Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER Lovgivningsmæssige rammer Tilsyn Virksomhedsområde Realkreditinstitutters långivning Registreret pant i fast ejendom Værdiansættelse og låneudmåling Løbetid og afdragsprofil Hæftelse Finansiering af realkreditinstitutters långivning Lovgivning Obligationsudstedelse Nykredits kapitalcenter D Fælles finansiering Balanceprincip Risici i øvrigt Markedsrisiko...8 III. OPLYSNINGER OM NYKREDIT Ansvarlige Nykredits revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Nykredit Forretningsoversigt Organisationsstruktur Trendoplysninger Resultatforventninger eller prognoser Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer Bestyrelsens arbejdspraksis Større aktionærer Oplysninger om udsteders aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale IV. OBLIGATIONSOPLYSNINGER Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering Vilkår og betingelser for tilbuddet Aftaler om optagelse til omsætning og handel Yderligere oplysninger V. UNDERSKRIFT PÅ VEGNE AF NYKREDITS LEDELSE...19

3 I. Resumé Nykredit Realkredit A/S (i dette prospekt refereret til som Nykredit ) udsteder fra og med 1. juli 2005 realkreditobligationer under dette prospekt. Realkreditobligationerne udstedes i serier i Nykredits kapitalcenter D. Realkreditobligationerne udstedes til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom, der ydes af Nykredit eller af et realkreditinstitut, som er et datterselskab af Nykredit. Nykredit er et realkreditinstitut. Et realkreditinstitut er en virksomhed, der med tilladelse fra Finanstilsynet yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer. Nykredit er i sit virke underlagt lov om finansiel virksomhed og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. De to love har væsentlig betydning for investorernes læsning af dette prospekt. Lovene regulerer centrale forhold i Nykredits virksomhedsudøvelse og drift, idet lovene bl.a. fastsætter retningslinier for Nykredits realkreditudlån, obligationsudstedelse, hæftelsesforhold, kapitalforhold, virksomhedsområde og dikterer et balanceprincip, der bidrager til at mindske de risici, som Nykredit kan påtage sig i forbindelse med sit realkreditudlån. Realkreditinstitutter er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, som påser overholdelsen af de to love. Nykredit gør opmærksom på, at: 1. Dette resumé bør læses som en indledning til prospektet. 2. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Prospektet er underlagt dansk lovvalg og værneting. 1

4 II. Risikofaktorer Investorer bør tage følgende forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de udbudte realkreditobligationer. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko. 1. LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER Nykredit er et realkreditinstitut. Realkreditinstitutter er kreditinstitutter reguleret i lov om finansiel virksomhed med hensyn til regler om tilladelse, eneret, virksomhedsområde, god skik, ejerforhold, ledelse, indretning af virksomheden, videregivelse af fortrolige oplysninger, solvens, midlernes anbringelse, likviditet, koncernregler, konsolidering, årsrapport, revision, anvendelse af årets overskud, sammenlægning og omdannelse, ophør af den finansielle virksomhed, krisehåndtering, tilsyn og afgifter. Realkreditinstitutter er tillige reguleret i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Denne lov fastsætter regler om realkreditlån med hensyn til sikkerhed for realkreditlån, løbetider og afdragsprofiler, lånegrænser, udbetaling mod garanti, værdiansættelse af ejendomme, udmåling af realkreditlån og realkreditlån uden for Danmark. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsætter tillige regler om udstedelse af realkreditobligationer herunder regler om eneret, obligationsudstedelse, balanceprincip og hæftelsesforhold. Loven indeholder også regler om tilsyn. 2. TILSYN Realkreditinstitutter er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, som påser overholdelsen af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og (på nogle punkter i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Fondsrådet) lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør af heraf. 3. VIRKSOMHEDSOMRÅDE Realkreditinstitutter må drive realkreditvirksomhed, hvorved forstås ydelse af lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer eller andre værdipapirer. Realkreditinstitutter må ikke udøve anden virksomhed end realkreditvirksomhed, medmindre det er tilladt inden for rammerne af følgende undtagelsestilfælde: Realkreditinstitutter kan med tilladelse fra Finanstilsynet drive virksomhed som værdipapirhandlere for så vidt angår realkreditobligationer og heraf afledte instrumenter. Realkreditinstitutter kan drive virksomhed, som er accessorisk til realkreditvirksomhed. Finanstilsynet kan bestemme, at den accessoriske virksomhed skal udøves af et andet selskab. Realkreditinstitutter må gennem dattervirksomhed drive anden finansiel virksomhed. 4. REALKREDITINSTITUTTERS LÅNGIVNING 4.1 Registreret pant i fast ejendom Realkreditlån ydes mod registreret pant i fast ejendom. Hvis den i lovgivningen forudsatte pantsikkerhed ikke er til stede, kan realkreditlån i visse situationer midlertidigt ydes mod anden sikkerhedsstillelse. Reglerne herom findes i den i medfør af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. udstedte bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.m. Som sikkerhedsstillelse, der midlertidigt kan erstatte registreret pant i fast ejendom kan anvendes: 1) garanti udformet som selvskyldnerkaution stillet af et kreditinstitut, jf. kreditinstitutdirektivet (2000/12/EF), i zone A, jf. 4, eller af et skadesforsikringsselskab, der har fået koncession hertil af Finanstilsynet, eller som opfylder betingelserne for udøvelse af forsikringsvirksomhed her i landet på basis af tilladelse hertil meddelt af hjemlandets tilsynsmyndigheder, og hvis garantistiller ikke samtidig er debitor på lånet, 2) garanti udformet som selvskyldnerkaution stillet af stat eller kommune, 3) pant i obligationer noteret på Københavns Fondsbørs, eller 4) pant i kontantbeholdning eller pengeinstitutindestående. 2

5 Ved zone A-lande forstås medlemslandene i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af OECD samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med IMF og er tilknyttet Den Almindelige Låneoverenskomst. Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes fra zone A i en periode på 5 år. 4.2 Værdiansættelse og låneudmåling Realkreditlån udmåles på grundlag af den pantsatte ejendoms værdi. Realkreditinstitutter skal foretage værdiansættelse og låneudmåling på baggrund af reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Reglerne om værdiansættelse og låneudmåling har til formål at sikre, at lån udmåles og ydes indenfor de i lovgivningen fastsatte grænser. Et realkreditlån kan maksimalt udmåles til den maksimalt tilladte belåningsprocent af ejendommens værdi: Maksimalt tilladte belåningsprocenter i forhold til ejendomskategori Ejerbolig til helårsbrug 80% Private andelsboliger Private beboelsesejendomme til udlejning Alment Boligbyggeri * Ungdomsboliger Ældreboliger mv. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv. 70% Fritidshuse 60% Kontor- og forretningsejendomme Industri- og håndværksejendomme Kollektive energiforsyningsanlæg Andre ejendomme herunder ubebyggede grunde 40% * Lån kan ydes ud over belåningsgrænsen mod garanti fra offentlige myndigheder for den del af lånet, der ligger ud over den maksimalt tilladte belåningsprocent 4.3 Løbetid og afdragsprofil Et realkreditlån kan maksimalt have en løbetid på 30 år. For lån til alment boligbyggeri, ungdomsboliger og private andelsboliger er den maksimale løbetid dog 35 år, hvis långivningen sker på grundlag af tilsagn om støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Lån til ejerboliger til helårsbrug og fritidshuse kan uanset den sikkerhedsmæssige placering ikke ydes, så de amortiseres langsommere end et 30-årigt lån, der amortiseres over løbetiden med en ydelse, som udgør en fast procentdel af hovedstolen (annuitetslån). Dette krav kan inden for lånets løbetid fraviges for en periode på op til 10 år. 4.4 Hæftelse For et realkreditlån hæfter låntager både med det pantsatte og personligt. 3

6 5. FINANSIERING AF REALKREDITINSTITUTTERS LÅNGIVNING 5.1 Lovgivning Reglerne om udstedelse af realkreditobligationer til finansiering af realkreditudlån findes i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og i den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici ( obligationsbekendtgørelsen ). 5.2 Obligationsudstedelse Realkreditlån finansieres ved løbende udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditobligationer skal være omsættelige massegældsbreve eller fondsaktiver og optaget til offentlig notering på en fondsbørs. Ydelse af realkreditlån og udstedelse af realkreditobligationer kan ske i serier. 5.3 Nykredits kapitalcenter D Realkreditobligationer omfattet af dette prospekt udstedes i serier i Nykredits kapitalcenter D. Kapitalcenter D udgøres af en gruppe serier med fælles seriereservefond D og fælles hæftelse. Serierne i kapitalcenter D blev tidligst åbne for obligationsudstedelse med henblik på finansiering af realkreditlån, der udbetaltes fra og med den 1. september Vilkårene for Nykredits kapitalcenter D er godkendt af Nykredits bestyrelse den 20. februar 2002 og revideret af Nykredits bestyrelse den 24. februar Aktiverne i kapitalcenter D består af samtlige pantebreve fra de i kapitalcenteret ydede realkreditlån, et rammeværdipapir udstedt af Totalkredit A/S (se punkt 5.4 i dette afsnit) og de til kapitalcenteret knyttede reservefondsmidler m.v. Passiverne i kapitalcenter D består af obligationsejernes krav i henhold til samtlige de i kapitalcenteret udstedte realkreditobligationer og seriereservefonden. Herudover kan kapitalcenter D bestå af ikke-balanceførte poster, som f.eks. finansielle instrumenter. Indtægterne i kapitalcenter D består af rente og lignende af pantebreve, stiftelsesprovision, bidrag, gebyr og lignende indtægter samt afkast af de øvrige aktiver i kapitalcenter D og ikke-balanceførte poster. Udgifterne i kapitalcenter D består af rente af realkreditobligationer, udgifter til administration og lignende, tab og nedskrivninger på aktiverne i kapitalcenter D, ikke-balanceførte poster samt skat af kapitalcenterets resultat. Nykredit og kapitalcenter D hæfter for forpligtelser ifølge realkreditobligationerne i overensstemmelse med reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Midler i seriereservefond D i form af værdipapirer og pengeinstitutindskud placeres på særskilte konti, som tilhører kapitalcenter D. Det i lov om finansiel virksomhed 124 opstillede krav til basiskapital finder for realkreditinstitutters vedkommende anvendelse i forhold til de enkelte serier med seriereservefonde og i forhold til instituttet i øvrigt. Seriereservefond D skal således til enhver tid opfylde det lovbestemte krav til basiskapital, som siden åbning af kapitalcenter D har udgjort 8 % af de risikovægtede aktiver i kapitalcenteret. Nykredit kan overføre midler fra seriereservefond D til instituttet i øvrigt, hvis seriereservefonden er større end det lovbestemte krav til ansvarlig kapital. 4

7 Der skal ske overførsel af midler til seriereservefond D fra instituttet i øvrigt, hvis det er nødvendigt for at opfylde det lovbestemte krav til størrelsen af basiskapitalen, medmindre en sådan overførsel medfører, at instituttet i øvrigt ikke længere vil kunne opfylde solvenskravet. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. giver i kapitel 4 en fortrinsret for obligationsejerne ved konkurs. Fortrinsretten indebærer, at ejerne af de i kapitalcenter D udstedte realkreditobligationer har separatistret til dækning af følgende krav af midlerne i kapitalcenter D, som består i de i kapitalcenter D udstedte pantebreve og midlerne i seriereservefond D: betaling af krav i henhold til de udstedte realkreditobligationer krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter på de nævnte fordringer. Overskydende midler indgår herefter i konkursmassen, jf. konkurslovens 32. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. giver i 31 obligationsejerne en fortrinsret til fyldestgørelse af konkursmassen af krav i henhold til de udstedte realkreditobligationer og krav på de fra konkursdekretets afsigelse påløbne renter. Obligationsejernes har krav på fyldestgørelse af konkursmassen forud for simple kreditorer. Afsigelse af et konkursdekret over et realkreditinstitut kan ikke af obligationsejerne gøres gældende som årsag til førtidig indfrielse af betalingsforpligtelser og fratager ikke realkreditinstituttets låntagere disses ret til at foretage hel eller delvis indfrielse af realkreditlån i overensstemmelse med de for lånet særligt gældende indfrielsesvilkår. Et konkursbo har ikke ret til at erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra obligationsejerne på et tidligere tidspunkt, end realkreditinstituttet var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen. Konkursboet kan heller ikke opsige låneaftaler sikret ved tinglyst pantebrev i fast ejendom i videre omfang, end det tilkom realkreditinstituttet. Konkursboet kan ikke ændre bidrag og lignende. I tilfælde af betalingsstandsning skal realkreditinstituttet i videst muligt omfang fortsat opfylde sine betalingsforpligtelser overfor obligationsejerne ved forfaldstid, medmindre det beskikkede tilsyn bestemmer andet. I tilfælde af konkurs skal kurator i videst muligt omfang fortsætte eller genoptage honoreringen af realkreditinstituttets forpligtelser i form af renter og afdrag over for obligationsejerne, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 32. Modregning i henhold til konkurslovens 42 kan ikke finde sted til opfyldelse af en fordring, som tilkom realkreditinstituttet. 5.4 Fælles finansiering Finanstilsynet kan i medfør af 20, stk. 3 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. tillade, at der i koncernforhold kan udstedes realkreditobligationer og andre værdipapirer i et realkreditinstitut til finansiering af realkreditlån i et andet realkreditinstitut. Finanstilsynet har den 21. marts 2005 givet tilladelse til, at Nykredit udsteder realkreditobligationer til finansiering af realkreditlån i Nykredits datterselskab Totalkredit A/S (i dette prospekt refereret til som: Totalkredit ). Finanstilsynet lagde ved tilladelsen vægt på, at obligationsindehaverne opnår tilnærmelsesvis samme sikkerhed, som den sikkerhed, de ville have opnået, hvis udlånet kun var foretaget i det udstedende institut. Obligationsudstedelsen i Nykredits kapitalcenter D kan anvendes til finansiering af realkreditudlån i både Nykredit (Nykredits kapitalcenter D) og Totalkredit (Totalkredits kapitalcenter D). Vilkårene for kapitalcenter D i Totalkredit er i nøje overensstemmelse med vilkårene i kapitalcenter D i Nykredit. 5

8 Til regulering af forholdet mellem de to kapitalcentre er der udstedt et rammeværdipapir, som samtidig er det eneste værdipapir, der er udstedt i kapitalcenter D i Totalkredit. Rammeværdipapiret er et værdipapir som omtalt i 1, stk. 1, 1. punktum i lov om realkreditlån og realkreditobligationer med de rettigheder, der er knyttet hertil, jf. samme lovs kapitel 4, hæftelsesforhold m.v. Rammeværdipapiret har samme rettigheder herunder i konkurs som en realkreditobligation. Aktiverne i Totalkredits kapitalcenter D i form af pantebreve og reservefondsmidler er alene til rådighed for Nykredit som kreditor, idet kapitalcenteret ikke kan hæfte for andre forpligtelser bortset fra, at kapitalcenteret efter de almindeligt gældende regler skal bidrage til betaling af Totalkredits udgifter til administration og lignende. Der er dog mulighed for at optage hybrid kernekapital eller ansvarlig lånekapital med henblik på at supplere reservefondsmidlerne. En sådan kapital er imidlertid efterstillet Nykredits krav i.h.t. rammeværdipapiret. Betalingerne fra Totalkredit, som skal videreføres til obligationsejerne i Nykredit, vil ske med mindst samme sikkerhed, som hvis de tilsvarende betalinger kom direkte fra låntagerne i henhold til realkreditlån i Nykredit. Vilkårene for kapitalcenter D i Totalkredit er godkendt af bestyrelsen i Totalkredit den 23. februar Bestyrelsen for Nykredit kan træffe beslutning om at ansøge om Finanstilsynets tilladelse til at udstede realkreditobligationer til finansiering af realkreditlån i andre koncernforbundne realkreditinstitutter. Udstedelse af obligationer til finansiering af realkreditlån i andre koncernforbundne realkreditinstitutter forudsætter en godkendt ændring til prospektets tekst. 6. BALANCEPRINCIP Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og den i medfør heraf udstedte obligationsbekendtgørelse stiller krav om, at realkreditinstitutter skal overholde et i bekendtgørelsen defineret balanceprincip. Obligationsbekendtgørelsen fastsætter grænser for, hvor store forskelle der må være mellem på den ene side indbetalingerne fra låntagerne (rente og afdrag), finansielle instrumenter og overskydende midler i henhold til obligationsbekendtgørelsens 2, stk. 2 og på den anden side udbetalingerne til ejerne af de udstedte realkreditobligationer (rente og afdrag), andre værdipapirer og finansielle instrumenter. Endvidere sætter bekendtgørelsen grænser for den renterisiko, der følger af sådanne ubalancer. Bekendtgørelsen indeholder desuden en række andre bestemmelser om grænser for finansielle risici. Balanceprincippet finder anvendelse på de enkelte kapitalcentre. Balanceprincippet består af to hovedpunkter: 1. Realkreditudlån skal finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer. 2. Provenuet af de udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer skal anvendes til udlån mod registreret pant i fast ejendom. Der er imidlertid en række tekniske forhold som midlertidigt kan medføre afvigelser fra de overordnede principper: I forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån, udbetaling af nye lån og omlægning eller indfrielse af eksisterende lån vil der cirkulere realkreditobligationer, for hvilke Nykredit endnu ikke har pant i fast ejendom (udbetalinger og refinansiering) eller afventer indfrielse af cirkulerende obligationer (omlægning og indfrielse). Denne midlertidige overskydende obligationsudstedelse har sik- 6

9 kerhed i sikre likvide værdipapirer, indlån i eller garantier fra pengeinstitutter i zone A lande som defineret i obligationsbekendtgørelsens 2, stk. 2. Det er tilladt, at op til 2 % af de udstedte realkreditobligationer ved indfrielse af udlån i stedet kan have sikkerhed i andre særligt sikre aktiver som f.eks. stats- eller realkreditobligationer. De til indfrielsen anvendte obligationer skal have tilnærmelsesvis samme betalingsrække som de udlån, der indfries. Et realkreditinstituts renterisiko som følge af ubalancer mellem på den ene side betalingsrækkerne på de ydede lån, finansielle instrumenter og overskydende midler og på den anden side betalingsrækkerne på de udstedte realkreditobligationer, andre værdipapirer og finansielle instrumenter må ikke overstige et beløb svarende til 1 % af basiskapitalen. Renterisikoen opgøres for hver valuta som det største fald i nutidsværdien af betalingsforskellene opgjort på 6 forskellige måder i henhold til obligationsbekendtgørelsens 11, stk. 2. Renterisikoen for hver valuta adderes og der er ikke adgang til modregning mellem renterisici i de forskellige valutaer. Fremtidige likviditetsunderskud som følge af, at udbetalingerne overstiger indbetalingerne, er tilladte, men begrænsede til en andel af instituttets basiskapital. Grænsen for, hvor store fremtidige likviditetsunderskud, der må opstå i et realkreditinstitut, afhænger af, hvor langt ude i fremtiden, det beregnede underskud ligger. Eksempelvis må det akkumulerede underskud ikke overstige 25 % af instituttets basiskapital, hvis det forfalder mindre end 3 år fra opgørelsestidspunktet. Et realkreditinstituts valutarisiko må ikke overstige et beløb svarende til 0,1 % af instituttets basiskapital. Risikoen beregnes ved anvendelse af valutakursindikator 2, der er et mål for maksimalt tab med 99 % sandsynlighed indenfor 10 dage. Nettopositioner i valutaer, der ikke indgår i valutaindikator 2, må for hver enkelt valuta ikke overskride 5 mio. DKK. Et realkreditinstitut må ikke yde indekslån på grundlag af udstedelse af nominelle realkreditobligationer og andre nominelle værdipapirer, eller omvendt, eller indekslån på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer, der indekseres med et andet indeks end det, der anvendes for det ydede lån. Kravet kan fraviges ved fuld afdækning af forskelle mellem betalingsrækker gennem anvendelse af finansielle instrumenter. Et realkreditinstitut må ikke yde konverterbare lån på grundlag af udstedelse af inkonverterbare realkreditobligationer eller andre værdipapirer. Kravet kan ikke fraviges gennem anvendelse af finansielle instrumenter. Optioner og tilsvarende afledte instrumenter med asymmetrisk afkast, der indgår i opgørelsen af fremtidige betalingsforskelle inden for balanceprincippet, må maksimalt have en løbetid på 4 år fra det tidspunkt, hvor aftalen indgås med låntager. Trods de tilladte risikorammer i balanceprincippet har Nykredit i praksis indrettet sin realkreditudlånsvirksomhed på en sådan måde, at instituttet ikke påtager sig væsentlige finansielle risici vedrørende udlån og finansiering af udlånet. Nykredits rente- og likviditetsrisiko i forbindelse med udlån: (I procent af basiskapital) Ultimo 2003 Ultimo 2004 Likviditetsunderskud 0,01 % 0% Renterisiko 0,04% 0,03% 7

10 Det skal bemærkes, at balanceprincippet regulerer den faktiske udstedelse af realkreditobligationer og andre værdipapirer. Den faktiske obligationsudstedelse fremgår ikke direkte af hovedtallene i års- og perioderapporter aflagt efter IFRS. Det skyldes, at passivposten udstedte obligationer efter IAS 39 skal reduceres med Nykredits eventuelle beholdninger af egne udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer. Tilsvarende vil placering af midler i sikre likvide værdipapirer i henhold til obligationsbekendtgørelsen ikke direkte fremgå af aktiverne. Det skyldes, at eventuelle beholdninger af egne udstedte realkreditobligationer og andre værdipapirer efter IFRS skal elimineres i passivposten udstedte obligationer. 7. RISICI I ØVRIGT Ansvaret for at afgrænse og overvåge koncernens risici ligger hos Nykredits bestyrelse, som fastsætter de overordnede politikker og instrukser, herunder grænserne for eksponeringernes størrelser. Risikoeksponeringer og aktiviteter rapporteres løbende til bestyrelsen. 8. MARKEDSRISIKO Markedsværdien af de udbudte realkreditobligationer kan ændre sig i takt med ændringer i udbud og efterspørgsel. 8

11 III. Oplysninger om Nykredit 1. ANSVARLIGE 1.1. Nærværende prospekt er udarbejdet af Nykredit Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. 2. NYKREDITS REVISORER 2.1. Nykredits revisorer indtil udgangen af regnskabsåret 2004: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1780 København V PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Efter aflæggelse af årsrapport for 2004 er PricewaterhouseCoopers fratrådt, hvorefter Nykredits revisor er: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1780 København V 2.2. Nykredit skiftede ikke revisor i regnskabsårene 2003 og UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER 3.1. Der henvises til de senest reviderede og offentliggjorte årsrapporter for 2003 og 2004 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen, som er tilgængelig på Nykredits internetside Der henvises til de senest udarbejdede og offentliggjorte halvårs- og kvartalsrapporter for 2003, 2004 og 2005 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen. Kvartals- og halvårsrapporterne bliver ikke revideret. Perioderapporterne er tilgængelige på Nykredits internetside 4. RISIKOFAKTORER Der henvises til afsnittet Risikofaktorer tidligere i prospektet. 5. OPLYSNINGER OM NYKREDIT 5.1. Nykredits historie og udvikling Nykredits registrerede selskabsnavn er Nykredit Realkredit A/S Nykredits binavne er: Realkreditaktieselskabet Nykredit (Nykredit Realkredit A/S) IRF Industrifinansiering A/S (Nykredit Realkredit A/S) IRF Industrikredit A/S (Nykredit Realkredit A/S) Industrikredit A/S (Nykredit Realkredit A/S) IRF Erhvervsfinansiering A/S (Nykredit Realkredit A/S) Nykredit Industri A/S (Nykredit Realkredit A/S) Nykredit A/S (Nykredit Realkredit A/S) 9

12 Nykredits registrerede hjemsted er Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 København V Nykredits registreringsnummer i CVR-registeret er Fra 1851 og frem etableredes en lang række kreditforeninger og hypotekforeninger i Danmark, hvoraf 16 fusionerede til henholdsvis Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening i Nykredit blev etableret i 1985 ved en fusion mellem Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening. Nykredit blev omdannet til aktieselskab i 1991 (aktieselskabet blev stiftet den 16. januar 1989) Nykredit er organiseret og indregistreret som et dansk aktieselskab. Reglerne om danske aktieselskaber findes i lov om aktieselskaber. Nykredits hovedkontor og registrerede domicil er: Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 København V, telefonnummer (+45) I sin egenskab af dansk finansiel virksomhed er Nykredit underlagt lov om finansiel virksomhed. I sin egenskab af dansk realkreditinstitut er Nykredit underlagt reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v Der er ikke indtrådt begivenheder siden offentliggørelsen af seneste kvartals-, halvårs- og årsrapport, der har væsentlig betydning for bedømmelsen af Nykredits solvens Investeringer Der er ikke foretaget væsentlige investeringer siden datoen for den af Nykredit offentliggjorte årsrapport for Nykredit har ikke forpligtet sig til at foretage væsentlige investeringer i fremtiden Dette punkt er udeladt, da Nykredit ikke har påtaget sig forpligtelser under punkt FORRETNINGSOVERSIGT 6.1. Hovedvirksomhed Nykredit driver realkreditvirksomhed som defineret i lov om finansiel virksomhed 8. Nykredit yder realkreditlån til privatkunder, erhvervskunder og landbrugskunder. Nykredit yder alle typer af realkreditlån. Nykredits produktudbud og finansieringen af de ydede realkreditlån skal til enhver tid overholde lov om realkreditlån og realkreditobligationer. Nykredit udvikler løbende virksomhedens produkter indenfor lovgivningens rammer. For en nærmere gennemgang af de lovbestemte grænser for Nykredits virksomhed og produkter henvises til afsnittet Risikofaktorer tidligere i prospektet Nykredits virksomhed og produkter skal ligge indenfor rammerne af de i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. fastsatte rammer. Nykredit har derfor ikke væsentligt nyt at bemærke i relation til produkter og virksomhedsområde Væsentligste markeder Nykredits primære marked er det danske marked for realkreditudlån. Nykredit yder lån til privat-, erhvervs- og landbrugskunder. 10

13 6.3 Prospektet indeholder ikke udtalelser om Nykredits konkurrencesituation. 7. ORGANISATIONSSTRUKTUR 7.1 Nykredit er 100 % ejet af Nykredit Holding A/S. Foreningen Nykredit er den største aktionær i Nykredit Holding A/S. Nykredit Holding koncernens forretningsmæssige aktiviteter er placeret i Nykredit og Nykredits datterselskaber. Nykredit driver realkreditvirksomhed. Nykredit driver med tilladelse fra Finanstilsynet tillige virksomhed som værdipapirhandler for så vidt angår realkreditobligationer og heraf afledte instrumenter. Nykredits datterselskab Totalkredit driver realkreditvirksomhed. Nykredit driver anden finansiel virksomhed gennem datterselskaberne Nykredit Bank A/S (m. datterselskaber), Nykredit Forsikring A/S og gennem det polsk domicilerede datterselskab Nykredit Bank Hipoteczny S.A. Nykredit Bank Hipoteczny S.A. er på tidspunktet for godkendelsen af dette prospekt under omdannelse til en filial af Nykredit. Nykredit driver virksomhed, som er accessorisk til realkreditvirksomhed i datterselskaberne Nykredit Mægler A/S. Alle Nykredits datterselskaber er 100 % ejede bortset fra Totalkredit, hvor Nykredit har en ejerandel på 74,1 %. Nykredit har option på køb af de resterende 25,9 % af aktierne i Totalkredit pr. 1. oktober Der henvises i øvrigt til koncerndiagrammet i den senest offentliggjorte årsrapport for 2004 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen. 7.2 Nykredits forretning er ikke betinget af andre enheder i koncernen. 8. TRENDOPLYSNINGER 8.1 Nykredit erklærer, at der ikke er sket en forværring i selskabets fremtidsudsigter siden datoen for de senest offentliggjorte rapporter. 8.2 Der foreligger ikke kendte tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på Nykredits fremtidsudsigter for det igangværende regnskabsår. 9. RESULTATFORVENTNINGER ELLER PROGNOSER 9.1 Der er ikke indarbejdet en selvstændig resultatprognose i dette prospekt. 9.2 Se punkt Se punkt BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER 10.1 Bestyrelse Steen E. Christensen, advokat, formand Formand for bestyrelsen i A/S Motortramp, CIBER Danmark A/S og Persolit Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen i Norgren A/S. 11

14 Bestyrelsesmedlem i Danish Nitrogen Import A/S, Ny-Nitrogen A/S, Paludans Planteskole A/S, Persolit Entreprenørfirma A/S og Rosendal Gods A/S. Hans Bang-Hansen, gårdejer, næstformand Bestyrelsesmedlem i Horsens Folkeblad A/S. K. E. Borup, direktør, næstformand Formand for bestyrelsen i Bagger Sørensen & Co A/S, H+H International A/S, Mekoprint A/S, Nordjyske Holding A/S samt 2 datterselskaber, Sanistål A/S, Aalborg Stiftstidende A/S og AaSF Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen i Fertin Pharma A/S og Gumlink A/S. Bestyrelsesmedlem i Hydrema Holding ApS, Hydrema Ejendomme A/S, Skagerak Holding A/S samt 3 datterselskaber, Skagerak 2000 A/S og Vendsyssel Tidende A/S. Kristian Bengaard, seniorkonsulent Michael Demsitz, direktør John Finderup, advokat Anette R. Fischer, sekretær Jørgen S. Iversen, fabrikant Direktør i Elbina Ejendomsselskab A/S, Elbina Holding A/S og JTS Profil A/S. Formand for bestyrelsen i Elbina Holding A/S og JTS Profil A/S. Allan Kristiansen, kontorchef Henrik Laustsen, boligkonsulent Ole Maltesen, forretningsfører Susanne Møller Nielsen, boligrådgiver Nina Smith, professor Bestyrelsesmedlem i Niras Gruppen A/S, PFA Holding A/S og PFA Pensionsforsikringsaktieselskab. Jens Erik Udsen, direktør Direktør i Nesdu A/S. Bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S, Nesdu A/S og RENHOLD A/S. Leif Vinther, personaleforeningsformand Direktion Mogens Munk Rasmussen, koncernchef Formand for bestyrelsen i Totalkredit A/S og Danmarks Radio. Peter Engberg Jensen, koncerndirektør Bestyrelsesmedlem i JN Data A/S, Totalkredit A/S og Værdipapircentralen A/S. 12

15 Karsten Knudsen, koncerndirektør Per Ladegaard, koncerndirektør Formand for bestyrelsen i Realkreditnettet A/S og JN Data A/S. Henning Kruse Petersen, koncerndirektør Bestyrelsesmedlem i Capitalis A/S, Erhvervsinvest Management A/S, Sund & Bælt Holding A/S og dets 3 datterselskaber. Niels Tørslev, koncerndirektør Direktør i Totalkredit A/S. Bestyrelsesmedlem i Dansk Pantebrevsbørs A/S. Tilsynsorganer Nykredit har ikke etableret tilsynsorganer Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer - interessekonflikter Der eksisterer ingen potentielle interessekonflikter mellem de under 10.1 nævnte personers poster i Nykredit og deres øvrige aktiviteter, som ikke udføres hos Nykredit. 11. BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS 11.1 Nykredit har ikke nedsat et revisionsudvalg Der findes ikke en dansk ordning, der formulerer særlige krav til god virksomhedsledelse for ikkebørsnoterede virksomheder. STØRRE AKTIONÆRER 12.1 Nykredits moderselskab Nykredit Holding A/S er eneaktionær i Nykredit. Der henvises i øvrigt til punkt 7 (organisationsstruktur) i dette afsnit. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., lov om aktieselskaber samt lov om finansiel virksomhed opstiller tilsammen regler til imødegåelse af en hovedaktionærs misbrug af sin dominerende stilling. Nykredit har ikke iværksat særlige foranstaltninger med henblik på at forhindre Nykredit Holding A/S i at misbruge sin kontrol med Nykredit Nykredit har ikke kendskab til aftaler, som kan medføre, at andre overtager kontrollen med Nykredit. 13. OPLYSNINGER OM NYKREDITS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RE- SULTATER 13.1 Historiske regnskabsoplysninger Der henvises til de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for 2003 og 2004 for Nykredit og Nykredit Realkredit koncernen. Årsrapporterne revideres og godkendes hvert år i februar. Nykredits reviderede og godkendte årsrapporter er tilgængelige på Nykredits internetside Regnskaber Se punkt

16 13.3. Revision af historiske regnskabsoplysninger Nykredit erklærer, at selskabets årsrapporter bliver revideret og henviser til revisionspåtegningen fra både intern og ekstern revision i den senest offentliggjorte årsrapport, se punkt Dette prospekt henviser ikke til andre reviderede oplysninger end årsrapporten For historiske regnskabsoplysninger henvises udelukkende til Nykredits offentliggjorte årsrapporter, der er offentligt tilgængelige på Nykredits internetside De seneste regnskabsoplysningers alder Da Nykredit årligt i februar offentliggør en revideret årsrapport, vil de senest reviderede regnskabsoplysninger på intet tidspunkt være ældre end 14 måneder Midlertidige oplysninger og andre regnskabsoplysninger Nykredit udarbejder og offentliggør kvartals- og halvårsrapporter. Kvartals- og halvårsrapporter bliver ikke revideret og er offentligt tilgængelige på Nykredits internetside Dette prospekt er ikke dateret mere end ni måneder efter udgangen af det senest reviderede regnskabsår, Rets- og voldgiftssager Nykredit har en verserende skatteretssag, idet skattevæsenet har afgjort, at Nykredit siden 1999 har været næringsskattepligtig af avancer ved afståelse af aktier. Nykredit er uenig heri og har påklaget afgørelsen til Landsskatteretten. Såfremt sagen på alle punkter går Nykredit imod, kan der påregnes en meromkostning i forhold til den omkostningsførte skat i størrelsesordenen DKK 259 mio. (opgjort pr. 31/3 2005). Industriens Realkreditfond har som aktionær i Nykredit Holding A/S (Nykredit Holding) sagsøgt Foreningen Nykredit og Nykredit Holding samt bestyrelsesmedlemmer i Nykredit Holding. Fonden har i stævningen nedlagt påstand om, at en generalforsamlingsbeslutning i Nykredit Holding om, at der ikke udbetales aktieudbytte for 2004 til aktionærerne, er ugyldig, og påstand om, at Foreningen Nykredit skal indløse Industriens Realkreditfonds aktiebeholdning (6,89% ejerandel) i Nykredit Holding A/S. Nykredit vil nedlægge påstand om frifindelse. Nykredit forventer at få medhold i en sådan frifindelsespåstand Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling Der er ikke indtruffet væsentlige ændringer i Nykredits finansielle stilling og resultater siden offentliggørelsen af seneste års-, kvartals-, eller halvårsrapport. 14. YDERLIGERE OPLYSNINGER Aktiekapital Nykredits aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr. 100 og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne lyder på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der udstedes ikke aktiebreve. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren og er ikke omsætningspapirer. Aktierne er ikke opdelt i klasser Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Nykredit er registreret i CVR-registeret med registreringsnummer og optaget i registeret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det fremgår af 3, stk. 2 i Nykredits vedtægter, at Selskabets formål er, i fortsættelse af Nykredit den nye danske kreditforenings og IFR Industrifinansiering A/S hidtidige virksomhed direkte eller indirekte gennem datterselskaber at drive realkreditvirksomhed, det vil sige yde lån mod pant i fast ejendom, herunder industri- og håndværksejendomme på grundlag af udstedelse 14

17 af realkreditobligationer og andre værdipapirer. Selskabets formål er endvidere at drive virksomhed, der er accessorisk knyttet til realkreditvirksomhed, og i datterselskabsform at drive pengeinstitutvirksomhed samt forsikringsvirksomhed til blandt andet videreførelse af den af Østifterne Forsikring gs hidtil drevne virksomhed. 15. VÆSENTLIGE KONTRAKTER Nykredit har ikke udenfor rammerne af sit normale virksomhedsområde indgået væsentlige kontrakter, der pålægger et medlem af Nykredit Holding koncernen forpligtelser eller rettigheder, som påvirker Nykredits evne til at overholde sine forpligtelser overfor obligationsejerne. 16. OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER 16.1 Prospektet indeholder ikke udtalelser eller rapporter fra eksterne eksperter Prospektet indeholder ikke oplysninger fra tredjemand. 17. DOKUMENTATIONSMATERIALE Nykredit erklærer, at selskabets vedtægter og historiske regnskabsoplysninger er offentligt tilgængelige i prospektets gyldighedsperiode. Nykredits vedtægter er tilgængelige ved henvendelse til Nykredits hovedsæde Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 København V. De historiske regnskabsoplysninger er tilgængelige på Nykredits internetside 15

18 IV. Obligationsoplysninger 1. ANSVARLIGE 1.1 Se pkt i afsnittet Oplysninger om Nykredit. 1.2 Se pkt i afsnittet Oplysninger om Nykredit. 2. RISIKOFAKTORER 2.1 Vedrørende markedsrisikoen på de udstedte realkreditobligationer, se punkt 8 i afsnittet Risikofaktorer. 3. NØGLEOPLYSNINGER 3.1 Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/tilbuddet Nykredit har ikke noget at bemærke under dette punkt. 3.2 Årsag til udbydelsen og anvendelse af provenuet Finansiering af udlån mod pant i fast ejendom, der ydes af Nykredit eller af et realkreditinstitut, som er et datterselskab til Nykredit, se punkt 5.4 i afsnittet Risikofaktorer. 4. OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NOTERING 4.1 Nykredit udsteder under dette prospekt realkreditobligationer i Nykredits kapitalcenter D. For en nærmere beskrivelse af de udbudte realkreditobligationer og fondskoder henvises til de endelige vilkår. 4.2 Udstedelse af realkreditobligationer er reguleret af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. For en nærmere gennemgang af de lovbestemte rammer henvises til punkt 5 i afsnittet Risikofaktorer. 4.3 Oplysninger om notering, omsættelighed og registrering fremgår af de endelige vilkår. 4.4 Den anvendte valuta fremgår af de endelige vilkår. 4.5 Obligationsejerne nyder en lovbestemt konkursretlig fortrinsstilling. For en nærmere beskrivelse af den konkursretlige fortrinsstilling, se punkt 5.3 i afsnittet: Risikofaktorer. Se endvidere angivelsen af hæftelsesgrundlag i de endelige vilkår. 4.6 Beskrivelsen af obligationsejernes rettigheder, herunder begrænsninger heri, fremgår af de endelige vilkår. 4.7 Den nominelle rente og bestemmelserne for rentebetaling fremgår af de endelige vilkår. 4.8 Forfaldsdato samt nærmere bestemmelser for lånets afvikling, vilkår for ordinær og førtidig indfrielse fremgår af de endelige vilkår. 4.9 Den effektive rente på de af prospektet omfattede realkreditobligationer afhænger af kuponrenten, løbetiden, samt købs- og salgskurser i forbindelse med handel med realkreditobligationerne. For konverterbare realkreditobligationer afhænger den effektive rente endvidere af udtrækninger i realkreditobligationernes løbetid Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne Udstedelse af realkreditobligationer under dette prospekt sker i henhold til den i de endelige vilkår indeholdte bemyndigelse Realkreditobligationernes forventede udstedelsesperiode (åbningsperioden for de enkelte fondskoder) fremgår af de endelige vilkår. 16

19 4.13 Realkreditobligationernes omsættelighed fremgår af de endelige vilkår Oplysninger om skat fremgår af de endelige vilkår. 5. VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUDDET 5.1 Udbudsstatistik, forventet tidsplan og nødvendige foranstaltninger ved benyttelse af tilbuddet De betingelser, som realkreditobligationerne udstedes på, fremgår af de endelige vilkår Den cirkulerende mængde realkreditobligationer udstedt under prospektet varierer i takt med Nykredits realkreditudlån, se punkt 6 i afsnittet Risikofaktorer. Den cirkulerende mængde oplyses løbende på Københavns Fondsbørs internetside og i Københavns Fondsbørs kursliste Åbningsperioden for de enkelte fondskoder fremgår af de endelige vilkår Nykredit har ikke fastsat begrænsninger for den enkelte investors antal af tegninger Det mindste beløb, der kan investeres, er lig realkreditobligationens stykstørrelse. Stykstørrelsen er 0,01 enheder af den pågældende valuta, f.eks. 0,01 DKK eller 0,01 EUR. Det største beløb, der kan investeres, er lig den cirkulerende mængde realkreditobligationer Metode og tidsfrist for betaling og levering af realkreditobligationerne kan aftales mellem Nykredit og køberen af realkreditobligationerne Handler med de af prospektet omfattede realkreditobligationer indberettes til Københavns Fondsbørs i overensstemmelse med Fondsbørsens indberetningsregler. Priser og cirkulerende mængder kan løbende ses på Københavns Fondsbørs hjemmeside, og i Københavns Fondsbørs kursliste Der er ingen tegningsrettigheder knyttet til realkreditobligationerne. 5.2 Fordelingsplan og tildeling Ingen investorer har fortrinsret til køb af realkreditobligationerne i forbindelse med den daglige udstedelse og ved blokemission. På auktioner, der afholdes over Københavns Fondsbørs systemer i forbindelse med refinansiering af lån, kan kun medlemmer af Københavns Fondsbørs deltage. Andre investorer kan deltage ved afgivelse af bud gennem et medlem af Københavns Fondsbørs Ved almindelig udstedelse og blokemission sælges realkreditobligationerne løbende i obligationsmarkedet. I forbindelse med auktioner via Københavns Fondsbørs auktionssystem tildeles realkreditobligationerne efter principperne i Norex Member rules. Realkreditobligationerne tildeles efter en af Københavns Fondsbørs og realkreditinstitutterne fastsat periode. 5.3 Kursfastsættelse Kurserne fastsættes på markedsvilkår på baggrund af bud/udbud. 5.4 Placering og garanti Som udsteder af realkreditobligationerne er Nykredit ansvarlig for samordning af den samlede emission Nykredit har ikke indgået aftale med betalingsformidlere og depositarer. 17

20 5.4.3 Nykredit har ikke indgået garantiaftale eller aftale, hvorved tredjemand forpligter sig til at placere realkreditobligationerne Se AFTALER OM OPTAGELSE TIL OMSÆTNING OG HANDEL 6.1. Oplysning om realkreditobligationernes notering på regulerede markeder fremgår af de endelige vilkår De af Nykredit udstedte realkreditobligationer er ikke noteret på andre regulerede eller lignende markeder end hvad der fremgår af de endelige vilkår Der er etableret en aftale om prisstillelse af danske realkreditobligationer mellem Nykredit og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, der forpligter Nykredit Bank A/S til at stille bud- og udbudspriser i et antal realkreditobligationer til et aftalt maksimalt spread på Københavns Fondsbørs. Vilkårene for denne aftale er fortrolig. 7. YDERLIGERE OPLYSNINGER 7.1. Nykredit har ikke gjort brug af rådgivere ved udarbejdelsen af disse værdipapiroplysninger Nykredits revisorer har udelukkende revideret årsrapporterne, hvortil prospektet henviser Værdipapiroplysningerne indeholder ikke udtalelser eller rapporter fra eksperter De i værdipapiroplysningerne indeholdte oplysninger stammer ikke fra tredjemand. 7.5 Realkreditobligationer omfattet af dette prospekt er ratet Aaa hos kreditvurderingsbureauet Moody s Investors Service, Inc. som realkreditobligationer udstedt i Nykredits kapitalcenter D. Ratingen er offentlig tilgængelig på Nykredits internetside 18

21 V. Underskrift på vegne af Nykredits ledelse København d. 29/ Dette prospekt (herunder de i prospektet indeholdte erklæringer) underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse: Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Per Ladegaard Koncerndirektør 19

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Det bemærkes særskilt, at tillæggene som noget nyt føjer et afsnit om pari-reglen.

Det bemærkes særskilt, at tillæggene som noget nyt føjer et afsnit om pari-reglen. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 9. februar 2006 Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

Til NASDAQ OMX København A/S. 7. februar 2007. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København A/S. 7. februar 2007. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 7. februar 2007 5. februar 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

5. februar 2009 7. februar 2007

5. februar 2009 7. februar 2007 0BTil NASDAQ OMX København A/S 1B offentliggør tillæg til prospekt for 2Bobligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån 3Bog realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 5. februar 2009

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) 18. august 2011 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 2 II. RISIKOFAKTORER... 4 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S

PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I TOTALKREDIT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I. RESUMÉ side 1 II. RISIKOFAKTORER side 2 1. Lovgivningsmæssige rammer side 2 2. Tilsyn side 2 3. Virksomhedsområde side

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Kapitalcenter D 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER... 2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters långivning ved udstedelse af RO er...2 4.1.

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og

Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalecenter E 28. marts 2008 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1

Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ...1 II. RISIKOFAKTORER...2 1. Lovgivningsmæssige rammer...2 2. Tilsyn...2 3. Virksomhedsområde...2 4. Realkreditinstitutters udstedelse af obligationer i medfør af 33 e i

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 7. februar 2007 14. maj 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007

Københavns Fondsbørs. 7. februar 2007. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 7. februar 2007 Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 11. maj 2006

Til Københavns Fondsbørs. 11. maj 2006 Til Københavns Fondsbørs og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekter for udbud af 11. maj 2006 og Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekter for udbud af i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalcenter E 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter

Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november særligt dækkede obligationer i kapitalcenter Til OMX Den Nordiske Børs, København Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer 7. februar 2007 15. november 2007 Nykredit Realkredit A/S åbner d. 16. november

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar februar 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar februar 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 7. februar 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer

Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer Nykredit Realkredit A/S Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I 24. maj 2012 Indholdsfortegnelse I. RESUMÉ... 1 II. RISIKOFAKTORER...3 1. Lovgivningsmæssige rammer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København 14. august 2008 offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 1. marts

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007

Til NASDAQ OMX København A/S. 2. marts februar 2007 Til NASDAQ OMX København A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 2. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Lov nr. 454 af 11. juni 2003 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. marts februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. marts februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nykredit Realkredit A/S offentliggør prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 1. marts

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 05. januar 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10 1 RISIKOFAKTORER VED DE UDBUDTE

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds)

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (med eventuelle senere ændringer) af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller

Læs mere

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 Basisprospektet) Endelige Vilkår af 13. maj 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015

Nasdaq Copenhagen. 06. april 2016. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 06. april 2016 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 21. september 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 21. maj 2014 Side 1

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 8.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) i kapitalcenter E 9.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S.

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 24. oktober 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Opdatering af Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 5. december 2014 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit

Læs mere

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

Nasdaq Copenhagen. 20. marts 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 20. marts 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring Erhvervsudvalget 2006-07 L 199 Bilag 13 Offentligt Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring I medfør af 152 e, stk. 1, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

Endelige Vilkår af 30. september Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r.

Endelige Vilkår af 30. september Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Endelige Vilkår af 30. september 2014 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 17. juni 2014

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Endelige vilkår Serie 20S

Endelige vilkår Serie 20S Endelige vilkår Serie 20S Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S 10-årige konverterbare annuitetsobligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. april 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 17. april 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 17. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 16. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede i forbindelse med ændring

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) DECEMBER 2007 Side 1 af 33 Indholdsfortegnelse Resumé.. 3 Risikofaktorer...... 5 Generelt... 5 Dansk realkreditlovgivning..

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Vedtægter Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Vedtægter Gældende fra 16. juni 2015 Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Navn og formål Selskabets kapital og aktier 1 3 Selskabets navn er Nordea Kredit

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. BASISPROSPEKT FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds, SSB) udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1)

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut 1) LBK nr 851 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0004 Senere ændringer til

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% okt B 2020 RF (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcente

Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcente Basisprospekt for obligationer udstedt i Kapitalcenter T i medfør af 33e i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. udstedt af Realkredit Danmark A/S Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% apr B 2017 IT (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 11. februar 2010 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort 2. april 2014

Læs mere

Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T.

Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Kapitalcenter T Oktober 2011 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174, København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) (Særligt dækkede obligationer) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere