere har svært ved at indkalde til sygesamtale. Nogle medarbejdere oplever sygefraværssamtalen som udtryk for mistillid og overvågning. Derfor er det nødvendigt med en samtalemodel, som på en respektfuld måde indkredser problemet, aktivt involverer medarbejderen i en løsning og tydeligt adskiller det professionelle fra det personlige. Arbejdsgiver må ikke spørge en medarbejder direkte om, hvad han/hun fejler. Men ofte er det også unødvendigt at spørge til diagnoser for at håndtere sygemeldingen konstruktivt. Det vigtigste er hvilke funktioner den sygemeldte kan udføre, hvor meget fravær der forventes og hvilke foranstaltninger man i fællesskab kan tage for at sikre, at den syge kan komme tilbage på arbejdet. Arbejdsrelateret sygefravær skal indgå i Arbejdspladsvurderingen (APV) Få inspiration til afholdelse af sygesamtale: Sygefravær på arbejdspladsen hvad må man spørge om? (Beskæftigelsesministeriet) Øvelse Få diskuteret hvad der skal være på dagsordenen til en sygesamtale en gennemtænkt dagsorden gør det muligt at forberede sig til samtalen og arbejdsgiver kan spørge uden at føle at man blander sig unødigt 5.5

6 Opgave til mødegang 6 Psykisk arbejdsmiljø undersøges ofte med store spørgeskemaundersøgelser, der skal tage temperaturen på arbejdspladsen. Man kan imidlertid blot lave en lille test, der kan give et fingerpeg om, hvordan det står til. Men testen kan ikke stå alene! Det er vigtigt at forholde sig kritisk til resultatet, og hvad det betyder i den konkrete virksomhed. Husk det er kun dig, der ved hvordan du oplever det psykiske arbejdsmiljø. Test dit eget psykiske arbejdsmiljø Ejeren/lederen udfylder et skema for sin egen situation, men også et for, hvordan han tror de ansatte vil svare. Derefter kan svarene sammenlignes. Brug skalaen 0-10, hvor 10 er det bedste og 0 er det ringeste. Skriv vurderingen i feltet til højre. 1. Trivsel Jeg trives i mit arbejde 2. Indflydelse Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde 3. Udfordringer Mine ressourcer bliver brugt på en god måde 4. Sociale relationer Jeg har positiv kontakt til kolleger og ledere 5. Betydning Der er brug for lige præcis mig på arbejdspladsen 6. Anerkendelse Jeg bliver rost og anerkendt for mit arbejde 7. Arbejdets mening Jeg oplever arbejdet meningsfyldt 8. Arbejdspres Jeg kan nå alle opgaver inden for arbejdstiden Point i alt: Resultatet kan vurderes på følgende måde: 0-25: Der er store problemer, som der bør gøres noget ved : Der kan være problemer, som man bør gøre noget ved, før de udvikler sig til noget rigtig slemt. Undersøg de forhold, der giver de lave karakterer Det er en arbejdsplads med god trivsel. Diskuter hvad I kan gøre for at bevare den. 5.6

7 OBS: Proceskonsulenten modtager svar fra medarbejderne inden den følgende mødegang og samler svarene, så anonymiteten bevares. Svarene præsenteres som et gennemsnit og sammenholdes med, hvad arbejdsgiveren har svaret. Opgave til arbejdsgiver til mødegang 6 Udfyld aftale 5.3. Den gode sygesamtale og præsenter den på næste møde. 5.7

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SYGEDAGPENGEMODTAGERE

SYGEDAGPENGEMODTAGERE GUIDE TIL JOBCENTER- MEDARBEJDERE VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE 1 MARTS 2015 Indholdsfortegnelse Guidens indhold og formål 3 Virksomheden som samarbejdspartner 3 Samarbejdet med den

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på museerne. dm.dk

Psykisk arbejdsmiljø på museerne. dm.dk Psykisk arbejdsmiljø på museerne dm.dk 2 Psykisk arbejdsmiljø på museerne Det er en turbulent tid for museerne med fusioner og nye krav til fagligheden fra centralt hold primært i forhold til det arkæologiske

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere