Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014"

Transkript

1 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2014 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne gav endnu en gang positive afkast i første halvår drevet af den gunstige kombination af fremgang i den globale økonomi og fortsat meget lempelig pengepolitik fra verdens centralbanker. Den Europæiske Centralbank sænkede indskudsrenten til under nul procent, og der tales nu om støtteopkøb for at lempe yderligere. Dette fik de lange obligationsrenter til at falde yderligere. Renten på de 10-årige statsobligationer i eksempelvis Spanien og Italien er nu under 3 pct. Dette er mere end en halvering i forhold til niveauerne for bare et år siden, hvor krisestemningen prægede Sydeuropa. Verdensindekset steg 6,8 pct., mens de danske aktier steg 17,3 pct. De asiatiske aktier steg 7,1 pct., mens aktierne i Østeuropa omvendt blev ramt af konflikten i Ukraine og faldt 1,6 pct. Afdeling Globale Aktier og afdeling skabte Globale Aktier SRI-AK afkast på hhv. 4,8 pct. og 5,9 pct., hvilket var lidt lavere end verdensindekset. Afdeling Danske Aktier og afdeling Asien skabte de bedste afkast på hhv. 17,6 pct. og 13,3 pct. Begge afdelingers afkast var højere end benchmark. Afkastene i disse fire afdelinger var højere end vores forventninger ved starten af året drevet af den positive udvikling på aktiemarkedet samt for afdeling Asiens vedkommende en særlig god aktieudvælgelse. Afdeling Europa og afdeling Østeuropa skabte de laveste afkast på hhv. 3,1 pct. og -6,2 pct. Begge afdelingers afkast var lavere end benchmark. Disse afkast var lavere end vores forventninger, bl.a. på grund af en mindre god aktieudvælgelse samt krisen omkring Ukraine, som prægede markederne negativt i Østeuropa. Ændring af investeringsprofilerne i afdeling Europa og afdeling Østeuropa Vi har en målsætning om, at en afdeling i Carnegie WorldWide skal være en langsigtet investering af høj kvalitet og samtidig dække vores kunders investeringsbehov på en attraktiv måde. Vi evaluerer løbende vores produktudbud ud fra disse parametre. Da afkastudviklingen i afdeling Europa og afdeling Østeuropa, særligt på det seneste, ikke har levet op til vores forventninger, er det vores vurdering, at den bedste fremadrettede løsning er at ændre afdelingernes investeringsprofil. Det er derfor blevet besluttet, at ændre afdeling Europa til afdeling Globale Aktier Stabil samt at ændre afdeling Østeuropa til afdeling Emerging Markets. Vi ser ændringerne, som vi forventer træder i kraft i starten af 4. kvartal, som en vigtig styrkelse af foreningens produktprogram i retning mod endnu større globalt fokus. Forventninger til fremtiden Med hensyn til udsigterne for aktiemarkedet befinder vi os i en situation med meget lempelige pengepolitikker verden over, hvilket, foruden meget lave korte renter, inkluderer støtteopkøb på obligationsmarkederne fra centralbankerne. Vi må forvente en langsom normalisering af pengepolitikkerne over de kommende år. Denne normaliseringsproces gør, at de mere kortsigtede forudsigelser om retningen på aktiemarkederne, er mere usikre end normalt. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 Copenhagen Telephone: Fax:

2 Vi er overordnet positive til udviklingen i den globale økonomi. I USA er der en række faktorer, som antyder, at den amerikanske økonomi er i bedring. Heriblandt en moderat positiv udvikling på husmarkedet og inden for beskæftigelsen. En højere beskæftigelse vil have en positiv afsmitning på forbruget, som udgør mere end to tredjedele af den amerikanske økonomi. I Kina og Japan har man fokus på at implementere strukturreformer. Indtil disse reformer er implementeret, kan vi forvente, at økonomien og aktiemarkederne vil blive understøttet af lempelig pengepolitik i disse to lande. Det aktuelle kursniveau på aktiemarkedet levner dog ikke plads til skuffelser i forhold til virksomhedernes indtjening, og stigende renter er en risikofaktor. I lyset af de pæne stigninger på aktiemarkederne i 1. halvår er vores forventninger til 2. halvår moderate kursstigninger på aktiemarkederne. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide for regnskabsperioden 1. januar juni Halvårsrapporten er ikke revideret. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om investeringsforeninger m.v. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, da den giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultaterne af afdelingernes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som afdelingerne kan påvirkes af. København den 26. august Investeringsforvaltningsselskab: Carnegie Asset Administration A/S Tim Kristiansen Direktør Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide: Karsten Kielland Formand Lars Aaen Jens Høiberg Jens Ole Jensen 2

3 Carnegie WorldWide/Globale Aktier Beretning Carnegie WorldWide/Globale Aktiers indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2014 fra 608,78 kr. til 638,18 kr. Det svarer til et afkast på 4,8 pct., hvilket var lavere end afkastet for MSCI All Country verdensindeks, der i samme periode steg med 6,8 pct. målt i danske kroner. Som beskrevet i foreningens årsrapport havde vi forventninger om moderate, men positive, afkast på de globale aktiemarkeder primært drevet af økonomisk bedring på globalt plan særligt i USA. Det viste sig at holde stik i 1. halvår af De lave renter har bidraget til et betydeligt antal fusioner og opkøb. I 1. halvår af 2014 steg denne aktivitet med 75 pct. i forhold til samme periode året før og er på det højeste niveau siden Den moderat positive økonomiske udvikling i USA og centralbankernes lempelige pengepolitik mere end opvejede usikkerhedsfaktorerne i form af de globale geopolitiske spændinger, det svage kinesiske husmarked og de deflationære tendenser i eurozonen, som vi var vidne til i 1. halvår. Trods de nævnte usikkerhedselementer var verdensindekset og afdeling Globale Aktier i stand til at generere positive afkast målt i danske kroner. Afdelingens underperformance kan i høj grad henføres til investeringer i ASOS og SAP. Vi solgte SAP, fordi vi er usikre på den fremtidige strategi oven på en række ledelsesudskiftninger. ASOS er blevet ramt af det stærke britiske pund, og 2014 bliver et investeringsår, hvor de forbedrer deres globale leveringsservice og udvider infrastrukturen. Denne disponering har påvirket de seneste resultater i negativ retning. Vi ser dog fortsat ASOS som et selskab med betydelige vækstmuligheder. Investeringsstrategien er fortsat lagt an på forventninger om moderat global økonomisk vækst. Den moderate økonomiske vækst primært i USA men også i Europa og Kina vil, i kombination med den lempelige pengepolitik, være den væsentligste drivkraft for aktiemarkederne i resten af Vi forventer at se fremskridt i reformerne i Kina og Japan i løbet af de næste 12 måneder, og at disse to vigtige økonomier vil bidrage til at sikre et balanceret vækstbillede på globalt plan. Afdelingen har en base af stabile vækstselskaber suppleret med selskaber, som er gunstigt placeret i forhold til den positive udvikling på det amerikanske husmarked, som er ledende inden for teknologiområdet, som er stærke og velkapitaliserede og forventes at drage størst nytte af en bedring i den finansielle sektor, eller selskaber, som forventes at drage nytte af de aggressive tiltag fra den japanske centralbank. Afdelingens profil Afdelingen investerer globalt i børsnoterede aktier uden nogen form for lande- eller sektorafgrænsninger. Den investeringsmæssige målsætning er at skabe et langsigtet stabilt afkast, der er højere end markedsafkastet med en risiko (målt ved standardafvigelsen) på niveau med markedets. Det er Carnegie WorldWides erfaring, at det bedste afkast af medlemmernes formue opnås, når investeringsarbejdet baseres på følgende grundholdninger: Langsigtede globale trends er af afgørende betydning for udviklingen på de internationale kapitalmarkeder og udgør derfor et centralt element i investeringsarbejdet bag Carnegie WorldWides afdelinger. Fokuserede porteføljer med få værdipapirer giver bedre overblik og forbedrer muligheden for at have et indgående kendskab til hver enkelt investering. Derfor indeholder porteføljen typisk mellem selskaber. 3

4 Omhyggelig stock-picking øger afkastet og/eller mindsker risikoen. Langsigtede tålmodige investorer opnår det bedste afkast på langt sigt, idet tiden arbejder for det veldrevne selskab, der skaber værdi til aktionærerne. Risiko Investor skal være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end risikoniveauet på det generelle aktiemarked. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Afdelingen søger investeringskandidater globalt uden geografiske eller sektormæssige afgræsninger for derved at sikre den største fleksibilitet til at investere i de mest interessante selskaber. Denne fleksibilitet, på tværs af lande- og sektorgrænser, kombineret med det begrænsede antal selskaber, giver mulighed for at styre porteføljens absolutte risiko. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingen kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2014 Sektorfordeling Landefordeling Råvarer 2,9% USA og Canada 55,0% Industri og service 13,9% Storbritannien 11,4% Forbrugsgoder cykliske 14,1% Kontinentaleuropa 17,9% Forbrugsgoder defensive 13,7% Pacific 4,1% Medicinal 6,1% Nye markeder 11,6% Finans 24,1% Informationsteknologi 25,2% Fem største beholdninger HDFC 6,9% Visa 6,5% Google 5,3% Samsung Electronics 4,7% British American Tobacco 4,6% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

5 Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI - AK Beretning Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI AK s indre værdi pr. andel faldt i 1. halvår 2014 fra 120,17 kr. til 112,64 kr. Afdelingen udloddede et udbytte på 14,00 kr. pr. andel, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. april Samlet svarer dette til et afkast på 5,9 pct., hvilket var lidt lavere end afkastet for MSCI All Country verdensindeks, der i samme periode steg med 6,8 pct. målt i danske kroner. Som beskrevet i foreningens årsrapport havde vi forventninger om moderate, men positive, afkast på de globale aktiemarkeder primært drevet af økonomisk bedring på globalt plan særligt i USA. Det viste sig at holde stik i 1. halvår af De lave renter har bidraget til et betydeligt antal fusioner og opkøb. I første halvår af 2014 steg denne aktivitet med 75 pct. i forhold til samme periode året før og er på det højeste niveau siden Den moderat positive økonomiske udvikling i USA og centralbankernes lempelige pengepolitik mere end opvejede usikkerhedsfaktorerne i form af de globale geopolitiske spændinger, det svage kinesiske husmarked samt de deflationære tendenser i eurozonen, som vi så i 1. halvår. Trods de nævnte usikkerhedselementer var verdensindekset og afdeling Globale Aktier SRI-AK i stand til at generere positive afkast målt i danske kroner. Afdelingens underperformance kan i høj grad henføres til investeringer i ASOS og SAP. Vi solgte SAP, fordi vi er usikre på den fremtidige strategi oven på en række ledelsesudskiftninger. ASOS er blevet ramt af det stærke britiske pund, og 2014 bliver et investeringsår, hvor de forbedrer deres globale leveringsservice og udvider infrastrukturen. Vi ser dog fortsat ASOS som et selskab med betydelige vækstmuligheder. Afdelingens fundament udgøres af stabile vækstselskaber, som i det aktuelle marked suppleres med selskaber, der bl.a. er ledende inden for teknologiområdet, eller som står stærkt positioneret i forhold til at drage størst mulig nytte af en bedring i den finansielle sektor. Afdelingens etiske profil betyder, at vi ikke har investeret i tobak- og alkoholselskaberne BAT samt Diageo, som afdeling Globale Aktier har investeret i. Vi har heller ikke investeret i Samsung Electronics, Goldman Sachs eller Komatsu, der er leverandører til forsvarsindustrien. I stedet har vi investeret i Caterpillar, General Mills, Nike, Novartis og Syngenta. Afdelingens profil Afdelingen investerer globalt i børsnoterede selskaber, som foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion og distribution af tobak, alkohol, hasardspil, pornografi, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben. Den investeringsmæssige målsætning er at skabe et langsigtet stabilt afkast, der er højere end markedsafkastet med en risiko (målt ved standardafvigelsen) på niveau med markedets. Det er Carnegie WorldWides erfaring, at det bedste afkast af medlemmernes formue opnås, når investeringsarbejdet baseres på følgende grundholdninger: Langsigtede globale trends er af afgørende betydning for udviklingen på de internationale kapitalmarkeder og udgør derfor et centralt element i investeringsarbejdet bag Carnegie WorldWides afdelinger. Fokuserede porteføljer med få værdipapirer giver bedre overblik og forbedrer muligheden for at have et indgående kendskab til hver enkelt investering. Derfor indeholder porteføljen typisk mellem selskaber. 5

6 Omhyggelig stock-picking øger afkastet og/eller mindsker risikoen. Langsigtede tålmodige investorer opnår det bedste afkast på langt sigt, idet tiden arbejder for det veldrevne selskab, der skaber værdi til aktionærerne. Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med det generelle aktiemarkeds risiko. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end risikoniveauet på det generelle aktiemarked. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Afdelingen søger investeringskandidater globalt uden geografiske eller sektormæssige afgræsninger for derved at sikre den største fleksibilitet til at investere i de mest interessante selskaber. Denne fleksibilitet, på tværs af lande- og sektorgrænser kombineret med det begrænsede antal selskaber, giver mulighed for at styre porteføljens absolutte risiko. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingen kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2014 Sektorfordeling Landefordeling Råvarer 4,5% USA og Canada 59,4% Industri og service 16,6% Storbritannien 3,6% Forbrugsgoder cykliske 15,7% Kontinentaleuropa 25,9% Forbrugsgoder defensive 9,6% Pacific 4,0% Medicinal 10,6% Nye markeder 7,1% Finans 23,1% Informationsteknologi 19,9% Fem største beholdninger HDFC Bank ADR 7,1% Visa 6,6% Google 5,3% Wells Fargo & Co 4,8% Union Pacific 4,8% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

7 Carnegie WorldWide/Europa Beretning Carnegie WorldWide/Europas indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2014 fra 117,16 kr. til 120,77 kr. Afkastet blev på 3,1 pct., hvilket var under MSCI Europa, der i samme periode steg 6,1 pct. Markederne fortsatte deres fremgang som forventet, men afdelingens afkast blev tynget af enkelte negative aktievalg. Værst gik det ud over ASOS, som faldt godt 40 pct. efter nedjustering af indtjeningsforventningerne for året. Afdelingen har solgt sine to russiske investeringer for at mindske risikoen i porteføljen. Denne disponering har skabt plads til Frankrigs største bank, BNP Paribas, og GEA, der er Europas førende maskinproducent inden for føde- og drikkevareindustrien. Portugal Telecom er solgt for at skabe plads til Wirecard, som har eksponering til vækstområderne online og mobile betalingssystemer. Der er ikke foretaget væsentlige forandringer i den overordnede strategi for afdelingen, der har hovedvægten af sine investeringer i store og stabile vækstselskaber inden for forbrugs- og medicinalsektoren. Bestyrelsen har foreslået medlemmerne en ændring af afdelingens investeringsunivers til globale stabile vækstaktier. Denne ændring blev vedtaget af afdelingens medlemmer den 13. august Ændringen afventer nu Finanstilsynets godkendelse. Ændringen ventes gennemført i starten af 4. kvartal. Afdelingens profil Investeringsstrategien i afdelingen er baseret på den samme investeringsfilosofi og -metode, som har været kernen i afdeling Globale Aktier siden foreningens etablering i Målsætningen er at skabe en god langsigtet værditilvækst uden at løbe større risiko end det generelle aktiemarked. Det centrale element i investeringsarbejdet er en række langsigtede globale trends, der er af afgørende betydning for udviklingen på de internationale kapitalmarkeder. Afdeling Europa investerer i 25 til 30 nøje udvalgte selskaber, hvilket muliggør et højt kendskab til hver enkelt investering. Samtidig giver antallet af aktier en fornuftig risikospredning uden at udvande de enkelte investeringers potentiale. Afdelingen investerer i europæiske selskaber, der er hjemmehørende i hele Europa, herunder de nye vækstlande i Østeuropa. Afdelingen har særligt fokus på vesteuropæiske kvalitetsselskaber, der har en fornuftig udbyttepolitik og genererer høje frie pengestrømme (cash flows). Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med risikoen på det generelle aktiemarked. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end risikoniveauet på det generelle aktiemarked. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. 7

8 Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2014 Sektorfordeling Landefordeling Energi 6,9% Norden 11,4% Industri og service 13,5% Storbritannien & Irland 20,5% Forbrugsgoder cykliske 13,7% Centraleuropa 43,3% Forbrugsgoder defensive 17,7% Sydeuropa 24,8% Medicinal 13,8% Finans 21,9% Informationsteknologi 8,4% Telekommunikation 4,1% Fem største beholdninger British American Tobacco 5,9% Roche 5,2% ENI 5,1% GEA Group 4,6% Novo Nordisk 4,5% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

9 Carnegie WorldWide/Danske Aktier Beretning Carnegie WorldWide/Danske Aktiers indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2014 fra 246,67 kr. til 260,74 kr. Hertil kommer et udbytte på 27,3 kr. pr. andel, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. april Det svarer til et afkast på 17,6 pct. for 1. halvår. Til sammenligning steg OMX Copenhagen Cap. indekset 17,3 pct. i løbet af 1. halvår Afdelingens absolutte afkast er bedre end vores forventninger, som beskrevet i foreningens seneste årsrapport, hvilket skyldes et stærkt dansk aktiemarked i 1. halvår Fremgangen kan blandt andet tilskrives den fortsatte strøm af gode regnskaber samt en rigelig likviditet. Afdelingens udvikling var lidt bedre end benchmark grundet en fortsat god kursudvikling i afdelingens to store overvægte i Vestas og Pandora. Porteføljens risiko er steget lidt i løbet af 1. halvår. Afdelingen har indirekte øget eksponeringen til de cykliske aktier grundet den positive kursudvikling i Vestas og Pandora. Porteføljen er aktuelt overvægtet i cykliske aktier og undervægtet i defensive aktier. Såfremt konjunkturerne normaliseres, vil de defensive aktier fortsat være for dyre og ikke uden risiko, mens de cykliske aktier vil indeholde et potentiale. Vi forventer, at det danske aktiemarked i 2. halvår skal konsolidere de store historiske stigninger, da færre aktier har et større kurspotentiale. Vi forventer derfor en mere differentieret kursudvikling på markedet. Afkastet skal således i højere grad skabes gennem en god aktieudvælgelse. Afdelingens profil Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber noteret på fondsbørsen Nasdaq OMX Copenhagen. Målsætningen er at skabe et stabilt langsigtet afkast, der er højere end afkastet på OMX Copenhagen Cap. indekset og samtidig holde en risiko, der er på niveau med eller lavere end risikoen på det danske aktiemarked. Afdelingen adskiller sig samtidig fra de fleste andre investeringsforeninger ved kun at eje mellem aktier, som omhyggeligt er udvalgt efter en kvalitativ vurdering af hvert enkelt selskab. Afdelingen tilstræber at investere i og beholde selskaber, som over en længere årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. På grund af den stigende volatilitet på de finansielle markeder, og de deraf større udsving i enkelte selskabers/sektorers vurdering, kan det til tider være nødvendigt at have en lidt højere omsætningshastighed. Derigennem kan afdelingen lettere afbøde nogle af de store udsving i afkastet, som volatiliteten ellers måtte forventes at afstedkomme. Dette ændrer dog ikke ved det grundlæggende langsigtede investeringskoncept i afdelingen. De centrale grundholdninger bag investeringskonceptet er: Det er af afgørende betydning at identificere langsigtede globale trends, som har væsentlige investeringsmæssige implikationer. Det er vigtigt med en høj grad af kendskab til den enkelte aktie, der investeres i. 9

10 Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Afdelingen er forbundet med et risikoniveau, som over længere perioder vil ligge på niveau med risikoen på det generelle aktiemarked. Såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt, kan afdelingen i kortere eller længere perioder have et risikoniveau, som ligger lavere eller højere end risikoniveauet på det generelle aktiemarked. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at afdelingen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2014 Sektorfordeling Råvarer 3,0% Industri og service 32,7% Forbrugsgoder cykliske 8,0% Forbrugsgoder defensive 8,4% Medicinal 16,3% Finans 29,4% Informationsteknologi 2,2% Fem største beholdninger Danske Bank 10,1% Novo Nordisk 10,0% Vestas Wind Systems 9,7% Pandora 7,0% Topdanmark 4,8% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Dden samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

11 Carnegie WorldWide/Østeuropa Beretning Carnegie WorldWide/Østeuropas indre værdi pr. andel faldt i 1. halvår 2014 fra 227,01 kr. til 187,09 kr. Det svarer til et negativt afkast på 6,2 pct. Afdelingens benchmark faldt 1,6 pct. målt i danske kroner. Underperformance og et negativt afkast er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, specielt ikke i lyset af at vores forventninger til året var et moderat positivt afkast, som bl.a. beskrevet i årsrapporten for Den russiske annektering af Krim og de fortsatte uroligheder i det østlige Ukraine har haft en markant negativ effekt på markederne i Østeuropa. Denne geopolitiske eskalation er en udvikling, vi ikke forudså ved årets begyndelse. Afdelingen har fortsat en stor andel af investeringerne i Rusland (73 pct.) men har reduceret investeringerne i Tyrkiet til aktuelt 11 pct. Omvendt er investeringerne i de centraleuropæiske aktiemarkeder øget til 11 pct., men afdelingen er dog fortsat kraftigt undervægtet her, særligt i Polen. Udsigterne for resten af 2014 er meget usikre grundet de fortsatte uroligheder i Ukraine. Vores vurdering er, at situationen ikke vil blive forværret dramatisk, men omvendt ser vi ej heller mulighed for en umiddelbar løsning af konflikten. Relationerne mellem øst og vest vil med al sandsynlighed forblive på et køligt niveau i lang tid. Sandsynligheden taler dog stadig for, at fornuften vil råde, samt at vi er i stand til at undgå en optrapning af konflikten - men den forsvinder ikke. Rusland kommer til at betale prisen i form af mindre økonomisk fremgang end ellers; en pris, som Rusland synes parat til at betale. Efter betydelige stigninger i 2. kvartal er vores forventninger til russiske aktier moderate. Tyrkiet vil være svingende som følge af fortsat valgkamp og polarisering af samfundet. På længere sigt vurderer vi dog, at aktiemarkedet er attraktivt. Vi er fortsat negative over for polske aktier, men på længere sigt kan salgspresset fra pensionssektoren skabe interessante muligheder i et marked af gode virksomheder. Bestyrelsen har foreslået medlemmerne en ændring af afdelingens investeringsunivers til emerging markets. Denne ændring blev vedtaget af afdelingens medlemmer den 13. august Ændringen afventer nu Finanstilsynets godkendelse. Ændringen ventes gennemført i starten af 4. kvartal. Afdelingens profil Afdelingen investerer fortrinsvis i østeuropæiske aktier. Afdelingen kan endvidere investere i aktier i andre lande, der er potentielle kandidater til optagelse i EU samt de tidligere sovjetstater (CIS). Hovedtemaet i investeringsstrategien er at drage fordel af, at den discount, som regionens aktier handler med, gradvist vil mindskes i takt med, at landene i øst bliver tættere knyttet til EU. Dette, kombineret med den forventede højere indtjeningsvækst for virksomheder med eksponering til regionen, gør, at potentialet fortsat vurderes som værende markant. Investeringspolitikken er fokuseret på at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier. Afdelingen vil typisk investere i et begrænset antal selskaber omkring Fokuserede porteføljer med få værdipapirer giver bedre overblik og forbedrer muligheden for at have et indgående kendskab til hver enkelt investering. Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Investering i afdelingen kan være forbundet med højere risiko og større 11

12 udsving i den indre værdi end en traditionel global aktieafdeling som f.eks. Carnegie WorldWide/Globale Aktier. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at foreningen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Afdelingen søger investeringskandidater i hele Østeuropa uden geografiske eller sektormæssige afgrænsninger for derved at sikre den største fleksibilitet til at investere i de mest interessante selskaber. Denne fleksibilitet, på tværs af lande- og sektorgrænser samt det begrænsede antal selskaber, giver mulighed for at styre porteføljens absolutte risiko. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Det anbefales, at kun en mindre del af ens samlede investeringer placeres i afdelingen som supplement til den totale portefølje i aktieinvesteringer. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2014 Sektorfordeling Landefordeling Energi 27,1% Polen 5,0% Råvarer 10,9% Rusland 72,6% Industri og service 3,4% Tyrkiet 11,2% Forbrugsgoder cykliske 3,1% Andre lande 11,2% Forbrugsgoder defensive 11,2% Finans 37,9% Telekommunikation 2,9% Koncessioneret service 3,5% Fem største beholdninger Magnit 10,7% Sberbank 9,9% Novatek 6,8% Eurasia Drilling 5,9% MTS 5,2% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

13 Carnegie WorldWide/Asien Beretning Carnegie WorldWide/Asiens indre værdi pr. andel steg i 1. halvår 2014 fra 129,58 til 146,95. Det svarer til et afkast på 13,4 pct. Afdelingens benchmark steg med 7,1 pct. målt i danske kroner. Den generelle udvikling på de asiatiske aktiemarkeder levede op til vore forventninger om et højere afkast end på de globale aktiemarkeder, som beskrevet i foreningens årsrapport for Afdelingens gode afkast kan særligt tilskrives den positive udvikling inden for en række aktier i Indien, Taiwan, Filippinerne og Indonesien. På sektorniveau har afdelingen skabt særligt gode afkast inden for industri, teknologi og finansaktier. Vores fokus på udbredelse af billige smartphones i regionen har igen bidraget positivt. De asiatiske aktiemarkeder er fortsat kraftigt påvirket af stor bekymring for den økonomiske udvikling i Kina. Vores holdning til Kina har ikke ændret sig i 1. halvår. Vi er fortsat positive over for investeringer i Kina. Vi ser en aftagende vækst i landet men intet kollaps. De strukturelle ændringer i Kina giver i vores øjne en række attraktive investeringsmuligheder blandt andet inden for miljøaktier. Vi er også blevet en smule mere positive over for ejendomsaktier i Kina. I 1. halvår er vi endvidere blevet markant mere positivt stemt over for udviklingen i Indonesien og specielt Indien. Begge lande og i særdeleshed Indien har, efter implementeringen af det nye politiske lederskab, øget sandsynligheden for økonomiske reformer, som kan skabe basis for en ny investeringsperiode. Vi forventer, at Asien fortsat er et attraktivt investeringsområde, som kan levere et godt risikojusteret afkast i årene fremover. Temaer som Den asiatiske forbruger samt Udbygning af den asiatiske infrastruktur vil være relevante i en lang årrække. Temaerne vil ligeledes være centrale for en vækst, som, vi forventer, vil være højere end i den vestlige verden. En anden årsag til at Asien med stor sandsynlighed vil skabe højere vækst end andre regioner er, at det finansielle system i Asien trods finanskrisen er mere eller mindre intakt, hvilket bevirker, at banksystemet vil være en aktiv støtte for realøkonomien. I forlængelse heraf forventer vi, at de asiatiske aktiemarkeder vil generere et højere afkast end de globale aktiemarkeder generelt. Dog kan disse afkast være behæftet med store udsving, da markederne stadig er meget følsomme over for blandt andet makroøkonomiske nyheder. Aftagende bekymring i kombination med den attraktive værdifastsættelse kan dog give mulighed for positive afkast i regionen. Denne positive forventning kan dog påvirkes af globale usikkerhedselementer. Profil Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier eller aktiebaserede værdipapirer i Asien eksklusive Japan, eller aktier eller aktiebaserede værdipapirer, hvor virksomhedens salg eller indtjening fortrinsvis relaterer sig til de asiatiske markeder. Investeringspolitikken er at investere i en forholdsvis snæver portefølje af langsigtede attraktive aktier, typisk omkring 35-70, hvilket giver mulighed for et højt kendskab til hver enkelt investering. Hovedtemaet i foreningen vil i stigende grad være infrastruktur eller områder associeret hermed. Især i Indien, Kina og Sydøstasien forventer vi øgede investeringer inden for infrastruktur på grund af den tiltagende underkapacitet, der opstår i forbindelse med velstandsfremgangen og befolkningstilvæksten. Vi venter, at denne udvikling vil fortsætte de næste år. 13

14 Risiko Investor bør være opmærksom på, at de historisk opnåede afkast i afdelingen ikke er garanti for fremtidige afkast. Samtidig bør investor være opmærksom på, at der kan opstå tab i værdien af andelene i afdelingen. Om end risikoen ved investering i de asiatiske markeder har været faldende gennem de senere år, bør investor være opmærksom på, at investering i afdelingen kan være forbundet med højere risiko og større udsving i den indre værdi end en traditionel global aktieafdeling som f.eks. Carnegie WorldWide/Globale Aktier. Risiko er så vanskeligt at kvantificere, at foreningen generelt finder kvantitative modeller mindre brugbare. Der investeres i højere grad ud fra et princip om, at en væsentlig del af risikostyringen består i et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. Dette arbejde gøres lettere ved at have et mindre antal aktier, som følges tættere. Investor bør endvidere være opmærksom på, at afdelingens investeringer kan blive udsat for selskabsspecifikke, politiske, økonomiske, markedsmæssige og reguleringsmæssige risici, som kan påvirke værdien af andelene i afdelingen. Hertil kan komme andre faktorer, som kan påvirke andelenes værdi. Det anbefales, at kun en mindre del af ens samlede investeringer placeres i afdelingen som supplement til den totale portefølje i aktieinvesteringer. Aktieporteføljen pr. 30. juni 2014 Sektorfordeling Landefordeling Energi 2,1% Kina og Hong Kong 37,2% Råvarer 3,7% Indien 15,8% Industri og service 13,6% Korea 16,8% Forbrugsgoder cykliske 13,4% Malaysia 0,6% Forbrugsgoder defensive 1,0% Singapore 2,4% Finans 29,6% Thailand 2,9% Informationsteknologi 29,6% Taiwan 13,8% Telekommunikation 1,9% Indonesien 4,2% Koncessioneret service 5,1% Filippinerne 5,4% Cambodia 0,9% Fem største beholdninger Samsung Electronics 6,6% Taiwan Semiconductor 4,7% China Overseas Land & Invest 2,9% Tencent Holding 2,9% Largan Precision 2,7% Nærmere specifikation af afdelingens investeringer kan rekvireres via foreningens kontor. Den samlede portefølje kan ses på foreningens hjemmeside Alle investeringer er børsnoterede finansielle instrumenter, hvilket også var tilfældet 30. juni

15 Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Afdelinger Hovedtal (i kr.) Globale Aktier Danske Aktier Europa Resultatopgørelse 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2013 Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance 30. juni december juni december juni december 2013 Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år Ændring i udbetalt udlodning emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emission/indløsning Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo

16 Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Afdelinger Hovedtal (i kr.) Østeuropa Resultatopgørelse 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2013 Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance 30. juni december juni december juni december 2013 Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Formueopgørelse Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år Ændring i udbetalt udlodning pga emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Emissionstillæg Indløsningsfradrag Regulering af udlodning ved emission/indløsning Overført til udlodning fra sidste år Overført til udlodning næste år Foreslået udlodning Periodens nettoresultat Medlemmernes formue ultimo Asien Globale Aktier SRI-AK

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2013 Blandet udvikling i 1. halvår Første halvår blev præget af modsatrettede tendenser, hvor de modne markeder sluttede med pæne, positive resultater,

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2016 Urolige aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne var under pres i første halvår, hvor bekymringerne for højere renter i USA, svag vækst i

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE Holdbare investeringer siden 1990 cww.dk HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Sparinvest Nye Aktiemarkeder

Sparinvest Nye Aktiemarkeder Sparinvest Nye Aktiemarkeder Med Sparinvest Nye Aktiemarkeder får du en ny mulighed for at investere bredt i selskaber fra de nye markeder rundt om i verden Sparinvest Nye Aktiemarkeder investerer i 22

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2015 Ledelsens beretning Beretningen indeholder en beskrivelse af vores investeringsstrategi, en vurdering af den globale økonomiske og

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2007 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere