Nyheder inden for regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder inden for regnskab"

Transkript

1 Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har netop udsendt et udkast til ændring af årsregnskabsloven i høring blandt organisationerne. Forslaget til ændring af årsregnskabsloven indeholder endnu en forenkling af reglerne, denne gang dog også for børsnoterede selskaber. Udkastet har kommenteringsfrist den 16. januar Det forventes fremsat i foråret 2008 med ikrafttrædelse for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. Førtidig anvendelse er tilladt, hvis implementeringen sker systematisk og konsekvent. Kravet om, at finansielle virksomheder, som ikke er koncerner, skal overgå til IFRS fra 2009, må dog forventes først at træde i kraft den 1. januar Regnskabsfaglig Afdeling Strandvejen Hellerup Telefon Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

2 Ad 1 - forhøjelse af de beløbsmæssige størrelsesgrænser med 20% Helt små virksomheder (LEV) Små virksomheder (klasse B) Mellemstore/store virksomheder Koncernregn- skabspligten Nuværende grænser 12 mill. 6 mill mill. 29 mill. 2 Ad 2 - ophævelse af kravet om revision af ledelsesberetningen Siden 2002 har ledelsesberetningen skullet revideres på lige fod med resten af årsrapporten. Det foreslås, at kravet om revision af ledelsesberetningen - for alle regnskabsklasser B-D - ophæves. Kravene til korrekthed og indhold i ledelsesberetningen er imidlertid ikke ændret - ledelsen undgår blot at skulle fremskaffe dokumentation til brug for revisionen. Når ledelsesberetningen ikke længere skal revideres, er det fundet rigtigst samtidig at tilpasse kravet om retvisende billede. I dag er det et krav, at hele årsrapporten inklusive ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. Det foreslås, at ledelsesberetningen fremover skal give en retvisende redegørelse, mens resten af regnskabet - regnskabsopstillinger og noter - fortsat skal give et retvisende billede. 238 mill. 119 mill. 58 mill. 29 mill. Det foreslås at forhøje størrelsesgrænserne i loven til følgende niveauer: + 20% 14 mill. 7 mill mill. 36 mill. 286 mill. 143 mill mill. 36 mill. Ændringen får konsekvenser for ledelsespåtegningen og revisionspåtegningen. Ad 3 - ophævelse af bindingskravet vedrørende investeringsaktivitet og landbrugsaktivitet Efter de nuværende regler kan et selskab, der har investeringsaktivitet som hovedaktivitet, vælge at opgøre investeringsaktiver og tilhørende forpligtelser til dagsværdi og indregne disse reguleringer i resultatopgørelsen. Det betyder bl.a., at investeringsejendomme i disse selskaber ikke skal afskrives men i stedet løbende revurderes til dagsværdi. Nettoopskrivningen af investeringsaktiver og tilhørende gæld skal opføres som en bunden reserve på egenkapitalen, der ikke kan benyttes til udbytte.det foreslås, at reguleringerne ikke længere skal være bundne. Det betyder, at de løbende (urealiserede) værdistigninger på investeringsaktiver og tilhørende gæld kan danne grundlag for udbytte og kapitalnedsættelse. Virksomheder, der har landbrugsaktivitet som hovedaktivitet, kan efter de nuværende regler tilsvarende benytte dagsværdi ved opgørelsen af værdien af beholdninger af dyr, afgrøder m.v., jf. også reglerne herom i IAS 41. Sådanne reguleringer har også hidtil skullet bindes på en særlig reserve på egenkapitalen. Det foreslås, at dette bindingskrav også ophæves. Ad 4 - tilpasning af bindingskravet vedrørende indre værdis metode De nuværende regler tillader, at kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabsregnskabet kan opgøres til indre værdi - som alternativ til kostpris og eventuelle frivillige opskrivninger efter årsregnskabslovens 41. I koncernregnskabet har det altid været et krav, at associerede virksomheder skulle opgøres til indre værdi. I praksis har reglerne imidlertid givet anledning til en række tvivlstilfælde, som lovforslaget søger at rette op på: 1. Brug af skyggesaldo ved negativ indre værdis reserve: Reserven præsenteres da som 0 på egenkapitalen. Hvis en modervirksomhed kun har én dattervirksomhed, som eksempelvis har et underskud i år 1 på 100, skal dette beløb fradrages i modervirksomhedens frie reserver. Har dattervirksomheden efterfølgende i år 2 et overskud på 100, har det i praksis givet anledning til tvivl, om dette beløb skulle henlægges til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Det præciseres i lovbemærkningerne, at der ikke skal ske nogen binding i

3 denne situation, da der ikke er tale om nogen opskrivning. I det første år er der således tale om en nedskrivning, som tilbageføres i år 2. Netto er reguleringen 0 for de to år samlet set. 2. Det præciseres i lovbemærkningerne, at resultat fra dattervirksomheder og associerede virksomheder skal vises efter skat i resultatopgørelsen. Det er således ikke tilladt at vise resultatet i to poster - før skat og skat. Derved svarer årsregnskabsloven på dette punkt til IAS Asymmetri vedrørende salg af overskuds- hhv. underskudsselskaber: Frasælges en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, skal den del af reserven opløses, som hidrører fra den pågældende virksomhed. En realisation af en underskudsvirksomhed skal dog ikke forøge reserven med de tidligere foretagne nedskrivninger. Der er dermed ikke symmetri i behandlingen af salg af underskuds- og overskudsvirksomheder, eftersom frasalg af en overskudsvirksomhed skal føre til en reduktion af nettoopskrivningsreserven, hvorimod frasalg af en underskudsvirksomhed ikke påvirker reserven. Denne asymmetri opstår ved, at loven alene taler om opløsning af reserven vedrørende de opskrevne kapitalandele, hvorfor en reetablering af en allerede forbrugt reserve ikke er krævet, uanset om reserven er forbrugt til dækning af andre Dattervirksomheders / associerede virksomheders overskud. 4. Udbytte opad igennem en koncern på én gang ( samtidighedsprincippet ): Det præciseres, at såfremt indre værdis metode benyttes som grundlag for opgørelse af værdien af dattervirksomheder, vil det være tilladt at optage et tilgodehavende i moderselskabet på det forventede udbytte fra dattervirksomhederne. Derved kan det forventede udbytte fra dattervirksomheder indgå som grundlag for modervirksomhedens beslutning om uddeling af udbytte. Det vil tilsvarende være tilladt at lave en overførsel af det forventede udbytteforslag fra indre værdis reserve på egenkapitalen til overført overskud, hvorved forventet udbytte kan indgå som grundlag for modervirksomhedens eget udbytte. Ovenstående præciseringer afspejler i høj grad den praksis, der hidtil har været udviklet vedrørende forståelsen af reglerne om indre værdis metode. Ad 5 - ophævelse af kravet om oplysning om antal ansatte i klasse B De nuværende regler kræver, at virksomheder i regnskabsklasse B- D oplyser om det gennemsnitligt antal ansatte. Oplysningen skal forsynes med sammenligningstal for året før. Det foreslås, at kravet ophæves for virksomheder i regnskabsklasse B. Kravet videreføres uændret for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D. Ad 6 - ophævelse af kravet om indregning af udviklingsprojekter i klasse C/mellem De nuværende regler kræver, at alle virksomheder i regnskabsklasse C- D indregner egne udviklingsprojekter som aktiver, såfremt de generelle kriterier herfor er opfyldt f.eks. at det er sandsynligt, at projektet bliver gennemført. Kravet gælder for f.eks. produktudvikling, procesudvikling, udvikling af intern IT etc. Indirekte omkostninger skal også henføres til de aktiverede udviklingsprojekter. Det foreslås, at virksomheder i regnskabsklasse C/mellem fremover kan undlade at aktivere udviklingsprojekter. Fremover kan disse virksomheder således vælge at omkostningsføre de afholdte udgifter. Det er fortsat et krav, at alle virksomheder i klasse C - dvs. også klasse C/mellem - omtaler forskning og udvikling i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens 99, stk. 1, nr. 10. Ad 7 - ophævelse af kravet om oplysning om ejendomsværdi De nuværende regler kræver, at virksomheder i regnskabsklasse B- D oplyser om ejendomsværdien af danske ejendomme. Oplysningskravet gælder således ikke udenlandske ejendomme, hvorfor det i praksis har været vanskeligt at sammenholde den bogførte værdi af grunde og bygninger i balancen med noteoplysningen vedrørende ejendomsværdi. Det foreslås, at kravet ophæves for alle virksomheder. Ad 8 - nyt oplysningskrav om virksomhedens arrangementer Det foreslås, at virksomheder i regnskabsklasse C-D fremover skal oplyse om karakteren af og formålet med virksomhedens engagementer, der ikke er opført i balancen, og engagementernes finansielle indvirkning. Oplysningerne skal dog kun gives, når de risici og fordele, der opstår i forbindelse med sådan-

4 ne engagementer, er væsentlige, og for så vidt oplysningen om sådanne risici og fordele er nødvendig for at bedømme virksomhedens finansielle stilling. Virksomheder i klasse C/store og klasse D skal tillige oplyse om de risici og fordele, der er forbundet med arrangementerne, og den finansielle indvirkning herfra. Kravets rækkevidde er ikke helt klar. Det er dog klart, at kravet ikke omfatter de tilfælde, der i forvejen er krav om i loven, f.eks. eventualforpligtelser og leasingforpligtelser. Heller ikke almindelige garantier er omfattet, eftersom de er indregnet som hensatte forpligtelser. I henhold til lovbemærkningerne omfattes såkaldte Special Purpose Entities (SPE), jf. tilsvarende regler i SIC 12. En SPE er i korte træk karakteriseret ved, at en virksomhed - uden at have nogen ejerandel - alligevel påføres alle risici og fordele hidrørende fra en anden virksomhed. Mens årsregnskabslovens definition på moder- /dattervirksomheder forudsætter, at der besiddes ejerandele, vil en SPE efter SIC 12 skulle konsolideres i et IFRS-koncernregnskab uanset ejerandele - det afgørende er således de økonomiske fordele og risici. Det foreslåede krav om omtale af SPE ere må derfor betragtes som en erstatning for, at koncerndefinitionen i loven ikke svarer til den, der gælder efter IFRS. Oplysningskravet omfatter formentlig forpligtelser til at anskaffe væsentlige anlægsaktiver og immaterielle aktiver, jf. tilsvarende krav i IFRS. En virksomheds brug af afledte finansielle instrumenter vil imidlertid næppe være omfattet af oplysningskravet, eftersom alle afledte finansielle instrumenter i dag skal indregnes i balancen til dagsværdi - og risikoen på instrumentet er derfor fuldt ud afspejlet i dagsværdien. Som andre eksempler på arrangementer, der er omfattet af bestemmelsen, nævner lovbemærkningerne factoringordninger, kombinerede salgs- og tilbagekøbskontrakter og konsignationslagerarrangementer. Udover at kravet gælder for virksomheder i regnskabsklasse C og D, gælder de også for de virksomheder, der udarbejder årsrapport efter IFRS. Er der tale om SPE ere, gælder kravet imidlertid ikke, eftersom sådanne allerede er indregnet i balancen. Det anføres i lovbemærkningerne, at såfremt forholdet er konsolideret i koncernregnskabet, kan man undlade oplysningerne i såvel koncernregnskabet som årsregnskabet. Det må forventes, at kravets nærmere indhold bliver præciseret i lovbemærkningerne til det endelige lovforslag. Ad 9 - tilpasning af kravet om oplysning om revisorhonorar Efter de nuværende regler skal virksomheder i regnskabsklasse C/store og D oplyse om honorar til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision. Oplysningerne skal i dag gives både i koncernregnskabet og i moderselskabsregnskabet og skal specificeres i honorar for revision hhv. andre ydelser. Det foreslås at ændre oplysningskravet på følgende områder: Honoraret til revisor skal fremover specificeres i fire kategorier i stedet for to: Lovpligtig revision, Andre erklæringer med sikkerhed, Skatterådgivning og Andre ydelser. Undtagelse for klasse C: Kan undlade at give oplysningen i sit eget årsregnskab, hvis virksomheden indgår i et koncernregnskab, hvor oplysningen for koncernen gives koncernregnskabet skal være udarbejdet af en modervirksomhed indenfor EU/EØS. Ad 10 - lempelse af kravet om oplysning om nærtstående parter Efter de nuværende regler skal en virksomhed beskrive transaktioner med nærtstående parter, herunder grundlaget for forbindelsen med de pågældende parter. En dattervirksomhed kan dog undlade i sit eget årsregnskab at beskrive transaktioner med nærtstående parter, hvis en række betingelser er opfyldt. Herudover skal oplyses om de parter, der har bestemmende indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed (navn og bopæl/hjemsted). Med nærtstående parter menes typisk personer eller virksomheder, som har mulighed for at gennemtvinge beslutninger i andre virksomheder (bestemmende indflydelse), eller som har indflydelse på de driftsmæssige eller finansielle beslutninger (betydelig indflydelse). Ændring af reglerne for koncernregnskabet Det foreslås, at ændre reglerne, så oplysninger om transaktioner med nærtstående parter alene skal gives, hvis transaktionerne ikke gennemføres på markedsvilkår. Der skal dog fortsat altid oplyses om de parter, der har bestemmende indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed (navn og bopæl/hjemsted).

5 De foreslåede regler skal ikke følges for de virksomheder, der benytter IFRS. Der bliver derfor ikke noget krav om at opdele IAS 24 oplysningerne i markedsbaserede transaktioner og ikke-markedsbaserede transaktioner. Kravet får formentlig begrænset betydning som følge af skattereglernes krav om, at transaktioner skal foregå på markedsvilkår. I praksis må fokus dog rettes mod transaktioner med øvrige koncernvirksomheder (bortset fra dattervirksomheder, der er undtaget), f.eks. skattefrit tilskud, og medlemmer af en virksomheds eller en modervirksomheds ledelse. De præciseres, at de oplysninger, der skal gives vedrørende transaktioner med nærtstående parter (på ikke-markedsvilkår) omfatter beløbsmæssig oplysning. Tidligere har det været antaget, at oplysningerne om beløb kunne gives med et niveau eller ikke over xx% eller lign. oplysning. Den praksis synes fremover ikke at være mulig. Oplysningerne skal ikke gives pr. transaktion. Det er således muligt at gruppere transaktionerne, medmindre særskilte oplysninger om de enkelte transaktioner er nødvendige for at forstå virkningerne af transaktioner med nærtstående parter. Det følger af det almindelige væsentlighedsbegreb i loven, at en virksomhed ikke skal give oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, hvis transaktionerne er uvæsentlige. Som en konsekvens af direktivets krav om, at lovens definition af nærtstående parter skal være i overensstemmelse med definitionen heraf i IAS 24, foreslås det at skrive en direkte henvisning ind til IAS 24. Det vil sikre, at en kommende ændring af IAS 24 s definition på nærtstående parter også får virkning i årsregnskabsloven. Ændring af reglerne for årsregnskabet De tilsvarende ændringer som nævnt ovenfor, gælder også for årsregnskabet. Der er således ingen generel undtagelse fra at give oplysninger i årsregnskabet, såfremt oplysningerne er givet i koncernregnskabet. Imidlertid kan der normalt blot henvises, så man undgår dobbeltoplysninger. Herudover foreslås det, at et selskab i sit årsregnskab skal kunne undlade at oplyse om transaktioner med virksomhedens helejede dattervirksomheder. Reglerne for årsregnskabet er derfor noget anderledes end i dag. I dag gælder der således en helt generel undtagelse fra at give oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, herunder oplysninger om transaktioner opad i koncernen. Ad 11 - nyt oplysningskrav om virksomhedsledelse m.v. Det foreslås, at børsnoterede selskaber fremover skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse m.v. Der er tale om følgende krav: 1 Oplysning om kodeks for virksomhedsledelse 2 Oplysninger om risikostyring og intern kontrol vedrørende regnskabsaflæggelse 3 Oplysninger om sammensætningen af ledelsesorganer, udvalg m.v. Gælder for Moder/koncern? Aktieudstedere Modervirksomheden og statslige aktieselskaber Alle børsnoterede Modervirksomheden selskaber og og koncernen statslige aktieselskaber Aktieudstedere Modervirksomheden og statslige aktieselskaber Kodeks for virksomhedsledelse Der skal oplyses om det kodeks for virksomhedsledelse, virksomheden er omfattet af, ud fra et følg-ellerforklar -princip. Virksomheder, der er noteret på Københavns Fondsbørs, er i forvejen omfattet af fondsbørsens anbefalinger for god selskabsledelse For disse virksomheder indebærer de foreslåede oplysningskrav om kodeks for virksomhedsledelse ikke yderligere krav. Er en virksomhed omfattet af flere kodekser som følge af, at virksomhedens aktier er noteret på flere regulerede markeder inden for EU/EØS, skal oplysningerne gives for hvert kodeks, virksomheden er omfattet af. Nogle regulerede markeder stiller ikke krav om, at virksomheden skal forholde sig til et bestemt kodeks for virksomhedsledelse. Det gælder eksempelvis Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. I sådanne tilfælde skal virksomheden blot oplyse, at den ikke er omfattet af noget kodeks for virksomhedsledelse. Vælger virksomheden frivilligt at anvende et kodeks for virksomhedsledelse, skal det oplyses, hvor kodeks er offentlig tilgængelig, og hvilke dele af kodeks virksomheden fraviger, herunder begrundelsen for fravigelsen. Følger virksomheden det pågældende kodeks, er det tilstrækkeligt, at virksomheden henviser til kodekset med angivelse af, hvor kodekset er offentlig tilgængelig. Efter lovudkastet er det således ikke nødvendigt, at virksomheden redegør for indholdet af kodekset. Følger virksomheden ikke alle anbefalingerne i det kodeks, virksomheden er omfattet af, skal virksomheden oplyse, hvilke anbefalinger virksomheden har fravalgt eller fraveget, med angivelse af en konkret begrundelse herfor.

6 Risikostyring og intern kontrol vedrørende regnskabsaflæggelse Redegørelsen om virksomhedsledelse skal desuden indeholde en beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med virksomhedens regnskabsaflæggelse. Virksomheden skal derfor ikke give oplysninger om dens risikostyringssystemer og interne kontroller, som ikke knytter sig til regnskabsaflæggelsen. Beskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af følgende: De procedurer eller systemer, som virksomheden har indført i forbindelse med risikostyringen, herunder hvorledes ledelsen løbende identificerer og styrer risici for væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen, og De interne kontrolsystemer, som er indført i virksomheden til sikring af, at væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen bliver imødegået, opdaget og korrigeret. Københavns Fondsbørs A/S anbefalinger for god selskabsledelse indeholder et afsnit VII om risikostyring, herunder identifikation af risici, plan for risikostyring og åbenhed om risikostyring. Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer Redegørelsen for virksomhedsledelse skal desuden indeholde en beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion. Virksomheden skal således beskrive, hvorledes ledelsen er sammensat, og ledelsesmedlemmernes funktion. Virksomheden kan f.eks. foretage en opdeling af ledelsen i henholdsvis direktion og bestyrelse med angivelse af det enkelte ledelsesmedlems ansvarsområder i virksomheden. Har virksomheden f.eks. nedsat et revisionsudvalg, vederlagsudvalg eller andre bestyrelsesudvalg, skal virksomheden beskrive dets medlemmer og deres funktion. Hvor skal oplysningerne om virksomhedsledelse m.v. gives? Redegørelsen om virksomhedsledelse m.v. foreslås at kunne gives på én af følgende måder: Ledelsesberetningen Et bilag til ledelsesberetningen, eller En henvisning til hjemmesiden, hvor oplysningerne er tilgængelige (kræver dog en bekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der indeholder de nærmere retningslinjer) Særligt sidstnævnte metode er interessant. Hidtil har oplysninger, der har været krævet efter årsregnskabsloven, ikke kunnet gives på Internettet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har således udtalt, at f.eks. moderselskabsregnskabet ikke har kunnet placeres på Internettet, eftersom man ikke havde sikkerhed for, at oplysningerne forblev intakte og til enhver tid var tilgængelige. I relation til aktieselskabsloven kender man imidlertid princippet fra de nye bestemmelser om incitamentsaflønning, hvor selskabets retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning af ledelsen skal placeres på internettet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil udstede en bekendtgørelse om de nærmere retningslinjer vedrørende brug af internettet til offentliggørelse af de pågældende oplysninger. Af bekendtgørelsen vil det således fremgå, at hvis virksomheden vælger at give redegørelsen for virksomhedsledelse m.v. via en henvisning til virksomhedens hjemmeside, er det ledelsens ansvar at sørge for, at de lovpligtige oplysninger også fremgår af virksomhedens hjemmeside. Redegørelsen for virksomhedsledelse m.v. skal være tilgængelig på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor årsrapporten udsendes til aktionærerne m.v. I bekendtgørelsen vil der endvidere blive fastsat regler om virksomhedens adgang til efterfølgende at ændre i redegørelsen på hjemmesiden. Virksomheden bør efterfølgende ændre i oplysningerne, hvis det af hensyn til aktualiteten er nødvendigt som følge af større ændringer i oplysningerne. Virksomheden bør dog samtidig af hensyn til regnskabsbrugerne begrænse antallet af ændringer, hvis der kun er tale om mindre detaljer. Ad 12 - lempelse af kravet om 5 års oversigten i koncernregnskabet Efter de nuværende regler skal virksomheder i regnskabsklasse C og D give en 5 års oversigt over hovedog nøgletal i ledelsesberetningen. Udarbejder virksomheden koncernregnskab, kan den slippe for at give oversigten på moderselskabsniveau. Når en modervirksomhed bliver koncernregnskabspligtig, fordi koncernen stiger i størrelse udover lovens størrelsesgrænser, eller fordi et overliggende moderselskab ikke længere udarbejder koncernregnskab, skal virksomheden selv lave koncernregnskab. I den forbindelse skal der i ledelsesberetningen gives en 5 års oversigt. Oversigten skal i princippet indeholde oplysninger tilbage til en periode, hvor der ikke var koncernregnskabspligt i virksomheden.

7 Det foreslås, at man ved overgang til koncernregnskabspligt kan nøjes med at vise indeværende års tal og sammenligningstal for ét år. Derved sker der en harmonisering med reglerne for resultatopgørelse og balance, hvor der som hidtil er krav om ét års sammenligningstal, selvom sammenligningsåret vedrører en periode, hvor virksomheden ikke aflagde koncernregnskab. De øvrige tal i hovedtalsoversigten indfases i oversigten henover 3 år. Det skal i den forbindelse bemærkes, at lempelsen vedrørende 5 års oversigten i moderselskabet kan kun benyttes, når man i koncernen giver en fuld 5 års oversigt. Ad 13 - ophævelse af kravet om IFRS i moderselskabsregnskabet i 2009 De nuværende regler for ikkefinansielle virksomheder er som vist i nedenstående skema. De finansielle virksomheder, dvs. de virksomheder, som er omfattet af Finanstilsynets regnskabsregler, skal følge de samme regler, dog således at de ikke er underlagt et krav om brug af IFRS i moderselskabsregnskabet fra og med Det foreslås at afskaffe kravet om at bruge IFRS i moderselskabsregnskabet. Denne ophævelse kombineres imidlertid med, at såfremt en børsnoteret virksomhed ikke aflæg- ger et IFRS-koncernregnskab, fordi der er tale om et enkeltstående selskab, skal årsregnskabet for dette selskab dog aflægges efter IFRS fra Lempelsen vil derfor alene komme de selskaber til gode, der i forvejen aflægger et koncernregnskab efter IFRS. De finansielle virksomheder bliver underlagt et tilsvarende krav. Det er en væsentlig stramning for en lang række finansielle virksomheder, eftersom der er en del mindre pengeinstitutter, som ikke har dattervirksomheder - og som derfor hidtil har været helt undtaget fra IFRS. Børsnoterede virksomheder som har aktier noteret Børsnoterede virksomheder som alene har gældsbeviser noteret Anvendelse af IFRS i Koncernregnskabet SKAL anvendes KAN anvendes. SKAL anvendes fra 1. januar 2007 Ikke-børsnoterede virksomheder KAN anvendes. IFRS skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 Anvendelse af IFRS i årsregnskabet KAN anvendes. SKAL anvendes fra 1. januar 2009 SKAL anvendes fra 1. januar 2009 KAN anvendes fra 1. januar 2005 KAN anvendes. IFRS skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 PricewaterhouseCoopers betegner det netværk at medlemsfirmaer, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau

Regnskabsklasse B ændringer på paragrafniveau Oversigten kan ved hjælp af farvemarkeringen i venstre side anvendes til at få et overblik over ændringerne for regnskabsklasse B. Farvemarkeringernes betydning fremgår af Beierholms publikation Den nye

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014 Vibevej 50 7330 Brande CVR-nr. 33753772 Årsrapport for 2014 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03-03-2015 Kim Tranholm Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere