Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Asia House Indiakaj København Ø Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni Vedlagt fremsendes ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni Resumé: ØK opnåede et godt resultat for første halvår 2002, som er bedre end forventet: Godt primært driftsresultat for EAC Nutrition og EAC Industrial Ingredients samt et resultat bedre end forventet for EAC Foods. ØK s nettoresultat af den underliggende drift steg 65%. Markedsvilkårene for EAC Foods i Venezuela, EAC Nutrition i Thailand og for EAC Moving & Relocation Services i Asien forventes at være vanskelige for 2. halvår 2002, hvorfor den forventede vækst i resultatet for året nedjusteres. En præsentation af Halvårsrapporten vil finde sted kl i dag på ØK s hovedkontor i København, yderligere vil præsentationen være tilgængelig på ØK s hjemmeside Med venlig hilsen Yderligere oplysninger : Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen, ØK, Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy, ØK (Kontor) (Mobil) (Kontor) (Mobil)

2 Hovedpunkter ØK opnåede et godt resultat for 1. halvår 2002, som er bedre end forventet. Udsigterne for 2. halvår 2002 nedjusteres. Nettoomsætningen for koncernen blev på DKK mio. for første halvår Trods en general forringelse af markedsvilkårene for de fortsættende forretninger var nettoomsætningen næsten på niveau med omsætningen for sidste år: EAC Nutrition nåede for første gang op over DKK 1 mia. i nettoomsætning for halvåret. Nettoomsætningen i EAC Foods blev på DKK 860 mio., hvilket er lavere end sidste år dog med en nedgang i mængderne på kun 1%. Nettoomsætningen blev påvirket af den politiske og økonomiske situation i Venezuela samt en 44% devaluering af VEB. Nettoomsætningen i EAC Industrial Ingredients steg med 15% til DKK 342 mio. for halvåret. Nettoomsætningen i EAC Moving & Relocation Services steg med 10% til DKK 232 mio. Det primære driftsresultat af den underliggende drift justeret for ophørte aktiviteter steg med 6% til DKK 221 mio. Dette skyldes i hovedsagen et forbedret resultat i 1. halvår for EAC Industrial Ingredients. Når der ses bort fra engangsposter, har EAC Industrial Ingredients og EAC Foods forbedret deres overskudsgrad i forhold til sidste år. Resultat før skat af den underliggende drift justeret for ophørte aktiviteter steg med 17% til DKK 200 mio. Nettoresultatet af den underliggende drift justeret for ophørte aktiviteter steg med 65% til DKK 137 mio. Udsigter for 2002 Markedsvilkårene forventes fortsat at være svage for 2. halvår Siden senest offentliggjorte forventninger har der været tre væsentlige hændelser: Svækkelse af USD-kursen, sammenlignet med tidligere forventninger, hvilket påvirker omregningen af de primære driftsresultater til DKK for de fleste af ØK s forretninger Den negative indvirkning på nettoomsætning og det primære driftsresultat af produkttilbagekaldelsen i Thailand kombineret med den deraf følgende nødvendige ekstraomkostning til at understøtte markedsføring af Dumex varemærket i Thailand. Den økonomiske situation i Venezuela med en højere devaluering af VEB end tidligere antaget vil påvirke EAC Foods negativt. Udsigterne for de fire strategiske forretninger er derfor nu som følger: EAC Nutrition forventer en nettoomsætning på niveau med 2001 og en overskudsgrad på ca. 9,0% mod sidste års 10,0%. EAC Foods forventer, at nettoomsætningen målt i DKK vil falde med ca. 30%, hvorimod forventningen til overskudsgraden øges til ca. 8%. EAC Industrial Ingredients forventer fortsat tocifret vækst i nettoomsætningen og et primært driftsresultat på mere end 25% over 2001, når der ses bort fra engangsposter. EAC Moving & Relocation Services forventer en vækst i nettoomsætningen på ca. 15% og en overskudsgrad på ca. 5%. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes nu at stige med ca. 5%, mens nettoomsætningen for koncernen forventes stadig at ligge under sidste år primært på grund af udviklingen i valutakurserne og afhændelse af ikke strategiske aktiviteter. Det primære driftsresultat af den underliggende drift forventes nu at blive på ca. DKK 330 mio., som følge af ovenstående begivenheder samt frasalg, hvorimod det primære driftsresultat for koncernen forventes at blive på ca. DKK 370 mio. Forventningerne til resultat før skat af den underliggende drift er reduceret til ca. DKK 300 mio., og nettoresultatet af den underliggende drift forventes nu at blive på ca. DKK 180 mio. 1

3 Hovedtal for koncernen (UREVIDEREDE) 1. halvår Fuldt år* DKK mio * 2001 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat før renter, skatter og afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) Finansiering, netto Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver Resultat før skat Skat af ordinær drift Minoritetsinteresser ØK s andel af årets resultat BALANCE Samlede aktiver, ultimo Omsætningsformue, ultimo Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital, ultimo Minoritetsinteresser Egenkapital Likvide midler Investeringer i anlægsaktiver NØGLETAL Overskudsgrad (%) 7,5 8,0 7,4 Rentedækning 15,5 9,4 12,1 Selvfinansieringsgrad (%) 62,9 53,0 57,2 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 20,3 24,4 21,9 Forrentning af moderselskabets egenkapital på årsbasis (%) 13,0 20,0 16,9 EPS på årsbasis (i DKK) 17,6 23,9 20,6 Indre værdi pr. aktie 136,6 128,6 131,8 Børskurs pr. aktie, ultimo 169,5 202,1 186,8 Antal medarbejdere, ultimo Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning. * Sammenligningstallene for 2001 er ændret, således at de afspejler ændringen i regnskabspraksis. Beskrivelse og virkning af denne ændring i regnskabspraksis fremgår af appendiks. Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den nye danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Der er som forventet ingen væsentlig indvirkning på nettoresultat, egenkapital eller samlede aktiver. De væsentlige aspekter af den nye regnskabspraksis er gengivet i et appendiks til kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal

4 ØK-koncernens regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2002 RESULTAT Resultatopgørelse Nettoomsætning % % Resultat før renter, skatter og afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) % % Finansiering, netto Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver Resultat før skat % % Skat af ordinær drift Minoritetsinteresser ØK s andel af årets resultat % % Koncernens nettoomsætning faldt med 9% til DKK mio. mod DKK mio. i 1. halvår 2001 primært som følge af frasalg af aktiviteter i 2001 og delvist på grund af effekten af omregning mellem VEB og USD. Omregningseffekten har ligeledes påvirket nettoomsætningen for de forsættende forretninger, som lå 2% under 1. halvår Nettoomsætningen for de fire strategiske forretninger på DKK mio. var lidt lavere end nettoomsætningen i 1. halvår 2001 på DKK mio. EBITDA for koncernen blev på DKK 347 mio. mod DKK 389 mio. for 1. halvår Udtrykt i procent af omsætningen udgjorde EBITDA 9,9% mod 10,1% for 1. halvår Hovedårsagerne til dette fald er engangsposter samt frasalg af aktiviteter. Primært driftsresultat Resultat af fortsættende aktiviteter % % Frasolgte aktiviteter1) Resultat af underliggende drift % % Engangsposter: Fortjeneste ved salg af Yoplait-franchise 12 Fortjeneste på Zeneca Agro-transaktionen Tilbageførsel af hensættelse vedr. forsikringskrav i Japan 8 Fortjeneste ved salg af Fibertex A/S 40 Andre engangsposter, netto Bogført resultat % % 1) De frasolgte aktiviteter omfatter primært EAC Trading s aktiviteter i Japan og andel af resultat fra Fibertex A/S. Koncernens primære driftsresultat blev DKK 263 mio., hvilket er et fald på 15% i forhold til DKK 309 mio. for 1. halvår Det primære driftsresultat af de fortsættende aktiviteter på DKK 221 mio. udgør derimod en stigning på 6% i forhold til DKK 208 mio. for 1. halvår Stigningen skyldes hovedsageligt et bedre primært driftsresultat af den underliggende drift i EAC Industrial Ingredients. Overskudsgraden beregnet på det primære driftsresultat af den underliggende drift steg til 6,3% fra 5,8% i 1. halvår Forbedringen skyldes især bedre overskudsgrader hos EAC Foods og EAC Industrial Ingredients. 3

5 Det primære driftsresultat for de fire strategiske forretninger nåede op på DKK 254 mio. mod DKK 284 mio. i 1. halvår Faldet skyldes hovedsageligt engangsfortjenesten på DKK 43 mio., der blev realiseret sidste år i forbindelse med Zeneca Agro transaktionen. Hvis der justeres for engangsposter, bliver det primære driftsresultat af den underliggende drift for de fire strategiske forretninger på DKK 242 mio. mod DKK 233 mio. for 1. halvår Det primære driftsresultat af den underliggende drift justeret for frasolgte aktiviteter steg med 6% til DKK 221 mio. Finansiering, netto viste en udgift på DKK 17 mio. mod en udgift på DKK 33 mio. i 1. halvår Nettorenteudgiften blev på DKK 17 mio. mod DKK 9 mio. i 1. halvår 2001, og nettokursreguleringerne blev på nul mod -24 mio. i 1. halvår EAC Foods har haft en væsentlig indflydelse på ØK-koncernens finansielle poster i Uden EAC Foods har den resterende del af ØK-koncernen en finansiel nettoindtægt på DKK 8 mio. mod en finansiel nettoudgift på DKK 23 mio. sidste år. Den finansielle udgift for EAC Foods vedrører primært omkostninger til kurssikring af valutarisici på likviditetsforbundne balanceeksponeringer mellem VEB og USD. Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver blev en udgift på DKK 5 mio. mod en indtægt på DKK 75 mio. i 1. halvår Værdireguleringen vedrører en nedskrivning af investeringen i Det Danske Stålvalseværk til nul. Indtægten i 2001 vedrørte salg af en aktiepost i en containerfabrik i Kina. Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter % % Frasolgte aktiviteter Resultat af underliggende drift % % Engangsposter, drift Engangsposter, finansielle Nedskrivning af aktier i Det Danske Stålvalseværk -5-5 Værdireguleringsgevinst ved salg af aktier 75 Andre engangsposter, finansielle, netto 1 3 Bogført resultat % % Resultat før skat for koncernen nåede op på DKK 241 mio., eller 31% under samme periode sidste år. Hovedårsagerne til faldet er engangsposter samt frasalg af aktiviteter. Resultatet før skat af den underliggende drift blev på DKK 209 mio. mod DKK 215 mio. i 1. halvår 2001, hvilket er et fald på 3%. Resultatet før skat fra den underliggende drift justeret for frasolgte aktiviteter steg med 17% til DKK 200 mio. Skat af ordinær drift er reduceret til DKK 55 mio. mod DKK 81 mio. i 1. halvår 2001, hvilket afspejler en forbedret skattemæssig position for koncernen, skønt der ikke er sket ændring i den effektive skatteprocent. Minoritetsinteressernes andel af resultatet blev på DKK 11 mio. mod DKK 24 mio. for 1. halvår Faldet skyldes primært opkøb af yderligere minoritetsaktieposter inden for EAC Nutrition i 1. kvartal 2001 (Dumex Malaysia) samt EAC Foods i 2. kvartal 2001 (Ecuadasa). 4

6 Nettoresultat Resultat af fortsættende aktiviteter % % Frasolgte aktiviteter Resultat af underliggende drift % % Engangsposter, netto Bogført resultat % % Nettoresultatet for koncernen blev på DKK 175 mio. eller 29% under nettoresultatet for 1. halvår Nettoresultatet af den underliggende drift for de fortsættende aktiviteter blev på DKK 137 mio., eller 65% over sidste år. Den væsentlige forbedring skyldes primært bedre resultater i EAC Nutrition og EAC Industrial Ingredients, som delvist er modvirket af EAC Foods samt en reduktion af valutakurstab. Balance DKK mio Anlægsaktiver Omsætningsaktiver, ekskl. likvide midler Likvide midler Samlede aktiver Rentebærende gæld Ikke-rentebærende gæld og hensættelser Minoritetsinteresser Egenkapital Passiver i alt Anlægsaktiver er faldet til DKK mio. fra DKK mio. ved årets begyndelse primært som følge af frasalg af aktiviteter herunder Fibertex. ØK-koncernen har investeret DKK 51 mio. i produktionsanlæg og IT-udstyr i årets første halvdel. Omsætningsaktiver, eksklusiv likvide midler er faldet til DKK mio. fra DKK mio. ved årets begyndelse. Dette skyldes primært lavere lagerbeholdninger og tilgodehavender i de fire strategiske forretninger. Likvide midler er steget med DKK 203 mio. fra årets begyndelse til DKK mio. Den stigende likviditet kan primært henføres til salget af Fibertex A/S samt indbetaling af tilgodehavender fra salg af EAC Japan og en ejendom i Malaysia. Som følge af ovenstående udgjorde koncernens samlede aktiver ved udgangen af 1. halvår 2002 DKK mio., et fald på DKK 427 mio. i forhold til begyndelsen af året, hvilket for en stor del vedkommende skyldes omregningseffekten af aktiver i USD eller i valutaer med tilknytning til USD. (DKK/USD kursen pr var 840,95 og 751,47 pr ). Rentebærende gæld udgjorde DKK 578 mio. hvilket er et fald på DKK 246 mio. fra begyndelsen af året primært som følge af et fald i bankgælden hos EAC Foods og EAC Industrial Ingredients. Ikke rentebærende gæld udgjorde DKK mio., og faldet på DKK 199 mio. fra årets begyndelse skyldes primært et fald i varekreditorer. 5

7 Minoritetsinteresser faldt til DKK 208 mio. fra DKK 223 mio. ved årets begyndelse. Der har ikke været væsentlige erhvervelser af minoritetsaktieposter i år. Investeret kapital udgjorde DKK mio. mod en primosaldo for året på DKK mio. Hovedårsagerne til faldet er lavere driftskapital, virkningen af afhændelsen af investeringen i Fibertex A/S samt et fald i øvrige tilgodehavender efter modtagelse af betaling for salget af EAC Japan og en ejendom i Malaysia. Forrentningen af investeret kapital på årsbasis på koncernniveau for 1. halvår 2002 blev på 20% mod 24% for 1. halvår 2001 og 22% for hele året Egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Åbningssaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta og andre bevægelser Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier, netto Egenkapital Aktietilbagekøbsprogram ØK afsluttede i 1. kvartal 2002 det aktietilbagekøbsprogram, der blev offentliggjort på den ordinære generalforsamling i 2001 med købet af yderligere egne aktier for DKK 33 mio. Det samlede antal aktier erhvervet under aktietilbagekøbsprogrammet vil blive annulleret d. 2. september 2002 og aktiekapitalen nedskrevet med DKK 39,9 mio. Selskabet har i 2. kvartal 2002 påbegyndt tilbagekøb under det nye aktietilbagekøbsprogram, der blev offentliggjort på generalforsamlingen i Antallet af aktier, der er købt i henhold til den nye ordning pr. 30 juni 2002, udgør stk. svarende til DKK 9 mio. Omstrukturering ØK har i 1. halvår 2002 solgt sin aktiepost i Fibertex A/S samt Yoplait-franchiset i Kina, hvilket har resulteret i en samlet engangsindtægt på ca. DKK 52 mio. I august frasolgte ØK sine sidste aktiviteter i Afrika til en pris, der svarer til regnskabsmæssig værdi. Andre hændelser Som offentliggjort d. 9. august 2002 har de to passive selskaber Plumrose Deutschland GmbH & Co. og Le Snack Company GmbH indgivet konkursbegæring som følge af en voldgiftskendelse, hvor en schweizisk enevoldgiftsmand har pålagt de to selskaber at betale godt EUR 6 mio. i erstatning til det schweiziske selskab Barox S.A.. De to passive selskaber har ikke tilstrækkelige midler til at betale denne store erstatning. Hverken konkursen eller voldgiftskendelsen har nogen indvirkning på ØK s forventninger til 2002 og forventes ikke at få nogen indflydelse på ØK s økonomiske stilling. Ligeledes har dette forhold ingen forbindelse med eller indvirkning på EAC Foods, som anvender Plumrose varemærket i Venezuela og Ecuador. 6

8 Industrisegmenter EAC Nutrition Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 11,8% 10,1% 11,9% 11,7% Primært driftsresultat af underliggende drift % % Overskudsgrad af underliggende drift 11,8% 10,1% 10,8% 11,7% Nettoomsætningen nåede op på DKK mio. i 1. halvår 2002, hvilket er en stigning på 3% i forhold til samme periode sidste år. Selvom forskelle i valutakurserne over for DKK mellem 1. halvår 2002 og 1. halvår 2001 har påvirket nettoomsætningen negativt med ca. 1 procentpoint, nåede nettoomsætningen i 1. halvår for første gang op over DKK 1 mia. Væksten i nettoomsætningen i Kina blev på 24% i 1. halvår Væksten blev lavere i 2. kvartal, idet forbrugerne skulle vænne sig til prisstigningerne, der trådte i kraft fra april, men markedsandelene har været stigende. Markedsforholdene i Sydøstasien er forblevet dårligere end ventet ved indgangen til 2002, men markedsandelene er bevaret. I Malaysia lå nettoomsætningen for 1. halvår 2002 under niveauet for sidste år. Stigende efterspørgsel har dog påvirket nettoomsætningen positivt i 2. kvartal og en markedsandel på ca. 35% er fastholdt. I den prestigefyldte Top 25 Brand Families offentliggjort af ACNielsen i Malaysia, fik Dumexvaremærket en flot tredjeplads foran alle konkurrenter på området. I Thailand var nettoomsætningen og markedsandelene stigende i 1. halvår 2002 før nedennævnte produkttilbagekaldelse. På det relativt nye filippinske marked var der en betydelig vækst i nettoomsætningen i 1. halvår Det primære driftsresultat steg med 5% i 1. halvår 2002 til DKK 122 mio. mod DKK 116 mio. for 1. halvår Overskudsgraden blev på 11,9%, hvilket er lidt højere end overskudsgraden i 1. halvår Resultatet for 1. halvår indeholder en fortjeneste på DKK 12 mio. ved salg af Yoplait-franchiset. Hvis der ses bort fra denne engangspost, udgør overskudsgraden for 1. halvår ,8% mod en overskudsgrad på 11,7% for samme periode sidste år. I meddelelsen til Københavns Fondsbørs blev det den 8. juli 2002 meddelt og 25. august 2002 yderligere uddybet, at EAC Nutrition måtte tilbagekalde spædbørnsmælkepulver af mærkerne Mamex og Mamil i Thailand. De pågældende produkter importeres som færdigpakkede varer fra Danmark og udgør under 5% af omsætningen i Thailand og under 1,5% af den samlede omsætning i EAC Nutrition på årsbasis. EAC Nutrition besluttede at tilbagekalde produkterne, fordi der var opdaget partikler fra et smøremiddel i en mindre mængde af Mamex og Mamil produkter. Hændelsen er sporet til en defekt pakkelinie på Arla s fabrik Arinco i Danmark. Arla Foods Ingredients amba er en ekstern kontraktproducent, der leverer til EAC Nutrition. Som nævnt i det ovenstående var nettoomsætningen i Thailand stigende indtil tilbagekaldelsen. Selvom ingen af de øvrige produkter under Dumex mærket er påvirket af denne produktionshændelse, har der været en negativ afsmittende effekt på Dumex produkterne i det generelle mælkepulversegment, hvilket har påvirket omsætning og primært driftsresultat betydeligt. EAC Nutrition har indledt supplerende markedsføringstiltag i Thailand med henblik på at modvirke den negative effekt som følge af tilbagekaldelsen. På trods heraf forventes et betydeligt fald i den samlede nettoomsætning for Thailand i forhold til tidligere forudsigelser. Der vil blive rejst erstatningskrav mod Arla Food Ingredients amba som leverandør af de forurenede produkter. På basis af de juridisk responsa ØK har indhentet forventer ØK at få dækket sine tab. 7

9 EAC Foods Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 10,6% 8,4% 9,1% 7,6% På trods af den fortsat yderst ustabile politiske og økonomiske situation i Venezuela har EAC Foods fastholdt et positivt økonomisk resultat i 1. halvår VEB er faldet med 44% fra årets begyndelse, hvor kursen på VEB var 758 i forhold til USD mod ved udgangen af juni Effekten af justeringer i økonomien er først begyndt at manifestere sig i løbet af juni måned, med et fald i BNP på 9,9% i 2. kvartal. Nettoomsætningen for 1. halvår 2002 faldt til DKK 860 mio. fra DKK 979 mio. i 1. halvår 2001, primært fordi prisstigningerne ikke var tilstrækkelige til at opveje devalueringen. Målt i mængder har der dog kun været et mindre fald på 1% i forhold til 1. halvår Plumrosevaremærkernes styrke har dog resulteret i en forbedring af markedsandelene. Det primære driftsresultat nåede op på DKK 78 mio. mod DKK 74 mio. i 1. halvår Overskudsgraden blev på 9,1% i 1. halvår 2002 mod 7,6% i samme periode sidste år. EAC Foods stærke resultat i 1. halvår 2002 skyldtes øgede markedsførings- og salgsaktiviteter, herunder lancering af i alt ni nye produkter bl.a. en ny Fiesta Ham Line som et attraktivt prisalternativ på det nuværende marked med reduceret købekraft blandt forbrugerne. EAC Foods har også været i stand til at øge marginerne, idet svinekødspriserne har været meget lave, ca. 30% under det forventede niveau. Da disse priser imidlertid ligger under genanskaffelsesværdien for svinene, forventes denne fordel ikke at holde på mellemlangt sigt. Effekten af de økonomiske foranstaltninger, der er truffet af den venezuelanske regering, dvs. devalueringen af VEB, har kun haft begrænset effekt for EAC Foods i årets første seks måneder. Opblomstringen i økonomien i Ecuador samt stærke markedsførings- og salgsaktiviteter har ført til en 30% stigning i omsætningen og en væsentlig stigning i det primære driftsresultat i forhold til sidste år for Ecuadasa, som nu er 100% ejet af ØK. EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 15,0% 39,2% 14,6% 26,2% Primært driftsresultat af underliggende drift % % Overskudsgrad af underliggende drift 15,0% 12,0% 14,6% 11,7% 8 EAC Industrial Ingredients opnåede en vækst i nettoomsætningen på 15% i 1. halvår 2002, efterhånden som forretningen nød godt af forbedringen i økonomien og af stigende råvarepriser. Nettoomsætningen i 2. kvartal steg med 9% i forhold til samme kvartal sidste år. Stigningstaksten er dog lavere end stigningen på 21% i 1. kvartal 2002 dels på grund af omregning fra lokale valutaer, hvortil 5 procentpoint kan henføres, og dels på grund af lidt lavere omsætning i Indonesien. På trods af den lavere stigningstakst for omsætningen er det primære driftsresultat på DKK 26 mio. for 2. kvartal en væsentlig forbedring år-til-år.

10 Det primære driftsresultat på DKK 50 mio. for 1. halvår 2002 lå 43% over den tilsvarende periode i 2001, når der ses bort fra fortjenesten på Zeneca Agro Asiatic transaktionen i 1. halvår Dette er det bedste primære driftsresultat for et halvår nogensinde, når der ses bort fra engangsposter. Den væsentlige forbedring blev primært opnået i Thailand både i distributionsforretningen og fra andel af resultat i associerede virksomheder I distributionsforretningen medførte stigende verdensmarkedspriser stigende overskudsgrader ved salg af lagervarer indkøbt til lavere priser, mens forretningen til sammenligning i 2001 havde store vanskeligheder med at overføre omkostninger, forårsaget af en svækkelse af de lokale valutaer, til kunderne. Det primære driftsresultat af den regionale distributionsforretning forblev uændret, idet en afskrivning i Indonesien opvejede forbedringer i Vietnam. EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 2,4% 6,7% 1,7% 7,6% Primært driftsresultat af underliggende drift % % Overskudsgrad af underliggende drift 2,4% 6,7% 1,7% 3,8% EAC Moving & Relocation Services klarede sig dårligere end forventet i 1. halvår 2002 som følge af en generel afmatning i internationale flytninger. Afmatningen har skabt et mere konkurrencepræget miljø, som har påvirket overskudsgraderne generelt. Især nedgangen i aktivitetsniveauet for flytninger til Asien fra USA og Europa har påvirket ØK s primære markeder Hong Kong, Singapore og Japan. Branchedata underbygger ØK s overbevisning om, at markedsandelene fastholdes. Nettoomsætningen nåede op på DKK 232 mio. mod DKK 210 mio. i 1. halvår 2001 eller en 10% stigning som følge af konsolideringen af den kinesiske enhed, Sino Santa Fe International Services Corporation, fra 1. januar Samlet set blev nettoomsætningen dog under forventet, idet der synes at være et fald i internationale udstationeringer efter begivenhederne d. 11. september, og det forventede opsving har endnu ikke vist sig. Det primære driftsresultat for 1. halvår 2002 blev på DKK 4 mio. mod DKK 8 mio. i samme periode sidste år, når der reguleres for tilbageførsel af hensættelsen vedrørende en retssag i Japan på DKK 8 mio. I overensstemmelse med udvidelsesplanerne blev det nye kontor i Chongqing sat i drift i løbet af 2. kvartal, hvorved antallet af kontorer i Kina nåede op på 12 og det samlede antal kontorer i Asien nåede op på 22. EAC Moving & Relocation Services står således godt rustet til at drage fordel af de fortsatte udenlandske investeringer i Kina understøttet af Kinas medlemskab af Verdenshandelsorganisationen og en positiv økonomisk udvikling. Der blev i 1. halvår 2002 iværksat et markedsføringsinitiativ med henblik på at styrke det nye koncept om værdiskabende ydelser (value added services) i flytteforretningen. Dette har bl.a. resulteret i en banebrydende aftale med den store schweiziske bank UBS AG. UBS har outsourced alle udstationerings relaterede ydelser for bankens udstationerede medarbejdere i Asien til Santa Fe. Overtagelsen af disse ydelser fra bankens tidligere samarbejdspartnere forventes at være gennemført ved udgangen af 2002 og vil således bidrage positivt til resultatet for Arkivforvaltningsforretningen voksede fortsat med tocifrede vækstrater, og blev i 2. kvartal udvidet til også at omfatte Indonesien. 9

11 UDSIGTERNE FOR 2002 EAC Nutrition Tilbagekaldelsen i Thailand af mælkepulverprodukter under mærkerne Mamex og Mamil vil kombineret med den afsmittende effekt på andre produkter påvirke prognoserne for nettoomsætningen for EAC Nutrition. Selvom effekten af tilbagekaldelsen er vanskelig at forudsige, forventes det på nuværende tidspunkt, at salget i Dumex Thailand vil blive reduceret med 30% i forhold til tidligere forventninger til 2. halvår, og at det primære driftsresultat vil blive negativt påvirket med DKK 40 mio. Der har ligeledes været en mindre påvirkning i Kina, som følge af forbindelsen til Danmark, selvom EAC Nutrition i Kina faktisk ikke anvender mælke produkter fra Danmark. Under forudsætning af at kursforholdet mellem USD og DKK forbliver som ved udgangen af 1. halvår, vil væksten i nettoomsætningen falde med op til 4%. Hvis denne ændring i prognoseforudsætningerne kombineres med de reducerede forventninger til nettoomsætningen i Thailand, vil det ikke være muligt at fastholde de tidligere forventninger om en tocifret vækst. ØK forventer at markedsforholdene er stabiliseret ved udgangen af Nettoomsætningen for 2002 forventes at blive på niveau med 2001, hvor den var på DKK mio. Selvom overskudsgraden er forbedret, vil de påkrævede yderligere markedsføringsomkostninger i Thailand påvirke det primære driftsresultat og således målet for overskudsgraden, som tidligere angivet til lidt under Desuden vil planlagte produktlanceringer i Kina øge markedsføringsudgifterne med DKK 10 mio i resten af 2002, selvom dette dog forventes at styrke markedspositionen og forbedre indtjeningen i de kommende år. Det forventes således på nuværende tidspunkt, at overskudsgraden vil være på ca. 9% eller ca. 1 procentpoint under EAC Foods Den fulde effekt af de økonomiske tiltag, der er iværksat af den venezuelanske regering, i særdeleshed at bolivaren fik lov at flyde frit og efterfølgende blev devalueret, samt at momssatserne er forhøjet, forventes at manifestere sig fuldt ud i løbet af 2. halvår 2002, og effekten kunne allerede i juni mærkes på forbrugernes købekraft. Da den venezuelanske økonomi og fødevareindustri i høj grad er afhængig af importerede råvarer, vil det være nødvendigt at øge forbrugerpriserne med de påløbne ekstra omkostninger. Det forventes dog, at det vil tage nogen tid for økonomien at tilpasse sig og for købekraften at blive genetableret, og der forudses derfor en dyb recession i de kommende måneder. De reviderede udsigter for EAC Foods er baseret på følgende primære forudsætninger: Oliepriser: Gennemsnitsprisen på venezuelansk råolie har for året til dato være på ca. USD 20 pr. tønde. Priserne ligger aktuelt over dette niveau og forventes at forblive lidt højere end tidligere skønnet. Valutakurs: Der forventes nu en devaluering på ca. 50% for hele året mod vort tidligere skøn på 40%. Som tidligere nævnt har devalueringen for året til dato været på 44%. Kursforholdet ved årets begyndelse var VEB 758 til USD, og kursen ved udgangen af året forventes nu at ligge på VEB til USD. Som en følge heraf vil det primære driftsresultat blive negativt påvirket med DKK 5 mio. BNP og den disponible indkomst: Der forudsættes nu en årlig inflation på 35% med en nedgang i BNP på mere end 4% for hele 2002 mod de tidligere forventninger om et fald på 1-2%. Nedgangen i BNP var 9,9% i 2. kvartal. Inflationen for året til dato ligger på 12,8%, og den største justering forventes således i årets anden halvdel. Rentesatsen: Der er forudsat et gennemsnit på 40% for året, hvilket er uændret i forhold til de tidligere forudsætninger. Resultaterne i Ecuador forventes at fortsætte den positive udvikling og at vise tocifret vækst både i nettoomsætningen og i det primære driftsresultat. Der forventes et 10% fald i mængderne og et fald på op til 30% i nettoomsætningen i DKK for hele året på trods af de positive resultater for EAC Foods for 1. halvår. Dette er baseret på de yderst vanskelige markedsforhold som følge af den forventede kraftige økonomiske nedgang og behovet for at overføre væsentlige omkostningsstigninger til forbrugerne. Overskudsgraderne forventes at ligge på ca. 8% for året, hvilket er under niveauet for 2001 men over Det primære driftsresultat vil være på niveau med 2000, skønt forventningerne er sat noget ned som følge af faldet i værdien af USD i forhold til DKK. 10 EAC Industrial Ingredients EAC Industrial Ingredients forventer fortsat tocifret vækst i nettoomsætningen og opjusterer sine forventninger til det primære driftsresultat for hele året med DKK 15 mio., som nu forventes at blive over 25% højere end i 2001, når der ses bort fra engangsposter.

12 EAC Industrial Ingredients fortsætter sin geografiske ekspansion i Sydøstasien og etablerer distributionsvirksomhed i Singapore til september. EAC Moving & Relocation Services En forbedring af de nuværende markedsforhold forventes ikke på kort sigt og væksten i nettoomsætningen forventes nu at blive på ca. 15% efter konsolidering af den kinesiske enhed, Sino Santa Fe International Services Corporation, pr. 1. januar Overskudsgraden forventes at ligge på ca. 5% og derfor under 2001, når der reguleres for engangsposter. Sammenlagt forventes dette at have en negativ effekt på det primære driftsresultat på DKK 25 mio. sammenholdt med tidligere udsigter. UDSIGTERNE FOR ØK I vurderingen af udsigterne for resten af 2002 bør der tages højde for en række forhold: Der har i perioden siden sidste resultatmeddelelse været væsentlige ændringer i valutakursforholdet mellem USD og DKK, hvor USD er faldet med ca. 12%. Under forudsætning af et uændret kursforhold mellem USD og DKK i forhold til udgangen af 1. halvår 2002 vil udsigterne for koncernens primære driftsresultat blive negativt påvirket med DKK 10 mio. Samtidig har effekten af eksterne faktorer påvirket hver af koncernens forretninger på forskellig måde, som forklaret ovenfor. Disse faktorer/begivenheder medfører, at nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien kun vil stige med ca. 5% i forhold til sidste års DKK mio. Nettoomsætning for koncernen forventes at ligge under niveauet for sidste år på grund af kursudviklingen, virkningen af produkttilbagekaldelsen i Thailand, situationen i Venezuela, markedssituationen for EAC Moving & Relocation Services samt frasalg af ikke strategiske aktiviteter. Det forventes at resultatet for 3. kvartal 2002 vil være betydeligt lavere end resultatet for 3. kvartal Koncernens primære driftsresultat forventes nu at blive på ca. DKK 370 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 460 mio. Det primære driftsresultat af den underliggende drift forventes nu, på den beskrevne baggrund sammenholdt med den konsoliderede effekt af frasalg, hensættelser og nedskrivninger på DKK 15 mio. at blive på ca. DKK 330 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 420 mio. Forventningen til resultat før skat af den underliggende drift er reduceret til ca. DKK 300 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 370 mio. Nettoresultatet af den underliggende drift er ligeledes reduceret og forventes nu at blive på ca. DKK 180 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 240 mio. ØK vil fortsætte omstruktureringen og afviklingen af ikke strategiske forretninger. Samtidig arbejder ØK aktivt med en række muligheder for at styrke de strategiske forretninger via opkøb. Udsigterne for 2002 er udarbejdet på den forudsætning, at der ikke sker yderligere væsentlige ændringer i valutakurserne. Ovenstående udsigter for 2002 udtrykker ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 1. halvår er oversat fra dansk til engelsk, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske oversættelse eller i øvrigt er den danske tekst gældende. København, 28. august 2002 Bestyrelsen og Operations Executive Group 11

13 Appendiks: Virkning på regnskabet af ændring i regnskabspraksis Regnskabet for 1. halvår 2002 er udarbejdet i overensstemmelse med sidste års regnskabspraksis samt med justeringer som følge af implementeringen af den nye danske årsregnskabslov, som selskabet har vedtaget at følge med virkning fra 1. januar Virkning for 1. halvår 2002 og sammenligningstal af implementeringen af den nye danske årsregnskabslov: Primært Resultat Netto- Egen- Samlede DKK mio. drifts-resultat før skat resultat kapital aktiver Ændringer til 1. halvår 2002: Før ændringer i regnskabspraksis Virkning af ændring i praksis for: Varebeholdninger Finansielle instrumenter -3 1 Efter ændringer i regnskabspraksis Ændringer til 1. halvår 2001: Før ændringer i regnskabspraksis Virkning af ændring i praksis for: Varebeholdninger Finansielle instrumenter Efter ændringer i regnskabspraksis Ændringer til hele året 2001: Før ændringer i regnskabspraksis Virkning af ændring i praksis for: Varebeholdninger Efter ændringer i regnskabspraksis Regnskabet påvirkes primært af ændringerne i regnskabspraksis på følgende områder: Varebeholdninger Indregning og måling af finansielle instrumenter (aktiver, forpligtelser og afledte instrumenter) Regnskabspraksis for værdiansættelse af varelager er ændret til at omfatte indirekte produktionsomkostninger, som ikke har været fuldt medregnet under den hidtidige praksis. Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi på balancetidspunktet. Indregning af den gevinst eller det tab, som opstår ved sikring, afhænger af karakteren af den sikrede post. Virkningen af ændringen i regnskabspraksis vedrørende sikring af en fremtidig transaktion eller af et bindende tilsagn om likviditet (sikring af pengestrømme) indregnes på egenkapitalen, indtil transaktionen/forpligtelsen realiseres. Under den hidtidige praksis har finansielle instrumenter været behandlet som poster uden for balancen. 12

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 5. marts 2012 Gengivelse på dansk ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

Forord. Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2012. Ændringer i forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2011. Referencer

Forord. Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2012. Ændringer i forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2011. Referencer Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2012 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere