Nyheder inden for regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder inden for regnskab"

Transkript

1 Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har netop udsendt et udkast til ændring af årsregnskabsloven i høring blandt organisationerne. Forslaget til ændring af årsregnskabsloven indeholder endnu en forenkling af reglerne, denne gang dog også for børsnoterede selskaber. Udkastet har kommenteringsfrist den 16. januar Det forventes fremsat i foråret 2008 med ikrafttrædelse for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. Førtidig anvendelse er tilladt, hvis implementeringen sker systematisk og konsekvent. Kravet om, at finansielle virksomheder, som ikke er koncerner, skal overgå til IFRS fra 2009, må dog forventes først at træde i kraft den 1. januar Regnskabsfaglig Afdeling Strandvejen Hellerup Telefon Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom PricewaterhouseCoopers ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

2 Ad 1 - forhøjelse af de beløbsmæssige størrelsesgrænser med 20% Helt små virksomheder (LEV) Små virksomheder (klasse B) Mellemstore/store virksomheder Koncernregn- skabspligten Nuværende grænser 12 mill. 6 mill mill. 29 mill. 2 Ad 2 - ophævelse af kravet om revision af ledelsesberetningen Siden 2002 har ledelsesberetningen skullet revideres på lige fod med resten af årsrapporten. Det foreslås, at kravet om revision af ledelsesberetningen - for alle regnskabsklasser B-D - ophæves. Kravene til korrekthed og indhold i ledelsesberetningen er imidlertid ikke ændret - ledelsen undgår blot at skulle fremskaffe dokumentation til brug for revisionen. Når ledelsesberetningen ikke længere skal revideres, er det fundet rigtigst samtidig at tilpasse kravet om retvisende billede. I dag er det et krav, at hele årsrapporten inklusive ledelsesberetningen skal give et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, den økonomiske stilling samt resultatet. Det foreslås, at ledelsesberetningen fremover skal give en retvisende redegørelse, mens resten af regnskabet - regnskabsopstillinger og noter - fortsat skal give et retvisende billede. 238 mill. 119 mill. 58 mill. 29 mill. Det foreslås at forhøje størrelsesgrænserne i loven til følgende niveauer: + 20% 14 mill. 7 mill mill. 36 mill. 286 mill. 143 mill mill. 36 mill. Ændringen får konsekvenser for ledelsespåtegningen og revisionspåtegningen. Ad 3 - ophævelse af bindingskravet vedrørende investeringsaktivitet og landbrugsaktivitet Efter de nuværende regler kan et selskab, der har investeringsaktivitet som hovedaktivitet, vælge at opgøre investeringsaktiver og tilhørende forpligtelser til dagsværdi og indregne disse reguleringer i resultatopgørelsen. Det betyder bl.a., at investeringsejendomme i disse selskaber ikke skal afskrives men i stedet løbende revurderes til dagsværdi. Nettoopskrivningen af investeringsaktiver og tilhørende gæld skal opføres som en bunden reserve på egenkapitalen, der ikke kan benyttes til udbytte.det foreslås, at reguleringerne ikke længere skal være bundne. Det betyder, at de løbende (urealiserede) værdistigninger på investeringsaktiver og tilhørende gæld kan danne grundlag for udbytte og kapitalnedsættelse. Virksomheder, der har landbrugsaktivitet som hovedaktivitet, kan efter de nuværende regler tilsvarende benytte dagsværdi ved opgørelsen af værdien af beholdninger af dyr, afgrøder m.v., jf. også reglerne herom i IAS 41. Sådanne reguleringer har også hidtil skullet bindes på en særlig reserve på egenkapitalen. Det foreslås, at dette bindingskrav også ophæves. Ad 4 - tilpasning af bindingskravet vedrørende indre værdis metode De nuværende regler tillader, at kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabsregnskabet kan opgøres til indre værdi - som alternativ til kostpris og eventuelle frivillige opskrivninger efter årsregnskabslovens 41. I koncernregnskabet har det altid været et krav, at associerede virksomheder skulle opgøres til indre værdi. I praksis har reglerne imidlertid givet anledning til en række tvivlstilfælde, som lovforslaget søger at rette op på: 1. Brug af skyggesaldo ved negativ indre værdis reserve: Reserven præsenteres da som 0 på egenkapitalen. Hvis en modervirksomhed kun har én dattervirksomhed, som eksempelvis har et underskud i år 1 på 100, skal dette beløb fradrages i modervirksomhedens frie reserver. Har dattervirksomheden efterfølgende i år 2 et overskud på 100, har det i praksis givet anledning til tvivl, om dette beløb skulle henlægges til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Det præciseres i lovbemærkningerne, at der ikke skal ske nogen binding i

3 denne situation, da der ikke er tale om nogen opskrivning. I det første år er der således tale om en nedskrivning, som tilbageføres i år 2. Netto er reguleringen 0 for de to år samlet set. 2. Det præciseres i lovbemærkningerne, at resultat fra dattervirksomheder og associerede virksomheder skal vises efter skat i resultatopgørelsen. Det er således ikke tilladt at vise resultatet i to poster - før skat og skat. Derved svarer årsregnskabsloven på dette punkt til IAS Asymmetri vedrørende salg af overskuds- hhv. underskudsselskaber: Frasælges en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, skal den del af reserven opløses, som hidrører fra den pågældende virksomhed. En realisation af en underskudsvirksomhed skal dog ikke forøge reserven med de tidligere foretagne nedskrivninger. Der er dermed ikke symmetri i behandlingen af salg af underskuds- og overskudsvirksomheder, eftersom frasalg af en overskudsvirksomhed skal føre til en reduktion af nettoopskrivningsreserven, hvorimod frasalg af en underskudsvirksomhed ikke påvirker reserven. Denne asymmetri opstår ved, at loven alene taler om opløsning af reserven vedrørende de opskrevne kapitalandele, hvorfor en reetablering af en allerede forbrugt reserve ikke er krævet, uanset om reserven er forbrugt til dækning af andre Dattervirksomheders / associerede virksomheders overskud. 4. Udbytte opad igennem en koncern på én gang ( samtidighedsprincippet ): Det præciseres, at såfremt indre værdis metode benyttes som grundlag for opgørelse af værdien af dattervirksomheder, vil det være tilladt at optage et tilgodehavende i moderselskabet på det forventede udbytte fra dattervirksomhederne. Derved kan det forventede udbytte fra dattervirksomheder indgå som grundlag for modervirksomhedens beslutning om uddeling af udbytte. Det vil tilsvarende være tilladt at lave en overførsel af det forventede udbytteforslag fra indre værdis reserve på egenkapitalen til overført overskud, hvorved forventet udbytte kan indgå som grundlag for modervirksomhedens eget udbytte. Ovenstående præciseringer afspejler i høj grad den praksis, der hidtil har været udviklet vedrørende forståelsen af reglerne om indre værdis metode. Ad 5 - ophævelse af kravet om oplysning om antal ansatte i klasse B De nuværende regler kræver, at virksomheder i regnskabsklasse B- D oplyser om det gennemsnitligt antal ansatte. Oplysningen skal forsynes med sammenligningstal for året før. Det foreslås, at kravet ophæves for virksomheder i regnskabsklasse B. Kravet videreføres uændret for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D. Ad 6 - ophævelse af kravet om indregning af udviklingsprojekter i klasse C/mellem De nuværende regler kræver, at alle virksomheder i regnskabsklasse C- D indregner egne udviklingsprojekter som aktiver, såfremt de generelle kriterier herfor er opfyldt f.eks. at det er sandsynligt, at projektet bliver gennemført. Kravet gælder for f.eks. produktudvikling, procesudvikling, udvikling af intern IT etc. Indirekte omkostninger skal også henføres til de aktiverede udviklingsprojekter. Det foreslås, at virksomheder i regnskabsklasse C/mellem fremover kan undlade at aktivere udviklingsprojekter. Fremover kan disse virksomheder således vælge at omkostningsføre de afholdte udgifter. Det er fortsat et krav, at alle virksomheder i klasse C - dvs. også klasse C/mellem - omtaler forskning og udvikling i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens 99, stk. 1, nr. 10. Ad 7 - ophævelse af kravet om oplysning om ejendomsværdi De nuværende regler kræver, at virksomheder i regnskabsklasse B- D oplyser om ejendomsværdien af danske ejendomme. Oplysningskravet gælder således ikke udenlandske ejendomme, hvorfor det i praksis har været vanskeligt at sammenholde den bogførte værdi af grunde og bygninger i balancen med noteoplysningen vedrørende ejendomsværdi. Det foreslås, at kravet ophæves for alle virksomheder. Ad 8 - nyt oplysningskrav om virksomhedens arrangementer Det foreslås, at virksomheder i regnskabsklasse C-D fremover skal oplyse om karakteren af og formålet med virksomhedens engagementer, der ikke er opført i balancen, og engagementernes finansielle indvirkning. Oplysningerne skal dog kun gives, når de risici og fordele, der opstår i forbindelse med sådan-

4 ne engagementer, er væsentlige, og for så vidt oplysningen om sådanne risici og fordele er nødvendig for at bedømme virksomhedens finansielle stilling. Virksomheder i klasse C/store og klasse D skal tillige oplyse om de risici og fordele, der er forbundet med arrangementerne, og den finansielle indvirkning herfra. Kravets rækkevidde er ikke helt klar. Det er dog klart, at kravet ikke omfatter de tilfælde, der i forvejen er krav om i loven, f.eks. eventualforpligtelser og leasingforpligtelser. Heller ikke almindelige garantier er omfattet, eftersom de er indregnet som hensatte forpligtelser. I henhold til lovbemærkningerne omfattes såkaldte Special Purpose Entities (SPE), jf. tilsvarende regler i SIC 12. En SPE er i korte træk karakteriseret ved, at en virksomhed - uden at have nogen ejerandel - alligevel påføres alle risici og fordele hidrørende fra en anden virksomhed. Mens årsregnskabslovens definition på moder- /dattervirksomheder forudsætter, at der besiddes ejerandele, vil en SPE efter SIC 12 skulle konsolideres i et IFRS-koncernregnskab uanset ejerandele - det afgørende er således de økonomiske fordele og risici. Det foreslåede krav om omtale af SPE ere må derfor betragtes som en erstatning for, at koncerndefinitionen i loven ikke svarer til den, der gælder efter IFRS. Oplysningskravet omfatter formentlig forpligtelser til at anskaffe væsentlige anlægsaktiver og immaterielle aktiver, jf. tilsvarende krav i IFRS. En virksomheds brug af afledte finansielle instrumenter vil imidlertid næppe være omfattet af oplysningskravet, eftersom alle afledte finansielle instrumenter i dag skal indregnes i balancen til dagsværdi - og risikoen på instrumentet er derfor fuldt ud afspejlet i dagsværdien. Som andre eksempler på arrangementer, der er omfattet af bestemmelsen, nævner lovbemærkningerne factoringordninger, kombinerede salgs- og tilbagekøbskontrakter og konsignationslagerarrangementer. Udover at kravet gælder for virksomheder i regnskabsklasse C og D, gælder de også for de virksomheder, der udarbejder årsrapport efter IFRS. Er der tale om SPE ere, gælder kravet imidlertid ikke, eftersom sådanne allerede er indregnet i balancen. Det anføres i lovbemærkningerne, at såfremt forholdet er konsolideret i koncernregnskabet, kan man undlade oplysningerne i såvel koncernregnskabet som årsregnskabet. Det må forventes, at kravets nærmere indhold bliver præciseret i lovbemærkningerne til det endelige lovforslag. Ad 9 - tilpasning af kravet om oplysning om revisorhonorar Efter de nuværende regler skal virksomheder i regnskabsklasse C/store og D oplyse om honorar til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision. Oplysningerne skal i dag gives både i koncernregnskabet og i moderselskabsregnskabet og skal specificeres i honorar for revision hhv. andre ydelser. Det foreslås at ændre oplysningskravet på følgende områder: Honoraret til revisor skal fremover specificeres i fire kategorier i stedet for to: Lovpligtig revision, Andre erklæringer med sikkerhed, Skatterådgivning og Andre ydelser. Undtagelse for klasse C: Kan undlade at give oplysningen i sit eget årsregnskab, hvis virksomheden indgår i et koncernregnskab, hvor oplysningen for koncernen gives koncernregnskabet skal være udarbejdet af en modervirksomhed indenfor EU/EØS. Ad 10 - lempelse af kravet om oplysning om nærtstående parter Efter de nuværende regler skal en virksomhed beskrive transaktioner med nærtstående parter, herunder grundlaget for forbindelsen med de pågældende parter. En dattervirksomhed kan dog undlade i sit eget årsregnskab at beskrive transaktioner med nærtstående parter, hvis en række betingelser er opfyldt. Herudover skal oplyses om de parter, der har bestemmende indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed (navn og bopæl/hjemsted). Med nærtstående parter menes typisk personer eller virksomheder, som har mulighed for at gennemtvinge beslutninger i andre virksomheder (bestemmende indflydelse), eller som har indflydelse på de driftsmæssige eller finansielle beslutninger (betydelig indflydelse). Ændring af reglerne for koncernregnskabet Det foreslås, at ændre reglerne, så oplysninger om transaktioner med nærtstående parter alene skal gives, hvis transaktionerne ikke gennemføres på markedsvilkår. Der skal dog fortsat altid oplyses om de parter, der har bestemmende indflydelse på den regnskabsaflæggende virksomhed (navn og bopæl/hjemsted).

5 De foreslåede regler skal ikke følges for de virksomheder, der benytter IFRS. Der bliver derfor ikke noget krav om at opdele IAS 24 oplysningerne i markedsbaserede transaktioner og ikke-markedsbaserede transaktioner. Kravet får formentlig begrænset betydning som følge af skattereglernes krav om, at transaktioner skal foregå på markedsvilkår. I praksis må fokus dog rettes mod transaktioner med øvrige koncernvirksomheder (bortset fra dattervirksomheder, der er undtaget), f.eks. skattefrit tilskud, og medlemmer af en virksomheds eller en modervirksomheds ledelse. De præciseres, at de oplysninger, der skal gives vedrørende transaktioner med nærtstående parter (på ikke-markedsvilkår) omfatter beløbsmæssig oplysning. Tidligere har det været antaget, at oplysningerne om beløb kunne gives med et niveau eller ikke over xx% eller lign. oplysning. Den praksis synes fremover ikke at være mulig. Oplysningerne skal ikke gives pr. transaktion. Det er således muligt at gruppere transaktionerne, medmindre særskilte oplysninger om de enkelte transaktioner er nødvendige for at forstå virkningerne af transaktioner med nærtstående parter. Det følger af det almindelige væsentlighedsbegreb i loven, at en virksomhed ikke skal give oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, hvis transaktionerne er uvæsentlige. Som en konsekvens af direktivets krav om, at lovens definition af nærtstående parter skal være i overensstemmelse med definitionen heraf i IAS 24, foreslås det at skrive en direkte henvisning ind til IAS 24. Det vil sikre, at en kommende ændring af IAS 24 s definition på nærtstående parter også får virkning i årsregnskabsloven. Ændring af reglerne for årsregnskabet De tilsvarende ændringer som nævnt ovenfor, gælder også for årsregnskabet. Der er således ingen generel undtagelse fra at give oplysninger i årsregnskabet, såfremt oplysningerne er givet i koncernregnskabet. Imidlertid kan der normalt blot henvises, så man undgår dobbeltoplysninger. Herudover foreslås det, at et selskab i sit årsregnskab skal kunne undlade at oplyse om transaktioner med virksomhedens helejede dattervirksomheder. Reglerne for årsregnskabet er derfor noget anderledes end i dag. I dag gælder der således en helt generel undtagelse fra at give oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, herunder oplysninger om transaktioner opad i koncernen. Ad 11 - nyt oplysningskrav om virksomhedsledelse m.v. Det foreslås, at børsnoterede selskaber fremover skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse m.v. Der er tale om følgende krav: 1 Oplysning om kodeks for virksomhedsledelse 2 Oplysninger om risikostyring og intern kontrol vedrørende regnskabsaflæggelse 3 Oplysninger om sammensætningen af ledelsesorganer, udvalg m.v. Gælder for Moder/koncern? Aktieudstedere Modervirksomheden og statslige aktieselskaber Alle børsnoterede Modervirksomheden selskaber og og koncernen statslige aktieselskaber Aktieudstedere Modervirksomheden og statslige aktieselskaber Kodeks for virksomhedsledelse Der skal oplyses om det kodeks for virksomhedsledelse, virksomheden er omfattet af, ud fra et følg-ellerforklar -princip. Virksomheder, der er noteret på Københavns Fondsbørs, er i forvejen omfattet af fondsbørsens anbefalinger for god selskabsledelse For disse virksomheder indebærer de foreslåede oplysningskrav om kodeks for virksomhedsledelse ikke yderligere krav. Er en virksomhed omfattet af flere kodekser som følge af, at virksomhedens aktier er noteret på flere regulerede markeder inden for EU/EØS, skal oplysningerne gives for hvert kodeks, virksomheden er omfattet af. Nogle regulerede markeder stiller ikke krav om, at virksomheden skal forholde sig til et bestemt kodeks for virksomhedsledelse. Det gælder eksempelvis Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. I sådanne tilfælde skal virksomheden blot oplyse, at den ikke er omfattet af noget kodeks for virksomhedsledelse. Vælger virksomheden frivilligt at anvende et kodeks for virksomhedsledelse, skal det oplyses, hvor kodeks er offentlig tilgængelig, og hvilke dele af kodeks virksomheden fraviger, herunder begrundelsen for fravigelsen. Følger virksomheden det pågældende kodeks, er det tilstrækkeligt, at virksomheden henviser til kodekset med angivelse af, hvor kodekset er offentlig tilgængelig. Efter lovudkastet er det således ikke nødvendigt, at virksomheden redegør for indholdet af kodekset. Følger virksomheden ikke alle anbefalingerne i det kodeks, virksomheden er omfattet af, skal virksomheden oplyse, hvilke anbefalinger virksomheden har fravalgt eller fraveget, med angivelse af en konkret begrundelse herfor.

6 Risikostyring og intern kontrol vedrørende regnskabsaflæggelse Redegørelsen om virksomhedsledelse skal desuden indeholde en beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med virksomhedens regnskabsaflæggelse. Virksomheden skal derfor ikke give oplysninger om dens risikostyringssystemer og interne kontroller, som ikke knytter sig til regnskabsaflæggelsen. Beskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af følgende: De procedurer eller systemer, som virksomheden har indført i forbindelse med risikostyringen, herunder hvorledes ledelsen løbende identificerer og styrer risici for væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen, og De interne kontrolsystemer, som er indført i virksomheden til sikring af, at væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen bliver imødegået, opdaget og korrigeret. Københavns Fondsbørs A/S anbefalinger for god selskabsledelse indeholder et afsnit VII om risikostyring, herunder identifikation af risici, plan for risikostyring og åbenhed om risikostyring. Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer Redegørelsen for virksomhedsledelse skal desuden indeholde en beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion. Virksomheden skal således beskrive, hvorledes ledelsen er sammensat, og ledelsesmedlemmernes funktion. Virksomheden kan f.eks. foretage en opdeling af ledelsen i henholdsvis direktion og bestyrelse med angivelse af det enkelte ledelsesmedlems ansvarsområder i virksomheden. Har virksomheden f.eks. nedsat et revisionsudvalg, vederlagsudvalg eller andre bestyrelsesudvalg, skal virksomheden beskrive dets medlemmer og deres funktion. Hvor skal oplysningerne om virksomhedsledelse m.v. gives? Redegørelsen om virksomhedsledelse m.v. foreslås at kunne gives på én af følgende måder: Ledelsesberetningen Et bilag til ledelsesberetningen, eller En henvisning til hjemmesiden, hvor oplysningerne er tilgængelige (kræver dog en bekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der indeholder de nærmere retningslinjer) Særligt sidstnævnte metode er interessant. Hidtil har oplysninger, der har været krævet efter årsregnskabsloven, ikke kunnet gives på Internettet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har således udtalt, at f.eks. moderselskabsregnskabet ikke har kunnet placeres på Internettet, eftersom man ikke havde sikkerhed for, at oplysningerne forblev intakte og til enhver tid var tilgængelige. I relation til aktieselskabsloven kender man imidlertid princippet fra de nye bestemmelser om incitamentsaflønning, hvor selskabets retningslinjer vedrørende incitamentsaflønning af ledelsen skal placeres på internettet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil udstede en bekendtgørelse om de nærmere retningslinjer vedrørende brug af internettet til offentliggørelse af de pågældende oplysninger. Af bekendtgørelsen vil det således fremgå, at hvis virksomheden vælger at give redegørelsen for virksomhedsledelse m.v. via en henvisning til virksomhedens hjemmeside, er det ledelsens ansvar at sørge for, at de lovpligtige oplysninger også fremgår af virksomhedens hjemmeside. Redegørelsen for virksomhedsledelse m.v. skal være tilgængelig på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor årsrapporten udsendes til aktionærerne m.v. I bekendtgørelsen vil der endvidere blive fastsat regler om virksomhedens adgang til efterfølgende at ændre i redegørelsen på hjemmesiden. Virksomheden bør efterfølgende ændre i oplysningerne, hvis det af hensyn til aktualiteten er nødvendigt som følge af større ændringer i oplysningerne. Virksomheden bør dog samtidig af hensyn til regnskabsbrugerne begrænse antallet af ændringer, hvis der kun er tale om mindre detaljer. Ad 12 - lempelse af kravet om 5 års oversigten i koncernregnskabet Efter de nuværende regler skal virksomheder i regnskabsklasse C og D give en 5 års oversigt over hovedog nøgletal i ledelsesberetningen. Udarbejder virksomheden koncernregnskab, kan den slippe for at give oversigten på moderselskabsniveau. Når en modervirksomhed bliver koncernregnskabspligtig, fordi koncernen stiger i størrelse udover lovens størrelsesgrænser, eller fordi et overliggende moderselskab ikke længere udarbejder koncernregnskab, skal virksomheden selv lave koncernregnskab. I den forbindelse skal der i ledelsesberetningen gives en 5 års oversigt. Oversigten skal i princippet indeholde oplysninger tilbage til en periode, hvor der ikke var koncernregnskabspligt i virksomheden.

7 Det foreslås, at man ved overgang til koncernregnskabspligt kan nøjes med at vise indeværende års tal og sammenligningstal for ét år. Derved sker der en harmonisering med reglerne for resultatopgørelse og balance, hvor der som hidtil er krav om ét års sammenligningstal, selvom sammenligningsåret vedrører en periode, hvor virksomheden ikke aflagde koncernregnskab. De øvrige tal i hovedtalsoversigten indfases i oversigten henover 3 år. Det skal i den forbindelse bemærkes, at lempelsen vedrørende 5 års oversigten i moderselskabet kan kun benyttes, når man i koncernen giver en fuld 5 års oversigt. Ad 13 - ophævelse af kravet om IFRS i moderselskabsregnskabet i 2009 De nuværende regler for ikkefinansielle virksomheder er som vist i nedenstående skema. De finansielle virksomheder, dvs. de virksomheder, som er omfattet af Finanstilsynets regnskabsregler, skal følge de samme regler, dog således at de ikke er underlagt et krav om brug af IFRS i moderselskabsregnskabet fra og med Det foreslås at afskaffe kravet om at bruge IFRS i moderselskabsregnskabet. Denne ophævelse kombineres imidlertid med, at såfremt en børsnoteret virksomhed ikke aflæg- ger et IFRS-koncernregnskab, fordi der er tale om et enkeltstående selskab, skal årsregnskabet for dette selskab dog aflægges efter IFRS fra Lempelsen vil derfor alene komme de selskaber til gode, der i forvejen aflægger et koncernregnskab efter IFRS. De finansielle virksomheder bliver underlagt et tilsvarende krav. Det er en væsentlig stramning for en lang række finansielle virksomheder, eftersom der er en del mindre pengeinstitutter, som ikke har dattervirksomheder - og som derfor hidtil har været helt undtaget fra IFRS. Børsnoterede virksomheder som har aktier noteret Børsnoterede virksomheder som alene har gældsbeviser noteret Anvendelse af IFRS i Koncernregnskabet SKAL anvendes KAN anvendes. SKAL anvendes fra 1. januar 2007 Ikke-børsnoterede virksomheder KAN anvendes. IFRS skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 Anvendelse af IFRS i årsregnskabet KAN anvendes. SKAL anvendes fra 1. januar 2009 SKAL anvendes fra 1. januar 2009 KAN anvendes fra 1. januar 2005 KAN anvendes. IFRS skal i så fald anvendes både i årsregnskabet og i koncernregnskabet fra 1. januar 2009 PricewaterhouseCoopers betegner det netværk at medlemsfirmaer, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Att. Carina Gaarde Sørensen og Mia Simonsen Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. Finansrådet har den 7. november

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 4 april 2008 Indhold Økonomi- og Erhvervsministeriet Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven fremsat den 12. marts Lovforslag vedrørende fusion og spaltning Fondsrådet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C- virksomheder Regnskabsvejledning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C jf. årsregnskabsloven Vejledning

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 625. Anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bekendtgørelse af årsregnskabsloven 1)

Bekendtgørelse af årsregnskabsloven 1) LBK nr 1253 af 01/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035638 Senere ændringer

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

NEM s.m.b.a. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2014 CVR 68 24 01 15

NEM s.m.b.a. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2014 CVR 68 24 01 15 NEM s.m.b.a. CVR 68 24 01 15 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den, / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Af Martin Kristensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere