BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse"

Transkript

1 BA Humanistisk Informatik, 2. semester Foråret 2013 Introduktion til temarammen og overordnet semesterbeskrivelse Introduktion til semestrets temaramme Projektmodulets temaramme er kommunikationsprocesser. Temarammen bygger videre på 1. semesters temaramme om kommunikationsprodukter. På 2. semester omhandler temarammen interpersonelle kommunikationsprocesser i både ansigt- til- ansigt kommunikation og medieret interpersonel kommunikation. Mens 1. semester arbejder med afgrænsede kommunikationsprodukter og forskellige teksttyper, arbejder 2. semester med de kommunikationsprocesser, som kommunikationsparterne skaber sammen. Som sådan er det kommunikationsprocessen og dermed kommunikationsparternes fælles interaktion og betydningsskabelse, der er de nye faglige aspekter. Interpersonel kommunikation handler om forskellige former for verbale og non- verbale kommunikationsformer mellem mennesker, samt hvordan vi kan forstå menneskelig interaktion. Interpersonel kommunikation er som sådan et meget bredt fagligt område, som i temarammen for 2. semester er afgrænset til at omfatte interpersonelle kommunikationsprocesser i institutionaliserede sammenhænge. I studieordningen hedder det om hele semesterets mål, at..der arbejdes med, hvordan kommunikation foregår i direkte eller medierede interpersonelle relationer i institutionelle sammenhænge. Målet er, at den studerende skal opnå teoretisk viden om og analytisk kompetence i at arbejde med kommunikationsprocesser set i forhold til den professionelle kontekst, de er indlejret i. Denne afgrænsning betyder, at de kommunikationsprocesser, som undersøges, ikke har privat karakter såsom kommunikation i parforholdet eller kammeratskabsgruppen. Man kan argumentere for, at fx ægteskabet er en institution, men det er ikke en professionel kontekst. Der arbejdes med både direkte og medierede interpersonelle relationer, som finder sted i en professionel sammenhæng. Undersøgelser af kommunikationsprocesser i fx teamarbejde, ledelsesmøder eller undervisningssituationer er centrale i temarammen ligesom organisationers og virksomheders brug af medieret interpersonel kommunikation i form af fx sociale medier er relevant. Kommunikationsprocesserne i interpersonel kommunikation undersøges på en bestemt måde. Om projektmodulet hedder det i studieordningen: Der arbejdes med næranalyser af kommunikationsprocesser, herunder ansigt- til- ansigt kommunikationens karakteristika. Der tages udgangspunkt i empirisk- autentiske situationer ud fra kommunikationsteorier om samspillet mellem verbalsproglige (ord), parasproglige (lyd) og kropssproglige (gestik, mimik) udtryksformer samt deres manifeste og latente betydningslag og med applicering af tolkningsmuligheder fra psykologiske og sociologiske tilgange. 1

2 Den interpersonelle kommunikationsproces kan således anskues multimodalt. Det betyder, at både lydlige, visuelle, sproglige, olfaktoriske og taktile elementer er i spil i kommunikationen. Den mest basale eller grundlæggende interpersonelle kommunikationsform er ansigt- til- ansigt kommunikationen, hvor alle modaliteter er mulige i en fælles her- og- nu kommunikationssituation: Kommunikationspartnerne er til stede for hinanden, de deler tid og sted, og de har i princippet uhindret adgang til alle modalitetsformerne. Ved mediering af den interpersonelle kommunikation erstattes og/eller fjernes nogle af modaliteterne fra ansigt- til- ansigt kommunikation, og et helt centralt spørgsmål er derfor, hvad bliver fjernet og hvad bliver tilføjet eller remedieret i forskellige former for medieret interpersonel kommunikation som fx videokonference, chat, telefon, v- logs, blogs, e- mail, SMS og brevveksling. I den medierede kommunikation må der kompenseres for fraværet af modaliteter fra ansigt- til- ansigt kommunikation, men medieringen giver samtidig mulighed for at arbejde med andre kommunikative potentialer. Ved arbejdet med den medierede interpersonelle kommunikation benyttes hovedsagelig teori og metode fra den interpersonelle kommunikationsteori det være sig fx pragmatisk sprogbrugsanalyse, interaktionsanalyse eller konversationsanalyse. Den interpersonellle kommunikation er altså til stadighed omdrejningspunktet. Desuden inddrages teori og analysemetode om medieret interpersonel kommunikation for eksempel CMC (computermedieret kommunikation) samt medieteori og analyse fra både 2. og 1. semester om mediemæssige forhold og modaliteter. Temarammen omfatter således næranalyser af kommunikationsprocesser, hvad enten de er medierede interpersonelle processer eller ansigt- til- ansigt kommunikation. Det er en vigtig dimension i temarammen, at der bliver arbejdet med næranalyse af empiriske situationer og kontekster, som de studerende ikke selv har iscenesat. Den autentiske dimension betyder i denne sammenhæng, at man arbejder med situationer, som finder sted udenfor ens egen fulde kontrol som fx når man video- observerer et møde eller screendumper en allerede eksisterende tråd i et socialt netværk. I kommunikationsprocessen sker en gensidig betydningsskabelse og udveksling. Denne gensidige betydningsskabelse betyder, at 2. semesters temaramme afgrænser sig fra den massemedierede kommunikationsform i fx tv, hvor betydningsskabelsen finder sted hos modtagerne af teksten. Desuden er modtageren anonym og del af et massepublikum ved massekommunikation i modsætning til de personlige eller interpersonelle medier, der deler aspektet om den fælles betydningsskabelse med ansigt- til- ansigt kommunikationen. 2 semesters arbejde med kommunikationsprocesser følges på 3. semester af tema om kommunikation og strategi, hvor fokus er på organisationen som afsender af kommunikation og på forståelse af organisationens betydning som kontekst for kommunikationen i bred forstand. 2. semester skaber derved også forudsætninger for at forstå de dynamikker, der er mellem afsender og modtager i den strategiske kommunikation samt det fokus, der er på individets rolle i kommunikationen på 4. semester. 2

3 Overordnet beskrivelse af semestrets tre undervisningsmoduler Uddannelsens 2. Semester fokuserer således på kommunikationsprocesser, hvor flere aktører kommunikerer med hinanden i såvel medierede som umedierede miljøer. I studieordningen beskrives det overordnede fokus således: Uddannelsernes 2. semester arbejder med kommunikation som proces, idet der arbejdes med hvordan kommunikation foregår i direkte eller medierede interpersonelle relationer i institutionelle sammenhænge. Målet er, at den studerende skal opnå teoretisk viden om og analytisk kompetence i at arbejde med kommunikationsprocesser set i forhold til den professionelle kontekst, som de er indlejret i. Den studerende skal desuden oparbejde kompetence i at tilrettelægge og udvikle interpersonelle kommunikationssituationer. (BA Humanistisk Informatik, stk. 2, s. 17) Dette overordnede læringssigte på semestret understøttes af tre studiemoduler: Projektmodulet (20 ECTS) og to praktiske studiefags- moduler (på hver 5 ECTS). De tre moduler er selvstændige enheder, der på forskelig vis understøtter læringen på semestret, og der er knyttet en prøve til hver af dem. Afløsningen af de tre moduler og således hele semestret kan overskues således: Modul Projektmodul Skriftlig kommunikation og retorik Kommunikationstræning Afløsning Mundtlig gruppeeksamination med udgangspunkt i projektrapport (ekstern bedømmelse) Bunden 7 dages hjemmeopgave (intern bedømmelse) Aktiv undervisningsdeltagelse med absolut mødepligt el. mundtlig prøve med bunden opgave (intern bedømmelse) Semesteret udgør 30 ECTS points. 1 ECTS point er ifølge Undervisningsministeriet 27 timers arbejde. 30 ECTS point svarer således til 810 arbejdstimer eller 22 ugers fuldtidsarbejde bestående af forberedelse til undervisning, undervisningsdeltagelse, gruppearbejde og eksamener. Kursernes indhold og afløsning beskrives mere udførligt senere i denne semesterbeskrivelse under hvert kursus. en til de enkelte kurser er opgivet under kursusrummene i Moodle. Der kan både være tale om grundbøger, kompendier, oploadede artikler under kursusgangene i kursusrummene samt artikler, som kursusdeltagerne selv skal downloade via universitetsbiblioteket. Der henvises til de enkelte kursusrum i Moodle. Nedenfor beskrives modulerne, undervisningsforløbene og prøverne på semestret. Først projektmodulet og dernæst de to studiefagsmoduler. 3

4 Om projektmodulet: Kommunikationsprocesser ( 16 i studieordningen, 20 ECTS point) Projektmodulet omfatter 5 kurser foruden semestrets projektarbejde under temarammen (se temarammebeskrivelsen øverst). Kursusaktiviteterne under projektmodulet er temamæssigt opdelt således: Interpersonel kommunikation - verbale og nonverbale kommunikationsprocesser Socialpsykologi og mikrosociologi Medierede interpersonelle kommunikationsprocesser Kvalitativ metode Videnskabsteori De tre førstnævnte kurser introducerer deltagerne for teori og analytiske begreber, som kan bruges i forbindelse med analyse af kommunikationsprocesser. De to sidste kurser er metodekurser, som på forskellig vis giver deltagerne redskaber til at reflektere over de grundlag, hvorpå viden indsamles og bearbejdes, samt hvorledes den indsamlede viden kan forstås som udtryk for akademisk, videnskabeligt arbejde. Der er tilknyttet workshops til alle forelæsninger undtagen videnskabsteori. Disse fremgår også af skemaet og den efter 1. Februar altid opdaterede kalender, som ligger på Moodle. Projektmodulets prøve (prøve 5 i studieordningen BA Humanistisk Informatik) Siden efteråret 2012 er prøveformen en gruppeeksamen, hvorfor bestemmelserne i den nuværende studieordning ikke er gældende. Prøveformen er i stedet følgende ved projekteksamen i Interpersonelle kommunikationsprocesser : En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. be- kendtgørelsen 4, stk.2. Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse. I prøven skal den/de studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet. Hvad angår sidetal i projekter er det de sidetal, som er angivet i studieordningerne, der er gældende. Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til 4

5 votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning. (http://fak.hum.aau.dk/fileadmin/fak/studieordninger/gruppeproever_2012.pdf) Projektrapporten må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter. De studieelementer der ligger til grund for prøven har en vægt på 20 ECTS- point. Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler. Her følger en kort gennemgang af kursusaktiviteterne under projektmodulet. Interpersonel kommunikation (6 forelæsninger + 1 workshop) - Verbale og nonverbale kommunikationsprocesser Kursus 1-2 & 4-5 og klynger: Verbal kommunikation v. Gorm Larsen Kursus 3 & 6: Non- verbal kommunikation v. Annette Hoffskov Kurset præsenterer sprogbrugsteoretiske og analytiske tilgange til studiet af interpersonel kommunikation. Kurset introducerer redskaber til tekstnære kommunikationsanalyser og diskuterer det teoretiske grundlag, som disse bygger på. Følgende områder tematiseres: - metodeproblemer i samtaleanalyse - retninger indenfor samtaleanalyse især konversationsanalyse (CA) og pragmatisk samtaleanalyse - samtalens form og struktur - - sprog, handling og kontekst kompleksiteten i nonverbal kommunikation og samspillet med verbal kommunikation Kursets formål: Formålet med kurset er at kvalificere analyser af interpersonel kommunikation på mikroniveau og at præsentere begreber, metoder og teorier til forståelse og analyse af samtalens elementer og struktur samt den ikke- sproglige kommunikation. Kurset afholdes som 6 forelæsninger af 2 timer og 1 klyngeundervisning. en findes i ét kompendium: INTERPERSONEL KOMMUNIKATION. Verbale og nonverbale kommunikationsprocesser ved Annette Hoffskov og Gorm Larsen. Kurset prøves i forbindelse med studieordningens prøve 5, som er projektmodulets prøve (se s. 4). 5

6 Socialpsykologi og mikrosociologi (5 forelæsninger + 2 workshops) v. Gorm Larsen og Camilla Dindler Det overordnede formål med kurset er at bidrage til at udvikle en teoretisk og metodisk bevidsthed om, hvad valget af en bestemt socialpsykologisk eller mikro- sociologisk teori kan betyde for tolkningen af en given empiri. Kurset introducerer forskellige psykologiske, socialpsykologiske og mikrosociologiske teorier til at forstå kommunikationsprocesser i den interpersonelle kommunikationssituation. Den røde tråd vil være teoriernes syn på interaktion og individ. Desuden præsenteres nogle grundlæggende videnskabsteoretiske distinktioner i tilknytning til teorierne samt en række metodiske problemer, der kan være forbundet med at anvende disse teorier i en kvalitativ, empirisk kommunikationsanalyse. Følgende teorier præsenteres og diskuteres: - Psykoanalyse - Humanistisk psykologi - Diskurspsykologi - Socialpsykologi - Symbolsk interaktionisme - Ansigtsarbejde, samhandling og rollespil Kurset afholdes som 5 introducerende forelæsninger à 2 timer og 2 workshops à 2 timer, hvor semestret deles op i 3 klynger. Der udarbejdes kompendium til kurset. Kurset prøves i forbindelse med studieordningens prøve 5, som er projektmodulets prøve (se s. 4). Medierede Interpersonelle Kommunikationsprocesser (4 forelæsninger + 2 workshops) v. Marianne Riis Formålet med kurset er at give et indblik i de kommunikative og kontekstuelle forhold, der gør sig gældende for social interaktion og interpersonel kommunikation i digitalt medierede sammenhænge. Kurset består af fire fællesforelæsninger og to workshops for hver klynge. Det overordnede fokus er på interpersonel kommunikation i digitalt medierede sammenhænge, dvs. sammenhænge, der kan være adskilt i både tid og rum. Kurset starter med en indføring i generel medieteori, som er central for den grundlæggende forståelse af kommunikation og interaktion i mediesamfundet. Herefter sættes der specifikt fokus på betingelserne for og udfoldelsen af interpersonel kommunikation i henholdsvis asynkrone (fx e- mail, hjemmesider og blogs) og synkrone (fx chat, videokonferencer og virtuelle verdener) medier. Kurset 6

7 introducerer endvidere til en række centrale begreber indenfor for forskningsfeltet Computer- Mediated Communication (CMC). I den sidste fællesforelæsning introduceres teorier og metoder til analyse af kommunikation og interaktion i digitalt medierede sammenhænge med fokus på såkaldt virtuel etnografi, herunder observations- og interviewmetoder. I de afsluttende workshops føres udvalgte teorier og metoder ud i praksis gennem konkret analyse af digitalt medieret interpersonel kommunikation. Der udarbejdes ikke et kompendium, men primær og sekundær litteratur uploades i Moodle på kursussiden. Primær litteratur skal læses grundigt, mens sekundær litteratur kan skimmes. Der kan påregnes henvisning til supplerende litteratur som kurset afvikles. Kurset består af fire fællesforelæsninger og afsluttes med to workshops med henblik på analyse af digitalt medieret interpersonel kommunikation. IT- forudsætninger Alle bedes medbringe bærbare computere, ipads og/eller smartphones, således at Internettet kan tilgås i løbet af undervisningen. Kurset prøves i forbindelse med studieordningens prøve 5, som er projektmodulets prøve (se s. 4). Kvalitativ metode (1 forelæsning + 1 workshop og evt. mere undervisning til midtvejsseminar) v. Camilla Dindler Med udgangspunkt i den kvalitative forskningstradition er kursets formål, at deltagerne via teori og øvelser får en grundlæggende viden om procedurer for indsamling af empiri i forbindelse med observation. Der fokuseres på det at indsamle, fastholde, transkribere og analysere kommunikationsprocesser. Metoderne omfatter især etnografiske observationsmetoder, videoobservation og transskription. Kurset består af 1 forelæsning på 2 timer og 1 klynge- workshop på 2 timer, som har til hensigt at deltagerne arbejder med at forankre en forståelse af de introducerede begreber og redskaber fra forelæsningerne i konkret empirisk materiale. Tekster lægges i kursusrum på Moodle. 7

8 Kurset prøves i forbindelse med studieordningens prøve 5, som er projektmodulets prøve (se s. 4). Videnskabsteori (2 forelæsninger à 4 timer) v. Thomas Ploug Kurset i videnskabsteori behandler grundlæggende problemstillinger knyttet til videnskabeligt arbejde. Disse problemstillinger er dels erkendelsesteoretiske, dels metodologiske. Erkendelsesteori undersøger, hvad erkendelse og viden er. Metodologi undersøger, hvordan man praktisk set opnår erkendelse og viden. Kurset sigter mod at give den studerende en forståelse for, hvad videnskabeligt arbejde indebærer såvel som elementære videnskabelige arbejdsmetoder. Kurset afholdes omkring gruppedannelse og består af 2 forelæsninger à 4 timer. Kurset prøves i forbindelse med studieordningens prøve 5, som er projektmodulets prøve (se s. 4). Om studiefaget: Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til her- og- nu kommunikationsprocesser ( 17 i studieordningen, 5 ECTS points) v. Marianne Kristiansen, Lisbeth Kappelgaard, Alice Juel Jacobsen, Frederikke Winther og Camilla Dindler Kommunikationstræningen har 3 formål: at træne jer i at sætte jeres intuitive sansning af kommunikation på begreb at skærpe jeres evne til at analysere kommunikation i her- og- nu situationer at træne jer i at give feedback Kommunikationstræningen er således et praktisk kursus, hvor I får lejlighed til at omsætte jeres teoretiske viden i kommunikationsanalyse og til at anvende forskellige kommunikationsværktøjer. Samtidig håber vi, at I bliver mere bevidste om jeres egen kommunikation. Form Kursets pædagogiske ide er en kombination af learning by doing og learning by talking. Det er derfor organiseret som et værkstedskursus, hvor I lærer teoretiske, analytiske og praktiske kommunikationsfærdigheder gennem handling og refleksion. Storgruppen deles op i 6 hold. Træningen består af 2 hele dage. Vær opmærksom på at undervisningen IKKE 8

9 følger normal skematid. Vi starter kl på 4 hold og kl på 2 hold (se nedenfor). Indhold Kurset tager udgangspunkt i øvelser og situationsspil, hvor I på skift 3-4 ad gangen gennemspiller forskellige kommunikationssituationer. Forud for spil og øvelser opstiller vi nogle rammer for træningen og for måden, hvorpå der kan gives feedback. Spil og øvelser diskuteres og analyseres i plenum, og undervejs holder vi oplæg. Disse og andre temaer behandles på kurset: feedback lytning håndtering af uenighed og konflikter direkte og indirekte kommunikation grænser Forberedelse & litteratur Vi vil bede jer om at repetere centrale begreber fra kurserne om verbal og nonverbal kommunikation samt socialpsykologi og mikrosociologi som forberedelse til kurset (check kursuslitteratur og udleverede slides). En definition af flere centrale begreber og redegørelse for den feedback- model, der benyttes i træningen findes i: Alrø, H. & Kristiansen, M. (2006). Et dialogisk perspektiv. In: M.S. Nielsen & G. Rom (Eds.). Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. København: Munksgaard. (læs især afsnit 7.5). Teksten vil blive uploaded på moodle. Deltagelse Kommunikationstræning er et prøvebelagt fag. Der er derfor nogle ting, som I skal være opmærksomme på. Prøven kan indfries ved tilfredsstillende aktiv deltagelse på hele kurset. Alternativt er der eksamen i form af en mundtlig prøve (se nedenfor under kursusprøven ). En forudsætning for at indfri prøven gennem aktiv deltagelse er, at I deltager aktivt i hele kurset. Kurset starter præcist og for sen ankomst gælder som fravær. Desuden er erhvervsarbejde, familiebesøg o. lign. ikke gyldig grund til at forlade kurset før tid. Dette kan synes som en noget stram regelsætning. Det har vi imidlertid fundet nødvendigt for at sikre kvaliteten af kurset samt ens spilleregler for alle. Kurset slutter på den opgivne tid. Hvis nogle af jer har brug for at bytte hold, bedes I selv finde en at bytte med og derefter meddele det til Karen (sekretær, mail: og Marianne (underviser, mail: Tidspunkt Kommunikationstræning foregår fra kl på disse datoer:

10 Kommunikationstræning foregår fra kl på disse datoer: Holdinddeling Holdinddeling vil blive lavet efter gruppedannelsen, fordi holdene sammensættes af projektgrupper. Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i modulet, dvs. 100% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige de opgaver, som stilles i løbet af modulet. Hvis ikke dette kan indfries, afløses kurset ved en intern mundtlig prøve i Kommunikationstræning: Analyse af og feedback i forhold til kommunikationsprocesser. Prøven har form af en bunden opgave og foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. På baggrund af den givne opgave skal den studerende dokumentere færdighed i analyse af kommunikation i her- og- nu situationer, viden om vilkårene for sådanne analyser og evne til at kunne give feedback og dermed være i stand til at omsætte teoretisk viden om kommunikationsanalyse i praksis. Der gives en forberedelsestid på 30 min. Alle hjælpemidler må anvendes. Prøvetiden er normeret til 30 min. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Om studiefaget: Skriftlig kommunikation og retorik i praksis ( 18 i studieordningen, 5 ECTS points) v. Frederikke Winther og to studenterinstruktorer Jakob Storch og Shane Sørensen. Kursets hensigt er at opøve deltagernes teoretiske og praktiske færdigheder i forhold til både analyse og produktion af skriftlig kommunikation. På kurset rettes et særligt fokus på den enkeltes egen evne til at producere kvalificerede tekster i forskellige genrer og sammenhænge. Kurset kombinerer hhv. en teoretisk, analytisk og praktisk orienteret tilgang til tekster og tekstproduktion, hvilket betyder, at undervisningen forløber i tre forskellige, men tæt forbundne, arbejds- og læringsprocesser: 1. tilegnelse af teoretisk viden, 2. øvelse i tekstanalyse og tekstkritik samt 3. praktisk erfaring med skriveprocesser og tekstrevidering såvel individuelt som kollektivt. Kursusforløbet er inddelt i følgende 7 temaer: 1. Den kreative skriveproces 2. Tekstrevision og feedback 3. Situation og genre 4. Selvfremstilling 5. Argumentation og topik 6. Stil og stemning 7. Opsamling og refleksion 10

11 Hver kursusgang indledes med en fælles gennemgang og diskussion af dagens tema, hvorefter det teoretiske stof omsættes og anvendes i praksis gennem analyse- og/eller skriveøvelser i to værkstedstimer. Ugentlig forberedelse: 2-3 teoretiske tekster samt en mindre hjemmeopgave i form af en refleksions-, skrive- eller revideringsøvelse. 7 kursusgange som består af en times forelæsning og 2 værkstedstimer. Der er tilknyttet to studenter- instruktorer til kurset. Grundbog: Peter Elbow: Writing with Power, 2. udgave, 1998, Oxford University Press (er bestilt hjem hos Factum Books). Øvrig kursuslitteratur og materiale trykkes i kompendium eller uploades løbende på moodle. Kurset afløses ved en intern, skriftlig prøve i Skriftlig kommunikation og retorik i praksis. Prøven har form af en bunden 7- dages hjemmeopgave, hvor den studerende skal demonstrere, 1) at han/hun er i stand til at udarbejde et skriftsprogligt produkt i en angivet genre, hvor genren, emnet og modtager er centrale for den tekstlige og sproglige orientering, og 2) at han/hun kan redegøre for sin tilrettelæggelse og produktion af kommunikationen, herunder for afkodning af situationen (mhp. genre, kommunikativt formål, medie, sproglige og stilistiske valg samt afsender- og adressatforhold) samt for sin skrive- og forarbejdningsproces. Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet. Besvarelsen må højst være på 10 sider, og der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor. Eksempler på emner for 2. semester projekter Deltager- interaktion i digitale, sociale netværk Rollekonflikter i projektgrupper Positionering under bestyrelsesmøder Formelle og uformelle roller i ledergrupper og andre grupper Medarbejder- og lederrelationer på et morgenmøde Lærer- praktikant dialog i en evalueringssamtale Behandler- patient relationer Dialoger i team IPK face to face og i en videokonference (fx medieret kommunikation i retssale/retsmøder) En given case analyseret ud fra forskellige teoretiske perspektiver Ved ankerlæreren på 2. Semester, Humanistisk Informatik, forår 2013, København Camilla Dindler 11

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne.

Semesterets temaramme Uddannelsens 10. semester er koncentreret om udfærdigelsen af et fagspecifikt speciale i et selvvalgt emne. Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Foråret 2017 Kommunikation, 10. semester, København Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Communication, Art and Technology (CAT)

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSERNE I HUMANISTISK INFORMATIK: INFORMATIONSVIDENSKAB, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER OG KOMMUNIKATION SAMT BA-TILVALGENE I INFORMATIONSVIDENSKAB, INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet...

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet... Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret... 2 Bachelorprojektet... 3 Psykologiens historie... 6 Forelæsningernes referencer.... 7 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 KAPITEL 3: UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE OG INDHOLD 3

KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 KAPITEL 3: UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE OG INDHOLD 3 KAPITEL 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Bekendtgørelsesgrundlag 1 2 Fakultetstilhørsforhold 1 3 Studienævnstilhørsforhold 1 KAPITEL 2: MÅL, VARIGHED OG STRUKTUR 1 4 Uddannelsens formål 1 5 Varighed og struktur

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IKT OG LÆRING (MIL) VED AALBORG UNIVERSITET, IT-VESTSAMARBEJDET DELTIDSUDDANNELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Kursusgang 1: it-introduktion

Kursusgang 1: it-introduktion Kursusgang 1: it-introduktion Kursusgangen vil fokusere på at introducere forløbet, samt at give forståelsen af helt basale universitetsredskaber som E-mail, Moodle og andre lignende nødvendige it-redskaber.

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Situationsbestemt kommunikation

Situationsbestemt kommunikation Gør tanke til handling VIA University College Situationsbestemt kommunikation Workshop v. uddannelsesansvarlig Linda Nebel & underviser Stine Leegaard Jepsen 1 Situationsbestemt kommunikation Begrebet

Læs mere