Dialog på arbejdspladserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog på arbejdspladserne"

Transkript

1 August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både IDAs medlemmer, fra befolkningen generelt og fra virksomhederne. Analysen viser også, at der på trods af IDAs store indsats for at få større tillidsrepræsentantdækning, stadig er IDA medlemmer, der finder, at det er vigtigt med den kollektive repræsentation, men som ikke har denne. Der er blandt medlemmerne stor opbakning til at have et fælles talerør i dialogen med ledelsen, og mange medlemmer mener, at de tillidsvalgte sikrer denne. Også en stor del af virksomhederne finder, at de tillidsvalgte bidrager til at kvalificere dialogen på virksomhederne og bakker på den måde op om systemet. Der er andre roller til de tillidsvalgte end at sikre dialog på virksomhederne. Medlemmerne har ønsker om, at de tillidsvalgte både skal varetage rollen som personlig bisidder og som forhandler på det kollektive niveau i lønforhandlingerne. Der er i denne sammenhæng markante forskelle på forventningerne hos hhv. de offentligt og de privat medlemmer. Særligt blandt de offentligt og blandt andre medlemmer med tillidsvalgte på arbejdspladsen er der en positiv vurdering af de tillidsvalgtes indsats, men ikke alle kan se værdien af de tillidsvalgtes arbejde. En stor gruppe medlemmer har ikke tilstrækkeligt kendskab til de tillidsvalgtes arbejde til at kunne vurdere effekten af det. Dette peger på et behov for at synliggøre den indsats, de tillidsvalgte yder på virksomhederne. Anbefalinger Virksomhederne bør deltage aktivt, både lokalt og centralt, i IDAs indsats for at få flere og bedre tillidsvalgte på virksomhederne for derigennem at udvikle og forbedre dialogen mellem ledelse og medarbejdere, hvilket vil være til gavn for udvikling af virksomhederne. IDA og virksomhederne skal sammen aktivt arbejde for at udvikle rollen som tillidsvalgt, herunder både hvilke opgaver de tillidsvalgte kan varetage på hhv. offentlige og private arbejdspladser og hvilket perspektiv, de tillidsvalgte har på hvervet. IDA og virksomhederne skal sammen gøre en ekstraordinær indsats for at synliggøre de tillidsvalgtes indsats. Der bør gennemføres fælles projekter med fokus på at afdække og formidle best practice og gennemføre evalueringer af arbejdet lokalt på virksomhederne.

2 Dialog på arbejdspladsen For at kortlægge medlemmernes og befolkningens holdning til en række spørgsmål om dialog og de tillidsvalgtes rolle på arbejdspladsen har IDA gennemført tre spørgeundersøgelser. Én blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18 og 65 år, én blandt et repræsentativt udsnit af IDAs erhvervsaktive medlemmer og én blandt 300 virksomheder med mindst fem ingeniører ansat. De enkelte undersøgelser er nærmere beskrevet i metodeboksen sidst i analysen. Behov for et fælles talerør i dialogen med ledelsen Dialogen mellem og ledelse på den enkelte arbejdsplads er ofte af afgørende betydning for den konkrete udformning af de løn- og arbejdsvilkår, der gælder for den enkelte. IDA arbejder målrettet for at øge antallet af tillidsvalgte i virksomhederne og har tidligere igangsat analysearbejde 1 blandt de tillidsvalgte om bl.a. deres vurdering af, hvordan indsatsen kan styrkes. I denne analyse er der fokus på, hvordan befolkningen, medlemmerne og virksomhederne opfatter de tillidsvalgte og deres rolle i forhold til dialogen på virksomhederne mv. IDA har samlet ca tillidsvalgte, som på forskellig vis indgår i de lokale forhandlinger om en bred vifte af forhold. Opgaverne for de tillidsvalgte defineres dels af lovgivningen og af overenskomsterne, dels af de lokale aftaler. Hermed står de tillidsvalgte typisk over for mange forskellige udfordringer. Vigtigt med fælles talerør i dialogen med ledelsen Der er blandt IDAs medlemmer stor enighed om, at det er vigtigt at have et fælles talerør i dialogen med ledelsen (64 pct.). Det er således en relativt stor gruppe af medlemmerne, der prioriterer den kollektive repræsentation i dialogen med ledelsen, jf. tabel 1. Tabel 1: Vigtighed af fælles talerør i dialogen med ledelsen Det er vigtigt, at medarbejderne har et fælles talerør i dialogen med ledelsen, pct. Har ledelsesopgaver Har ikke ledelsesopgaver Privat Offentligt Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Kilde: Medlemsundersøgelsen I alt Samtidig er der en relativt stor gruppe (31 pct.), der ikke formulerer en entydig mening om dette forhold 2, mens kun en lille gruppe (5 pct.) er direkte uenige i, at det er vigtigt med et fælles talerør i dialogen med ledelsen. Alle 1 Styrkelse af rådgivning lokalt. Input fra IDAs tillidsvalgte Rambøll Svarer hverken enig eller uenig eller ved ikke. Side 2

3 Tabellen ovenfor viser, at der er størst tilslutning til den kollektive tilgang til dialogen blandt medlemmer uden ledelsesopgaver (68 pct.) og mindst blandt medlemmer med ledelsesopgaver (61 pct.). Medlemmer med ledelsesopgaver har hermed et mindre, men langt fra helt fraværende, behov for en kollektiv repræsentation i dialogen med ledelsen. Videre viser tabel 2 nedenfor, at der er sammenhæng mellem at se værdien af et kollektivt talerør i dialogen med ledelsen og at være ansat på en virksomhed, hvor der er en tillidsrepræsentant/tillidsvalgt. Særligt medlemmerne på virksomheder med tillidsvalgte ønsker et fælles talerør 74 pct. af medlemmerne på private virksomheder med tillidsvalgte og 81 pct. af medlemmerne på offentlige virksomheder med tillidsvalgte peger på vigtigheden af en kollektiv tilgang til dialogen, mens 43 pct. af medlemmerne ansat på private virksomheder uden tillidsvalgte finder, at det er vigtigt. Tabel 2: Vigtighed af fælles talerør i dialogen med ledelsen, for privat- og offentligt og om der er tillidsvalgt eller ej på virksomheden Det er vigtigt at medarbejderne har et fælles talerør i dialogen med ledelsen, pct. Med tillidsvalg Privat Uden tillidsvalgte Offentligt * Med tillidsvalgt Alle IDA medlemmer Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Når 43 pct. af de medlemmer, der er ansat på private virksomheder uden tillidsvalgte, finder, at det er vigtigt med et fælles talerør i dialogen med ledelsen, viser det, at der er et behov for at øge antallet af tillidsvalgte. Denne gruppe har ikke den ønskede kollektive repræsentation i form af en tillidsvalgt, og samlet er det ca. 13 pct. 3 af de privat, der finder, at det er vigtigt med et fælles talerør, men ikke har en tillidsvalgt på deres virksomhed. Særligt på store virksomheder ønsker et fælles talerør ed ledelsen Analysen viser videre, at der er markante forskelle på vurdering af vigtigheden af et fælles talerør i dialogen med ledelsen, afhængig af om medlemmerne er ansat på små eller på store virksomheder, jf. tabel 3 nedenfor pct. har ikke tillidsvalgte på deres virksomhed, og af disse finder 43 pct., at det er vigtigt med fælles talerør. 43 pct. af de 30 pct. er ca. 13 pct. af de privat. Side 3

4 Tabel 3: Vigtighed af fælles talerør i dialogen med ledelsen, afhængig af virksomhedsstørrelse Det er vigtigt, at medarbejderne har et fælles talerør i dialogen med ledelsen, pct. Under Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen Medlemmerne på de mindre virksomheder finder det generelt mindre vigtigt at have et fælles talerør end medlemmerne på de større virksomheder. 43 pct. af medlemmerne på virksomheder med under 20 finder, at det er vigtigt, mens 66 pct. af medlemmerne på virksomheder med 100 eller flere finder, at det er vigtigt 4. Dette afspejler givet, at afstanden mellem medarbejder og ledelse er mindre på de små virksomheder. Men det kan også være et udtryk for, at medlemmerne på de mindre virksomheder i mindre omfang end de på de større virksomheder oplever at have behov for får koordineret holdninger mv. for at kunne indgå i dialogen med ledelsen på en kvalificeret måde. I alt Virksomhederne sætter stor pris på de tillidsvalgte Virksomhedernes vurdering af tillidsvalgte Blandt ingeniørvirksomhederne er der en udbredt holdning om, at de tillidsvalgte generelt bidrager til at kvalificere dialogen på virksomheden mellem de og ledelse, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Tillidsrepræsentanter skaber dialog Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre dialog med ledelsen, pct. Ingeniørvirksomheder Meget enig 18 Enig 33 Hverken enig eller uenig 13 Uenig 11 Meget uenig 4 Ved ikke 20 I alt 100 Kilde: Virksomhedsundersøgelsen. Virksomhederne: De tillidsvalgte skaber bedre dialog 51 pct. af virksomheder finder, at de tillidsvalgte er med til at skabe bedre dialog mellem de og ledelsen 5. 4 Enig eller meget enig i udsagnet. 5 Er enige eller meget enige i udsagnet. Side 4

5 Virksomhederne har således en meget positiv indstilling til tillidsrepræsentantsystemet. Kun 15 pct. af virksomhederne vurderer, at de tillidsvalgte ikke bidrager positivt til dialogen på arbejdspladsen. Dette peger på, at der på virksomhedssiden er et stort potentiale for at få tillidsvalgte og derigennem udvikle dialogen på virksomhederne. Befolkningen: De tillidsvalgte skaber bedre løn- og arbejdsvilkår Tillidsvalgte giver bedre løn- og arbejdsvilkår Befolkningen bakker også i høj grad op om systemet med tillidsvalgte på virksomhederne. Det er således halvdelen af befolkningen, der vurderer, at de tillidsvalgte skaber bedre løn- og arbejdsvilkår for de. Tabel 5: Tillidsrepræsentanter skaber bedre løn- og arbejdsvilkår Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de, pct. Befolkningen Meget enig 14 Enig 36 Hverken enig eller uenig 27 Uenig 8 Meget uenig 4 Ved ikke 11 I alt 100 Kilde: Befolkningsundersøgelsen Der er også her kun en meget lille gruppe, 12 pct., der er uenig i dette forhold og finder, at de tillidsvalgte ikke er i stand til at skabe bedre løn og arbejdsvilkår. Mange roller til de tillidsvalgte De tillidsvalgte oplever at have mange roller 6, men en tværgående og central rolle for IDAs tillidsvalgte er at understøtte dialogen mellem de og ledelsen på virksomhederne. Vurderingen af de tillidsvalgtes evne til at kvalificere dialogen på virksomhederne er meget stor blandt medlemmer på virksomheder, hvor der er tillidsvalgte, jf. tabel 6 nedenfor. 6 Styrkelse af rådgivning lokalt. Input fra IDAs tillidsvalgte Rambøll Side 5

6 Tabel 6: Tillidsrepræsentanter skaber dialog blandt medlemmer på virksomheder med og uden tillidsvalgte /privat og offentligt Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre dialog med ledelsen Privat Har tillidsvalgte på virksomheden Har ikke Offentligt * Har tillidsvalgte Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen. * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder, er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Medlemmernes vurdering varierer betydeligt med deres erfaringer med tillidsvalgte på virksomheden. Andelen, der har en positiv vurdering af de tillidsvalgtes rolle, stiger, når medlemmerne er på virksomheder, hvor der er tillidsvalgte. I alt Medlemmer med erfaring med tillidsvalgte er mere positive end andre Henholdsvis 50 pct. af de medlemmer, der er ansat på private virksomheder, og 53 pct. af de medlemmer, der er ansat på offentlige virksomheder med tillidsvalgte, finder således, at de tillidsvalgte er med til at skabe bedre dialog, mens kun 28 pct. af medlemmerne på private virksomheder uden tillidsvalgte, har denne opfattelse. Der er dog også blandt de medlemmer, der er ansat på virksomheder med tillidsvalgte, en gruppe, der ikke kan tilslutte sig udsagnet om, at dialogen forbedres ved at have tillidsvalgte. Det er meget få medlemmer, der har en negativ vurdering af udsagnet om de tillidsvalgtes rolle for dialogen på virksomheden (11 pct. af alle medlemmerne). Men der er en stor gruppe (40 pct.) af de medlemmer, der er ansat på en privat virksomhed med tillidsvalgte, der enten svarer neutralt eller svarer ved ikke til udsagnet om tillidsrepræsentanternes rolle i forhold til kvaliteten af dialogen på virksomhederne. At den store gruppe, der ikke kan tilslutte sig udsagnet om tillidsvalgtes evne til at skabe bedre dialog på arbejdspladserne, også findes på de virksomheder, hvor der er tillidsvalgte, viser, at der er behov for at arbejde for at synliggøre den indsats, de tillidsvalgte gør på virksomhederne. Inddragelse i lønforhandlingerne Der er en relativt stor del af medlemmerne, der ønsker, at de tillidsvalgte skal deltage i deres lønforhandling, jf. tabel 7 nedenfor. Side 6

7 Tabel 7: Hvordan skal lønforhandlingen foregå, afhængig af om der er tillidsvalgte på virksomheden? Hvordan skal lønforhandlingen foregå?, pct. Private Har tillidsvalgte på virksomheden Har ikke Offentlige* Har tillidsvalgte på virksomheden Alle IDA medlemmer Jeg foretrækker selv at forhandle med nærmeste chef eller ledelsen enig Jeg foretrækker at der er en tillidsrepræsentant der forhandler på mine vegne Jeg foretrækker at både jeg og tillidsrepræsentanten deltager i forhandlingen Jeg foretrækker at der forhandles en fælles overenskomst på min virksomhed Jeg foretrækker at der ikke forhandles lokalt, men at der forhandles en fælles overenskomst mellem arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer På anden måde Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen. * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder, er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Næsten hver fjerde (24 pct.) af medlemmerne foretrækker, at de tillidsvalgte deltager i deres lønforhandling på den ene eller anden måde 7. Men hovedparten af medlemmerne (61 pct.) ønsker dog at håndtere lønforhandlingen selv uden indblanding fra de tillidsvalgte. Mange roller til de tillidsvalgte i lønforhandlingerne - særligt på de offentlige arbejdspladser efterspørges de Der er, jf. tabel 6 ovenfor, betydelig forskel på, hvordan de privat og de offentligt ønsker at forhandle løn 8. Når der ses på de privat, er der endvidere nogen forskel på andelen, der selv ønsker at varetage lønforhandlingen, blandt de medlemmer, der er ansat på virksomheder med tillidsvalgte, hvor 68 pct. ønsker det, og de der er ansat på virksomheder uden tillidsvalgte, hvor 78 pct. ønsker det. På de offentlige virksomheder (hvor der er tillidsvalgte) er det 53 pct. af medlemmerne, der ønsker, at de tillidsvalgte skal indgå i den lokale lønforhandling, mens det på de private virksomheder (med tillidsvalgte) er 20 pct., der ønsker, at de tillidsvalgte skal indgå i lønforhandlingen, og på de private virksomheder uden tillidsvalget er det 14 pct., der ønsker det. Samlet viser analysen således, at den kollektive tilgang til lønforhandlinger er mest rodfæstet hos de offentligt medlemmer, og at den er mere rodfæstet hos medlemmerne på virksomheder med tillidsvalgte, end den er hos medlemmer uden. 7 Har svaret, at de ønsker, at der er en tillidsrepræsentant, der forhandler på deres vegne, at både de selv og en tillidsrepræsentant deltager i forhandlingen, eller at der forhandles en fælles overenskomst på deres virksomhed. 8 Dette og andre spørgsmål vedrørende lønforhandling behandles nærmere i analysen Individuel løndannelse der også udarbejdes af IDA-analyse. Side 7

8 Tabellen viser videre, at der er ønsker fra medlemmerne om, at de tillidsvalgte kan varetage flere forskellige roller i lønforhandlingerne. På de offentlige virksomheder (med tillidsvalgte) har medlemmerne et udtalt ønske om, at de tillidsvalgte dels kan deltage i de individuelle lønforhandlinger som en slags personlig rådgiver (27 pct. foretrækker, at både jeg og tillidsrepræsentanten deltager i forhandlingen ) dels at de tillidsvalgte kan varetage hele forhandlingsopgaven for den enkelte (19 pct. foretrækker, at der er en tillidsrepræsentant, der forhandler på mine vegne ). På de private virksomheder med tillidsvalgte er det mest udtalte ønske til de tillidsvalgte i relation til lønforhandlingerne, at de kan forhandle en fælles overenskomst på virksomheden (14 pct.). Analysen viser, at medlemmernes ønsker til de tillidsvalgte både peger i retning af, at de tillidsvalgte skal være personlige bisiddere, og at de skal kunne fungere som forhandlere på vegne af en større gruppe af på den enkelte virksomhed. Videre viser tabel 6, at der er en relativt stor gruppe af medlemmer på private virksomheder (14 pct.), der gerne vil have en tillidsvalgt involveret i deres lønforhandling, men som ikke er ansat på en virksomhed, der har tillidsvalgte. Effekten af tillidsvalgte IDAs medlemmer vurderer generelt, at tillidsvalgte skaber bedre løn- og arbejdsvilkår for de. 36 pct. af medlemmerne er enige eller meget enige i dette udsagn, og kun 14 pct. er uenige 9, jf. tabel 8 nedenfor. Tabel 8: Tillidsrepræsentanter skaber bedre løn- og arbejdsvilkår Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de, pct. Privat Offentligt Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen Der er nogen forskel på vurderingen blandt hhv. de privat og de offentligt. De offentligt er markant mere positive over for, om de tillidsvalgte giver værdi end de privat (hhv. 51 og 30 pct.), men en nærmere analyse viser, at denne forskel er stærkt knyttet til, om medlemmerne har tillidsvalgte på deres virksomhed eller ej (jf. tabel 8 nedenfor). Alle Medlemmer med tillidsvalgte tillægger dem større værdi end medlemmer uden. Det viser sig, at vurderingen af tillidsrepræsentanternes evne til at skabe generelt bedre løn- og arbejdsvilkår er markant mere positiv blandt medlemmerne 9 Svarere uenig eller meget uenig Side 8

9 på virksomheder, hvor der er tillidsvalgte, end den er blandt medlemmer, der er på virksomheder uden tillidsvalgte, jf. tabel 9 nedenfor. Tabel 9: Vurdering af tillidsvalgte blandt medlemmer på virksomheder med og uden tillidsvalgte Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt Privat Offentligt* med til at skabe bedre løn- Har tillidsvalgte på virksomhedevalgte på Har ikke Har tillids- og arbejdsvilkår for de, pct. virksomheden Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder, er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Dette peger på, at konkrete erfaringer med tillidsvalgte og deres indsats giver markant mere positive vurderinger af indsatsen. Medlemmerne på virksomheder, hvor der ikke er tillidsvalgte, er videre også i markant mindre grad end de øvrige i stand til at vurdere effekten af de tillidsvalgte (63 pct. svarer hverken enig eller uenig eller ved ikke ). Medlemmerne på de offentlige virksomheder (med tillidsvalgte) er den medlemsgruppe, hvor flest er positive over for værdien af de tillidsvalgte (53 pct.), og de er markant mere positive end de på private virksomheder med tillidsvalgte. 38 pct. af medlemmerne på private virksomheder med konkrete erfaringer (som har tillidsvalgte på virksomheden) vurderer, at tillidsvalgte generelt skaber bedre løn- og arbejdsvilkår, mens kun 25 pct. af medlemmerne ansat på virksomheder uden tillidsvalgte har denne vurdering. Analysen viser også, at opbakningen til de tillidsvalgtes generelle evner til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de bl.a. skal ses i lyset af, hvordan medlemmerne ønsker at forhandle løn, jf. tabel 10 nedenfor. Der er en meget stor andel af medlemmerne, der selv ønsker at forhandle løn (61 pct.), og tabellen nedenfor viser, at måden, hvorpå medlemmerne ønsker at forhandle løn, i høj grad spiller sammen med oplevelsen af, om de tillidsvalgte generelt sikrer bedre løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. I alt Side 9

10 Tabel 10: Tillidsrepræsentanter skaber bedre løn- og arbejdsvilkår i forhold til, hvordan medlemmer ønsker at forhandle løn Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de, pct. Ønsker at forhandle løn selv Ønsker at inddrage de tillidsvalgte i lønforhandlingerne 10 Alle IDA medlemmer Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen Analysen viser således, at de medlemmer, der selv vil forhandle løn, i markant mindre grad end de øvrige vurderer, at de tillidsvalgte bidrager til at skabe bedre løn og arbejdsvilkår på virksomhederne. 66 pct. af de, der vil involvere tillidsrepræsentanten i lønforhandlingerne, tillægger tillidsrepræsentanten en generel værdi 11, mens kun 23 pct. af medlemmerne, der ikke ønsker at involvere tillidsvalgte i deres lønforhandling, tillægger dem generel værdi. 10 Svarmulighed nr. 2, 3 og 4 i tabel Er meget enig eller enig i udsagnet. Side 10

11 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefforhandler Marianne Kjær eller journalist Tine Bøge. Metode Resultaterne i IDA-analyser bygger (hvis ikke andet er nævnt) på tre undersøgelser: En befolkningsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne bygger på i alt gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 65 år. Interviewene er gennemført i perioden 17. til 22. marts En virksomhedsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne er lavet på baggrund af i alt 301 gennemførte interview med virksomheder med mindst fem ingeniører ansat. Interviewene er gennemført i perioden 7. april til 15. april En medlemsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af erhvervsaktive medlemmer mellem 18 og 65 år. Af de 4709 der fik spørgeskemaet svarede de 1251, hvilket giver en svarprocent på 27. Interviewene blev foretaget i perioden 8. april til 19. april Side 11

Tryghed på arbejdsmarkedet

Tryghed på arbejdsmarkedet August 2010 Tryghed på arbejdsmarkedet Resume Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved en meget betydelig jobomsætning. Aktuelt påbegynder godt 560.000 personer årligt ny beskæftigelse.

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2%

Hvilke frynsegoder stiller din arbejdsplads til rådighed for dig som ansat? 35% 30% 17% 10% 5% 3% 1% 1% 2% FOA Fag og Arbejde Analysesektionen 28. april 2006 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde har i perioden 18. -25. april 2006 i gennemført en medlemsundersøgelse om udbredelsen

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 1. 1 Vurderinger

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) Medlemsundersøgelse om Ny Løn

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) Medlemsundersøgelse om Ny Løn Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) Medlemsundersøgelse om Ny Løn September 2004 Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) Medlemsundersøgelse om Ny Løn September 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR R E SULTATER AF K O MMUNEUNDERSØGELSE 1 Metode Valg af respondenter I kommuneundersøgelsen har sigtet været at afdække erfaringer samt holdninger til løndannelsen blandt ledere på det strategiske niveau

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

I Familie- og arbejdsliv

I Familie- og arbejdsliv HK-analyse: I Familie- og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og ønsker til arbejdstid og fleksibilitet RESUME Et flertal af HK s medlemmer mener, at det er svært at få dagligdagen til at

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer

Atypisk beskæftigelse. Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Atypisk beskæftigelse Atypisk beskæftigelse, holdninger og motiver, blandt IDAs medlemmer Februar 2017 Atypisk beskæftigelse Resume Analysen viser, at det typiske blandt IDAs medlemmer stadig er én fast

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Sagsnr. 17-212 Ref. LSH/EDO Den 3.februar 2017 Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Undersøgelsen er gennemført af Epinion for LO blandt 2.559 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af hele

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER ØKONOMISK ANALYSE Positive forventninger i de danske industrivirksomheder Jobfremgangen i 16 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet v/koncerncenterchef & fuldmægtig Lise Jürgensen Videnskabsministeriet Ministeren Departementet IT- og Telestyrelsen Forsknings-

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere