Afgørelser og Udtalelser 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser og Udtalelser 2002"

Transkript

1 Afgørelser og Udtalelser 2002

2 Forord Traditionen tro udgiver Københavns Fondsbørs en samling af de afgørelser og udtalelser for det forløbne år, som Fondsbørsen har fundet af betydning for forståelsen af den børsretlige regulering i forbindelse med børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber og værdipapirers optagelse til notering. Formålet hermed er at give en bedre forståelse af, hvorledes Fondsbørsen i praksis fortolker og administrerer den børsretlige regulering. I de tilfælde, hvor Fondsbørsen har behandlet flere identiske sager, har vi som udgangspunkt alene medtaget en af disse. Hæftet indeholder således ikke en gengivelse af alle afgørelser og udtalelser fra Københavns Fondsbørs i det forløbne år. Alle refererede sager er anonymiserede. Det kan i øvrigt oplyses, at Københavns Fondsbørs på hjemmesiden cse.dk ultimo hver måned offentliggør afgørelser og udtalelser i det omfang, der i løbet af den pågældende måned har været afgørelser eller udtalelser, der skønnes at have interesse. Afgørelser og Udtalelser 2002 sendes automatisk til alle børsnoterede selskaber samt til øvrige abonnenter på Håndbog for udstedere på Københavns Fondsbørs. Hæftet kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til Københavns Fondsbørs, ligesom en elektronisk udgave af hæftet kan downloades fra Fondsbørsens hjemmeside. Spørgsmål til børsnoterede selskabers oplysningsforpligtelser, overtagelsestilbud på børsnoterede selskaber og værdipapirers optagelse til notering kan rettes til Udstederrelationer på telefon Januar 2003 Erik Bruun Hansen 1

3 1. Oplysningsforpligtelser Videregivelse af kursrelevante informationer til enkelte markedsdeltagere offentlig påtale Videregivelse af kursrelevante informationer til pressen offentlig påtale Udtalelser til pressen Manglende offentliggørelse af oplysninger i forbindelse med notering på anden børs påtale Udstedelse af tegningsretter og optioner mangelfuld omtale offentliggørelse af supplerende fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse om konvertering af warrants til aktier Årsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse via Københavns Fondsbørs påtale Nedjustering af forventninger tidspunkt for offentliggørelse Offentliggørelse af finanskalender Årsregnskabsmeddelelse mangelfuld angivelse af forventninger til fremtiden manglende redegørelse for baggrund for ikke at offentliggøre kvartalsrapporter Mangelfuld angivelse af forventninger til fremtiden offentliggørelse af supplerende fondsbørsmeddelelse For sen offentliggørelse af reviderede regnskabstal offentlig påtale Overskridelse af frist for offentliggørelse af årsrapport og afholdelse af ordinær generalforsamling offentlig påtale Anmodning om fristforlængelse for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse afslag påtale Selskabers forhold til Corporate Governance offentliggørelse via Københavns Fondsbørs Overtagelsestilbud Frivilligt købstilbud ændrede vilkår Købstilbud aktionærer kan ikke bindes af afgivne accepter ud over tilbudsperioden Optagelse til notering Børsnotering salgsmateriale udarbejdet i forbindelse med salg af struktureret obligation Rettet emission over 10% opfyldelse af Fondsbørsens prospektkrav 19 2

4 1. Oplysningsforpligtelser 1.1. Videregivelse af kursrelevante informationer til enkelte markedsdeltagere offentlig påtale Københavns Fondsbørs blev kontaktet af en række markedsdeltagere, der oplyste, at et børsnoteret selskab over for nogle analytikere havde indikeret, at de pågældende analytikeres estimater for selskabets forventninger til 2002 var for optimistiske. To dage herefter offentliggjorde selskabet sin årsregnskabsmeddelelse, som indeholdt oplysninger om selskabets forventninger til Fondsbørsen anmodede selskabet om over for Fondsbørsen at redegøre nærmere for de kontakter, selskabet havde haft med analytikere. Det fremgik af selskabets redegørelse, at selskabet den pågældende dag havde modtaget et konsensusestimat på EBIT for 2002 baseret på et udsnit af analytikere, der fulgte selskabet. Konsensus havde stor spredning, og selskabet ønskede derfor at vide, hvem der afveg væsentligt herfra. Selskabet tog på den baggrund umiddelbart herefter kontakt til et antal analytikere. Selskabet oplyste endvidere, at det ikke havde givet præcise oplysninger til analytikerne, men at niveauet for forecast for 2002 i forhold til konsensus (EBIT) blev diskuteret og kommenteret. Herudover oplyste selskabet, at det over for et antal analytikere havde givet udtryk for, at niveauet for konsensus (EBIT) var højt. Fondsbørsen måtte på baggrund af oplysningerne fra markedsdeltagere og korrespondancen med selskabet lægge til grund, at der fra selskabets side var videregivet ikke tidligere offentliggjorte informationer om selskabets forventninger til regnskabsåret 2002 til enkelte analytikere. Alle kursrelevante forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne, skal straks offentliggøres. Dette følger af værdipapirhandelslovens 27 og af 16 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Det følger af værdipapirhandelslovens 36, at der ikke må ske uberettiget videregivelse af intern viden. Der påhviler børsnoterede selskaber en pligt til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om selskabet, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort, jævnfør 4, stk. 1, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Af samme bestemmelses stk. 2 følger det endvidere, at oplysninger, som nævnt i stk. 1, ikke må gives i udtalelser, redegørelser og interviews m.v. i forbindelse med investormøder eller i medarbejderblade og lignende, uden at oplysninger senest samtidig meddeles Københavns Fondsbørs. I tråd hermed skal alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt straks meddeles Københavns Fondsbørs, og offentliggørelse via Københavns Fondsbørs skal altid ske senest samtidig med anden offentliggørelse. I situationer hvor beslutning ikke er truffet, men hvor der foreligger risiko for, at oplysninger er kommet eller kommer til uvedkommendes kundskab, skal selskabet, hvis offentliggørelse ikke kan ske, straks tage kontakt til Fondsbørsen med henblik på at træffe fornødne foranstaltninger for at sikre, at ingen kan misbruge denne viden. Dette fremgår af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Hvad angår børsnoterede selskabers investorrelationsaktiviteter, skal selskaberne tilrettelægge disse aktiviteter med respekt af gældende oplysningsforpligtelser og princippet om ligebehandling af investorer og skal ved til- 3

5 rettelæggelsen og udøvelsen af disse aktiviteter opretholde en høj standard herfor. Særligt skal selskaberne være opmærksomme herpå i forbindelse med afholdelsen af investormøder og lignende i perioden op til offentliggørelse af regnskabsmeddelelser eller andre væsentlige meddelelser. Fondsbørsen anbefaler, at de noterede selskaber har en nedskreven politik for afholdelse af investorrelationsaktiviteter, hvoraf det blandt andet bør fremgå, at der ikke afholdes investormøder og lignende i tiden op til offentliggørelse af regnskabsmeddelelser eller andre væsentlige meddelelser. Dette følger af 5 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. De forventninger, et børsnoteret selskab har til fremtiden, er vigtige for markedets vurdering af det pågældende selskab. Oplysninger om et selskabs forventninger til fremtiden vil som udgangspunkt altid kunne antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer. Det var Fondsbørsens opfattelse, at de oplysninger om niveauet for selskabets forventninger til regnskabsåret 2002, som konkret blev videregivet, var af kursrelevant karakter. Fondsbørsen meddelte selskabet, at selskabets udtalelser til enkeltpersoner om niveauet for forventningerne til 2002 efter Fondsbørsens vurdering var et brud på den pligt, børsnoterede selskaber har til at sikre, at alle har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet; og et brud på reglen om, at alle kursrelevante oplysninger skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs senest samtidig med anden offentliggørelse. Københavns Fondsbørs påtalte overtrædelsen af de pågældende regler over for selskabet. Påtalen blev offentliggjort. Børsnoterede selskaber skal have interne regler, der sikrer, at oplysningsforpligtelserne overholdes, og at intern viden ikke uberettiget videregives. Indholdet af selskabets interne forskrifter om, hvorledes det sikres, at oplysningsforpligtelserne overholdes, og at intern viden ikke uberettiget videregives, var i det store og hele en gengivelse af de bestemmelser, der er refereret oven for. Københavns Fondsbørs beklagede over for selskabet, at de interne regler ikke havde et så præcist og konkret indhold eller at de i øvrigt ikke var blevet administreret på en sådan måde at en situation som den foreliggende blev hindret Videregivelse af kursrelevante informationer til pressen offentlig påtale Et børsnoteret selskab fremsendte efter kl en fondsbørsmeddelelse omhandlende et udviklingsprojekt. Fondsbørsmeddelelsen blev i henhold til Københavns Fondsbørs dagældende praksis videresendt fra Fondsbørsen den følgende morgen. Indholdet af fondsbørsmeddelelsen var refereret i et dagblad samme morgen, som fondsbørsmeddelelsen blev videresendt fra Københavns Fondsbørs. Artiklen indeholdt et interview med selskabets udviklingsdirektør, ligesom selskabets administrerende direktør var citeret. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om at redegøre for, hvorledes dagbladet kunne bringe oplysninger om indholdet af fondsbørsmeddelelsen i den pågældende avisudgave. Selskabet blev endvidere anmodet om at redegøre for, hvilke procedurer selskabet havde med henblik på at sikre, at Københavns Fondsbørs altid underrettes senest samtidig med anden offentliggørelse. Det fremgik af selskabets svar til Fondsbørsen, at selskabet den pågældende aften omkring kl havde taget kontakt til to journalister; den ene fra det omtalte dagblad. Det blev aftalt, at de to journalister under 4

6 fortrolighedserklæring kunne modtage en arbejdskopi af selskabets fondsbørsmeddelelse. En af journalisterne tog herefter kontakt til og gennemførte et interview med selskabets udviklingsdirektør. Fondsbørsen måtte på baggrund af oplysningerne fra medierne og korrespondancen med selskabet lægge til grund, at der fra selskabets side var videregivet informationer til de to journalister, forud for at oplysninger herom blev sendt til Københavns Fondsbørs. Børsnoterede selskaber har en pligt til straks at offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne, hvilket følger af værdipapirhandelslovens 27 og af 16 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Det følger af værdipapirhandelslovens 36, at der ikke må ske uberettiget videregivelse af intern viden. I tråd hermed følger det af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt straks skal meddeles Københavns Fondsbørs, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid skal ske senest samtidig med anden offentliggørelse. Der påhviler børsnoterede selskaber en pligt til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om selskabet, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Dette følger af 4, stk. 1, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Af bestemmelsens stk. 2 følger, at oplysninger, som nævnt i stk. 1, ikke må gives i udtalelser, redegørelser og interviews m.v. i forbindelse med investormøder eller i medarbejderblade og lignende, uden at oplysninger senest samtidig meddeles Københavns Fondsbørs. Dette betyder, at selskaber ikke må udtale sig om kursrelevante oplysninger til pressen, forud for at en fondsbørsmeddelelse indeholdende disse oplysninger er sendt til Københavns Fondsbørs. Dette gælder uanset, om oplysningerne er videregivet til pressen i fortrolighed. I den forbindelse bemærkes, at offentliggørelse af kursrelevante forhold, medmindre andet er foreskrevet, anses at være sket, når meddelelsen er kommet frem til Københavns Fondsbørs, jævnfør 12 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S og værdipapirhandelslovens 27, stk. 3. Dette betyder, at selskaberne først herefter frit kan videredistribuere deres fondsbørsmeddelelser. Selskabets udtalelser til de to journalister og videregivelsen af en arbejdskopi af den fondsbørsmeddelelse, der først ville blive offentliggjort den efterfølgende morgen, var efter Fondsbørsens vurdering et brud på den pligt, som selskabet har til at sikre, at alle har lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet, og et brud på reglen om, at alle kursrelevante oplysninger skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs senest samtidig med anden offentliggørelse. Det blev understreget over for selskabet, at det forhold, at et selskab videregiver kursrelevante oplysninger under hemmeligholdelsesforpligtelse ikke ændrer herpå. Københavns Fondsbørs påtalte overtrædelsen af de pågældende regler over for selskabet. Påtalen blev offentliggjort. Børsnoterede selskaber skal have interne regler, der sikrer, at oplysningsforpligtelserne overholdes, og at intern viden ikke uberettiget videregives. Fondsbørsen beklagede over for selskabet, at selskabet ikke i den konkrete situation havde overholdt sine egne interne 5

7 regler. Fondsbørsen bemærkede over for selskabet, at der syntes at være behov for en revision af selskabets interne regler, blandt andet set i lyset af de reviderede oplysningsforpligtelser, der trådte i kraft 1. januar Heraf fremgår i øvrigt, at et selskabs ledelse med jævne mellemrum og mindst en gang årligt bør revurdere indholdet af de interne regler, ligesom selskabet til stadighed skal sikre sig, at ledelsen og andre relevante medarbejdere er bekendt med indholdet af de interne regler Udtalelser til pressen I en artikel i dagspressen, der byggede på et interview med et børsnoteret selskabs bestyrelsesformand og storaktionær, var bestyrelsesformanden blandt andet citeret for følgende: For ikke at få fondsbørsen på nakken, vil jeg sige, at det ikke er en plan, der er godkendt af bestyrelsen, men jeg har heller ikke nævnt den offentligt før. Men det er vores ambition, at [selskabet] fra nu af skal være et overskudsgivende selskab. Det gælder ikke bare i år. [Selskabet] skal fremover tjene sine egne penge og ikke længere hente kapital på markedet. Vi vil befri os fra markedets kapitalklemme. Københavns Fondsbørs tog på baggrund af artiklen kontakt til selskabet med henblik på at få selskabet til at vurdere, om artiklen og interviewet med bestyrelsesformanden efter selskabets opfattelse indeholdt kursrelevante oplysninger om selskabet, som ikke tidligere var offentliggjort, og som i givet fald straks skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Selskabet oplyste over for Fondsbørsen, at artiklen og interviewet efter selskabets opfattelse ikke indeholdt nye kursrelevante oplysninger om selskabet. Fondsbørsen fandt anledning til at præcisere over for selskabet, at alle kursrelevante forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, straks skal offentliggøres. Forhold, der er omfattet af oplysningspligten, skal meddeles Københavns Fondsbørs, når beslutningen reelt er truffet. Der påhviler børsnoterede selskaber en pligt til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om selskabet, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Dette følger af 4, stk. 1, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Af bestemmelsens stk. 2 følger, at oplysninger, som nævnt i stk. 1, ikke må gives i udtalelser, redegørelser og interviews m.v. i forbindelse med investormøder eller i medarbejderblade og lignende, uden at oplysninger senest samtidig meddeles Københavns Fondsbørs. Det forhold, at der er tale om planer, der ikke er godkendt af selskabets bestyrelse, ændrer ikke herpå. Fondsbørsen fandt det i den forbindelse beklageligt, at selskabets bestyrelsesformand via sine udtalelser havde skabt tvivl om, hvorvidt artiklen indeholdt ikke tidligere offentliggjorte kursrelevante informationer om selskabet Manglende offentliggørelse af oplysninger i forbindelse med notering på anden børs påtale Et børsnoteret selskab offentliggjorde en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at bestyrelsen havde besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen ville på generalforsamlingen fremsætte forslag til aktionærerne om at give bestyrelsen bemyndigelse til at ansøge om og gennemføre en dobbelt notering af selskabets aktier på Nasdaq Stock Market under et ADR-pro- 6

8 gram samtidig med opretholdelse af børsnoteringen på Københavns Fondsbørs. Af fondsbørsmeddelelsen fremgik, at der i forbindelse med ansøgningen om noteringen på Nasdaq var givet en række væsentlige oplysninger om selskabet til the Securities and Exchange Commision (SEC), som ikke med samme detaljeringsgrad var offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Det fremgik, at oplysningerne i ansøgningen ville blive tilgængelige via SEC s hjemmeside. Alle kursrelevante forhold, der vedrører virksomheden, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på værdipapirerne, skal offentliggøres straks, jævnfør værdipapirhandelslovens 27 og 16 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Der påhviler børsnoterede selskaber en pligt til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om selskabet, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets værdipapirer, og selskaberne skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort, jævnfør 4, stk. 1, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. I tråd hermed følger det af 11 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S, at alle forhold omfattet af selskabets oplysningspligt straks skal meddeles Københavns Fondsbørs, og at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid skal ske senest samtidig med anden offentliggørelse. Det følger desuden af 11, stk. 2, at i situationer, hvor beslutning ikke er truffet, men hvor der foreligger risiko for, at oplysninger er kommet eller kommer til uvedkommendes kundskab, skal selskabet, hvis offentliggørelse ikke kan ske, straks tage kontakt til Fondsbørsen med henblik på at træffe fornødne foranstaltninger for at sikre, at ingen kan misbruge denne viden. Oplysninger, der er offentliggjort af et børsnoteret selskab, kan have en sådan karakter, at efterfølgende uddybninger heraf vil være kursrelevante og således omfattet af selskabets pligt til at sikre, at alle får lige adgang til sådanne oplysninger ved, at oplysningerne offentliggøres via Københavns Fondsbørs senest samtidig med anden offentliggørelse. Københavns Fondsbørs måtte forstå selskabets fondsbørsmeddelelser således, at selskabet i forbindelse med ansøgningen om noteringen på Nasdaq havde givet kursrelevante informationer om selskabet til SEC, og at det var hensigten, at disse informationer skulle gøres tilgængelige på SEC s hjemmeside, uden at oplysningerne samtidig hermed skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Efter anmodning fra Københavns Fondsbørs offentliggjorde selskabet en supplerende fondsbørsmeddelelse, der nærmere redegjorde for de nye oplysninger, som var givet til SEC i forbindelse med ansøgningen om noteringen på Nasdaq. Københavns Fondsbørs bemærkede i den forbindelse over for selskabet, at et børsnoteret selskab ikke kan opfylde sin oplysningspligt ved i en fondsbørsmeddelelse, der offentliggøres via Fondsbørsen, at henvise til en hjemmeside, hvor de pågældende oplysninger er tilgængelige. Det forhold, at selskabet ikke i den fondsbørsmeddelelse, hvori selskabet redegjorde for sine planer om notering på Nasdaq, havde redegjort for de væsentlige oplysninger om selskabet, som selskabet havde givet til SEC, og som ville blive gjort tilgængelig på SEC s hjemmeside, var efter Fondsbørsens vurdering et brud på den pligt, som selskabet har til at sikre, at alle får lige adgang til kursrelevante oplysninger om selskabet, og et brud på reglen om, at alle kursrelevante oplysninger skal offentliggøres via Københavns Fondsbørs senest samtidig med anden offentliggørelse. 7

9 Forud for offentliggørelsen af selskabets planer om notering på Nasdaq havde Fondsbørsen gjort selskabets rådgivere opmærksom på, at eventuelle kursrelevante oplysninger givet til SEC skulle fremgå af den fondsbørsmeddelelse, som selskabet forventede at offentliggøre. Fondsbørsen gjorde samtidig selskabets rådgivere opmærksom på, at det påhvilede selskabets ledelse at vurdere, hvilke af de oplysninger, der var givet til SEC, der var omfattet af selskabets oplysningspligt, og som dermed skulle offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Københavns Fondsbørs påtalte overtrædelsen af de pågældende regler over for selskabet. Fondsbørsen fandt anledning til at påpege, at Fondsbørsen fandt det kritisabelt, at selskabet havde handlet i strid med de råd, som selskabets rådgivere havde søgt hos Københavns Fondsbørs Udstedelse af tegningsretter og optioner mangelfuld omtale offentliggørelse af supplerende fondsbørsmeddelelse Et børsnoteret selskab offentliggjorde en fondsbørsmeddelelse, hvoraf fremgik, at selskabets bestyrelse havde besluttet at udstede tegningsretter og aktieoptioner. Med henblik på at give markedet ensartet og præcis information til vurdering af et selskabs incitamentsprogrammer skal fondsbørsmeddelelser om beslutninger om indførelse af aktiebaserede aflønningsprogrammer, i henhold til 19 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S, indeholde oplysninger om: hvilke typer af aktiebaseret aflønning, der er omfattet af programmet, hvilken personkreds, der er omfattet af programmet, opdelt på bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere og medarbejdere i øvrigt, tidspunktet for tildelingen, det totale antal underliggende aktier i programmet, og fordelingen af disse på bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere og medarbejdere i øvrigt, hvilke målsætninger, der lægges til grund for tildelingen af den aktiebaserede aflønning, perioden inden for hvilken, programmet kan udnyttes, udnyttelsesprisen, hvilke konkrete betingelser, der skal være opfyldt for, at den aktiebaserede aflønning kan udnyttes, og markedsværdien af den aktiebaserede aflønning, herunder en beskrivelse af hvorledes markedsværdien er opgjort og de væsentligste forudsætninger herfor. Københavns Fondsbørs gjorde selskabet opmærksom på, at en række af disse oplysninger ikke var indeholdt i selskabets fondsbørsmeddelelse, og anmodede derfor selskabet om at offentliggøre en supplerende fondsbørsmeddelelse indeholdende de manglende oplysninger om udstedelsen. Af selskabets supplerende fondsbørsmeddelelse fremgik blandt andet, hvorledes de tildelte tegningsretter var opdelt på henholdsvis direktion, ledende medarbejdere og medarbejdere i øvrigt, hvilke målsætninger, der var lagt til grund for tildelingen af tegningsretterne til medarbejderne og aktieoptionerne til bestyrelsen samt hvilke konkrete betingelser, der skulle være opfyldt for, at tegningsretterne og aktieoptionerne kunne udnyttes. Fondsbørsmeddelelsen indeholdt endvidere oplysninger om markedsværdien af udstedelsen af tegningsretterne og aktieoptionerne, og det fremgik, hvorledes markedsværdien var opgjort og hvilke væsentligste forudsætninger, der lå til grund herfor Fondsbørsmeddelelse om konvertering af warrants til aktier Et børsnoteret selskab havde udarbejdet et warrantprogram til selskabets medarbejdere og havde i en fondsbørsmeddelelse orienteret 8

10 markedet om indholdet af programmet og rammerne herfor. Programmet indebar, at selskabets medarbejdere i en periode på fire uger efter offentliggørelsen af selskabets halvårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser dagligt havde mulighed for at konvertere warrants til aktier. Selskabet spurgte Københavns Fondsbørs, om det skulle offentliggøre en fondsbørsmeddelelse hver dag, der blev konverteret warrants til aktier, idet der herved ville ske en tilsvarende udstedelse af nye aktier. Alle beslutninger om ændringer i et børsnoteret selskabs aktiekapital eller forslag hertil skal straks offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Dette følger af 22 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Baggrunden herfor er, at ændringer i et børsnoteret selskabs kapitalforhold normalt er af væsentlig betydning for markedet. Idet der i den konkrete situation var tale om udnyttelse af et warrantprogram, der løb i en begrænset periode, og hvis indhold og rammer markedet var gjort bekendt med, var det Fondsbørsens opfattelse, at der kunne samles op på konverteringerne i én fondsbørsmeddelelse, såfremt der den enkelte dag var tale om konverteringer af ubetydelig størrelse. Københavns Fondsbørs svarede således selskabet, at såfremt selskabet vurderede, at de konverteringer af warrants til aktier, der skete på de enkelte dage i de fire uger efter offentliggørelsen af selskabets halvårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser, indebar ubetydelige udvidelser af selskabets aktiekapital, kunne selskabet samle op på disse konverteringer i én fondsbørsmeddelelse, der skulle offentliggøres senest ved udløbet af de fire uger Årsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse via Københavns Fondsbørs påtale Et børsnoteret selskab rettede henvendelse til Københavns Fondsbørs, idet selskabet var blevet opmærksom på, at dets årsrapport ved en fejl kunne læses på selskabets hjemmeside, inden årsregnskabsmeddelelsen og årsrapporten var offentliggjort via Københavns Fondsbørs. Årsrapporten var tilgængelig på selskabets hjemmeside sidst på eftermiddagen dagen før den formiddag, hvor årsrapporten blev offentliggjort via Fondsbørsen. Selskabet havde konstateret, at alene to personer havde været inde på den pågældende internetside i perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten, og selskabets aktier havde ifølge Fondsbørsens handelssystem ikke været handlet i denne periode. Det er af afgørende betydning for markedsdeltagernes tillid til markedet, at alle sikres lige behandling og lige adgang til kursrelevante informationer, og at der ikke tilgår enkelte markedsdeltagere ikke-offentliggjorte kursrelevante informationer. Derfor skal børsnoterede selskaber indrette deres systemer således, at offentliggørelse via Københavns Fondsbørs altid sker senest samtidig med anden offentliggørelse. Fondsbørsen påtalte over for selskabet, at årsrapporten havde været tilgængelig for uvedkommende forud for årsrapportens offentliggørelse via Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen havde i den forbindelse noteret sig, at selskabet havde iværksat en rettelse af de pågældende systemer, og at selskabet derudover havde besluttet fremover ikke at påbegynde forberedelserne til indlæggelse på hjemmesiden, førend den pågældende fondsbørsmeddelelse var modtaget af Fondsbørsen Nedjustering af forventninger tidspunkt for offentliggørelse Et børsnoteret selskab offentliggjorde sin halvårsrapport, hvori selskabet nedjusterede forventningerne til omsætningen for regnskabsåret 2002 fra mio. kr. til 9

11 mio. kr. Selskabet nedjusterede samtidig forventningerne til resultatet for Baggrunden for nedjusteringen var ifølge halvårsrapporten, at både eksisterende og nye kunder havde forsinket lanceringen af de produkter, som selskabet skulle levere til, med mellem to og fem måneder. Dette havde specielt igennem 2. kvartal medført en mindre tilgang af nye kunder og ordrer end oprindeligt forventet. Samtidig gik indtrængningen på markedet langsommere end forventet. Dette betød, at selskabet på baggrund af de forsinkede produktlanceringer fortsat forventede en betydelig omsætning i 4. kvartal 2002, men at omsætningen i 3. kvartal ville blive meget utilfredsstillende og lavere end i 1. og 2. kvartal. Fondsbørsen henledte selskabets opmærksomhed på, at et børsnoteret selskabs oplysningsforpligtelse over for Fondsbørsen og dermed markedet indtræder straks, selskabet bliver opmærksom på væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for kursdannelsen på de af selskabet udstedte værdipapirer. Indtræder der således væsentlige ændringer i den forventede udvikling i forhold til det allerede offentliggjorte, skal dette straks offentliggøres via Fondsbørsen. Denne forpligtelse indtræder, selv om det ikke på det pågældende tidspunkt er muligt at fastslå det forventede resultat præcist. Dette følger af 31 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Københavns Fondsbørs anmodede selskabet om at redegøre for, hvornår det blev opmærksom på, at forventningerne til omsætningen og dermed resultatet for 2002 ikke levede op til selskabets tidligere udmeldinger. Fondsbørsen ønskede i den forbindelse oplyst, hvornår selskabets ledelse blev bekendt med de forhold, der havde ført til nedjusteringen af forventningerne til årets omsætning og resultat. Selskabet redegjorde for baggrunden for de ændrede resultatforventninger til 2002 og anførte i den forbindelse blandt andet som supplement til de oplysninger, der var givet i halvårsrapporten at selskabet først umiddelbart op til udarbejdelsen af halvårsrapporten kunne konstatere de forhold, der dannede grundlag for de ændrede forventninger. Københavns Fondsbørs tog selskabets oplysninger til efterretning og fandt ikke anledning til at foretage yderligere Offentliggørelse af finanskalender For at give markedet mulighed for at indrette sig efter, hvornår børsnoterede selskaber offentliggør regnskabsmeddelelser og årsrapporter og afholder generalforsamlinger, skal markedet på forhånd orienteres herom. Børsnoterede selskaber skal således inden udgangen af første måned af hvert regnskabsår offentliggøre en finanskalender. Finanskalenderen skal indeholde en angivelse af de forventede datoer for hvornår i det pågældende regnskabsår, selskabet forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser og årsrapport, samt for hvornår selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling. Dette følger af 24 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Et børsnoteret selskab offentliggjorde en finanskalender, hvoraf det fremgik, at selskabets årsregnskabsmeddelelse og årsrapport ville blive offentliggjort samme dag, som finanskalenderen blev offentliggjort. Umiddelbart efter offentliggørelsen af finanskalenderen offentliggjorde selskabet således sin årsrapport. Såfremt et selskab ændrer de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport, skal selskabet senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse, jævnfør 24 i oplys- 10

12 ningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Som følge heraf gjorde Københavns Fondsbørs selskabet opmærksom på, at såfremt årsregnskabsmeddelelsen eller årsrapporten offentliggøres inden udgangen af første måned af regnskabsåret, skal selskabet senest en uge før den dag, hvor årsregnskabsmeddelelsen eller årsrapporten forventes offentliggjort, offentliggøre finanskalenderen eller i det mindste datoen for, hvornår årsregnskabsmeddelelsen eller årsrapporten forventes offentliggjort Årsregnskabsmeddelelse mangelfuld angivelse af forventninger til fremtiden manglende redegørelse for baggrund for ikke at offentliggøre kvartalsrapporter Af et børsnoteret selskabs årsregnskabsmeddelelse var der for så vidt angik selskabets forventninger til fremtiden alene anført, at den stabile udvikling på den ordinære drift forventedes at kunne fortsætte, og at hensættelser skønnedes på niveau med året før. For at give markedet den mest præcise information, som kan anvendes i vurderingen af selskabet, skal ledelsens forventninger til fremtiden indeholde oplysninger om forventningerne til niveauet for aktivitet og resultat. Dette krav kan opfyldes ved at angive størrelsen af den forventede omsætning og det forventede resultat, ved at angive et interval herfor, ved at angive en procentvis forventet ændring i omsætning og resultat i forhold til seneste eller tidligere regnskabsår, ved at angive den forventede overskudsgrad eller lignende. Dette følger af 30 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Da det var Københavns Fondsbørs opfattelse, at selskabets angivelse af forventningerne til fremtiden ikke levede op til de angivne krav, anmodede Fondsbørsen selskabet om straks at offentliggøre en supplerende fondsbørsmeddelelse, hvori ledelsens forventninger til det indeværende regnskabsår blev præciseret. Selskabet havde ikke i sin årsregnskabsmeddelelse anført baggrunden for, at selskabet ikke offentliggjorde kvartalsrapporter. Fondsbørsen anmodede derfor selskabet om i den supplerende fondsbørsmeddelelse at oplyse baggrunden for, at selskabet ikke havde til hensigt at offentliggøre kvartalsrapporter, jævnfør kommentaren til 25 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Selskabet offentliggjorde senere samme dag en fondsbørsmeddelelse, der præciserede forventningerne til det indeværende regnskabsår og redegjorde for baggrunden for, at selskabet havde valgt indtil videre ikke at offentliggøre kvartalsrapporter Mangelfuld angivelse af forventninger til fremtiden offentliggørelse af supplerende fondsbørsmeddelelse Et børsnoteret selskabs årsregnskabsmeddelelse indeholdt oplysninger om ledelsens forventninger til resultatet for det indeværende regnskabsår, men derimod ikke for ledelsens forventninger til det indeværende regnskabsårs aktivitet. For at give markedet den mest præcise information, som kan anvendes i vurderingen af selskabet, skal ledelsens forventninger til fremtiden indeholde oplysninger om forventningerne til niveauet for aktivitet og resultat. Dette krav kan opfyldes ved at angive størrelsen af den forventede omsætning og det forventede resultat, ved at angive et interval herfor, ved at angive en procentvis forventet ændring i omsætning og resultat i forhold til seneste eller tidligere regnskabsår, ved at angive den forventede overskudsgrad eller lignende. Dette følger af 30 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. 11

13 Københavns Fondsbørs anmodede derfor selskabet om at offentliggøre en supplerende fondsbørsmeddelelse, hvori ledelsens forventninger til omsætningen for det indeværende regnskabsår blev præciseret. Selskabet offentliggjorde efterfølgende en sådan fondsbørsmeddelelse For sen offentliggørelse af reviderede regnskabstal offentlig påtale Et børsnoteret selskab offentliggjorde medio marts 2002 en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at der som konsekvens af en indgået aftale om et datterselskabs salg af en forretningsenhed og igangværende forhandlinger om salg af yderligere forretningsenheder i datterselskabet ville ske en revurdering af koncernens bogførte goodwill, og at denne måtte nedskrives med over halvdelen af den bogførte værdi. Det fremgik endvidere, at resultatet for 2001 ville blive påvirket af ekstraordinære varelagernedskrivninger, og at den forventede ændring i koncernens bogførte goodwill og den ekstraordinære nedskrivning af varelageret burde medtages for at give et retvisende regnskab for Det fremgik tillige, at selskabet på den baggrund ville anmode Københavns Fondsbørs om dispensation for fristen for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2001, således offentliggørelse kunne udsættes til medio april Selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2001 skulle ifølge selskabets finanskalender have været offentliggjort medio marts Et børsnoteret selskab skal offentliggøre sin årsregnskabsmeddelelse senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning, jævnfør 26, stk. 3, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Københavns Fondsbørs kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist. Med henvisning til den offentliggjorte fondsbørsmeddelelse anmodede selskabet Fondsbørsen om dispensation for fristen for offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen til senest medio april 2002 for herigennem af sikre, at regnskabet var retvisende, særligt vedrørende posterne goodwill og varelager. Fondsbørsen svarede, at Fondsbørsen ikke fandt anledning til at antage, at selskabets frasalg af forretningsenheder i et datterselskab og de øvrige igangværende forhandlinger om salg af forretningsområder i datterselskabet havde betydning for selskabets mulighed for at offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse for Fondsbørsen fandt det således ikke på det foreliggende grundlag dokumenteret, at der forelå et særligt tilfælde, der kunne begrunde, at Fondsbørsen dispenserede for tremåneders fristen. En årsregnskabsmeddelelse skal fremtræde som en kort udgave af årsrapporten og skal være så fyldestgørende, at årsrapporten ikke tilfører markedet ny væsentlig information, som kan antages at få betydning for kursdannelsen. Dette fremgår af skema B i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S, hvoraf det tillige fremgår, at såfremt der er forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, skal påtegningen gengives ubeskåret. Det følger således heraf, at en årsregnskabsmeddelelse skal basere sig på et revideret årsregnskab. I en efterfølgende henvendelse til Fondsbørsen oplyste selskabet, at det havde til hensigt at offentliggøre årsregnskabsmeddelelsen for 2001 den 31. marts Fondsbørsen gjorde selskabet opmærksom på, at Fondsbørsen gik ud fra, at årsregnskabsmeddelelsen ville basere sig på et revideret årsregnskab, og at påtegningen skulle gengives ubeskåret, såfremt der ville være forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Selskabet offentliggjorde herefter en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at sel- 12

14 skabet den 31. marts 2002 ville offentliggøre en regnskabsmeddelelse, som ikke ville være fuldstændig, primært som følge af fortsat uafklarede regnskabsmæssige forhold i datterselskabet. Det fremgik ikke af fondsbørsmeddelelsen, at regnskabsmeddelelsen ikke ville være baseret på et revideret årsregnskab. Det fremgik heller ikke, på hvilke punkter årsregnskabsmeddelelsen ville være ufuldstændig. Den 31. marts 2002 offentliggjorde selskabet en urevideret regnskabsmeddelelse for Af meddelelsen fremgik, at regnskabet endnu ikke var færdigudarbejdet og dermed ikke revideret. Det fremgik desuden, at nogle varelagernedskrivninger og årsagerne hertil endnu ikke var gennemanalyseret, hvorfor de detaljerede forventninger for 2002 ikke ville blive offentliggjort, før disse undersøgelser var tilendebragt. Endelig fremgik det, at den fuldstændige årsregnskabsmeddelelse for 2001 indeholdende revisionspåtegning og forventninger til 2002 ville blive udsendt, så snart undersøgelserne var tilendebragt, hvilket forventedes at ske senest medio april Fondsbørsen påtalte over for selskabet, at selskabet ikke senest den 31. marts 2002 havde offentliggjort en årsregnskabsmeddelelse indeholdende reviderede regnskabstal og eventuelt en revisionspåtegning. Fondsbørsen påtalte endvidere over for selskabet, at selskabet havde offentliggjort en regnskabsmeddelelse, der ikke indeholdt en angivelse af ledelsens forventninger til fremtiden, og som således ikke overholdt kravene til indholdet af en årsregnskabsmeddelelse. Selskabet blev gjort opmærksom på, at påtalen særligt skulle ses i lyset af den korrespondance, der havde været mellem selskabet og Københavns Fondsbørs i perioden op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelsen den 31. marts 2002 og i lyset af, at selskabet havde fået afslag på en anmodning om dispensation for fristen for offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen. Fondsbørsen bemærkede i den forbindelse, at selskabet ikke havde forsøgt at tilvejebringe yderligere uddybende argumenter til Fondsbørsens behandling af dispensationsanmodningen. Fondsbørsen anså det som værende en skærpende omstændighed, at selskabet havde handlet i strid med de råd og henstillinger, som selskabet havde søgt og fået hos Københavns Fondsbørs. Afslutningsvist gjorde Fondsbørsen selskabet opmærksom på, at Fondsbørsen forventede, at selskabet omgående offentliggjorde årsregnskabsmeddelelsen for 2001 indeholdende reviderede regnskabstal og eventuelt revisionspåtegning, og at den i øvrigt opfyldte Fondsbørsens krav til indholdet af en årsregnskabsmeddelelse. Påtalen blev offentliggjort. Primo april 2002 offentliggjorde selskabet revisionens påtegning vedrørende regnskabet for 2001 samt selskabets forventninger til Overskridelse af frist for offentliggørelse af årsrapport og afholdelse af ordinær generalforsamling offentlig påtale Et børsnoteret selskab, der havde kalenderåret som regnskabsår, offentliggjorde medio maj, at selskabet ville offentliggøre sin reviderede årsrapport ultimo maj, og at selskabet ville afholde sin ordinære generalforsamling medio juni. Københavns Fondsbørs gjorde selskabet opmærksom på, at et børsnoteret selskab ifølge årsregnskabsloven straks efter godkendelsen og senest fem måneder efter regnskabsårets udgang skal indsende sin årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Årsrapporten skal hurtigst muligt og senest otte dage før generalforsamlingen offentliggøres via Køben- 13

15 havns Fondsbørs, hvilket følger af 29 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. På generalforsamlingen skal den reviderede årsrapport fremlægges, og senest otte dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal den reviderede årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstiles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom, hvilket følger af aktieselskabsloven. Ved udgangen af maj måned havde selskabet fortsat ikke offentliggjort sin reviderede årsrapport via Københavns Fondsbørs, ligesom selskabet ikke havde afholdt sin ordinære generalforsamling. Fondsbørsen gjorde selskabet opmærksom på, at Fondsbørsen fandt det uacceptabelt i forhold til selskabets aktionærer og andre interessenter, at selskabet valgte at overtræde de regler, der gælder for børsnoterede selskabers pligt til at offentliggøre årsrapporter og for at afholde generalforsamling. Fondsbørsen påtalte i den forbindelse over for selskabet, at selskabet ikke havde overholdt den oplysningspligt, der følger af 29 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Fondsbørsen offentliggjorde påtalen. I samme periode var der et tilsvarende forløb med et andet børsnoteret selskab. Forløbet resulterede ligeledes i en offentlig påtale over for det pågældende selskab Anmodning om fristforlængelse for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse afslag påtale Samme dag, som et børsnoteret selskab ifølge sin finanskalender skulle offentliggøre årsregnskabsmeddelelsen for 2001, offentliggjorde selskabet en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabet samtidig med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen havde forventet at kunne offentliggøre en samlet plan for styrkelse af selskabets kapitalgrundlag. Selskabets bestyrelse havde imidlertid samme dag besluttet at udsætte offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen på grund af igangværende forhandlinger med långivere og investorer om styrkelse af selskabets kapitalgrundlag. Det fremgik af fondsbørsmeddelelsen, at selskabet, på baggrund af de igangværende forhandlinger med selskabets långivere og potentielle investorer, forventede at offentliggøre årsregnskabsmeddelelsen primo april 2002, og at årsregnskabsmeddelelsen blandt andet forventedes at indeholde en samlet plan for styrkelse af selskabets kapitalgrundlag. Et børsnoteret selskab skal offentliggøre sin årsregnskabsmeddelelse senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning, jævnfør 26, stk. 3, i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Københavns Fondsbørs kan i særlige tilfælde dispensere fra denne frist. Københavns Fondsbørs gjorde således selskabet opmærksom på, at selskaber, der som det pågældende selskab havde kalenderåret som regnskabsår, skal offentliggøre deres årsregnskabsmeddelelse inden udgangen af marts måned. Selskabet fremsendte herefter en anmodning til Fondsbørsen om dispensation fra tidsfristen på tre måneder, således at offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2001 kunne skydes til primo april Anmodningen var begrundet med, at tidshorisonten for de igangværende forhandlinger ville blive præget af de forestående påskehelligdage. Københavns Fondsbørs svarede, at Fondsbørsen ikke fandt anledning til at antage, at selskabets igangværende forhandlinger med långivere og investorer om styrkelse af selskabets kapitalgrundlag havde betydning for 14

16 selskabets mulighed for at afslutte og offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse for Fondsbørsen fandt det således ikke på det foreliggende grundlag dokumenteret, at der forelå et særligt tilfælde, der kunne begrunde, at selskabet udskød offentliggørelsen af sin årsregnskabsmeddelelse til efter fristens udløb. Københavns Fondsbørs gik derfor ud fra, at selskabet ville offentliggøre årsregnskabsmeddelelsen for 2001 inden udgangen af marts Københavns Fondsbørs påtalte over for selskabet, at selskabets bestyrelse havde besluttet at udskyde offentliggørelsen af selskabets årsregnskabsmeddelelse til efter udløbet af den frist, der gælder for offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelser, uden at selskabet forud herfor havde søgt og indhentet dispensation fra Københavns Fondsbørs for denne frist. Selskabet offentliggjorde årsregnskabsmeddelelsen inden udgangen af marts Selskabers forhold til Corporate Governance offentliggørelse via Københavns Fondsbørs Nørby-udvalgets rapport Corporate Governance i Danmark Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark giver et sæt anbefalinger for, hvad der er god selskabsledelse i Danmark. Med henblik på stadigt at gøre det mere attraktivt at investere i danske børsnoterede selskaber og for at forbedre de danske selskabers adgang til kapital ved at tiltrække blandt andet udenlandske investorer finder Københavns Fondsbørs det vigtigt, at børsnoterede selskaber forholder sig til og lader sig inspirere af anbefalingerne for god selskabsledelse. God selskabsledelse og selskabernes offentliggørelse af deres holdninger hertil bidrager til at skabe tillid hos investorerne om, at selskabets ressourcer udnyttes på den bedst mulige måde. Det er Fondsbørsens opfattelse, at aktionærer, investorer og markedet generelt har en væsentlig interesse i, hvorledes børsnoterede selskaber ledes, og hvordan ledelserne i selskaberne forholder sig til begrebet Corporate Governance eller god selskabsledelse. Dette var baggrunden for beslutningen om at inddrage rapportens anbefalinger i Fondsbørsens regler. Det følger således af 36 i oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Københavns Fondsbørs A/S, at aktieselskaberne anbefales i deres årsrapport at forholde sig til de anbefalinger for god selskabsledelse, der indgår som anden del af Nørbyudvalgets rapport. Selskaberne kan for eksempel forholde sig til anbefalingerne ved, at der i selskabernes årsrapport indføjes et selvstændigt afsnit herom. Et sådant afsnit kan være mere summarisk, eller det kan indeholde angivelse af, i hvilket omfang selskabet følger anbefalingerne og en omtale af baggrunden for en eventuel anvendelse af andre principper eller for fravigelser. En anden mulighed er, at selskaberne, gerne med udgangspunkt i anbefalingernes syv hovedområder, på anden måde i årsrapporten giver relevante oplysninger om selskabernes Corporate Governance principper. Der er, som det fremgår direkte af anbefalingen i 36 og i øvrigt af ovenstående, ikke nogen pligt for selskaberne til at følge eller forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse. Under henvisning til den betydning, som disse forhold generelt har for markedets vurdering af et selskab, er det imidlertid Fondsbørsens opfattelse, at børsnoterede selskaber, der vælger at forholde sig til Corporate Governance, bør stille disse informationer til rådighed for markedet ved offentliggørelse via Københavns Fondsbørs. Dette er også i tråd med den ovennævnte regel i 36 og med kommentaren hertil. Når et børsnoteret selskab vælger at forholde 15

17 sig til Corporate Governance er det således efter Fondsbørsens opfattelse vigtigt, at en beskrivelse af selskabets stillingtagen sker i en årsrapport, i en delårsrapport eller på anden måde i en fondsbørsmeddelelse, der offentliggøres via Københavns Fondsbørs. Herved sikres investorerne et samlet overblik over det pågældende selskabs forhold. 16

18 2. Overtagelsestilbud 2.1. Frivilligt købstilbud ændrede vilkår En tilbudsgiver fremsatte et frivilligt købstilbud til aktionærerne i et børsnoteret selskab. Købstilbudet, der var gældende i fire uger, var betinget af en række forhold, herunder af tilfredsstillende myndighedsgodkendelse samt at tilbudsgiver erhvervede mere end 90% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet inden tilbudsperiodens udløb. Umiddelbart inden udløbet af tilbudsperioden offentliggjorde tilbudsgiver en meddelelse, hvoraf det fremgik, at tilbudsgiver havde besluttet at forlænge tilbudsperioden med 14 dage. Det fremgik af meddelelsen, at tilbudsgiver ville udsende en ny meddelelse, når tilbudsgiver havde opnået fornøden sikkerhed for tilfredsstillende myndighedsgodkendelse samt kontrol med 90% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, hvorefter tilbudsgiver ville iværksætte afregning af de indkomne accepter. Det fremgik af meddelelsen, at alle øvrige betingelser og vilkår var uændrede i forhold til det fremsatte købstilbud. Ifølge tilbudsdokumentet ville alle accepter automatisk blive annulleret, hvis et konkurrerende købstilbud med en højere tilbudskurs blev offentliggjort i tilbudsperioden, og hvis tilbudsgiver ikke tilbød samme eller højere tilbudskurs senest fire handelsdage før udløbet af det konkurrerende tilbud. Det følger af tilbudsbekendtgørelsens 8, at en tilbudsgiver til enhver tid indtil udløbet af tilbudsperioden kan ændre de til købstilbudet knyttede vilkår, såfremt der for købstilbudets modtagere er tale om en forbedring af de tilbudte vilkår. Såfremt ændringen sker inden for de sidste to uger af tilbudsperioden forlænges denne, så den udløber 14 dage efter offentliggørelsen af det ændrede købstilbud. En forringelse af vilkårene i et fremsat købstilbud medfører, at tilbudsgiver skal trække sit købstilbud tilbage og fremsætte et nyt købstilbud. Det forhold, at tilbudsgiver ville iværksætte afregning af de indkomne accepter i tilbudsperioden i tilfælde af, at tilbudsgiver havde opnået fornøden sikkerhed for tilfredsstillende myndighedsgodkendelse samt kontrol med 90% af aktiekapitalen og stemmerne i selskabet, betød, at aktionærernes accepter ikke automatisk ville blive annulleret i tilfælde af et konkurrerende købstilbud, som beskrevet i tilbudsdokumentet. Dette var efter Fondsbørsens opfattelse en forringelse af de betingelser, tilbudsgiver havde fastsat i tilbudsdokumentet. Fondsbørsen anmodede tilbudsgiver om at offentliggøre en supplerende meddelelse, hvori det blev præciseret, at alle de oprindelige betingelser fortsat var gældende, og at alle accepter således fortsat automatisk ville blive annulleret, hvis et konkurrerende købstilbud med en højere tilbudskurs blev offentliggjort i tilbudsperioden, og hvis tilbudsgiver ikke tilbød samme eller højere tilbudskurs senest fire handelsdage før udløbet af det konkurrerende tilbud. Fondsbørsen gjorde tilbudsgiver opmærksom på, at det af den supplerende meddelelse burde fremgå, at afregning af aktionærerne således ikke ville ske før tilbudsperiodens udløb. Tilbudsgiver offentliggjorde en supplerende meddelelse, hvoraf disse oplysninger fremgik Købstilbud aktionærer kan ikke bindes af afgivne accepter ud over tilbudsperioden Københavns Fondsbørs blev spurgt, i hvilket omfang det er muligt at binde aktionærer, der har accepteret et købstilbud, ud over tilbudsperioden. Forespørgslen gav anledning til følgende betragtninger. 17

19 Det altovervejende hensyn bag tilbudsreglerne i værdipapirhandelsloven og i tilbudsbekendtgørelsen, er beskyttelsen af aktionærerne. I forbindelse med fremsættelsen af et købstilbud skal tilbudsgiver, i henhold til værdipapirhandelslovens 32, udarbejde og offentliggøre et tilbudsdokument, der indeholder de oplysninger, som må anses for fornødne for, at aktionærerne kan danne sig et velbegrundet skøn over købstilbudet og herefter beslutte, om de vil acceptere købstilbudet. En aktionær, der accepterer et købstilbud, er ifølge almindelig aftaleret bundet af sin accept. Med udgangspunkt heri fremgår det af tilbudsbekendtgørelsens 3, stk. 2, at det skal fremgå af tilbudsdokumentet, om de aktionærer, der allerede har accepteret et tilbud, frit kan acceptere ethvert senere tilbud fremsat efter reglerne i 8 (forbedret tilbud) og 9 (konkurrerende tilbud). Der er i tilbudsbekendtgørelsen taget stilling til, dels hvor lang en tilbudsperiode minimum skal være (fire uger), og dels hvor lang en tilbudsperiode maksimalt kan være (ti uger). Fastsættelsen af en tilbudsperiode beror på en afvejning af dels hensynet til, at aktionærerne skal have rimelig tid til at overveje det fremsatte købstilbud, og dels hensynet til at aktionærerne og selskabet inden for rimelig tid skal have en afklaring af, hvorvidt købstilbudet gennemføres. I den forbindelse er der tillige hensynet til, at aktionærerne inden for rimelig tid skal vederlægges eller have mulighed for at afhænde deres aktier til anden side. Desuden taler det generelle hensyn til et velfungerende værdipapirmarked for, at der er overensstemmelse mellem tilbudsperioden og den periode inden for hvilken, aktionærerne er bundet. Det er Fondsbørsens opfattelse, at fastlæggelsen af en tilbudsperiode i tilbudsbekendtgørelsen blandt andet er et udtryk for, hvor længe en aktionær kan være bundet af sin accept, og at tilbudsperioden i tilbudsbekendtgørelsen således angiver grænsen for, hvor længe en aktionær skal tolerere uvisheden om ejerskabet af sin aktie. Som følge af hensynene bag tilbudsreglerne, og idet der i tilbudsreglerne konkret er taget stilling til henholdsvis hvor kort og hvor lang en tilbudsperiode kan og skal være, vil muligheden for at binde aktionærerne ud over tilbudsperioden være i uoverensstemmelse med fastsættelsen af en tilbudsperiode i tilbudsreglerne. Desuden taler den regulering, der findes om konkurrerende tilbud, herunder tilbudsgivers mulighed for at binde aktionærerne i tilbudsperioden i tilfælde af konkurrerende tilbud, for, at aktionærerne ikke kan bindes ud over tilbudsperioden. Således fremgår det af tilbudsbekendtgørelsens 9, stk. 1, at et konkurrerende tilbud skal fremsættes før udløbet af acceptfristen for det af de allerede foreliggende tilbud, hvor acceptfristen udløber senest. Såfremt en tilbudsgiver kan binde aktionærerne ud over tilbudsperioden, og der fremsættes et konkurrerende tilbud til en højere kurs efter udløbet af tilbudsperioden, vil den oprindelige tilbudsgiver få glæde af den højere kurs. De aktionærer, der i givet fald var bundet, ville derimod ikke have fået vederlag for sine aktier og ville dermed være afskåret fra at kunne reinvestere sine penge. Dette vil efter Fondsbørsens opfattelse føre til en urimelig retsstilling. Sammenfattende synes hensynene bag tilbudsreglerne, fastsættelsen af en tilbudsperiode i tilbudsbekendtgørelsen og indholdet af de øvrige regler i tilbudsbekendtgørelsen således efter Fondsbørsens vurdering at understøtte en fortolkning af tilbudsreglerne, som indebærer, at det er ikke er muligt at binde aktionærer, der har accepteret et købstilbud, ud over tilbudsperioden. 18

20 3. Optagelse til notering 3.1. Børsnotering salgsmateriale udarbejdet i forbindelse med salg af struktureret obligation I forbindelse med børsnoteringen af en struktureret obligation, udarbejdede det pengeinstitut, der var tegningssted, et salgsmateriale, hvis indhold og beregninger efter Københavns Fondsbørs opfattelse baserede sig på en meget positiv fremstilling. Det var endvidere muligt på pengeinstituttets hjemmeside at hente en tegningsblanket, uden at prospektet medfulgte. Københavns Fondsbørs gjorde pengeinstituttet opmærksom på, at det af 13 i prospektkrav og udbudsbetingelser ved obligationers optagelse til notering på Københavns Fondsbørs A/S fremgår, at al væsentlig information om udstederen og obligationerne skal være indarbejdet i selve prospektet. Annoncer, brochurer m.v., som udarbejdes i forbindelse med udbud af obligationer, må ikke indeholde en opfordring til at tegne de udbudte værdipapirer alene på baggrund af en annonce eller brochuremateriale. Et sådan materiale må ikke være vildledende eller mangelfuldt. Materialet må endvidere ikke give et forkert eller forherligende billede af de muligheder, en investering i værdipapirerne kan give. Endelig fremgår det af bestemmelsen, at tegnings-/salgsblanketten ikke må indgå som en del af dette materiale, men må alene indgå som en integreret del af prospektet. Fondsbørsen gjorde i samme forbindelse pengeinstituttet opmærksom på, at prospektet og salgsmaterialet skulle give investorerne en fair mulighed for at lave et sammenligningsgrundlag i forhold til andre investeringsalternativer. Pengeinstituttet svarede, at det fremover ville dæmpe ordvalget i det informationsmateriale, der ville blive udarbejdet, ligesom pengeinstituttet ville sørge for, at tegningsblanketter fremover ville indgå som en integreret del af selve prospektet Rettet emission over 10% opfyldelse af Fondsbørsens prospektkrav Forud for gennemførelsen af en rettet emission blev Københavns Fondsbørs spurgt, hvorvidt det ville være muligt for et børsnoteret selskab at gennemføre en rettet emission mod kontant vederlag ved samtidig offentliggørelse af en detaljeret fondsbørsmeddelelse, der i sit indhold oplysningsmæssigt ville modsvare Fondsbørsens krav til indholdet af et prospekt. Selskabets noterede aktiekapital ville blive forhøjet med cirka 20%. Der ville endvidere ske en rettet emission i den unoterede A-aktieklasse. Selskabet ville i forbindelse med emissionen udvide sin A-aktionærkreds, som hidtil alene havde bestået af en fond. Selskabet havde gennem de seneste to år haft en stram likviditet, og provenuet fra emissionen skulle anvendes til at forbedre selskabets kapitalgrundlag og dermed afslutte de stramme likviditetsmæssige forhold og samtidig nedbringe selskabets kortfristede gæld. Ved rettede emissioner skal der som udgangspunkt udarbejdes et prospekt, selv om de nye aktier skal tegnes af et begrænset antal investorer. Prospektet skal være tilpasset den situation, at emissionen er rettet mod enkelte investorer. Fondsbørsen kan i medfør af 9 i prospektbekendtgørelsen undtage fra kravet om optagelse af visse foreskrevne oplysninger i prospektet, såfremt Fondsbørsen finder, at oplysningerne kun er af ringe betydning og ikke kan have indflydelse på bedømmelsen af udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og udsigter, eller såfremt det vurderes, at udbredelsen af disse oplysninger vil stride mod den offentlige interesse eller til- 19

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2006

Afgørelser og Udtalelser 2006 Afgørelser og Udtalelser 2006 OMX Den Nordiske Børs København E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S Afgørelser og Udtalelser 2006 1. Oplysningsforpligtelser 1. 1 Tidspunktet for

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2008. NASDAQ OMX Copenhagen Afgørelser og Udtalelser 2008 NASDAQ OMX Copenhagen I. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. FØR 1. JULI 2008... 5 1.1.1. Manglende oplysninger om selskabets økonomiske situation... 5 1.1.2. Oplysninger

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2001

Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Afgørelser og Udtalelser 2001 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Udvidelse af aktiviteter behov for supplerende informationer 3 1.2. For sen offentliggørelse

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2007

Afgørelser og Udtalelser 2007 Afgørelser og Udtalelser 2007 OMX Den Nordiske Børs København ø en a n E F F I C I E N T S E C U R I T I E S T R A N S A C T I O N S 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 1997

Afgørelser og Udtalelser 1997 Afgørelser og Udtalelser 1997 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Forventet udvikling 3 1.2. Omfanget af omtale i medarbejderblad 3 1.3. Offentliggørelse af nettoomsætning efter regnskabsårets

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgørelser og udtalelser 1999

Afgørelser og udtalelser 1999 Afgørelser og udtalelser 1999 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 4 1.1. Anden offentliggørelse forud for fremsendelse til Københavns Fondsbørs 4 1.2. Meddelelse om besiddelse af betydelige

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs

Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs Afgørelser og Udtalelser 2005 Københavns Fondsbørs EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Forord Afgørelser og Udtalelser indeholder de sager fra det forløbne år, som Fondsbørsen vurderer, har betydning for

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2012 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.2 OFFENTLIGGØRELSE AF FINANSKALENDER... 2 1.3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2010 NASDAQ OMX KØBENHAVN I FORORD... 3 II. BØRSMARKEDET... 5 1. PÅTALER... 5 1.1. Halvårsrapport tilgængelig på selskabets hjemmeside forud for offentliggørelse... 5 1.2. Manglende

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S J.nr. 6458-7 EN/ml Dok 000089 INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S 1. Formål, værdipapirer. 1.1. Disse regler har til formål at sikre, at reglerne om handel med aktier mv. i Enalyzer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

Nye oplysningsforpligtelser. DIRF medlemsmøde. Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nye oplysningsforpligtelser DIRF medlemsmøde Tine Rau Schiøtt, 16. maj 2008 Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning af selskaberne Nye oplysningsforpligtelser Introduktion - Nasdaq OMX Børsens overvågning

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Politik for Investor Relations (Informationspolitik)

Politik for Investor Relations (Informationspolitik) Sagsnr. 12271 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Politik for Investor Relations (Informationspolitik) 1. Lovgrundlag Denne politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0032269). Omgørelse af

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S

INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S INTERNE REGLER VEDRØRENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR GLUNZ & JENSEN A/S A. INDLEDNING Værdipapirhandelsloven (VPHL), Selskabsloven og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Copenhagen A/S 26-11-2015

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere