Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. H. Lundbeck A/S"

Transkript

1 Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr (tidligere registreret under reg.nr. A/S ) ---oo0oo---

2 1. Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive virksomhed med forskning og fabrikion af samt handel med lægemidler, kemikalier og lignende, samt efter bestyrelsens skøn drive anden i forbindelse dermed stående virksomhed. Selskabet tilstræber drive sin virksomhed på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig vis. 3. Selskabets kapital og aktier 3.1 Selskabets aktiekapital andrager kr. DKK Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 5 eller multipla heraf. 3.2 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr , der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne. 3.3 Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. 3.4 Ved notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S vil aktierne blive udstedt i papirløs form (som demerialiserede værdipapirer) gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter de herom gældende regler. 4. Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse 4.1 Bestyrelsen er indtil den 25. marts 2020 bemyndiget til ad en eller flere gange forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb indtil kr De nye aktier skal udstedes til markedskurs, og kapitalforhøjelsen skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan bestemme, kapitalforhøjelsen helt eller delvist skal ske på anden måde end ved kontant betaling,

3 herunder som vederlag for selskabets erhvervelse af bestående virksomhed eller andre aktiver. 4.2 Bestyrelsen er indtil den 25. marts 2020 bemyndiget til ad en eller flere gange forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb indtil kr Kapitalforhøjelsen skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen skal fastsætte tegningskursen. Bestyrelsen kan bestemme, kapitalforhøjelsen helt eller delvist skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder som vederlag for selskabets erhvervelse af bestående virksomhed eller andre aktiver. 4.3 Den kapitalforhøjelse, som bestyrelsen måtte bestemme i medfør af pkt. 4.1 og 4.2, kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr Ud over de i pkt omtalte bemyndigelser er bestyrelsen indtil den 29. marts 2017 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad én eller flere gange udstede tegningsoptioner, der giver ret til tegne for indtil nominelt kr aktier i selskabet i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for direktion, ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere i selskabet og/eller dets dterselskaber efter bestyrelsens nærmere beslutning. Tegningsoptionerne skal give ret til tegne aktier i selskabet til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, foruds genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet. 4.5 For nytegnede aktier i henhold til og 4.4 skal i øvrigt gælde, de er omsætningspapirer og udstedes på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen skal gælde samme fortegningsret som for de eksisterende aktier. Vedtægternes bestemmelser om aktier skal i øvrigt finde anvendelse.

4 De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering. 4.6 Bestyrelsen bemyndiges til fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser. 4.7 På ordinært bestyrelsesmøde den 22. april 2008 har bestyrelsen besluttet udstede tegningsoptioner for indtil nominelt kr. i medfør af bemyndigelse, der udløb den 14. april Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner, som bestyrelsen har besluttet på nævnte bestyrelsesmøde, fremgår af vedtægternes bilag På ordinært bestyrelsesmøde den 6. maj 2008 har bestyrelsen besluttet udstede tegningsoptioner for indtil nominelt kr. i medfør af bemyndigelse, der udløb den 21. april Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptioner fremgår af vedtægternes bilag På ordinært bestyrelsesmøde den 21. april 2009 har bestyrelsen besluttet udstede tegningsoptioner for indtil nominelt kr. i medfør af bemyndigelse, der udløb den 21. april Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner, som bestyrelsen har besluttet på nævnte bestyrelsesmøde, fremgår af vedtægternes bilag På ordinært bestyrelsesmøde den 3. marts 2010 har bestyrelsen besluttet udstede tegningsoptioner for indtil nominelt kr. svarende til aktier i medfør af bemyndigelse, der udløb den 21. april 2013, Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner, som bestyrelsen har besluttet på nævnte bestyrelsesmøde, fremgår af vedtægternes bilag På ordinært bestyrelsesmøde den 23. februar 2011 har bestyrelsen besluttet i henhold til beslutning, der udløb den 21. april 2013, udstede tegningsoptioner, som giver ret til tegne for indtil nominelt kr. svarende til aktier på ovennævnte vilkår. Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner, som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde, fremgår af vedtægternes bilag 8.

5 4.12 På ordinært bestyrelsesmøde den 29. marts 2012 har bestyrelsen besluttet i medfør af en bemyndigelse, der udløb den 21. april 2013, udstede tegningsoptioner, som giver ret til tegne for indtil nominelt kr. svarende til aktier. Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner, som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde, fremgår af vedtægternes bilag På ordinært bestyrelsesmøde den 29. marts 2012 har bestyrelsen besluttet i medfør af en bemyndigelse, der udløb den 21. april 2013, udstede tegningsoptioner, som giver ret til tegne for indtil nominelt kr. svarende til aktier. Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner, som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde, fremgår af vedtægternes bilag På ordinært bestyrelsesmøde den 26. marts 2014 har bestyrelsen besluttet, i medfør af bemyndigelse i pkt. 4.4, udstede tegningsoptioner, som giver ret til tegne for indtil nominelt kr. svarende til aktier. Samtidig har bestyrelsen truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkår for udstedelsen af tegningsoptioner, som besluttet på det ordinære bestyrelsesmøde, fremgår af vedtægternes bilag Selskabets ledelse 5.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-6 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Intet medlem kan dog have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne i H. Lundbeck A/S og selskabets dterselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslov. 5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i hans forfald næstformandens, stemme udslagsgivende. 5.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 5.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

6 5.5 Til lede den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 2-6 medlemmer. 5.6 Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, jf. selskabslovens 139. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside. 6. Tegningsregel 6.1 Selskabet tegnes af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af to direktører i forening eller af ét bestyrelsesmedlem og én direktør i forening. 7. Generalforsamlinger 7.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel på selskabets hjemmeside og ved bekendtgørelse indrykket hvis ikke elektronisk indkaldelse anvendes, jf. pkt i et eller flere landsdækkende dagblade efter bestyrelsens bestemmelse, samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har frems begæring herom. Bestyrelsen kan vælge tillige bekendtgøre indkaldelse til generalforsamlinger i udenlandske aviser eller tidsskrifter med internional distribution. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen, dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter Selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5 eller 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget. Endvidere skal indkaldelsen indeholde: 1) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer aktionærerne skal overholde for kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jf. selskabslovens 97, stk. 2, 3) registreringsdoen, jf. SL 84, stk. 1, med tydeliggørelse af dennes virkning for aktionærerne, 4) angivelse af hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag kan fås samt 5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i pkt. 7.4, vil blive gjort tilgængelige. 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Senest otte uger inden afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres doen på selskabets hjemmeside. Enhver aktionær har ret til få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen i så god tid, emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Fremsættes

7 kravet senest seks uger inden afholdelse af generalforsamlingen, anses det som frems i så god tid, emnet kan optages på dagsordenen. Denne frist offentliggøres senest otte uger inden afholdelse af generalforsamlingen på selskabets hjemmeside. 7.3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger efter, skriftlig begæring herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet til selskabets kontor af et så stort antal aktionærer, som repræsenterer 5 % af aktiekapitalen. 7.4 Senest tre uger før enhver generalforsamling offentliggøres følgende oplysninger på selskabets hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på doen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, 4) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt. 8. Dagsorden 8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfte: a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. c) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår. d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. e) Valg af bestyrelse. f) Valg af en eller to stsautoriserede revisorer. g) Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse. h) Eventuelt. 9. Forhandling og afstemning 9.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes result.

8 9.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsention og majoritet. 10. Adgang, fuldmagt og stemmeret 10.1 Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamlinger, når denne senest tre dage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimion har fået udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer med stemmeret efter pkt Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og deret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets bestyrelse skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden og kan ikke gives for længere tid end et år Selskabets generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, såfremt disse mod forevisning af pressekort har løst adgangskort Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse med henblik på notering i ejerbogen Aktionærer med stemmeret efter pkt har mulighed for brevstemme. Blanketter til brug for stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 1 hverdag inden kl før afholdelse af generalforsamlingen Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme. 11. Protokol 11.1 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Protokollen og afstemningsresulter gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

9 12. Udbytte 12.1 Uddeling af selskabets midler som udbytte skal ske på grundlag af det senest på generalforsamlingen godkendte årsrapport Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de for VP SECURITIES A/S gældende regler Udbytte, der ikke er hævet fem år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder selskabet. 13. Revision 13.1 Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte stsautoriserede revisorer. 14. Årsrapport 14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningens regler og skal givet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultet Selskabets årsrapport udarbejdes kun på engelsk. 15. Offentlighed 15.1 Selskabets vedtægter samt seneste godkendte årsrapport er tilgængelige for offentligheden og kopi heraf kan findes på selskabets hjemmeside, 16. Elektronisk kommunikion 16.1 Al kommunikion fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge kommunikere med almindelig brevpost Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister,

10 årsrapporter, fondsbørsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via e- mail. Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, Selskabet er forpligtet til anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar sikre, selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikion fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved til -adresse 16.4 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikion. ---ooooo--- Således som ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 20. april 2010, på bestyrelsesmøde den 23. februar 2011, som følge af kapitalforhøjelse den 16. maj 2011, på bestyrelsesmøde den 29. marts 2012, på selskabets ordinære generalforsamling den 29. marts 2012, som følge af kapitalforhøjelser den 21. maj 2012, den 16. maj 2013, den 20. august 2013, den 19. november 2013 og den 19. februar 2014, af selskabets bestyrelse og selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2014, og som følge af kapitalforhøjelser den 21. maj 2014, den 20. august 2014, den 18. november 2014, den 18. februar 2015, på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2015, og som følge af kapitalforhøjelser den 21. maj 2015 og 1. september Som dirigent: Advok Jørgen Kjergaard Madsen

11 Bilag 4 til vedtægterne for H. Lundbeck A/S Vilkår for udstedelse af tegningsoptioner for indtil nominelt kr., jf. vedtægternes pkt. 4.7: 1. Udstedelse af tegningsoptioner 1.1 Tegningsberettigede og definition af koncern Tegningsberettigede er medlemmerne af H. Lundbeck A/S direktion, et kommende medlem af H. Lundbeck A/S direktion, der ansættes som den administrerende direktør, samt ledende medarbejdere, der er udpeget af direktionen og er ans i H. Lundbeck A/S ( Selskabet ) eller H. Lundbeck A/S dterselskaber, ( Direktørerne ). Nævnte dterselskaber udgør danske og udenlandske selskaber, i hvilke H. Lundbeck A/S direkte eller indirekte ejer minimum 50 % af aktierne, og dterselskaberne benævnes sammen med Selskabet H. Lundbeck A/S koncernen i denne tegningsliste. Det er en betingelse for, et kommende medlem af Selskabets direktion, der ansættes som den administrerende direktør, er tegningsberettiget, denne tiltræder (første arbejdsdag) senest den 1. oktober Antal tegningsoptioner, som de tegningsberettigede kan tegne Bestyrelsen i H. Lundbeck A/S fastsætter for hvert af medlemmerne af H. Lundbeck A/S direktion og for et kommende medlem af H. Lundbeck A/S direktion, der ansættes som den administrerende direktør, det antal tegningsoptioner, som det enkelte direktionsmedlem kan tegne. Bestyrelsen fastsætter et yderligere antal tegningsoptioner, som et af medlemmerne af H. Lundbeck A/S direktion kan tegne, såfremt et af medlemmerne tiltræder som H. Lundbeck A/S administrerende direktør senest den 1. oktober I det følgende omfter Selskabets kommende administrerende direktør et nyt medlem af Selskabets direktion, der tiltræder som den administrerende direktør senest den 1. oktober 2008, jf. 1.1, henholdsvis et medlem af Selskabets direktion, der tiltræder som den administrerende direktør senest den 1. oktober 2008, for så vidt angår det yderligere antal tegningsoptioner, jf. ovenfor.

12 Direktionen i H. Lundbeck A/S fastsætter for hver af de tegningsberettigede, der er udpeget af direktionen, det antal tegningsoptioner, som de enkelte tegningsberettigede kan tegne. 1.3 Der betales intet vederlag for tegningsoptionerne. 1.4 Udstedelsen af tegningsoptionerne berører på ingen måde adgangen til ændre, opsige eller ophæve Direktørens ansættelse. 1.5 Betingelser knyttet til erhvervelse af tegningsoptionerne eller en del heraf Retten til tegne tegningsoptioner i henhold til vilkårene i denne tegningsliste tildeles de tegningsberettigede den 6. maj 2008, jf. dog nedenfor for så vidt angår Selskabets kommende administrerende direktør, idet erhvervelse af tegningsoptionerne eller en del heraf den 6. maj 2011 er betinget af, Direktørens ansættelsesforhold ikke er opsagt eller ophævet i perioden fra og med den 6. maj 2008 til og med den 6. maj 2011, således Direktøren ikke længere er i uopsagt ansættelsesforhold inden for H. Lundbeck A/S koncernen, dog omfter denne betingelse alene opsigelse af ansættelsesforhold henholdsvis ophævelse af ansættelsesforhold, hvor Aktieoptionslovens 5, stk. 1, ikke finder anvendelse. For så vidt angår medlemmerne af Selskabets direktion er erhvervelse af tegningsoptionerne eller en del heraf den 6. maj 2011 endvidere betinget af opnåelse af mål, idet denne betingelse er baseret på H. Lundbeck A/S placering i en sammenligningsgruppe af selskaber med hensyn til samlet afkast til aktionærerne. Regler vedrørende placering, herunder angivelse af de konkrete selskaber, der indgår i sammenligningsgruppen, vil fremgå af tegningslisten. Selskabets kommende administrerende direktør tildeles tilsvarende retten til tegne tegningsoptioner i henhold til vilkårene i denne tegningsliste den samme dag, som denne tiltræder, såfremt denne tiltræder i perioden 6. maj oktober 2008, begge dage inklusive, herunder er dagen for eventuel erhvervelse af tegningsoptionerne eller en del heraf eksempelvis den 1. august 2011, såfremt tildelingsdagen er den 1. august I det følgende omfter tegnede tegningsoptioner og udstedelse af tegningsoptioner tegningsoptioner, uanset om de er erhvervet eller ikke er erhvervet, og tegningsoptioner omfter alene erhvervede tegningsoptioner. 1.6 Tegning af aktier

13 Hver tegningsoption giver ret til tegne 1 (en) aktie i Selskabet af nom. kr. 5. Tegning af aktier sker til en kurs pr. aktie à nominelt kr. 5 svarende til gennemsnittet af H. Lundbeck A/S-aktiens slutkurser på Københavns Fondsbørs, alle handler, i børsdagene i perioden 23. april 29. april 2008, begge dage inklusive, rundet ned til hele antal kroner, dog kan kursen pr. nominelt 1 kr. ikke være lavere end 85 % af H. Lundbeck A/S-aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet, den 6. maj 2008, henholdsvis tildelingstidspunktet for Selskabets kommende administrerende direktør, jf. pkt. 1.5, alle handler, divideret med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal kroner. 2. Udnyttelse af tegningsoptionerne 2.1 a) Tegningsoptionerne kan, jf. dog pkt. b), udnyttes i perioden fra og med den 6. maj 2011 til og med den 5. maj 2016 henholdsvis i tilsvarende periode fra og med erhvervelsesdagen for så vidt angår Selskabets kommende administrerende direktør, jf. pkt. 1.5, ( Udnyttelsesperioden ). Direktørerne kan først udnytte tegningsoptionerne ved Udnyttelsesperiodens begyndelse. b) I Udnyttelsesperioden kan tegningsoptionerne eller en del heraf udnyttes efter Direktørens valg. Udnyttelse kan dog kun ske i Vinduesperioder i henhold til dansk kalender og i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende interne regler i henhold til Værdipapirhandelsloven. Direktøren kan kun udnytte tegningsoptioner i følgende hverdage: - de første 8 hverdage efter dagen for offentliggørelsen af Selskabets meddelelse om årsrapport, - de første 8 hverdage efter dagen for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport, og - de første 8 hverdage efter dagen for offentliggørelsen af en af Selskabets kvartalsrapporter. Såfremt en af de Vinduesperioder, der ligger til grund for ovennævnte udnyttelsesperioder på 8 hverdage, ændres af Selskabet eller ersttes af andre Vinduesperioder i henhold til Selskabets til enhver tid gældende interne regler, kan Direktøren udnytte tegningsoptioner i henhold til beslutning truffet af Selskabet.

14 c) Direktøren kan udnytte tegningsoptionerne eller en del heraf i Udnyttelsesperioden senest 30 dage efter, Direktøren af Selskabet skriftligt er blevet underrettet om en af følgende beslutninger: (i) Ejerskifte i Selskabet, (ii) Beslutning om, Selskabets aktier ikke længere skal være noteret på en Fondsbørs eller, (iii) Beslutning om likvidion af Selskabet. Definitionen af Ejerskifte, jf. ovenfor, omfter overdragelse af aktier i Selskabet, fusion af Selskabet, spaltning af Selskabet og aktivoverdragelse, idet de nævnte ejerskifter vil blive specificeret i tegningslisten. d) Direktøren kan udnytte tegningsoptionerne helt eller delvist. Udnyttelse skal dog ske med minimum 500 tegningsoptioner pr. gang. 3. Procedure ved udnyttelse 3.1 Udnyttelse af tegningsoptionerne skal ske ved, Direktøren på den adresse, hvor Selskabets direktion har sæde, ved telefax eller anbefalet brev giver Selskabets direktion eller en af direktionen udpeget repræsentant meddelelse om udnyttelsen af tegningsoptionerne og tegningen af aktier ved sende en formular, der udarbejdes af Selskabets direktion. Regler vedrørende fremsendelse af formular, betaling af de tegnede aktier samt depotkonto, hvortil de tegnede aktier kan overføres, vil fremgå af tegningslisten. 3.2 Alle udnyttede tegningsoptioner, jf. pkt. 3.1, anses for udnyttet den sidste dag i den valgte udnyttelsesperiode, jf. pkt. 2.1 b) og c). Selskabet skal snarest muligt anmelde den foretagne kapitalforhøjelse. Selskabet skal senest 10 hverdage efter kapitalforhøjelsens registrering overføre de tegnede aktier til Direktørens depot, idet den af Selskabets direktion udarbejdede formular, jf. pkt. 3.1, skal indeholde nærmere bestemmelser herom. Kursudviklingen på de tegnede aktier i perioden fra tidspunktet for udnyttelsen, jf. ovenfor, og frem til tidspunktet for Direktørens første mulighed for disponere over de tegnede aktier er Direktørens risiko. 4. Tegningsoptionernes ophør

15 4.1 Tegningsoptioner, der ikke er udnyttet i Udnyttelsesperioden, ophører samtidig med udløbet af Udnyttelsesperioden. 4.2 Såfremt Direktørens ansættelsesforhold ophører før udløbet af Udnyttelsesperioden, således Direktøren ikke længere er ans i H. Lundbeck A/S koncernen, har Selskabet ret, men ikke pligt, til købe samtlige Direktørens resterende tegningsoptioner. Købesummen beregnes af Selskabets revisor i henhold til Black & Scholes formlen, således prisen pr. tegningsoption udgør prisen på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Selskabets meddelelse om udnyttelse af køberetten skal ske senest 8 dage efter ansættelsesforholdets ophør. Købesummen skal betales senest 14 dage efter ansættelsesforholdets ophør. Direktøren kan ikke udnytte tegningsoptioner, når Direktøren har modtaget ovennævnte meddelelse om udnyttelse af køberetten. 4.3 Såfremt det selskab, i hvilket Direktøren er ans, ophører med udgøre et selskab omftet af H. Lundbeck A/S koncernen, finder pkt. 4.2 tilsvarende anvendelse, idet tidspunktet for nævnte ophør erstter tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. 5. Ændring af antal tegnede tegningsoptioner 5.1 Såfremt det besluttes ændre H. Lundbeck A/S-aktiernes pålydende, skal antallet af tegnede tegningsoptioner, der ikke er udnyttet på tidspunktet for beslutningen, og tegningskursen, jf. pkt. 1.6, justeres, således antal og tegningskurs svarer til antallet og tegningskursen før ændringen. Beregningsregler vedrørende justeringen vil fremgå af tegningslisten. 5.2 Såfremt det besluttes udstede fondsaktier, skal antallet af tegnede tegningsoptioner, der ikke er udnyttet på tidspunktet for beslutningen, og tegningskursen, jf. pkt. 1.6, justeres, således antal og tegningskurs svarer til antallet og tegningskursen før ændringen, dog kan den justerede tegningskurs i intet tilfælde udgøre en kurs, der medfører, kursen pr. nominelt 1 kr. er lavere end 85 % af H. Lundbeck A/S-aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet, den 6. maj 2008, henholdsvis tildelingstidspunktet for så vidt angår Selskabets kommende administrerende direktør, jf. pkt. 1.5, alle handler, divideret med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal kroner. Beregningsregler vedrørende justeringen og eksempel på justering vil fremgå af tegningslisten. 5.3 Såfremt der indtræder en ekstraordinær hændelse, som væsentligt ændrer præmisserne for tildelingen eller ændrer Selskabets aktiviteter og stregier, herunder

16 beslutninger omftet af pkt. 2.1 c), og som ikke er omftet af 5.1, 5.2, 6.1 og 6.2, forbeholder bestyrelsen sig ret til ændre antallet af tegnede tegningsoptioner, der ikke er udnyttet på tidspunktet for den ekstraordinære hændelse. 6. Retsstilling ved fusion, spaltning m.v. 6.1 Direktørens retsstilling ændres ikke i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve, udstedelse af nye tegningsoptioner eller opløsning, herunder fusion eller spaltning, bortset fra de ændringer, der fremgår af pkt. 2.1 c), 5.2 og Såfremt Selskabet forts eksisterer efter spaltning, skal de tegnede tegningsoptioner forblive uændret i Selskabet. Såfremt Selskabet ophører med eksistere som følge af spaltning, skal de tegnede tegningsoptioner overdrages til det selskab, hvori Direktøren ansættes som følge af spaltningen, og vilkårene for de tegnede tegningsoptioner skal ændres i henhold til beslutning truffet af Selskabets bestyrelse. 7. Begrænsninger De tegnede tegningsoptioner er underlagt følgende begrænsninger: 7.1 De tegnede tegningsoptioner kan ikke overdrages af Direktøren, bortset fra overgang ved Direktørens død under ansættelse i H. Lundbeck A/S koncernen den 1. januar 2011 eller senere, idet der bortses fra betingelsen vedrørende Direktørens ansættelsesforhold, dog er det en betingelse for medlemmerne af Selskabets direktion ved dødsdag i perioden 1. januar maj 2011 henholdsvis 1. januar 2011 dagen før erhvervelsesdagen for så vidt angår Selskabets kommende administrerende direktør, betingelsen om opnåelse af mål er opfyldt, jf. pkt Direktørens efterladte ægtefælle hensiddende i uskiftet bo eller Direktørens dødsbo kan udnytte tegningsoptionerne i Udnyttelsesperioden, dog senest 12 måneder efter dødsdagen. Reglerne om udnyttelse, jf. pkt. 3.1 og 3.2, finder tilsvarende anvendelse, idet Direktørens efterladte ægtefælle hensiddende i uskiftet bo/direktørens dødsbo skal udnytte tegningsoptionerne i en udnyttelsesperiode, der følger af pkt. 2.1 b). Tegningsoptioner kan, så længe Direktøren lever, alene udnyttes af Direktøren personligt. 7.2 De tegnede tegningsoptioner må ikke underkastes kreditorforfølgning eller nogen anden form for tvangsfuldbyrdelse.

17 7.3 De tegnede tegningsoptioner må ikke pantsættes over for tredjemand. 7.4 Overgang af de tegnede tegningsoptioner ved arv kan ikke finde sted. 7.5 Selskabet kan i en eller flere perioder, hvori tegningsoptionerne kan udnyttes, suspendere en eller flere Direktørers mulighed for udnytte tegningsoptioner, hvis en sådan suspension efter Selskabets skøn er nødvendig for, Selskabet kan overholde love eller administrive forskrifter under ethvert lands lov, som måtte finde anvendelse på Selskabet og/eller dets aktiviteter. 8. Skteforhold Ligningslovens 7 H 8.1 Ligningslovens 7 H skal finde anvendelse, foruds bestemmelsen kan finde anvendelse for den enkelte Direktør. Den enkelte Direktør og selskabet, hvori Direktøren er ans, skal til brug for den sktemæssige behandling indgå aftale om, reglerne i Ligningslovens 7 H skal finde anvendelse. En kopi af aftalen skal indsendes til de danske sktemyndigheder. Tegningsblanket, jf. pkt. 11 nedenfor, benyttes i forbindelse hermed. 9. Tvist 9.1 Enhver tvist, som måtte opstå i anledning af vilkårene for de tegnede tegningsoptioner, skal under anvendelse af dansk ret afgøres ved voldgift ifølge Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrion. Medlemmer af voldgiftsretten udpeges af instituttet i overensstemmelse med de anførte regler. Dansk ret og det engelske sprog skal anvendes under voldgiftssagen. Selskabet og Direktøren skal hemmeligholde alle forhold vedrørende eventuelle voldgiftssager, herunder en eventuel voldgiftssags eksistens, dens genstand og voldgiftskendelsen. 10. Omkostninger 10.1 Selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsoptioner og senere udnyttelse heraf, dog ikke omkostningerne i forbindelse med depotkonto, jf. punkt 3.1. Omkostningerne, som Selskabet skal afholde, anslås andrage DKK Øvrige vilkår Øvrige vilkår for udstedelse af tegningsoptioner

18 der ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer til de tegnede tegningsoptioner, tegningsperioden er fra og med den 7. maj 2008 til og med den 20. maj 2008, dog er tegningsperioden for Selskabets kommende administrerende direktør tilsvarende 14 dage fra og med dagen efter tildelingsdagen, såfremt retten til tegne tegningsoptioner i henhold til vilkårene i denne tegningsliste, jf. pkt. 1.5, tildeles denne i perioden 6. maj oktober 2008, begge dage inklusive, tegning sker ved underskrift på en tegningsblanket udarbejdet af Selskabets direktion, der skal være H. Lundbeck A/S i hænde i udfyldt stand senest den sidste dag i tegningsperioden kl Øvrige vilkår for nye aktier tegnet på grundlag af tegningsoptionerne størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der kan tegnes aktier for, er nominelt kr. og mindstebeløbet nominelt kr., der til de nye aktier ikke skal gælde fortegningsret for de eksisterende aktionærer, de nye aktier skal være omsætningspapirer, der for de nye aktier skal gælde samme fortegningsret som for de eksisterende aktier ved fremtidige kapitalforhøjelser, de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering, de nye aktier giver ret til udbytte på grundlag af den godkendte årsrapport vedrørende det regnskabsår der ligger umiddelbart forud for det regnskabsår, i hvilket kapitalforhøjelsen er blevet registreret, såfremt registrering er sket før dagen for Selskabets ordinære generalforsamling i samme regnskabsår, foruds generalforsamlingen i Selskabet har truffet beslutning om udbytte, de nye aktier giver ret til udbytte på grundlag af den godkendte årsrapport vedrørende det regnskabsår, i hvilket kapitalforhøjelsen er blevet registreret, såfremt registrering er sket på dagen for Selskabets ordinære generalforsamling eller senere i samme

19 regnskabsår, foruds generalforsamlingen i Selskabet har truffet beslutning om udbytte, såfremt der forinden udnyttelse af tegningsoptioner generelt i Selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal de nye aktier dog have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen, de nye aktier skal lyde på navn, og skal noteres på navn i Selskabets aktiebog, de nye aktier udstedes i stykstørrelser à nominelt kr. 5, såfremt H. Lundbeck A/S-aktiernes pålydende ændres inden udnyttelse af tegningsoptioner, skal den nominelle størrelse af de nye aktier ændres tilsvarende, de nye aktier vil blive registreret i Værdipapircentralen. ---o0o---

20 Bilag 5 til vedtægterne for H. Lundbeck A/S Vilkårene for udstedelse af tegningsoptioner for indtil nominelt kr., jf. vedtægternes pkt. 4.8, er følgende: 1. Udstedelse af tegningsoptioner 1.1 Tegningsberettigede Tegningsberettigede er ledende medarbejdere, der er udpeget af H. Lundbeck A/S direktion og er ans i H. Lundbeck A/S ( Selskabet ) eller H. Lundbeck A/S dterselskaber, ( Medarbejderne ). Nævnte dterselskaber udgør danske og udenlandske selskaber, i hvilke H. Lundbeck A/S direkte eller indirekte ejer minimum 50 % af aktierne, og dterselskaberne benævnes sammen med Selskabet H. Lundbeck A/S koncernen i denne tegningsliste. 1.2 Antal tegningsoptioner, som de tegningsberettigede kan tegne Direktionen i H. Lundbeck A/S fastsætter for hver af de tegningsberettigede det antal tegningsoptioner, som de enkelte tegningsberettigede kan tegne. 1.3 Der betales intet vederlag for tegningsoptionerne. 1.4 Udstedelsen af tegningsoptionerne berører på ingen måde adgangen til ændre, opsige eller ophæve Medarbejderens ansættelse. 1.5 Betingelser knyttet til erhvervelse af tegningsoptionerne Retten til tegne tegningsoptioner i henhold til vilkårene i denne tegningsliste tildeles de tegningsberettigede den 6. maj 2008, idet erhvervelse af tegningsoptionerne den 6. maj 2011 er betinget af, Medarbejderens ansættelsesforhold ikke er opsagt eller ophævet i perioden fra og med den 6. maj 2008 til og med den 6. maj 2011, således Medarbejderen ikke længere er i uopsagt ansættelsesforhold inden for H. Lundbeck A/S koncernen, dog omfter denne betingelse alene opsigelse af ansættelsesforhold henholdsvis ophævelse af ansættelsesforhold, hvor Aktieoptionslovens 5, stk. 1, ikke finder anvendelse.

21 I det følgende omfter tegnede tegningsoptioner og udstedelse af tegningsoptioner tegningsoptioner, uanset om de er erhvervet eller ikke er erhvervet, og tegningsoptioner omfter alene erhvervede tegningsoptioner. 1.6 Tegning af aktier Hver tegningsoption giver ret til tegne 1 (en) aktie i Selskabet af nom. kr. 5. Tegning af aktier sker til en kurs pr. aktie à nominelt kr. 5 svarende til gennemsnittet af H. Lundbeck A/S-aktiens slutkurser på Københavns Fondsbørs, alle handler, i børsdagene i perioden 23. april 29. april 2008, begge dage inklusive, rundet ned til hele antal kroner, dog kan kursen pr. nominelt 1 kr. ikke være lavere end 85 % af H. Lundbeck A/S-aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet, den 6. maj 2008, alle handler, divideret med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal kroner. 2. Udnyttelse af tegningsoptionerne 2.1 a) Tegningsoptionerne kan, jf. dog pkt. b), udnyttes i perioden fra og med den 6. maj 2011 til og med den 5. maj 2016 ( Udnyttelsesperioden ). Medarbejderne kan først udnytte tegningsoptionerne ved Udnyttelsesperiodens begyndelse. b) I Udnyttelsesperioden kan tegningsoptionerne eller en del heraf udnyttes efter Medarbejderens valg. Udnyttelse kan dog kun ske i Vinduesperioder i henhold til dansk kalender og i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende interne regler i henhold til Værdipapirhandelsloven. Medarbejderen kan kun udnytte tegningsoptioner i følgende hverdage: - de første 8 hverdage efter dagen for offentliggørelsen af Selskabets meddelelse om årsrapport, - de første 8 hverdage efter dagen for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport, og - de første 8 hverdage efter dagen for offentliggørelsen af en af Selskabets kvartalsrapporter. Såfremt en af de Vinduesperioder, der ligger til grund for ovennævnte udnyttelsesperioder på 8 hverdage, ændres af Selskabet eller ersttes af andre Vinduesperioder i henhold til Selskabets til enhver tid gældende interne regler,

22 kan Medarbejderen udnytte tegningsoptioner i henhold til beslutning truffet af Selskabet. c) Medarbejderen kan udnytte tegningsoptionerne eller en del heraf i Udnyttelsesperioden senest 30 dage efter, Medarbejderen af Selskabet skriftligt er blevet underrettet om en af følgende beslutninger: (i) Ejerskifte (som defineret nedenfor) i Selskabet, (ii) Beslutning om, Selskabets aktier ikke længere skal være noteret på en Fondsbørs eller, (iii) Beslutning om likvidion af Selskabet. Ved Ejerskifte, jf. ovenfor, forstås: (i) Overdragelse af aktier i Selskabet, uanset om dette sker ved køb af eksisterende aktier og/eller ved tegning af nye aktier, der medfører, samme fysiske eller juridiske person (med undtagelse af Lundbeckfonden og dettes 100 % ejede dterselskab, LFI A/S) kontrollerer aktier i Selskabet, der repræsenterer mere end 50% af stemmerne i Selskabet; Koncerninterne (dvs. overdragelse til selskaber, der, direkte eller indirekte, er ejet 100% af Lundbeckfonden) overdragelser inden for Lundbeckfonden udgør således ikke et Ejerskifte; eller (ii) Fusion af Selskabet med et eller flere andre selskaber, såfremt Lundbeckfonden efter fusionen besidder, direkte eller indirekte, mindre end 50% af stemmerettighederne i det fortsættende selskab; eller (iii) Spaltning af Selskabet, såfremt Lundbeckfonden efter spaltningen besidder, direkte eller indirekte, mindre end 50 % af stemmerettighederne i Selskabet, og Medarbejderen forbliver ans i Selskabet efter spaltningen, eller besidder, direkte eller indirekte, mindre end 50 % af stemmerettighederne i et andet selskab, der er result af spaltningen, hvori Medarbejderen er ans efter spaltningen; eller (iv) Overdragelse af aktier i det af Selskabets dterselskaber, hvori Medarbejderen er ans, hvorved dette selskab ikke forbliver et selskab omftet af H. Lundbeck A/S koncernen; eller

23 (v) Aktivoverdragelse, hvorved Medarbejderen ikke længere er ans i H. Lundbeck A/S koncernen. d) Medarbejderen kan udnytte tegningsoptionerne helt eller delvist. Udnyttelse skal dog ske med minimum 500 tegningsoptioner pr. gang. 3. Procedure ved udnyttelse 3.1 Udnyttelse af tegningsoptionerne skal ske ved, Medarbejderen på den adresse, hvor Selskabets direktion har sæde, ved telefax eller anbefalet brev giver Selskabets direktion eller en af direktionen udpeget repræsentant meddelelse om udnyttelsen af tegningsoptionerne og tegningen af aktier ved sende en formular, der udarbejdes af Selskabets direktion. Formularen sendes til Direktionen henholdsvis den af direktionen udpegede repræsentant og skal være Selskabet i hænde senest den sidste dag i den valgte udnyttelsesperiode, jf. pkt. 2.1 b) og c). 3.2 Betaling af de tegnede aktier sker ved kontant indbetaling senest den sidste dag i den valgte udnyttelsesperiode, jf. pkt. 2.1 b) og c), i hvilken Selskabet modtager meddelelse om udnyttelse i henhold til pkt Såfremt formular og betaling, jf. henholdsvis pkt. 3.1 og 3.2, ikke er modtaget rettidigt af Selskabet, anses de omhandlede tegningsoptioner ikke for udnyttet, og eventuel meddelelse om udnyttelse af tegningsoptioner i henhold til formular modtaget af Selskabet anses for bortfaldet og kan således ikke tillægges virkning i forbindelse med efterfølgende udnyttelsesperioder, jf. pkt. 2.1 b) og c). Selskabet skal hurtigst muligt returnere eventuelle indbetalte beløb. 3.4 Udnyttelse af tegningsoptionerne er betinget af, Medarbejderen har åbnet en depotkonto i en dansk bank, som kan godkendes af Selskabet, hvortil de tegnede aktier kan overføres. 3.5 Enhver omkostning i forbindelse med depotkontoen nævnt i punkt 3.4 bæres af Medarbejderen. 3.6 Alle udnyttede tegningsoptioner, jf. pkt , anses for udnyttet den sidste dag i den valgte udnyttelsesperiode, jf. pkt. 2.1 b) og c). Selskabet skal snarest muligt anmelde den foretagne kapitalforhøjelse. Selskabet skal senest 10 hverdage efter kapitalforhøjelsens registrering overføre de tegnede aktier til Medarbejderens depot, idet den af Selskabets direktion udarbejdede formular, jf. pkt. 3.1, skal indeholde nærmere bestemmelser herom. Kursudviklingen på de tegnede aktier i perioden fra

24 tidspunktet for udnyttelsen, jf. ovenfor, og frem til tidspunktet for Medarbejderens første mulighed for disponere over de tegnede aktier er Medarbejderens risiko. 4. Tegningsoptionernes ophør 4.1 Tegningsoptioner, der ikke er udnyttet i Udnyttelsesperioden, ophører samtidig med udløbet af Udnyttelsesperioden. 4.2 Såfremt Medarbejderens ansættelsesforhold ophører før udløbet af Udnyttelsesperioden, således Medarbejderen ikke længere er ans i H. Lundbeck A/S koncernen, har Selskabet ret, men ikke pligt, til købe samtlige Medarbejderens resterende tegningsoptioner. Købesummen beregnes af Selskabets revisor i henhold til Black & Scholes formlen, således prisen pr. tegningsoption udgør prisen på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Selskabets meddelelse om udnyttelse af køberetten skal ske senest 8 dage efter ansættelsesforholdets ophør. Købesummen skal betales senest 14 dage efter ansættelsesforholdets ophør. Medarbejderen kan ikke udnytte tegningsoptioner, når Medarbejderen har modtaget ovennævnte meddelelse om udnyttelse af køberetten. 4.3 Såfremt det selskab, i hvilket Medarbejderen er ans, ophører med udgøre et selskab omftet af H. Lundbeck A/S koncernen, finder pkt. 4.2 tilsvarende anvendelse, idet tidspunktet for nævnte ophør erstter tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. 5. Ændring af antal tegnede tegningsoptioner 5.1 Såfremt det besluttes ændre H. Lundbeck A/S-aktiernes pålydende, skal antallet af tegnede tegningsoptioner, der ikke er udnyttet på tidspunktet for beslutningen, og tegningskursen, jf. pkt. 1.6, justeres på følgende måde: Tegningskursen i henhold til pkt. 1.6 ganges med faktoren: A B Og antallet af ikke udnyttede tegnede tegningsoptioner ganges med faktoren: 1

25 Hvor: A: er den enkelte akties nominelle værdi efter ændringen, og B: er den enkelte akties nominelle værdi før ændringen. Hvis den justerede tegningskurs og/eller det justerede antal tegnede tegningsoptioner ikke er hele tal, skal de hver især afrundes nedad til det nærmeste hele tal. 5.2 Såfremt det besluttes udstede fondsaktier, skal antallet af tegnede tegningsoptioner, der ikke er udnyttet på tidspunktet for beslutningen, og tegningskursen, jf. pkt. 1.6, justeres på følgende måde: Tegningskursen i henhold til pkt. 1.6 ganges med faktoren: A ( A B) 1 Og antallet af ikke udnyttede tegnede tegningsoptioner ganges med faktoren: Hvor: A: er den nominelle aktiekapital før udstedelsen af fondsaktier, og B: er den samlede nominelle værdi af fondsaktierne. Hvis den justerede tegningskurs og/eller det justerede antal tegnede tegningsoptioner ikke er hele tal, skal de hver især afrundes nedad til det nærmeste hele tal. Den justerede tegningskurs kan dog i intet tilfælde udgøre en kurs, der medfører, kursen pr. nominelt 1 kr. er lavere end 85 % af H. Lundbeck A/S-aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet, den 6. maj 2008, jf. pkt. 1.5, alle handler, divideret med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal kroner. Såfremt beregningen af den justerede tegningskurs medfører, kursen pr. nominelt 1 kr. er lavere end nævnte beregnede kurs, forhøjes den justerede tegningskurs, således kursen modsvarer nævnte beregnede kurs pr. nominelt 1 kr. Eksempel: H. Lundbeck A/S-aktiens markedskurs på tildelingstidspunktet udgør 130 kr. 85 % af denne kurs divideret med 5 og afrundet opad til nærmeste hele antal kroner udgør 23 kr. Den justerede tegningskurs pr. aktie a nominelt 5 kr. beregnes til 90 kr.,

26 hvilket medfører, kursen pr. nominelt 1 kr. udgør 18 kr. Da 18 kr. er lavere end 23 kr. forhøjes den justerede tegningskurs pr. aktie a nominelt 5 kr. fra 90 kr. til 115 kr. (5 x 23 kr.). 5.3 Såfremt der indtræder en ekstraordinær hændelse, som væsentligt ændrer præmisserne for tildelingen eller ændrer Selskabets aktiviteter og stregier, herunder beslutninger omftet af pkt. 2.1 c), og som ikke er omftet af 5.1, 5.2, 6.1 og 6.2, forbeholder bestyrelsen sig ret til ændre antallet af tegnede tegningsoptioner, der ikke er udnyttet på tidspunktet for den ekstraordinære hændelse. 6. Retsstilling ved fusion, spaltning m.v. 6.1 Medarbejderens retsstilling ændres ikke i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve, udstedelse af nye tegningsoptioner eller opløsning, herunder fusion eller spaltning, bortset fra de ændringer, der fremgår af pkt. 2.1 c), 5.2 og Såfremt Selskabet forts eksisterer efter spaltning, skal de tegnede tegningsoptioner forblive uændret i Selskabet. Såfremt Selskabet ophører med eksistere som følge af spaltning, skal de tegnede tegningsoptioner overdrages til det selskab, hvori Medarbejderen ansættes som følge af spaltningen, og vilkårene for de tegnede tegningsoptioner skal ændres i henhold til beslutning truffet af Selskabets bestyrelse. 7. Begrænsninger De tegnede tegningsoptioner er underlagt følgende begrænsninger: 7.1 De tegnede tegningsoptioner kan ikke overdrages af Medarbejderen, bortset fra overgang ved Medarbejderens død under ansættelse i H. Lundbeck A/S koncernen den 1. januar 2011 eller senere, idet der bortses fra betingelsen vedrørende Medarbejderens ansættelsesforhold. Medarbejderens efterladte ægtefælle hensiddende i uskiftet bo eller Medarbejderens dødsbo kan udnytte tegningsoptionerne i Udnyttelsesperioden, dog senest 12 måneder efter dødsdagen. Reglerne om udnyttelse i pkt finder tilsvarende anvendelse, idet Medarbejderens efterladte ægtefælle hensiddende i uskiftet bo/medarbejderens dødsbo skal udnytte tegningsoptionerne i en udnyttelsesperiode, der følger af pkt. 2.1 b). Tegningsoptioner kan, så længe Medarbejderen lever, alene udnyttes af Medarbejderen personligt.

27 7.2 De tegnede tegningsoptioner må ikke underkastes kreditorforfølgning eller nogen anden form for tvangsfuldbyrdelse. 7.3 De tegnede tegningsoptioner må ikke pantsættes over for tredjemand. 7.4 Overgang af de tegnede tegningsoptioner ved arv kan ikke finde sted. 7.5 Selskabet kan i en eller flere perioder, hvori tegningsoptionerne kan udnyttes, suspendere en eller flere Medarbejderes mulighed for udnytte tegningsoptioner, hvis en sådan suspension efter Selskabets skøn er nødvendig for, Selskabet kan overholde love eller administrive forskrifter under ethvert lands lov, som måtte finde anvendelse på Selskabet og/eller dets aktiviteter. 8. Skteforhold Ligningslovens 7 H 8.1 Ligningslovens 7 H skal finde anvendelse, foruds bestemmelsen kan finde anvendelse for den enkelte Medarbejder. Den enkelte Medarbejder og selskabet, hvori Medarbejderen er ans, skal til brug for den sktemæssige behandling indgå aftale om, reglerne i Ligningslovens 7 H skal finde anvendelse. En kopi af aftalen skal indsendes til de danske sktemyndigheder. Tegningsblanket, jf. pkt. 11 nedenfor, benyttes i forbindelse hermed. 9. Tvist 9.1 Enhver tvist, som måtte opstå i anledning af vilkårene for de tegnede tegningsoptioner, skal under anvendelse af dansk ret afgøres ved voldgift ifølge Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrion. Medlemmer af voldgiftsretten udpeges af instituttet i overensstemmelse med de anførte regler. Dansk ret og det engelske sprog skal anvendes under voldgiftssagen. Selskabet og Medarbejderen skal hemmeligholde alle forhold vedrørende eventuelle voldgiftssager, herunder en eventuel voldgiftssags eksistens, dens genstand og voldgiftskendelsen. 10. Omkostninger 10.1 Selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af tegningsoptioner og senere udnyttelse heraf, jf. dog punkt 3.5. Omkostningerne, som Selskabet skal afholde, anslås andrage DKK Øvrige vilkår

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (9. april 2014) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 40 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (28. marts 2017) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 45 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (17. april 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 37 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr )

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr tidligere A/S reg.nr ) (10. oktober 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 38 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S. 1.2 Selskabet driver virksomhed under følgende binavne: a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere