NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr København den 25. marts Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, København V Tel.: Fax: Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf København den 25. marts 2010 Ordinær generalforsamling NTR Holding A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 15. april 2010 kl på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af underskud. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsens medlemmer: Niels Heering, Stig Rantsén, Per W. Hallgren og Bjørn Petersen. Årsrapporten for 2009 indeholder en beskrivelse af kandidaternes baggrund og ledelseshverv. Efter vedtægternes 14 afgår de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvert år, men kan genvælges. 6. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revionsaktieselskab. 7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Forslag fremsat af bestyrelsen a. Forslag om ændring af vedtægterne Som følge af vedtagelsen af den nye selskabslov foreslår bestyrelsen at ændre selskabets vedtægter og foretage en generel opdatering og modernisering af vedtæg- CVR nr

2 terne. De ændringer, der er påkrævet som følge af den nye selskabslov, fremsættes samlet under dagsordenens punkt 7.a(i), mens øvrige forslag til konsekvensændringer og andre ændringer af ordensmæssig eller processuel karakter, der ikke er påkrævet i henhold til den nye selskabslov, fremsættes samlet under dagsordenens punkt 7.a(ii). Endelig fremsættes forslag om elektronisk kommunikation separat under dagsordenens punkt 7.a(iii). i. Påkrævede vedtægtsændringer som følge af den ny selskabslov - Ændret terminologi, således at ordet aktiebog ændres til ejerbog, ordet Aktieselskabsloven ændres til selskabsloven. - Ændring af varsel for indkaldelse af generalforsamling til mindst 3 og højest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse ( 9). - Ændring af frist for aktionærers fremsættelse af forslag til generalforsamlingen, således at aktionærer skal fremsætte forslag senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse ( 9). - Ændring af aktionærers ret til at forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, således at dette kan forlanges af aktionærer, der repræsenterer 1/20 af selskabskapitalen eller (som hidtil) 1/10 af henholdsvis A- eller B- aktiekapitalen ( 9). - Ændring af frist for aktionærers anmodning om adgangskort til generalforsamlingen til 3 dage i stedet for 5 dage ( 11). - Indførelse af regler om registreringsdato, således at aktionærers stemme- og møderet afgøres på baggrund af ejerforhold, der er indført eller anmeldt til selskabets ejerbog senest 1 uge inden generalforsamlingen ( 11). ii. Konsekvensændringer samt ændringer af ordensmæssig eller processuel karakter - Ændring af navnet Værdipapircentralen til en værdipapircentral, samt navnet Københavns Fondsbørs til NASDAQ OMX Copenhagen A/S (anvendt flere steder i vedtægterne). - Sletning af bestemmelse om hjemstedskommune ( 1). - Tilføjelse af oplysning om at selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S ( 3). - Ændring af reglerne om forældelse af udbytte, således at de følger lovgivningens almindelige regler ( 5, 3. afsnit). - Ændring af stedet for generalforsamlingen til Region Hovedstaden ( 9). - Ændring af indkaldelsesmetode til generalforsamling, således at indkaldelse sker ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt ved meddelelse til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom ( 9). - Ændring af krav til indkaldelsens indhold og til offentliggørelse af dokumenter, herunder tidsfrist, metode samt indhold, således at disse følger selskabslovens regler ( 9). - Indsættelse af mulighed for afgivning af stemme ved brev ( 11). - Sammenskrivning og ændring af aktionærernes ret til at møde på generalforsamling, således at det fremgår, at aktionæren kan møde ved fuldmægtig, og at såvel aktionær som fuldmægtig kan møde sammen med rådgiver ( 11). - 2 / 5

3 - Tilpasning af reglerne for dirigent på generalforsamlingen, således at de følger selskabslovens bestemmelser ( 12). - Sletning af vedtægternes 13, sidste afsnit, samt 20, da disse bestemmelser er overflødige. - Sletning af vedtægternes 16, sidste sætning, der vedrører bestyrelsesformandens ret til dobbelt honorar. - Sproglig modernisering og redaktionelle ændringer af ordlyd i ovennævnte bestemmelser samt af vedtægternes 3, 5, 5a, 9, 10, 13 samt 14, sidste afsnit. - Ændring af bestemmelsernes nummerering som følge af de foreslåede vedtægtsændringer. iii. Elektronisk kommunikation Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes en ny 14 med bestemmelse om mulighed for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskab og aktionærer. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 14 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven eller børslovgivningen skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk ved . Selskabet kan dog til enhver tid vælge at benytte almindelig brevpost som alternativ eller supplement til . Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i lovgivningen. Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved til eller ved almindelig brevpost. Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en -adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte -adresse. Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation findes på selskabets hjemmeside De efterfølgende bestemmelser omnummereres, hvis forslaget vedtages. Forslag fremsat af aktionærer b. Forslag om ændring af vedtægterne fra aktionær Jens Kristian Jepsen i. Tilbagekøb af egne aktier Aktionær Jens Kristian Jepsen foreslår indsættelse af følgende bestemmelse i vedtægterne: Tilbagekøb af egne A-aktier og B-aktier - 3 / 5

4 Erhvervelse af egne A-aktier og B-aktier mod vederlag kan ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Bemyndigelsen kan gives for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år. Bemyndigelsen skal angive hvor meget der maksimalt må købes A-aktier og B-aktier for. Den højeste værdi som selskabet må betale pr. A-aktie og pr. B-aktie udgør den laveste værdi af enten børskursen pr. B-aktie eller den regnskabsmæssige indre værdi pr. aktie. Bestyrelsen støtter ikke forslaget. ii. Forelæggelse af købstilbud for aktionærer Aktionær Jens Kristian Jepsen foreslår indsættelse af følgende bestemmelse i vedtægterne: Købstilbud skal forelægges aktionærerne Hvis selskabets aktier bliver genstand for et overtagelsestilbud, skal ledelsen indhente generalforsamlingens godkendelse, før der iværksættes foranstaltninger, der kan lægge hindringer i vejen for et tilbud, bortset fra beslutning om at undersøge muligheder for andre tilbud. Bestyrelsen støtter ikke forslaget. Aktionærens motivation for ovennævnte forslag kan findes på selskabets hjemmeside, som bilag 2 til de fuldstændige forslag. Øvrige forslag fra bestyrelsen: c. Bemyndigelse til køb af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden frem til selskabets næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier forudsat, at vederlaget ikke overstiger de midler, der i henhold til selskabslovens 182, stk. 3, på anskaffelsestidspunktet kunne udbetales som ekstraordinært udbytte. Købskursen for B-aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs - alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Købskursen for A-aktier må i forhold til den på erhvervelsestidspunktet senest noterede kurs (slutkurs - alle handler) for selskabets B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ikke overstige den til enhver tid gældende højeste tilbudskurs for unoterede aktieklasser i forbindelse med en majoritetsoverdragelse i henhold til Lov om Værdipapirhandel, Kapitel Eventuelt ---o0o--- Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK fordelt på i alt , heraf A-aktier á nominelt DKK 20 og B-aktier á nominelt DKK 20. Hvert A-aktiebeløb á nominelt DKK 20 giver 10 stemmer og hvert - 4 / 5

5 B-aktiebeløb á nominelt DKK 20 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. På indkaldelsestidspunktet er det samlede antal stemmer , hvoraf er stemmer tilknyttet selskabets egne aktier. Det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, udgør således på indkaldelsestidspunktet. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen, jf. vedtægternes 11. Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 7 kræves tiltrædelse af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Forslagene under dagsordenens punkt 7.a(i) vil dog kunne vedtages med tilslutning fra en enkelt aktionær. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpelt flertal, jf. vedtægternes 13. Fremlæggelse af dokumenter I en periode på senest tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, formular til afgivelse af fuldmagt samt oplysninger om stemme- og kapitalforhold på tidspunktet for indkaldelsen. Adgang til generalforsamling Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 12. april 2010, kl Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person. Fuldmagtsblanket kan indhentes ved henvendelse til selskabet og findes på selskabets hjemmeside, Til alle navnenoterede aktionærer fremsendes en blanket til bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt og bestilling af årsrapport. Adgangskort med stemmesedler kan tillige bestilles på selskabets hjemmeside, eller VP Investor Services hjemmeside, senest mandag den 12. april 2010, kl Frem til dagen for generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen. København, den 25. marts 2010 NTR Holding A/S Bestyrelsen - 5 / 5

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 24. februar 2010 MEDDELELSE Nr.: 3 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2010 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2010 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere