samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener"

Transkript

1 Kommunikationsstrategi Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser er smiler diskuterer betjener 1 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

2 Indhold Når vi kommunikerer i Køge Kommune...2 Fælles ansvar for kommunikation...5 Kodeks for god kommunikation...6 Indsatsområder...8 Intern kommunikation...9 Nyhedsformidling...10 Borgerdialog...11 Digitalisering og velfærdsteknologi...12 Når vi kommunikerer i Køge Kommune Køge Kommune bliver mødt af stadig flere krav og forventninger fra omverdenen. Vi skal levere god, effektiv service til vores brugere. Vi skal sikre at rammerne og udfoldelsesmulighederne for borgere og virksomheder er i orden. Vi skal tilbyde indsigt og deltagelse i de lokale beslutningsprocesser. Og ikke mindst skal vi være en god og attraktiv arbejdsplads. Det forudsætter blandt andet god og velfungerende kommunikation. Kommunikation er ikke et mål i sig selv, men er et vigtigt middel til at nå vores mål og møde de udfordringer, vi står overfor. En helt særlig udfordring er her omlægningen af vores velfærdssamfund, som bliver en af de største opgaver, den offentlige sektor har stået over for i mange år. Færre penge til at finansiere vores velfærd, større efterspørgsel på offentlige ydelser og færre hænder til at løse opgaverne betyder, at vi ikke kan opretholde den offentlige service, vi kender i dag. Fremtidig velfærd kræver fundamentale ændringer i vores offentlige service, som indebærer både nytænkning, afvikling og involvering af nye aktører. Kommunikation indgår i alt Kommunikation har stor betydning for, om eksempelvis et nyt initiativ eller en beslutning bliver mødt med forståelse eller modstand af omverdenen. Derfor tænker vi kommunikation ind i alt, hvad vi laver. Fra start til slut. Planlægning er her nøglen; hvem har brug for at vide noget, hvad skal de vide, hvem fortæller om det, hvornår skal der kommunikeres og hvordan? Kort sagt skal vi sikre, at information når de rigtige mennesker på det rette tidspunkt. 2 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

3 Køge Kommune vil således gå foran og møde velfærdsudfordringen offensivt. Afsættet er den strategiske fortælling om VELFÆRD PÅ NYE MÅDER, som viser udfordringerne og løsningsmulighederne. I praksis vil måden, vi kommunikerer med hinanden og omverdenen på, skulle bane vejen for den nye velværd. Både politikere, medarbejdere og borgere har her en central rolle. Gennem kommunikation skal vi skabe forståelse for vores virke og beslutninger, afstemme forventninger og hente input til ny kommunal service og pleje kommunens offentlige profil. Ligesom kommunikation skal understøtte trivsel, engagement og resultater blandt kommunens medarbejdere og ledere. Det handler på samme tid om at imødekomme fremtidens store udfordringer og sikre gode relationer med vores interessenter i hverdagen. Køge Kommune vil med denne kommunikationsstrategi styrke og give retning for vores kommunikation frem mod Strategien definerer et sæt kommunikationsprincipper, som danner et fælles afsæt for vores kommunikation. Samtidig identificerer strategien de vigtigste udviklingsfelter i vores kommunikation. Begge dele skal understøtte Køge Kommune som en moderne velfærdsvirksomhed, der arbejder professionelt og strategisk med kommunikation både internt og eksternt og ser kommunikation som en integreret del af det daglige arbejde. 3 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

4 Strategien omfatter hele Køge Kommune og skal på den måde styrke en stærkere kommunikationsbevidsthed på tværs af organisationen. Samtidig skal strategien understøtte sammenhængen mellem den interne og eksterne kommunikation, mellem identitet og omdømme, mellem værdier og handlinger. Endelig binder strategien an til brandingprojektet KøgeLiv, fordi god kommunal kommunikation er en central del af arbejdet med at profilere Køge som et attraktivt bosætningsområde. Strategien tages op til revision i 2014, hvor et nyt byråd er på plads. Udfordringerne Køge Kommune står over for fundamentale ændringer i vores velfærd og offentlige service, hvor forståelse, opbakning og involvering af borgere og medarbejdere bliver vigtig for, at Køge Kommune lykkes med velfærd på nye måder. Udover VELFÆRD PÅ NYE MÅDER bliver en udfordring at styrke interessen for det lokale demokrati i en tid, hvor kommunerne generelt også Køge oplever vigende stemmedeltagelse og svingende borgerengagement. Samtidig skal Køge Kommune også i fremtiden kunne fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, som kan være med til sikre og udvikle god service til kommunens borgere. Alle tre udfordringer udvikling af ny velfærd, interesse for lokaldemokrati og rekruttering af medarbejdere er på samme tid store kommunikationsopgaver, som denne strategi afspejler og understøtter. 4 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

5 Fælles ansvar for kommunikation Kommunikation er en del af vores kernevirksomhed, hvor der hver eneste dag bliver kommunikeret på alle niveauer i organisationen. Alle medarbejdere og ledere i Køge Kommune har således ansvar for og skal tage del i vores kommunikation. Direktionen skal sætte retning for og sikre de grundlæggende rammer om Køge Kommunes kommunikation og tænke kommunikation ind i Direktionens eget arbejde. Afdelingsledere og institutionsledere skal sikre, at kommunikation indgår i den daglige opgaveløsning med sigte på både interne og eksterne målgrupper og at der sikres rette ressourcer og kompetencer til at varetage kommunikationen. Medarbejdere skal understøtte og udføre god kommunikation på eget arbejdsfelt og i egne arbejdsrelationer. MED- og tillidsrepræsentanter har tillige en særlig forpligtigelse til at sikre information til/fra MED-fora og understøtte god dialog på arbejdspladsen. Roller Den enkelte forvaltning, afdeling og institution har selv ansvar for at planlægge og føre kommunikationsog informationsopgaver ud i livet. Det gælder alt lige fra pjecer, web og annoncer til pressemeddelelser og borgerdialog. Det centrale kommunikationsteam, Kommunikation, har til opgave at understøtte og udvikle både kommunens eksterne og interne kommunikation herunder sparring til organisationen. Køge Kommune har samtidig et tværgående kommunikationsnetværk, som skal styrke og kvalificere kommunikationsarbejdet på tværs af organisationen. 5 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

6 Kodeks for god kommunikation Vores kommunikation er bygget op omkring fire grundlæggende principper: Vi kommunikerer som én organisation Vi sørger for at samarbejde, koordinere og vidensdele på tværs af vores arbejdsområder og har et fælles grafisk og kommunikativt ansigt udadtil. Vi kommunikerer klart, målrettet og om det væsentlige Vores budskaber er let forståelige både på skrift og i tale, ligesom vi sørger for at kommunikere i rette doser og til rette tid. Klarhed er også sammenhæng. At vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger. Vi lytter og går i positiv dialog Vi er imødekommende og har en anerkendende, ligeværdig og respektfuld tilgang til vores målgrupper også når vi selv ser anderledes på tingene. Dialog betyder også, at vi er opsøgende og tilgængelige i forhold til vores målgrupper. Vi fortæller proaktivt om, hvad vi laver Vi ønsker at styrke vores profil og selv præge kommunens offentlige omdømme ved at fortælle om vores daglige virke, resultater og udfordringer. De fire principper indrammer vores forståelse af, hvad god kommunikation er. Men principper får alene værdi, når vi hver især i hele organisationen tager dem til os og tænker dem ind i vores hverdag. 6 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

7 Målgrupper Køge Kommune er en stor organisation med mange forskellige målgrupper. Derfor er der stor forskel på, hvem vi kommunikerer med og hvordan vi gør det. Vores målgrupper tæller blandt andet: Borgere Brugere og pårørende Virksomheder Ansatte ledere, MED- og tillidsrepræsentanter, medarbejdere Byråd Foreninger Medier Faglige organisationer og interesseorganisationer Rådgivere og leverandører Statslige, regionale og kommunale myndigheder Kommende borgere, virksomheder og ansatte. Kanaler Køge Kommune kommunikerer gennem en bred vifte af kanaler lige fra massekommunikation i trykt eller elektronisk form over store borgermøder til telefonsamtalen og det personlige møde. Afgørende er, at kanalvalget altid understøtter bedst mulig kommunikation i den enkelte situation. Den teknologiske udvikling skaber hele tiden nye kanaler og nye muligheder eksempelvis kommunikation via sociale og digitale medier. Vi har derfor løbende fokus på at integrere de nye kanaler i vores kommunikation, hvor det giver fordele. 7 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

8 Indsatsområder God kommunikation kræver stadig udvikling. For at kunne understøtte kommunikationskodekset og håndteringen af aktuelle udfordringer er der behov for at styrke vores kommunikation på fire områder: Intern kommunikation, nyhedsformidling, borgerdialog samt digitalisering og velfærdsteknologi. Det betyder ikke, at vi nedprioriterer andre kommunikationsfelter, men at de fire områder kræver særlig opmærksomhed og udviklingskraft i de kommende år. De fire indsatsområder understøtter hver især den strategiske velfærdsfortælling og er centrale for, at Køge Kommune lykkes i at nå målet; VELFÆRD PÅ NYE MÅDER. Samtidig vil indsatsområderne styrke kommunens virke i dagligdagen. Kommunikation, herunder de fire indsatsområder, indarbejdes fremadrettet i virksomhedsplaner. Fra centralt hold udarbejdes værktøjer, vejledninger, workshops mv., som skal støtte organisationen i at nå de fastsatte mål ligesom der vil blive evalueret på de enkelte mål. Intern kommunikation Nyhedsformidling Borgerdialog Digitalisering og velfærdsteknologi 8 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

9 1 Intern kommunikation Velfungerende intern kommunikation er en forudsætning for, at vi kan levere gode resultater og kommunikere optimalt med omverdenen og er samtidig med til at skabe engagement, arbejdsglæde og ansvarlighed blandt medarbejderne. Medarbejderne er i mange henseender kommunens vigtigste ressource og ambassadører. Det er i høj grad også tilfældet i velfærdsudviklingen, hvor medarbejderne ikke blot skal komme med input til ny velfærd, men også stå på mål for konkrete forandringer i mødet med borgeren. Nøgleord er viden, indsigt og dialog. Det gælder både inden for den enkelte afdeling og institution og på tværs af organisationen. Kommunikation bidrager således til samarbejde og koordination mellem fagområder og er med til at understøtte en fælles identitet og helhedsorientering på tværs af kommunens mange arbejdspladser. Intern kommunikation handler også om at styrke kommunens image indefra og styrke vores rekruttering fremover. God intern kommunikation er en blanding af central og lokal kommunikation. Lederne på alle niveauer har her en særlig vigtig rolle i forhold til at sætte retning, oversætte budskaber og ikke mindst gøre det muligt for medarbejderen at tilegne sig nødvendig viden for, at man kan gøre sit arbejde. Ledelseskommunikation især linjekommunikationen er derfor et centralt fokusfelt for Køge Kommune. Alle ansatte har også selv ret og pligt til at opsøge og give relevante informationer, blandt andet via intranettet, som udgør en fælles vidensbank for hele organisationen. Udfordringen er dog, at en tredjedel af kommunens medarbejdere ikke har adgang til intranettet i dagligdagen. Det er derfor nødvendigt at arbejde med alternative kanaler, der kan sikre adgang til budskaber og viden for hele organisationen. Mål Køge Kommune skal have klar ansvars- og rollefordeling for intern kommunikation. Alle medarbejdere skal have adgang til fælles viden og informationer om kommunen, som de skal bruge i deres arbejde. Alle MED- og tillidsrepræsentanter skal bidrage til god kommunikation indenfor og til/fra MED-organisationen. 9 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

10 2 Nyhedsformidling Køge Kommune ønsker selv at bidrage til det offentlige billede af os frem for at lade andre tegne det alene. Det fordrer en mere proaktiv og målrettet formidling af historier og nyheder fra vores kommunale hverdag også med sigte på aktører og medier uden for kommunegrænsen. Nyhederne skal kommunikere de store linjer om kommunens væsentligste visioner, beslutninger og projekter. Eksempelvis byudviklingen i Køge Kyst og Køge Nord, Campus ampus ampus Køge, nyt universitetssygehus og ny infrastruktur, som gør Køge mere attraktiv for nye borgere og virksomheder. Men vi skal også fortælle om de små sejre: de mange indsatser og resultater, som kommunens medarbejdere laver hver eneste dag til glæde for borgere og virksomheder blandt andet VELFÆRD PÅ NYE MÅDER. Ligesom vi skal fortælle om de udfordringer, vi også har som offentlig velfærdsvirksomhed og som vi arbejder på at løse. Vores nyheder og historier skal på den måde styrke kommunens offentlige omdømme og understøtte opbakningen til vores lokale demokrati og tiltrækningen af nye borgere, virksomheder og medarbejdere. En udfordring er at få skærpet bevidstheden om vores historier, så de kommer ud over rampen og samtidig relaterer sig til kommunens overordnede mål. Køge Kommune vil derfor løbende arbejde med strategiske fortællinger på de enkelte fagområder og for organisationen som helhed, som nyhederne skal relatere sig til. De strategiske fortællinger har et dobbelt sigte; dels at sikre at der er en rød tråd i og et strategisk formål med kommunens nyheder, dels fungere som en slags løftestang, der hjælper os med at se nyhederne i en travl hverdag. Mål Alle fagområder skal bidrage proaktivt til nyhedsformidlingen ved at fortælle om opgaver, resultater og beslutninger. Køge Kommune skal have en samlet PR-score¹ på mindst +30 i mediedækningen. 1 PR-score viser medieomtalen kvalitet baseret på fem faktorer: læsertal, eksponering i overskrift, eksponering i artiklen, størrelse på artiklen samt hvorvidt artiklen er positiv, neutral eller negativ. PR-scoren går fra +100 til Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

11 3 Borgerdialog En god, åben og positiv dialog med borgerne er vigtig for Køge Kommune i særdeleshed hvis vi skal nå i mål med VELFÆRD PÅ NYE MÅDER på en god og ordentlig måde. Mange borgere forventer med rette at blive involveret og lyttet til i større beslutninger og sager, som handler om deres hverdag. Samtidig er dialog og involvering med til at skabe forståelse og medejerskab for Køge Kommunes beslutninger og prioriteringer også de sværere af slagsen som eksempelvis velfærdsforandringer og kan være med til at generere idéer til nye måder at levere god, men billigere service. Vi skal således i højere grad se borgerne som medborgere, der kan tage ansvar og bidrage til vores velfærd og lokalsamfund. Køge Byråd træffer de politiske beslutninger, som sætter rammerne og retningen for Køge Kommune. Borgernes deltagelse i de politiske processer erstatter altså ikke det repræsentative demokrati, men kan styrke beslutningsgrundlaget og interessen for nærdemokratiet og bidrage til opgaveløsningen som medborgere. Køge Kommune vil derfor arbejde mere systematisk med mål, principper og metoder for borgerdialog, hvor spørgsmålet om borgerinddragelse tænkes ind i alle beslutninger, hvor det er relevant. Køge Kommune ønsker samtidig at udvikle og kvalitetssikre den direkte kontakt med borgerne i takt med den øvrige samfundsudvikling. Det handler både om at sikre borgerne nem adgang til information, have et stadigt fokus på den daglige kommunikation i form af eksempelvis breve og om at have øje på nye måder at kommunikere med vores borgere på. Mål Kommunens borgere skal ind- drages i større beslutninger, som har betydning for deres hverdag. Kommunens borgere skal have nem adgang til let forståelig information og vejledning. 11 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

12 4 Digitalisering og velfærdsteknologi Køge Kommune vil sikre velfærd gennem brug af ny teknologi, som kan levere service til borgere på nye, bedre eller smartere måder. Det kan eksempelvis være digitale selvbetjeningsløsninger til at bestille en vuggestueplads på vores hjemmeside eller mere teknologi på ældreområdet, som kan erstatte praktisk hjælp VELFÆRD PÅ NYE MÅDER. Kommunernes fælles mål er, at digitale selvbetjeningsløsninger skal være det naturlige førstevalg i Udvikling af nye brugervenlige løsninger er et første skridt til at nå målet. Afgørende for succes er dog at få borgere og medarbejdere til at bruge de nye løsninger i praksis. Det er også en forudsætning, at kommunens hjemmeside er intuitiv og nem at finde rundt på. Bedst på nettets brugertest fra 2011 viser, der er udviklingspotentialer i forhold til bl.a. informationsstruktur og navigation. Køge Kommune vil gennem en målrettet kommunikationsindsats ændre borgernes holdninger og adfærd i forhold til nye teknologier og gøre op med grundholdningen om, at den bedste service sker i det fysiske møde mellem borger og medarbejder. Vi skal gøre det attraktivt at være selvhjulpen, men også drage den nødvendige konsekvens af, at en ny måde at gøre tingene på logisk nok må medføre et farvel til den gamle måde, vi brugte før. Medarbejderne skal samtidig rustes til at blive gode digitale ambassadører, der på bedste vis kan sælge de digitale varer på koege.dk s hylder og understøtte brugen af nye velfærdsteknologier generelt. Mål Borgere skal kende og bruge nye teknologiske løsninger som naturligt førstevalg og forstå baggrunden for velfærd på nye måder. Mindst 50 procent af alle henvendelser fra borgerne til kommunen skal være digitale i September 2012, Køge Kommune, Fælles- og Kulturforvaltningen, Kommunikation Tekst: Fælles- og Kulturforvaltningen, Kommunikation Layout: Operate A/S Fotos: Mike Reuter 12 Kommunikationsstrategi for Køge Kommune

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI PÅ FORKANT MED FREMTIDEN VI KOMMUNIKERER I ALT, HVAD VI GØR KØGE KOMMUNES KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2017-2021 Foto: Martin Håkan/GoverGanda.dk 2 FORORD Køge Kommune er en arbejdsplads, der hver dag bliver

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Fremtidens velfærd i Køge Kommune: VELFÆRD PÅ NYE MÅDER

Fremtidens velfærd i Køge Kommune: VELFÆRD PÅ NYE MÅDER Fremtidens velfærd i Køge Kommune: VELFÆRD PÅ NYE MÅDER Februar 2013, Køge Kommune VELFÆRD PÅ NYE MÅDER er vedtaget af Køge Byråd 2012 Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Studio Louise Breyen Fotos:

Læs mere

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel

Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel KKOM Februar 2014 Målsætninger og handlinger på baggrund af proces om intern kommunikationsmodel 1. Baggrund og proces Region Nordjylland har et meget stort internt informationsflow. Eksempelvis sendes

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I

Kommunikationsstrategi. Juni 2005 K O M M U N I K AT I O N S S T R AT E G I Kommunikationsstrategi Juni 2005 1 BSTRATEGISK S C PA R T N ESAMMENHÆNG R S K A B M E D K U Kommunikationsstrategien N D E R O G S A M S P I L M E D skal I N Tunderstøtte E R E S S E N T Een R række af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Odder Kommune

Ledelsesgrundlag Odder Kommune Ledelsesgrundlag Odder Kommune November 2008 Ledelsesgrundlag I Odder Kommune arbejder lederne ud fra værdibaseret ledelse. Det betyder, at de overordnede styringsrammer er fleksible og åbner mulighed

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere