Corporate Social Responsibility Rapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility Rapport 2009"

Transkript

1 A/S P.O. Box Lemvig Tlf Fax Corporate Social Responsibility Rapport 2009

2 Indhold Corporate Social Responsibility Rapport Forord 16 Samfundsansvar 31 Leverandørstyring 4 Om rapporten 18 CSR-arbejdet i Indien 32 Bilag: 6 FN s Global Compact og GRI 20 CSR-arbejdet i Brasilien 32 Global Reporting Initiative Ledelsespåtegning Revisors erklæring Opfyldelse af CSR-mål for Bortskaffelse af brugt emballage i Brasilien Opfølgning på mål: Salg og product stewardship Handlingsplan for 2010 Responsible Care Kodeks for Forretningsprincipper 11 CSR-mål for Udvikling og innovation 40 Regnskabspraksis s forretningsområde og organisation Principper for selskabsledelse i Auriga-koncernen Human Resources Produktion EU s nye kemikalieforordning 42 Ordliste Udgivelsesdato: 23. marts Kontaktperson: Lars-Erik Kruse Pedersen

3 Corporate Social Responsibility Rapport Kurt Pedersen Kaalund Forord En af kerneværdierne i er, at vi når ambitiøse mål, og med denne fjerde udgave af vores CSR-rapport beskriver vi, hvor langt vi er kommet i vores fortsatte bestræbelser inden for Corporate Social Responsibility. Rapporten er naturligvis udarbejdet, så vi opfylder de skærpede rapporteringskrav for samfundsansvar i den nye årsregnskabslov, men beskriver også bredere vores arbejde inden for området. Jeg har i det forløbne år personligt deltaget i udrulningen af s mission, vision og værdier blandt mine ca kolleger i den globale organisation, hvor jeg har mødt livlig interesse og positivt engagement i implementeringen af de nye værdier. Denne proces samt arbejdet med virksomhedens Kodeks for Forretningsprincipper har givet det fornødne erfaringsgrundlag, så vi nu har tilsluttet os Global Compacts 10 principper for god forretningsførelse. I fortsættelse af sidste års rapportering, hvor vi i tabelform sammenlignede vores rapportering med det internationalt anerkendte GRI-indeks, har vi nu besluttet i nærværende rapport formelt at rapportere i overensstemmelse med denne standard. Derudover er de konkrete resultater og nye mål vedrørende produktion, product stewardship, human resources m.m. beskrevet i rapportens enkelte afsnit. Et af vore ambitiøse mål er fuldstændigt at udfase de giftigste såkaldt WHO klasse I produkter i udviklingslande, og vi lever fuldt og helt op til målsætningen. Med udgangen af 2009 har 13 af i alt 15 udfasninger fundet sted som lovet, og i 2010 vil planen blive fuldstændigt gennemført. I 2009 har vi bl.a. indstillet produktionen af monocrotophos på vores fabrik i Indien, og salget af det tilsvarende klasse I plantebeskyttelsesmiddel er ophørt. Der er hos vore datterselskaber, der er berørt af udfasningsplanen, gjort en stor kreativ indsats med at tilvejebringe et nyt og mere fremtidsorienteret produktprogram i forbindelse med udfasningen af klasse I produkterne. Hermed sikres, at udfasningsplanen er bæredygtig såvel miljømæssigt som økonomisk, hvor både landmænd og virksomheden får mulighed for at erstatte de hidtidige produkter med andre alternativer. Vi har i årets løb fortsat mærket en betydelig interesse for s arbejde med CSR, herunder de dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til produktion og salg af plantebeskyttelsesmidler til gavn for verdens fødevareforsyning. Vi har haft stor glæde af dialogen med vidt forskellige interessenter, der har givet os inspiration i det fortsatte arbejde. Det er derfor mit og mine kollegers ønske, at CSR-rapporten vil blive godt modtaget, og at den vil danne grundlag for en fortsat positiv dialog. Kurt Pedersen Kaalund Administrerende direktør A/S

4 4 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Om rapporten Denne rapport giver en status over s arbejde på området Corporate Social Responsibility i 2009 og opfylder hermed rapporteringskravene i den nye paragraf 99a i Årsregnskabsloven. Det værdigrundlag, der ligger til grund for dette arbejde, er dels den danske udgave af European Chemical Industry Council s Responsible Care program, jf. bilag side 37, dels vores Kodeks for Forretningsprincipper, jf. bilag side 39. CSR-rapporten giver information om A/S, alle datterselskaber og joint venture selskaber med et ejerskab på over 50%. Selskaber med et ejerskab under 50% er ikke omfattet af rapporten. GRI og Global Compact har i 2009 besluttet at rapportere ud fra de såkaldte GRI-indikatorer, hvilket vil medføre en forbedret systematik - se nærmere i afsnittet om FN s Global Compact og GRI (Global Reporting Initiative). Hermed har vi tilstræbt, at læserne i højere grad end tidligere kan danne sig et overblik over firmaets generelle aktiviteter og den løbende rapportering af disse fra år til år. Således er rapportering på GRIindikatorer medvirkende til, at rapporten giver et mere systematisk billede af vore aktiviteter. Virksomheden har i 2009 tilsluttet sig FN s Global Compact (se nærmere i afsnittet om Global Compact og GRI). Som følge heraf vil de primære rapporteringsområder inden for CSR-arbejdet over en periode tage udgangspunkt i emner, udvalgt fra hvert af de 10 principper i FN s Global Compact. Desuden overvejer vi CSR-rapporteringens fremtidige form, idet tilslutning til Global Compact og anvendelse af GRI-indikatorer tilsammen giver nye muligheder. Rapportens indhold Ud over de sædvanlige afsnit om målopfyldelse og målrapportering er et antal fokusområder afspejlet i rapporten. Vi har også i år valgt at give nærmere omtale af emner, der relaterer til dilemmaer og problemstillinger, som er relevante for s forretningsområde. Aktiviteter inden for sundhed, sikkerhed og miljø, både hvad angår fabrikation og anvendelse af produkter, berøres i flere af rapportens afsnit. Rapporten følger som nævnt op på sidste års temaer og mål. Desuden er der i et selvstændigt afsnit redegjort for, hvad vi gør for at efterleve samfundsansvaret med speciel fokus på sociale risici som bestikkelse, korruption og krænkelse af arbejdstagerrettigheder. Som en nyskabelse i forhold til de tidligere års CSR-rapporter er der i år to artikler, hvor CSR-arbejdet set med lokale øjne i Indien og Brasilien beskrives af lederne af s datterselskaber i de to lande. Organisering af CSR-arbejdet CSR-arbejdet er organisatorisk forankret i s øverste ledelse, Global Executive Committee (GEC), jævnfør afsnittet Ledelsespåtegning, side 7. Det løbende arbejde koordineres af CSR-styregruppen med reference til GEC. Styregruppen består af funktions-direktøren for Produktion og Logistik (medlem af GEC), underdirektørerne for Safety, Health, Environment & Quality, Human Resources, Portfolio Management og Corporate Communication, samt afdelingschefen for risiko og sikkerhed og s direktionsassistent. Emnevalget af fokusområder foretages af CSR-styregruppen på baggrund af ovennævnte ønske om at tilgodese generel og systematisk rapportering om vore CSR-aktiviteter på en række væsentlige punkter. Inspiration til, hvad der specifikt skal behandles, baseres på input og feedback fra de interessenter, der i årets løb har vist interesse for s CSR-rapporter. Eksempelvis har dialog med uddannelsessøgende haft betydning for emneafgrænsningen, ligesom medarbejderes interesse og engagement har påvirket processen positivt. Rapportens primære målgrupper er medarbejdere, kommende medarbejdere, myndigheder, aktionærer, kunder, leverandører samt enkeltpersoner og organisationer, der har særlig interesse i s forhold.

5 Corporate Social Responsibility Rapport I Danmark havde i 2009 mere end besøgende. Dilemmaer og medansvar s forretningsområde er en integreret del af verdens fødevareforsyning. Alligevel knytter der sig en række dilemmaer til at levere produkter til samfund og lande, hvor forholdene er væsentligt forskellige fra de danske, men hvor der er stærkt brug for vore produkter. Ligeledes har vi som virksomhed et medansvar for at bidrage til at forbedre miljø- og arbejdsmiljøforholdene i særdeleshed i forbindelse med egenproduktion i udviklingslande, men også gennem leverandørstyring og stewardship af vore produkter i forhold til brugerne. I CSR-rapporteringen redegør vi for, hvorledes sådanne emner håndteres. Åbenhed og dialog respekterer de begrænsninger som børsetiske regler, beskyttelse af personfølsomme oplysninger, databeskyttelse mm., som lovgivningen samt konkurencehensyn sætter for åbenhed, men der foregår selvsagt en løbende og åben dialog med relevante myndigheder i de lande, hvor vi opererer. Virksomheden søger aktivt at holde sig orienteret inden for de mange fagområder, der har relevans for virksomhedens drift samt nuværende og potentielle forretningsområder. Via faglitteratur, presse, emnesøgninger og internettet opsøges information og meningstilkendegivelser, der har at gøre med CSR-relaterede emner, især vedrørende produkters egenskaber, bivirkninger og anvendelse og i det hele taget emner, der knytter sig til dilemmaer og kontroverser inden for firmaets interesseområde. Virksomheden tilstræber og gennemfører løbende dialog med naboer, lokalsamfundet, myndigheder, uddannelsesinstitutioner, politikere m.fl. Dette illustreres bl.a. af, at virksomhedens hovedkvarter i Danmark i 2009 havde besøg af mere end interesserede borgere, der ud fra vidt forskellige interesser og baggrund ønskede at lære virksomheden nærmere at kende. Af primær interesse for aktieanalytikere og investorer afholdes en række investormøder både fysisk og på nettet og er dermed tilgængelige for virksomhedens øvrige interessenter, herunder moderselskabet Aurigas mere end aktionærer. Disse modtager ligeledes aktionærbreve, der i lighed med investorpræsentationerne bl.a. belyser CSR-emner. Dette materiale er offentligt tilgængeligt på Aurigas hjemmeside. I dialogen med firmaets kunder indgår CSR, og vi har i 2009 konstateret en stigende interesse for s position, hvad angår social ansvarlighed og miljøansvarlighed hos denne interessentgruppe. Desuden indgår information om sikker produktbrug som nævnt i afsnittet om product stewardship i den direkte markedsføring af produkter over for slutbrugere overalt i verden. Leverandører auditeres med fokus på miljø, sikkerhed og arbejdstagerforhold i overensstemmelse med firmaets leverandørkodeks, hvilket naturligt er udgangspunkt for en konstruktiv dialog. Medarbejderne har globalt set gennem udrulning af mission, vision og værdier i 2009 deltaget i en intensiv diskussion om den praktiske betydning af firmaets værdier og holdninger for den enkelte medarbejder i den konkrete arbejdssituation. I 2009 blev der til medarbejdere i alle datterselskaber i lighed med forrige år jævnligt udsendt nyhedsbreve, hvor også CSR-relaterede emner behandles. Overalt i virksomheden har udrulningen af mission, vision og værdier medvirket til en frugtbar dialog om CSR-relaterede emner. I hovedkvarteret i Danmark er sådanne emner løbende på dagsordenen bl.a. i samarbejdsudvalget, hvor eksempelvis firmaets politikker, medarbejdernes trivsel og senest whistleblower-funktionen har været diskuteret. Der indbydes to gange årligt til åbent hus, hvor medarbejderne selv viser virksomheden og deres egen arbejdsplads frem for familiemedlemmer og naboer m.fl. I 2009 tiltrak denne dialogform 460 besøgende.

6 6 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 FN s Global Compact og GRI s mission, vision og værdier er blevet udrullet i den globale organisation i Dette sammenholdt med vores kodeks med 12 forretningsprincipper har givet os det fornødne erfaringsgrundlag, til at har kunnet tilslutte sig FN s Global Compact samt rapportere i overensstemmelse med Global Reporting Initiative (GRI). s 12 forretningsprincipper tager i forvejen afsæt i internationale konventioner i tråd med de emner, som Global Compact omfatter. FN s Global Compact Global Compact omfatter ti principper for samfundsmæssig ansvarlighed baseret på internationalt vedtagne konventioner for arbejdstager- og menneskerettigheder, miljø og anti-korruption. Styrken i Global Compact er, at den er universel og derfor udgør en god fælles referenceramme. For en global virksomhed som er denne en nyttig basis for samarbejde med leverandører og andre forretningspartnere, uanset hvilken kulturbaggrund de har. Global Compact er verdens største frivillige netværk for samfundsmæssigt ansvar. Den sikrer en synliggørelse og styrkelse af virksomhedernes indsats og er en god referenceramme i forhold til lokalsamfund, lovgivere, banker, investorer og forsikringsselskaber, som i stigende grad vurderer virksomheder ud fra deres samfundsmæssige engagement. Tilslutning til FN s Global Compact og de dermed forbundne krav til virksomhedens sociale ansvar forventer vi vil blive modtaget positivt som en yderligere tilkendegivelse af s engagement på dette område. Dette mener vi også vil få positiv betydning for, at virksomheden også i fremtiden kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere af alle kategorier. De ti principper i Global Compact Virksomheder opfordres til inden for deres indflydelsessfærer at støtte et sæt af grundlæggende værdier inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Menneskerettigheder 1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og 2. Sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, 4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, 5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og 6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø 7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, 8. Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og 9. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Global Reporting Initiative (GRI) Organisationen Global Reporting Initiative (GRI) har udarbejdet et rapporteringssystem, der sikrer en systematisk tilgang til det omfattende og til tider noget diffuse begreb bæredygtig udvikling. Rapporteringen omfatter tre hovedområder, økonomi, miljø og sociale forhold, der er underopdelt i en række specifikke områder. For hvert af disse underområder findes et antal kerneparametre og nogle tillægsparametre. Det er s mål på sigt at rapportere på alle de kerneområder, der er relevante for s forretning. Vi mener, at GRI-rapporteringen understøtter arbejdet i relation til Global Compact, og det har da også vundet stor udbredelse og international anerkendelse. har derfor valgt at rapportere efter dette system. Dette er gjort ved, at der i rapporten er et bilag med angivelse af de parametre, der rapporteres på, samt en henvisning til, hvor oplysningerne kan findes. Henvisninger til GRI-rapporteringssystemet blev påbegyndt med 2008-rapporten. Nærværende rapport opfylder GRI-anvendelsesniveau C, og GRI-organisationen har kontrolleret, at rapporteringen er korrekt deklareret. Yderligere oplysninger om rapporteringssystemet kan ses på En systematiseret rapportering er af værdi for virksomhedens interessenter, der ved hjælp af denne oversigt hurtigt kan finde informationer om områder af særlig interesse. GRI-rapportering findes på side 32.

7 Corporate Social Responsibility Rapport Ledelsespåtegning Virksomhedens øverste ledelse, Global Executive Committe (GEC), har den 24. februar 2010 behandlet og godkendt CSR-rapporten for GEC har det overordnede ansvar for s datterselskaber og regioner, samt alle firmaets øvrige aktiviteter herunder CSR. Personalia vedrørende medlemmerne af GEC findes på Aurigas hjemmeside Det er GEC s opfattelse, at CSR-rapporten for 2009 giver et retvisende billede af situationen og virksomhedens CSR-indsats på de områder, der er beskrevet i rapporten. Global Executive Committee (fra venstre): Cesar Rojas, Jaime Gomez-Arnau, Niels Morten Hjort, Martin Petersen, Kurt Pedersen Kaalund, Rico T. Christensen, Mats Edh, Allan Skov, Søren Vedel og Jacob Johansen. Cesar Rojas President, Region Latin America Jaime Gomez-Arnau President, Region Europe Niels Morten Hjort Senior Vice President, Production & Logistics Martin Petersen President, Region ANZAC Kurt Pedersen Kaalund President & CEO Rico T. Christensen Vice President, Portfolio Management Mats Edh President, Region International Allan Skov Senior Vice President, Development & Registration Søren Vedel Senior Vice President, Finance & Support Jacob Johansen Vice President, Corporate Development

8 8 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Revisors erklæring Uafhængig revisors erklæring til A/S interessenter Vi har vurderet A/S CSRrapport 2009 med henblik på at afgive en erklæring om rapportens beskrivelser af opfyldte mål og regnskabsdata. CSRrapportens omtale af mission, vision og værdier samt FN s Global Compact er ikke omfattet af vores vurdering, men der henvises til den efterfølgende udtalelse. Anvendte kriterier Kriterierne for opfyldelse af CSR-mål fremgår af CSR-rapport 2008, hvor der for fokusområderne, Product Stewardship, Udvikling og innovation, Produktion, EU s nye kemikalieordning, Leverandørstyring og Human Resources, blev offentliggjort mål med tilhørende succeskriterier. Endvidere offentliggjorde A/S i CSRrapport 2007 kriterier for udfasningsmål vedrørende klasse I produkter med hensyn til produkttyper, årstal og geografiske områder. Kriterierne for udarbejdelse af CSRrapportens regnskabsdata fremgår af den beskrevne regnskabspraksis på siderne Her er det oplyst, hvilke af koncernens virksomheder og aktiviteter der medtages i de rapporterende typer af data samt ledelsens begrundelse for valg af miljø- og arbejdsmiljømæssige data. Ansvarsforhold Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af CSR-rapporten, herunder for etablering af registreringssystemer og interne kontrolsystemer til sikring af et pålideligt rapporteringsgrundlag, for fastsættelsen af acceptable rapporteringskriterier samt for valg af data til indsamling. Vores ansvar er, på grundlag af vores vurdering, at udtrykke en konklusion angående CSR-rapportens informationer om opfyldte mål og regnskabsdata. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale erklæringsstandard ISAE 3000 (andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger) med det formål at opnå begrænset sikkerhed for, at status for opfyldelse af opsatte CSR-mål for 2009 på side 9-10 og for udfasning af klasse I produkter på side 26 i overensstemmelse med de anførte kriterier for CSR-mål, der blev offentliggjort i CSR-rapport at de på side 29 oplyste miljø- og arbejdsmiljødata er indregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af CSR-rapportens regnskabsdata. Den opnåede sikkerhed er begrænset sammenlignet med en revisionsopgave. Vores arbejde har således, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, først og fremmest omfattet forespørgsler til fremdrift ved opfyldelse af mål, herunder på stikprøvebasis indhentelse af dokumenterede bekræftelser på opfyldelse af mål fra lokale ledelser, interview med udvalgte ledende nøglemedarbejdere med ansvar for opfyldelse af mål og gennemsyn af udvalgt dokumentation. Vores interviews har endvidere omfattet produktionsselskaberne i Indien og Danmark samt besøgt salgsselskaberne i Brasilien, Indien og Kina. De anførte kriterier for opgørelse af miljø- og arbejdsmiljødata, som beskrevet i forbindelse med den anvendte regnskabspraksis, er primært vurderet ud fra forespørgsler til procedurer for beregning samt måling af de konkrete data. Dertil har vi foretaget regnskabstekniske analyser af rapporterede data, samt gennemset udvalgt dokumentation. Konklusion Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at beskrivelsen af status for opfyldelse af opsatte CSR-mål for 2009 på side 9-10 og for udfasning af klasse 1 produkter på side 26 er korrekt. Vi er endvidere ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de på side 29 oplyste miljø- og arbejdsmiljødata er indregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier for udarbejdelse af CSRrapportens regnskabsdata. Udtalelse vedrørende CSRrapportens omtale af mission, vision og værdier samt FN s Global Compact Vi har i henhold til aftalegrundlaget gennemlæst CSR-rapportens afsnit om s udrulning af mission, vision og værdier samt virksomhedens tilslutning til FN s Global Compact, og vi har i den forbindelse noteret os fremdriften i udrulning af s mission, vision og værdier samt kodeks med 12 forretningsprincipper i 2009, ligesom vi har noteret os, at i 2009 har tilsluttet sig FN s Global Compact. Inden for disse rammer er vi i forbindelse med vores arbejder til afgivelse af ovenstående erklæring blevet forevist procedurer og instrukser indeholdt i s Global QC and CSR Manual, ligesom vi er blevet bekendt med den igangværende introduktion af manualen i datterselskaber, samt de opsatte mål for konkretisering af politikker og forankring af CSR arbejdet under iagttagelse af den kulturelle forskellighed, som forefindes i praksis i og koncernens datterselskaber. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at udrulning af s Global QC and CSR Manual pågår som beskrevet, herunder at udrulningen vil understøtte en koncernharmoniseret forvaltning af miljø- og arbejdsmiljøforhold. Med virksomhedens tilslutning til Global Compact forventes det, at s Global QC and CSR Manual fremadrettet vil skulle indeholde procedurer og instrukser under skyldig hensyntagen til de af Global Compact definerede rammer for CSR-arbejde. København, den 10. marts 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Birgitte Mogensen Statsautoriseret revisor Jens Pultz Pedersen Civilingeniør, HD

9 Corporate Social Responsibility Rapport Opfyldelse af CSR-mål for 2009 Oversigt over mål og målopfyldelse. Målopfyldelsen for de enkelte områder er nærmere beskrevet i afsnittet Opfølgning på mål, side 23. Mål Product stewardship Udfasning af methyl parathion EC og methamidophos EC i Mexico inden udgangen af 2009 Udfasning af methyl parathion EC i Brasilien inden udgangen af 2010 Udfasning af methamidophos EC i Brasilien inden udgangen af 2009 Udfasning af methyl parathion EC og monocrotophos SL i Colombia inden udgangen af 2009 Udfasning af methyl parathion EC i Cuba inden udgangen af 2009 Udfasning af methamidophos EC i Argentina inden udgangen af 2009 Udfasning af monocrotophos SL og phorat granulat i Indien inden udgangen af 2009 Udfasning af DDVP EC i Indien inden udgangen af 2010 Implementering af virksomhedens globale etiketpolitik vedr. produkter, som markedsføres under s varemærker. Implementeringen skal være afsluttet i det meste af organisationen i 2009 og totalt implementeret i 2010 Alt virksomhedens materiale vedr. sikker brug af virksomhedens produkter skal være tilgængeligt for alle regioner og datterselskaber i løbet af 2009 Fremstilling af en modulopdelt DVD med sikkerhedsinstruktioner til slutbrugerne påbegyndes i 2009 Kontrakterne med de af s direkte kunder, der holder registreringer på vegne af virksomheden, ændres i , således at kunderne kontraktligt pålægges at arbejde i overensstemmelse med FAO s Code of Conduct Slutbrugeremballager af plast, der leveres fra produktionsanlægget i Danmark, vil inden udgangen af 2009 blive forsynet med en advarsel mod genbrug præget i emballagen Udvikling og innovation En kodeks, der indeholder krav til A/S s eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingsaktiviteter, implementeres i 2009 Højst 10% af de formuleringer af nye aktivstoffer, der i 2009 udvikles af moderselskabet, vil blive baseret på organiske opløsningsmidler Opfyldelse Udfaset som planlagt Følger planen Udfaset som planlagt Udfaset som planlagt Udfaset som planlagt Udfaset som planlagt Udfaset som planlagt Følger planen Følger planen Relevant materiale fra syv datterselskaber er uploadet til den globale marketingportal. Arbejdet fuldføres i 2010 Projektet er påbegyndt som planlagt og vil blive afsluttet i 2010 Følger planen Gennemført med få undtagelser Gennemført 6 ud af 27 formuleringer er med opløsningsmidler baseret på mineralolie

10 10 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Opfyldelse af CSR-mål for 2009, fortsat Mål Produktion Indien: Energiforbruget pr. produceret mængde reduceres med 5%. Ændringer implementeret i 2009 med fuld effekt fra 2010 Indien: For produktionen af tekniske varer og mellemprodukter reduceres COD-udledningen pr. produceret mængde med 10%. Ændringer implementeret i 2009 med fuld effekt fra 2010 Indien: For produktionen af tekniske varer og mellemprodukter reduceres vandforbruget pr. produceret mængde med 8%. Ændringer implementeret i 2009 med fuld effekt fra 2010 Indien: Fraværet som følge af arbejdsulykker reduceres i 2009 i forhold til 2008 Danmark: Recertificering af virksomhedens miljøledelsessystem i henhold til ISO og OHSAS i 2009 Danmark: Energiforbruget pr. produceret mængde glyphosat reduceres med 5% fra midten af 2010 Danmark: Gennemførelse af kampagner til bedring af sikkerhedskulturen med det primære sigte at reducere antallet af arbejdsulykker yderligere i 2009 EU s nye kemikalieforordning Gennemføre registrering af de præregistrerede stoffer, der skal registreres inden udgangen af 2010 Leverandørstyring Udføre 6 formaliserede CSR-auditbesøg hos leverandører i 2009 Udbredelse af leverandørkodeksen i 2009 til at omfatte alle datterselskaber Introducere s Global QC and CSR manual i hele virksomhedens globale organisation inden udgangen af 2009 Endnu en medarbejder i Kina vil blive involveret i CSR-arbejdet i 2009 Human Resources Alle koncernens medarbejdere inviteres til at deltage i en endags workshop, hvor der arbejdes med virksomhedens nyformulerede værdier Opfyldelse Forbruget blev reduceret med 1,4% Udledningen blev reduceret med 37% Forbruget var uændret Fraværet blev reduceret fra 31,9 til 4,6 timer pr mandetimer Nye certifikater modtaget i februar 2010 Følger planen Kampagner gennemført som planlagt Følger planen 20 auditbesøg gennemført Indeholdt i Global QC and CSR manual (se nedenfor) Introduceret i det meste af virksomheden. Vil blive fuldført i 2010 Gennemført På nær i tre datterselskaber har alle medarbejdere modtaget invitation til workshops. Vil blive fuldført i 2010

11 Corporate Social Responsibility Rapport CSR-mål for 2010 Der er sat nye mål for de kommende år. På side 35 er målene uddybet i form af en handlingsplan. Product Stewardship Udfasning af methyl parathion EC i Brasilien i Udfasning af DDVP EC i Indien i Implementering af virksomhedens globale etiketpolitik vedrørende produkter, der markedsføres under s varemærker, afsluttes i Det resterende materiale vedr. sikker brug af virksomhedens produkter skal være tilgængeligt for alle regioner og datterselskaber i løbet af Fremstilling af en modulopdelt DVD med sikkerhedsinstruktioner for slutbrugerne afsluttes i De resterende kontrakter med de af s direkte kunder, der holder registreringer på vegne af virksomheden, ændres i 2010, således at kunderne kontraktligt pålægges at arbejde i overensstemmelse med FAO s Code of Conduct. I Indien vil et projekt, der omfatter flere landsbyer, blive implementeret i Projektet tager udgangspunkt i product stewardship, men anlægger et bredere CSR-perspektiv med det formål at forankre korrekt brug af plantebeskyttelsesmidler i landsbyboernes hverdag og derved demonstrere nyttevirkningen af bæredygtig produktanvendelse på landsbyniveau. I Brasilien udarbejdes et landsbyprojekt blandt bananavlere i et mindre lokalsamfund. Projektet udarbejdes med afsæt i product stewardship. Projektet udarbejdes i 2010 og implementeres senest i løbet af Produktion Indien Miljø- og arbejdsmiljøcertificering efter ISO hhv. OHSAS af produktionen på Technical Division senest medio Reduktion af energiforbruget på Technical Division med 3% i Reduktion af vandforbruget på Technical Division med 5% i Reduktion af COD-emissionen med spildevandet fra anlæggene med 10% i Fraværet som følge af arbejdsulykker reduceres i Danmark Miljø- og arbejdsmiljøcertificering efter ISO hhv. OHSAS af aktiviteterne i Danmark opretholdes. Reducere energiforbruget ved produktion af glyphosat med 5% fra 4. kvartal Gennemførelse af kampagner til bedring af sikkerhedskulturen med det primære mål at reducere antallet af tabte arbejdsdage. Sikre et velfungerede beredskab til indsats ved alvorlige uheld gennem afholdelse af en øvelse i stor skala i 1. halvår 2010 med inddragelse af det offentlige beredskab. Tyskland Fraværet som følge af arbejdsulykker reduceres i 2010 til under 4%. Storbritannien Den ergonomiske belastning af medarbejderne og støveksponeringen reduceres. EU s nye kemikalieforordning Registrering af de præregistrerede stoffer, der skal registreres inden udgangen af Leverandørstyring Udføre 10 formaliserede CSR-auditbesøg hos leverandører i Afslutte introduktionen af s Global QC and CSR Manual til alle datterselskaber i Human Resources Medarbejderne i Ungarn, Colombia og Tyskland inviteres i 2010 til at deltage i en endags workshop, hvor der arbejdes med s mission, vision og værdier Sammenfatning af konklusionerne fra udrulningsprocessen om mission, vision og værdier i form af en Corporate udgave af s værdier, som fremover anvendes i formidlingen af disse. Gennemførelse af en ajourføring og revision af Kodeks for Forretningsprincipper på baggrund af den gennemførte udrulningsproces af mission, vision og værdier i Konkretisering af politikken omkring anti-korruption.

12 12 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 s forretningsområde og organisation s hovedaktiviteter er udvikling, produktion, markedsføring og salg af kemiske plantebeskyttelsesmidler til brug i landbrugsafgrøder overalt i verden. Produkter Virksomheden beskæftiger sig med såvel ukrudtsmidler, insektmidler som svampemidler. Produkterne forhandles især som brugsfærdige plantebeskyttelsesmidler under egne varemærker og egne registreringer (brugstilladelser) og etiketter. På s hjemmeside findes en kortfattet beskrivelse vedrørende generelle godkendelsesforhold for plantebeskyttelsesmidler (http:// leverer også aktivstoffer, der anvendes til videre bearbejdning til brugsfærdige plantebeskyttelsesmidler. Desuden produceres og sælges en række finkemikalier til industrielt brug samt mikronæringsstoffer til landbruget. Produkter, der produceres på fabrikken i Danmark, går helt overvejende til eksport, hvorimod det omvendte er tilfældet for produktionsanlægget i Indien, hvor hovedparten af produktionen anvendes lokalt. Ejerskab og organisation er et aktieselskab, hvori formand og næstformand er uafhængige medlemmer. Virksomheden beskæftigede i 2009 ca. 800 medarbejdere i Danmark og ca i udlandet. ejes af Auriga Industries A/S, som er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen (Københavns Fondsbørs). s globale organisation er opbygget som en matrixorganisation med globale funktionsområder på tværs af regionernes linjeansvar. CSR-aktiviteterne er integreret i alle virksomhedens globale funktionsområder, og der er udpeget medarbejdere med rapporteringsansvar angående CSR for geografiske områder i alle regioner. s øverste ledelse, Global Executive Committee (GEC), har det globale ledelsesansvar for s regioner og øvrige aktiviteter som Produktion & Logistik, Udvikling & Registrering, Økonomi & Support, Portfolio Management og Corporate Development. GEC har ligeledes det overordnede ansvar for firmaets CSR-politikker og aktiviteter jf. afsnit om ledelsespåtegning, side 7, og afsnit om rapporten, side 4. s regionsbaserede organisation er illustreret på næste side. Priser s datterselskab i Indien har i 2010 vundet en pris, der bl.a. vedrører gennemsigtighed med hensyn til forbrugsafgifter. Prisen dækker aktiviteter i

13 Corporate Social Responsibility Rapport Europa ANZAC 18 Latinamerika International Øvrige aktiviteter Auriga Industries A /S Opdateret marts A /S Auriga Ejendomme A /S REGION EUROPA 1 Headland Agrochemicals Ltd. UK 2 Stähler Gruppe Tyskland (ejerandel: 75%) 1 Stähler Suisse SA Schweiz 2 Stähler Austria GmbH Østrig 3 Pytech Chemicals GmbH Schweiz 4 Agro France S.A.S. Frankrig 5 Agrodan S.A. Spanien (ejerandel: 90%) 6 Agro Italia S.r.I. Italien 7 Bulgaria EOOD Bulgarien 8 Romania Representative Office Rumænien 9 Hungary Ungarn 10 Polska Sp. zo.o. Polen 11 D.O.O. Serbien REGION ANZAC 12 Inc. USA 13 Canada Inc. Canada 14 Ospray PTY Ltd. Australien (ejerandel: 80,54%) 15 MFG Pty. Australien REGION LATINAMERIKA 16 Brasil Ltda. Brasilien 17 Agro de México S.A. de C.V. Mexico 18 Agro de Colombia S.A. Colombia 19 Abielux S.A. Uruguay 20 Agro de Argentina S.A. Argentina REGION INTERNATIONAL 21 Representative Office Ukraine 22 LLC Rusland 23 Taiwan Ltd. Taiwan 24 Representative Office Thailand ANDRE AKTIVITETER 25 India Ltd. Indien 26 Shanghai Representative Office Kina

14 14 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Principper for selskabsledelse i Auriga-koncernen er 100% ejet af det børsnoterede moderselskab, Auriga Industries A/S. er hovedaktiviteten i Auriga, der er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen. Det er Aurigas overordnede strategiske målsætning at sikre en langsigtet værdiskabelse til gavn for selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter. Det er intentionen, at skal videreudvikles - via organisk vækst og akkvisitioner - med sigte på at forblive konkurrencedygtig og en indtjeningsmæssigt attraktiv forretning. Selskabsledelse Corporate Governance Aurigas bestyrelse og direktion er af den opfattelse, at god selskabsledelse er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse til aktionærerne og troværdighed over for kunder, samarbejdspartnere, finansmarkedet og alle øvrige interessenter. Aurigas bestyrelse og direktion skal løbende sikre en hensigtsmæssig koncernledelsesstruktur samt opbygge et effektivt risiko- og kontrolsystem til styring af økonomiske, finansielle og ikke-finansielle forhold i selskabet. Bestyrelsen har fokus på selskabets langsigtede interesser og værdiskabelse til gavn for aktionærer og øvrige interessenter. Corporate Governance i Auriga-koncernen tager udgangspunkt i selskabets vedtægter, mål, værdier og politikker, herunder s CSR-politik, og bygger endvidere på principper for god selskabsledelse baseret på relevant lovgivning såsom selskabsloven, værdipapirhandelsloven, årsregnskabsloven, internationale regnskabsstandarder samt regelsættet for notering på NASDAQ OMX, Copenhagen, og anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Med de Corporate Governance-tiltag, der er gennemført i 2009, er det ledelsens opfattelse, at Auriga følger anbefalingerne, senest opdateret den 10. december 2008, fra Komitéen for god Selskabsledelse. Der henvises til Aurigas årsrapport for 2009 og www. auriga.dk for yderligere oplysninger om Aurigas Corporate Governance og selskabets kommentarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Se endvidere afsnittene om Samfundsansvar på side 16 og om Corporate Governance på side 22 i Aurigas årsrapport for Corporate Governance-tiltag i 2009 For at skabe større transparens har bestyrelsen udarbejdet en tjekliste med kommentarer til hver enkelt anbefaling om god selskabsledelse. Oplysningerne kan findes på og er præsenteret på en overskuelig måde ved brug af samme struktur som anbefalingerne. Målet er at gøre det lettere for aktionærer og andre interesserede at finde, bearbejde og sammenligne informationerne. En ny stakeholder-politik, som også kan findes på hjemmesiden, er vedtaget. Bestyrelsen har taget initiativ til at etablere en revisionskomité og har udarbejdet et kommissorium, som kan findes på under præsentation af bestyrelsen og revisionskomitéen. Komitéen indledte sit arbejde i april Udvikling og vækst Udvikling og vækst er afgørende for opfyldelse af de ambitiøse mål i s strategiplan frem til 2015: Business Plan Fem-i-Femten. Væksten skal især komme fra de mange nye produkter, som har introduceret de senere år baseret på eget udviklingsarbejde. Samtidig med udvikling og vækst baseret på nye produkter, reduceres salget af de mest giftige plantebeskyttelsesmidler, der udfases i alle udviklingslande. s ambitiøse udfasningsplan er blot et af de konkrete CSR-tiltag, der følger af virksomhedens CSR-politik. Udfasningsplanen kan ses på side 26.

15 Corporate Social Responsibility Rapport Business Plan Fem-i-Femten Mål Fordobling af markedsandel til 5% i EBITDA (indtjening) på niveau med de bedste sammenlignelige virksomheder. Forøget værdiskabelse til gavn for alle interessenter. Strategi Organisk vækst gennem udvikling og salg af nye produkter. Akkvisitioner af komplementære produkter og virksomheder. Stordriftsfordele og forbedret effektivitet i alle funktioner. Stemmer Forretningsdrevet CSR Sammen 83,65% med koncernens Aarhus Universitets kommentarer til anbefalingerne for god selskabsledelse Forskningsfond afspejler CSR-politikken mange konkrete ting, som virksomheden allerede gjorde i forvejen, men som 3,03% ATP nu er systematiseret til gavn for interessenterne. CSR har i stigende grad 1,61% betydning LD for kunder og investorer, og samtidig er der et element af risikostyring i CSR, fordi alle medarbejdere og leverandører 1,26% - Andre uanset danske hvor i verden de befinder sig - ved, hvad står institutionelle for. CSR-politikken 1,52% er Udenlandske således en del af god selskabsledelse i koncernen og afspejler, investorer hvordan vi ønsker tingene gjort skal fortsat udvikle sig som en værdiskabende og samfundsansvarlig 4,99% Øvrige arbejdsplads. registrerede Ejerstruktur og kapitalforhold Auriga har to aktieklasser fordelt på 75 mio. kr. A-aktier ( stk.) og 180 mio. kr. B-aktier ( stk.). Hver A-aktie har 10 stemmer og hver B-aktie har 1 stemme. B-aktiekapitalen er noteret på NASDAQ OMX, Copenhagen, mens A-aktiekapitalen ikke er omsættelig. Aarhus Universitets Forskningsfond skal i henhold til sin fundats eje alle A-aktier og mindst 51% af stemmerne i Auriga. Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at en videreførelse af den eksisterende ejer- og aktiestruktur er hensigtsmæssig med henblik på at sikre en langsigtet positiv udvikling af virksomheden. Ved årets udgang havde selskabet navnenoterede aktionærer, som repræsenterede 78% af aktiekapitalen. Knap 800 medarbejdere ejer aktier i selskabet. Aktiekapital Ejerandele 40,38% 11,05% 5,89% 4,61% 5,53% 18,16% Aarhus Universitets Forskningsfond ATP LD Andre danske institutionelle Udenlandske investorer Øvrige registrerede 3,94% Ikke registrerede 14,38% Ikke registrerede Aurigas beholdning af egne aktier udgør 0,55%. Aurigas beholdning af egne aktier udgør 2,02%.

16 16 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 Samfundsansvar Samfundsansvar hvad angår menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruption og whistleblowerfunktionen. Nedenstående tager udgangspunkt i FN s Global Compact s Human Relationvinkel. Vi vil her fokusere på menneskerettigheder (Princip 1-2), arbejdstagerrettigheder (Princip 3-6), samt anti-korruption (Princip 10) og relatere disse til s Kodeks for Forretningsprincipper, jf. side 39. I denne kodeks har vi formuleret en medarbejderpolitik, der omhandler arbejdstagerrettigheder, og en politik vedrørende forretningsintegritet, der forholder sig til korruption og bestikkelse. Helt overordnet betragter vi overholdelsen af menneskerettighederne som rammen for alle vore aktiviteter, hvilket også er det menneskesyn, der afspejles i vores mission. Mission Vi bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Menneskerettigheder Al aktivitet, der udvises i eller af og vore ansatte - regionalt, internt eller eksternt - skal udøves i respekt for menneskerettighederne og medarbejdernes interesser. I Kodeks for Forretningsprincipper har vi beskrevet det således: Standard for handlemåde driver virksomhed med professionalisme og åbenhed og med respekt for menneskerettighederne og medarbejdernes interesser. For at understøtte efterlevelsen af dette har vi bl.a. etableret en whistleblower-funktion, der gør det muligt for alle i virksomheden at indrapportere, såfremt man mener, der sker en overtrædelse af vores kodeks. Et set-up, som i øvrigt har været eksponeret i forbindelse med udrulningen af værdien Vi viser samfundsansvar. Der har i 2009 ikke været nogen indrapporteringer vedrørende overtrædelser af vore kodekser. I vores Kodeks for Forretningsprincipper har vi udmøntet og præciseret standarden for handlemåde yderligere i politikkerne vedrørende medarbejderne (arbejdstagerrettigheder) og forretningsintegritet (anti-korruption). Arbejdstagerrettigheder følger Global Compacts principper for arbejdstagerrettigheder, som er identiske med ILO s otte grundlæggende rettigheder i konventionerne vedrørende arbejdsmarkedsforhold. Det drejer sig om: Forbud og afskaffelse af tvangsarbejde (nr. 29 og 105). Forbud og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (nr. 138 og 182). Organisations- og foreningsfrihed og ret til at føre frie forhandlinger (nr. 87 og 98). Ligeløn og forbud mod diskriminering (nr. 100 og 111). Vi har sammenfattet principperne i Kodeks for Forretningsprincipper på følgende måde i afsnittet om medarbejdere: lægger vægt på et arbejdsmiljø baseret på gensidig tillid og respekt, og hvor alle tager ansvar for arbejdsindsatsen og virksomhedens image. rekrutterer, ansætter og forfremmer medarbejdere udelukkende på basis af de til arbejdet krævede kvalifikationer og evner. Virksomheden sikrer gode sikkerheds- og arbejdsbetingelser for alle medarbejdere. Virksomheden benytter sig ikke af ufrivilligt arbejde, tvangsarbejde eller børnearbejde. respekterer individets værdighed samt medarbejdernes ret til frit fagforeningsvalg. Virksomheden tilstræber god kommunikation og gode samarbejdsrelationer. For at understøtte efterlevelse af politikken i forsyningskæden indgår disse principper i vores Leverandørkodeks, som alle væsentlige leverandører underskriver, efter at de forinden i forbindelse med vores auditering er blevet godkendt

17 Corporate Social Responsibility Rapport Produkter pakkes hos leverandør i Indien. som leverandør til. På denne måde medvirker vi til, at det generelle princip vedrørende arbejdstagerrettigheder rækker ud over s egen organisation. Vi ønsker at opbygge gode og langvarige relationer til vore medarbejdere og har derfor en formuleret konfliktpolitik, så vi altid søger samarbejdskonflikter løst gennem dialog og interessebaserede metoder, før vi anvender rettighedssystemet. Politikken er i første omgang indført i den danske del af organisationen, og erfaringerne herfra vil i løbet af nogle år kunne danne beslutningsgrundlag for, hvorvidt politikken skal udbredes globalt og evt. indgå i Kodeks for Forretningsprincipper. Forretningsintegritet Det er helt afgørende for, at vi agerer ansvarligt i de sammenhænge, hvori vi indgår. Derfor har vi også i Kodeks for Forretningsprincipper fastslået at: Lovoverholdelse s selskaber og medarbejdere er forpligtede til at overholde love og regler i de lande, selskabet driver virksomhed i. Korruption modtager ikke og giver ikke, hverken direkte eller indirekte, bestikkelse eller andre upassende fordele for at opnå forretnings- eller finansielle fortjenester. Ethvert krav på eller tilbud om bestikkelse skal omgående afvises og meddeles til ledelsen. s medarbejdere må ikke tilbyde, give eller modtage gaver, hvis værdi overstiger lokalt acceptable bagatelgrænser. Interessekonflikter Det forventes, at alle s medarbejdere undgår personlige aktiviteter eller økonomiske interesser, som kunne være i konflikt med deres ansvar over for virksomheden. s medarbejdere må ikke forsøge at opnå fordele for sig selv eller andre ved at misbruge deres stilling. Whistleblower-funktion har etableret en Whistleblower-funktion, der er beskrevet i pjecen om Kodeks for Forretningsprincipper. Whistleblower-funktionen blev endelig formelt godkendt af Datatilsynet i I forbindelse med godkendelsen har vi tiltrådt EU-Kommissionens beslutning om standardkontrakt vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande, som også de respektive regionsdirektører har underskrevet. Dette sikrer, at også medarbejdere uden for EU er beskyttet mod negative konsekvenser af at benytte Whistleblowerfunktionen. Formålet med Whistleblower-funktionen er at sikre mulighed for intern kontrol med, at alle i organisationen efterlever s Kodeks for Forretningsprincipper. Det videre arbejde For at sikre at alle arbejder efter samme CSR-principper, bliver vores Kodeks for Forretningsprincipper udleveret til alle nye ansatte. Principperne, herunder beskrivelsen af vores Whistleblowerfunktion, er beskrevet i en pjece, der foreligger på 13 sprog (http://www. cheminova.dk/download/code_of_business_principles2009dansk.pdf). I 2009 har vi gennemført en udrulningsproces for mission, vision og værdier, hvor alle i den globale organisation skulle inviteres til at deltage. Forløbet, der afsluttes i 2010, er nærmere beskrevet i afsnittet om Human Resources under Opfølgning på mål. De mange gennemførte workshops har givet gode input til en yderligere beskrivelse, ikke alene af s værdier, men også til ajourføring, uddybning og præcisering af Kodeks for Forretningsprincipper.

18 18 Corporate Social Responsibility Rapport 2009 CSR-arbejdet i Indien For India er CSR ikke kun en seriøs forpligtelse, men også en vigtig metode til opnåelse af vækst. Af P.N. Karlekar, adm. direktør for India Ltd. P.N. Karlekar Indien er verdens største demokrati med ca. 1,1 milliarder mennesker spredt ud over 29 stater og 6 territorier. Der tales 114 sprog og mere end 900 dialekter. Det vil sige, at 16% af verdens befolkning lever i Indien på kun 2,5% af verdens landmasse. Mere end 70% af inderne bor i landsbyer og er afhængige af landbruget som levebrød. Landbruget udgør 18% af BNP og udnytter 160 millioner hektar land med en gennemsnitlig størrelse af de enkelte brug på 1,3 hektar. Den Grønne Revolution I midten af 1960 erne løftede Den Grønne Revolution ikke bare Indien op fra sult og hungersnød, men den gjorde også landet selvforsynende med fødevarer, og i dag er Indien en betydelig eksportør af flere landbrugsprodukter. Indien producerer nu over 235 millioner tons korn. Den indiske økonomi er konsekvent vokset mere end 6% om året de sidste 8-9 år og har også været i stand til at håndtere påvirkningen fra den globale nedtur i 2008 mere effektivt end de fleste andre økonomier og er også kommet hurtigere over den. Den konsekvente vækst har resulteret i en udvidelse af middelklassen, som omfatter mere end 300 millioner mennesker, og som gør krav på fødevarer af en sikker og god kvalitet. På den anden side har Indien imidlertid en stor fattig befolkning, som er analfabeter. På grund af mangel på viden og uddannelse går 20-40% af afgrøderne hvert år tabt på grund af ukrudt, insekter og sygdomme. Dette medfører et meget stort vækstpotentiale for plantebeskyttelsesmidler, som kan hjælpe landmændene med at undgå tab af afgrøder og med at producere mere mad, foder og fibre. På grund af analfabetisme er den generelle viden om sikker brug af sprøjtemidler imidlertid meget forskellig fra det, man kender i Danmark. Vi er derfor overbeviste om, at der i lande som Indien i høj grad er brug for de CSR-initiativer, som er på dagsordenen i de udviklede lande i Skandinavien. I Indien har vi taget denne udfordring op og er i gang med at forbedre CSR-standarderne alle de steder, hvor det er muligt. Vi er fuldt ud klar over, at dette initiativ er en proces, og at udfordringen består i at udforme og implementere den på en sådan måde, at den har faste rødder i den indiske virkelighed. Produktion - Indien Vi driver et effektivt produktionsanlæg for produktion i stor skala med processer designet i vores egen udviklingsafdeling, opskaleret af vores egen stab af ingeniører gennem eget forsøgsanlæg med meget høje miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder. Siden virksomheden blev en del af for godt ti år siden, er sikkerhed, miljø og produktionseffektivitet forbedret væsentligt. Generelt har vore CSR-aktiviteter allerede sat god gang i processen med at fremstå som en af de bedste i branchen, hvad angår state-of-the-art anlæg til produktion og affaldsbehandling. Udviklingsafdelingen er fokuseret på intern udvikling af miljøvenlige produktionsteknologier til både tekniske og formulerede produkter, og afdelingen er fuldt integreret i hovedafdelingen i Danmark. Den største opgave med CSR består i at sætte mål, rapportere om fremskridt og sikre, at tingene virkelig sker. Dette har givet os et værktøj til bedre at håndtere ændringer. Et godt eksempel er konstruktionen af et nyt spildevandsforbrændingsanlæg, som kom i gang i Denne succes har givet os appetit på flere projekter til at forbedre standarderne for miljø og sikkerhed. Pramod Dudhe Sikkerhed først i forbrændingsprojektet Projektchef Pramod Dudhe bemærker med hensyn til at stræbe efter at nå høje sikkerhedsstandarder: - Da vi påbegyndte opbygningen af forbrændingsanlægget, sigtede vi efter helt at undgå ulykker, idet vi lagde stor vægt på at træne bygningsarbejderne. Det var virkelig en udfordring at få arbejderne til at godtage, at virksomheden satte deres sikkerhed på arbejdspladsen lige så højt, som de selv gjorde. Vi er meget glade for, at selv om vi ikke nåede 100%, hvad vi ønskede, så kom vi meget tæt på målet med kun et mindre uheld uden

19 Corporate Social Responsibility Rapport Fakta om Indien Areal: km² (nr. 7 i verden). Antal indbyggere: (nr. 2 i verden). Gennemsnitlig årlig indkomst pr. indbygger (købekraft): USD. Det indiske flag Salget af plantebeskyttelsesmidler i Indien har en værdi af ca. 1 milliard USD om året, hvilket svarer til ca. 2,5% af verdensmarkedet. Markedet for plantebeskyttelsesmidlerne fordeler sig på denne måde: 35% 47% 17% 1% Auditbesøg i Indien. Ukrudtsmidler Insektmidler Svampemidler Andet 35% Ukrudtsmidler 47% Insektmidler 17% Svampemidler 1% Andet Vigtigste markeder for plantebeskyttelsesmidler (afgrøder): Ris, bomuld, frugt, grønsager og korn. væsentlig personskade og uden tab af arbejdstid. Ud over hvad vi faktisk opnåede, er jeg overbevist om, at vi er blevet meget klogere på, hvordan disse idéer skal implementeres i vort næste projekt. Holdning og værdier Vi må indrømme, at det at lave tekniske installationer og ændringer i produktionsanlæggene er den nemmeste del. Den virkelige udfordring ligger i vores bevidsthed, holdning og adfærd. At ofre lidt nu for at vinde i det lange løb er ikke altid nemt. Det at implementere mission, vision og værdier og skabe et stærkt bindeled til vores forretningsmæssige virke og omsætte værdierne til handling for at opnå vore mål er én ting. En anden er at forankre værdierne og gøre dem betydningsfulde for den enkelte i jobbet. Denne udfordring viste sig faktisk at blive en fornøjelig proces. Vi brugte formen med nogle få foredrag kombineret med en skattejagt, hvor holdene skulle identificere værdierne gennem et puslespil og gennem tegninger demonstrere værdierne for at finde skattekoden. Jeg tror, at denne kreative tilgang kan bruges som inspiration for vore kolleger i Danmark og andre dele af verden. For India er det nu slut med giftige produkter Tilbage til landbruget - tilbage til vore kunder. Måden at bruge plantebeskyttelsesmidler på i Indien lader generelt Svampemidler Andet meget tilbage at ønske. Men vi koncentrerer vore kræfter om vore egne kunder. Vi er forpligtede til at udfase WHO klasse I produkterne (de mest giftige), og hvor det er muligt, erstatte dem med mindre giftige produkter. Phorate (Luphate) blev erstattet af et mere sikkert produkt i 2008, og inden udgangen af 2009 blev monocrotophos (Luphos 36 SL) fjernet fra produktprogrammet, og det sidste WHO klasse I produkt, DDVP 76% EC (Luvon), vil blive udfaset i Det er klart, at tabet af det traditionelle monocrotophos-produkt betyder en nedgang i omsætningen, men processen hjalp til med at få os til at se fremad og koncentrere os om ny udvikling. Vi var ikke kun i stand til ved hjælp af avanceret formuleringsteknologi at udvikle et monocrotophos-produkt, som er mindre giftigt, men det lykkedes os endda at skabe et patenteret produkt. Aldrig før har vi med succes introduceret 11 nye produkter på et enkelt år, som vi gjorde det i Disse nye lanceringer har givet vort team øget tillid til, at vi bevæger os i den rigtige retning. Og nu har teamet sat mere fart på for at danne bro over det tab, der er opstået efter udfasningen af Luphos. Monocrotophos-anlægget bliver bygget om til at producere andre produkter i 2010, især det nye svampemiddel azoxystrobin. Programmer for sikker produktanvendelse Det at vi fortsat lægger stor vægt på at uddanne landmændene i sikker brug af produkterne, adskiller fra Ukrudtsmidler Insektmidler andre, og det vil vi kunne 31% Insektmidler bruge i forretningsudviklingen. Endvidere 42% Ukrudtsmidler det vores plan at udvikle landsbyprojekter 25% Svampemidler om sikkerhed, hvor vi tilstræber 2% Andet samarbejde med NGO ere, landbrugsorganisationer, ministerier, landbrugsuniversiteter, sundhedsklinikker og lokale opinionsdannere. Vore erfaringer med at involvere kvinderne i vores Brand Creation Campaign har overbevist os om, at denne vej også vil føre til hurtigere godtagelse af sikker brug blandt landmænd og sprøjteførere, og til at vil blive et kendt navn i baglandet. Kaushik Patel Product Stewardship Salgschef Kaushik Patel fra Gujaratregionen fastslår: - Det er vigtigt at kunne lancere nye produkter, men rygraden i vores product stewardshipprogram er dialog med landmænd om sikkerhedsspørgsmål. Men også basale ting som etiketter med piktogrammer, undervisning, sikkerhedsanvisninger og agronomisk rådgivning på de lokale sprog som en integreret del af alle marketingaktiviteter bliver godt modtaget. Her adskiller vi os fra mange andre indiske selskaber, og vi når ud til mere end landmænd om året over hele Indien.

Corporate Social Responsibility Rapport 2008

Corporate Social Responsibility Rapport 2008 Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Corporate Social Responsibility Rapport 2008 Indhold Corporate Social Responsibility Rapport 2008

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com Fortsat støtte til Global Compact Niels B. Christiansen President & CEO Danfoss Koncernen tilsluttede sig FN s»global Compact

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider)

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Global Compact Et internationalt CSR paradoks Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Nanna- Karina Schleimann stud.nr. 46297 Asbjørn William

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for Arkil Holding A/S Nasdaq OMX Regnskabsmeddelelse for Bestyrelsen for har på sit møde i dag behandlet og vedtaget koncernens årsrapport for 2012. Hovedpunkter 2012 Omsætningen blev 2.881,8 mio. kr. mod 2.568,5 mio. kr. i

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 CORPORATE 2012 SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 HVAD ER CSR? 1SIDST PÅ ÅRET 2011 VEDTOG EU EN NY FORKORTET DEFINITION AF BEGREBET CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY): THE RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Danfoss Bæredygtighedsrapport

Danfoss Bæredygtighedsrapport Danfoss Bæredygtighedsrapport www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014/2015

Årsrapport 2014/2015 Årsrapport 2014/2015 egetæpper... 2 Koncernoversigt... 3 Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Kort om egetæpper... 6 Hovedpunkter... 6 Risikostyring... 9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter.....................................................................................

Læs mere