Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)"

Transkript

1 Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr )

2 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS KAPITAL 3 Selskabets aktiekapital er kr fordelt på aktier á kr. 1,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3a 3b1 Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 4. april 2018 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nom kr. aktier a nom. 1 kr. ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser skal ske til markedskurs og skal være uden fortegningsret for selskabets aktionærer. 3b2 Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 4. april 2018 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nom kr. aktier a nom. 1 kr. ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for selskabets aktionærer. 3b3 Den samlede forhøjelse af selskabets aktiekapital i medfør af bemyndigelserne i 3b1 og 3b2 kan ikke overstige nom kr. For aktier, der udstedes som følge af udnyttelse af bemyndigelserne, gælder vilkårene i 3d. Endvidere gælder 3e. 3c Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 2. maj 2012 ad en eller flere gange at udstede tegningsretter i henhold til selskabslovens 169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere samt medarbejdere i selskabets datterselskaber, samt eksterne konsulenter og rådgivere med ret til tegning af op til nom aktier a nom. kr. 1 i selskabet, 2

3 dog således at det samlede antal tegningsretter udestående på noget tidspunkt efter denne bestemmelse samt 3a og 3g ikke kan udgøre mere end 12 % af selskabets nominelle aktiekapital, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse samt til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen samt til at fastsætte den tegningsperiode, i hvilken tegningsretterne kan udnyttes. 3c1 3c2 3c3 3c4 3c5 3c6 3c7 3c8 3

4 3c9 På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den 19. maj 2010 vedtog bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i 3c at udstede tegningsretter svarende til nom. kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for tegningsretterne er indeholdt i bilag 10, der udgør en integreret del af disse vedtægter. Bemyndigelsen i 3c består herefter for tegningsretter. 3c10 På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den 12. januar 2011 vedtog bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i 3c at udstede stk. tegningsretter svarende til nom. kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for tegningsretterne er indeholdt i bilag 11, der udgør en integreret del af disse vedtægter. Bemyndigelsen i 3c er herefter fuldt udnyttet. 3c11 3d De nye aktier, der udstedes i henhold til ovennævnte bemyndigelser skal være omsætningspapirer noteret på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have de samme rettigheder som den eksisterede aktiekapital. Aktierne skal give aktionærer ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 3e Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre vedtægterne i tilfælde af hel eller delvis udnyttelse af de givne bemyndigelser eller bortfald af rettigheder, der er givet i henhold til bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne. 3f Generalforsamlingen har på selskabets ordinære generalforsamling den 4. april 2013 godkendt overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens 139. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside (www.exiqon.com). 3g Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 13. april 2015 ad en eller flere gange at udstede tegningsretter i henhold til selskabslovens 169 til medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere samt medarbejdere i selskabets datterselskaber, samt eksterne konsulenter og rådgivere med ret til tegning af op til nom aktier à nom. kr. 1 i selskabet, dog således at det samlede antal tegningsretter udestående på noget tidspunkt efter denne bestemmelse samt 3a og 3c ikke kan udgøre mere end 12 % af selskabets nominelle aktie- 4

5 kapital, uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse samt til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen samt til at fastsætte den tegningsperiode, i hvilken tegningsretterne kan udnyttes, idet vilkårene i 3d skal gælde for aktierne. 3g1 På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den 12. januar 2011 vedtog bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i 3g at udstede stk. tegningsretter svarende til nom. kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for tegningsretterne er indeholdt i bilag 11, der udgør en integreret del af disse vedtægter. Bemyndigelsen i 3g består herefter for tegningsretter. 3g2: Generalforsamlingen har på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2012 truffet beslutning om, at bemyndigelsen i 3g ikke skal kunne udnyttes for så vidt angår den uudnyttede del af bemyndigelsen. 3h: Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 4. april 2018 ad en eller flere gange at udstede tegningsretter i henhold til selskabslovens 169 til medlemmer af selskabets direktion samt nøglemedarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber med ret til tegning af op til nom kr. aktier a nom. 1 kr. uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Det samlede antal udestående tegningsretter udstedt efter denne bestemmelse kan ikke udgøre mere end 10 % af selskabets til enhver tid udstedte nominelle aktiekapital. Bestyrelsen fastlægger vilkårene for udstedte warrants og fordelingen. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til i tiden indtil 4. april 2018 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nom kr. aktier a nom. 1 kr. uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for kapitalforhøjelserne. For aktier, der udstedes som følge af udnyttelse af bemyndigelsen, gælder vilkårene i 3d. Endvidere gælder 3e. 3h1 På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den 29. marts 2012 vedtog bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i 3h at udstede stk. tegningsretter svarende til nom. kr aktier og vedtog den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkårene for tegningsretterne er indeholdt i bilag 12, der udgør en integreret del af disse vedtægter. Bemyndigelsen i 3h består herefter for tegningsretter. 4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. 5

6 Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, DK-2300 København S. Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af VP Securities A/S fastsatte regler. Aktierne er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. GENERALFORSAMLINGER 5 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, selskabets generalforsamlingsvalgte revisor eller generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt, eller når det skriftligt kræves af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter det er forlangt. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen via selskabets hjemmeside, ved elektronisk post til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat ønske derom, jf. 9, samt gennem NASDAQ OMX Copenhagen A/S med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens 77, stk. 2, 92, stk. 1 eller 5, eller 107, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside Gøres de formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsætter en aktionær krav herom senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 6

7 6 På den ordinære generalforsamling skal følgende foretages: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller aktionærer. DIRIGENT 7 En af bestyrelsen udpeget dirigent leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. REPRÆSENTATION OG STEMMERET 8 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Stemmeretten kan endvidere udøves ved brevstemme, der skal være selskabet i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere end ét år ad gangen. Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. 7

8 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres forhandlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside, MEDDELELSER 9 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen med selskabets aktionærer. Selskabet giver alle meddelelser til selskabets aktionærer ved elektronisk post, herunder indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsordenen og årsrapport. Dokumenter og meddelelser vil tillige fremgå af selskabets hjemmeside, Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til selskabet og løbende ajourføre denne. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside, BESTYRELSE OG DIREKTION 10 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand og eventuelt en næstformand. Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Ingen, der er fyldt 70 år kan vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. Bestyrelsens oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. 11 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller i dennes forfald næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. 8

9 Formanden eller i dennes forfald næstformanden sørger for at bestyrelsen afholder møde, når det er nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter krav herom. 12 Til at forstå selskabets daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1-3 medlemmer, hvoraf selskabets administrerende direktør anmeldes som direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. TEGNINGSREGEL 13 Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller den samlede bestyrelse. REGNSKAB OG REVISION 14 Revision af selskabets årsrapport foretages af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. 15 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. ***** Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2008 og ændret af bestyrelsen den 31. januar 2008, 29. februar 2008, 2. april 2008, 8. april 2008, 11. juni 2008, 24. september 2008, 25. september 2008 og den 22. januar 2009 og ændret på den ordinære generalforsamling den 1. april 2009 samt ændret af bestyrelsen den 14. maj 2009, den 29. juni 2009 og den 23. september 2009 og ændret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 samt ændret af bestyrelsen den 19. maj 2010, den 24. juni 2010 og den 12. januar 2011 og ændret på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2011, ændret af bestyrelsen den 27. juni 2011 og den 8. december 2011, ændret på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2012, ændret af bestyrelsen den 29. marts 2012, samt ændret af bestyrelsen den 22. juni 2012, og ændret på den ordinære generalforsamling den 4. april

10 Bilag 1 til vedtægterne for Exiqon A/S (tidligere 3d). 10

11 Bilag 2 til vedtægterne for Exiqon A/S I henhold til bemyndigelse i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 11. maj 2007 udstedt tegningsretter, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat de under pkt. 1 Vilkår for tegningsretter angivne vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af af de udstedte tegningsretter og den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse samt de under pkt. 2 Vilkår for tegningsretter angivne vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af de resterende tegningsretter og den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse. 1. Vilkår for tegningsretter 1.1 Warrant Hver Warrant giver Indehaveren ret (men ikke pligt) til at tegne en aktie á nominelt kr. 1,00 i Selskabet. 1.2 Vederlag Indehaveren skal ikke betale vederlag for de udstedte Warrants. 1.3 Betingelse for udnyttelse De udstedte Warrants kan alene udnyttes, såfremt Selskabets aktier optages til notering på Københavns Fondsbørs. 1.4 Udnyttelsesprisen Udnyttelsesprisen for de udstedte Warrants fastsættes af Selskabets bestyrelse til udbudskursen på Selskabets aktier, som denne fastsættes i forbindelse med det i 2007 planlagte offentlige udbud og notering af Selskabets aktier på Københavns Fondsbørs, som er kr. 40,- per aktie af kr. 1, med et tillæg på 5 % p.a. Tillægget beregnes pr. kalenderdag fra tildelingstidspunktet frem til tidspunktet, hvor Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse kommer frem til Selskabets adresse med attention bestyrelsesformanden, jf. pkt Udnyttelsestidspunkt En seksogtredivetyvendedel (1/36) af de udstedte Warrants modnes til udnyttelse den første dag i den kalender måned, der følger efter tidspunktet for udstedelsen af de pågældende Warrants, herefter modnes til udnyttelse den første dag i hver af de følgende kalendermåneder yderligere en seksogtredivetyvendedel (1/36) af de udstedte Warrants indtil samtlige af de udstedte Warrants kan udnyttes. 11

12 1.6 Udnyttelsesvinduer De perioder, hvor modnede Warrants kan udnyttes ("Udnyttelsesperioden") er, (i) i en periode på 28 dage fra offentliggørelsen af Selskabets kvartals- og halvårsrapporter startende med offentliggørelse af Selskabets halvårsrapport for 2007 og (ii) i en periode på 28 dage fra offentliggørelsen af Selskabets årsregnskabsmeddelelse. 1.7 Udnyttelsesmeddelelse Såfremt en Indehaver ønsker at udnytte sine Warrants, skal Indehaveren skriftligt meddele ("Udnyttelsesmeddelelse") dette til Selskabets bestyrelsesformand, idet en sådan Udnyttelsesmeddelelse skal være kommet frem til Selskabets adresse (med attention til bestyrelsesformanden) inden for en Udnyttelsesperiode. Indehaveren skal i Udnyttelsesmeddelelsen angive, hvor mange Warrants Indehaveren ønsker at udnytte. Såfremt Indehaveren ikke indbetaler det fulde tegningsbeløb i overensstemmelse med pkt (ii) nedenfor for de aktier, der i henhold til Udnyttelsesmeddelelsen skal tegnes, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen automatisk og bliver uden retskraft. Udnyttelsesmeddelelsen bortfalder dog ikke og anses for rettidig, uanset Indehaveren alene indbetaler den del af tegningsbeløbet, der ikke udgøres af de i pkt. 1.4 fastsatte tillæg, såfremt Indehaveren i Udnyttelsesmeddelelsen anmoder om bestyrelsens beregning og opgørelse af den resterende del af tegningsbeløbet. Bestyrelsen skal herefter hurtigst muligt meddele Indehaveren det således opgjorte beløb og beregningen heraf, hvorefter Indehaveren skal indbetale det opgjorte beløb inden fem (5) dage fra modtagelsen af sådan meddelelse. Under forudsætning af rettidig afgivelse af Udnyttelsesmeddelelse og rettidig indbetaling af det fulde tegningsbeløb til Selskabet i overensstemmelse med ovenstående, er Selskabet forpligtet til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på registrering af den kapitalforhøjelse, der gennemføres i forbindelse med Indehaverens udnyttelse af sine Warrants, jf. aktieselskabslovens 36, stk Justering Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants justeres ikke med mindre andet følger af dette pkt Antallet af aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at den pågældende Warrant (enkeltvis eller i forening med andre Warrants ejet af Indehaveren) berettiger Indehaveren til at tegne en forholdsmæssig uændret ejerandel i Selskabet mod indskud af et uændret tegningsbeløb i følgende tilfælde: (i) udstedelse af fondsaktier, eller 12

13 (ii) nedsættelse af Selskabets aktiekapital til dækning af tab Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant skal op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at Indehaveren kompenseres for den udvanding, om nogen, af værdien af den pågældende Warrant, såfremt Selskabet træffer beslutning om at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) forhøje Selskabets aktiekapital til en kurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, udstede konvertible gældsbreve med en konverteringskurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, udstede nye warrants (bortset fra Warrants udstedt i henhold til Selskabets vedtægter 3a) med en udnyttelsespris, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, erhverve aktier i Selskabet til en kurs, som er højere end markedskursen for Selskabets aktier på erhvervelsestidspunktet, eller nedsætte Selskabets aktiekapital med udbetaling til Selskabets aktionærer eller udlodde udbytte eller foretage udbetaling fra en særlig fond oprettet i henhold til selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3, såfremt sådanne udbetalinger overstiger 10 % af Selskabets egenkapital umiddelbart før udbetalingen gennemføres. 1.9 Fusion og solvent likvidation Såfremt Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants træffer beslutning om opløsning af Selskabet ved fusion eller solvent likvidation, er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 berettiget og forpligtet til at fremrykke modningsudnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse med en frist på to (2) uger til Indehaveren om at udnytte de pågældende Warrants inden beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 1.7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet hvor beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning Spaltning Såfremt Selskabet - i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - træffer beslutning om spaltning af Selskabet, kan Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6, træffe bestemmelse om, at (i) fremrykke modnings- udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren med en frist på to (2) uger til at 13

14 udnytte de pågældende Warrants, inden beslutningen om spaltningen får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 1.7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet, hvor beslutningen om spaltningen får retsvirkning, eller (ii) Indehaveren kan indgå ny aftale om at modtage Warrants af en tilsvarende værdi i den juridiske enhed, som Indehaveren efter spaltningen er ansat i Aktivsalg Såfremt Selskabet eller en væsentlig del af Selskabets virksomhed og aktiver (hvilket ikke omfatter salg af enkelte porteføljeselskaber uanset størrelse) i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - sælges til tredjemand ("Aktivsalg"), er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 berettiget og forpligtet til at fremrykke modnings- udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for 2 (to) uger. Meddelelsen skal afgives til Indehaveren senest 3 (tre) måneder efter gennemførelsen af Aktivsalget. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 1.7 anførte procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, og/eller kompensation til Indehaveren Kontrollerende indflydelse Såfremt en aktionær i Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - opnår en bestemmende indflydelse i Selskabet, således som defineret i værdipapirhandelslovens 31, stk. 1 (enkeltvis eller i forening med en eller flere enheder, som har bestemmende indflydelse på, er underlagt bestemmende indflydelse af eller er underlagt den samme bestemmende indflydelse med sådan aktionær) ( Ejerskifte ), er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 berettiget og forpligtet til at fremrykke modnings- udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for to (2) uger. Meddelelsen skal afgives til Indehaveren senest tre (3) måneder efter, at Ejerskiftet er gennemført. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 1.7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren Afnotering Såfremt Selskabet er noteret på en fondsbørs, giver en efterfølgende afnotering af Selskabet - i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants -, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 Selskabet ret og pligt til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for to (2) uger. Meddelelse skal afgives 14

15 til Indehaveren senest tre (3) måneder efter, at afnoteringen er sket. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den under pkt. 1.7 anførte procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren Ansættelsesforholdets ophør I tilfælde af at Indehaveren opsiger sit ansættelsesforhold, eller i tilfælde af at Selskabet opsiger Indehaveren, bortfalder samtlige af Indehaverens ikke-udnyttede Warrants, der ikke er modnet til udnyttelse i overensstemmelse med pkt. 1.5, automatisk. Dette gælder dog ikke i tilfælde af følgende: (i) (ii) (iii) (iv) ansættelsesforholdet opsiges, som følge af at Indehaveren (a) når den af Selskabet til enhver tid fastsatte pensionsalder eller (b) bliver berettiget til folkepension, eller ansættelsesforholdets ophør som følge af Indehaverens død, eller Indehaverens opsigelse af ansættelsesforholdet som følge af Selskabets grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller Selskabets opsigelse af Indehaveren af andre grunde end Indehaverens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Modnede, men endnu ikke udnyttede, Warrants bortfalder ikke i tilfælde af ophør af Indehaverens ansættelsesforhold Revisors redegørelse om justering Såfremt Selskabet træffer beslutning om at gennemføre nogen af de i henholdsvis pkt , og 1.10 anførte ændringer, skal Selskabets bestyrelse anmode Selskabets revisor om en redegørelse for (a) om en justering af Udnyttelsesprisen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants, er påkrævet i henhold til sådanne bestemmelser, og (b), såfremt sådan bestemmelse foreskriver en justering, karakteren og omfanget af sådan justering. Selskabet skal straks efter modtagelse af revisors redegørelse udlevere en kopi heraf til Indehaveren. Konklusionen i revisors redegørelse er bindende for Selskabet og Indehaveren og kan ikke gøres til genstand for indsigelser eller tvist, herunder men ikke begrænset til i henhold til en eventuelt aftalt voldgift Omsættelighed De udstedte Warrants er ikke-omsætningspapirer. De udstedte Warrants er personlige og kan ikke overdrages eller stilles til sikkerhed eller i øvrigt gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, dog kan de udstedte Warrants falde i arv. 15

16 1.17 Bortfald En udstedt Warrant bortfalder automatisk umiddelbart efter udløbet af den første Udnyttelsesperiode efter 36 måneder fra den første dag i den kalender måned, der følger efter tidspunktet for udstedelse af den pågældende Warrant, uden yderligere meddelelse, vederlag eller kompensation til Indehaveren Vilkår for aktierne Følgende vilkår skal være gældende ved tegning af aktier tegnet i forbindelse med udnyttelse af de udstedte Warrants: (i) (ii) Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier tegnet ved udnyttelse af Warrants, og Tegningsbeløbet skal indbetales kontant af Indehaveren af de udstedte Warrants inden fem (5) dage efter meddelelse til Selskabet om udnyttelsen. Tegningsbeløbet kan enten betales kontant, ved check udstedt til Selskabet eller ved elektronisk overførsel. I tilfælde af Indehaverens manglende rettidige betaling af tegningsbeløbet, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen og skal anses for ikke at have været afgivet af Indehaveren Følgende vilkår skal være gældende for aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af udstedte Warrants: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Aktierne skal udstedes i aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf, Aktierne skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse, Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, Aktierne skal være omsætningspapirer, Aktierne skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og Der skal for Aktierne gælde samme øvrige rettigheder og forpligtelser, som fastsat i Selskabets vedtægter I tilfælde af justering af udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de pågældende Warrants, jf. pkt. 1.8 og/eller ændring af Selskabets vedtægter forud for udnyttelse af en Warrant, skal sådanne eventuelle ændrede rettigheder og forpligtelser gælde for den pågældende Warrant samt for samtlige aktier tegnet i forbindelse med udnyttelsen af en sådan Warrant. 16

17 1.19 Lock-up Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af udstedte Warrants kan ikke sælges, tilbydes eller på nogen anden måde direkte eller indirekte at overdrages uden forudgående skriftligt samtykke fra Selskabets finansielle rådgivere i 12 måneder regnet fra første handelsdag i forbindelse med notering på Københavns Fondsbørs (lock-up). ***** 17

18 Bilag 3 til vedtægterne for Exiqon A/S Bilag 4 til vedtægterne for Exiqon A/S Bilag 5 til vedtægterne for Exiqon A/S Bilag 6 til vedtægterne for Exiqon A/S Bilag 7 til vedtægterne for Exiqon A/S Bilag 8 til vedtægterne for Exiqon A/S Bilag 9 til vedtægterne for Exiqon A/S 18

19 Bilag 10 til vedtægterne for Exiqon A/S I henhold til bemyndigelse i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 19. maj 2010 udstedt tegningsretter, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat de under pkt. 1 Vilkår for tegningsretter angivne vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af af de udstedte tegningsretter og den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse. 1. Vilkår for tegningsretter 1.1 Bestemmelserne ovenfor under pkt. 1 i bilag 2 finder tilsvarende anvendelse med følgende modifikationer: (i) (ii) Pkt. 1.3 "Betingelse for udnyttelse" finder ikke anvendelse, Pkt. 1.4 "Udnyttelsesprisen" erstattes af følgende: "Udnyttelsesprisen for de udstedte Warrants er kr. 7,63 pr. Warrant, med et tillæg på 5 % p.a. Tillægget beregnes pr. kalenderdag fra tildelingstidspunktet frem til tidspunktet, hvor Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse kommer frem til Selskabets adresse med attention bestyrelsesformanden, jf. pkt. 1.7.", (iii) (iv) I pkt (iii) skal henvisningen til pkt. 3a i Selskabets vedtægter tillige omfatte pkt. 3c og pkt. 3g i Selskabets vedtægter, og Pkt "Lock-up finder ikke anvendelse. ***** 19

20 Bilag 11 til vedtægterne for Exiqon A/S I henhold til bemyndigelse i 3c og 3g i selskabets vedtægter har bestyrelsen den 12. januar 2011 udstedt tegningsretter, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat de under pkt. 1 Vilkår for tegningsretter angivne vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af af de udstedte tegningsretter og den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse. 1. Vilkår for tegningsretter 1.1 Bestemmelserne ovenfor under pkt. 1 i bilag 2 finder tilsvarende anvendelse med følgende modifikationer: (i) (ii) Pkt. 1.3 "Betingelse for udnyttelse" finder ikke anvendelse, Pkt. 1.4 "Udnyttelsesprisen" erstattes af følgende: "Udnyttelsesprisen for de udstedte Warrants er kr. 9,31 pr. Warrant, med et tillæg på 5 % p.a. Tillægget beregnes pr. kalenderdag fra tildelingstidspunktet frem til tidspunktet, hvor Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse kommer frem til Selskabets adresse med attention bestyrelsesformanden, jf. pkt. 1.7.", (iii) (iv) (v) I pkt (iii) skal henvisningen til pkt. 3a i Selskabets vedtægter tillige omfatte pkt. 3c og pkt. 3g i Selskabets vedtægter, I pkt (v) ændres fond til reserve, og Pkt "Lock-up finder ikke anvendelse. ***** 20

21 Bilag 12 til vedtægterne for Exiqon A/S I henhold til bemyndigelse i Selskabets vedtægter har bestyrelsen den 29. marts 2012 udstedt tegningsretter, der giver ret til tegning af nom aktier a nom. kr. 1. Bestyrelsen har som led heri fastsat de nedenfor angivne vilkår for nærmere vilkår for tegning og udnyttelse af de udstedte tegningsretter og den dertil hørende kontante kapitalforhøjelse. 1. Vilkår 1.1 Warrant Hver Warrant giver Indehaveren ret (men ikke pligt) til at tegne en aktie a nominelt kr. 1,00 i Selskabet. 1.2 Vederlag Indehaveren skal ikke betale vederlag for de udstedte Warrants. 1.3 Udnyttelsesprisen Udnyttelsesprisen for de udstedte Warrants er kr. 12,90 per aktie af kr. 1, med et tillæg på 2,5 % p.a. Tillægget beregnes pr. kalenderdag fra tildelingstidspunktet frem til tidspunktet, hvor Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse kommer frem til Selskabets adresse med attention bestyrelsesformanden, jf. pkt Udnyttelsestidspunkt Udstedte warrants modnes til udnyttelse med 1/3 årligt over en tre-årig periode, således at 1/3 af udstedte warrants kan udnyttes fra kalenderdagen 12 måneder efter udstedelse, 1/3 på kalenderdagen 24 måneder efter udstedelse og 1/3 på kalenderdagen 36 måneder efter udstedelse. 1.5 Udnyttelsesvinduer De perioder, hvor modnede Warrants kan udnyttes ("Udnyttelsesperioden") er, (i) i en periode på 28 dage fra offentliggørelsen af Selskabets kvartals- og halvårsrapporter og (ii) i en periode på 28 dage fra offentliggørelsen af Selskabets årsregnskabsmeddelelse/årsrapport. 1.6 Udnyttelsesmeddelelse Såfremt en Indehaver ønsker at udnytte sine Warrants, skal Indehaveren skriftligt meddele ("Udnyttelsesmeddelelse") dette til Selskabets bestyrelsesformand, idet en sådan Udnyttelsesmeddelelse skal være kommet frem til Selskabets adresse (med attention til bestyrelsesformanden) inden for en Udnyttelsesperiode. Indehaveren skal i Udnyttelsesmeddelelsen angive, hvor mange Warrants Indehaveren ønsker at udnytte. 21

22 Såfremt Indehaveren ikke indbetaler det fulde tegningsbeløb i overensstemmelse med pkt. 1.18(v) nedenfor for de aktier, der i henhold til Udnyttelsesmeddelelsen skal tegnes, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen automatisk og bliver uden retskraft. Udnyttelsesmeddelelsen bortfalder dog ikke og anses for rettidig, uanset Indehaveren alene indbetaler den del af tegningsbeløbet, der ikke udgøres af de i pkt. 1.3 fastsatte tillæg, såfremt Indehaveren i Udnyttelsesmeddelelsen anmoder om bestyrelsens beregning og opgørelse af den resterende del af tegningsbeløbet. Bestyrelsen skal herefter hurtigst muligt meddele Indehaveren det således opgjorte beløb og beregningen heraf, hvorefter Indehaveren skal indbetale det opgjorte beløb inden fem (5) dage fra modtagelsen af sådan meddelelse. Under forudsætning af rettidig afgivelse af Udnyttelsesmeddelelse og rettidig indbetaling af det fulde tegningsbeløb til Selskabet i overensstemmelse med ovenstående, er Selskabet forpligtet til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering af den kapitalforhøjelse, der gennemføres i forbindelse med Indehaverens udnyttelse af sine Warrants. 1.7 Justering Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants justeres ikke med mindre andet følger af dette pkt Antallet af aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at den pågældende Warrant (enkeltvis eller i forening med andre Warrants ejet af Indehaveren) berettiger Indehaveren til at tegne en forholdsmæssig uændret ejerandel i Selskabet mod indskud af et uændret tegningsbeløb i følgende tilfælde: (iii) (iv) udstedelse af fondsaktier, eller nedsættelse af Selskabets aktiekapital til dækning af tab Udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af en Warrant skal op- eller nedjusteres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at Indehaveren kompenseres for den udvanding, om nogen, af værdien af den pågældende Warrant, såfremt Selskabet træffer beslutning om at: (vi) (vii) (viii) (ix) forhøje Selskabets aktiekapital til en kurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, udstede konvertible gældsbreve med en konverteringskurs, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, udstede nye warrants (bortset fra Warrants udstedt i henhold til Selskabets vedtægter 3h) med en udnyttelsespris, som er lavere end markedskursen for Selskabets aktier på beslutningstidspunktet, erhverve aktier i Selskabet til en kurs, som er højere end markedskursen for Selskabets aktier på erhvervelsestidspunktet, eller 22

23 (x) nedsætte Selskabets aktiekapital med udbetaling til Selskabets aktionærer eller udlodde udbytte eller foretage udbetaling fra en særlig reserve oprettet i henhold til selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3, såfremt sådanne udbetalinger overstiger 10 % af Selskabets egenkapital umiddelbart før udbetalingen gennemføres. 1.8 Fusion og solvent likvidation Såfremt Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants træffer beslutning om opløsning af Selskabet ved fusion eller solvent likvidation, er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 berettiget og forpligtet til at fremrykke modningsudnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse med en frist på to (2) uger til Indehaveren om at udnytte de pågældende Warrants inden beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 1.7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet hvor beslutningen om at opløse Selskabet får retsvirkning. 1.9 Spaltning Såfremt Selskabet - i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - træffer beslutning om spaltning af Selskabet, kan Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6, træffe bestemmelse om, at (iii) (iv) fremrykke modnings- udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren med en frist på to (2) uger til at udnytte de pågældende Warrants, inden beslutningen om spaltningen får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 1.7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet, hvor beslutningen om spaltningen får retsvirkning, eller Indehaveren kan indgå ny aftale om at modtage Warrants af en tilsvarende værdi i den juridiske enhed, som Indehaveren efter spaltningen er ansat i Aktivsalg Såfremt Selskabet eller en væsentlig del af Selskabets virksomhed og aktiver (hvilket ikke omfatter salg af enkelte porteføljeselskaber uanset størrelse) i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - sælges til tredjemand ("Aktivsalg"), er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 berettiget og forpligtet til at fremrykke modnings- udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for 2 (to) uger. Meddelelsen skal afgives til Indehaveren senest 3 (tre) måneder efter gennemførelsen af Aktivsalget. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse 23

24 med den i pkt. 1.7 anførte procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, og/eller kompensation til Indehaveren Kontrollerende indflydelse Såfremt en aktionær i Selskabet i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants - opnår en bestemmende indflydelse i Selskabet, således som defineret i værdipapirhandelslovens 31, stk. 1 (enkeltvis eller i forening med en eller flere enheder, som har bestemmende indflydelse på, er underlagt bestemmende indflydelse af eller er underlagt den samme bestemmende indflydelse med sådan aktionær) ( Ejerskifte ), er Selskabet, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 berettiget og forpligtet til at fremrykke modnings- udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for to (2) uger. Meddelelsen skal afgives til Indehaveren senest tre (3) måneder efter, at Ejerskiftet er gennemført. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den i pkt. 1.7 angivne procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren Afnotering Såfremt Selskabet er noteret på en fondsbørs, giver en efterfølgende afnotering af Selskabet - i tiden indtil udnyttelse af udstedte Warrants -, uanset om andet måtte følge af pkt. 1.5 og 1.6 Selskabet ret og pligt til at fremrykke modnings- og udnyttelsestidspunktet for sådanne Warrants ved at afgive en skriftlig meddelelse til Indehaveren om at udnytte den pågældende Warrant inden for to (2) uger. Meddelelse skal afgives til Indehaveren senest tre (3) måneder efter, at afnoteringen er sket. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med den under pkt. 1.7 anførte procedure. Enhver Warrant, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på to (2) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren Differenceafregning Hvor der i henhold til pkt sker en fremrykkelse af modnings- og udnyttelsestidspunktet, kan Selskabet træffe bestemmelse om, at Indehaveren af udnyttede Warrants skal vederlægges ved kontant betaling svarende til forskellen mellem Udnyttelsesprisen og markedskursen på Selskabets aktier på udnyttelsestidspunktet (differenceafregning). 24

25 1.14 Ansættelsesforholdets ophør I tilfælde af at Indehaveren opsiger sit ansættelsesforhold, eller i tilfælde af at Selskabet opsiger Indehaveren, bortfalder samtlige af Indehaverens ikke-udnyttede Warrants, der ikke er modnet til udnyttelse i overensstemmelse med pkt. 1.5, automatisk. Dette gælder dog ikke i tilfælde af følgende: (v) (vi) (vii) (viii) ansættelsesforholdet opsiges, som følge af at Indehaveren (a) når den af Selskabet til enhver tid fastsatte pensionsalder eller (b) bliver berettiget til folkepension, eller ansættelsesforholdets ophør som følge af Indehaverens død, eller Indehaverens opsigelse af ansættelsesforholdet som følge af Selskabets grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller Selskabets opsigelse af Indehaveren af andre grunde end Indehaverens misligholdelse af ansættelsesforholdet. Modnede, men endnu ikke udnyttede, Warrants bortfalder ikke i tilfælde af ophør af Indehaverens ansættelsesforhold Revisors redegørelse om justering Såfremt Selskabet træffer beslutning om at gennemføre nogen af de i henholdsvis pkt , og anførte ændringer, skal Selskabets bestyrelse anmode Selskabets revisor om en redegørelse for (a) om en justering af Udnyttelsesprisen og/eller antallet af aktier, som kan tegnes i henhold til de udstedte Warrants, er påkrævet i henhold til sådanne bestemmelser, og (b), såfremt sådan bestemmelse foreskriver en justering, karakteren og omfanget af sådan justering. Såfremt Selskabet træffer beslutning om at gennemføre den i pkt anførte ændring, skal Selskabets bestyrelse anmode Selskabets revisor om en redegørelse for warrants af en tilsvarende værdi i henhold til pkt. 1.10(iv). Selskabet skal straks efter modtagelse af revisors redegørelse udlevere en kopi heraf til Indehaveren. Konklusionen i revisors redegørelse er bindende for Selskabet og Indehaveren og kan ikke gøres til genstand for indsigelser eller tvist, herunder men ikke begrænset til i henhold til en eventuelt aftalt voldgift Omsættelighed De udstedte Warrants er ikke-omsætningspapirer. De udstedte Warrants er personlige og kan ikke overdrages eller stilles til sikkerhed eller i øvrigt gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse, dog kan de udstedte Warrants falde i arv. 25

26 1.17 Bortfald En udstedt Warrant bortfalder automatisk umiddelbart efter udløbet af den første Udnyttelsesperiode efter 36 måneder fra Udnyttelsestidspunktet for den pågældende Warrant, uden yderligere meddelelse, vederlag eller kompensation til Indehaveren Vilkår for aktierne Følgende vilkår skal være gældende ved tegning af aktier i forbindelse med udnyttelse af de udstedte Warrants: (i) Selskabets aktiekapital forhøjes med op til nom kr. aktier a 1,00 kr., der tegnes ved udnyttelse af warrants, (ii) (iii) (iv) (v) Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier tegnet ved udnyttelse af Warrants, Warrants skal være udnyttet til tegning af aktier inden tidspunktet for bortfald af den pågældende warrant, jf. pkt. 1.17, Tegningskursen svarer til Udnyttelsesprisen, jf. pkt. 1.3, og Tegningsbeløbet skal indbetales kontant af Indehaveren af de udstedte Warrants inden fem (5) dage efter meddelelse til Selskabet om udnyttelsen. Tegningsbeløbet kan enten betales kontant, ved check udstedt til Selskabet eller ved elektronisk overførsel. I tilfælde af Indehaverens manglende rettidige betaling af tegningsbeløbet, bortfalder Udnyttelsesmeddelelsen og skal anses for ikke at have været afgivet af Indehaveren Følgende vilkår skal være gældende for aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af udstedte Warrants: (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) Aktierne skal udstedes i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf, Aktierne skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse, Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, Aktierne skal være omsætningspapirer, Aktierne skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, og Der skal for Aktierne gælde samme øvrige rettigheder og forpligtelser, som fastsat i Selskabets vedtægter I tilfælde af justering af udnyttelsesprisen og/eller det antal aktier, der kan tegnes i henhold til de pågældende Warrants, jf. pkt. 1.8 og/eller ændring af Selskabets vedtægter forud for udnyttelse af en Warrant, skal sådanne eventuelle ændrede rettighe- 26

27 der og forpligtelser gælde for den pågældende Warrant samt for samtlige aktier tegnet i forbindelse med udnyttelsen af en sådan Warrant. ***** 27

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN, OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN, OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse 6/2007 9. maj 2007 Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen De på FirstFarms ordinære generalforsamling den 25. april

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel.

Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2007 Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen. København, 18. december 2007 Vedtægter for EXIQON A/S CVR nr. 18 98 44 31 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER August for. FirstFarms A/S (CVR nr )

VEDTÆGTER August for. FirstFarms A/S (CVR nr ) VEDTÆGTER August 2016 for FirstFarms A/S (CVR nr. 28312504) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er FirstFarms A/S. 1.2 Selskabets binavne er Slovakia Holding A/S, First Farms A/S, First-Farms A/S, FirstFarms Slovakiet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER December 2012

VEDTÆGTER December 2012 VEDTÆGTER December 2012 For SmartGuy Group A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere