Dialog på arbejdspladserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog på arbejdspladserne"

Transkript

1 August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både IDAs medlemmer, fra befolkningen generelt og fra virksomhederne. Analysen viser også, at der på trods af IDAs store indsats for at få større tillidsrepræsentantdækning, stadig er IDA medlemmer, der finder, at det er vigtigt med den kollektive repræsentation, men som ikke har denne. Der er blandt medlemmerne stor opbakning til at have et fælles talerør i dialogen med ledelsen, og mange medlemmer mener, at de tillidsvalgte sikrer denne. Også en stor del af virksomhederne finder, at de tillidsvalgte bidrager til at kvalificere dialogen på virksomhederne og bakker på den måde op om systemet. Der er andre roller til de tillidsvalgte end at sikre dialog på virksomhederne. Medlemmerne har ønsker om, at de tillidsvalgte både skal varetage rollen som personlig bisidder og som forhandler på det kollektive niveau i lønforhandlingerne. Der er i denne sammenhæng markante forskelle på forventningerne hos hhv. de offentligt og de privat medlemmer. Særligt blandt de offentligt og blandt andre medlemmer med tillidsvalgte på arbejdspladsen er der en positiv vurdering af de tillidsvalgtes indsats, men ikke alle kan se værdien af de tillidsvalgtes arbejde. En stor gruppe medlemmer har ikke tilstrækkeligt kendskab til de tillidsvalgtes arbejde til at kunne vurdere effekten af det. Dette peger på et behov for at synliggøre den indsats, de tillidsvalgte yder på virksomhederne. Anbefalinger Virksomhederne bør deltage aktivt, både lokalt og centralt, i IDAs indsats for at få flere og bedre tillidsvalgte på virksomhederne for derigennem at udvikle og forbedre dialogen mellem ledelse og medarbejdere, hvilket vil være til gavn for udvikling af virksomhederne. IDA og virksomhederne skal sammen aktivt arbejde for at udvikle rollen som tillidsvalgt, herunder både hvilke opgaver de tillidsvalgte kan varetage på hhv. offentlige og private arbejdspladser og hvilket perspektiv, de tillidsvalgte har på hvervet. IDA og virksomhederne skal sammen gøre en ekstraordinær indsats for at synliggøre de tillidsvalgtes indsats. Der bør gennemføres fælles projekter med fokus på at afdække og formidle best practice og gennemføre evalueringer af arbejdet lokalt på virksomhederne.

2 Dialog på arbejdspladsen For at kortlægge medlemmernes og befolkningens holdning til en række spørgsmål om dialog og de tillidsvalgtes rolle på arbejdspladsen har IDA gennemført tre spørgeundersøgelser. Én blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen mellem 18 og 65 år, én blandt et repræsentativt udsnit af IDAs erhvervsaktive medlemmer og én blandt 300 virksomheder med mindst fem ingeniører ansat. De enkelte undersøgelser er nærmere beskrevet i metodeboksen sidst i analysen. Behov for et fælles talerør i dialogen med ledelsen Dialogen mellem og ledelse på den enkelte arbejdsplads er ofte af afgørende betydning for den konkrete udformning af de løn- og arbejdsvilkår, der gælder for den enkelte. IDA arbejder målrettet for at øge antallet af tillidsvalgte i virksomhederne og har tidligere igangsat analysearbejde 1 blandt de tillidsvalgte om bl.a. deres vurdering af, hvordan indsatsen kan styrkes. I denne analyse er der fokus på, hvordan befolkningen, medlemmerne og virksomhederne opfatter de tillidsvalgte og deres rolle i forhold til dialogen på virksomhederne mv. IDA har samlet ca tillidsvalgte, som på forskellig vis indgår i de lokale forhandlinger om en bred vifte af forhold. Opgaverne for de tillidsvalgte defineres dels af lovgivningen og af overenskomsterne, dels af de lokale aftaler. Hermed står de tillidsvalgte typisk over for mange forskellige udfordringer. Vigtigt med fælles talerør i dialogen med ledelsen Der er blandt IDAs medlemmer stor enighed om, at det er vigtigt at have et fælles talerør i dialogen med ledelsen (64 pct.). Det er således en relativt stor gruppe af medlemmerne, der prioriterer den kollektive repræsentation i dialogen med ledelsen, jf. tabel 1. Tabel 1: Vigtighed af fælles talerør i dialogen med ledelsen Det er vigtigt, at medarbejderne har et fælles talerør i dialogen med ledelsen, pct. Har ledelsesopgaver Har ikke ledelsesopgaver Privat Offentligt Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Kilde: Medlemsundersøgelsen I alt Samtidig er der en relativt stor gruppe (31 pct.), der ikke formulerer en entydig mening om dette forhold 2, mens kun en lille gruppe (5 pct.) er direkte uenige i, at det er vigtigt med et fælles talerør i dialogen med ledelsen. Alle 1 Styrkelse af rådgivning lokalt. Input fra IDAs tillidsvalgte Rambøll Svarer hverken enig eller uenig eller ved ikke. Side 2

3 Tabellen ovenfor viser, at der er størst tilslutning til den kollektive tilgang til dialogen blandt medlemmer uden ledelsesopgaver (68 pct.) og mindst blandt medlemmer med ledelsesopgaver (61 pct.). Medlemmer med ledelsesopgaver har hermed et mindre, men langt fra helt fraværende, behov for en kollektiv repræsentation i dialogen med ledelsen. Videre viser tabel 2 nedenfor, at der er sammenhæng mellem at se værdien af et kollektivt talerør i dialogen med ledelsen og at være ansat på en virksomhed, hvor der er en tillidsrepræsentant/tillidsvalgt. Særligt medlemmerne på virksomheder med tillidsvalgte ønsker et fælles talerør 74 pct. af medlemmerne på private virksomheder med tillidsvalgte og 81 pct. af medlemmerne på offentlige virksomheder med tillidsvalgte peger på vigtigheden af en kollektiv tilgang til dialogen, mens 43 pct. af medlemmerne ansat på private virksomheder uden tillidsvalgte finder, at det er vigtigt. Tabel 2: Vigtighed af fælles talerør i dialogen med ledelsen, for privat- og offentligt og om der er tillidsvalgt eller ej på virksomheden Det er vigtigt at medarbejderne har et fælles talerør i dialogen med ledelsen, pct. Med tillidsvalg Privat Uden tillidsvalgte Offentligt * Med tillidsvalgt Alle IDA medlemmer Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Når 43 pct. af de medlemmer, der er ansat på private virksomheder uden tillidsvalgte, finder, at det er vigtigt med et fælles talerør i dialogen med ledelsen, viser det, at der er et behov for at øge antallet af tillidsvalgte. Denne gruppe har ikke den ønskede kollektive repræsentation i form af en tillidsvalgt, og samlet er det ca. 13 pct. 3 af de privat, der finder, at det er vigtigt med et fælles talerør, men ikke har en tillidsvalgt på deres virksomhed. Særligt på store virksomheder ønsker et fælles talerør ed ledelsen Analysen viser videre, at der er markante forskelle på vurdering af vigtigheden af et fælles talerør i dialogen med ledelsen, afhængig af om medlemmerne er ansat på små eller på store virksomheder, jf. tabel 3 nedenfor pct. har ikke tillidsvalgte på deres virksomhed, og af disse finder 43 pct., at det er vigtigt med fælles talerør. 43 pct. af de 30 pct. er ca. 13 pct. af de privat. Side 3

4 Tabel 3: Vigtighed af fælles talerør i dialogen med ledelsen, afhængig af virksomhedsstørrelse Det er vigtigt, at medarbejderne har et fælles talerør i dialogen med ledelsen, pct. Under Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen Medlemmerne på de mindre virksomheder finder det generelt mindre vigtigt at have et fælles talerør end medlemmerne på de større virksomheder. 43 pct. af medlemmerne på virksomheder med under 20 finder, at det er vigtigt, mens 66 pct. af medlemmerne på virksomheder med 100 eller flere finder, at det er vigtigt 4. Dette afspejler givet, at afstanden mellem medarbejder og ledelse er mindre på de små virksomheder. Men det kan også være et udtryk for, at medlemmerne på de mindre virksomheder i mindre omfang end de på de større virksomheder oplever at have behov for får koordineret holdninger mv. for at kunne indgå i dialogen med ledelsen på en kvalificeret måde. I alt Virksomhederne sætter stor pris på de tillidsvalgte Virksomhedernes vurdering af tillidsvalgte Blandt ingeniørvirksomhederne er der en udbredt holdning om, at de tillidsvalgte generelt bidrager til at kvalificere dialogen på virksomheden mellem de og ledelse, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Tillidsrepræsentanter skaber dialog Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre dialog med ledelsen, pct. Ingeniørvirksomheder Meget enig 18 Enig 33 Hverken enig eller uenig 13 Uenig 11 Meget uenig 4 Ved ikke 20 I alt 100 Kilde: Virksomhedsundersøgelsen. Virksomhederne: De tillidsvalgte skaber bedre dialog 51 pct. af virksomheder finder, at de tillidsvalgte er med til at skabe bedre dialog mellem de og ledelsen 5. 4 Enig eller meget enig i udsagnet. 5 Er enige eller meget enige i udsagnet. Side 4

5 Virksomhederne har således en meget positiv indstilling til tillidsrepræsentantsystemet. Kun 15 pct. af virksomhederne vurderer, at de tillidsvalgte ikke bidrager positivt til dialogen på arbejdspladsen. Dette peger på, at der på virksomhedssiden er et stort potentiale for at få tillidsvalgte og derigennem udvikle dialogen på virksomhederne. Befolkningen: De tillidsvalgte skaber bedre løn- og arbejdsvilkår Tillidsvalgte giver bedre løn- og arbejdsvilkår Befolkningen bakker også i høj grad op om systemet med tillidsvalgte på virksomhederne. Det er således halvdelen af befolkningen, der vurderer, at de tillidsvalgte skaber bedre løn- og arbejdsvilkår for de. Tabel 5: Tillidsrepræsentanter skaber bedre løn- og arbejdsvilkår Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de, pct. Befolkningen Meget enig 14 Enig 36 Hverken enig eller uenig 27 Uenig 8 Meget uenig 4 Ved ikke 11 I alt 100 Kilde: Befolkningsundersøgelsen Der er også her kun en meget lille gruppe, 12 pct., der er uenig i dette forhold og finder, at de tillidsvalgte ikke er i stand til at skabe bedre løn og arbejdsvilkår. Mange roller til de tillidsvalgte De tillidsvalgte oplever at have mange roller 6, men en tværgående og central rolle for IDAs tillidsvalgte er at understøtte dialogen mellem de og ledelsen på virksomhederne. Vurderingen af de tillidsvalgtes evne til at kvalificere dialogen på virksomhederne er meget stor blandt medlemmer på virksomheder, hvor der er tillidsvalgte, jf. tabel 6 nedenfor. 6 Styrkelse af rådgivning lokalt. Input fra IDAs tillidsvalgte Rambøll Side 5

6 Tabel 6: Tillidsrepræsentanter skaber dialog blandt medlemmer på virksomheder med og uden tillidsvalgte /privat og offentligt Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre dialog med ledelsen Privat Har tillidsvalgte på virksomheden Har ikke Offentligt * Har tillidsvalgte Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen. * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder, er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Medlemmernes vurdering varierer betydeligt med deres erfaringer med tillidsvalgte på virksomheden. Andelen, der har en positiv vurdering af de tillidsvalgtes rolle, stiger, når medlemmerne er på virksomheder, hvor der er tillidsvalgte. I alt Medlemmer med erfaring med tillidsvalgte er mere positive end andre Henholdsvis 50 pct. af de medlemmer, der er ansat på private virksomheder, og 53 pct. af de medlemmer, der er ansat på offentlige virksomheder med tillidsvalgte, finder således, at de tillidsvalgte er med til at skabe bedre dialog, mens kun 28 pct. af medlemmerne på private virksomheder uden tillidsvalgte, har denne opfattelse. Der er dog også blandt de medlemmer, der er ansat på virksomheder med tillidsvalgte, en gruppe, der ikke kan tilslutte sig udsagnet om, at dialogen forbedres ved at have tillidsvalgte. Det er meget få medlemmer, der har en negativ vurdering af udsagnet om de tillidsvalgtes rolle for dialogen på virksomheden (11 pct. af alle medlemmerne). Men der er en stor gruppe (40 pct.) af de medlemmer, der er ansat på en privat virksomhed med tillidsvalgte, der enten svarer neutralt eller svarer ved ikke til udsagnet om tillidsrepræsentanternes rolle i forhold til kvaliteten af dialogen på virksomhederne. At den store gruppe, der ikke kan tilslutte sig udsagnet om tillidsvalgtes evne til at skabe bedre dialog på arbejdspladserne, også findes på de virksomheder, hvor der er tillidsvalgte, viser, at der er behov for at arbejde for at synliggøre den indsats, de tillidsvalgte gør på virksomhederne. Inddragelse i lønforhandlingerne Der er en relativt stor del af medlemmerne, der ønsker, at de tillidsvalgte skal deltage i deres lønforhandling, jf. tabel 7 nedenfor. Side 6

7 Tabel 7: Hvordan skal lønforhandlingen foregå, afhængig af om der er tillidsvalgte på virksomheden? Hvordan skal lønforhandlingen foregå?, pct. Private Har tillidsvalgte på virksomheden Har ikke Offentlige* Har tillidsvalgte på virksomheden Alle IDA medlemmer Jeg foretrækker selv at forhandle med nærmeste chef eller ledelsen enig Jeg foretrækker at der er en tillidsrepræsentant der forhandler på mine vegne Jeg foretrækker at både jeg og tillidsrepræsentanten deltager i forhandlingen Jeg foretrækker at der forhandles en fælles overenskomst på min virksomhed Jeg foretrækker at der ikke forhandles lokalt, men at der forhandles en fælles overenskomst mellem arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer På anden måde Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen. * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder, er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Næsten hver fjerde (24 pct.) af medlemmerne foretrækker, at de tillidsvalgte deltager i deres lønforhandling på den ene eller anden måde 7. Men hovedparten af medlemmerne (61 pct.) ønsker dog at håndtere lønforhandlingen selv uden indblanding fra de tillidsvalgte. Mange roller til de tillidsvalgte i lønforhandlingerne - særligt på de offentlige arbejdspladser efterspørges de Der er, jf. tabel 6 ovenfor, betydelig forskel på, hvordan de privat og de offentligt ønsker at forhandle løn 8. Når der ses på de privat, er der endvidere nogen forskel på andelen, der selv ønsker at varetage lønforhandlingen, blandt de medlemmer, der er ansat på virksomheder med tillidsvalgte, hvor 68 pct. ønsker det, og de der er ansat på virksomheder uden tillidsvalgte, hvor 78 pct. ønsker det. På de offentlige virksomheder (hvor der er tillidsvalgte) er det 53 pct. af medlemmerne, der ønsker, at de tillidsvalgte skal indgå i den lokale lønforhandling, mens det på de private virksomheder (med tillidsvalgte) er 20 pct., der ønsker, at de tillidsvalgte skal indgå i lønforhandlingen, og på de private virksomheder uden tillidsvalget er det 14 pct., der ønsker det. Samlet viser analysen således, at den kollektive tilgang til lønforhandlinger er mest rodfæstet hos de offentligt medlemmer, og at den er mere rodfæstet hos medlemmerne på virksomheder med tillidsvalgte, end den er hos medlemmer uden. 7 Har svaret, at de ønsker, at der er en tillidsrepræsentant, der forhandler på deres vegne, at både de selv og en tillidsrepræsentant deltager i forhandlingen, eller at der forhandles en fælles overenskomst på deres virksomhed. 8 Dette og andre spørgsmål vedrørende lønforhandling behandles nærmere i analysen Individuel løndannelse der også udarbejdes af IDA-analyse. Side 7

8 Tabellen viser videre, at der er ønsker fra medlemmerne om, at de tillidsvalgte kan varetage flere forskellige roller i lønforhandlingerne. På de offentlige virksomheder (med tillidsvalgte) har medlemmerne et udtalt ønske om, at de tillidsvalgte dels kan deltage i de individuelle lønforhandlinger som en slags personlig rådgiver (27 pct. foretrækker, at både jeg og tillidsrepræsentanten deltager i forhandlingen ) dels at de tillidsvalgte kan varetage hele forhandlingsopgaven for den enkelte (19 pct. foretrækker, at der er en tillidsrepræsentant, der forhandler på mine vegne ). På de private virksomheder med tillidsvalgte er det mest udtalte ønske til de tillidsvalgte i relation til lønforhandlingerne, at de kan forhandle en fælles overenskomst på virksomheden (14 pct.). Analysen viser, at medlemmernes ønsker til de tillidsvalgte både peger i retning af, at de tillidsvalgte skal være personlige bisiddere, og at de skal kunne fungere som forhandlere på vegne af en større gruppe af på den enkelte virksomhed. Videre viser tabel 6, at der er en relativt stor gruppe af medlemmer på private virksomheder (14 pct.), der gerne vil have en tillidsvalgt involveret i deres lønforhandling, men som ikke er ansat på en virksomhed, der har tillidsvalgte. Effekten af tillidsvalgte IDAs medlemmer vurderer generelt, at tillidsvalgte skaber bedre løn- og arbejdsvilkår for de. 36 pct. af medlemmerne er enige eller meget enige i dette udsagn, og kun 14 pct. er uenige 9, jf. tabel 8 nedenfor. Tabel 8: Tillidsrepræsentanter skaber bedre løn- og arbejdsvilkår Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de, pct. Privat Offentligt Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen Der er nogen forskel på vurderingen blandt hhv. de privat og de offentligt. De offentligt er markant mere positive over for, om de tillidsvalgte giver værdi end de privat (hhv. 51 og 30 pct.), men en nærmere analyse viser, at denne forskel er stærkt knyttet til, om medlemmerne har tillidsvalgte på deres virksomhed eller ej (jf. tabel 8 nedenfor). Alle Medlemmer med tillidsvalgte tillægger dem større værdi end medlemmer uden. Det viser sig, at vurderingen af tillidsrepræsentanternes evne til at skabe generelt bedre løn- og arbejdsvilkår er markant mere positiv blandt medlemmerne 9 Svarere uenig eller meget uenig Side 8

9 på virksomheder, hvor der er tillidsvalgte, end den er blandt medlemmer, der er på virksomheder uden tillidsvalgte, jf. tabel 9 nedenfor. Tabel 9: Vurdering af tillidsvalgte blandt medlemmer på virksomheder med og uden tillidsvalgte Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt Privat Offentligt* med til at skabe bedre løn- Har tillidsvalgte på virksomhedevalgte på Har ikke Har tillids- og arbejdsvilkår for de, pct. virksomheden Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen * Der er ikke udarbejdet en opgørelse over medlemmer ansat på offentlige virksomheder uden tillidsvalgte, da datagrundlaget er for spinkelt for denne gruppe (næsten alle medlemmer ansat på offentlige virksomheder, er ansat på virksomheder med tillidsvalgte). Dette peger på, at konkrete erfaringer med tillidsvalgte og deres indsats giver markant mere positive vurderinger af indsatsen. Medlemmerne på virksomheder, hvor der ikke er tillidsvalgte, er videre også i markant mindre grad end de øvrige i stand til at vurdere effekten af de tillidsvalgte (63 pct. svarer hverken enig eller uenig eller ved ikke ). Medlemmerne på de offentlige virksomheder (med tillidsvalgte) er den medlemsgruppe, hvor flest er positive over for værdien af de tillidsvalgte (53 pct.), og de er markant mere positive end de på private virksomheder med tillidsvalgte. 38 pct. af medlemmerne på private virksomheder med konkrete erfaringer (som har tillidsvalgte på virksomheden) vurderer, at tillidsvalgte generelt skaber bedre løn- og arbejdsvilkår, mens kun 25 pct. af medlemmerne ansat på virksomheder uden tillidsvalgte har denne vurdering. Analysen viser også, at opbakningen til de tillidsvalgtes generelle evner til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de bl.a. skal ses i lyset af, hvordan medlemmerne ønsker at forhandle løn, jf. tabel 10 nedenfor. Der er en meget stor andel af medlemmerne, der selv ønsker at forhandle løn (61 pct.), og tabellen nedenfor viser, at måden, hvorpå medlemmerne ønsker at forhandle løn, i høj grad spiller sammen med oplevelsen af, om de tillidsvalgte generelt sikrer bedre løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. I alt Side 9

10 Tabel 10: Tillidsrepræsentanter skaber bedre løn- og arbejdsvilkår i forhold til, hvordan medlemmer ønsker at forhandle løn Tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er generelt med til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for de, pct. Ønsker at forhandle løn selv Ønsker at inddrage de tillidsvalgte i lønforhandlingerne 10 Alle IDA medlemmer Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke I alt Kilde: Medlemsundersøgelsen Analysen viser således, at de medlemmer, der selv vil forhandle løn, i markant mindre grad end de øvrige vurderer, at de tillidsvalgte bidrager til at skabe bedre løn og arbejdsvilkår på virksomhederne. 66 pct. af de, der vil involvere tillidsrepræsentanten i lønforhandlingerne, tillægger tillidsrepræsentanten en generel værdi 11, mens kun 23 pct. af medlemmerne, der ikke ønsker at involvere tillidsvalgte i deres lønforhandling, tillægger dem generel værdi. 10 Svarmulighed nr. 2, 3 og 4 i tabel Er meget enig eller enig i udsagnet. Side 10

11 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefforhandler Marianne Kjær eller journalist Tine Bøge. Metode Resultaterne i IDA-analyser bygger (hvis ikke andet er nævnt) på tre undersøgelser: En befolkningsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne bygger på i alt gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 65 år. Interviewene er gennemført i perioden 17. til 22. marts En virksomhedsundersøgelse gennemført for IDA af Capacent. Resultaterne er lavet på baggrund af i alt 301 gennemførte interview med virksomheder med mindst fem ingeniører ansat. Interviewene er gennemført i perioden 7. april til 15. april En medlemsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af erhvervsaktive medlemmer mellem 18 og 65 år. Af de 4709 der fik spørgeskemaet svarede de 1251, hvilket giver en svarprocent på 27. Interviewene blev foretaget i perioden 8. april til 19. april Side 11

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 1. 1 Vurderinger

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis

Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis Diplomuddannelser for socialrådgivere Anvendelse og motivation samt overførsel af viden til praksis En undersøgelse blandt socialrådgivere, ledere og undervisere gennemført af KL og DS, august 2010-april

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder

Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark INDHOLD INDLEDNING 4 Baggrunden for kampagnen 4 Kampagnens forløb 5 Om evalueringen 6 Læsevejledning

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere