VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr ) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr."

Transkript

1 PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr ) Arkil Holding A/S (CVR.nr ) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Arkil Holding A/S. 1.1 Selskabets navn er Arkil Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn er Ove Arkil Holding A/S (Arkil Holding A/S). 1.2 Selskabets binavn er Ove Arkil Holding A/S (Arkil Holding A/S). 1.3 Dets hjemsted er Haderslev Kommune. 1.3 Dets hjemsted er Haderslev Kommune Selskabets formål er - fortrinsvis ved at besidde ansvarlig kapital i andre selskaber - at drive entreprenørvirksomhed, fabrikation, handel, investering og anden dermed beslægtet virksomhed. 2.1 Selskabets formål er - fortrinsvis ved at besidde ansvarlig kapital i andre selskaber - at drive entreprenørvirksomhed, fabrikation, handel, investering og anden dermed beslægtet virksomhed Selskabets aktiekapital er kr , hvoraf kr er A- aktiekapital og kr er B- aktiekapital. 3.2 B-aktiekapitalen er registreret i Værdi Selskabskapitalen (aktiekapitalen) er kr , hvoraf kr er A-aktiekapital og kr er B- aktiekapital. 3.2 B-aktiekapitalen er registreret i Værdipapircentralen i aktiestørrelser á kr.

2 papircentralen i aktiestørrelser á kr Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.4 A-aktierne er navneaktier, mens B- aktierne udstedes til ihændehaveren. 3.5 Aktierne skal være omsætningspapirer. 3.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 3.4 A-aktierne er navneaktier, mens B- aktierne udstedes til ihændehaveren. 3.5 Aktierne skal være omsætningspapirer. 3.6 Ingen kapitalejer (aktionær) er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 3.7 Der gælder indskrænkninger i A- aktiernes omsættelighed, hvorom henvises til 4, mens der ikke gælder indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. 3.8 Med hensyn til aktiernes særlige rettigheder henvises til Selskabets aktiebog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S, (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S. 3.7 Der gælder indskrænkninger i A- aktiernes omsættelighed, hvorom henvises til 4, mens der ikke gælder indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. 3.8 Med hensyn til aktiernes særlige rettigheder henvises til Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S, (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S. 3a. 3a.1 Aktiekapitalen kan inden 1. april 2014 ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange forhøjes med indtil kr ved tegning af nye aktier. Forhøjelsen sker hver gang ved bestyrelsens beslutning 3a. 3a.1 Aktiekapitalen kan inden 1. april 2015 ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange forhøjes med indtil kr ved tegning af nye aktier. Forhøjelsen sker hver gang ved bestyrelsens beslutning enten 2

3 enten a) i form af tegning af aktier til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105. Aktionærerne har efter de i 9 fastsatte regler fortegningsret til disse aktier, hvis tegningskursen er lavere end markedskursen. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, jf. dog 8, eller b) ved udstedelse af aktier, der uden fortegningsret for aktionærerne kan anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af bestående virksomheder, jf. dog 8, eller c) ved uden fortegningsret for de gamle B-aktionærer at forhøje aktiekapitalen med indtil kr nye B- aktier ved at tilbyde medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber at tegne aktierne til en kurs, der er lavere end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 105, idet kursen og de nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Samtidig tilbydes de gamle A-aktionærer at nytegne aktier af pålydende 1/7 af det nominelle beløb, der tilbydes tegnet af medarbejdera) i form af tegning af aktier til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105. Aktionærerne har efter de i 9 fastsatte regler fortegningsret til disse aktier, hvis tegningskursen er lavere end markedskursen. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for aktionærerne, jf. dog 8, eller b) ved udstedelse af aktier, der uden fortegningsret for aktionærerne kan anvendes som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af bestående virksomheder, jf. dog 8, eller c) ved uden fortegningsret for de gamle B-aktionærer at forhøje aktiekapitalen med indtil kr nye B-aktier ved at tilbyde medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber at tegne aktierne til en kurs, der er lavere end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 105, idet kursen og de nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Samtidig tilbydes de gamle A-aktionærer at nytegne aktier af pålydende 1/7 af det nominelle beløb, der tilbydes tegnet af medarbejderne, idet tegningskur- 3

4 ne, idet tegningskursen skal være markedskursen, korrigeret for den nedsættelse heraf, der må antages at være en følge af forhøjelsen af B- aktiekapitalen med nævnte medarbejderaktier, idet kursen fastsættes af bestyrelsen. 3a.2 Bestyrelsen fastsætter tidspunkterne for forhøjelsen i henhold til foranstående bemyndigelser, tegningsperioden og de øvrige tegningsvilkår, herunder at selskabet skal afholde udgifterne ved kapitaludvidelserne og fra hvilket tidspunkt aktionærerne opnår ret til udbytte og andre aktionærrettigheder. 3a.3 Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, jf. dog stk. 1, 8 og 9. 3a.4 For de aktier, der udstedes i henhold til foranstående bemyndigelser, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige henholdsvis A- og B-aktier, jf. vedtægternes 3, 4, 5, 6, 8 og 9. 3a.5 Ved kapitalforhøjelse skal bestyrelsen sørge for, at tegningsrettigheder og rettigheder til fondsaktier registreres i Værdipapircentralen, jf. aktieselskabslovens 23a, stk. 3. 3a.6 De nye A-aktier skal være navneaktier, sen skal være markedskursen, korrigeret for den nedsættelse heraf, der må antages at være en følge af forhøjelsen af B-aktiekapitalen med nævnte medarbejderaktier, idet kursen fastsættes af bestyrelsen. 3a.2 Bestyrelsen fastsætter tidspunkterne for forhøjelsen i henhold til foranstående bemyndigelser, tegningsperioden og de øvrige tegningsvilkår, herunder at selskabet skal afholde udgifterne ved kapitaludvidelserne og fra hvilket tidspunkt aktionærerne opnår ret til udbytte og andre aktionærrettigheder. 3a.3 Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, jf. dog stk. 1, 8 og 9. 3a.4 For de aktier, der udstedes i henhold til foranstående bemyndigelser, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige henholdsvis A- og B-aktier, jf. vedtægternes 3, 4, 5, 6, 8 og 9. 3a.5 Ved kapitalforhøjelse skal bestyrelsen sørge for, at tegningsrettigheder og rettigheder til fondsaktier registreres i Værdipapircentralen. 3a.6 De nye A-aktier skal være navneaktier, mens de nye B-aktier skal lyde på ihændehaveren. 4

5 mens de nye B-aktier skal lyde på ihændehaveren. 3b. 3b 3b. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 27. oktober 2010, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital, jf. aktieselskabslovens 48. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10%. 3b Bestyrelsen er bemyndiget til indtil næste ordinære generalforsamling, dog senest den 21. oktober 2011, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af maksimalt 10% af den til enhver tid værende aktiekapital. Erhvervelsen skal ske til en kurs, der ikke må være højere end den på overdragelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede slutkøberkurs for B-aktier med tillæg af 10% Overdragelse af A-aktier mod eller uden vederlag kan, medmindre bestyrelsen bestemmer andet, kun ske til indehaveren af en eller flere A-aktier. 4.1 Overdragelse af A-aktier mod eller uden vederlag kan, medmindre bestyrelsen bestemmer andet, kun ske til indehaveren af en eller flere A-aktier Hvert A-aktiebeløb på kr. 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme. 5.2 Når selskabets generalforsamling vedtager, at der skal betales udbytte, har B-aktionærerne ret til et forlods udbytte på 6% af B-aktiekapitalens nominelle beløb. Overstiger det vedtagne udbytte 6% af B-aktiekapitalens nominelle beløb, tillægges der A-aktionærerne indtil 5.1 Hvert A-aktiebeløb på kr. 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme. 5.2 Når selskabets generalforsamling vedtager, at der skal betales udbytte, har B-aktionærerne ret til et forlods udbytte på 6% af B-aktiekapitalens nominelle beløb. Overstiger det vedtagne udbytte 6% af B-aktiekapitalens nominelle beløb, tillægges der A-aktionærerne indtil 6% udbytte af A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B- 5

6 6% udbytte af A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B- aktionærerne har modtaget et udbytte på 6% af det nominelle beløb, deles et herefter resterende vedtaget udbytte mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier. Ret til udbytte kan ikke kumuleres. 5.3 I tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs har B-aktionærerne - så langt selskabets midler tilstrækker - ret til forlods at modtage dækning for B- aktiekapitalens nominelle beløb. Derefter tilkommer der A-aktionærerne dækning for A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne har erholdt fuld dækning for A- og B- aktiekapitalernes nominelle beløb, fordeles eventuelt yderligere provenu mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier. aktionærerne har modtaget et udbytte på 6% af det nominelle beløb, deles et herefter resterende vedtaget udbytte mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier. Ret til udbytte kan ikke kumuleres. 5.3 I tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs har B-aktionærerne - så langt selskabets midler tilstrækker - ret til forlods at modtage dækning for B- aktiekapitalens nominelle beløb. Derefter tilkommer der A-aktionærerne dækning for A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne har erholdt fuld dækning for A- og B- aktiekapitalernes nominelle beløb, fordeles eventuelt yderligere provenu mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier Når generalforsamlingen har godkendt den forelagte årsrapport, jf. 15, sørger bestyrelsen på 5. børsdag efter generalforsamlingen for, at udbyttet for B- aktierne indsættes på enhver registreret aktieejers bankkonto via Værdipapircentralen. Udbyttet til ejerne af A-aktierne udbetales dog direkte til disse. 6.1 Når generalforsamlingen har godkendt den forelagte årsrapport, jf. 15, sørger bestyrelsen på 5. børsdag efter generalforsamlingen for, at udbyttet for B-aktierne indsættes på enhver registreret aktieejers bankkonto via Værdipapircentralen. Udbyttet til ejerne af A- aktierne udbetales dog direkte til disse. 6.2 Generalforsamlingens beslutning om udbytte bekendtgøres i dagspressen. 6.2 Generalforsamlingens beslutning om 6.3 Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter 6

7 udbytte bekendtgøres i dagspressen. forfaldsdagen, tilfalder selskabet. 6.3 Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet Aktier kan mortificeres efter de i lovgivningen om mortifikation af ikkeomsætningspapirer til enhver tid gældende regler. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget Forholdet mellem selskabets A- aktiekapital på den ene side og den øvrige aktiekapital på den anden side må ingensinde forrykkes til ugunst for A- aktionærerne. Følgelig skal A- aktiekapitalen ved enhver forhøjelse af den øvrige aktiekapital udvides på tilsvarende måde med 1/7 af denne forhøjelse I tilfælde af forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nytegning, der sker ved konvertering af gæld, som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formuegenstande eller sker med henblik på udbud af aktier til medarbejderne - hvilke forhøjelser ingensinde må ske med A- aktier - kan generalforsamlingen beslutte, at forhøjelsen skal ske uden forteg Aktier kan mortificeres efter de i lovgivningen om mortifikation af ikkeomsætningspapirer til enhver tid gældende regler. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget Forholdet mellem selskabets A- aktiekapital på den ene side og den øvrige aktiekapital på den anden side må ingensinde forrykkes til ugunst for A- aktionærerne. Følgelig skal A- aktiekapitalen ved enhver forhøjelse af den øvrige aktiekapital udvides på tilsvarende måde med 1/7 af denne forhøjelse I tilfælde af forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nytegning, der sker ved konvertering af gæld, som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formuegenstande eller sker med henblik på udbud af aktier til medarbejderne - hvilke forhøjelser ingensinde må ske med A- aktier - kan generalforsamlingen beslutte, at forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for de gamle aktionærer, bortset fra den fortegningsret, der er en følge af det i 8 anførte. 7

8 ningsret for de gamle aktionærer, bortset fra den fortegningsret, der er en følge af det i 8 anførte. 9.2 I alle andre tilfælde af forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nytegning har selskabets aktionærer på tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen følgende fortegningsret: 9.3 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A- aktionærer fortegningsret til de nye A- aktier i forhold til deres A- aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt. 9.4 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B- aktionærer fortegningsret til de nye B- aktier i forhold til deres B- aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt. 9.5 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasse har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt. 9.2 I alle andre tilfælde af forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nytegning har selskabets aktionærer på tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen følgende fortegningsret: 9.3 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A- aktionærer fortegningsret til de nye A- aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt. 9.4 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B- aktionærer fortegningsret til de nye B- aktier i forhold til deres B-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt. 9.5 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasse har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt. Generalforsamlinger 10. Generalforsamlinger Selskabets generalforsamlinger afholdes i Sønderjylland og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Statstidende foruden i et 10.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Sønderjylland og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og tidligst 5 ugers varsel. Indkaldelse sker via Erhvervs- og selskabsstyrelsens ITsystem, ved bekendtgørelse i Statstidende foruden i et københavnsk og et lokalt dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til de notere- 8

9 københavnsk og et lokalt dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom efter den af aktionærerne til selskabets aktiebog opgivne adresse Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Dersom der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. de aktionærer, som har fremsat begæring derom efter den af aktionærerne til selskabets ejerbog opgivne adresse. Indkaldelsen offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsordenen for generalforsamlingen. Dersom der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Såfremt der skal træffes beslutning i henhold til de i selskabsloven 96, stk. 2 angivne bestemmelser skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringen. Indkaldelsen skal herudover indeholde de oplysninger, som er angivet i selskabslovens Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære 9

10 12.1 Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest den 1. februar. generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse afgør bestyrelsen om forslaget optages på dagsordenen. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte generalforsamling datoen herfor samt datoen for den seneste fremsættelse af forslag fra aktionærerne. Spørgsmål til dagsordenen for generalforsamlingen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til selskabets adresse senest én uge før generalforsamlingens afholdelse Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttes af generalforsamlingen eller efter forlangende af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen eller 1/10 af hele aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen Generalforsamlingen bliver at indkalde inden 14 dage efter bestyrelsens be Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttes af generalforsamlingen eller efter forlangende af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen Generalforsamlingen bliver at indkalde inden 14 dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring

11 slutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor og på det af bestyrelsen befuldmægtigede noteringssted i København til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport forsynet med påtegning af revisor og underskrevet af bestyrelsen og direktionen samt revisionsberetningen Senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: (i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes 10. (ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse. (iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. (iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag. (v) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det Revideret årsrapport fremsendes sam- 11

12 tidig til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom Revideret årsrapport fremsendes samtidig til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til 12 måtte være fremkommet fra aktionærer. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til 12 måtte være fremkommet fra aktionærer. 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor Aktionærernes ret til at møde samt til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, ak- 12

13 16.1 Aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, hvis deres rettighed senest 4 uger inden generalforsamlingen er blevet registreret i Værdipapircentralen, noteret i selskabets aktiebog, eller de har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet ved kontoudskrift fra Værdipapircentralen Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest 3 hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort og stemmeseddel. tionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest 3 hverdage før dens afholdelse har løst adgangskort og stemmeseddel. 13

14 16.3 Adgangskort udstedes til ejere af ihændehaveraktier ved disses dokumentation af aktiebesiddelsen i form af kontoudskrift fra Værdipapircentralen. Kontoudskriften må ikke være udskrevet tidligere end 2 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende fuldmagters gyldighed, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende fuldmagters gyldighed, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse vedtægter Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, når den pågældende beslutning ikke foreslås eller tiltrædes af bestyrelsen, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningen vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsam De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse vedtægter Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, når den pågældende beslutning ikke foreslås eller tiltrædes af bestyrelsen, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningen vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er den foreslåede beslutning i øvrigt vedtaget efter reglerne i stk. 2, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer 14

15 lingen, men er den foreslåede beslutning i øvrigt vedtaget efter reglerne i stk. 2, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også på den anden generalforsamling Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også på den anden generalforsamling Såfremt beslutningen om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning foreslås eller tiltrædes af bestyrelsen, kræver en vedtagelse af beslutningen, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer Senest 14 dage efter generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen Såfremt beslutningen om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning foreslås eller tiltrædes af bestyrelsen, kræver en vedtagelse af beslutningen, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer Senest 14 dage efter generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen, som udarbejdes i overensstemmelse med selskabslovens 101. Selskabet offentliggør indenfor samme frist afstemningsresultater fra generalforsamlingen på selskabets hjemmeside. Bestyrelse og direktion 15

16 20. Bestyrelse og direktion 20.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i aktieselskabsloven om medarbejderrepræsentation Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under 4, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de fratrådte Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under 4, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de fratrådte Bestyrelsen vælger af sin midte en formand Formanden drager omsorg for indkaldel Bestyrelsen vælger af sin midte en formand Formanden drager omsorg for indkaldelse af bestyrelsesmøder. På begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør skal der indkaldes til bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens 16

17 se af bestyrelsesmøder. På begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør skal der indkaldes til bestyrelsesmøde. beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelsen fastsættes selv sin forretningsorden for udførelsen af sit hverv Over det på møder passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen fastsættes selv sin forretningsorden for udførelsen af sit hverv Over det på møder passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at lede selskabets daglige virksomhed. Bestyrelsen kan yderligere ansætte en eller flere direktører Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at lede selskabets daglige virksomhed. Bestyrelsen kan yderligere ansætte en eller flere direktører Selskabet tegnes (1) af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, eller (2) af den administrerende direktør i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, eller (3) af den samlede bestyrelse Selskabet tegnes (1) af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, eller (2) af den administrerende direktør i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, eller (3) af den samlede bestyrelse. Revision Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen og kan 17

18 Revision genvælges Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen og kan genvælges Selskabets regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser Selskabets regnskabsår er kalenderåret Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den []. april Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere