Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S ( Banken eller Østjydsk Bank ) har i dag truffet beslutning om at udnytte bemyndigelsen i Bankens vedtægter til at forhøje bankens aktiekapital ved en emission med fortegningsret for Østjydsk Banks eksisterende aktionærer ( Udbuddet ) og at offentliggøre et prospekt for emissionen. Banken har modtaget bindende tegningstilsagn, med forbehold for visse betingelser, om tegning af aktier for op til 115 mio. kr. Fortegningsemissionen i hovedtræk De nye aktier udbydes til en tegningskurs på 23 kr. per aktie a nominelt 10 kr., hvilket er lavere end slutkursen den 29. august som var 40 kr. Hver aktionær får tildelt 8 tegningsretter per eksisterende aktie. Hver tegningsret giver ret til tegning af 1 ny aktie. Banken udbyder minimum stk. aktier og op til stk. nye aktier a nominelt 10 kr. Det maksimale beløb, der kan tegnes, vil give Østjydsk Bank et bruttoprovenu på 176,6 mio. kr. Gennemførelse af Udbuddet er betinget af, at Banken efter afslutningen af tegningsperioden opnår det fastsatte minimumsprovenu på 90 mio. kr. Banken har modtaget bindende forhåndstilsagn fra en række investorer om, med forbehold for visse betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe kapitalbeviser for 30 mio. kr., at tegne aktier i et omfang, så et samlet bruttoprovenu på 115 mio. kr. kan nås. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu I forlængelse af, at Finanstilsynet i marts og april 2013 var på ordinær inspektion i Østjydsk Bank, blev Banken påbudt at foretage yderligere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på i alt 342 mio. kr. Banken fik i den forbindelse en række risikooplysninger, herunder vedrørende kapitalstrukturen, idet den egentlige kernekapital, med baggrund i driftsresultatet i første kvartal 2013, var kraftigt reduceret. De påbudte nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. medførte, at Banken for 1. kvartal 2013 rapporterede en solvens på 8,7 %, hvilket var over lovens minimumskrav på 8 %, men

2 mindre end det af Finanstilsynet fastsatte solvenskrav på 11,7 %. Som følge heraf skulle Banken udarbejde en genopretningsplan med de foranstaltninger, der var nødvendige for, at Banken inden for en overskuelig fremtid igen ville kunne overholde det fastsatte solvenskrav. Bankens ledelse udarbejdede på denne baggrund en kapitalplan der indeholdt følgende punkter: Salg af tre filialer til Arbejdernes Landsbank A/S. Salg af aktier i DLR Kredit A/S for 100 mio. kr. Udstedelse af hybrid kernekapital for 50 mio. kr. Et udbud med et bruttoprovenu på minimum 90 mio. kr. og op til 176,6 mio. kr. Alle kapitalplanens punkter er gennemført, med undtagelse af Udbuddet. Udbuddet er således et element i Bankens genopretningsplan og gennemføres med det formål at styrke Bankens kapitalmæssige situation. Efter de allerede gennemførte elementer af kapitalplanen udgjorde Bankens solvens per 30. juni ,6 %, og Bankens solvens var således over det fastsatte solvenskrav på 11,7 %. Nettoprovenuet fra Udbuddet forventes at indgå i Bankens kapital og likviditetsmæssige beredskab og forventes, at styrke Bankens solvens med cirka 1,7 procentpoint, baseret på at Udbuddet gennemføres med et bruttoprovenu på 90 mio. kr., og at Banken efterfølgende tilbagekøber for 30 mio. kr. kapitalbeviser. Gennemføres Udbuddet med et bruttoprovenu på 176,6 mio. kr., forventes Bankens solvens at stige med cirka 3,4 procentpoint efter tilbagekøb af for 30 mio. kr. kapitalbeviser. Forhåndstilsagn En række medlemmer af bestyrelsen, direktionen samt nøglemedarbejdere, og nærtstående hertil, har meddelt, at de ønsker at tegne udbudte aktier ved udnyttelse af tildelte tegningsretter, ved køb og efterfølgende udnyttelse af tegningsretter eller ved afgivelse af ordre på resterende aktier, for et samlet vederlag på cirka 8 mio. kr. Derudover har en gruppe investorer, herunder eksisterende aktionærer, afgivet bindende forhåndstilsagn, med forbehold for visse betingelser, herunder at Banken opnår Finanstilsynets godkendelse til at tilbagekøbe kapitalbeviser for 30 mio. kr., om at tegne udbudte aktier i et omfang, så et samlet bruttoprovenu på 115 mio. kr. kan nås. Udbuddets vilkår Udbuddet Selskabet udbyder minimum stk. aktier og op til stk. nye aktier a nominelt 10 kr. Udbudskurs De nye aktier udbydes til 23 kr. per aktie a nominelt 10 kr.

3 Tegningsforhold Udbuddet gennemføres i tegningsforholdet 1:8, hvilket vil sige, at alle Bankens eksisterende aktionærer, der er registreret i VP Securities A/S som aktionær den 5. september 2013 kl , vil blive tildelt otte (8) tegningsretter per aktie. Én (1) tegningsret giver indehaveren ret til at tegne én (1) ny aktie mod betaling af 23 kr. Handel med tegningsretter Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i perioden fra den 3. september til den 16. september kl , i fondskoden DK Tegningsperioden De udbudte aktier kan tegnes fra den 6. september 2013 og skal tegnes senest den 19. september 2013 kl. 17:00 ved meddelelse til eget kontoførende institut. Det seneste tidspunkt for meddelelse til eget kontoførende institut kan være tidligere end den sidste dag i tegningsperioden. Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Resterende aktier Udbudte aktier, som ikke er blevet tegnet af eksisterende aktionærer i henhold til deres fortegningsret ved udnyttelse af tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede tegningsretter inden tegningsperiodens udløb, kan uden kompensation til ihændehavere af uudnyttede tegningsretter tegnes af eksisterende aktionærer og investorer i øvrigt, som inden tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af resterende aktier til tegningskursen. Såfremt de bindende tilsagn om tegning overstiger antallet af resterende aktier, vil der blive foretaget en allokering efter en fordelingsnøgle, der fastsættes af bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af indkomne bindende tilsagn, uden at der tages hensyn til, om disse er afgivet af eksisterende aktionærer eller investorer i øvrigt. Eksisterende aktionærer, og danske og grønlandske investorer, der ikke har tegningsretter, og som ønsker at tegne resterende aktier, kan give bindende tilsagn om tegning gennem deres eget kontoførende institut eller finansielle formidler, eventuelt ved at benytte den tegningsblanket, der er indeholdt i prospektet. Betaling og levering Betaling for de udbudte aktier sker i danske kroner på tegningstidspunktet, dog senest den 26. september 2013, mod levering af de udbudte aktier på erhververens konto i VP Securities A/S. Aktierne leveres elektronisk til investors konto i VP Securities A/S. Handel og officielt notering De udbudte aktier udstedes under en midlertidig ISIN-kode. De udbudte aktier vil ikke blive særskilt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under den midlertidige ISIN-kode. Den midlertidige ISIN-kode vil alene blive registreret i VP Securities A/S.

4 De udbudte aktier vil således først kunne handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S efter sammenlægningen med ISIN-koden for de eksisterende aktier. Såfremt udbuddet gennemføres, vil Østjydsk Bank registrere de udbudte aktier hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 26. september 2013, og snarest muligt herefter vil den midlertidige ISIN-kode blive lagt sammen med ISIN-koden for de eksisterende aktier. Betingelser Det er en betingelse for gennemførelsen af Udbuddet, at minimumsprovenuet på 90 mio. kr. opnås. Såfremt betingelsen ikke opfyldes, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. Tilbagekaldelse Banken er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde Udbuddet, herunder såfremt det vurderes, at der er andre forhold, der gør, at den vedtagne kapitalplan ikke kan gennemføres i sin helhed, eller at det er umuligt eller utilrådeligt at gennemføre Udbuddet. En tilbagekaldelse vil i givet fald blive meddelt til NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt på Bankens hjemmeside hurtigst muligt. Forventet tidsplan 2. september september 2013 Tidsplan Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på 3 handelsdage) Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på 3 handelsdage) 3. september 2013 Optagelse af tegningsretter til handel 5. september 2013 Tildelingstidspunkt for tegningsretter (kl. 12:30) 6. september 2013 Tegningsperioden starter 16. september 2013 Handelsperioden med tegningsretter slutter 19. september 2013 Tegningsperioden slutter 23. september 2013 Allokering af resterende aktier og offentliggørelse af resultatet af Udbuddet 26. september 2013 Afregning af resterende aktier 26. september 2013 Registrering af de udbudte aktier hos Erhvervsstyrelsen 27. september 2013 Første handelsdag for udbudte aktier Prospekt Der henvises til prospektet som helhed for en beskrivelse af Østjydsk Bank og Udbuddet. Prospektet beskriver blandet andet Østjydsk Bank, den aktuelle situation, udbudsvilkårene og risikofaktorerne forbundet med investering i de udbudte aktier.

5 Prospektet er, med visse begrænsninger, tilgængeligt på selskabets hjemmeside og kan bestilles hos: Østjydsk Bank A/S Østergade Mariager Telefon: Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til undertegnede, på telefon Med venlig hilsen ØSTJYDSK BANK A/S Max Hovedskov Bankdirektør De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Aktionærer og investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål. Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Bankens aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Banken finder rimelige. De er forbundet med en række risici og usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke er Banken bekendt, eller som Banken ikke på nuværende tidspunkt anser som væsentlige, og der kan ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået. Oplysningerne i denne meddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Østjydsk Bank A/S ( Værdipapirer ) og er ikke en opfordring til at gøre tilbud om køb eller salg af Værdipapirer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz, eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og Grønland, og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz, eller i nogen anden jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland. Prospektet, tegningsretterne og de udbudte aktier er ikke og vil ikke blive godkendt af tilsynsmyndigheder i andre jurisdiktioner end Danmark og Grønland. Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængelig, de udbudte aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller andre jurisdiktioner uden for Danmark og Grønland, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Østjydsk Bank A/S har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet, Udbuddet, tegningsretterne og de udbudte aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder. Tegningsretterne og de udbudte aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af tegningsretterne og ethvert udbud og/eller salg af de udbudte aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen

Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Hvidbjerg Bank udvider aktiekapitalen Udbud af 1.500.000 stk. nye aktier à nominelt kr. 20 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i Hvidbjerg Bank A/S. Hver aktie giver ret til at købe 2 nye aktier

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 1761 6617)

Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 1761 6617) PROSPEKT Den 9. november 2009 Jyske Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 1761 6617) Udbud af 10.800.000 stk. nye Aktier à nominelt DKK 10 til kurs DKK 110 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere