6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne"

Transkript

1 Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S (CVR-nr ) på Selskabets adresse, Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten, med følgende dagsorden iflg. vedtægternes 9: Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 3 Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab. 4 Godkendelse af årsregnskabet og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5 Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion for Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse 6.1 Det forslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier indtil 10 % af aktiekapitalen og til en kurs, der højst afviger 10 % fra den seneste forud for hver erhvervelse noterede køberkurs for selskabets B-aktier. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. 6.2 Bestyrelsen foreslår en revision af vedtægterne dels som følge af den nye selskabslov, der delvist er trådt i kraft den 1. marts 2010, dels som led i en generel vurdering af vedtægterne Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne (1) Ordet aktiebog ændres til ejerbog. (2) Ordet Værdipapircentralen ændres til VP Services A/S. (3) Københavns Fondsbørs ændres til Nasdaq OMX Copenhagen A/S. (4) Henvisninger til aktieselskabsloven ændres til selskabsloven Selskabets hjemsted Det foreslås, at hjemstedskommunen ændres til Favrskov Kommune , 1. til 3. afsnit Indkaldelse til generalforsamlingen 8, 1.til 3. afsnit foreslås ændret til følgende ordlyd: Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Favrskov Kommune eller Københavns Kommune og indkaldes af bestyrelsen med højst 5 uger og mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, samt på selskabets elektroniske adresse, og ved brev til de i selskabets ejerbog noterede aktieejere. Datoen for den ordinære generalforsamling samt seneste tidspunkt for optagelse af emner på dagsordenen oplyses mindst 8 uger før generalforsamlingen. Side 1 af 5 side(r)

2 Ordinære generalforsamlinger afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes anmodning senere, er det op til bestyrelsen at vurdere om emnet kan optages på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af bestyrelsen, generalforsamlingen, selskabets revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af hele aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et eller flere bestemt angivne forslag. Generalforsamlingen skal da indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse , 4. afsnit tilgængeliggørelse af oplysninger 8, 4. afsnit foreslås ændret til følgende ordlyd: Senest 3 uger før enhver generalforsamling inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport Dagsordenen og de fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Materialet fremsendes samtidigt til de noterede aktionærer Dagsordenen for den ordinære generalforsamling. 9 foreslås ændret til følgende ordlyd: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 3. Fremlæggelse af årsrapport. 4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt , afsnit Registreringsdato, adgangskort og fuldmagt. 10, afsnit foreslås ændret til følgende ordlyd: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Side 2 af 5 side(r)

3 Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves i henhold til fuldmagt, og samtlige aktionærer og fuldmægtige har desuden ret til at give møde ved generalforsamlingerne med rådgiver Tilgængeliggørelse af protokol 13 tilføjes et nyt afsnit med følgende ordlyd: Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen eller en bekræftet udskrift a denne tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside Regnskab 20 foreslås formuleret således: Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med lovgivningen, herunder årsregnskabslovens regler. Regnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen og forsynes med revisorernes påtegning Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslår desuden, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen 8 Valg af revisor 9 Eventuelt Side 3 af 5 side(r)

4 Referat: 1. Valg af dirigent Efter forslag fra bestyrelsens formand Steen Bødtker valgte generalforsamlingen selskabets produktions- og logistikdirektør, Anders Topp Daugaard, som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede endvidere, at den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde DKK A-aktier og DKK B-aktier, svarende til 59,2 % af den samlede kapital og 78,3 % af det samlede antal stemmer, i henhold til vedtægternes 12, 2. afsnit. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed Bestyrelsens formand aflagde beretning i overensstemmelse med, hvad der er anført i selskabets årsregnskab og beretning for Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål. 3. Fremlæggelse af årsregnskab og koncernregnskab Selskabets økonomidirektør, Helle Wulff, fremlagde og gennemgik årsregnskab og koncernregnskab for 2009 under henvisning til og i overensstemmelse med selskabets officielle og offentliggjorte årsregnskab med tilhørende koncernregnskab. 4. Godkendelse af årsregnskab og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsregnskabet og ligeledes enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag om dækning af årets tab i moderselskabet på DKK ved overførsel til næste år. 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion for 2009 Generalforsamlingen vedtog enstemmigt decharge for bestyrelse og direktion. 6. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse 6.1 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen enstemmigt bemyndigede selskabet til at erhverve egne aktier indtil 10% af aktiekapitalen og til en kurs, der højst afviger 10% fra den seneste forud for hver erhvervelse noterede køberkurs for selskabets B-aktier. 6.2 De af bestyrelsen i henhold til dagsordenen fremsatte forslag vedrørende vedtægtsændringer, såvel konsekvensændringer som følge af den nye selskabslov samt øvrige forslag til ændringer, blev vedtaget. Undtaget herfra er punkt vedrørende tilgængeliggørelse af oplysninger, som generalforsamlingen besluttede gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, men ikke samtidigt fremsendes til de noterede aktionærer. 7. Valg af medlemmer til Bestyrelsen Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlemmerne, med bestyrelsesformanden, adm. direktør, Steen Bødtker, og næstformanden, direktør, Dr. Hans-Jürgen Sattler samt salgsdirektør, Peter Wetzstein er villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte enstemmigt adm. direktør, Steen Bødtker, direktør Dr. Hans-Jürgen Sattler og salgsdirektør, Peter Wetzstein, som medlemmer til bestyrelsen. Side 4 af 5 side(r)

5 8. Valg af revisor Efter bestyrelsens indstilling genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr ). 9. Eventuelt Herefter hævedes generalforsamlingen. Som Dirigent: Anders Topp Daugaard Side 5 af 5 side(r)

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere