Investeringsbankers corporate finance og analyse aktiviteter - om Chinese Walls og wall crossing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsbankers corporate finance og analyse aktiviteter - om Chinese Walls og wall crossing"

Transkript

1 Investeringsbankers corporate finance og analyse aktiviteter - om Chinese Walls og wall crossing Af Dan Moalem, Lindh Stabell Horten/Syddansk Universitet 1. Indledende bemærkninger I det sidste år har såvel nationale som internationale medier været præget af en betydelig debat om investeringsbankers dobbeltroller, særligt på det amerikanske marked. 1 Fokus i debatten har kredset om de potentielle interessekonflikter, som investeringsbankerne oplever i forbindelse med deres opdrag som både corporate finance institut og analyseudarbejder. Investeringsbankerne har været beskyldt for upassende sammenblanding af analyse og corporate finance afdelinger samt et upassende forhold til de udstedere, som analytikerne dækker i deres analyser. Også på fællesskabsplan har problematikken været genstand for drøftelse, jf. senest Notat til det uformelle Økofin-råd, Oviedo 12 og 13 april 2002, s. 7 2 og forslaget til direktiv om Markedsmisbrug (KOM (2001) 281 af 30 maj 2001) art. 6(4) 3. Det skal understreges, at ovennævnte forhold p.t. forekommer at have et større omfang i New York end eksempelvis London og København. 4 Der ses ikke på nuværende tidspunkt at være sager, hvor investorer har henvendt sig til de danske kompetente myndigheder med påstand om sådan sammenblanding af interesser. Det er imidlertid ikke utænkeligt, at analytikere indgår i en dialog med corporate finance afdelinger (underlagt dansk jurisdiktion) om konkrete opdrag i investeringsbanken. Til trods for, at sådanne situationer måske ikke har epidemisk karakter i Danmark, hiver kontakten mellem de to afdelinger anledning til en række værdipapirhandelsretlige overvejelser. 2. Præsentation af emnet Denne artikel vil redegøre for udvalgte juridiske aspekter i tilknytning til bestemte 1 Forholdene er, som de er dukket op, blevet forsøgt reguleret af de respektive markedspladser, ligesom også den amerikanske tilsynsmyndighed Securities and Exchange Commission (herefter benævnt SEC ) - har forholdt sig til problematikken. Se herfor, NASD Rule 2711, NYSE Rule 472 (as amended) og forslag fra SEC dateret 2. august 2002, Release no , Regulation AC (Analyst Ceritification), tilgængelig på 2 Notatet er tilgængeligt på Kommissionens hjemmeside, 3 Se for en gennemgang af direktivforslaget, Jesper Lau Hansen, Forslaget til et EU-direktiv om markedsmisbrug, NTS, 2001, nr. 3, s. 361ff. Se også, CESR s Advise on possible Level 2 Implementing Measures for the proposed Market Abuse Directive (Ref. CESR 02/089b) 5 July 2002, s. 32ff. (tilgængeligt på Af direktivforslaget fremgår, at bl.a. investeringsbanker skal udvise den fornødne omhu for at sikre, at oplysninger fremsættes korrekt. Endvidere skal investeringsbanker afsløre deres interesser og interessekonflikter i forbindelse med konkrete transaktioner. EU tilkendegiver hermed, at potentielle interessekonflikter er af så alvorlig karakter, at området har brug for regulering også på fællesskabsniveau. 4 Se for en redegørelse af forholdene på værdipapirmarkedet i London, Financial Services Authority, Investment research: Conflict & other issues, July 2002.

2 interessekonflikter forbundet med investeringsbankvirksomhed, der i denne sammenhæng inddeles i tre kategorier: (i) Corporate finance aktiviteter, herunder finansiel rådgivning. (ii) Analyseaktiviteter. (iii) Handelsaktiviteter. Kunderne er ofte såvel kvalificerede investorer som private investorer. Interessekonflikter kan opstå mellem investeringsbanken og dets kunder men også mellem investeringsbankens forskellige kunder eksempelvis investorer og udstedere. Et eksempel på sidstnævnte situationer er tilfælde, hvor investeringsbankens corporate finance afdeling arbejder på at børsnotere en udsteders aktier, og analyseafdelingen samtidig udarbejder analyser, der tjener som beslutningsgrund for investorer, der er kunder i investeringsbanken. 5 I disse situationer er det af essentiel betydning, at analytikerens integritet og upartiskhed fremstår uantastet. I modsat fald vil både kundernes interesser og markedstilliden blive sat under pres. 6 Investeringsbankers analyseaktiviteter kan opdeles i to funktioner 7 : (i) Primære funktion udarbejdelse af analyser til brug for investeringsbankens investerende kunder. (ii) Sekundære funktion udarbejdelse af analyser til brug for corporate finance afdelingens markedsføring og salg af en udsteders aktier via værdipapirmarkedet (eksempelvis en børsnotering). Denne sondring mellem primære og sekundære funktioner får betydning, idet der gør sig forskellige hensyn gældende i tilknytning til de to funktioner. Den primære funktion involverer ikke i typesituationen corporate finance afdelingen. Der er typisk tale om et forhold mellem den investerende kunden og analytikeren (investeringsbanken), hvorfor der ikke som udgangspunkt er nogen interessekonflikt. Den sekundære funktion involverer imidlertid flere interesser, idet der på hver side af investeringsbanken er placeret kunder, hvis interesser ikke nødvendigvis er samstemmende. Investeringsbankens interesser er ej heller per definition identisk med begge kundetyper, eftersom investeringsbanken som 5 Sådanne konflikter skal respektere Københavns Fondsbørs Børsetiske Regler (senest ændret d. 27. september 2002) udstedt med hjemmel i VHL 19, stk. 1, nr. 3, se for en uddybning nedenfor. 6 Blandt andet derfor er investeringsbanker forpligtet til at udarbejde interne regler, der sikrer, at intern viden som defineret i VHL 34, stk. 2, 1. pkt. behandles fortroligt, herunder ikke cirkulerer unødigt mellem investeringsbankens forskellige afdelinger, jf. VHL 36, stk. 2 og 37a og generalklausulen god værdipapirhandlerskik, jf. lov om finansielle virksomhed 3a og 3b (samt de Børsetiske Reglers 2). I investeringsbanker bliver dele af disse interne regler ofte benævnt Chinese Walls, jf. tillige Børsmæglerforeningens krav om sådanne for sine medlemmer, der trådte i kraft d. 1. juli Se for en beskrivelse af analytikerens funktioner i et engelsk perspektiv, Financial Services Authority, Investment research: Conflict & other issues, July 2002, s. 13ff. Det synes forsvarligt at antage, at der ikke er den store forskel mellem danske og engelske analytikerfunktioner.

3 eksempelvis emissionsgarant kan have en selvstændig interesse i, at de udbudte værdipapirer aftages i markedet. Med afsæt i ovenstående vil der i det følgende blive foretaget en analyse af den retlige regulering af relationerne mellem investeringsbankers corporate finance og analyse afdelinger. 8 De centrale elementer i artiklen vil relatere sig til analytikeres sekundære funktion. De overordnede spørgsmål, der i denne sammenhæng søges besvaret, er således: (i) Kan en analytiker modtage informationer om udstedere fra corporate finance afdelingen? (ii) I hvilke situationer kan en analytiker bistå corporate finance afdelingen? (iii) Hvilke tiltag bør investeringsbanken tage, når en analytiker bistår corporate finance afdelingen? (iv) Hvornår kan en analytiker udarbejde analyser om udstedere, som denne har bistået i forbindelse med arbejdet for corporate finance afdelingen? Relationen mellem analytikeren og udstederen vil ikke i denne sammenhæng bliver analyseret. Dette skyldes ikke, at forholdet er juridisk uinteressant, men rammerne for denne fremstilling tillader ikke en sådan behandling. 9 Forinden ovenstående søges besvaret, vil der først blive foretaget en kort gennemgang af udvalgte eksempler på interessekonflikter, herunder argumenter imod, at interessekonflikter kan opstå. Dernæst redegøres kort for den regulative ramme. Primært er der tale om en gennemgang af Værdipapirhandelsloven, lov om finansiel virksomhed, de deraf afledte bekendtgørelser, Københavns Fondsbørs Noteringsforpligtelser, Børsmæglerforeningens anbefalinger, samt i beskedent omfang praksis fra Københavns Fondsbørs. Herefter foretages en analyse af de fire forhold præsenteret ovenfor, hvorefter der afslutningsvist konkluderes. 4. Interessekonflikter Den primære årsag til interessekonflikter knytter sig til aflønningsstrukturen i investeringsbanker, herunder de bonusser, som udgør en betragtelig del af lønnen særligt under højkonjunkturer (også kaldet Bull Markets ). Analytikernes aflønning afhænger bl.a. af udviklingen i corporate finance afdelingen. Denne afdeling kan i et Bull Market 8 Se for en økonomisk behandling af interessekonflikter mellem corporate finance- og analyseafdelinger, Roni Michaely og Kent Womack, Conflict of Interest and the Credibility of Underwriter Analyst Recommendations, The Review of Financial Studies, Special 1999, vol. 12, no. 4, s. 653ff. Se også Leslie Bonie, Luis Alberto Giorgio og Pietro Masci, Conflicts of Interest Facing Securities Research Analysts: Implications for Capital Markets, Infrastructure and Financial Markets Review, March 2002, vol. 8, no. 1, s. 1ff. 9 Se for en behandling af forholdet mellem udstederen og analytikere og de interessekonflikter som et sådant samspil giver anledning til, Steven Bochner, The Newly Public Company and the Financial Analysts, The Venture Capital Review, Fall 1999, s. 55ff.

4 indtjene svimlende summer til investeringsbanken. 10 Analytikerne har således selvstændig (og personlig) interesse i, at corporate finance afdelingens overskud maksimeres. Udover en direkte økonomisk interesse kan analytikere også have mere prestigemotiverede interesser at varetage. Anbefalinger fra respekterede analytikere kan medføre mærkbare kursudsving. 11 Stemmer analytikernes anbefalinger ikke med den faktiske udvikling i en given aktie, svækkes tiltroen alt andet lige til den pågældende analytiker. Analytikeren har således et betydeligt incitament til at indsamle og bearbejde potentiel kurssensitiv information. Det synes derfor rimeligt at forudsætte, at information gerne på eksklusiv basis 12 - om en udsteders værdipapirer bliver et eftertragtet gode for analytikere, der bl.a. kan tilvejebringes via kontakter til corporate finance afdelingen. Derudover er et væsentligt parameter i forbindelse med udstederes valg af investeringsbanker ved eksempelvis en børsnotering investeringsbankens placing power 13 og ikke mindst investeringsbankens analytikere i udstederens erhvervssegment. Analytikerens anseelse blandt særligt institutionelle investorer kan have en ikke ubetydelig indflydelse på succesen af eksempelvis en børsintroduktionen, idet institutionelle investorer typisk ikke kender udstederen før dennes værdipapirer optages til omsætning på det relevante marked. 14 Indgående analyser udarbejdet af investeringsbankens ledende analytiker på området anses derfor som et egentligt salgsparameter overfor købestærke institutionelle investorer. Herved får corporate finance afdelingen incitament til at inddrage analytikere i deres rådgivning af kunderne. 5. Argumenter mod interessekonflikter Investeringsbanken kan imødegå kritikken med den begrundelse, at tillidsbrud og uetisk adfærd vil ødelægge investeringsbankens forretning. Investeringsbanker er såkaldte repeated players på kapitalmarkedet, og har derfor brug for markedets ubetingede tillid. 10 Jf. Financial Services Authority, Investment research: Conflict & other issues, July 2002, s. 13. I rapporten anføres, at analytikere kompenseres efter en række faktorer, herunder evnen til at fastholde investeringsbankens klienter. Se også James D. Cox, Robert W. Hillman og Donald C. Langevoort, Securities Regulation (2001), s. 214ff. for en gennemgang af investeringsbankers kompensation i forbindelse med børsnoteringer og børsemissioner. s. 9ff. 11 Jesper Lau Hansen, Informationsmisbrug (2001), s For en beskrivelse information som eksklusivt gode se, Jesper Lau Hansen, Informationsmisbrug, 13 Ved placing power skal forstås investeringsbankens evne til at få afsat de udbudte aktier til såvel institutionelle investorer som i visse situationer private investorer, således udstederen konkret har den rette aktionærsammensætning, herunder så spredningskrav m.v. kan honoreres, jf. Betingelsesbekendtgørelsens 4 og Noteringsforpligtelsernes Del II, afsnit 1, Se for en analyse af informationsniveauet blandt andet i analytikerrapporter ved børsintroduktioner og betydningen af sådanne rapporter i Danmark, Per Nikolaj Buhl og Flemming Meineche, Eksperternes syn på videnressourcer: Analyse af en børsintroduktion, januar Artiklen er et working paper og er tilgængeligt på

5 Gode argumenter til trods synes det imidlertid rimeligt at antage, at investeringsbankernes corporate finance og analytikeraktiviteter med det seneste års erfaringer, herunder reguleringstiltag og økonomisk empiri (jf. note 7 ovenfor), in mente har indbygget latente interessekonflikter. 6. Den værdipapirhandelsretlige regulering 6.1. Markedstillid og investorbeskyttelse Dansk værdipapirhandelsret opererer med en forudsætning om et redeligt, gennemsigtigt og ligeligt værdipapirmarked, jf. VHL 18, stk. 2, nr. 2. Denne forudsætning er motiveret af et generelt ønske om investorbeskyttelse og tillid til værdipapirmarkedet bl.a. i form af korrekt og pålidelig udstederinformation. 15 Et middel til at imødegå ovennævnte hensyn er regler om henholdsvis informationsdistribution og informationsmisbrug, jf. VHL 23, 27-29, 34-37a og Disse bestemmelser er set samlet midler til skabelsen og opretholdelsen af et tillidsvækkende værdipapirmarked, hvor investorerne som hovedregel har lige adgang til informationer underlagt regulering (potentielt kurssensitive informationer). 17 En analytiker må således ikke have adgang til interne informationer om en udsteder. Skal analytikerens kunder udvise bedre afkast end øvrige investorer, må noget sådant være et resultat af analytikerens (og dennes kunders) kompetence og ikke selektiv informationsdistribution ej heller motiveret af kortsigtede markedslikviditetshensyn. Praksis fra Københavns Fondsbørs, der specifikt omhandler informationer afgivet til aktieanalytikere, er ikke overvældende. Dog påtalte Fondsbørsen i den såkaldte Carlsberg-sag i februar 2002, at en medarbejder hos Carlsberg ikke selektivt måtte videregive oplysninger til udvalgte analytikere om forventninger til den økonomiske udvikling i det indeværende regnskabsår. En sådan information var kurssensitiv og skulle således være oplyst straks, jf. Afgørelse & Udtalelser, februar 2002, nr. 3, s Jf. FT 1995/96, Tillæg A, s. 1966ff. Se tillige Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen, Børsretten, s. 357, der anfører, at tillid til markedet er et væsentligt beskyttelseshensyn, samt EU's Vismandsrapporten om værdipapirhandelsmarkedet, Lamfalussy-rapporten, der anfører markedstillid som et væsentligt hensyn bag reguleringen af værdipapirhandelsmarkedet. 16 Informationer omfattet af Værdipapirhandelsloven kan således som hovedregel ikke selektivt distribueres til udvalgte analytikere og udnyttes i transaktionsøjemed. Undtagelse til denne hovedregel er oplistet i Afgørelser & Udtalelser fra Københavns Fondsbørs 1992 nr Se for analyse af afgørelsen, Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen, Børsretten, s. 379ff. Se tillige Peer Schaumburg-Müller, Børsretlig guide (2002), s. 10 og 79ff. 17 Der er i sagens natur ikke krav om, at et biotech selskab skal offentliggøre sit førende patent (forretningshemmelighed), men der er krav om, at biotech selskabet i vise situationer skal offentliggøre forhold relateret til patentet eksempelvis informationer om forskningsgennembrud eller afgørende samarbejdsaftaler om udvikling af patentet - som har evnen til at påvirke investorernes vurdering af selskabet, jf. VHL 27.

6 og Medarbejderen har derudover i september 2002 modtaget en bøde fra Bagmandspolitiet på kr Københavns Fondsbørs har ligeledes på regelniveau adresseret ligelighedsprincippet, jf. Noteringsforpligtelsernes Del II, afsnit 3, 4 og 5. Således fastslår 4, at alle skal have lige adgang til væsentlige potentielt kurssensitive oplysninger om udstederen. Udstederen skal sikre, at der ikke sker overtrædelse heraf, eksempelvis under investormøder, jf. 4, stk Blandt andet derfor anbefaler Københavns Fondsbørs, at udstederen har en særlig ansvarlig for investorrelations, jf Samlet kan det således konstateres, at målet for værdipapirhandelsretten i Danmark (og EU) er ønsket om at skabe markedstillid og investorbeskyttelse. 22 Midlerne er redelighed, ligelighed og gennemsigtighed God værdipapirhandlerskik (god forretningsskik) og god børsskik Værdipapirhandelsret er en dynamisk retsdisciplin. Den stadige udvikling af finansielle produkter og tjenesteydelser forudsætter en fleksibel regulering. En måde at opnå 18 En entydig praksis fra Københavns Fondsbørs fastslår derudover, at det ikke er tilladt at informere eksempelvis nyhedsbureauer om potentielt kurssensitive informationer (for at få positiv presseomtale), før sådanne informationer er kommunikeret til Københavns Fondsbørs, jf. f.eks. Afgørelser & Udtalelser vedrørende en udsteder, der var partner i et arbejdsfællesskab, som havde indgået en kontrakt til en værdi af kr. 3. mia. Oplysning herom var spredt via en elektronisk nyhedsformidler, inden oplysning om kontrakten var tilgået Københavns Fondsbørs. Fondsbørsen påtalte, at en fondsbørsmeddelelse indeholdende en oplysning om kontrakten og dens betydning ikke var indsendt forinden offentliggørelse via den elektroniske nyhedsformidler. Se i samme retning, Afgørelser & Udtalelser, februar 2002, nr. 5, s. 6ff. Se også Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, s. 212ff. for en gennemgang af Københavns Fondsbørs praksis på området. 19 Se også for en sag af lignende karakter, Afgørelser & Udtalelser, 1997, Afgørelsen er indgående behandlet af Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen, Børsretten, s. 277, note Se for en beskrivelse investormøders betydning for kursdannelsen, Caspar Rose, Investormøders indflydelse på kursdannelsen et retligt og økonomisk perspektiv, Finansinvest 4/2001, s. 21ff. Forfatteren påpeger på baggrund af empiriske tests, at der forekommer sandsynligt, at potentielt kursrelevant information videregives under investormøder. Artiklen er et kort optryk af et længere og mere økonomisk working paper af samme forfatter tilgængeligt på forfatterens hjemmeside på 21 Se for en gennemgang af Noteringsforpligtelserne, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff, UfR 2002B.86ff. og Dan Moalem og David Moalem, Nye regler for notering på Københavns Fondsbørs A/S, NTS 2002, nr. 2, s. 147ff. 22 Jf. t.eks. Niamh Maloney, EC Securities Regulation (2002), s. 297ff. Se for en diskussion af investorbeskyttelsens forhold til Traktaten, Niamh Moloney, Investor Protection and the Treaty: an Uneasy Relationship, s. 17ff., optrykt i Capital Markets in the Age of the Euro Cross-Border Transactions, Listed Companies and Regulation (2002), red. Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt og Eddy Wymeersch.

7 fleksibilitet på er at anvende retlige generalklausuler såkaldte god skik regler. 23 Disse konstrueres bevidst med overordnede formuleringer såsom almindelig hæderlighed, redelig m.v. Betragtet isoleret giver generalklausulerne ikke megen vejledning om, hvad det nærmere indhold måtte være. Intentionen med generalklausulerne er, at de med tiden skal udfyldes af Københavns Fondsbørs, Finanstilsynet, Fondsrådet, Økonomi- og erhvervsministeren samt domstolene God værdipapirhandlerskik Indtil den 1. juli 2002 fandtes reglerne om god værdipapirhandlerskik (god forretningsskik) i værdipapirhandelslovens 5 og 6. Med virkning fra d. 1. juli 2002 overførtes god skik reglerne til den finansielle virksomhedslovs 3a og 3b og Kravet om god værdipapirhandlerskik gælder for værdipapirhandlere som defineret i den finansielle virksomhedslovs 2, stk Det vil sige, at investeringsbanker også er omfattet. God værdipapirhandlerskik er ligeledes reguleret af Københavns Fondsbørs, der med henvisning til 3a, 3b og 15 i de Børsetiske Reglers 2 bestemmer, at medlemmer af Københavns Fondsbørs har et særligt ansvar for opfyldelse af reglerne om god forretningsskik i 3a, 3b og Således skal medlemmerne i udøvelsen af deres virksomhed handle loyalt og korrekt i deres kunders bedste interesse og under hensyn til markedets integritet. Beskyttelsessubjektet er primært kunden i den konkrete transaktion God børsskik God børsskik er reguleret i de Børsetiske Regler 1. Af denne bestemmelse fremgår, at (A)l offentligt udbud, køb og salg, formidling og rådgivning om værdipapirer optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S skal udføres på en redelig måde og i overensstemmelse med god børsskik. Bestemmelsen fastsætter en standard for såvel udstederes som værdipapirhandleres ageren på Københavns Fondsbørs med henblik på at opnå den højest mulige standard. God børsskik adskiller sig fra god værdipapirhandlerskik ved, at sidstnævnte gælder ved enhver værdipapirhandel (også uden for Københavns Fondsbørs). God børsskik vedrører såvel udstedere som rådgivere men kun i relation til børsnoterede værdipapirer. Beskyttelseshensynet bag god børsskik 23 Se om retskildeværdien af god skik regler, Sten Bønsing, Brancheregler og brancheproces (2001), s. 15ff. og 84ff. 24 I det store hele er der tale om ordrette gengivelser. I forhold til den finansielle virksomhedslovs 15 er bestemmelsen stort set identisk med den tidligere bestemmelse i værdipapirhandelslovens 5, stk. 1 om værdipapirhandlernes organisation mv. 25 Se også om god værdipapirhandlerskik (god forretningsskik) andet steds i denne publikation, David Moalem, Fra generalklausul til detailregulering god skik og værdipapirhandlere. Se ligeledes Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, s Princippet udstrækker sig til også at gælde udenlandske finansielle virksomheder, såfremt de udøver virksomhed i Danmark gennem etablering af filial eller udbud af grænseoverskridende tjenesteydelser. Ved overtrædelser af den finansielle virksomhedslovs 3, 3a og 3b kan Finanstilsynet give påbud om berigtigelse af forholdet. Forbrugerombudsmanden er tillige berettiget til at anlægge sag om forbud og påbud, jf. den finansielle virksomhedslovs 68. Overtrædelse af den finansielle virksomhedslovs 15, stk. 1 straffes med bøde, jf. 77, stk. 1.

8 er primært markedstillid med iagttagelse af ligebehandlingsgrundsætningen, modsat god værdipapirhandelsskik, hvis primære fokus er beskyttelse af kunden i form af redelighed og fairness Branchestandarder Dansk Børsmæglerforenings anbefalinger God skik klausulerne er skønsmæssige standarder, som er genstand for stadig udvikling. Et vigtigt moment i god skik klausulerne er de branchestandarder, som udøves på det regulerede område. 28 Dansk Børsmæglerforening er brancheorganisation for medlemmer af Københavns Fondsbørs. 29 Børsmæglerforeningen har udarbejdet Anbefalinger til regulering af corporate finance- og aktieanalyseaktiviteter samt medarbejderhandel, der trådte i kraft d. 1. juli Anbefalingerne kan for så vidt betragtes som brancheforeningens eksemplificeringer af indholdet af såvel god værdipapirhandelsskik som god børsskik i relation til dets medlemmer. Anbefalingerne koncentrerer sig om tre forhold: (i) Chinese Walls. (ii) Aktieanalyser. (iii) Medarbejderhandel. Særligt pkt. (i) og (ii) vil i det følgende være genstand for behandling i samspil med ovenstående retskilder. 7. Analytikeres adgang til udstederinformationer fra corporate finance afdelingen Der er ikke skarpe grænser for, hvor indgående kontakten må være mellem analytikere og corporate finance afdelingen i relation til udstedere, som modtager rådgivning fra corporate finance afdelingen. Der bør i sådanne situationer sondres mellem informationer, der kan kvalificeres som intern viden, jf. VHL 34, stk. 2, 1. pkt. og informationer, der er interne, men som ikke er af en sådan karakter, at den kan kvalificeres som værende intern viden i Værdipapirhandelslovens forstand. Intern viden defineres i VHL 34, stk. 2, 1. pkt. som ikke offentliggjorte oplysninger om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningen blev offentliggjort. 27 Jf. Erik Werlauff, Børs- og kapitalmarkedsret, s Se om retskildeværdien af branchestandarder, Sten Bønsing, Brancheregler og brancheproces (2001), s. 15ff. og 84ff. 29 Børsmæglerforeningen definerer børsmæglere som: (i) handleren af værdipapirer, (ii) analytikeren og (iii) corporate finance ansatte. For yderligere informationer om Børsmæglerforeningen se 30 Børsmæglerforeningen, Anbefalinger til regulering af corporate finance- og aktieanalyseaktiviteter samt medarbejderhandel, s. 4ff.

9 Formålet med VHL 34, stk. 2, 1. pkt. er at fremme investorernes tillid til, at de stilles lige, (og) skabe og bevare tilliden til det finansielle marked. 31 Midlet hertil er beskyttelse mod uhæderlig anvendelse af intern viden. 32 Som det fremgår af bestemmelsens ordlyd, opstilles der ikke et krav om, at de ikke offentliggjorte oplysninger skal have en potentiel væsentlig betydning for kursdannelsen, hvis oplysningen blev offentliggjort Adgang til intern viden, jf. VHL 34, stk. 2, 1. pkt. En analytiker kan som udgangspunkt ikke modtage interne viden, uden at analytikeren bliver insider i Værdipapirhandelslovens forstand. Medarbejdere i corporate finance afdelingen, der videregiver intern viden til analytikeren, vil som udgangspunkt være omfattet af tavshedspligt som følge af corporate finance afdelingens interne regler, jf. VHL 36, stk. 2. Derudover gælder videregivelsesforbudet i VHL 36, stk. 1, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse (erhverv) eller funktion. 34 Det fremgår af Børsmæglerforeningens anbefalinger, at investeringsbanker skal have klare retningslinier for, hvem der må modtage intern viden, og under hvilke betingelser en sådan videregivelse kan ske. Heraf kan udledes, at Børsmæglerforeningen som udgangspunkt anser det for i strid med god børsskik at videregive intern viden, medmindre særlige forhold taler herfor Børsmæglerforeningens anbefalinger, s. 4, 1. punkt. Modtager en analytiker således informationer fra corporate finance afdelingen, som kan kvalificeres som intern viden i værdipapirhandelslovens forstand, og er en sådan videregivelse ikke nærmere begrundet og/eller i strid med investeringsbankens egne retningslinier på området, vil der være tale om et forhold, der vil være omfattet for 36, stk. 1 fsva. den pågældende medarbejder i corporate finance afdelingen. Analytikeren vil som konsekvens heraf være at betragte som insider og derfor være afskåret fra at udarbejde nye analyser, indtil den modtagne interne viden er blevet kommunikeret til markedet i form af eksempelvis en fondsbørsmeddelelse, jf. VHL 27, stk. 1 og 2, eller et prospekt, jf. VHL 23, stk. 1. Om Finanstilsynet i en sådan sag kan påtale overfor investeringsbanken, at de interne regler ikke sikrede den fornødne uafhængighed, jf. VHL 36, stk. 2 og den finansielle virksomhedslov 3a og 3b må afgøres konkret. 7.2 Adgang til viden, der ikke er omfattet af 34, stk. 2, 1. pkt. 31 Insiderbetænkningen, s. 33, som beskriver formålet med behovet for en definition af intern viden. 32 Insiderbetænkningen, s. 34. Se også Boye Jacobsen og Kim Sparlund, Nye regler om insiderhandel, R&R 1991, nr. 7, s. 13, der anfører, at hensigten er at ramme uhæderlig adfærd. 33 Jf. Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen, Børsretten, s , Schaumburg-Müller, Peer, Børsretlig guide, s Se modsat, Jesper Lau Hansen, Informationsmisbrug, s Afhandlingen er anmeldt af, Mogens Koktvedgaard, UfR 2001B.372ff. 34 Se om sanktioner i forbindelse med insider trading, Jesper Lau Hansen, Sanktioner mod insiderhandel og kursmanipulation, s. 265ff. optrykt i Förhandlingarna vid Det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors augusti 2002, Del I.

10 Situationen beskrevet ovenfor er forholdsvis klar, idet der er tale om misbrug af intern viden, jf. 34, stk. 2, 1. pkt. Dansk værdipapirhandelsret opererer ikke med et krav om væsentlighed ved vurderingen af, om en information skal kvalificeres som intern viden. Det betyder imidlertid ikke, at enhver information er omfattet. Der er stadig et krav om potentiel kurssensitivitet. Der er derfor tvivlsomt at lade en hvilken som helst monopolistisk information være omfattet af 34, stk. 2, 1. pkt. Følgende eksempel kan illustrerer sondringen. Eksempel 1. 2 dage forinden afholdelse af en pressekonference hos en udsteder, som corporate finance afdelingen bistår med en konkret ikke-offentliggjort transaktion, ringer en medarbejder fra corporate finance afdeling til analyseafdelingens analytiker, der følger udstederens industrisegment. Den corporate finance ansatte anbefaler analytikerne af dukke op på pressemødet, fordi du vil ikke som analytiker blive skuffet, hvis du dukker op. Udstederen har ikke offentliggjort en fondsbørsmeddelelse siden den seneste kvartalsmeddelelse. Umiddelbart forinden pressemødet fremsendes en fondsbørsmeddelelse, der oplyser, at udstederens ledelse har modtaget et betinget (90% køb af samtlige aktier) købstilbud på økonomisk favorable vilkår (3*dagskursen) på samtlige aktier. Køber er den dominerende spiller i industrisegmentet. Corporate finance afdelingen bistår udstederens ledelse med at tage stilling til tilbudet. Det vil næppe være i strid med gældende ret, hvis den af corporate finance medarbejderen givne information ikke kvalificeres som intern viden i henhold til VHL 34, stk. 2, 1. pkt. Samtidig er der næppe nogen tvivl om, at en sådan informationsafgivelse umiddelbart forekommer uhæderlig, idet ingen andre aktører i markedet foruden investeringsbanken og udstederen (og dennes øvrige rådgivere) har adgang til den samme information. Den eneste grund til at analytikeren modtager informationen er, at denne er ansat samme sted som den corporate finance ansatte. Udfra et markedstillidsperspektiv synes de Børsetiske Reglers 1 om god børsskik at kunne anvendes. Corporate finance afdelingens selektive informering af analyseafdeling er formentligt i stand til at skade opfattelsen af såvel markedets integritet som investorbeskyttelsen. Derudover forekommer forholdet være i strid med Børsmæglerforeningens egne anbefalinger. Den afgivne information burde ikke være formidlet til analytikeren, ligesom informationen giver analytikeren indtrykket af eller mistanke om, at corporate finance afdelingen har modtaget et ikke offentliggjort opdrag fra den relevante udsteder, jf. Børsmæglerforeningens anbefalinger, s. 4 og 5, punkt 1 og 3. Såfremt det derfor vurderes, at informationen er for ukonkret og ikke besidder den fornødne potentielle kurssensitivitet, jf. VHL 34, stk. 2, 1. pkt., vil markedsintegriteten kunne beskyttes ved at gøre brug af generalklausulen god børsskik. Endelig kan det overvejes, om forholdet kan betragtes som et brud på god værdipapirhandlerskik, idet investeringsbankens forskellige afdelinger ikke udadtil fremstår som uafhængige, når corporate finance afdelingen forsyner analytikerafdelingen med informationer i strid med god børsskik, jf. den finansielle virksomhedslov 3a og 3b. 7.3 Gråzone Det er ikke altid helt åbenbart, hvornår en analytiker er forhindret i at modtage informationer fra corporate finance afdelingen. Dette kan illustreres ved følgende eksempel.

11 Eksempel 2. Corporate finance afdelingens kunde, der er udsteder på Fondsbørsen, gennemfører en overtagelse af en anden udsteder på Fondsbørsen. Efter overtagelsen er blevet behørigt offentliggjort, giver en medarbejder i corporate finance afdelingen sin kollega i analytikerafdelingen en pointe, som enhver anden analytiker vil have adgang til via offentlig tilgængelig information disse informationer er kommunikeret i nøjagtige, tydelige og fyldestgørende fondsbørsmeddelelser. Den modtagne pointe forenkler analytikerens arbejde, og sætter analytikeren i stand til hurtigere end konkurrenterne at fremkomme med et kvalificeret analyseresultat. Der er på den ene side ingen tvivl om, at corporate finance medarbejderen er i stand til at tippe sin analytikerkollega, fordi corporate finance afdelingen har modtaget opdrag fra udstederen. Analytikeren er således primært i stand til at samle sin informationsmosaik hurtigere end konkurrenterne som følge af tippet. Der er på den anden side heller ikke tvivl om, at de modtagne informationer ikke længere er interne i Værdipapirhandelslovens forstand. Corporate finance medarbejderen samler alene informationsmosaikken for analytikeren pba. offentliggjorte informationer. Om et sådant forhold er omfattet af de Børsetiske Reglers 1 er uklart. Forholdet kan imidlertid anskues med udgangspunkt i god værdipapirhandlerskik. Hvis det forudsættes, at markedet får kendskab til corporate finance afdelingens tipning af analytikeren, svækkes investorernes markedstillid og tiltro alt andet lige til, at investeringsbankernes afdelinger er uafhængige af hinanden. I så fald vil der formentligt være tale om en overtrædelse af den finansielle virksomhedslov 3a, stk. 1, nr. 3 og 4 og 3b, stk. 1, nr. 2. Eksemplet kan derfor forsøges løst vha. generalklausulen god værdipapirhandlerskik. Resultatet er imidlertid ikke åbenbart. Den eneste vejledning er, at samtalerne mellem analytikere og corporate finance medarbejdere ikke må give anledning til, at analytikeren får mistanke om corporate finance afdelingens konkrete opdrag. 35 Er såvel analytikeren som corporate finance medarbejderen i tvivl, bør de rette henvendelse til investeringsbankens compliance funktion i overensstemmelse med Børsmæglerforeningens anbefalinger s. 5, 1. punkt. 8. Analytikerens wall crossing Analytikere kan som udgangspunkt bistå corporate finance afdelingens i forbindelse med sidstnævntes konkrete opdrag. Investeringsbanken skal imidlertid stadigt sikre sig, at der ikke mellem de forskellige afdelinger opstår interessekonflikter, jf. den finansielle virksomhedslov 3a, stk. 1, nr. 4. og 3b, stk. 1, nr. 2. Dertil kommer Børsmæglerforeningens anbefaling om klare regler for en analytikers wall crossing, herunder hvordan analytikeren skal optræde, og hvornår den wall crossed analytiker kan genoptage sin primære funktion som analytiker i relation til de aktier, som den konkrete corporate finance transaktioner vedrører, jf. Børsmæglerforeningens anbefalinger s. 6, 1. punkt. 35 Se for en tilsvarende opfattelse efter norsk ret, Erling Christiansen, Analyser og corporateoppdrag i verdipapirforetak, Tidsskrift for Forretningsjus, nr 2/2002, 12.

12 Analytikere kan derfor bistå corporate finance afdelingen, så længe bistand ydes under regulerede forhold, der tilgodeser og sikrer (i) kundernes og værdipapirmarkedets integritet, og (ii) at investeringsbankens afdelinger opererer uafhængigt af hinanden, jf. den finansielle virksomhedslov 3a, stk. 1, nr. 4. og 3b, stk. 1, nr. 2, de Børsetiske Reglers Investeringsbankens tiltag ved wall crossing Det skal imidlertid understreges, at wall crossing kræver omhyggeligt udarbejdede retningslinier. Wall crossing bør derfor ikke ske på ad hoc basis. I de tilfælde hvor corporate finance afdelingens deltagelse i en transaktion er fortrolig, vil en analytikers overgang til corporate finance afdelingen eksempelvis kunne vække mistanke blandt de øvrige analytikere. Det bør derfor alene være i særlige situationer, at wall crossing forekommer. Ellers er der risiko for, at Fondsbørsen og Finanstilsynet efter omstændigheder finder handlingerne i strid med henholdsvis god børsskik og god værdipapirhandlerskik. Samtidig skal det understreges, at analytikeren efter en wall crossing er underlagt de samme begrænsninger (og interne regler) som corporate finance medarbejdere. Analytikeren må således ikke føre samtaler med sine gamle analytikerkollegaer om forhold, der kan give anledning til mistanke om den konkrete transaktion. Der kan opstå gråzoner, hvor en enkelt information, der ikke kan kvalificeres som intern viden, jf. VHL 34, stk. 2, 1. pkt., i stedet rammes af generalklausulerne god værdipapirhandlerskik og god børsskik. Årsagen hertil er, at informationen i hænderne på en sofistikeret analytiker kan give denne en konkurrencefordel, som potentielt kan skade investorernes tillid til markedet og investeringsbankernes uafhængighed. Er den relevante wall crossing således konkret og sagligt begrundet, og håndteres situationen stadigt og omhyggeligt i henhold til velovervejede retningslinier, kan wall crossing være til fordel for såvel investeringsbanken som dennes kunder. 10. Analytikerens genoptagelse af analysevirksomhed Når transaktionen er slut, vil analytikeren typisk igen laver en wall crossing denne gang tilbage til analyseafdelingen. Spørgsmålet er herefter, om analytikeren må påbegynde sine analyseaktiviteter igen uden en karantæneperiode en såkaldt black out periode eller om analytikeren i en defineret periode ikke kan analysere den udsteder, som var opdragsgiver i corporate finance transaktionen. Der bør i den forbindelse sondres mellem to situationer. Den første situation er analyseaktiviteter i tidspunktet inden eksempelvis et prospekts offentliggørelse men efter dets udarbejdelse. Den anden situationen relaterer sig til tiden efter udbudets gennemførelse. Disse to situationer analyseres i det følgende Analyseaktiviteter forinden prospektets offentliggørelse Såvel Noteringsforpligtelserne som Børsmæglerforeningens anbefalinger adresserer investeringsbankens muligheder for at udsende analyser i tilknytning til eksempelvis

13 prospektoffentliggørelse, jf. Noteringsforpligtelsernes Del II, afsnit 2, 5, stk. 5 og Børsmæglerforeningens anbefalinger, s. 7, 3. punkt. 36 Eksempelvis i Norge er det markedspraksis, at en investeringsbank i forbindelse med offentliggørelse af et prospekt udsender en analyse af udstederen med bistand af den wall crossed analytiker. Der stilles i den forbindelse krav om, at investeringsbanken behørigt informerer om såvel corporate finance afdelingens som analytikerens konkrete roller i den sammenhæng. Markedet skal have fuld indsigt i alle relevante forhold. 37 Der foreligger ikke p.t. offentliggjorte data, der udtaler sig om markedspraksis i Danmark. Imidlertid foreslår Børsmæglerforeningen i sine anbefalinger, s. 6, punkt 2, at investeringsbanken udarbejder retningslinier, der netop tager sigte på en sådan situation. Respekteres VHL 36, stk. 2, og oplyses markedet behørigt om analytikerens rolle i forbindelse med corporate finance afdelingens opdrag, synes der ikke umiddelbart at være grund til at forsøge at begrænse en sådan aktivitet med generalklausulerne om god værdipapirhandlerskik og god børsskik, jf. den finansielle virksomhedslov 3a og 3b og de Børsetiske Reglers Analyseaktiviteter efter udbudets gennemførelse Når tilknytningen til corporate finance afdelingen er afsluttet eksempelvis ved udbudets endelige gennemførelse og tildeling af de udbudte værdipapirer ændrer analytikerens funktion igen karakter. En wall crossed analytiker har alt andet lige altid et bedre billede af udstederen end markedet generelt, selvom der er udarbejdet et behørigt prospekt, jf. 23, stk. 1 samt bestemmelserne herom i Prospektbekendtgørelsen. Derfor kan der til en efterfølgende wall crossing opstå mistanke i markedet om, at analytikeren udnytter eventuelle informationsfordele. Børsmæglerforeningens anbefaling i en sådan situation er, at investeringsbanken udarbejder retningslinier for wall crossed analytikeres muligheder for genoptagelse af aktiviteter i relation til den udsteder, som analytikeren har bistået corporate finance 36 I henhold til 5, stk. 5 skal analyser udarbejdet af udstederens finansielle formidlere i forbindelse med offentliggørelsen af et prospekt indsendes til Københavns Fondsbørs, så snart de foreligger. Børsmæglerforeningens anbefalinger foreskriver, at en investeringsbank, der er involveret i eksempelvis en børsintroduktion, ikke bør udsende analyser om udstederen i en periode, der begynder senest 7 dage før offentliggørelse af prospektet og varer indtil tidligst 30 dage efter, at tildelingen af aktier til investorerne er gennemført. Udover at have sigte på ønsket om materielt rigtige prospekter kan 5, stk. 5 og Børsmæglerforeningens anbefaling ligeledes tolkes således, at Københavns Fondsbørs og Børsmæglerforeningen er opmærksomme på de potentielle interessekonflikter, der kan være, når analytikere laver wall crossing og herved, at investeringsbanker kan have særskilte interesse i, at udstederens udbudte værdipapirer bliver aftaget. Er der således væsentlige informationer i en finansiel analyse, som ikke er medtaget i prospektet, kan sådanne forhold således adresseres af Københavns Fondsbørs (der kan videregive sagen til Finanstilsynet), ligesom Børsmæglerforeningen kan påtale forholdet overfor sit medlem. Se for en behandling af 5, stk. 5, Dan Moalem og David Moalem, Nye regler for notering på Københavns Fondsbørs, 2002, nr. s Jf. Erling Christiansen, Analyser og corporate-oppdrag i verdipapirforetak, Tidsskrift for Forretningsjus, nr. 2/2002, 14.

14 afdelingen med at rådgive. Herudaf kan formentligt tolkes, at Børsmæglerforeningen anbefaler medlemmerne, at de opererer med en black out periode. En black out periode indebærer, at analytikeren i en nærmere angivet periode ikke må afgive konkrete anbefalinger i relation til den pågældende udsteder. Begrundelsen for black out perioder er, at analytikeren alt andet lige har en mere detaljeret informationsmosaik vedrørende udstederen end markedet generelt som følge af dennes adgang til fortrolig og ofte intern viden om udstederen i prospektfasen. Længden af black out perioden er ikke nærmere beskrevet i Børsmæglerforeningens anbefalinger. Det norske Fondsmeglerforbund anbefaler dets medlemmer, at analytikere ikke udarbejder analyser om udstedere, som de har bistået i corporate finance sammenhænge, indtil informationsfordelen har udjævnet sig i markedet, eller der er gået mindst 6 måneder, jf. Fondsmeglerforbundets anbefaling nr. 3/1998, pkt. 2. Henset til markedstilliden og investorbeskyttelsen forekommer ovenstående anbefaling velbegrundet. Der vil desuden formentligt ikke være den store forskel mellem danske investeringsbankers konkrete retningslinier og det norske Fondsmeglerforbundets anbefalinger. Er denne forudsætning korrekt, må der som minimum stilles krav om, at en analytiker underlagt dansk ret ikke udarbejder analyser om en udsteder, førend markedet har modtaget en periodisk regnskabsmeddelelse, jf. Noteringsforpligtelsernes 25 og Betingelsesbekendtgørelsens kapitel 6. Overholdes dette krav ikke, kan det resultere i, at analytikeren overtræder videregivelsesforbudet i VHL 36, stk. 1, jf. 94, stk. 1. Investeringsbanken kan ligeledes i denne situation have handlet i strid med god værdipapirhandlerskik ved ikke at have forebygget situationen i form af adækvate interne regler. Informationsudligningen relaterer sig ikke nødvendigvis til den enkeltstående potentielt kurssensitive information, jf. VHL 27, stk. 1 og 34, stk. 2, 1. pkt. En række mindre - men hver for sig ikke potentielt kurssensitive informationer, der samlet kan bibringe investorerne et mere komplet billede og derved opnå potentiel kurssensitivitet bør også være omfattet af forbudet. Primært fordi formålet med værdipapirhandelsretlig regulering er at sikre markedstilliden og investorbeskyttelsen. Derfor er det tilrådeligt, at analytikeren og investeringsbanken udviser tilbageholdenhed i deres fortolkning af, hvornår der er sket informationsudligning. Forhold, der måske ikke umiddelbart er omfattet af VHL 27, stk. 1 og 34, stk. 2, 1. pkt., kan efter en konkret vurdering udmærket være i strid med eksempelvis god børsskik, jf. de Børsetiske Reglers Afsluttende bemærkninger Efter et årti med hektisk markedsaktivitet går 2002 formentligt over i historien som et af de dårligste år målt på aktiviteten på værdipapirmarkedet. Dertil kommer en række finansskandaler, hvoraf Enron-skandalen har påkaldt sig størst opmærksomhed. Blandt andet som følge af store aktiefald er der kommet fokus på forholdet mellem analytikere og corporate finance afdelinger og disses forhold til deres respektive kunder. På baggrund af gennemgangen af den retlige regulering af fire udvalgte forhold konkluderes, at investeringsbanker skal være opmærksomme på interessekonflikter mellem på den ene side corporate finance og analytikerafdelingerne og op den anden side investeringsbanken

15 som sådan og dennes kunder (investorer og udstedere). Sådanne interessekonflikter opstår bl.a. som følge af investeringsbankernes aflønningsstruktur, men også som følge af muligheden for wall crossing mellem corporate finance og analytikerafdelingerne. Investeringsbankerne skal i forbindelse med wall crossing være opmærksomme på såvel værdipapirhandelslovens regler om informationsmisbrug som god værdipapirhandelsskik og god børsskik, jf. henholdsvis den finansielle virksomhedslov 3a og 3b samt de Børsetiske Reglers 1. Børsmæglerforeningen har per 1. juli 2002 udstedt anbefalinger på området, hvilket sammen med EU s overvejelser i samme retning indikerer, at interessekonflikter mellem investeringsbanker og kunderne har stor betydning for tilliden til markedet og investorbeskyttelsen. Det anbefales derfor investeringsbanker at være særdeles opmærksomme på udarbejdelsen og opdatering af interne regler for håndtering af potentiel kurssensitiv information og potentielle interessekonflikter.

16 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Finanstilsynet 19. september 2011 J.nr. 6376-0297 ROE/JCS Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Nærværende notat tager sigte på at klarlægge det materielle indhold

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Børsselskabernes løbende oplysningspligt

Børsselskabernes løbende oplysningspligt Børsselskabernes løbende oplysningspligt - status og overblik Foredrag for DIRF den 16. marts 2009 v/ David Moalem, advokat, Ph.D. Partner - Leder af Kapitalmarkedsgruppen Kort om David Moalem Highlights

Læs mere

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker 18 indledning Børsmæglerforeningen har udstedt reviderede anbefalinger om de foranstaltninger til imødegåelse af interessekonflikter,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden,

Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på Børsmæglerforeningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2002 Velkomst Det er mig en glæde at kunne

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

B0rs- og kapitalmarkedsret

B0rs- og kapitalmarkedsret Erik Werlauff B0rs- og kapitalmarkedsret I Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelser XI Kapitel 1. Kapitalmarkedets retsgrundlag, tjenesteydere og myndigheder 1. Bors- og kapitalmarkedsreglerne

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget

Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget Kapitalmarked og finansielle virksomheder 7. november 2013 Fokus Ændringer til transparensdirektivet vedtaget I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på det netop vedtagne ændringsdirektiv (klik på link) til

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Fra generalklausul til detailregulering - God skik og værdipapirhandlere

Fra generalklausul til detailregulering - God skik og værdipapirhandlere Fra generalklausul til detailregulering - God skik og værdipapirhandlere af Ph.D.-stipendiat David Moalem 1. Indledning Et af værdipapirmarkedets kendetegn er den hastighed, hvormed markedet udvikler og

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA

Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet FOCOFIMA Jesper Lau Hansen Professor i kapitalmarkedsret dr. jur., LL.M. Leder af FOCOFIMA Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Jesper.Lau.Hansen@jur.ku.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK

INSIDERLISTER. Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK INSIDERLISTER Pernille H. Dalhoff SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 AGENDA 1. Centrale bestemmelser i Markedsmisbrugsforordningen Intern viden Oplysningspligten Udsættelsesadgangen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere