Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med udbud i København. Undervisningen vil finde sted på Emdrupvej 72 i København NV. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. København 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette kapitel hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Lisbeth Thorlacius, master of fine arts, ph.d. i visuel kommunikation, lektor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet. Forsker og underviser i visuel kommunikation og tidligere professionel fotograf. Anders Hamming, cand.mag. og master i professionsudvikling, lektor ved pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Vest. Har udviklet og undervist på flere uddannelser, herunder diplomuddannelser, og er næstformand for Censorformandskabet Pædagoguddannelsen. København 5

6 Martin Gjerløff, cand.mag. i kommunikation, head of strategy hos Saatchi & Saatchi. Underviser i markedsføring ved Aalborg Universitet og censor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har indgående kendskab til kommunikationsbranchen. Klavs Holm, grafonom og premediamanager, direktør for og indehaver af Medit Consult. Har erfaring som censor ved Mediehøjskolen. Har et bredt kendskab til den grafiske industri fra mere end ti års konsulentvirksomhed inden for teknologi og strategi i medieindustrien. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Simon Holmen Clemmensen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Christian Moldt og evalueringskonsulent Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 1. København 6

7 7. Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. København 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddet forventes at dække arbejdsmarkedets behov i hele Danmark. Dimittender fra uddannelsesudbuddet forventes at få ansættelse i designbureauer, i reklame- og kommunikationsbureauer, på tv-stationer, i interne grafiske afdelinger i større virksomheder og organisationer, på trykkerier, i kreative afdelinger hos produktionsselskaber og broadcastere m.fl., jf. kriterium 1 i akkrediteringsrapporten om ny uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation. Det er en mindre svaghed at det angivne antal arbejdspladser inden for kommunikationsbranchen (40.000) virker overvurderet, og ekspertpanelet vurderer at det er tvivlsomt om en trykkeribranche i recession vil være en reel aftager af udbuddets dimittender. Da beskæftigelsesområderne og deres behov i øvrigt er overbevisende identificeret, er disse svagheder dog tillagt begrænset vægt i vurderingen af kriteriet. Ansøgeren redegør for at den fremadrettede inddragelse af aftagere og eksterne interessenter vil foregå på møder i de linjespecifikke advisory boards og gennem tæt virksomhedskontakt fokuseret på praktikforløb og opgaver med afsæt i praksisnære problemstillinger. De fagspecifikke linjers advisory boards vil holde årlige møder for at opnå relevant viden om mediebranchens udvikling så der kontinuerligt er sammenhæng imellem branchens behov på den ene side og kompetencer, viden og færdigheder blandt udbuddets dimittender på den anden. Ekspertpanelet vurderer at den omfattende kontaktflade med erhvervslivet vil sikre at København 8

9 udbuddet kontinuerligt får opdateret viden om udbuddets relevans. Det er en svaghed at den seneste dokumenterede kontakt med de linjespecifikke advisory boards var i 2008, men i lyset af den i øvrigt stærke inddragelse af eksterne interessenter vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 1: Medietendenser (Bilag 1 A, B, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7) Bilag 2: Advisory board for Visuel Kommunikation de fagspecifikke linjer: Grafisk Design, Interaktivt Design, Kreativ Kommunikation Bilag 5: Epinion rapport for UVM: Uddannelses- og arbejdsmarkedet på medie- og kommunikationsområdet, november 2006 Bilag 14: Overordnet jobbeskrivelse for undervisere på Mediehøjskolen Bilag 15: Censorkorps for professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Kommunikation Bilag 16: LBK nr. 851 af om Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Bilag 22: Ansøgning om screening af udbud PBA i Visuel Kommunikation (uddannelseslinjen i Fotografisk Kommunikation). København 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for at der på de tre eksisterende specialiseringslinjer allerede er etableret en fast og succesfuld praksis for tilvejebringelse af praktikpladser, og at denne praksis ligeledes vil blive etableret på den nye specialiseringslinje i fotografisk kommunikation. Ansvaret for tilvejebringelse af praktikpladser er primært placeret hos de studerende for at fremme deres selvstændighed. Opgaven er dog forankret hos en praktikkoordinator der bl.a. har til opgave at sikre at alle studerende får en relevant praktikplads. Ansøgeren oplyser at der hidtil har været væsentligt flere udbudte praktikpladser end studerende til at besætte dem. Ekspertpanelet vurderer at ansøgeren har en hensigtsmæssig praksis for at tilvejebringe de fornødne praktikpladser, og det er positivt at ansøgeren bruger sin stærke kontaktflade med erhvervslivet til systematisk at generere nye praktikpladser. Ekspertpanelet har drøftet om der kan skaffes de fornødne praktikpladser til den nye specialiseringslinje i fotografisk kommunikation. Det er en udfordring at fotobranchen primært består af enkeltmandsvirksomheder eller små virksomheder med begrænsede ressourcer til at have praktikanter og sikre dem den fornødne læring. Om der vil kunne tilvejebringes tilstrækkeligt med praktikpladser afhænger derfor af om den studerende primært skal være en fotograf der kan kommunikere, eller om den studerende skal være en kommunikator der kan tage billeder. I det første tilfælde vurderer ekspertpanelet at det vil være muligt at skaffe de fornødne praktikpladser, mens det er mere vanskeligt i det andet tilfælde, da der ikke er mange relevante virksomheder. Det vejer dog afgørende positivt i vurderingen af muligheden for at tilvejebringe de fornødne praktikpladser på denne specialiseringslinje at praktikken på specialiseringslinjen i fotografisk kommunikation er ulønnet, og at ansøgeren har en stærk tradition for at tilvejebringe praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 9: Mail fra praktiksted Bilag 17A: Praktikinformation, Grafisk Design Bilag 17B: Praktikinformation, Interaktivt Design Bilag 17C: Praktikinformation, Kreativ Kommunikation Bilag 17D: Praktikkontrakt (skabelon). København 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at udbuddet er tilrettelagt dels med fælles faglige elementer, dels med specialiseringselementer for hver specialiseringslinje. For de tre eksisterende specialiseringslinjer er størstedelen af 1. studieår fælles, mens specialiseringslinjen i fotografisk kommunikation adskiller sig væsentligt som følge af at det teknologiske kerneværktøj er anderledes. Hvor studerende på de tre eksisterende linjer bruger samme kerneværktøj i form af computer og relevant software, redegør ansøgeren for at det teknologiske kerneværktøj for de studerende på specialiseringslinjen i fotografisk kommunikation er kameraet, hvilket betyder at undervisningen på denne specialiseringslinje er tilrettelagt anderledes. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde så de studerende kan realisere de enkelte specialiseringslinjers mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet har diskuteret om tilrettelæggelsen af specialiseringslinjen i fotografisk kommunikation er hensigtsmæssig i forhold til de udfordringer der er nævnt i akkrediteringsrapporten om uddannelsen til professionsbachelor i visuel kommunikation. Ekspertpanelet finder dog at ansøgeren i tilfredsstillende grad har sandsynliggjort at den praktiske tilrettelæggelse af udbuddet vil være hensigtsmæssig i forhold hertil. Det er positivt at der i valget af undervisnings- og arbejdsformer for alle fire linjer er taget højde for de studerendes læringsmæssige progression så der i udbuddets indledende moduler primært vil blive lagt vægt på underviserstyret undervisning hvorefter vægten i senere moduler gradvist vil blive flyttet over på projektarbejde og selvstudier. Det er også positivt at hver studerende vil råde over en arbejdsplads der er indrettet som en typisk arbejdsplads i en virksomhed, da dette vil styrke den studerendes evne til at gå direkte i beskæftigelse efter endt uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at de studerende takket være ansøgerens omfattende netværk af internationale samarbejdspartnere har gode muligheder for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet. Det er positivt at et af udbuddets semestre (modul 5 og 6) er tilrettelagt som et internationalt semester med undervisning på engelsk der aktivt giver mulighed for studieophold i udlandet, og at de studerende desuden har mulighed for at gennemføre deres praktik i udlandet. Det er positivt at ansøgeren har samarbejdsaftaler under Danmark-Victoria programmet og at ansøgeren som indehaver af The Extended Erasmus University Charter for perioden har mulighed for at indgå praktikudvekslingsaftaler i regi af Erasmus. Det er desuden positivt at ansøgerens internationaliseringsindsats er tydeligt forankret hos dels en international koordinator der tager sig af alle organisatoriske forhold, dels en uddannelsesleder ved hver specialiseringslinje der har ansvaret for de faglige forhold. København 11

12 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 6: Opbygning (struktur og ECTS belastning) af Visuel Kommunikation og fagspecifikke linjer Bilag 10: Engelsk brochure: Creative Studies in Copenhagen Bilag 11: BEK nr. 736 af om uddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation Bilag 12: Studieordning for Grafisk Kommunikation 2010 Bilag 19: Information om bachelorprojekt. København 12

13 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen vil blive udbudt på et solidt videngrundlag, især hvad angår de tre eksisterende specialiseringslinjer. Videngrundlaget for den nye specialiseringslinje i fotografisk kommunikation virker på nuværende tidspunkt svagere i forhold til tilgangen af viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde. Denne svaghed opvejes dog af ansøgerens fremadrettede planer hvor videngrundlaget for den beslægtede uddannelse i fotojournalistik vil komme udbuddet til gode, ligesom de præsenterede planer for opkvalificering af undervisere vil bidrage til at styrke udbuddets videngrundlag. Ansøgeren har dokumenteret en bred kontaktflade med de beskæftigelsesområder der er relevante for udbuddet. Kontaktfladen er både omfattende og flerdimensionel, og gennem møder med linjespecifikke advisory boards, brug af eksterne undervisere, efteruddannelse af praktikere og tæt samarbejde om praktikforløb og udarbejdelse af eksamensopgaver vil udbuddet efter ekspertpanelets vurdering til stadighed være opdateret om nye og centrale tendenser i de relevante brancher. Det er positivt at 20 % af undervisernes tid er øremærket til undervisning på efteruddannelsesforløb eller konsulentarbejde, da det vil sikre at den fornødne viden ikke kun er forankret hos ledelsen, men også hos de enkelte undervisere. Det er i særlig grad positivt at de ansatte på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole selv udfører forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde af stor relevans for udbuddet, og at hver ansat har pligt til at udføre denne type opgaver i 30 % af arbejdstiden. Det er desuden positivt at ansøgeren indgår i relevant samarbejde med førende internationale institutioner om aktiviteter af relevans for udbuddet. Ekspertpanelet vurderer dog at det er en mindre svaghed at der ikke synes at tilgå udbuddet viden fra førende institutioner inden for et område som design thinking der er det hastigst voksende beskæftigelsesområde inden for visuel kommunikation. Da videngrundlaget for de tre eksisterende specialiseringslinjer i øvrigt er meget stærkt, er denne mangel dog tillagt lille vægt i den samlede vurdering. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 13: Mediehøjskolens underviserkollegie pr. 1. maj København 13

14 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har dokumenteret at der allerede er et stærkt fagligt miljø på udbudsstedet i form af beslægtede uddannelser til professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse og professionsbachelor i medieproduktion og ledelse. Ekspertpanelet vurderer at underviserne har de nødvendige kompetencer til at støtte op om det nye udbud. Desuden har udbuddet gennem fusionen med Journalisthøjskolen i Århus adgang til yderligere et stærkt fagligt miljø. Ekspertpanelet vurderer at der, navnlig inden for de tre eksisterende specialiseringslinjer, er et meget stærkt fagligt miljø til at understøtte det ansøgte udbud. Det er en mindre svaghed at ansøgeren ikke redegør for hvordan underviserne vil opnå de fornødne kompetencer i tværfaglig undervisning, men i lyset af det stærke faglige miljø er dette forhold tillagt begrænset vægt i den samlede bedømmelse. Ekspertpanelet vurderer at det faglige miljø inden for fotografisk kommunikation på nuværende tidspunkt er for svagt til at understøtte udbuddet, men finder dog at ansøgerens plan vil gøre det realistisk at gennemføre udbuddet på et solidt fagligt grundlag gennem ansættelse af en uddannelsesleder og to yderligere fastansatte undervisere. Udbuddet vil desuden kunne drage fordel af professionsbacheloruddannelsen i fotojournalistik i Århus, da dennes uddannelsesleder indgår i arbejdsgruppen der har ansvar for at videreudvikle det ansøgte udbud. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 13: Mediehøjskolens underviserkollegie pr. 1. maj København 14

15 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har nøje redegjort for de faciliteter og ressourcer der skal være til rådighed for at gennemføre udbuddet, herunder krav til indretning af atelier er, og dokumenterer at disse enten er til stede (gælder for de tre eksisterende specialiseringslinjer) eller vil blive etableret (gælder for den nye specialiseringslinje). Det er i særlig grad positivt at hver studerende vil få en arbejdsplads stillet til rådighed, da det i høj grad afspejler de forhold den studerende vil komme til at arbejde under i erhvervslivet. Herunder får hver studerende stillet en computer til rådighed. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. København 15

16 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for at der vil blive gennemført systematisk og dækkende kvalitetssikring af udbuddet i form af aktiviteter der inddrager interessenter på hensigtsmæssig vis. Kvalitetssikringstiltagene omfatter bl.a. evaluering af samtlige moduler og semestre, feedback fra censorer og regelmæssige drøftelser af evalueringsresultater med relevante interessenter som de studerende, underviserkorpset og ledelsen. Ansøgeren har endvidere redegjort for at det nuværende kvalitetssikringssystem vil blive erstattet af et nyt fælles kvalitetssikringssystem for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samlet set der også vil omfatte alle væsentlige uddannelsesaspekter og inddrage både interne og eksterne interessenter. Herunder vil der som noget nyt blive gennemført systematiske tilfredshedsmålinger blandt aftagere. Ekspertpanelet vurderer på dette grundlag at udbuddet vil blive underlagt systematiske og dækkende kvalitetssikrende og -udviklende tiltag. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2: Advisory board for Visuel Kommunikation de fagspecifikke linjer: Grafisk Design, Interaktivt Design, Kreativ Kommunikation Bilag 20: Evaluering: Censorers indberetning om eksamensforløb. København 16

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Rektor Anne-Marie Dohm Sendt pr. e-mail: amd@journalisthojskolen.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i kommunikation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-108 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi Kolding Att: Afdelingschef Jørgen Dam Sendt pr. e-mail: njd@sosufh.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere