Strategi- og handleplan Hellerup Skole. Justeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi- og handleplan Hellerup Skole. Justeret"

Transkript

1 Strategi- og handleplan Hellerup Skole Justeret

2 1. Skolens helhedsvurdering i den seneste kvalitetsrapport fra efteråret 2009 Hvor vil Hellerup skole sætte ind for at imødekomme udfordringerne belyst i vurderingen og ud fra hvilke tiltag? Hellerup skole har i år et indsatsområde omkring styrket faglighed, arbejds- og undervisningsmiljø samt elevadfærd i udskolingen. Vi har i den forbindelse brugt mange ressourcer på at indrette udskolingen i forskellige læringszoner ved hjælp af gulvtæpper og møbler, der markerer forskelle mellem læringsmiljøer og gangarealer. Vi kan allerede nu se resultatet af indsatsen i form af en klarere struktur omkring og rammesætning af læringen, samt en mere hensigtsmæssig elevadfærd. Indsatsen har et dobbelt formål, idet vi både har fokus på en styrkelse af det faglige niveau i udskolingen og et fokus på fastholdelse og stabilitet i elevgruppen i udskolingen. Vi oplever allerede nu stor tilfredshed med de nye tiltag blandt skolens elever på 7-9. årgang, og det er vores klare forventning, at vi i løbet af få år vil opleve større elevtilfredshed i udskolingen samt bedre faglige resultater. Hvilke tiltag har skolen allerede iværksat for at imødekomme udfordringerne? Læseindsatsen er højt prioriteret i dette skoleår. På alle klassetrin afholdes læsekonferencer med deltagelse af relevante lærere, læsevejledere og ledelse. Der udarbejdes endvidere en decentral læsepolitik, som vil sikre progressionen i skolens læseindsats med relevante nedslag i form af tests, screeninger mv. Læseindsatsen gennemføres endvidere i tæt samarbejde med skolens øvrige ressourceindsats, som det nye ressourceteam, team Sirius, står for. Endvidere satser skolen i disse år på kompetenceudvikling af faglige vejledere, der kan sikre den nødvendige støtte til skolens faglærere samt arbejde med faglige progression på tværs af årgange og trin. Pt. har Hellerup skole faglige vejledere under uddannelse i følgende fag: engelsk, matematik, dansk, naturfag samt 2 læsevejledere. Hvordan er skolebestyrelsen blevet involveret Nærværende tekst er drøftet med skolebestyrelsen på deres møde den 21. september

3 2. Fremadrettede mål Mål 1. Proaktiv kommunikation og den attraktive arbejdsplads Det overordnede formål er at udvikle en proaktiv kommunikationskultur på Hellerup Skole, som dels kan understøtte skolens arbejde med at sikre et godt omdømme internt og eksternt dels kan understøtte et godt skole-hjem samarbejde samt et godt arbejdsklima for skolens medarbejdere. Indsatser Succeskriterier Starttidspunkt Efter en god og konstruktiv proces henover foråret 2010 vedtog skolebestyrelsen i juni 2010 de nye Principper for god kommunikation mellem skole og hjem. På denne baggrund er det målet, at kommunikation mellem skole og hjem styrkes med henblik på at sikre god overensstemmelse omkring de gensidige forventninger skole-hjem imellem. God kommunikation mellem medarbejdere - Intern i team og mellem team - skal endvidere Alle teams redegør for deres informationsstrategi ift hjemmene i teamets årsplan samt på det 1. forældremøde i det nye skoleår. I opsamlingen fra den netop afsluttede APV afdækkes det, om medarbejderne oplever kommunikation som et område, der negativt udfordrer deres trivsel på arbejdspladsen. Hvis det er tilfældet, udarbejdes en handleplan med afsæt i skolebestyrelsens principper for kommunikation mellem skole og hjem. Skolebestyrelsens nye principper for kommunikation mellem skole og hjem drøftes på årets første kontaktforældremøde i oktober mhp at øge forældrekredsens kendskab til principperne og drøfte, hvordan principper kan omsættes til praksis i hverdagen. Trygfonden genansøges (nu med anbefalinger fra diverse skoleledere) i foråret 2011 om støtte til igangsættelse af projekt Fra en ubevidst August 2010 Oktober 2010 Foråret

4 understøtte Hellerup skoles ambition om at være en attraktiv arbejdsplads. konfliktkultur til en bevidst konfliktstrategi. Projektet har til formål at arbejde med en såkaldte winwin konfliktstrategi på alle niveauer af skolens liv, dvs. barn-barn, barnvoksen, voksen-voksen. Såfremt projektet bevilges støtte vil det blive gennemført med hjælp fra 2 konsulenter udefra med viden om mægling og konflikthåndtering. Den eksterne kommunikation med både nationale og internationale samarbejdspartnere fortsættes og udbygges for at bidrage til medarbejdernes opfattelse af Hellerup Skole som en attraktiv arbejdsplads: a) Samarbejdet med Microsoft, hvor Hellerup Skole igen er udvalgt til Mentorskole for 8 europæiske partner schools, og hvor to lærere skal deltage i Verdensfinalen i Cape Town for innovative undervisningsprojekter. Ad a) Der er ved udgangen af skoleåret etableret fælles samarbejde med andre skoler indenfor microsoft-samarbejdet. Ad b) Der foretages i dette skoleår udveksling af lærere mellem de to skoler i Human Scale projektet. Ad c) Besøgsordningen prioriteres på alle niveauer i organisationen mhp dels at styrke skolens omdømme dels at præge den nationale uddannelsesdagsorden. b) Samarbejdet med Stanley Park High School i London som led i Human Scale-projektet. c) Fortsættelse af skolens 4

5 besøgskorps af medarbejdere samt ledelse, der tager imod besøg fra ind- og udland, herunder mange internationale beslutningstagere på skoleområdet. Mål 2. Børnenes potentialer: den faglige og sociale trivsel For alle børn gælder det, at god social trivsel er en forudsætning for god faglig trivsel, ligesom god faglig trivsel understøtter den sociale trivsel. Hellerup skole har i det kommende år fokus på at afprøve nye tiltag, der 1) Styrker de særligt udsatte børns faglige og sociale udvikling og trivsel 2) Styrker udfoldelsen af alle børns faglige potentialer. Indsatser Succeskriterier Starttidspunkt Der afprøves en række gruppeordninger for børn med særlige behov. Ordningerne har til formål at give børn med særlige behov bedre betingelser for faglig og social trivsel via en tilknytning til en gruppe af børn med samme eller lignende udfordringer og behov. Ressourceteamet identificerer, hvilke indskolings- og mellemtrinsbørn med særlige behov, som kan have glæde af at indgå i forskellige gruppeordninger. I skoleåret afprøves der forløb med hhv. en svømmegruppe, en skovgruppe samt en identitetsgruppe. Sirius gennemfører i foråret 2011 gruppeinterviews af børn i de 3 gruppeordninger mhp at måle deres faglige og sociale trivsel. August 2010 Gruppeordningerne er vores Service i Udvikling - bud på en organisering, som er både mere 5

6 omkostningseffektiv og har højere kvalitet. Videreudvikling af lektiecaféen Klar til i morgen for alle skolens børn Kompetencen til at kunne læse udgør fundamentet for al faglig indlæring, og er derfor helt central ift den faglig progression. Hellerup skole vil derfor opprioritere læse-indsatsen på alle klassetrin, med inddragelse af både børn, forældre, skolebestyrelse samt medarbejdere. Som supplement til den traditionelle lektiecafé Klar til i morgen etableres en mere kreativ variant, hvor børn kan arbejde med billedkunst og andre kreative fagområder, der understøtter projektarbejde og lignende. Sirius gennemfører i foråret 2011 en evaluering af elevernes udbytte af Klar til i morgen. Der udarbejdes endvidere statistik over antal daglige deltagere i lektiecafeen som dokumentationsmateriale ift at evaluere på lektiecaféens faglige resultater. I efteråret 2010 færdiggøres Hellerup skoles læsepolitik. Formålet med læsepolitikken er at skabe en klar progression gennem hele skoleforløbet for elevens skriftsproglige udvikling. I skoleåret prioriteres der ressourcer til 3 læsevejledere, heraf en på fuld tid, som sammen med skolens dansklærere gennemfører læsetests og efterfølgende læsekonferencer i alle klasser i henhold til skolens evalueringsplan. Indenfor 3-4 år ses en klar forbedring af læseresultater for klasse set i forhold til læseresultater fra læsetests i foråret Skoleåret November 2010 Skoleåret Skoleåret

7 Mål 3. God børnetrivsel forudsætter hensigtsmæssig adfærd og gode relationer. Hellerup skoles bestyrelse, ledelse samt ressourceteam udarbejdede i 2009 en trivselspolitik, Vi vil trives, som anviser diverse tiltag ift at styrke børnenes faglige og sociale trivsel. Trivselspolitikken skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets fokus på at styrke børnenes trivsel i skolen, som sidste år udmøntes i et krav til alle skolebestyrelsen om, at der skulle vedtages et værdiregelsæt pr. 1. august I skoleåret gennemfører Hellerup skole yderligere en tværgående indsats på hele skolen omkring God inde- og udeadfærd med det formål at styrke skolens undervisningsmiljø børnenes arbejdsmiljø! Indsatser Succeskriterier Tidsramme Der arbejdes på alle niveauer af skolen med god inde- og udeadfærd, herunder værdier omkring sprog, den fysisk adfærd inde i huset og på udearealerne samt det relationelle aspekt af god trivsel. Der udarbejdes en procesplan for diverse indsatser på tværs af skolen med inddragelse af både børn, skolebestyrelse samt medarbejdere. Der etableres en legebande, hvor børn fra 5. klasserne iværksætter udelege for indskolingen med fokus på at styrke børnenes relationer til hinanden samt deres glæde ved leg og bevægelse. På skolernes trivselsdag d. 4. marts arbejdes der med god inde- og udeadfærd med afsæt i Vi vil trives. I skoleåret gennemføres en UndervisningsMiljøVurdering (UMV) blandt alle børn. Den tværgående indsats evalueres foråret 2011, så den i sammenhæng med resultatet af UMV en kan danne basis for handleplan for eventuelle yderligere indsatser. Skoleåret

8 Mål 4. Fremtidens udskoling Future College Hellerup skole deltager sammen med Gentofte skole, 10-klassescentret på Ungdomsskolen samt Aurehøj Gymnasium i et udviklingsprojekt mhp at redesigne indhold og rammer omkring læring for unge i folkeskolens sidste årgange samt på ungdomsuddannelserne. Formålet med udviklingsprojektet er dels at give teenagere et nyt skoletilbud som matcher kompetencebehovet ift deres aktuelle og fremtidige livssituation. Indsatser Succeskriterier Tidsramme I afprøver 8 klasser på Hellerup skole, 10. klasse på Ungdomsskolen samt 1. g. på Aurehøj Gymnasium en række elementer, som på sigt forventes at skulle indgå i Future College. Det drejer sig fx om øget fokus på de enkelte elevers behov og læreprocesser, brug af øget undervisnings-differentiering, øget brug af projektarbejdsformen, hjemmearbejdsdage, øget anvendelse af IT/medier samt brug af tutor/mentor-ordninger mv. At Hellerup Skoles fire 8.klasser arbejder tættere sammen som en storgruppe. At lærerteamet på 8.kl.trin i skoleåret gennemfører en ny kontaktlærerstruktur som erstatning for den traditionelle klasselærerstruktur. At eleverne på 8.kl.trin oplever undervisningen og de øvrige elementer i Future College så spændende, at de fastholdes på Hellerup Skole og færdiggør deres folkeskole her (mål for 2012). Skoleåret Skolens læringsgrundlag 8

9 Springbrættet livstrampolinen i mulighedernes skole. Nedenstående redegøres for skolens mission, vision og værdier, som tilsammen er afsættet for den pædagogiske praksis og medmenneskelige omgangsform som børn, forældre og medarbejdere vil møde på Hellerup Skole. Indledning Foranderlighed som vilkår Børn, der vokser op i dag, vil i løbet af deres liv komme til at møde flere mennesker, høre flere sprog og opleve flere steder end deres forældre. Efter al sandsynlighed kommer de i løbet af deres liv til at håndtere flere uddannelser og jobsituationer, end det har været tilfældet for alle tidligere generationer. Verden er og bliver mere varieret, foranderlig og uforudsigelig end nogensinde før. Udfordringen for Hellerup Skole er, at vi skal forberede børnene på en globaliseret fremtid, som vi ved mindre og mindre om grundet den høje forandringshastighed i samfundet. Vi kan ikke fortælle børnene, hvad de skal foretage sig i den enkelte situation, da vi ikke kan forudsige, hvordan disse situationer bliver. Kompetencer i fremtidens samfund Formålet med Hellerup skole er således at give vores børn et stærkt fagligt -og dannelsesmæssigt springbræt til resten af livet. Vi skal sikre, at skolens børn får de nødvendige kundskaber og færdigheder, samtidig med at vi understøtter børnene i at blive kompetente, rummelige, videbegærlige og ansvarsbevidste samfundsborgere. Når den verden som venter vores børn er mere foranderlig og uforudsigelig, så bliver opgaven at udvikle børnenes evne til at lære af nye situationer, at være kritiske og kunne indse, hvad der er væsentligt og handle derefter. Vi skal udvikle deres blik for nye situationer, og vi skal lære dem at udvikle standpunkter, kommunikere dem og argumentere for dem. En foranderlig verden stiller krav om en fleksibel og omstillingsparat skole. Det betyder, at Hellerup Skole ser anderledes ud både arkitektonisk, som læringsrum og i børne- og læringssynet - i forhold til dét, som mange traditionelt forbinder med en folkeskole. Mission På Hellerup Skole skal alle børn lære mere, de skal lære at lære, og de skal lære, hvordan de hver især lærer bedst. Hellerup Skole ønsker at skabe mennesker, som kan deltage aktivt i og være med til at udforme det samfundsmæssige samvær. Det drejer sig om at udvikle evnen til at leve i forskellige kulturelle sammenhænge, at indgå i samfundet sammen med andre mennesker med forskellige baggrunde og livsprojekter, og at kunne tackle situationer, man ikke tidligere har befundet sig i. 9

10 Skolens mål er at ruste vores børn til at være fællesskabsorienterede individer, konstruktivt kritiske medborgere samt faglige -og kundskabsmæssige ressourcepersoner i fremtidens velfærdssamfund. Vision På Hellerup Skole lægger vi vægt på at betragte og behandle børnene som individer i et naturligt og forpligtende samspil med det dannende fællesskab. God trivsel - både som individ og i gruppen - er en forudsætning for at børn har lyst og overskud til at gå på opdagelse og tilegne sig ny viden. Vi tror på, at børn skal nyde (tryghed, glæde, godt kammeratskab) før de kan yde. Derfor har vores sprog og kommunikation afsæt i en anerkendende tilgang med fokus på dét der lykkes og fungerer. Vores pædagogiske principper er funderet i blandt andet Howard Gardners teori om de mange intelligenser samt Dunn & Dunn s teorier om læringsstile. Vi arbejder ud fra et grundsyn om, at børn lærer forskelligt, og at de får optimalt udbytte af læringen, hvis de får lov at arbejde under omstændigheder, der passer til den måde, de lærer bedst på. Vi har fokus på, diskuterer og analyserer, hvordan børnene lærer, hvordan de udtrykker sig og løser problemer indenfor de forskellige kundskabsområder. Vi har fokus på, at børnenes forskellige evner bliver udfordret lige fra IT-kompetencer til de sanselige og motoriske kompetencer. De kreative fag, såsom musik, idræt, håndarbejde mv. prioriteres derfor højt i undervisningen. Værdier Ni vigtige værdier for Hellerup Skole er: Mangfoldighed * Udfordring * Engagement Undren * Selvværd * Glæde Kreativitet * Målrettethed * Faglig udvikling Se i øvrigt skolens samlede værdigrundlag på skolens hjemmeside. Praksis Vores praksis på Hellerup Skole hviler på 8 pædagogiske og organisatoriske grundpiller i uprioriteret rækkefølge: 1) Trivsel God trivsel er en forudsætning for et velfungerende læringsmiljø. Børn skal føle sig trygge, oplever anerkendelse, have en æstetisk ramme at arbejde i og udvikle gode venskaber. Ellers kan man som individ ikke realisere sit fulde potentiale. Et godt læringsmiljø for børn er derfor helt centralt. 2) Faglighed og tværfaglighed. Årsplanen er en vekselvirkning mellem faglige og tværfaglige projektperioder, og perioder med fagopdelt undervisning, også kaldet kursusuger. Projektarbejde stimulerer blandt andet børnenes 10

11 evne til arbejde med problemformuleringer, at opsøge viden, samt at arbejde fremadrettet i grupper. 3) Læringsstile Børn har mange måder at lære på. Derfor er det nødvendigt, at skolen indrettes med et fleksibelt læringsmiljø som tilgodeser det enkelte barns læringspræferencer. 4) Selvstyrende team Lærere og pædagoger arbejder sammen i team omkring en gruppe børn. Teamarbejdet har afsæt i en tænkning om, at teammedlemmernes komplementære kompetencer sikrer en høj kvalitet i barnets faglige- og alsidige personlige udvikling. Teamarbejdet skal endvidere sikre en løbende refleksion over og udvikling af den pædagogiske praksis. 5) Fælles årsplaner i hjemområdet. Alle team udarbejder en årsplan, som udgør en organisatorisk og indholdsmæssig ramme omkring børnenes faglige samt alsidige personlige udvikling. Årsplanen udleveres til forældrene ved skoleårets start. 6) Den røde tråd På Hellerup Skole planlægger vi således at barnet hele dag i indskolingen tilgodeses bedst muligt. Det fælles læringsrum og det personalemæssige overlap sikrer børnene en sammenhængende dag med et varieret indhold. 7) Evaluering og dokumentation Hellerup skole arbejder systematisk med evaluering og dokumentation. Alle team evaluerer deres hvert år udvalgte læringsforløb med henblik på at kvalitetssikre- og videreudvikle læringen og læringsmiljøet. 8) Skole-hjem samarbejdet Det er en afgørende forudsætning for skolens succes, at der er et godt og konstruktivt samarbejde med skolens forældrekreds. En vigtig forudsætning herfor er et godt forældrekendskab til Springbrættet, som er skolens mission, vision og værdigrundlag. En vigtig forudsætning for et godt skole-hjemsamarbejde er endvidere en fælles anerkendelse af, at alle parter arbejder mod sammen mål. Dialogen mellem skole og hjem er derfor baseret på gensidig tillid og anerkendelse. 4. Organisationsmodel for, hvordan skolens udvikling skal drives 11

12 I ovenstående organisationsmodel fremgår den formelle kommunikations- og beslutningsstruktur samt de primære interessentgrupper, som påvirker skolens strategiske dispositioner samt pædagogiske praksis. Herudover findes der et væld af uformelle relationer mellem de forskellige organisatoriske lag. I den lyseblå boks fremgår nogle af de ledelsesmæssige pejlemærker, som vi forsøger at efterleve i vores praksis. Vi læner os erkendelsesmæssigt op af socialkonstruktionismen, som er en retning inden for det psykologiske felt, som tager udgangspunkt i tesen om at virkeligheden er en social konstruktion, hvor især sproget og måden vi taler sammen om verden og tingene, er det, som konstruerer virkeligheden. Heraf kommer således også vores helio (solen) tropiske (vokser) tilgang, som har fokus på at se på børn, forældre og medarbejdere i en styrkebaseret og anerkendende optik. Beslutninger og deres implementering har forskellige ruter og veje rundt i vores organisation. Til illustration er valgt to beslutningstyper, hhv. en top-down beslutningsgang, hvor sagen er initieret i skolebestyrelsen og en buttom-up beslutningsgang, hvor sagen initieres ifm opfølgningen på en test af børnene. Ex. 1. Top down-beslutningsproces Ledelsen har generelt fokus på kommunikation, hvilket afspejles ved at kommunikation internt og eksternt indgår som en af skolens strategiske målsætninger, jf. nærværende strategi og handleplan. 12

13 Skolebestyrelsen godkender i juni 2010 et nyt sæt principper for kommunikation mellem skole og hjem. Ledelsen kommunikerer det nye princip ud til alle forældre i juliudgaven af det månedlige nyhedsbrev Nyt fra mælkevejen. Princippet lægges endvidere på skolens officielle hjemmeside. Ledelsen orienterer mundtligt alle medarbejdere om det nye princip på årets sidste pædagogiske møde inden sommerferien. I en skriftlig instruktion til alle team, hvori der findes informationer om, hvad teamenes eksterne årsplaner skal indeholde, fremgår det, at alle team skal udarbejde et afsnit, hvor de forholder sig proaktivt til kommunikation med afsæt i det nye kommunikationsprincip. På det 1. forældremøde i alle hjemområder drøftes emnet omkring skole-hjem kommunikation med afsæt i de nye principper. På det store kontaktforældremøde mandag d. 4. oktober 2010 er tema-drøftelsen kontaktforælder-rollen med afsæt i dels det nye princip for kommunikation mellem skole og hjem, dels skolens kontaktforældrefolder. I konkrete sager, hvor ledelsen involveres i en konkret konflikt mellem fx en medarbejder og en eller flere forældre anvendes det nye princip som pejlemærke ift at sikre en ramme om kommunikationen, som alle parter kan være trygge i. Ex. 2: buttom up- beslutningsgang, der aktuelt er i gang med at blive udmøntet Der gennemføres læsetests i en klasse. Resultatet af læsetesten drøftes på et møde med deltagelse af klasselæreren, skolens læsevejledere samt ledelsen Hvis det i testen viser sig, at en eller flere elever har behov for ekstra faglig støtte, udarbejdes der en handleplan for det enkelte barn og der visiteres faglig støtte via skolens ressourceteam, Sirius. Forældre til børn med behov for ekstra faglig støtte kontaktes mhp at fortælle om situationen og det tilbud om ekstra faglig støtte, som skolens ressourceteam er kommet frem til. Forældre orienteres generelt om testresultater på de halvårlige skolehjem-samtaler med klasse- og matematiklæreren. Læsevejlederne udarbejder i dialog med ledelsen en læsepolitik for Hellerup skole, som sikrer den koordination af læseindsatsen på hele skolen. Læsevejlederne udarbejder i dialog med ledelsen en evalueringsplan for Hellerup skole, som sikrer viden om elevernes faglige standpunkt mhp at tilbyde den nødvendige opfølgning. Læsevejlederne orienterer om læsepolitikken på pædagogisk råd, hvor alle medarbejdere deltager Ledelsen orienterer om læsepolitikken i skolebestyrelsen. Der orienteres om læsepolitikken i skolens månedlige nyhedsbrev Nyt fra mælkevejen 13

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Skoleplan. Vester Mariendal skole. Elevens læring.

Skoleplan. Vester Mariendal skole. Elevens læring. Skoleplan Vester Mariendal skole 2011 Aalborg kommune Elevens læring. Vi holder skarpt fokus på det væsentligste, skolen i sidste instans er der for: Elevernes læring, udvikling og trivsel Side 2 af 31

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 1.1 Rullende indskoling - KRAI... 3 1.2 Læringsstile... 4 1.3 Læringsforståelse... 4 1.4 Miljøarbejde... 4 1.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere