expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "expedit God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)"

Transkript

1 God selskabsledelse i Expedit a/s August 2009 Side 1 af 18 side(r)

2 I Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at selskaberne medvirker til at kommunikation mellem selskabet og aktionærerne samt mellem aktionærerne indbyrdes gøres så let og omkostningsfrit som muligt for aktionærerne bl.a. ved brug af informationsteknologi. Kommentar: Det kan motivere aktionærerne til at udøve deres rettigheder og indflydelse. Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum vurderer, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur fortsat er i aktionærernes og selskabets interesse, samt redegør for denne vurdering i selskabets årsrapport. Expedits holdninger og praksis Såvel aktionærer som andre interessenter har via Expedits hjemmeside adgang til nyheder inden for forskellige kategorier. Samtidig er det muligt elektronisk at rette henvendelse til selskabet. Alle henvendelser fra aktionærer og andre interessenter besvares hurtigst muligt. Bestyrelsen vurderer løbende selskabets finansielle forhold, udbyttepolitik og aktiestruktur. Expedits aktiekapital er opdelt i A-aktier og B-aktier, og det er bestyrelsens opfattelse, at den eksisterende fordeling i de to aktieklasser på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssig, under hensyntagen til en kontinuerlig og stabil udvikling i selskabet. Bestyrelsen vurderer løbende hensigtsmæssigheden af den nævnte opdeling. Bestyrelsens vurdering vil blive indeholdt i selskabets årsrapport. Det anbefales, at generalforsamlingen indkaldes med et tilstrækkeligt varsel til, at aktionærerne kan forberede sig og tage stilling til de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen, at indkaldelsen med tilhørende dagsorden udformes således, at aktionærerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter, og at fuldmagter som gives til selskabets bestyrelse, så vidt muligt indeholder aktionærernes stillingtagen til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal i henhold til Expedits vedtægter sendes ud med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel. Datoen for selskabets generalforsamling oplyses i selskabets finanskalender ca. 3 måneder før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag fra aktionærer til generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter afslutning af selskabets regnskabsår. Kommentar: I henhold til aktieselskabsloven kan fuldmagt til bestyrelsen alene gives til en på forhånd bestemt generalforsamling. Når et offentligt overtagelsestilbud fremsættes, anbefales det, at bestyrelsen i sådanne situationer afholder sig fra på egen hånd, og uden generalforsamlingens godkendelse af imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. Bestyrelsen vil ikke forsøge at imødegå eventuelle overtagelsesforsøg uden generalforsamlingens godkendelse. Kommentar: Det er væsentligt, at aktionærerne gives mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at afstå deres aktier i selskabet på de tilbudte vilkår. De dispositioner, der frarådes, er eksempelvis at gennemføre kapitalforhøjelser eller lade selskabet Side 2 af 18 side(r)

3 erhverve egne aktier baseret på en tidligere meddelt bemyndigelse. II Interessenternes rolle og betydning for selskabet OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for selskabets forhold til sine interessenter. Kommentar: En sådan politik kan eksempelvis indeholde selskabets idegrundlag, grundlæggende værdier og formål, og et element kan også være retningslinierne for selskabets oplysninger om f.eks. miljømæssige og sociale forhold. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer, at interessenternes interesser og roller respekteres i overensstemmelse med selskabets politik herom. Expedits holdninger og praksis Expedit har ikke en egentlig politik for selskabets forhold til sine interessenter. Interessentpolitikken fremgår implicit af selskabets værdigrundlag, som er tilgængeligt på Expedits hjemmeside. Expedits bestyrelse informeres løbende om Expedits interessenter, samt Expedits samarbejde med disse. Kommentar: Som led i gennemførelsen heraf er det naturligt, at bestyrelsen påser, at direktionen fører en aktiv dialog med selskabets interessenter for at udvikle og styrke selskabet. Side 3 af 18 side(r)

4 III Åbenhed og gennemsigtighed OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en informations og kommunikationspolitik. Endvidere anbefales det, at der udarbejdes procedurer, der sikrer, at alle væsentlige oplysninger af betydning for aktionærernes og finansmarkedernes vurdering af selskabet og dets aktiviteter samt forretningsmæssige mål, strategier og resultater offentliggøres straks på en pålidelig og fyldestgørende måde, medmindre offentliggørelse kan undlades efter de børsretlige regler. Expedits holdninger og praksis Expedit sikrer gennem det interne regelsæt, at alle relevante oplysninger om forhold, der påvirker kurserne offentliggøres korrekt og rettidigt. Det anbefales, at offentliggørelse sker på både dansk og engelsk og eventuelt andre relevante sprog og omfatter brug af selskabets hjemmeside med identisk indhold på disse sprog. Det anbefales, at bestyrelsen skaber grundlag for løbende dialog mellem selskabet og selskabets aktionærer og potentielle aktionærer. Kommentar: En sådan dialog kan bl.a. ske ved at: Der afholdes investormøder. Det løbende vurderes, om informationsteknologi kan anvendes til at forbedre investorrelationerne, herunder at der etableres et sted på selskabets hjemmeside for Corporate Governancerelaterede emner. Alle investorpræsentationer gøres tilgængelige på Internettet, samtidig med at de foretages. Det anbefales, at bestyrelsen overvejer i hvilket omfang årsrapporten skal suppleres med andre end de krævede internationale anerkendte regnskabsstandarder som f.eks. US-GAAP, hvis brancheforhold eller andre omstændigheder gør dette relevant i forhold til modtagernes informationsbehov, herunder hensynet til sammenlignelighed. Alle meddelelser offentliggøres på dansk og engelsk. Alle forespørgsler fra aktionærer og andre interessenter besvares hurtigst muligt. Expedits ledelse deltager i møder med investorer og banker, når der er interesse herfor. God selskabsledelse har et særskilt punkt på selskabets hjemmeside. Expedit aflægger årsrapporten i henhold til gældende IAS, som er en internationalt anerkendt regnskabsstandard. Bestyrelsen finder det derfor ikke relevant for Expedit og Expedits interessenter at anvende andre regnskabsstandarder. Side 4 af 18 side(r)

5 Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten også i tilfælde, hvor det ikke er krævet af gældende standarder eller lovgivning, tager stilling til, om det er formålstjenligt, at selskabet offentliggør yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger. I Expedits årsrapport kommenteres alle væsentlige forhold for det regnskabsår årsrapporten omfatter, herunder blandt andet forhold omkring produktudvikling og personale. Kommentar: Årsrapporten skal under alle omstændigheder leve op til den højeste standard for den kategori af virksomheder, som selskabet tilhører, og skal følge udviklingen i god regnskabsskik. Eksempler på yderligere uddybende ikke-finansielle oplysninger kan være oplysninger om selskabets: Udvikling og vedligeholdelse af interne vidensressourcer Mangfoldighed, herunder bl.a. i relation til køn og alder, i bestyrelse, direktion og virksomheden som helhed Etiske og sociale ansvar Arbejdsmiljø Det anbefales, at selskaber gør brug af kvartalsrapporter. Expedit-koncernen har hidtil frivilligt udarbejdet og offentliggjort kvartalsrapporter efter IAS 34. Ledelsen besluttede i august måned 2009 at overgå til udarbejdelse og offentliggørelse af periodemeddelelser i stedet for kvartalsrapporter, idet periodemeddelelserne vurderes at give tilstrækkelig information om koncernens økonomiske udvikling og stilling. Side 5 af 18 side(r)

6 IV Bestyrelsens opgaver og ansvar OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter og fastlægger sine væsentligste opgaver i relation til varetagelsen af den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet, samt den løbende vurdering af direktionens arbejde. Expedits holdninger og praksis Expedits bestyrelsen fastsætter, i henhold til forretningsordenen for bestyrelsen, selskabets målsætning og de strategiske planer (3 års planer) for selskabet, ligesom bestyrelsen udvælger og ansætter direktionen. Kommentar: Bestyrelsens væsentligste opgaver vil normalt bl.a. omfatte: At fastægge de overordnede mål og strategier og følge op på disse. At sikre klare retningslinier for ansvarlighed, ansvarsfordeling, planlægning og opfølgning samt risikostyring. At udvælge en kvalificeret direktion, fastlægge direktionens ansættelsesforhold, herunder udarbejde retningslinier for udvælgelse og sammensætning af direktionen samt sikre, at direktionens vederlag afspejler de resultater, den opnår. At sikre, at der er gode og konstruktive relationer til selskabets interessenter. Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse af bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar. Det anbefales, at bestyrelsesformanden påser, at det enkelte bestyrelsesmedlems særlige viden og kompetencer bliver anvendt bedst muligt i bestyrelsesarbejdet til gavn for selskabet. Bestyrelsens forretningsorden beskriver bestyrelsens, herunder bestyrelsesformandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar. Bestyrelsen finder ikke, at yderligere beskrivelser er nødvendige. Expedits bestyrelsesformand sikrer, at forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse og at væsentlige beslutninger træffes af den samlede bestyrelse, samt at mødefrekvensen for bestyrelsesmøderne er tilpasset, således at bestyrelsen kan være en effektiv sparringspartner for direktionen. Side 6 af 18 side(r)

7 Det anbefales, at der vælges en næstformand i selskabet, som skal kunne fungere i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald, og i øvrigt være en effektiv sparringspartner for denne. Kommentar: Bestyrelsesformanden har et særligt ansvar for at sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde. I henhold til Expedits vedtægter samt forretningsorden for bestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med såvel bestyrelsesformand som næstformand. Bestyrelsesformanden, der er det daglige bindeled til selskabets direktion, følger løbende direktionens arbejde. Dette kan bl.a. ske ved, at bestyrelsesformanden tilstræber at bestyrelsens forhandlinger finder sted i den samlede bestyrelse, at alle væsentlige beslutninger træffes i den samlede bestyrelse, og at mødefrekvensen tilrettelægges således, at bestyrelsen hele tiden kan være en aktiv sparringspartner for direktionen og kan reagere hurtigt og effektivt. Det anbefales, at forretningsordenen altid er tilpasset det enkelte selskabs behov og mindst en gang årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre dette. Expedits forretningsorden bliver gennemgået en gang årligt, og tilpasset efter behov. Kommentar: Det er væsentligt, at bestyrelsens forretningsorden er et effektivt og operationelt redskab ved løsningen af bestyrelsens opgaver. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for bestyrelsens og direktionens kommunikation i øvrigt, med henblik på at sikre, at der løbende tilgår bestyrelsen de oplysninger om selskabets virksomhed, som bestyrelsen har behov for. Direktionen rapporterer månedligt detaljeret økonomisk opfølgning til bestyrelsen. Herudover kommenteres den generelle udvikling i selskabet samt forventningerne til fremtiden løbende. Kommentar: Direktionen må under alle omstændigheder sikre, at væsentlige oplysninger tilgår bestyrelsen, uanset om denne har anmodet herom. Side 7 af 18 side(r)

8 V Bestyrelsens sammensætning OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer, hvilke kompetencer den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler den, samt vurderer bestyrelsens sammensætning i lyset heraf. Det anbefales, at dette sker ved: At bestyrelsen ved vurderingen af dens sammensætning tager hensyn til mangfoldigheden i relation til bl.a. køn og alder. At bestyrelsen sikrer en formel, grundig og gennemsigtig proces for dens udvælgelse og indstilling af kandidater. At bestyrelsen sammen med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen udsender en beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidaters baggrund med oplysning om bestyrelseskandidaternes øvrige direktionsog bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber samt krævende organisationsopgaver. At der i beskrivelsen gives oplysning om de rekrutteringskriterier, som bestyrelsen har fastlagt, herunder de krav til professionelle kvalifikationer, international erfaring, uddannelsesmæssig baggrund m.v., som det er væsentligt at have repræsenteret i bestyrelsen, og at der sikres selskabets ejere mulighed for at drøfte rekrutteringskriterierne på generalforsamlingen. At der i beskrivelsen gives oplysning om bestyrelsens vurdering af dens sammensætning, herunder med hensyn til mangfoldighed, samt at der gives selskabets aktionærer mulighed for at drøfte bestyrelsens sammensætning på generalforsamlingen, og At bestyrelsen årligt i ledelsesberetningen redegør for dens sammensætning, herunder for dens mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers eventuelle særlige kompetencer. Expedits holdninger og praksis Expedits bestyrelse er sammensat under hensyntagen til selskabets størrelse og kompleksitet således, at der er sikret et bredt erfaringsgrundlag i den samlede bestyrelse, med blandt andet generel ledelseserfaring fra industrien, brancheerfaring samt såvel salgs- som produktionserfaring. Under hensyntagen til selskabets størrelse og kompleksitet har bestyrelsen ikke fundet det hensigtsmæssigt at følge Nørby-udvalgets anbefalinger omkring en formel, grundig og gennemsigtig proces for udvælgelse og indstillingen af bestyrelseskandidater. Ligeledes vurderes det, at der ikke er behov for, forinden generalforsamlingen at udsende en detaljeret beskrivelse af de opstillede bestyrelseskandidater. Dog vil nye kandidater fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmernes aktuelle tillidsposter fremgår af årsrapporten. Side 8 af 18 side(r)

9 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelse modtager en introduktion til selskabet, og at bestyrelsesformanden i samarbejde med de enkelte medlemmer tager stilling til, om der er behov for at tilbyde den pågældende relevant supplerende uddannelse. Det anbefales, at bestyrelsen årligt foretager en vurdering af, om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres. Bestyrelsesformanden sørger sammen med Expedits direktion for at introducere nye medlemmer i selskabets bestyrelse. Supplerende uddannelse finder sted, hvis der er behov herfor. Bestyrelsen drøfter løbende sin sammensætning, størrelse og resultater i forhold til Expedits udviklingskrav. Kommentar: Uddannelser og opdatering af kompetence og sagkundskab må afpasses det individuelle bestyrelsesmedlem og sikre, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem er i stand til at: Indgå i en kvalificeret dialog med direktionen om selskabets strategiske udvikling og fremtidsmuligheder. Tilegne sig og bevare overblik over selskabets kerneområder, aktiviteter, og den pågældende branches forhold. Deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt selv et ansvar for aktivt at sætte sig ind i og løbende holde sig orienteret om selskabets og den pågældende branches forhold. Det anbefales, at bestyrelsen ikke er større end der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt, og sådan at størrelsen giver mulighed for at bestyrelsens kompetencer og erfaringer passer til selskabets behov. Det anbefales, at bestyrelsen med passende mellemrum overvejer, hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Expedit har 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 medarbejdervalgte medlemmer, hvilket anses for passende til at have en effektiv debat og beslutningsproces. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, mens de medarbejdervalgte medlemmer vælges for 4 år ad gangen. Side 9 af 18 side(r)

10 Med henblik på at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser anbefales det, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. For at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng kan anses for at være uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 ar være eller have været medlem af direktionen i selskabet være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som aktionær Derudover anses hovedaktionæren eller personer, der har nære bånd til selskabets hovedaktionær, ikke for uafhængige. Familiemæssige relationer til personer, der ikke kan anses for uafhængige, medfører ligeledes, at der ikke kan være tale om uafhængighed. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt oplyser, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der ikke anses for at være uafhængige, og at det oplyses, om nye kandidater til bestyrelsen anses for at være uafhængige, og at dette begrundes. Det anbefales, at medlemmer af et selskabs direktion ikke indgår i selskabets bestyrelse. Det anbefales, at årsrapporten indeholder følgende oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne: Den pågældendes stilling. Den pågældendes øvrige direktions- og bestyrelsesposter i såvel danske som udenlandske selskaber samt krævende organisationsopgaver. Det antal aktier, optioner og warrants i selskabet, og de med selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. Expedits 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er alle uafhængige i forhold til Expedit koncernen. Såfremt der er bestyrelsesmedlemmer der i henhold til Nørby-udvalgets definition ikke er uafhængige, vil dette blive oplyst i selskabets årsrapport. Expedits direktion indgår ikke i selskabets bestyrelse. Årsrapporten oplyser bestyrelsesmedlemmernes stilling og bestyrelsesposter i danske samt udenlandske selskaber. Bestyrelsesmedlemmerne ejer ikke aktier, optioner eller warrants. Såfremt der sker ændringer heri, vil det blive oplyst i årsrapporten. Side 10 af 18 side(r)

11 Det anbefales, at det enkelte selskab overvejer behovet for, at systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside. Expedit har i årsrapporten et afsnit omkring regler for udpegning af medlemmer af selskabets bestyrelse. Heri oplyses, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år af gangen. Kommentar. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at bestyrelsen mødes med jævne mellemrum i henhold til en i forvejen fastlagt mødeog arbejdsplan, og når dette i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i lyset af selskabets behov, og at den årlige mødefrekvens offentliggøres i årsrapporten. Det anbefales, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller en formandspost og en menig bestyrelsespost i selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Expedits bestyrelse mødes til ordinære bestyrelsesmøder hvert kvartal. Datoerne for møderne i det kommende år fastsættes på årets sidste bestyrelsesmøde. Med baggrund i Expedits størrelse og kompleksitet har bestyrelsen ikke fundet anledning til at udarbejde regler på dette område. Kommentar: Det er væsentligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem på forhånd gør sig klart, hvilke tidsmæssige krav bestyrelsesarbejdet stiller og afsætter tilstrækkelig tid til sine opgaver i bestyrelsen. Det anbefales, at selskabet fastsætter en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, og at årsrapporten indeholder oplysninger om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling, og at bestyrelsen i den sammenhæng søger sikret balancen mellem fornyelse og kontinuitet, særligt for så vidt angår formands- og næstformandsposten. Expedits bestyrelse har ikke fundet det nødvendigt at etablere en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Årsrapporten indeholder oplysninger om alderen på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Expedit har på nuværende tidspunkt ingen tidsmæssige begrænsninger for den samlede periode, en person kan være medlem af bestyrelsen. Det anbefales, at årsrapporten oplyser tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted samt udløbet af den nye valgperiode. Årsrapporten indeholder oplysninger om tidspunktet for de enkelte medlemmers indtræden i Expedits bestyrelse. Kommentar. Et bestyrelsesmedlem, hvis ansættelsesforhold ændres i en valgperiode, må informere den øvrige bestyrelse herom og være indstillet på at stille sit mandat til rådighed ved førstkommende generalforsamling. Side 11 af 18 side(r)

12 Det anbefales, at bestyrelsen overvejer og beslutter, om den vil nedsætte udvalg, herunder nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. Hvis bestyrelsen nedsætter et udvalg, anbefales det, at dette alene sker vedrørende forhold, som angår afgrænsede temaer med henblik på at forberede beslutninger, som så træffes i den samlede bestyrelse. Expedits bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg, som består af den samlede bestyrelse. Der afholdes møde i revisionsudvalget efter hvert af de 4 årlige bestyrelsesmøder. Dette oplyses i Expedits årsrapport. Med baggrund i Expedits størrelse og kompleksitet har bestyrelsen ikke fundet anledning til at nedsætte andre udvalg end revisionsudvalget. Såfremt der nedsættes bestyrelsesudvalg, anbefales bestyrelsen at udarbejde et kommissorium for det enkelte udvalg, hvori udvalgets ansvarsområde og kompetence fastlægges. Det anbefales, at væsentlige punkter i det enkelte bestyrelsesudvalgs kommissorium oplyses i selskabets årsrapport, og at navnene på medlemmerne i det enkelte bestyrelsesudvalg samt antallet af møder i løbet af året oplyses i årsrapporten. Kommentar: Det beror på de konkrete omstændigheder i det enkelte selskab, herunder bestyrelsens størrelse og arbejdsform samt selskabets størrelse og kompleksitet, hvorvidt bestyrelsesudvalg bør nedsættes. Det er væsentligt, at bestyrelsen sikrer sig, at etableringen af et bestyrelsesudvalg ikke medfører, at væsentlig information, som alle bestyrelsesmedlemmer bør modtage, alene tilgår bestyrelsesudvalget. Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens og de individuelle medlemmers, herunder bestyrelsesformandens arbejde, resultater og sammensætning løbende og systematisk evalueres med henblik på at forbedre bestyrelsesarbejdet, og at der fastsættes klare kriterier for evalueringen. I Expedits bestyrelses forretningsorden er det fastlagt, at bestyrelsen en gang om året foretager en selvevaluering af bestyrelsens arbejde. Med baggrund i Expedits størrelse og kompleksitet, har Expedits bestyrelse ikke fundet det nødvendigt at etablere en formaliseret procedure for evaluering af de enkelte medlemmers arbejde herudover. Det anbefales, at evalueringen af bestyrelsen foretages en gang årligt, at den forestås af bestyrelsesformanden, eventuelt med inddragelse af ekstern bistand, at resultatet drøftes i den samlede bestyrelse, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved bestyrelsens selvevaluering. Side 12 af 18 side(r)

13 Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter i forvejen fastsatte klare kriterier. Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorved samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen en gang årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem den administrerende direktør og bestyrelsesformanden, og at resultatet af evalueringen forelægges for den samlede bestyrelse. Direktionens arbejde drøftes løbende og direktionens resultater evalueres en gang årligt i forbindelse med forhandling af direktionens vederlag for det kommende år. Samarbejdet mellem Expedits bestyrelse og direktion evalueres løbende. Under hensyn tagen til selskabets størrelse og kompleksitet har bestyrelsen ikke fundet anledning til at gennemføre en formaliseret evaluering af samarbejdet. Kommentar. Ved evalueringen af den samlede bestyrelse er det bl.a. nærliggende at vurdere, i hvilket omfang tidligere fastlagte strategiske målsætninger og planer er blevet realiseret. Side 13 af 18 side(r)

14 VI Bestyrelsens og direktionens vederlag OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at det samlede vederlag (fast løn, incitamentsaflønning omfattende enhver variabel aflønning, pension, fratrædelsesordninger og andre fordele) ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og afspejler direktionens og bestyrelsens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, og at selskabet oplyser om indholdet heraf i årsrapporten samt på selskabets hjemmeside. Det anbefales, at vederlagspolitikken afspejler aktionærernes og selskabets interesser, er tilpasset selskabets specifikke forhold og er rimelig i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages, samt at den fremmer langsigtet adfærd og er gennemsigtig og klart forståelig. Expedits holdninger og praksis Det samlede vederlag til bestyrelse og direktion ligger på et markedsmæssigt niveau i forhold til Expedits størrelse og udvikling. Bestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt at udarbejde en vederlagspolitik. Ledelsen af Expedit aflønnes på markedsmæssige vilkår, og der anvendes ikke aktiebaseret aflønning. Såfremt der planlægges væsentlige stigninger i bestyrelsens vederlag, vil forslaget blive fremlagt på generalforsamlingen. Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en redegørelse for den faste løn og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning (omfattende enhver variabel aflønning), herunder betingelserne for at optjene/få tildelt bonus/tantieme og/eller aktiekursrelaterede incitamentsordninger m.v. samt for pensions- fratrædelsesordninger og andre fordele. Oplysning om forholdet mellem henholdsvis den faste løn, incitamentsaflønningen og de øvrige elementer i vederlæggelsen er en del af vederlagspolitikken. Det anbefales, at der oplyses om eventuelle ydelsesdefinerede pensionsordninger (defined benefit ordninger). Det anbefales, at selskabets rapportering om vederlagspolitikken og herunder incitamentsaflønningen indeholder en redegørelse for, hvordan vederlagspolitikken er gennemført i det foregående regnskabsår, samt hvordan den er henholdsvis påtænkes fulgt, i det indeværende regnskabsår samt i det følgende regnskabsår. Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder klare og overskuelige oplysninger, som kan forstås af den enkelte aktionær, og som sætter aktionæren i stand til efterfølgende at se, at bestyrelsen overholder vederlagspolitikken og de vedtagne retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning. Der skal således være sammenhæng mellem de oplysninger, der meddeles henholdsvis godkendes af generalforsamlingen før tildelingen, og årsrapporten, der viser de faktiske forhold efter Side 14 af 18 side(r)

15 tildelingen. Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik omtales i formandens beretning på selskabets generalforsamling, og at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten for det foregående år forelægges til godkendelse. Det anbefales, at de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning afspejler aktionærerne og selskabets interesser, er tilpasset selskabets specifikke forhold og er rimelige i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages. Der skal være sammenhæng mellem de oplysninger, der meddeles henholdsvis godkendes af generalforsamlingen før tildelingen, og årsrapporten, der viser den konkrete udmøntning af de godkendte retningslinjer for incitamentsaflønning. Det anbefales, at bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptionsprogrammer, men evt. med bonusprogrammer eller aktier til markedskurs. Det anbefales, at såfremt direktionen aflønnes med aktie- eller tegningsoptioner, skal programmerne gøres revolverende (dvs. optionerne tildeles periodisk f.eks. hvert år og udløber over en årrække), og at indløsningskursen er højere end markedskursen på tildelingstidspunktet. Der er ikke etableret incitamentsordninger for hverken bestyrelse eller direktion. Expedit har ikke udstedt aktie- eller tegningsoptioner ligesom selskabet heller ikke har anden aktiebaseret incitamentsordning for direktion eller bestyrelse. Såfremt der i fremtiden bliver foreslået den slags ordninger, vil indkaldelsen til generalforsamlingen omfatte udførlige beskrivelser om den foreslåede ordning. Det anbefales, at incitamentsaflønningen udformes på en sådan måde, at den fremmer langsigtet adfærd, er gennemsigtig samt klart forståelig, også for udenforstående, og at værdiansættelsen på tildelingstidspunktet opgøres efter anerkendte metoder. Kommentar: I henhold til aktieselskabslovens 69 b skal et selskabs bestyrelse, inden selskabet indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling. Side 15 af 18 side(r)

16 Det anbefales, at oplysninger om fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i selskabets årsrapport. Expedit har ikke etableret fratrædelsesordninger. Kommentar: Fratrædelsesordninger omfatter et bredt område inkl. antal års opsigelse og eventuel optjening heraf, change of control -aftaler, gyldne håndtryk, forsikrings- og pensionsordninger, pensionsindbetalinger efter fratræden m.v. I henhold til årsregnskabslovens 107 a skal et selskabs årsrapport indeholde oplysninger om særlige fratrædelsesaftaler som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Indeholder fratrædelsesordninger undtagelsesvis et element af incitamentsaflønning, er ordningerne derudover omfattet af punkt 3. Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede vederlag fra selskabet og andre selskaber i samme koncern. Kommentar: Årsrapporten bør indeholde samlede, klare og overskuelige oplysninger om vederlaget til de enkelte ledelsesmedlemmer, som kan forstås af den enkelte aktionær, og som sætter aktionæren i stand til at følge op på overholdelsen af vederlagspolitikken og de vedtagne overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. Bestyrelsens samlede vederlag oplyses i årsrapporten, ligesom direktionens vederlag fremgår af årsrapporten. Grundet selskabets størrelse har bestyrelsen ikke fundet anledning til at oplyse vederlaget per bestyrelsesmedlem. Ud over vederlaget oppebære ingen i ledelsen væsentlige fordele, ej heller pensionsordninger. Side 16 af 18 side(r)

17 VII Risikostyring OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at bestyrelse og direktion ved udarbejdelsen af selskabets strategi og overordnede mål identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen heraf. Det anbefales, at direktionen på baggrund af de identificerede risici udarbejder en plan for virksomhedens risikostyring til bestyrelsens godkendelse, og at direktionen løbende rapporterer til bestyrelsen med henblik på, at den systematisk kan følge udviklingen inden for de væsentlige risikoområder. Expedits holdninger og praksis I forbindelse med den årlige revision af Expedits strategi, identificeres de forretningsmæssige risici. Ud over de forretningsmæssige risici, godkender Expedits bestyrelse selskabets valutapolitik, ligesom bestyrelsen løbende forholder sig til koncernens forsikringsdækning. Expedits ITanvendelse og sikkerhed gennemgås af selskabets revisor, der rapporterer til bestyrelsen. Kommentar: Rapporteringen til bestyrelsen kan bl.a. omfatte arbejdsgange og handlingsplaner, som kan eliminere, reducere, dele eller acceptere disse risici. Det anbefales, at selskabet i sin årsrapport oplyser om selskabets risikostyringsaktiviteter. Væsentlige forhold omkring Expedits risici oplyses i selskabets årsrapport. Side 17 af 18 side(r)

18 VII Revision OMX / Københavns Fondsbørs anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen efter samråd med direktionen foretager en konkret og kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence m.v. til brug for indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor. Det anbefales, at revisionsaftalen og den tilhørende honorering af revisor aftales mellem selskabets bestyrelse og revisor. Det anbefales, at bestyrelsen årligt vedtager overordnede, generelle rammer for revisors levering af ikke-revisionsydelser med henblik på at sikre revisors uafhængighed m.v. Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt gennemgår og vurderer de interne kontrolsystemer i selskabet samt ledelsens retningslinier herfor og overvågning heraf, og at bestyrelsen overvejer, i hvilket omfang en intern revision kan bistå bestyrelsen hermed. I forbindelse med at bestyrelsen sammen med revisor gennemgår årsrapporten (eventuelt et udkast hertil) anbefales det særligt at drøfte regnskabspraksis på de væsentligste områder samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, samt at hensigtsmæssigheden af den valgte regnskabspraksis vurderes. Det anbefales, at resultatet af revisionen drøftes på møder med bestyrelsen med henblik på at gennemgå revisors observationer og konklusioner eventuelt baseret på et revisionsprotokollat. I selskaber med komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold anbefales det, at bestyrelsen overvejer, hvorvidt der skal etableres et revisionsudvalg til forberedelse af bestyrelsens behandling af revisions- og regnskabsmæssige forhold. Expedits holdninger og praksis Expedits bestyrelse foretager hvert år, i samråd med direktionen, en vurdering af revisors kompetencer og uafhængighed, forinden der foretages indstilling til genvalg eller nyvalg på generalforsamlingen. Direktionen forhandler revisionsaftale, herunder honorering med selskabets revisor, og orienterer efterfølgende bestyrelsen. Aftale om ikke-revisionsydelser fra Expedits revisor indgås fra sag til sag mellem Expedits direktion og revisor. Det interne kontrolsystem gennemgås årligt af Expedits revisor, der rapporterer til bestyrelsen. Der er ikke fundet anledning til at etablere en intern revision. Expedits regnskabspraksis på væsentlige områder samt væsentlige regnskabsmæssige skøn m.v. drøftes af bestyrelsen og Expedits revisor i forbindelse med gennemgangen af årsrapporten. Revisionsprotokollen gennemgås på hvert bestyrelsesmøde, og ligesom Expedits revisor hvert år gennemgår revisionsprotokollatet for revisionen i forbindelse med godkendelse af årsrapporten for selskabets bestyrelse. Expedits bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg bestående af den samlede bestyrelse. For yderligere oplysninger, se pkt. V. Kommentar: Om anvendelse af bestyrelsesudvalg generelt se V, 10. Side 18 af 18 side(r)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Corporate Governance i D/S NORDEN

Corporate Governance i D/S NORDEN Corporate Governance i D/S NORDEN Indhold: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet... 3 3. Åbenhed og gennemsigtighed... 4 4. Bestyrelsens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere