Udbygning af Kolding Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af Kolding Sygehus"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen Telefon: Notat Udbygning af Kolding Sygehus Dette notat opsummerer hovedelementerne i Region Syddanmarks ansøgning til Regerings Ekspertpanel for endeligt tilsagn til udbygningen af Kolding Sygehus. Ansøgningen tegner et øjebliksbillede af projektets stade, samtidig med at det angiver retningen fremover. I forlængelse af Ekspertpanelets foreløbige tilsagnsramme på 900 mio. kr. til udbygning af Kolding Sygehus, har Region Syddanmark justeret projektet således at det er i overensstemmelse med Ekspertpanelets forudsætninger for tilsagn. Region Syddanmark søger derfor om endeligt tilsagn på 900 mio. kr. til udbygning af Kolding Sygehus. Som det fremgår af den vedlagte generalplan og det vedlagte byggeprogram (herunder projektbeskrivelsen) er den samlede budgetterede ramme for udbygningen af Kolding Sygehus på 943 mio. kr. Grundet sygehusets struktur med forholdsmæssigt store gangarealer og kælderarealer har det været vanskeligt at kunne nå en brutto/netto faktor på 2,0. Brutto/nettofaktoren bliver som følge heraf på 2,08. Dette gør samtidig, at det budgetterede projekt er på 943 mio.kr. Sygehusets nuværende brutto/nettofaktor er på 2,3. Butto/netto faktoren i den beskrevne nybygning er dog relativ lav hvorfor den samlede brutto/netto faktor kan reduceres fra 2,3 til 2,08 På grundlag af sygehusets fremskrevne aktiviteter angiver Generalplanen for Kolding Sygehus, at det samlede teoretiske nettoarealbehov i 2020 kan opgøres til m², hvilket ved en brutto/nettofaktor på 2 svarer til omkring m² brutto, inkl. kælder og arealer til teknik og transport. Med udgangspunkt i det teoretiske nettoarealbehov er der i nærværende byggeprogram foretaget en detaljeret arealdisponering, hvor de enkelte funktionsområder er placeret i det fremtidige bygningskompleks (jf. vedlagte byggeprogram bilag 2). Af arealdisponeringen fremgår det, at der vil være behov for en udbygning på ca m² brutto samtidig med, at der i mere eller mindre omfang foretages ombygninger og renovering af et areal på ca m² brutto. De øvrige eksisterende arealer vil forblive uændret eller med ubetydelige tilpasninger, og i betragtning af bygningernes alder må det derfor forventes, at disse arealer på et tidspunkt vil kræve en bygningsmæssig opdatering. Efter udbygningen vil det samlede bygningsareal udgøre omkring m² brutto, hvilket svarer til

2 en netto/bruttofaktor på 2,08. Differencen på 43 mio. kr. i forhold til den udmeldte investeringsramme vil løbende blive indhentet i detailplanlægningen i fase 4 i forbindelse med renoveringen af det eksisterende sygehus. På den måde vil projektet blive tilpasset den udmeldte investeringsramme på 900 mio. kr. Baggrund for udbygningen af Kolding Sygehus. Planlægningen af udbygningen af Kolding Sygehus har været i gang siden Regionsrådet i december 2007 med vedtagelse af akutplanen besluttede, at sygehuset fremover skulle være ét af Region Syddanmarks 5 akut sygehuse. Kolding Sygehus skal i den fremtidige struktur dække et optageområde på omkring indbyggere i Region Syddanmark, hvilket vil betyde en væsentlig produktionsforøgelse i forhold til i dag. For at tilgodese dette, bliver der brug for en betydelig udbygning af det eksisterende sygehus, ligesom den nuværende bygningsmasse i vid udstrækning må tilpasses nye funktioner og patientforløb. Projektet. Region Syddanmark har i 2009 godkendt en Generalplan for Kolding Sygehus. Den skitserer den forventede bygningsmæssige udvikling for sygehuset med udgangspunkt i de opgaver, der fremover skal varetages af Kolding Sygehus, som et af fem akutsygehuse i regionen. Generalplanen er vedlagt som bilag. Skal Kolding Sygehus bringes i stand til at varetage akutfunktionen for ca indbyggere i Region Syddanmark og den nye fysiske struktur for Kolding Sygehus realiseres forudsætter dette, at hovedkomplekset udvides med nybyggeri, og at en stor del af det eksisterende hovedkompleks renoveres og ombygges med henblik på funktionsændringer og eventuelt indflytning af nye funktioner. Formålet med Generalplanen har været at udarbejde kapacitets- og funktionsgrundlaget for de bygningsmæssige ændringer, der på bedste måde skaber optimale og fremtidssikrede fysiske forhold for en tidssvarende sygehusbehandling og -drift. Projektet indebærer behov for nybygning af ca m2 brutto inkl. kælder og teknik samtidig med at der i mere eller mindre omfang foretages ombygninger og renovering af et areal på ca m2 brutto. Hovedparten af nybyggeriet er disponeret til den nye sengebygning med tilhørende tekniketage. Hertil kommer en betydelig udvidelse af akutområdet (FAM) med faciliteter til den akutte modtagelse og observationssenge samt til udvidelse af OP-afsnittet og billeddiagnostik. Det planlagte overordnede bruttoareal til bygninger andrager ca m² hvortil kommer ca m2 til kælder, teknikarealer og transporttunneller og vil kunne rummes indenfor Kolding Sygehus eksisterende matrikel. Kolding Kommune har med henblik på sygehusudvidelsen udarbejdet en strukturplan for Side 2 af 8

3 sygehusgrunden. I planen åbnes der op for en bebyggelse på op til m² brutto ekskl. kælder, teknikarealer og evt. P-hus. Der kan således nybygges ca m2. excl kælder mv. udover det planlagte. Af strukturplanen fremgår det desuden, at der skal udlægges 25 % af bruttoarealet til fælles fri- og opholdsarealer. Projektøkonomi. De samlede anlægsudgifter skønnes at beløbe sig til 943,610 mio. kr. (2009 P/L), fordelt med 662,645 mio.kr. til nybygning og 268,465 mio. kr. til ombygning. Dertil kommer 12,5 mio. kr. til parkering. Overslaget er inkl. inventar, IT/udstyr, projektering, m.m. og er vurderet individuelt, baseret på arten af ombygning og den aktuelle bygnings situation. Den samlede anlægsinvestering fordeler sig jf. nedenstående tabel: Tabel 1. Investeringsprofil Side 3 af 8

4 Bygningsreglement På tidspunktet for regeringens udmelding om foreløbigt tilsagn for udbygningen af Kolding Sygehus var det gældende bygningsreglement BR 08. Imidlertid erstattes dette af et revideret bygningsreglement (BR 10) hvor der sker en række opstramninger, specielt hvad angår kravene til energiforbrug mv. BR 10 er i høring og forventes at træde i kraft pr. 1. januar I Kolding Kommunes strukturplan stilles der krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse der opfylder bygningsreglementets krav om mindst energiklasse 1. Projektet er således baseret på opfyldelse af energiklasse 1. Vision og mål for Sygehus Lillebælt / Kolding Sygehus. Udbygningen af Kolding Sygehus skal cementere sygehuset som ét af Region Syddanmarks 5 akutsygehuse. Skal Kolding sygehus bringes i stand til at varetage akutfunktionen for ca indbyggere i Region Syddanmark, vil det det kræve en omfattende om- og udbygning af det eksisterende sygehus. Udbygningen skal således skabe de optimale fysiske rammer for de funktioner, der fremover skal gøre Kolding Sygehus i stand til at varetage den planlagte akutfunktion. Dette skal ske i balance med udviklingen af Vejle Sygehus som special sygehus. Sygehus Lillebælts Vision en rejse værd er grundstenen for det udbyggede Kolding Sygehus. Det betyder blandt andet, at Sygehus Lillebælt vil: Sætte standarden i patientforløb Dække bredden og dyrke dybden Levere løsninger til tiden Tiltrække de bedste medarbejdere Dette skal blandt andet opnås gennem sikring af den faglige kvalitet i hele patientforløbet, høj patienttilfredshed, høj produktivitet, investering i ny teknologi og forskning og investering i kontinuerlig uddannelse og prioritering af stærke faglige miljøer. Der er således et konstant fokus på optimal løsning af opgaverne. Det er sygehusets ambition, at de fysiske rammer kommer til at understøtte Sygehus Lillebælts vision. Ansøgning om foreløbigt tilsagn. Region Syddanmarks gennemførelsesplan Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed, som blev vedtaget af regionsrådet den 29. september 2008 var grundlaget for ansøgningen til Ekspertpanelet i fase 1. Den 3. oktober 2008 blev der sendt en justering til gennemførselsplanen til Ekspertpanelet. Denne justering omhandlede placeringen af akutsygehuset i Sønderjylland, der blev flyttet fra Gråsten til Side 4 af 8

5 Aabenraa. Flytningen fik også betydning for sygehuset i Kolding, hvor det ansøgte beløb ændrede sig fra til mio. kr. som følge af, at befolkningsunderlaget til akutsygehuset i Kolding blev reduceret til Regeringen udmeldte 26. januar 2009 et foreløbigt tilsagn for projektet med en investeringsramme på 900 mio. kr. Justeringer. Ekspertpanelets udmelding om foreløbigt tilsagn for udbygningen af Kolding Sygehus var baseret på en række forudsætninger der blandt andet afveg fra de forudsætninger Region Syddanmark oprindeligt havde lagt til grund. For at bringe projektet i overensstemmelse med Ekspertpanelets udmelding om foreløbigt tilsagn, er projektet for udbygning af Kolding Sygehus justeret. Ekspertpanelet havde udmeldt en samlet investeringsramme på 900 mio. kr. Det fremsendte projekt har en ramme på 943 mio. kr., hvilket dog svarer til 43 mio. kr. mere end forudsat af ekspertpanelet. Dette skyldes, som ovenfor beskrevet, at grundet sygehusets struktur med et forholdsmæssigt stort kælderareal og gangareal har det været vanskeligt at opnå en brutto/netto faktor på 2,0. Den ambulante aktivitetsfremskrivning er tilpasset således, at den er i overensstemmelse med ekspertudvalgets fremskrivning på 50%. Sengemassen er reduceret med 20%. Der planlægges med en udnyttelsesgrad på 245 dage år / 7 timer pr. dag for undersøgelses- og behandlingsrum. Det planlagte nybyggede areal er på ca m2 brutto, jf. Ekspertpanelets forudsætning. Derudover er der indarbejdet en række ændringer efter Ekspertpanelets udmelding om foreløbigt tilsagn. Det drejer sig blandt andet om: - Ændringer i forhold til aktivitet på tværs af regionsgrænsen mellem Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor den faktiske udvikling i det mellemregionale benyttelsesmønster har nødvendiggjort en tilpasning af kapaciteten, således at denne afspejler det forventede fald i Region Midtjyllands benyttelse af Sygehus Lillebælt. I materialet der dannede grundlag for det foreløbige tilsagn var der forudsat et uændret benyttelsesmønster. Det nuværende projekt forudsætter, at den delmængde af aktiviteten på Sygehus Lillebælt der vedrører Region Midtjyllands benyttelse af Sygehus Lillebælt i 2020 på det stationære og ambulante område, gennemsnitligt er reduceret med hhv. 45 pct. og 23 pct. i forhold til 2007-niveauet. - Ændringer i aktivitet i forhold til grænsen mellem OUH og Sygehus Lillebælt, hvor efterfølgende beregninger på sygehusenes aktivitetsgrundlag har godtgjort et behov for at flytte yderligere aktivitet vedr. borgere fra Middelfart Kommune fra OUH til Sygehus Lillebælt, som følge af den generelle beslutning om, at patienter som udgangspunkt visiteres til nærmeste akutsygehus. I materialet der dannede grundlag for det foreløbige tilsagn var det forudsat, at al den daværende aktivitet på OUH af faglige hensyn ikke kunne flyttes til andre sygehuse, men det har efterfølgende vist sig at en stor del af aktiviteten bl.a. indenfor specialerne gynækologi og obstetrik, neurologi, pædiatri, ortopædkirurgi og oftalmologi både kan og vil blive varetaget af Sygehus Lillebælt i fremtiden. Side 5 af 8

6 - Ændringer i forhold til færdiggørelsen af specialeplanen for Region Syddanmark, som dog kun har mindre betydning i forhold til kapacitetsberegningerne, idet der beregningsmæssigt primært flyttes ambulant aktivitet og kun i mindre grad stationær aktivitet på små specialer. For Kolding Sygehus vedkommende medfører specialeplanen kun at der tilføres stationær karkirurgi. Ambulant aktivitet for neurologi og øre- næse- hals specialet flyttes fra Vejle Sygehus til Kolding Sygehus. De øvrige ændringer som følge af specialeplanen vedrører alene aktiviteten på Vejle Sygehus. Ændringerne får sammenlagt kun ubetydelige konsekvenser for aktivitets- og dimensioneringsgrundlaget grundlaget for Kolding Sygehus. Igangværende projekter der er fortsat og medtænkt / indarbejdet i udbygningen. Det har været en præmis, at igangværende projekter ikke skulle sættes i bero for at afvente en endelig stillingtagen i Ekspertpanelet med hensyn til finansiering af udbygningen. På Kolding Sygehus har etableringen af mor/barn center således før den oprindelige ansøgning til Ekspertpanelet været planlagt. Samtidig har sygehus været pålagt et påbud fra Arbejdstilsynet med direkte konsekvens for etableringen af mor/barn centret. Muligheden for at opnå finansiering af en samlet udbygning via kvalitetsfondsmidler opstod derfor midt i en igangværende proces om etablering af mor/barn center og imødekommelse af Arbejdstilsynets påbud på Kolding Sygehus. Derfor er projektet med etablering af et mor/barn center fortsat, dog sådan at projektet er tænkt ind i den samlede udbygning af Kolding Sygehus, indenfor den aftalte investeringsramme. Etableringen af mor/ barn center udgør på den baggrund fase 1 i udbygningen af Kolding Sygehus. Arbejdet med dette er i gang og forventes gennemført i 2010 og Nuværende samlede proces. På baggrund af den udarbejdede generalplan og på baggrund af et ønske om at holde momentum i projektet har region Syddanmark udskrevet en projektkonkurrence med henblik for at få belyst et projektforslag til en detaljeret udbygning og drift af Kolding Sygehus og valg af rådgiver. Generalplanen giver et første bud på, hvordan de forventede arealbehov gennem om- og tilbygning kan, men ikke skal placeres i det fremtidige bygningskompleks. Det skal således opfattes som én ud af flere muligheder for en udbygning af Kolding Sygehus. Projektkonkurrencen dækker faserne 2 og 3 idet fase 1 er i gang og fase 4 planlægges og gennemføres i takt med at nybyggeriet tages i brug. Projektkonkurrencen forløber frem til 27. juli 2010, hvor de udvalgte konsortier afleverer forslag og tilbud. Ultimo september træffer regionsrådet beslutning om vinderen af konkurrencen. Planlægningen af udbygningen af Kolding Sygehus kører dermed i to parallelle spor: Samtidig med at vi kender resultatet af projektkonkurrencen behandles ansøgning om endeligt tilsagn for udbygningen af Ekspertpanelet. Momentum kan derfor opretholdes og planlægningsprocessen går ikke i stå. Side 6 af 8

7 Kort resume af Region Syddanmarks besvarelse af ekspertpanelets spørgsmål. (idet spørgsmål 1-3 er behandlet ovenfor) Afsnit 4 - Fleksibilitet i byggeriet. I Ekspertpanelets screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner anføres det, at der knytter sig betydelig usikkerhed til behandlingsbehovet om år. Det er derfor centralt, at der ikke bygges for låst i forhold til de funktioner, der i dag forventes udført i fremtiden. I stedet bør der lægges vægt på en fleksibel struktur/byggeri, så ændringer løbende kan imødekommes. Det er hensigten, at det udbyggede Kolding Sygehus planlægges med en fysisk disponering og en bygningsmæssig struktur, der er robust for ændringer i både projekteringsfasen, efter ibrugtagning og i et langsigtet udviklingsperspektiv. Afsnit 5 - Patientsikkerhed og patientforhold. Det er udgangspunktet, at arkitekturen på sundhedsområdet i Region Syddanmark baserer sig på tankegodset vedrørende evidensbaseret sygehusdesign. Dette er en tankegang, som blandt andet store sygehusorganisationer i USA er langt fremme med. Betegnelsen evidensbaseret design bliver først og fremmest brugt om at skabe miljøer som er terapeutiske og afstressende og som giver et effektivt personale med betydning for patienten. 1 Arkitekturen i sygehuset skal i forlængelse heraf understøtte den helbredende proces samt et godt arbejdsmiljø herunder med effekt for patientsikkerhed og patientforhold. Afsnit 6 - Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse. Til ansøgningen om endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til sygehusbyggeriet i Kolding skal der anslås en mulig effektiviseringsgevinst ved ibrugtagning af det nye byggeri. Det antages, at investeringen muliggør en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi, der ligger udover de almindelige løbende produktivitetskrav, som stilles til sygehusene En estimering af effektiviseringsgevinster kan umiddelbart være vanskeligt at kvantificere og måle i produktivitet, da sygehusenes virksomhed ændrer sig over tid. På en række områder kan der dog med de nuværende kendte forudsætninger estimeres et effektiviseringspotentiale ved investering i nyt sygehusbyggeri. Der er dog samtidig væsentligt, at have fokus på de ressourcer der frigives i form af bedre mulighed for at tilrettelægge behandling, øget kvalitet i behandling, service overfor patienten og bedre arbejdsforhold for personalet mv. Det er konstateret, at der har været et fald i produktiviteten fra 2007 til 2008 i samtlige regioner. For Region Syddanmarks vedkommende har faldet været knap så markant, og årsagen hertil skyldes en 1 Rapport om Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Region Syddanmark, august 2009 Side 7 af 8

8 mindre stigning i aktiviteterne. Samlet set lå Region Syddanmarks produktivitetsniveau på 105. Sammenlignes der på produktivitetsniveauet for de enkelte sygehuse i 2008, så er Fredericia og Kolding Sygehuse placeret på en 4. plads på landsplan med en produktivitetseffekt på 113 kun overgået af de vestdanske friklinikker og Vejle og Give Sygehuse, som udgør det andet ben i Sygehus Lillebælt. 2 Det betyder, at Fredericia og Kolding Sygehuse allerede på nuværende tidspunkt har et produktivitetsniveau, som ligger langt over gennemsnittet i 2008, selv om produktivitetsniveauet for Fredericia og Kolding Sygehuse faldt fra 2007 til 2008 i forhold til landsgennemsnittet. 3 For Kolding Sygehus kan der estimeres en effektiviseringsgevinst på ca. 46,3 mio. kr. Svarende til 3,56% af driften. Afsnit 7 - Risikovurdering. Afsnit 8 - Projektorganisering og løbende opfølgning i byggeperioden. Afsnit 9 - Finansiering. Finansieringen af udbygningen af Kolding Sygehus følger den i økonomiaftalen fastlagte model. Der indgår ikke egenfinansiering ved salg af nedlagte hospitalsbygninger. Afsnit 10 - Præhospital indsats. Der er for hele Region Syddanmark udarbejdet en præhospital plan der også specifikt beskriver forholdene i forhold til Kolding Sygehus. Denne er beskrevet i finansieringsansøgningen. 2 Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Femte delrapport. Danske Regioner m.fl., April I 2007 lå produktiviteten på 114 i forhold til landsgennemsnittet (Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren Fjerde delrapport. Danske Regioner m.fl., Sep. 2009) Side 8 af 8

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 11/688 Dato: 22. marts 2011 Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Nyt universitetshospital i Odense

Nyt universitetshospital i Odense Område: Nyt OUH Udarbejdet af: Malene Bladt Rasmussen Afdeling: Nyt OUH E-mail: malene.bladt.rasmussen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7062 Telefon: 76631114 Dato: 16. juli 2009 Notat Nyt universitetshospital

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger

27-april-09 KrP. Region Syddanmark Damhaven Vejle. Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. Indledende bemærkninger 27-april-09 KrP Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Høringssvar vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark Indledende bemærkninger Regionsrådet i Region Syddanmark har sendt Rapport om

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis

Udvidelse af kapaciteten i dermatologisk speciallægepraksis Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 12/8259 Dato: 24. april 2012 Udarbejdet af: Helle Bruun E mail: Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631412 Notat Udvidelse af kapaciteten

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Finansministeren Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland 26. januar 2009 Regeringen

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND

GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND GRUNDLAG FOR HOVEDSYGEHUS I REGION SJÆLLAND INDHOLDS- OG BILAGSFORTEGNELSE 3 Indledning 5 Hvad omfatter et hovedsygehus? 7 Tilgængelighed for patienter, pårørende og personale til hovedsygehus 10 Hovedsygehusets

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18. Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Notat Visionspapir og grundlag for en funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg

Notat Visionspapir og grundlag for en funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg Afdeling: Strategi og udvikling Udarbejdet af: Jim Lyskjær/Steen Jepsen Journal nr.: 12/8438 E-mail: jim.lyskjær@shs.regionsyddanmark.dk Dato: 3. maj 2012 Telefon: 8883 4802 Notat Visionspapir og grundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1)

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Plastikkirurgi: Hvad er vedtaget i akut- og specialeplanen for området Etablering af fagligt bæredygtige miljøer inden for plastikkirurgi => Placering/samling

Læs mere