Udsteder. Kommuninvest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsteder. Kommuninvest"

Transkript

1 Informationsmateriale 13. november 2006 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af strukturerede obligationer Kl 3i1 Arrangør

2 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...1 Ansvar for informationsmaterialet... 1 Arrangørens erklæring... 1 Vigtige oplysninger til investorerne... 2 Kort beskrivelse af obligationerne...3 Beskrivelse af væsentlige risikoforhold...4 Andre risici...5 Obligationsbetingelser...6 Skattemæssige forhold...15 Oplysninger om Tegning m.v Beskrivelse af Underliggende Aktiver m.v...18 Oplysninger om Kommuninvest...33 Tegningsblanket...35

3 Ansvar og erklæringer Ved begrebet rettighedshavere forstås i dette informationsma- teriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i Værdipapircentralen A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. Ansvar for informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. Örebro, den 13. november 2006 Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ) (Udsteder) Arrangørens erklæring I vor egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne, og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer, og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhænge. Arrangør påtager sig intet ansvar for Kommuninvests opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshavere, og eventuelle tvister mellem Kommuninvest og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Arrangør uvedkommende. København, den 13. november 2006 Danske Bank A/S (Arrangør) 1

4 Vigtige oplysninger til investorerne Denne udstedelse af obligationer er fritaget for prospektpligt i Danmark i henhold til gældende dansk lovgivning. Dette informationsmateriale indeholder en beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbuddet af disse og erstatter et egentligt prospekt. Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Investorer, der ønsker at investere i de udbudte obligationer, forudsættes selv at indhente oplysninger om eventuelle begrænsninger vedrørende muligheden for at investere i de udbudte obligationer samt påse overholdelsen heraf. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid og er ikke egnede for investorer med en investeringshorisont, der er kortere. 2

5 Kort beskrivelse af obligationerne I dette informationsmateriale beskrives de strukturerede obligationer KI 3i1 med fondskode DK , som udstedes af Kommuninvest. Obligationerne giver investor mulighed for at få et højt afkast, uden at investor risikerer hele det investerede beløb. Afkastet på obligationerne, er knyttet til udviklingen i tre Underliggende Porteføljer (se definition i afsnittet Underliggende Porteføljer). Hver af de Underliggende Porteføljer består af tre forskellige aktivklasser aktier, obligationer og råvarer (se afsnittet Beskrivelse af Underliggende Aktiver m.v.). Forskellen på de tre Underliggende Porteføljer er den indbyrdes fordeling af aktivklasserne. Obligationerne udstedes til kurs 103 og indfries efter 3 år til minimum kurs 100. Hvis der har været et positivt afkast i en eller flere af de tre Underliggende Porteføljer, indfries obligationerne til kurs 100 med tillæg af en procentdel (som benævnes Deltagelsesgrad ) af den Underliggende Portefølje med det største afkast. Eksempelvis ville Deltagelsesgraden på baggrund af markedsforholdene den 27. oktober 2006 kunne fastsættes til 75 %. Den for obligationerne gældende Deltagelsesgrad fastsættes dog endeligt på baggrund af markedsforholdene i løbet af perioden fra 20. november 2006 til 13. december Såfremt der ikke kan opnås en Deltagelsesgrad på minimum 70 %, aflyses udstedelsen. For nærmere beskrivelse af obligationernes beregningsmekanisme samt yderligere oplysninger om de Underliggende Porteføljer og Underliggende Aktiver henvises der til afsnittene Obligationsbetingelser samt Beskrivelse af de Underliggende Aktiver m.v. 3

6 Beskrivelse af væsentlige risikoforhold Det, en investor særligt skal være opmærksom på ved investering i de strukturerede obligationer KI 3i1, er de risici, der er forbundet med denne obligationstype. Eventuelt Afkast (afhængigt af positiv udvikling i de Underliggende Porteføljer) Obligationerne genererer ikke et løbende afkast. Afkastet er afhængigt af værdien af de Underliggende Porteføljer, og et eventuelt positivt afkast udbetales først ved obligationernes ordinære indfrielse. Ændringer i værdien af de Underliggende Porteføljer vil derfor have væsentlig betydning for om, og i hvilket omfang en investor vil opnå et afkast af sin investering, som modsvarer en alternativ investering på købstidspunktet. Underliggende Porteføljer (risiko for tab ved indfrielse) For obligationerne gælder, at såfremt værdien af alle de Underliggende Porteføljer eksempelvis er faldet, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100 ved obligationernes udløb, og investor har således mistet såvel afkast i perioden af investeringen som overkursen på obligationerne på 3,00 procentpoint. Ved et fald i alle de Underliggende Porteføljer modtager investor således ved obligationernes udløb DKK 100 i alt for hver obligation a DKK 100. Underliggende Aktiver (risiko for kurstab, hvis obligationerne realiseres før Indfrielsesdag) Frem til obligationernes udløb vil kursen på obligationerne blandt andet blive påvirket af kursudviklingen i de Underliggende Aktiver. Et fald i de Underliggende Aktiver vil kunne påvirke kursen på obligationerne i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdag. Ophør af et Underliggende Aktiv (risiko for kurstab) Såfremt et af de Underliggende Indeks eller en Komponent i obligationernes løbetid ophører med at eksistere, eller handlen med det pågældende Underliggende Indeks eller en Komponent ophører permanent, vil værdien af det pågældende Underliggende Indeks eller en Komponent, der senest blev fastsat før ophør indgå i beregningen af et eventuelt afkast. En eventuel stigning i værdien af det pågældende aktiv vil således ikke indgå i beregningen af et eventuelt afkast, hvilket kan medføre risiko for kurstab. Udsteders adgang til Førtidsindfrielse (risiko for kurstab) I tilfælde af førtidig indfrielse, se afsnittet Opsigelighed, er der risiko for kurstab for obligationsejerne som følge af, at de afledte finansielle kontrakter, som afdækker Udsteders risiko, i givet fald skal realiseres før Indfrielsesdag, hvilket betyder, at obligationerne eventuelt vil blive indfriet til en kurs, der ligger under kurs 100. Under afsnittet Obligationsbetingelser er der givet eksempler på, hvorledes forskellige ændringer i de Underliggende Porteføljer vil påvirke investors afkast. 4

7 Andre risici: En yderligere risiko er prisdannelsen i det sekundære marked. Hverken Udsteder eller Arrangør er forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne, dog tilstræbes dette under normale markedsforhold. I obligationernes løbetid (perioden mellem Udstedelsesdag og Indfrielsesdag) vil den teoretiske værdi af obligationerne afhænge af blandt andet renteniveauet i danske kroner samt udviklingen i og volatiliteten af de Underliggende Aktiver. Ved salg af obligationerne før udløb, vil kursen alene være afhængig af markedsforholdene på salgstidspunktet. Kursen, som investor anskaffer obligationerne til, vil til enhver tid afhænge af markedskursen på købstidspunktet. Der er tillige ingen sikkerhed for, at kursdannelsen på Københavns Fondsbørs A/S er identisk med de teoretisk beregnede priser, og obligationernes teoretiske værdi kan således ikke før udløb beregnes ved kun at betragte værdien af de Underliggende Porteføljer. Selvom værdien af flere af de Underliggende Aktiver opgøres i anden valuta end danske kroner, påvirkes obligationernes afkast ikke af valutakursudsving, idet det alene er den relative ændring i kursen på de pågældende aktiver, som er bestemmende for obligationernes afkast. Investor har ligeledes en kreditrisiko på Kommuninvest, idet Udsteder hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder udbetaling af Indfrielseskurs. Udsteders langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højeste opnåelige kreditrating på Aaa af Moody's Investors Service Inc. og kreditratingen AAA af Standard & Poor's, i øvrigt samme rating som Kongeriget Danmark har hos Moody's Investors Service Inc. og Standard & Poor's. Nærmere beskrivelse af Udsteder findes i afsnittet Oplysninger om Kommuninvest. 5

8 Obligationsbetingelser Udsteder Udstedelsesdag Beløb Kommuninvest i Sverige Aktiebolag (publ)( Kommuninvest ) Drottninggatan 2/Fenixhuset Box 124 SE Örebro Sverige 18. december Den initiale udstedelse udgør mindst nominelt 20 millioner danske kroner. Såfremt der tegnes mindre end dette beløb, kan Arrangør i samråd med Udsteder annullere tegningen. Udstedelsen kan senere forhøjes. Der er ikke fastsat nogen øvre grænse for udstedelsens størrelse. Se endvidere afsnittet Tegning. Lånet lukkes for yderligere udstedelser den 20. november Udstedelseskurs Valuta Notering Stykstørrelse og registrering Amortisering Kuponrente Indfrielse 103 franko kurtage. Obligationerne udstedes i danske kroner ("DKK"). Obligationerne søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S med første noteringsdag den 18. december 2006, uanset om tegningen lukkes inden den 8. december 2006, jf. afsnittet Tegning. Obligationerne registreres mod betaling i Værdipapircentralen A/S i andele a DKK 100. Der udstedes ingen fysiske papirer. Stående lån. Obligationerne indfries på Indfrielsesdag. Obligationerne bærer ikke kuponrente. Obligationerne indfries den 4. december 2009 (Indfrielsesdag). Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via Værdipapircentralen A/S. Indfrielseskursen beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Indfrielseskursen vil blive meddelt som beskrevet under afsnittet Meddelelser. 6

9 I perioden mellem Udstedelsesdag og Indfrielsesdag bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på Københavns Fondsbørs A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger kursen på de Underliggende Aktiver og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdag. Er Indfrielsesdag for hovedstolen ikke en Bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den næst følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Afkastprofil Indfrielseskursen på obligationerne beregnes i forhold til værditilvæksten på den af de tre Underliggende Porteføljer, der har haft den største værditilvækst i obligationernes løbetid. Indfrielseskursen beregnes således som hovedstolen tillagt en procentdel (Deltagelsesgraden) af afkastet af den af de tre Underliggende Porteføljer, der har haft det største afkast, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Værditilvæksten i de Underliggende Porteføljer beregnes som den vægtede forholdsmæssige ændring af værdien på hver af de Underliggende Aktiver på Startdag og Slutdag, som er gældende for de relevante Underliggende Aktiver. Er værdien af alle de Underliggende Porteføljer faldet ved obligationernes udløb, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100, og er værdien af bare én af de Underliggende Porteføljer steget ved obligationernes udløb, vil obligationernes Indfrielseskurs blive højere end kurs 100. Obligationerne kan teoretisk opfattes som sammensat af en nulkupon obligation samt en call option på de Underliggende Aktiver. Investering i nulkupon obligationen betyder, at obligationerne aldrig vil skulle indfries til en kurs, der ligger under 100 på Indfrielsesdag, se dog afsnittet Beskrivelse af væsentlige risikoforhold - Andre risici, om investors kreditrisiko på Udsteder. Køb af en call option betyder, at obligationerne vil blive indfriet til en kurs, der ligger over 100, hvis der opnås et positivt afkast på en af de tre Underliggende Porteføljer. 7

10 Underliggende Porteføljer De tre Underliggende Porteføljer består hver for sig af tre aktivklasser aktier, obligationer og råvarer. Aktivklasserne er ens i de tre porteføljer, men vægtningen af aktivklasserne er forskellig. Aktivklasserne er i porteføljerne fordelt således: Portefølje 1 Portefølje 2 Portefølje 3 20% 20% 30% 20% 50% 30% 50% 50% 30% Aktier Obligationer Råvarer Aktivklassen aktier består af aktieindekset Dow Jones Global Titans 50 Index SM, jf. afsnittet Underliggende Aktieindeks. Aktivklassen obligationer består af obligationsindekset iboxx 5-7 year Euro Sovereign Index TR, jf. afsnittet Underliggende Obligationsindeks. Aktivklassen råvarer består af en ligevægtet kurv bestående af Olie, Kobber og Aluminium, jf. afsnittet Underliggende Råvarer. Deltagelsesgrad Indikativ 75 % som den kunne fastsættes ud fra markedsvilkårene den 27. oktober Deltagelsesgrad er udtryk for, hvor stor en procentdel af Porteføljeændring Max, som investor modtager på Indfrielsesdag. Den endelige Deltagelsesgrad fastsættes af Beregningsagenten ud fra marperioden fra 20. november 2006 til 13. december Såfremt kedsvilkårene omkring Udstedelsesdag, og fastsættes i løbet af Beregningsagenten skønner, at der ikke kan opnås en Deltagel- sesgrad på mindst 70 %, annulleres udstedelsen. Indfrielseskurs 100 plus (100 multipliceret med Deltagelsesgrad multipliceret med Porteføljeændring Max ). Matematisk kan Indfrielseskurs beskrives således: (100 x Max(0;Deltagelsesgrad x Porteføljeændring Max )) Denne værdi vil aldrig blive mindre end 100, hvilket indebærer, at investor som minimum får indfrielse af obligationerne til kurs

11 Meddelelse om Indfrielseskurs afgives tidligst den 25. november 2009 og senest den 1. december Efter afgivelse af meddelelse til Københavns Fondsbørs A/S om Indfrielseskurs vil eventuelle offentliggjorte korrektioner i relation til de Underliggende Aktiver ikke efterfølgende ændre Indfrielseskurs. Porteføljeændring Max Porteføljeændring Max beregnes af Beregningsagenten. Matematisk kan Porteføljeændring Max beskrives således: Max(Porteføljeændring 1 ; Porteføljeændring 2 ; Porteføljeændring 3 ) Porteføljeændring 1 Porteføljeændring 2 Porteføljeændring 3 Underliggende Aktiver Indeksændring Dow Jones Global Titans (50 % x Indeksændring Dow Jones Global Titans + 30 % x Indeksændring iboxx + 20 % x Råvareændring) TR (50 % x Indeksændring + 30 % x Indeksændring iboxx 5-7 TR Dow Jones Global + 20 % x Råvareændring) Titans (50 % x Råvareændring + 30 % x Indeksændring + 20 % x iboxx 5-7 TR Indeksændring Dow Jones Global Titans ) Det Underliggende Aktieindeks, det Underliggende Obligationsindeks og de Underliggende Råvarer, jf. afsnittet Beskrivelse af Underliggende Aktiver m.v. Indeksændring Dow Jones Global Titans beregnes af Beregningsagenten som den forholdsmæssige ændring mellem værdien af Indeks Dow Jones Global Titans Startværdi I og Indeks Dow Jones Global Titans Slutværdi I. 5-7 Matematisk kan Indeksændring Dow Jones Global Titans beskrives således: IndeksDow Jones Global TitansSlutværdiI - IndeksDow Jones Global TitansStartværdiI IndeksDow Jones Global TitansStartværdiI Indeksændring iboxx 5-7 TR Indeksændring iboxx 5-7 TR beregnes af Beregningsagenten som den forholdsmæssige ændring mellem værdien Indeks iboxx 5-7 TR Startværdi I og Indeks Slutværdi. iboxx 5-7 TR I Matematisk kan Indeksændring iboxx 5-7 TR beskrives således: Indeks iboxx 5-7 TR SlutværdiI Indeks iboxx 5-7 TR StartværdiI Indeks iboxx 5-7 TR Startværdi I 9

12 Råvareændring Råvareændring beregnes som summen af den forholdsmæssige ændring mellem værdien af Råvare (i) Startværdi Råvare og Råvare (i) Slutværdi Råvare for hver Komponent. Hver Komponents forholdsmæssige ændring indgår med en tredjedel. Matematisk kan Råvareændring beskrives således: 3 Råvare (i) Slutværdi - Råvare Startværdi Råvare (i) Råvare 1/3 i = 1 Råvare (i) Startværdi Råvare Indeks Dow Jones Global Titans Dow Jones Global Titans 50 Index SM, jf. afsnittet Underliggende Aktieindeks Indeks iboxx 5-7 TR iboxx 5-7 year Euro Sovereign Index TR, jf. afsnittet Underliggende Obligationsindeks. Råvare (i) Beregningsagent og oplysninger vedrørende underliggende afledte finansielle instrumenter Opsigelighed Olie, Kobber og Aluminium, hver en Komponent, jf. afsnittet Underliggende Råvarer. Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af dette Informationsmateriale, skal Beregningsagenten i udførelsen af de fastsættelser, beregninger og vurderinger, som er forudsat eller beskrevet heri, være berettiget til at sikre, at enhver sådan fastsættelse, beregning eller vurdering er i overensstemmelse med fastsættelser, beregninger og vurderinger foretaget i henhold til den dokumentation, der regulerer de afledte finansielle instrumenter, som Udsteder har indgået i forbindelse med denne obligationsudstedelse. Beregningsagenten er i udførelsen af sine opgaver i henhold hertil berettiget til at lægge sådanne informationer og detaljer til grund, som Beregningsagenten skønner relevante, og Beregningsagenten er berettiget til frit at udøve sit skøn i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold hertil. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Hvis Udsteder har misligholdt sine forpligtelser, er enhver obligationsejer berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling, jf. afsnittet Misligholdelse. Hvis alle de Underliggende Indeks er Ophørte Indeks, jf. afsnittet Justering af Underliggende Indeks, og alle Komponenter er Ophørte Komponenter, jf. Markedsforstyrrelse under afsnittet Følgende gælder separat for hver Komponent i kurven af Underliggende Råvarer, kan Udsteder førtidsindfri obligationerne med 30 kalenderdages varsel. 10

13 En indfrielse, jf. ovenfor, skal ske til en af Beregningsagenten fastsat markedskurs. Ved indfrielse til markedskurs forstås den af Beregningsagenten fastsatte værdi af obligationerne, som i løbetiden vil afhænge af blandt andet prisen på de afledte finansielle instrumenter, som afdækker Udsteders risiko og omkostninger til Udsteder ved at førtidsindfri obligationerne, herunder Udsteders omkostninger ved at retablere en tilsvarende finansiering. Meddelelse om eventuel førtidsindfrielse gives i henhold til afsnittet Meddelelser. Retsstilling Misligholdelse Obligationerne er en almindelig, usikret fordring på Udsteder. Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling såfremt: a) Udsteder undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 kalenderdage efter Indfrielsesdag; eller b) Udsteder i øvrigt ikke overholder øvrige vilkår for nærværende obligationslån i indtil 60 kalenderdage, efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår. En indfrielse i henhold til b) skal ske til en af Beregningsagenten fastsat markedskurs, jf. afsnittet Opsigelighed. Omsættelighed Forældelse Force majeure Obligationerne er at betragte som omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Obligationerne kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Forældelsesfristen for hovedstolen er 20 år. Krav på afkast foræl- des efter lovgivningens almindelige regler, jf. 73 i lov om værdi- papirhandel m.v. Udsteder og/eller Arrangør og/eller Beregningsagent er ikke ansvarlige for eventuel skade påført rettighedshavere over obligationerne som følge af lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende; indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om Udsteder, Arrangør og/eller Beregningsagent selv måtte være part i en sådan konflikt, herunder at denne 11

14 kun rammer dele af Udsteders, Arrangørs og/eller Beregningsagents funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for disse. Udsteder, Arrangør og Beregningsagent er ej heller ansvarlige for eventuel skade ved for sen betaling forårsaget af ovennævnte hændelser. Meddelelser Lovvalg og værneting Fondskode Papirnavn Omkostninger Alle meddelelser vedrørende obligationerne vil blive afgivet til Københavns Fondsbørs A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret, og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. DK KI 3i1 Udstedelsen vil være forbundet med en række omkostninger, herunder diverse markedsføringsudgifter, samt udgifter til notering på Københavns Fondsbørs A/S, og registrering i Værdipapircentralen A/S. De endelige omkostninger og størrelsen af udstedelsen er ikke kendt på forhånd. Nedenfor angives de procentuelle omkostninger ud fra en anslået udstedelse på DKK 100 millioner: Tegningsprovision til Arrangør: ca. 0,86 % p.a. Markedsføringsomkostninger, herunder annoncering, brochurer og trykning af disse: ca. 0,10 % p.a. Licensomkostninger til anvendte indeks: ca. 0,02 % p.a. Omkostninger til notering på Københavns Fondsbørs A/S samt registrering i Værdipapircentralen A/S i Danmark: ca. 0,02 % p.a. I alt 1,00 % p.a. I perioden mellem Udstedelsesdag og Indfrielsesdag bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på Københavns Fondsbørs A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger den teoretiske værdi og kursen på de Underliggende Aktiver og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdag. Arrangør tilstræber under normale markedsforhold at opretholde et sekundært marked. Som udgangspunkt vil der mellem købs- og salgspris være et spænd på 0,25 procentpoint. Der stilles kun salgspriser, såfremt Arrangør har en beholdning af obligationerne. 12

15 Arrangør kan indregne tegningsprovision, jf. afsnittet Omkostninger, i de købs- og salgspriser, som Arrangør stiller, i det sekundære marked, i en periode på op til 6 måneder efter Udstedelsesdag. Afkasteksempel 1: Afkasttabel med forventet Deltagelsesgrad på 75 % Om fastsættelsen af Deltagelsesgrad henvises til afsnittet Deltagelsesgrad. Nedenfor vises i Afkasteksempel 1 et afkasteksempel med den forventede Deltagelsesgrad og i Afkasteksempel 2 et afkasteksempel med udstedelsens mindst mulige Deltagelsesgrad. Porteføljeændring 1 (i procent) Porteføljeændring 2 (i procent) Porteføljeændring 3 (i procent) Porteføljeændring Max (i procent) Årlig Porteføljeændring Max (i procent)* Indfrielseskurs Årligt afkast i procent før skat ,00-3,49 100,00-0, ,00-1,72 100,00-0, ,00 0,00 100,00-0, ,00 1,66 103,75 0, ,00 3,27 107,50 1, ,00 4,83 111,25 2, ,00 6,35 115,00 3, ,00 7,82 118,75 4, ,00 9,26 122,50 6, ,00 10,66 126,25 7, ,00 12,03 130,00 8, ,00 14,67 137,50 10, ,00 15,94 141,25 11, ,00 17,19 145,00 12, ,00 18,42 148,75 13, ,00 19,62 152,50 14, ,00 20,79 156,25 15,11 *) Årlig Porteføljeændring er beregnet fra Udstedelsesdag til Indfrielsesdag (og ikke fra Udstedelsesdag til den relevante Slutdag for de Underliggende Aktiver). Dette for at gøre kolonne 5 sammenlignelig med kolonne 7. 13

16 Afkasteksempel 2: Afkasttabel med mindste Deltagelsesgrad på 70 % Porteføljeændring 1 (i procent) Porteføljeændring 2 (i procent) Porteføljeændring 3 (i procent) Porteføljeændring Max (i procent) Årlig Porteføljeændring Max (i procent)* Indfrielseskurs Årligt afkast i procent før skat ,00-3,49 100,00-0, ,00-1,72 100,00-0, ,00 0,00 100,00-0, ,00 1,66 103,50 0, ,00 3,27 107,00 1, ,00 4,83 110,50 2, ,00 6,35 114,00 3, ,00 7,82 117,50 4, ,00 9,26 121,00 5, ,00 10,66 124,50 6, ,00 12,03 128,00 7, ,00 14,67 135,00 9, ,00 15,94 138,50 10, ,00 17,19 142,00 11, ,00 18,42 145,50 12, ,00 19,62 149,00 13, ,00 20,79 152,50 14,16 *) Årlig Porteføljeændring er beregnet fra Udstedelsesdag til Indfrielsesdag (og ikke fra Udstedelsesdag til den relevante Slutdag for de Underliggende Aktiver). Dette for at gøre kolonne 5 sammenlignelig med kolonne 7. 14

17 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående beskrivelse gælder for fuldt skattepligtige danske investorer samt investorer, der betaler pensionsafkastskat. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Andre investorer eller investorer, som er i tvivl om deres skattemæssige forhold, bør konsultere advokat eller revisor. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Skattemæssig definition af obligationerne Kursgevinster og tab Personer Skattemæssigt behandles obligationerne efter samme regler som finansielle kontrakter. Kursgevinst og tab opgøres efter lagerprincippet. Det indebærer blandt andet, at urealiserede kursgevinster og tab opgøres år for år. Kursgevinst er skattepligtig, mens tab kun kan modregnes i tilsvarende gevinster på visse strukturerede obligationer udstedt 4. maj 2005 eller senere, eller i gevinster på finansielle kontrakter. Tab kan dog altid fratrækkes, i det omfang tabet ikke overstiger de seneste 5 års beskattede nettogevinster på finansielle kontrakter eller visse strukturerede obligationer udstedt 4. maj 2005 eller senere (fra og med 2008 dog i det omfang tabet ikke overstiger beskattede nettogevinster i 2002 og senere). Uudnyttet tab kan fremføres til modregning i følgende års gevinster. Skattepligtige kursgevinster, samt tab der kan fratrækkes, medregnes i kapitalindkomsten. Der kan investeres i obligationerne for midler omfattet af virksomhedsskatteordningen. Selskaber, fonde m.v. Kursgevinst og tab medregnes i selskabsindkomsten. 15

18 Investering for pensionsmidler Investering i strukturerede obligationer kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, f.eks. livsforsikringsselskaber og midler på pensionsopsparingskonti i pengeinstitutterne. Pensionsafkast beskattes med 15 % og opgøres efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret kursgevinst og -tab løbende skal medregnes. Obligationen er ikke omfattet af reglen om, at der maksimalt må investeres for 20 % af opsparingens værdi i værdipapirer fra samme udsteder. Beskatning af udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige i Danmark af afkastet af strukturerede obligationer. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere advokat eller revisor. Besiddelsen af strukturerede obligationer kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Indberetning af oplysninger til skattemyndighederne Besiddelse, indfrielse og overdragelse af obligationerne indberettes til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Oplysninger om Tegning m.v. Beslutning Anvendelse af provenu Obligationerne udstedes af Kommuninvest i henhold til en generel bemyndigelse af den 21. juni Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100 % af det udstedte nominelle beløb. 16

19 Tegning Tegningen foregår fra den 20. november 2006 til den 8. december 2006, begge dage inklusive ( Tegningsperioden ). Til brug for tegningen skal der anvendes en separat tegningsblanket. Størrelsen af den initiale obligationsudstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb og vil blive meddelt via Københavns Fondsbørs A/S. Udstedelsen vil dog minimum udgøre DKK 20 millioner. Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Udsteder og Arrangør kan i fællesskab beslutte at lukke for tegningen, når dette minimumsbeløb er tegnet, dog tidligst 1. tegningsdag kl Udsteder og Arrangør forbeholder sig i øvrigt retten til at aflyse udstedelsen, skulle der indtræffe en begivenhed, der skønnes at kunne indvirke på udstedelsen. En sådan aflysning skal dog ske senest den 13. december 2006 kl Tegningssteder Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal København K Telefon Telefax Tegningsordrer kan endvidere indleveres gennem samtlige Danske Bank og BG Bank afdelinger i Danmark eller gennem eget kontoførende institut. Betalingsdag Obligationsudstedende institut Salgsrestriktioner Arrangør Afregning af obligationerne sker med 3 børsdages afvikling mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør den 18. december 2006 mod registrering i Værdipapircentralen A/S, uanset om tegningen lukkes inden den 8. december 2006, jf. afsnittet Tegning. Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i så henseende. Danske Bank A/S Holmens Kanal København K 17

20 Beskrivelse af Underliggende Aktiver m.v. Underliggende Aktieindeks Dow Jones Global Titans 50 Index SM er et aktieindeks sammensat af 50 internationale aktier. Udvælgelsen af de 50 aktier sker ved at rangordne globale aktier efter en skala, hvor selskabernes markedsværdi vægter 60 %, og selskabernes omsætning og selskabernes nettoresultat hver tæller 20 %. Indekset justeres hvert år i juni efter en metode, der er nærmere beskrevet på nedenstående hjemmeside. Aktierne repræsenterer mange forskellige brancher. Indekset blev etableret med en indeksværdi på 100 den 31. december 1991 og angives i USD, men benyttes i denne udstedelse, som om det var angivet i DKK. Ved beregningen af værdien af det Underliggende Aktieindeks er det alene aktiekursen på de pågældende aktier, der indgår i beregningen, og eventuelle udbyttebetalinger fra de pågældende selskaber medregnes således ikke i værdien af det Underliggende Aktieindeks. Dette betyder, at indekset over tid giver et lavere afkast end en direkte investering i de underliggende 50 aktier. De 10 største aktier er pr. 27. oktober 2006: Selskab (efterfulgt af vægt i procent): Exxon Mobil Corp (5,938 %) General Electric Co (5,161 %) Citigroup Inc (3,524 %) Microsoft Corp. (3,506 %) Bank of America Corp (3,448 %) BP PLC (3,125 %) HSBC Holdings Plc (3,040 %) Johnson & Johnson (2,854 %) Procter & Gamble Co (2,812 %) Pfizer Inc (2,788 %) Dow Jones Global Titans 50 Index SM har identifikationskoden "DJGT <equity>" på Bloomberg og ".DJGT" på Reuters. På hjemmesiden og specielt på findes en nærmere beskrivelse af indekset og dets sammensætning. Indekset beregnes af Dow Jones & Company, Inc ("Sponsor"). Ovennævnte priskilder og henvisninger vil også omfatte eventuelle priskilder og henvisninger, der erstatter disse. 18

21 Indeksudvikling i Dow Jones Global Titans 50 Index SM i perioden 27. oktober 2001 til 27. oktober 2006 fremgår nedenfor. Global titans Indeksværdi /02/ /10/ /10/2001 Dato Kilde: Bloomberg 27/06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/2004 Udsteder har indgået licensaftale med Sponsor for Dow Jones Global Titans 50 Index SM og har derved blandt andet forpligtet sig til at inkludere følgende i informationsmaterialet: "The "KI 3i1" are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Dow Jones or any of its licensors. Neither Dow Jones nor any of its licensors makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of the "KI 3i1" or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the "KI 3i1" particularly. The only relationship of Dow Jones and its licensors to the Licensee is the licensing of certain trademarks, trade names and service marks and of the Dow Jones Global Titans 50 Index SM, which is determined, composed and calculated without regard to Kommuninvest or the "KI 3i1". Neither Dow Jones nor any of its licensors has any obligation to take the needs of Kommuninvest or the owners of the "KI 3i1" into consideration in determining, composing or calculating Dow Jones Global Titans 50 Index SM. Neither Dow Jones nor any of its licensors is responsible for or has participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the "KI 3i1" to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the "KI 3i1" are to be converted into cash. None of Dow Jones or any of its licensors has any obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the "KI 3i1". 19

22 DOW JONES AND ITS LICENSORS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE DOW JONES GLOBAL TITANS 50 INDEX SM OR ANY DATA RELATED THERETO AND NONE OF DOW JONES NOR ANY OF ITS LICENSORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTER- RUPTIONS THEREIN. DOW JONES AND ITS LICENSORS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY KOMMUNINVEST, OWNERS OF THE "KI 3i1", OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE DOW JONES GLOBAL TITANS 50 INDEX SM OR ANY DATA RELATED THERETO. NONE OF DOW JONES OR ITS LICENSORS MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EACH EX- PRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABIL- ITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE DOW JONES GLOBAL TITANS 50 INDEX SM OR ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL DOW JONES OR ANY OF ITS LICENSORS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAM- AGES OR LOSSES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF. EXCEPT FOR THE LICENSORS, THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGE- MENTS BETWEEN DOW JONES AND KOMMUNINVEST." Underliggende Obligationsindeks iboxx 5-7 year Euro Sovereign Index TR er et obligationsindeks sammensat af statsobligationer udstedt af euro-zone landene med en restløbetid på mellem 5 og 7 år og med en udestående mængde på minimum EUR 2 milliarder. Indekset er et såkaldt "total return" indeks, hvilket indebærer, at såvel kursudsving som kuponrente på obligationerne indgår i indeksberegningen. Dette betyder, at indekset over tid vil give et afkast, som stort set modsvarer en direkte investering i de underliggende obligationer. Indekset beregnes og administreres af International Index Company Limited ("Sponsor"), som ejes af en række store internationale banker. Såvel sammensætningen som vægtningen af de relevante obligationer justeres én gang om måneden. Vægtningen af de enkelte obligationsserier baseres på obligationernes aktuelle markedsværdi. Indekset blev etableret med en indeksværdi på 100 den 31. december 1998 og angives i EUR, men benyttes i denne udstedelse, som om det var angivet i DKK. 20

23 De 10 største obligationer i indekset er pr. 6. november 2006: Obligation (efterfulgt af vægt i procent): IT Republic of Italy (6,9098 %) DE Republic of Germany (6,6644 %) DE Republic of Germany (6,2851 %) DE Republic of Germany (5,917 %) DE Republic of Germany (5,0949 %) IT Republic of Italy (4,9469 %) FR Republic of France (4,712 %) FR Republic of France (4,5303 %) IT Republic of Italy (4,3558 %) FR Republic of France (4,0872 %) Indekset har identifikationskoden "QW1M <equity>" på Bloomberg og ".QW6MP" på Reuters. På hjemmesiden findes en nærmere beskrivelse af indekset og dets sammensætning. Indeksudvikling i Boxx 5-7 year Euro Sovereign Index TR i perioden 29. oktober 2001 til 27. oktober 2006 fremgår nedenfor. iboxx Euro zone 5-7 Indeksværdi /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/2003 Kilde: Bloomberg Dato Udsteder har indgået licensaftale med Sponsor for iboxx 5-7 year Euro Sovereign Index TR og har derved blandt andet forpligtet sig til at inkludere følgende i informationsmaterialet: "iboxx is a trade mark of International Index Company Limited and has been licensed for the use by Kommuninvest. International Index Company does not approve, endorse or recommend Kommuninvest or "KI 3i1". 21

24 "KI 3i1" is derived from a source considered reliable, but International Index Company Limited and its employees, suppliers, subcontractors and agents (together International Index Company Associates) do not guarantee the veracity, completeness or accuracy of "KI 3i1" or other information furnished in connection with "KI 3i1". No representation, warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose are given or assumed by International Index Company Limited or any of the International Index Company Associates in respect of the "KI 3i1" or any data included in it or the use by any person or entity of the "KI 3i1" or that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law. International Index Company Limited and the International Index Company Associates shall have no liability or responsibility to any person or entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of International Index Company Limited or any of the International Index Company Associates or otherwise, arising in connection with the use of the "KI 3i1"." Underliggende Råvarer Den underliggende råvarekurv, består af 3 råvarer to metaller og et energiprodukt (hver en "Komponent"). Kurven er ligevægtet, således at hver Komponent indgår med 1/3. Råvarekurven består af følgende råvarer: Aluminium Aluminium er et metallisk grundstof, der på grund af sin lave massefylde og modstandsdygtighed mod korrosion anvendes til bl.a. luftfart, transport- og byggeindustri, emballage, samt til elektriske kredsløb. Aluminium er et meget almindeligt forekommende metal i jordskorpen og udvindes oftest ved hjælp af elektrolyse. Det produceres derfor oftest, hvor elektricitet kan produceres billigt, primært Kina, Rusland, Canada og Australien. Prisen angives i USD/ton, og metallet handles på London Metal Exchange. Alumi- nium har identifikationskoden "LOAHDY <cmdty>" på Bloomberg og "MAL0" på Reuters. 22

25 Prisudvikling på Aluminium i perioden 29. oktober 2001 til 29. oktober 2006 fremgår nedenfor. Aluminium Pris i USD / Ton /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/2003 Kilde: Bloomberg Dato Kobber Kobber er metallisk grundstof, der bl.a. bruges til elektriske kredsløb (kobber har den bedste ledningsevne af alle metaller efter sølv), husholdningsprodukter, byggematerialer samt mønter. Det avendes i såvel ren form som i forskellige legeringer som f.eks. messing og bronze. Metallet produceres primært i Chile, USA, Indonesien, Australien, Peru, Rusland og Canada. Prisen angives i USD/ton, og metallet handles på London Metal Exchange. Kobber har identifikationskoden "LOCADY <cmdty>" på Bloomberg og "MCU0" på Reuters. Prisudvikling på Kobber i perioden 29. oktober 2001 til 26. oktober 2006 fremgår nedenfor. Kobber Pris i USD/Ton /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/2006 Dato Kilde: Bloomberg 23

26 Olie West Texas Intermediate (WTI) crude oil er en amerikansk råolie med lavt svovlindhold. Produktionen af olie i USA er for tiden aftagende. WTI raffineres hovedsagelig i midtvesten i USA. Råolien raffineres til blandt andet benzin, fyringsolie og lignende. Prisen angives i USD pr. tønde, og råvaren handles på New York Mercantile Exchange (NYMEX). Olie har identifikationskoden "CL1 <cmdty>" på Bloomberg og "CLc1" på Reuters. Prisudvikling på Olie i perioden 29. oktober 2001 til 27. oktober 2006 fremgår nedenfor. WTI Crude Pris i USD /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/ /06/ /02/ /10/2003 Kilde: Bloomberg Dato På hjemmesiden og findes yderligere oplysninger om børserne, hvorpå råvarerne handles. 24

27 Følgende gælder separat for hvert af de Underliggende Indeks: Underliggende Indeks Startdag I Startværdi I Det Underliggende Aktieindeks og det Underliggende Obligationsindeks, jf. afsnittet Beskrivelse af Underliggende Aktiver m.v. Den 18. december Er 18. december 2006 ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag som Startdag I. I relation til et Underliggende Indeks, værdien af det pågældende Underliggende Indeks på Vurderingstidspunktet på Startdag I. Hvis værdien af et Underliggende Indeks efter Beregningsagen tens skøn ikke kan fastsættes på Startdag I på grund af, at denne dag er en Afbrudt Handelsdag i relation til det pågældende Underliggende Indeks, skal det relevante Underliggende Indeks i stedet fastsættes på Vurderingstidspunktet på næstfølgende Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag. Hvis et Underliggende Indeks ikke har kunnet fastsættes senest på den femte Handelsdag efter Startdag I, skal Beregningsagenten på Vurderingstidspunktet på den femte Handelsdag efter Startdag I fastsætte Startværdi I til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn vil give det rimeligste resultat, under hensyntagen til bl.a. de beregningsmetoder, der var gældende for det pågældende Underliggende Indeks, da dette senest blev fastsat. Hvis et Underliggende Indeks er et Ophørt Indeks, skal det pågældende Underliggende Indeks i stedet fastsættes på Vurderingstidspunktet på den sidste Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag, før det pågældende Underliggende Indeks blev et Ophørt Indeks, til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn, vil give det rimeligste resultat, under hensyntagen til bl.a. den værdi, der var gældende for det pågældende Underliggende In deks, da dette senest blev fastsat. Hvis et Underliggende Indeks inden to Handelsdage efter beregning af Startværdi I, dog senest den 29. december 2006, bliver korrigeret, indarbejder Beregningsagenten en sådan korrektion ved beregning af Startværdi I. Slutdag I Slutværdi I Den 20. november Er 20. november 2009 ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag som Slutdag I. I relation til et Underliggende Indeks, værdien af det pågældende Underliggende Indeks på Vurderingstidspunktet på Slutdag I. Hvis værdien af et Underliggende Indeks efter Beregningsagentens skøn ikke kan fastsættes på Slutdag I på grund af, at denne dag er en Afbrudt Handelsdag i relation til det pågældende Underliggende Indeks, skal det relevante Underliggende Indeks i stedet fastsættes på Vurderingstidspunktet på den næstfølgende 25

28 Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag. Hvis et Underliggende Indeks ikke har kunnet fastsættes senest på den femte Handelsdag efter Slutdag I, skal Beregningsagenten på Vurderingstidspunktet på den femte Handelsdag efter Slutdag I fastsætte SlutværdiI til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn vil give det rimeligste resultat, under hensyntagen til bl.a. de beregningsmetoder, der var gældende for det pågældende Underliggende Indeks, da dette senest blev fastsat. Hvis et Underliggende Indeks er et Ophørt Indeks, skal det pågældende Underliggende Indeks i stedet fastsættes på Vurderingstidspunktet på den sidste Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag, før det pågældende Underliggende Indeks blev et Ophørt Indeks, til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn, vil give det rimeligste resultat, under hensyntagen til bl.a. den værdi, der var gældende for det pågældende Underliggende In deks, da dette senest blev fastsat. Hvis et Underliggende Indeks inden to Handelsdage efter beregning af Slutværdi I, dog senest den 1. december 2009, bliver korrigeret, indarbejder Beregningsagenten en sådan korrektion ve beregning af Indfrielseskurs. Vurderingstidspunktet Handelsdag Afbrudt Handelsdag Markedsforstyrrelse I relation til et Underliggende Indeks, det tidspunkt hvor lukkekursen for det pågældende Underliggende Indeks annonceres, elle et andet tidspunkt fastsat efter Beregningsagentens skøn. I relation til et Underliggende Indeks, en på forhånd planlagt åbningsdag for børser eller andre markeder, hvorpå (i) det pågældende Underliggende Indeks, eller (ii) værdipapirer, der indgår i det pågældende Underliggende Indeks, eller (iii) finansielle kontrakter, der relaterer sig til det relevante Underliggende Indeks, handles ("Relevante Markeder"), som også er en dag, hvor Sponsor har planlagt at annoncere værdien af det pågældende Underliggende Indeks. I relation til et Underliggende Indeks, en Handelsdag for det pågældende Underliggende Indeks, på hvilken Relevante Markeder, efter Beregningsagentens skøn, ikke åbner som planlagt eller der foreligger en Markedsforstyrrelse (som defineret nedenfor). En Markedsforstyrrelse foreligger for et Underliggende Indeks, hvis, efter Beregningsagentens skøn, (i) handlen i enten (a) værdipapirer, der udgør mere end 20 % af værdien i det pågældende Underliggende Indeks, eller (b) futures eller optioner relateret til det pågældende Underliggende Indeks, på et Relevant Marked, indstilles eller begrænses, 26

29 (ii) en begivenhed indtræder, der ikke er en begivenhed som nævnt under (iii) nedenfor, som, efter Beregningsagentens skøn, afbryder eller forringer markedsdeltageres evne til generelt (a) at effektuere transaktioner i eller opnå markedsværdier på værdipapirer, der udgør mere end 20 % af værdien af et Underliggende Indeks, eller (b) effektuere transaktioner i eller opnå markedsværdier på noget Relevant Marked, hvorpå futures eller optioner der relaterer sig til et Underliggende Indeks handles, (iii) et Relevant Marked, hvorpå værdipapirer, der udgør mere end 20 % af værdien i et Underliggende Indeks handles, lukker før normal lukketid på en dag, hvor det pågældende Relevante Marked har planlagt åbent, med mindre en sådan tidligere lukketid offentliggøres af det pågældende Relevante Marked mindst en time før det tidligste tidspunkt af (a) den egentlige lukketid for normal handel på det pågældende Relevante Marked den pågældende dag og (b) indleveringsfristen for ordrer der skal indlægges i systemet på det pågældende Relevante Marked med henblik på afvikling på Vurderingstidspunktet på den pågældende dag, (iv) der i øvrigt indtræder forhold, som efter Beregningsagentens skøn udgør en Markedsforstyrrelse. Til brug for afgørelse af hvorvidt en Markedsforstyrrelse foreligger på noget tidspunkt, hvis Markedsforstyrrelse foreligger i relation til et værdipapir, der er inkluderet i et Underliggende Indeks på noget tidspunkt, skal omfanget i hvilket det pågældende Underliggende Indeks er forstyrret, beregnes som forholdet mellem (i) den andel af værdien af indekset, der kunne henføres til det pågældende papir og (ii) den samlede værdi af indekset, i begge tilfælde umiddelbart før indtræden af en Markedsforstyrrelse. Når Beregningsagenten har konstateret, at en dag, hvor Startværdi I eller Slutværdi I skulle beregnes er en Afbrudt Handelsdag, vil dette straks blive meddelt Københavns Fondsbørs A/S. Justering af Underliggende Indeks Hvis et Underliggende Indeks enten (i) ikke beregnes og offentliggøres af den Sponsor, som er ansvarlig for dette, men derimod beregnes og offentliggøres af en efter Beregningsagentens vurdering tilfredsstillende efterfølger, eller (ii) er blevet erstattet af et andet indeks, der efter Beregningsagentens vurdering benytter den samme eller en i al væsentlighed tilsvarende formel og metode for beregning af indekset som det pågældende Underliggende Indeks (det "nye indeks"), kan Beregningsagenten fastsætte værdien af det pågældende Underliggende Indeks på baggrund af det nye indeks. 27

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009 Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien Aktieindekseret obligation 2007/2009 Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX Endelige vilkår Lån 7001

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen

BIG 2 A/S. 30. juli 2004 0 % 1/10-2009 100 95. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. - en del af BankInvest Gruppen Prospekt BIG 2 A/S 30. juli 2004 Obligationslån 2004/2009 udstedt i norske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på indeks baseret på fonden O'Connor Global Fundamental Long-Short

Læs mere

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 1 Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere