KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april"

Transkript

1 Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W E T DK-1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 20. august 2008 KlimaInvest A/S Bestyrelsesformand Marc Jeilman ( ) 8 Fondsbørsmeddelelse, Q2 Delårsrapport 01. april juni 2008 Resumé KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april 2008 til 30.juni 2008, hvoraf følgende kan fremhæves. Periodens resultat per aktie (EPS) blev på 31 kr. resulterende i en forrentning af egenkapital på 32% i perioden. Selskabets investeringsafkast kan sammenholdes med udviklingen på det toneangivende danske aktiemarked, der udviste et fald i årets andet kvartal. Egenkapitalen udgjorde den 30. juni marts 97,96 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. aktie på 125,82 kr. Selskabets aktiekurs den 30. juni udgjorde til sammenligning 125,00 kr. pr. aktie svarende til en børskurs/indre værdi på 1,00. Selskabets målsætning er at levere et absolut afkast der ikke korrelerer med almindelige aktivklasser. Selskabets investeringsstrategi er baseret på en forventet stigning i prisen tilknyttet CO2 udledning i Europa. Udsigten til en mere ambitiøs klimapolitik ventes at påvirke prisen på CO2 kvoter i positiv retning og selskabet forventer en egenkapitalforrentning på mindst 10% i Med venlig hilsen KlimaInvest A/S Marc Jeilman Bestyrelsesformand Vagn List Adm. direktør

2 Q DELÅRSRAPPORT AFLAGT I OVERENSTEMMELSE MED IAS3 OG IFRS PERIODEN 1. APRIL JUNI 2008

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Resultatopgørelse for perioden Egenkapitalsopgørelse for perioden Balance per 30. juni 2008 Pengestrømsopgørelse for perioden Nøgletal Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Finanskalender Noter Selskabsoplysninger KlimaInvest A/S Tuborg Boulevard 12, 3 sal Hellerup Bestyrelse Cand. Polit Marc Jeilman, formand Advokat Jakob Ravnsbo Cand. Polit Peter Wendt CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Direktion Administrerende direktør Vagn List Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Administrator Christensen & Kjærrulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2008 HOVED- OG NØGLETAL kvartal 1. kvartal. kvartal til til til RESULTATOPGØRELSE DKK tusinde DKK tusinde DKK tusinde Resultat af CO2 kvote investeringer i perioden Øvrige finansielle netto-indtægter Administrationsomkostninger Periodens resultat EGENKAPITALSOPGØRELSE DKK tusinde DKK tusinde DKK tusinde Egenkapital primo perioden Kapitaludvidelse Emissionsomkostninger Periodens resultat Egenkapital ultimo perioden AKTIVER DKK tusinde DKK tusinde DKK tusinde Likvider Tilgodehavender Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER DKK tusinde DKK tusinde DKK tusinde Egenkapital Forpligtigelser i relation til CO2 kvoter Andre gældsposter Passiver i alt PENGESTRØMME DKK tusinde DKK tusinde DKK tusinde Pengestrømme fra driftsaktiviteter i perioden Pengestrømme fra CO2 investeringsaktiviteter i perioden Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i perioden Periodens forskydning i likvide beholdninger NØGLETAL Egenkapital forrentning 32% -2% -3% Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS FD) Indre værdi pr. aktie (BVPS) 125,82 95,31 97,10 Indre værdi pr. aktie, fuldt udvandet (BVPS FD) 125,82 95,31 97,10 Børskurs ultimo perioden pr. aktie 125,00 95,00 97,00 Børskurs/ indre værdi 1,0 1,0 1,0 Udstedte antal aktier ultimo (nominelt DKK 100 pr. styk)

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april juni 2008 for KlimaInvest A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget regnskab, er aflagt i overensstemmelse med IAS 3 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten, herunder ledelsesberetningen, giver derfor, efter vores opfattelse, et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. april 2008 til 30. juni Delårsrapporten er ikke revideret. Hellerup, den 20. august 2008 Direktion Bestyrelse Vagn List Marc Jeilman Jakob Ravnsbo Peter Wendt Ledelsesberetning Aktivitet KlimaInvest A/S er et egenkapitalfinansieret investeringsselskab med et investeringsunivers bestående af europæiske CO2 emissionsrettigheder. Resultat og egenkapital Ledelsen anser periodens resultat for tilfredsstillende. Egenkapitalforrentningen i delperioden udgjorde 32 procent. Usikkerhed ved indregning og måling Da selskabets portefølje består af CO2 emissionstilladelser handlet på et reguleret marked og afviklet via anerkendte clearinginstitutter med en daglig offentliggørelse af markedsværdi på CO2-børsen hersker der ikke usikkerhed ved indregning og måling af selskabets resultat og balance. Indre værdi udvikling Selskabets egenkapital har i perioden udvist en indre værdi i intervallet mellem 96,78 og 125,1 kr. pr. aktie. Selskabets investeringsafkast har i andet kvartal været påvirket positivt af en generel stigning i olie og naturgaspriser og stigende CO2 kvoter.. En normalisering af stigningstakten i olieprisen kan medføre kortsigtede udsving i CO2 prisen fremadrettet.

6 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtrådt forhold efter balancedagen, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. Forventet udvikling Selskabets målsætning er at levere et absolut afkast, der ikke korrelerer med almindelige aktivklasser. Selskabets investeringsstrategi er baseret på en forventet stigning i prisen tilknyttet CO2 udledning i Europa. Udsigten til en mere ambitiøs klimapolitik ventes at påvirke prisen på CO2 kvoter i positiv retning allerede i 2008 og selskabet forventer en egenkapitalforrentning på mindst 10% i Den risikofrie forrentning af selskabets likvider forventes at overstige løbende administrationsomkostninger, hvorved selskabets egenkapitalforentning ventes at afspejle den fremadrettede prisudvikling tilknyttet EU CO2 emissionsrettigheder. Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især egenkapitalforrentning, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være udenfor selskabets kontrol og kan medføre at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indsendes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet prisudviklingen på CO2 kvoter og øvrige markedsforhold på de finansielle markeder. Aktieinformation Fondsbørs Nasdaq OMX Aktiekapital kr. Nominel stykstørrelse 100 kr. Antal aktier stk. Fondskode DK KlimaInvest A/S' aktier er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs København. Aktiekursen sluttede den 30. juni 2008 i kurs 125,00. Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 30. juni marts ,3 mio. Likviditet Der er i andet kvartal omsat for nominelt 1,8 mio. kr. af KlimaInvest A/S' aktier på Københavns Fondsbørs, hvilket svarer til 19 % af selskabets nominelle aktiekapital ved regnskabsperiodens afslutning. Egne aktier Bestyrelsen i KlimaInvest A/S er i henhold til generalforsamlingsbeslutning bemyndiget til at erhverve erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital. Yderligere information På KlimaInvest A/S hjemmeside findes yderligere informationer om aktionærforhold. Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til bestyrelsesformand Marc Jeilman. Tlf Finanskalender 2008/ Q3 delårsrapport Årsrapport 2007/2008 Kort om KlimaInvest A/S Investeringsselskabet KlimaInvest A/S tilbyder investor en alternativ investering, der relaterer sig til klimaforandringer. Selskabets afkast påvirkes af faktorer, der afviger fra det øvrige aktiemarked. Et politisk ønske om at begrænse CO2 udledning ventes at få en tiltagende realøkonomisk virkning fremadrettet. Selskabets portefølje er investeret i CO2 kvoter i forventning om en stigende ligevægtspris på CO2 udledning. CO2 kvoter har til formål at skabe en markedsmekanisme, hvorved CO2 udledning kan prisfastsættes og nedbringes.

7 Note 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Delårsrapporten aflægges desuden i overensstemmelse med IAS 3 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Standarder og fortolkninger Alle standarder og fortolkninger, der er udstedt og godkendt af EU på datoen for årsrapportens godkendelse, er implementeret. Følgende nye standarder og fortolkningsbidrag anvendes. IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger Generelt om indregning og måling I restultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde KlimaInvest A/S, og såfremt aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå KlimaInvest A/S, og såfremt forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Finansielle instrumenter indregnes på handelstidspunktet og måles ved dagsværdien. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til, ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til lukkekursen på balancedagen. Delårsrapporten aflægges i danske kroner (DKK), der er selskabets funktionelle valuta. Transaktioner i anden valuta end koncernens funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de officielt noterede kurser ved regnskabsperiodens udgang. Samtlige valutakursreguleringer føres over resultatopgørelsen. RESULTATOPGØRELSE Selskabet benytter en artsopdelt resultatopgørelse med tilpasninger til selskabets aktivitet. Renteindtægter konteres som en primær driftsindtægt og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Markedsværdiregulering tilknyttet CO2 kvoter Markedsværdiregulering tilknyttet CO2 kvoter indregner tabog gevinst ved selskabets porteføljebeholdning af CO2 kvote kontrakter. Posten er beregnet på baggrund af CO2 kontrakterns dagsværdi på balancedagen. Øvrige finansielle nettoindtægter Øvrige finansielle nettoindtægter indregner selskabets nettorenteindtægter. Renteindtægter er medtaget i selskabets primære driftsposter for derved at kunne sammenholdes med administrationsomkostninger tilknyttet selskabets drift. Det er selskabets hensigt, at administrationsomkostninger inddækkes af renteindtægter for derved at opnå en egenkapitalsforrentning, der alene er afledt af prisudviklingen på CO2 kontrakter. Selskabet er skattefrit og der angives derfor ikke skat som en andel af resultatopgørelsen. Aktionærer hjemmehørende i Danmark beskattes efter lagerprincippet. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af afskrivninger. Afskrivningerne beregnes lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid. Aktiver med en kostpris på indtil 10 tkr. pr. enhed udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Finansielle anlægsaktiv Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under tre måneder, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Markedsværdien tilknyttet CO2 kvoter måles ved første indregning til dagsværdi. Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. CO2 kontrakter handles på et aktivt marked hvor opgørelse af dagsværdien sker til lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. Omsætningsaktiver Andre aktiver kendetegnes ved tilgodehavender indeholdende husleje depositum og måles til kostpris. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører en efterfølgenderegnskabsperiode. Periodeafgrænsnings-poster måles til kostpris. PASSIVER Andre passiver indeholder skyldige driftsomkostninger. Markedsværdi tilknyttet CO2 kvoter måles ved første indregning til dagsværdi. Efter første indregning måles de afledte finansielle instrumenter til dagsværdien på balancedagen. CO2 kontrakter handles på et aktivt marked hvor opgørelse af dagsværdien sker til lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter, der vedrører efterfølgende en efterfølgende regnskabsperiode. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. NØGLETAL Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke kontante driftsposter. Renteindtægter er medtaget i selskabets primære driftsaktivitet. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter ind- og udgående betalinger i forbindelse med markedsværdiregulering og clearing af selskabets portefølje af CO2 kontrakter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indregner omkostninger, der er relateret til honorering af administrator, forvalter, porteføljerådgiver, revision, børsmedlemskab, aktiebog samt ledelse.

8 Note 2. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER CO2 KONTRAKTER Nominel værdi Netto dagsværdi opdelt efter restløbetid målt i tons målt i mio. kr. Til og med 3 mdr. Terminer, køb 0 Terminer, salg 0 Netto markedsværdi 0 Over 3 mdr. og til og med 12 mdr. Terminer, køb ,928 Terminer, salg ,185 Netto markedsværdi 0 6,73 Over 1 år og til og med 5 år Terminer, køb ,258 Terminer, salg 0 Netto markedsværdi ,258 Over 5 år Terminer, køb 0 Terminer, salg 0 Netto markedsværdi 0 Netto markedsværdi i alt ,001

Bestyrelsesformand Marc Jeilman (+45 70 23 62 74)

Bestyrelsesformand Marc Jeilman (+45 70 23 62 74) Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +45 70 23 62 74 Postboks 1040

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 European Wind Investment A/S, CVR-nr.: 31 08 86 58

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 European Wind Investment A/S, CVR-nr.: 31 08 86 58 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 European Wind Investment A/S, CVR-nr.: 31 08 86 58 Indhold 03 Oplysninger om selskabet 04 Ledelsespåtegning 05 Ledelsesberetning 08 Oplysninger om bestyrelsen

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Safe A/S CVR-nr. 34697035. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Safe A/S CVR-nr. 34697035. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Safe A/S

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Halvårsrapport 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal 4 Selskabets profil 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 8 Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 37.2015 - Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S Årsrapport for 2014/2015.

Fondsbørsmeddelelse 37.2015 - Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S Årsrapport for 2014/2015. Fondsbørsmeddelelse 37.2015 - Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S Årsrapport for 2014/2015. Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S (tidl. Viborg Håndbold Klub A/S) kan hermed offentliggøre

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 09 Oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05.

Investeringsselskabet Artha Max A/S CVR-nr. 34697078. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Max A/S

Læs mere