Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune"

Transkript

1 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål, at alle elever skal lære mere. Blandt skolereformens øvrige mål er det et politisk ønske, at folkeskolen i højere grad skal åbne sig mod omverdenen. Her vil det være naturligt at inddrage forskellige interessenter og aktører i forslag til reformens konkrete udformning i Silkeborg Kommune. Den Kreative Skole (DKS) og folkeskolen har med den nye reform fået en gensidig forpligtelse til at samarbejde. - Målsætningen er at få etableret samarbejde med alle skoler lokalt i Silkeborg Kommune om dels fælles brug af lokaler og lærerkræfter samt dels at udvikle nye samarbejdsformer og projekter sammen, der kan indgå i skoledagen. Der vil være flere niveauer i samarbejdet såsom undervisning i de understøttende timer samt projekter, der indgår i den længere og mere varierede skoledag, den åbne skole og på sigt profilskole. - Visionen er, at skoledagen brydes op af bevægelse og kreative indslag, samt at eleverne gives muligheder for differentieret undervisning i løbet af dagen. For eleven vil skoledagen være en læring i en mangefacetteret palet af fag, der giver mulighed for individuel fordybelse og oplevelse af social sammenhæng. Kort rids af lovgrundlag - I kraft af vedtagelsen af skoleformen er samarbejdet mellem folkeskole og musik- og kulturskoler blevet gensidigt forpligtende. Samarbejdet kan have forskellig karakter og indhold og defineres lokalt i kommunerne, og lovteksten i skolereformen nævner flere muligheder. Samarbejdet kan såvel være generelt som konkret i forhold til enkelte elever, der ønsker at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole inden for folkeskolens undervisningstid. Samarbejdet kan f.eks. ske ved, at musikskolens undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning og herigennem støtter op om skolens mål for faget og obligatoriske emner. Muligheder for at eleven opfylder sin undervisningspligt f. eks. i valgfagstimer gennem undervisning på musik- og kulturskoler. Muligheder for at oprette særlige talentklasser i musik på skoler. Muligheden for at oprette profilskoler med inddragelse af kreative fag. Muligheder i forbindelse med bestemmelsen om 45 minutters bevægelse dagligt. Mulighederne for at oprette elevbetalt undervisning i løbet af skoledagen i samarbejde med skole og forældre. Keld Vestergaard Direkte telefon: Skoleafdelingen Pædagogisk Sektion EAN nr.: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Muligheder for samarbejde om kortere eller længerevarende projekter mellem skole og musik- og kulturskole. Der eksisterer allerede et udbygget samarbejde mellem skoler i Silkeborg Kommune og DKS. Således har DKS oprettet lokal og decentral undervisning på 14 ud af 27 skoler i kommunen. Det har sin baggrund i ønsket om at lægge undervisning i elevernes lokalmiljø og at imødekomme ønsker fra forældre om at undgå transport til centralt beliggende lokaler i Silkeborg. Omkring 75 % af eleverne på DKS kommer fra folkeskolen. Mange DKS-elever kan ikke transportere sig selv, og specielt for de yngstes vedkommende vil det være en stor fordel, hvis undervisningen kan foregå på egen skole. Der skabes mere liv på skolerne og lokalerne bruges ud over den normale folkeskoleundervisning. DKS har undervisning på større hold som musikværksted for klasse samt hold og soloundervisning på instrumenter for øvrige klassetrin. DKS har også oprettet hold med danseundervisning og hold i billedkunst på flere skoler og har leveret lærere til skriveøer i samarbejde med skolebibliotekerne. Med baggrund i allerede eksisterende samarbejde ønsker Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune og Den Kreative Skole at udbygge samarbejdet som et led i at realisere folkeskolereformen. Målsætningen med aftalen er at få etableret et samarbejde med alle skoler lokalt i Silkeborg Kommune om dels fælles brug af lokaler og lærerkræfter samt dels at udvikle nye samarbejdsformer og projekter sammen, der kan indgå i den længere og mere varierede skoledag, den åbne skole og på sigt profilskole. Samarbejdsaftalens tre lag: 1. Den centrale daglige undervisning. Her foregår elevernes undervisning på de respektive institutioner/folkeskoler og DKS. DKS udfærdiger brochure, der henvender sig til elever og forældre og organiserer selv undervisningen, der finansieres af forældrebetaling og DKS. Samarbejdet med folkeskolen går på formidling af brochure til elever og forældre via intranet og fysisk til elever på skolen og varetagelse af elevønsker til undervisningen. Der er muligheder for, at elever og orkestre kan medvirke ved begivenheder på skolernes mærkedage og øvrige ad hoc arrangementer. 2. Den decentrale/lokale daglige undervisning. Her foregår DKS-undervisning på skolerne i løbet af elevernes skoledag og eksempelvis i de understøttende timer. Undervisningen tilrettelægges af DKS i samarbejde med folkeskolernes accept angående skema og lokaler. Undervisningen finansieres af elevbetaling og DKS. Elevbetaling i den forlængede skoledag aftales mellem forældre og skole(afdeling). Der er i begrænset omfang mulighed for delvis social friplads til deltagelse i aktiviteter i DKS. Side 2 af 3

3

4 Idékatalog over samarbejdsmuligheder Skitserede muligheder til samarbejdsprojekter mellem Silkeborg Kommunes folkeskoler og Den Kreative Skole. Listen er langt fra udtømmende, men et forsøg på at angive muligheder og retninger, der kan bygges videre på i samarbejdet mellem den enkelte skole og Den Kreative Skole. Rytmik værksted - Formålet er at give en grundlæggende musikalsk forståelse og styrke almene og kropslige kompetencer. Herved lægges et fundament for videre musikalsk udfoldelse og børnenes læringsparathed styrkes via bl.a. sang, rytmer, rim & remser, dans, bevægelse, sansemotorik og rytmik lege klasserne får besøg af musiklærer fra DKS en gang om ugen året igennem. - I kompagnon-samarbejde med lærer eller pædagog. - Pædagoger/lærere involveres aktivt i de musikalske aktiviteter. - Kortere forløb i Rytmik værksted med 12 ugers undervisning i klasse med maksimum 12 deltagere. - Sang, rytmer, rim & remser, dans, bevægelse, sansemotorik og rytmik lege. - Undervisningen finder sted i musiklokale med instrumenter eller alternativt i andet lokale med brug af rullende instrumentbank. - Forløb med Stomp. Evt. investering af Stomp-spande, plastikkopper eller lignende Karruselundervisning på instrumenter - Formålet er at børn får et instrumentkendskab af lærere på specialistniveau. Børnene gives mulighed for fordybelse, finmotorisk udvikling, kreativ udfoldelse, indgåelse i en social struktur, opøvelse af både egen disciplin og gruppe respekt. - Målgruppe: klasse - Undervisere: 4-5 kulturskolelærere. - Klassen deles i grupper på 5-6 elever og undervises i 8-10 uger i det enkelte fag efter karrusel-princippet. Eleverne skifter instrument, så alle prøver 4 instrumenter på et år. - Undervisningen arbejder ud fra et fast pensum og tilrettelægger et undervisningsforløb, som er mere klasse- og mindre individorienteret. - Hver 10 ugers periode skal munde ud i en minikoncert med et flerstemmigt værk. - Undervisningen kan foregå på den enkelte folkeskole eller som forløb på DKS med de faglokaler og instrumenter, der findes her. Valgfag på Den Kreative Skole - Skolereformen rummer mulighed for at den enkelte elev kan tage valgfag på den lokale musikskole. - Valgfaget kan bestå af instrumentalundervisning, sammenspil, Sang-Dans-Spil samt teori. - Valgfaget kan have længde og timetal som skolens øvrige valgfag. - Valgfaget kan tilrettelægges sammen med skolen og den enkelte elev. Etablering af skolekor og skoleorkestre - Formålet er at skabe mulighed for at skolens elever kan deltage i kor og orkestre, der har basis på den lokale skole, og at kor og orkesterlivet giver den enkelte elev en identitetsskabende mulighed og skolen et samlingspunkt, der virker som et aktiv for skolen i flere situationer. 1

5 - Det vil være attraktivt for skolerne at have deres egne kor og skoleorkestre. DKS kan hjælpe skolerne med at sætte sådanne projekter i gang. DKS kan tilbyde lærer, der alene eller i samarbejde med skolens egne musiklærere kan medvirke til at skabe kor og orkestre og få musiklivet på skolen til at vokse med koncerter, turnéer med forældreinddragelse til praktiske og sociale opgaver samt til optræden ved forskellige lejligheder. Billedkunst forløb og projekter - Formålet er at lave billedkunstforløb/projekter, evt. udsmykning med mere for især indskolingsdelen og eventuelt hold på tværs af klasser eller tilvalgshold. Vi vil optimere mulighederne for fordybelse, men også udvikle kreativiteten og mangfoldigheden på området og tage udgangspunkt i nutidskunsten og elevernes egen virkelighed. - Lærere fra DKS kommer med et detaljeret kendskab til materialer, teknikker og forskellige undervisningstilbud. Dette kan blive et tilbud om bestemte temaer som skolen eller klassen arbejder med, hvor vi som kompagnonlærer eller i mindre hold underviser indenfor en begrænset kortere periode. Der kan laves en detaljeret beskrivelse vedrørende forløb, som skolen og skolens lærere beslutter sig for. Klassisk orienteret linje med præsentation af instrumenter og koncertprojekter - Formålet er at give eleverne kendskab til de klassiske orkesterinstrumenter og en oplevelse af, hvordan instrumenterne spiller sammen. - Præsentation af forskellige klassiske orkesterinstrumenter ved klassegennemgang med 2 instrumenter af gangen og med alle orkesterinstrumenter fremvist over tid. - Mulighed for at prøve instrumenter efter fremvisningen. - Mulighed for overværelse af generalprøver med Århus Symfoniorkester - Evt. et større forløb, hvor elever vælger et instrument, der kan tages undervisning på i et helt skoleår. Målet skal være at eleverne spiller sammen mindst en gang om ugen med alle andre. Strygerværksted på skolerne med en mindre gruppe elever elever tages ud af den normale undervisning for at give dem en introduktion til det at spille violin. - Et forløb på ca. 1 mdr. svarende til 4 gange som afsluttes med at eleverne spiller deres projekt for resten af klassen. - Over en periode på ca. 1 skoleår vil hele klassens elever have fået et kendskab til violinen, og der kunne efterfølgende tilbydes optagelse i en stryger/celloklub, hvor man kunne fortsætte med at spille. Rytmisk med orkestersammenspil, koncerter og indspilning i vort studie - Formålet er at give eleverne et indblik i hvordan sammenspillet foregår i et rytmisk orkester og en oplevelse af hvordan en studieindspilning bygges op. - Forløbet strækker sig over tre måneder i moduler på tre timer en gang om ugen. - I de første 4 moduler vil eleverne blive præsenteret for og stifte bekendtskab med det rytmiske orkesters mest benyttede instrumenter. Eleverne prøver instrumenterne og lytter til historiske eksempler på brugen af disse. - Herefter følger 6 moduler med sammenspil, hvor der indøves sange/numre. - 1 modul vil blive brugt til indspilning af nogle af sangene i studiet. - Forløbet sluttes af med et modul hvor der afholdes koncert og Release på de indspillede sange. 2

6 - Forløbet kan også udvides med produktion af musikvideo og design af cover, plakater osv. Dans i hverdagen - Formål: Fysisk udfoldelse med fokus på kropsbevidsthed, koordination, motorik, rytmesans, musikalitet, samspil mellem kroppens bevægelser og musikkens udtryk. - Dans kan indlægges i skemaet som en del af skoledagen - eksempelvis som alternativ/supplement til idrætsundervisningen. En danselektion kan gennemføres på 45 minutter og således imødekomme det daglige bevægelseskrav. Målgruppen er alle klassetrin og deltagerantallet kan være op til ca. 25 elever. - Dans kan indgå som værkstedsfag/valgfag i længere eller kortere forløb - evt. på tværs af årgange indenfor indskoling, mellemtrin og udskoling. Det kan være indenfor forskellige genrer såsom moderne dans, jazzballet, showdance, hip hop, klassisk ballet osv. - Danseundervisning fokuserer dels på indlæring af teknik og koreografi, men rummer i høj grad også mulighed for at eleverne er medskabende og bruger deres kreativitet. Danse værksted - Formål: At give en grundlæggende kropslig bevidsthed. Undervisningen medvirker blandt andet til udvikling af børnenes motorik og musikalitet, således at deres overordnede læringsparathed styrkes. - Indhold: veksel mellem sanglege, bevægelse/dans til forskellige musikgenrer, bevægelse til små fortællinger o. lign. - Målgruppe: klasse. - Lektionslængde 45 minutter pr. uge i forløb på 8-12 uger Sang og kor - Formålet er at eleverne oplever glæden og energien ved at synge og styrken ved at synge i et fællesskab med andre, og at det at synge bliver en naturlig del af skolens hverdag og børnenes liv. At synge kræver en aktiv fysisk indsats fra børnene og styrker deres forskellige sanser og intelligenser. Det styrker tillige børnenes selvværd og selvforståelse. - Små sanghold 6-8 elever - Solo sangundervisning - Børne- og ungdomskor - både små/mere solistprægede kor, og store kor. - Morgensang/fællessang - Sang performance / Sang og bevægelse - Sangskrivning - Music Mind Games (i forbindelse med sang) - Solosangundervisning til udfordrede børn - Efteruddannelse af lærere: Ideer: Sangundervisning, klaver som akkompagnement til sang, klaver/sangundervisning, stemmetræning for lærere, stemmetræning og sangudvikling af børns stemmer. Kompagnonlærere til afgrænsede projekter og forestillinger - Formålet er at give eleverne unikke oplevelser, at skabe mulighed for optræden i professionelle rammer og derved styrke elevernes kreativitet og selvværd. Samtidig er forestillingen og samarbejdet en identitetsskabende og samlende proces for skolen og dens elever. 3

7 - Skolens musical eller egen forestilling kan være emne, og forløbet kan skræddersys til de enkelte skoler. - Forløbet kan inddrage musik og sang, dans, drama, billedkunst og skriveproces i løbet af produktionen, og lærere fra DKS kan inddrages i fornødent omfang - Forløbet afsluttes med en forestilling/koncert/optræden hvor resultatet af forløbet bliver synligt og hørbart for alle medvirkende og tilskuere. Undervisning med sigte på udfordrede børn og unge - Tilrettelæggelse af et intensivt undervisningsforløb for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Forløbet kan være tilrettelagt individuelt for den enkelte elev eller for mindre grupper - Fagene kan inddrage musik, dans, billedkunst og i sammenhængende forløb - Længerevarende forløb med enkeltundervisning og/eller kortere projekter målrettet begivenheder - Forløb for eleverne udvikles og aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde Digital dimension: Animation, e-musik, ipad-aktiviteter, filmproduktion o.a. - Brug af digitale værktøjer som understøttelse af skolens fag eller som fag i sig selv. Der er mange muligheder og listen er langt fra udtømmende, men eksempler på forløb kunne være med udgangspunkt i følgende emner: - E musik. Elektronisk musik skabt ved hjælp af pc eller Mac. - Animation og Lyddesign. Tegnefilm med tilhørende lyd designet som en helhed. - Filmmusik, komposition og musikhistorie - Video. Her kan der være mange workshops Forfatterworkshop Dokumentarworkshop Teknikworkshop - Musikvideo. Her kan der indgå mange fag Dansk Sprog Musik Drama - Præsentationsteknik. Forløb i opsætning. - Emneugepakker: Der arbejdes med et emne, hvor lærere fra DKS står som lærere/instruktører. Et forslag kunne være indspilning af en musikvideo med inddragelse af musik, grafik, dans, drama og eventuelt forfatterspor. Ungdomssymfoniorkester på lokal skole - Oprettelse af (ungdoms)symfoniorkester på lokal skole i Silkeborg. - Forløbet kan eventuelt initieres med strygersatsning. - Man kan eventuelt lægge forskellige instrumentgrupper ud på forskellige skoler, der samles flere gange om året og sætter orkestret sammen. - En skole kan have en bestemt profil, det kan være bestemte instrumenter eller bestemt genre klassisk, rytmisk, bigband, e-musik eller andet, men sammenspillet vil stå i centrum. 4

8 Oprettelse af profilskoler og/eller talentklasser - Skolen kan arbejde på at blive en profilskole med musik og andre kulturfag som sin akse. Skolens fag og dagligdag vil være præget af aktiviteter i den givne profil. - Skolen markerer sig med holdning til menneskesyn, faglighed og daglig undervisning. - Der tilrettelægges forløb og daglig undervisning i teori og praksis. - Skolens undervisning foregår på større og mindre hold og som enkeltundervisning på instrumenter i skoletiden. Soloundervisning i dans kan også være en mulighed. - Lærere fra DKS indgår i den daglige undervisning efter behov. - Samarbejdet udvikles og aftales individuelt med den enkelte skole. - DKS tilbyder som bekendt også andre fag end musik, nemlig dans, billedkunst, drama og forfatterspor/skriveøer Forfatterspor, skriveøer og gæstelærer - En forfatter med erfaring i litteratur og udgivelser besøger skolen og inspirerer eleverne til at udtrykke sig skriftligt og at introducerer eleverne til skriveprocessen i en verden af litteratur og poesi. - Lærer fra DKS vil indgå i folkeskolens undervisning som forfatterunderviser i danskundervisningen. - Faget kan indeholde skriveundervisning/-øvelser på skolerne i skriveværksteder. - Man kan samle elever fra forskellige klasser og årgange i skriveøer, hvor eleven via fælles oplæg indgår i en skriveproces med individuel rådgivning og undervisning. - Forløbet kan være som gæstelærer enkelte gange til længere forløb med henblik på udgivelse. Karrusel på DKS - Besøg på en Kulturskole med mulighed for at inddrage forskellige fag og få andre vinkler på hvad fagene indeholder. - Besøg af en eller flere klasser og gennemgang af en række værksteder hvor fag og metoder præsenteres. - Ud over elevernes personlige oplevelse af et hus med en palet af kulturfag, vil skolen som sådan kunne profitere af eleverne øgede indsigt i fagene samt inspiration til forløb og projekter hjemme på egen skole. - Der sættes en skoledag af til besøget, og dagen tilrettelægges efter ønske fra den enkelte skole og i samarbejde med DKS. - Alternativt kan en halv dag tilrettelægges med maksimalt to moduler pr. gang. Den kreative SFO - Lærere fra DKS deltager sammen med pædagoger i SFO med aktiviteter fra musik og kulturfag på skolen - Dagen tilrettelægges i samarbejde med skole og SFO og vil indeholde en række aktiviteter for alle børn og aktiviteter for nogle børn. - Finansiering af timerne via forældrebetaling. - Aftale indgås med forældre, skole og DKS Musikalske begivenheder - Enkeltstående koncerter eller musikhistoriske foredrag, der arrangeres i samarbejde med folkeskolen - Der aftales individuelt hvilke klassetrin og antal elever, der deltager. - Indhold tilrettelægges efter deltagere og ønsker fra den lokale skole 5

9 - Eksempelvis kan klassisk eller rytmisk musik være tema, men generelt kan alle 5 kunstarter, som den Kreative Skole underviser i, indgå i den enkelte begivenhed. Musikalsk rundtur med lærerensemble - Formål: At præsentere eleverne for vore instrumenter og en række forskellige musikalske genrer. Vise hvor og hvordan vi påvirkes af musik: I opera, biograf, kirke, ballet, musical m. m. Hvilke følelser kan musikken vække i os? - Målgruppe: klasse. - Varighed: 60 min. Skolekoncerter med lærerensemble - Formål: At supplere og levendegøre folkeskolens musik- og historieundervisning med et musikalsk foredrag. Ved hjælp af musik, billedkunst og fortællinger anskueliggøres forskellige epokers karakteristika: Hvordan var barokken, oplysningstiden, romantikken, modernismen? Hvad skete der, hvad lyttede man til og hvad så man på? - Målgruppe: klasse. - Varighed: 60 min. Køb af timelærere til tjeneste i folkeskolen - Lærere fra DKS købes for en periode til projekter og forløb i folkeskolen, og arbejder sammen med folkeskolens lærere og pædagoger. - Aftale indgås mellem folkeskole, DKS og den enkelte lærer, og længde og indhold af forløb fastlægges - Der er muligheder for en bred palet af fag på et højt niveau, og at flere lærere med forskellig faglighed indgår. Forældre- og elevbetalt undervisning i skoletiden - Den Kreative Skole har undervisning på halvdelen af Silkeborg kommunens skoler. Undervisningen tilstræbes at foregå på den lokale skole i løbet af og mest i den sidste del skoledagen. - Undervisningen består af musikhold, sammenspil, instrumentalundervisning på hold og enkeltvis, dansehold, billedkunst, og eventuelle andre hold, der kan findes elevgrundlag for. - Undervisningen finansieres af elevbetaling og som en del af Den Kreative Skoles virke. - Undervisningen lokalt muliggør deltagelse for mange elever, der ikke har mulighed for at blive transporteret til Silkeborg, men her har mulighed for at blive undervist lokalt på egen skole. - Undervisningen aftales med den enkelte skole og tilrettelægges med hensyn til lokaler i samarbejde med skolens egen undervisning. - Den Kreative Skole sender opslag ud til skolens intranet, og hver enkelt elev får folder med aktuelle undervisningstilbud uddelt. - Tilmelding, tilrettelæggelse og betaling kører over Den Kreative Skoles daglige virke. 6

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE

KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE BUK NETVÆRK Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg ønsker at bidrage til, at alle børn og unge oplever kunst og kultur i deres hverdagsliv.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013

musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 musikskolen i heldagsskolen tilbudsrapport pr. 23. april 2013 1 Skal Guldborgsund kommune blive den bedste udgave af sig selv, skal ungdomskulturen udvikles i forhold til en bæredygtig fremtid, og således

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund. www.albertslund.dk/kultur

KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund. www.albertslund.dk/kultur KULTURGUIDE for børn og unge i Albertslund www.albertslund.dk/kultur 2 KULTURGUIDE Formålet med at udforme en lokal kulturguide er at skabe overblik over de tilbud og muligheder, som Albertslund kommune

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

Idékatalog - til samarbejder mellem folkeskoler og ungdomsskolen i København

Idékatalog - til samarbejder mellem folkeskoler og ungdomsskolen i København Idékatalog - til samarbejder mellem folkeskoler og ungdomsskolen i København INDHOLD 4-14 VALGFAG INDEN FOR Billedkunst og foto Idræt Sprog Drama, dans og musik Håndværk og design Formidling IT og programmering

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Indholdsplan for OrkesterEfterskolen

Indholdsplan for OrkesterEfterskolen Indholdsplan for OrkesterEfterskolen Skoleåret 2011/12 Søndag d. 7. august 2011 lørdag d. 29. juni 2012. Om skolen Om den boglige undervisning Om den musikalske undervisning Særlige arrangementer Erhvervs-

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere