Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune"

Transkript

1 22. april 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som sit overordnede formål, at alle elever skal lære mere. Blandt skolereformens øvrige mål er det et politisk ønske, at folkeskolen i højere grad skal åbne sig mod omverdenen. Her vil det være naturligt at inddrage forskellige interessenter og aktører i forslag til reformens konkrete udformning i Silkeborg Kommune. Den Kreative Skole (DKS) og folkeskolen har med den nye reform fået en gensidig forpligtelse til at samarbejde. - Målsætningen er at få etableret samarbejde med alle skoler lokalt i Silkeborg Kommune om dels fælles brug af lokaler og lærerkræfter samt dels at udvikle nye samarbejdsformer og projekter sammen, der kan indgå i skoledagen. Der vil være flere niveauer i samarbejdet såsom undervisning i de understøttende timer samt projekter, der indgår i den længere og mere varierede skoledag, den åbne skole og på sigt profilskole. - Visionen er, at skoledagen brydes op af bevægelse og kreative indslag, samt at eleverne gives muligheder for differentieret undervisning i løbet af dagen. For eleven vil skoledagen være en læring i en mangefacetteret palet af fag, der giver mulighed for individuel fordybelse og oplevelse af social sammenhæng. Kort rids af lovgrundlag - I kraft af vedtagelsen af skoleformen er samarbejdet mellem folkeskole og musik- og kulturskoler blevet gensidigt forpligtende. Samarbejdet kan have forskellig karakter og indhold og defineres lokalt i kommunerne, og lovteksten i skolereformen nævner flere muligheder. Samarbejdet kan såvel være generelt som konkret i forhold til enkelte elever, der ønsker at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole inden for folkeskolens undervisningstid. Samarbejdet kan f.eks. ske ved, at musikskolens undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning og herigennem støtter op om skolens mål for faget og obligatoriske emner. Muligheder for at eleven opfylder sin undervisningspligt f. eks. i valgfagstimer gennem undervisning på musik- og kulturskoler. Muligheder for at oprette særlige talentklasser i musik på skoler. Muligheden for at oprette profilskoler med inddragelse af kreative fag. Muligheder i forbindelse med bestemmelsen om 45 minutters bevægelse dagligt. Mulighederne for at oprette elevbetalt undervisning i løbet af skoledagen i samarbejde med skole og forældre. Keld Vestergaard Direkte telefon: Skoleafdelingen Pædagogisk Sektion EAN nr.: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Muligheder for samarbejde om kortere eller længerevarende projekter mellem skole og musik- og kulturskole. Der eksisterer allerede et udbygget samarbejde mellem skoler i Silkeborg Kommune og DKS. Således har DKS oprettet lokal og decentral undervisning på 14 ud af 27 skoler i kommunen. Det har sin baggrund i ønsket om at lægge undervisning i elevernes lokalmiljø og at imødekomme ønsker fra forældre om at undgå transport til centralt beliggende lokaler i Silkeborg. Omkring 75 % af eleverne på DKS kommer fra folkeskolen. Mange DKS-elever kan ikke transportere sig selv, og specielt for de yngstes vedkommende vil det være en stor fordel, hvis undervisningen kan foregå på egen skole. Der skabes mere liv på skolerne og lokalerne bruges ud over den normale folkeskoleundervisning. DKS har undervisning på større hold som musikværksted for klasse samt hold og soloundervisning på instrumenter for øvrige klassetrin. DKS har også oprettet hold med danseundervisning og hold i billedkunst på flere skoler og har leveret lærere til skriveøer i samarbejde med skolebibliotekerne. Med baggrund i allerede eksisterende samarbejde ønsker Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune og Den Kreative Skole at udbygge samarbejdet som et led i at realisere folkeskolereformen. Målsætningen med aftalen er at få etableret et samarbejde med alle skoler lokalt i Silkeborg Kommune om dels fælles brug af lokaler og lærerkræfter samt dels at udvikle nye samarbejdsformer og projekter sammen, der kan indgå i den længere og mere varierede skoledag, den åbne skole og på sigt profilskole. Samarbejdsaftalens tre lag: 1. Den centrale daglige undervisning. Her foregår elevernes undervisning på de respektive institutioner/folkeskoler og DKS. DKS udfærdiger brochure, der henvender sig til elever og forældre og organiserer selv undervisningen, der finansieres af forældrebetaling og DKS. Samarbejdet med folkeskolen går på formidling af brochure til elever og forældre via intranet og fysisk til elever på skolen og varetagelse af elevønsker til undervisningen. Der er muligheder for, at elever og orkestre kan medvirke ved begivenheder på skolernes mærkedage og øvrige ad hoc arrangementer. 2. Den decentrale/lokale daglige undervisning. Her foregår DKS-undervisning på skolerne i løbet af elevernes skoledag og eksempelvis i de understøttende timer. Undervisningen tilrettelægges af DKS i samarbejde med folkeskolernes accept angående skema og lokaler. Undervisningen finansieres af elevbetaling og DKS. Elevbetaling i den forlængede skoledag aftales mellem forældre og skole(afdeling). Der er i begrænset omfang mulighed for delvis social friplads til deltagelse i aktiviteter i DKS. Side 2 af 3

3

4 Idékatalog over samarbejdsmuligheder Skitserede muligheder til samarbejdsprojekter mellem Silkeborg Kommunes folkeskoler og Den Kreative Skole. Listen er langt fra udtømmende, men et forsøg på at angive muligheder og retninger, der kan bygges videre på i samarbejdet mellem den enkelte skole og Den Kreative Skole. Rytmik værksted - Formålet er at give en grundlæggende musikalsk forståelse og styrke almene og kropslige kompetencer. Herved lægges et fundament for videre musikalsk udfoldelse og børnenes læringsparathed styrkes via bl.a. sang, rytmer, rim & remser, dans, bevægelse, sansemotorik og rytmik lege klasserne får besøg af musiklærer fra DKS en gang om ugen året igennem. - I kompagnon-samarbejde med lærer eller pædagog. - Pædagoger/lærere involveres aktivt i de musikalske aktiviteter. - Kortere forløb i Rytmik værksted med 12 ugers undervisning i klasse med maksimum 12 deltagere. - Sang, rytmer, rim & remser, dans, bevægelse, sansemotorik og rytmik lege. - Undervisningen finder sted i musiklokale med instrumenter eller alternativt i andet lokale med brug af rullende instrumentbank. - Forløb med Stomp. Evt. investering af Stomp-spande, plastikkopper eller lignende Karruselundervisning på instrumenter - Formålet er at børn får et instrumentkendskab af lærere på specialistniveau. Børnene gives mulighed for fordybelse, finmotorisk udvikling, kreativ udfoldelse, indgåelse i en social struktur, opøvelse af både egen disciplin og gruppe respekt. - Målgruppe: klasse - Undervisere: 4-5 kulturskolelærere. - Klassen deles i grupper på 5-6 elever og undervises i 8-10 uger i det enkelte fag efter karrusel-princippet. Eleverne skifter instrument, så alle prøver 4 instrumenter på et år. - Undervisningen arbejder ud fra et fast pensum og tilrettelægger et undervisningsforløb, som er mere klasse- og mindre individorienteret. - Hver 10 ugers periode skal munde ud i en minikoncert med et flerstemmigt værk. - Undervisningen kan foregå på den enkelte folkeskole eller som forløb på DKS med de faglokaler og instrumenter, der findes her. Valgfag på Den Kreative Skole - Skolereformen rummer mulighed for at den enkelte elev kan tage valgfag på den lokale musikskole. - Valgfaget kan bestå af instrumentalundervisning, sammenspil, Sang-Dans-Spil samt teori. - Valgfaget kan have længde og timetal som skolens øvrige valgfag. - Valgfaget kan tilrettelægges sammen med skolen og den enkelte elev. Etablering af skolekor og skoleorkestre - Formålet er at skabe mulighed for at skolens elever kan deltage i kor og orkestre, der har basis på den lokale skole, og at kor og orkesterlivet giver den enkelte elev en identitetsskabende mulighed og skolen et samlingspunkt, der virker som et aktiv for skolen i flere situationer. 1

5 - Det vil være attraktivt for skolerne at have deres egne kor og skoleorkestre. DKS kan hjælpe skolerne med at sætte sådanne projekter i gang. DKS kan tilbyde lærer, der alene eller i samarbejde med skolens egne musiklærere kan medvirke til at skabe kor og orkestre og få musiklivet på skolen til at vokse med koncerter, turnéer med forældreinddragelse til praktiske og sociale opgaver samt til optræden ved forskellige lejligheder. Billedkunst forløb og projekter - Formålet er at lave billedkunstforløb/projekter, evt. udsmykning med mere for især indskolingsdelen og eventuelt hold på tværs af klasser eller tilvalgshold. Vi vil optimere mulighederne for fordybelse, men også udvikle kreativiteten og mangfoldigheden på området og tage udgangspunkt i nutidskunsten og elevernes egen virkelighed. - Lærere fra DKS kommer med et detaljeret kendskab til materialer, teknikker og forskellige undervisningstilbud. Dette kan blive et tilbud om bestemte temaer som skolen eller klassen arbejder med, hvor vi som kompagnonlærer eller i mindre hold underviser indenfor en begrænset kortere periode. Der kan laves en detaljeret beskrivelse vedrørende forløb, som skolen og skolens lærere beslutter sig for. Klassisk orienteret linje med præsentation af instrumenter og koncertprojekter - Formålet er at give eleverne kendskab til de klassiske orkesterinstrumenter og en oplevelse af, hvordan instrumenterne spiller sammen. - Præsentation af forskellige klassiske orkesterinstrumenter ved klassegennemgang med 2 instrumenter af gangen og med alle orkesterinstrumenter fremvist over tid. - Mulighed for at prøve instrumenter efter fremvisningen. - Mulighed for overværelse af generalprøver med Århus Symfoniorkester - Evt. et større forløb, hvor elever vælger et instrument, der kan tages undervisning på i et helt skoleår. Målet skal være at eleverne spiller sammen mindst en gang om ugen med alle andre. Strygerværksted på skolerne med en mindre gruppe elever elever tages ud af den normale undervisning for at give dem en introduktion til det at spille violin. - Et forløb på ca. 1 mdr. svarende til 4 gange som afsluttes med at eleverne spiller deres projekt for resten af klassen. - Over en periode på ca. 1 skoleår vil hele klassens elever have fået et kendskab til violinen, og der kunne efterfølgende tilbydes optagelse i en stryger/celloklub, hvor man kunne fortsætte med at spille. Rytmisk med orkestersammenspil, koncerter og indspilning i vort studie - Formålet er at give eleverne et indblik i hvordan sammenspillet foregår i et rytmisk orkester og en oplevelse af hvordan en studieindspilning bygges op. - Forløbet strækker sig over tre måneder i moduler på tre timer en gang om ugen. - I de første 4 moduler vil eleverne blive præsenteret for og stifte bekendtskab med det rytmiske orkesters mest benyttede instrumenter. Eleverne prøver instrumenterne og lytter til historiske eksempler på brugen af disse. - Herefter følger 6 moduler med sammenspil, hvor der indøves sange/numre. - 1 modul vil blive brugt til indspilning af nogle af sangene i studiet. - Forløbet sluttes af med et modul hvor der afholdes koncert og Release på de indspillede sange. 2

6 - Forløbet kan også udvides med produktion af musikvideo og design af cover, plakater osv. Dans i hverdagen - Formål: Fysisk udfoldelse med fokus på kropsbevidsthed, koordination, motorik, rytmesans, musikalitet, samspil mellem kroppens bevægelser og musikkens udtryk. - Dans kan indlægges i skemaet som en del af skoledagen - eksempelvis som alternativ/supplement til idrætsundervisningen. En danselektion kan gennemføres på 45 minutter og således imødekomme det daglige bevægelseskrav. Målgruppen er alle klassetrin og deltagerantallet kan være op til ca. 25 elever. - Dans kan indgå som værkstedsfag/valgfag i længere eller kortere forløb - evt. på tværs af årgange indenfor indskoling, mellemtrin og udskoling. Det kan være indenfor forskellige genrer såsom moderne dans, jazzballet, showdance, hip hop, klassisk ballet osv. - Danseundervisning fokuserer dels på indlæring af teknik og koreografi, men rummer i høj grad også mulighed for at eleverne er medskabende og bruger deres kreativitet. Danse værksted - Formål: At give en grundlæggende kropslig bevidsthed. Undervisningen medvirker blandt andet til udvikling af børnenes motorik og musikalitet, således at deres overordnede læringsparathed styrkes. - Indhold: veksel mellem sanglege, bevægelse/dans til forskellige musikgenrer, bevægelse til små fortællinger o. lign. - Målgruppe: klasse. - Lektionslængde 45 minutter pr. uge i forløb på 8-12 uger Sang og kor - Formålet er at eleverne oplever glæden og energien ved at synge og styrken ved at synge i et fællesskab med andre, og at det at synge bliver en naturlig del af skolens hverdag og børnenes liv. At synge kræver en aktiv fysisk indsats fra børnene og styrker deres forskellige sanser og intelligenser. Det styrker tillige børnenes selvværd og selvforståelse. - Små sanghold 6-8 elever - Solo sangundervisning - Børne- og ungdomskor - både små/mere solistprægede kor, og store kor. - Morgensang/fællessang - Sang performance / Sang og bevægelse - Sangskrivning - Music Mind Games (i forbindelse med sang) - Solosangundervisning til udfordrede børn - Efteruddannelse af lærere: Ideer: Sangundervisning, klaver som akkompagnement til sang, klaver/sangundervisning, stemmetræning for lærere, stemmetræning og sangudvikling af børns stemmer. Kompagnonlærere til afgrænsede projekter og forestillinger - Formålet er at give eleverne unikke oplevelser, at skabe mulighed for optræden i professionelle rammer og derved styrke elevernes kreativitet og selvværd. Samtidig er forestillingen og samarbejdet en identitetsskabende og samlende proces for skolen og dens elever. 3

7 - Skolens musical eller egen forestilling kan være emne, og forløbet kan skræddersys til de enkelte skoler. - Forløbet kan inddrage musik og sang, dans, drama, billedkunst og skriveproces i løbet af produktionen, og lærere fra DKS kan inddrages i fornødent omfang - Forløbet afsluttes med en forestilling/koncert/optræden hvor resultatet af forløbet bliver synligt og hørbart for alle medvirkende og tilskuere. Undervisning med sigte på udfordrede børn og unge - Tilrettelæggelse af et intensivt undervisningsforløb for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. - Forløbet kan være tilrettelagt individuelt for den enkelte elev eller for mindre grupper - Fagene kan inddrage musik, dans, billedkunst og i sammenhængende forløb - Længerevarende forløb med enkeltundervisning og/eller kortere projekter målrettet begivenheder - Forløb for eleverne udvikles og aftales individuelt i hvert enkelt tilfælde Digital dimension: Animation, e-musik, ipad-aktiviteter, filmproduktion o.a. - Brug af digitale værktøjer som understøttelse af skolens fag eller som fag i sig selv. Der er mange muligheder og listen er langt fra udtømmende, men eksempler på forløb kunne være med udgangspunkt i følgende emner: - E musik. Elektronisk musik skabt ved hjælp af pc eller Mac. - Animation og Lyddesign. Tegnefilm med tilhørende lyd designet som en helhed. - Filmmusik, komposition og musikhistorie - Video. Her kan der være mange workshops Forfatterworkshop Dokumentarworkshop Teknikworkshop - Musikvideo. Her kan der indgå mange fag Dansk Sprog Musik Drama - Præsentationsteknik. Forløb i opsætning. - Emneugepakker: Der arbejdes med et emne, hvor lærere fra DKS står som lærere/instruktører. Et forslag kunne være indspilning af en musikvideo med inddragelse af musik, grafik, dans, drama og eventuelt forfatterspor. Ungdomssymfoniorkester på lokal skole - Oprettelse af (ungdoms)symfoniorkester på lokal skole i Silkeborg. - Forløbet kan eventuelt initieres med strygersatsning. - Man kan eventuelt lægge forskellige instrumentgrupper ud på forskellige skoler, der samles flere gange om året og sætter orkestret sammen. - En skole kan have en bestemt profil, det kan være bestemte instrumenter eller bestemt genre klassisk, rytmisk, bigband, e-musik eller andet, men sammenspillet vil stå i centrum. 4

8 Oprettelse af profilskoler og/eller talentklasser - Skolen kan arbejde på at blive en profilskole med musik og andre kulturfag som sin akse. Skolens fag og dagligdag vil være præget af aktiviteter i den givne profil. - Skolen markerer sig med holdning til menneskesyn, faglighed og daglig undervisning. - Der tilrettelægges forløb og daglig undervisning i teori og praksis. - Skolens undervisning foregår på større og mindre hold og som enkeltundervisning på instrumenter i skoletiden. Soloundervisning i dans kan også være en mulighed. - Lærere fra DKS indgår i den daglige undervisning efter behov. - Samarbejdet udvikles og aftales individuelt med den enkelte skole. - DKS tilbyder som bekendt også andre fag end musik, nemlig dans, billedkunst, drama og forfatterspor/skriveøer Forfatterspor, skriveøer og gæstelærer - En forfatter med erfaring i litteratur og udgivelser besøger skolen og inspirerer eleverne til at udtrykke sig skriftligt og at introducerer eleverne til skriveprocessen i en verden af litteratur og poesi. - Lærer fra DKS vil indgå i folkeskolens undervisning som forfatterunderviser i danskundervisningen. - Faget kan indeholde skriveundervisning/-øvelser på skolerne i skriveværksteder. - Man kan samle elever fra forskellige klasser og årgange i skriveøer, hvor eleven via fælles oplæg indgår i en skriveproces med individuel rådgivning og undervisning. - Forløbet kan være som gæstelærer enkelte gange til længere forløb med henblik på udgivelse. Karrusel på DKS - Besøg på en Kulturskole med mulighed for at inddrage forskellige fag og få andre vinkler på hvad fagene indeholder. - Besøg af en eller flere klasser og gennemgang af en række værksteder hvor fag og metoder præsenteres. - Ud over elevernes personlige oplevelse af et hus med en palet af kulturfag, vil skolen som sådan kunne profitere af eleverne øgede indsigt i fagene samt inspiration til forløb og projekter hjemme på egen skole. - Der sættes en skoledag af til besøget, og dagen tilrettelægges efter ønske fra den enkelte skole og i samarbejde med DKS. - Alternativt kan en halv dag tilrettelægges med maksimalt to moduler pr. gang. Den kreative SFO - Lærere fra DKS deltager sammen med pædagoger i SFO med aktiviteter fra musik og kulturfag på skolen - Dagen tilrettelægges i samarbejde med skole og SFO og vil indeholde en række aktiviteter for alle børn og aktiviteter for nogle børn. - Finansiering af timerne via forældrebetaling. - Aftale indgås med forældre, skole og DKS Musikalske begivenheder - Enkeltstående koncerter eller musikhistoriske foredrag, der arrangeres i samarbejde med folkeskolen - Der aftales individuelt hvilke klassetrin og antal elever, der deltager. - Indhold tilrettelægges efter deltagere og ønsker fra den lokale skole 5

9 - Eksempelvis kan klassisk eller rytmisk musik være tema, men generelt kan alle 5 kunstarter, som den Kreative Skole underviser i, indgå i den enkelte begivenhed. Musikalsk rundtur med lærerensemble - Formål: At præsentere eleverne for vore instrumenter og en række forskellige musikalske genrer. Vise hvor og hvordan vi påvirkes af musik: I opera, biograf, kirke, ballet, musical m. m. Hvilke følelser kan musikken vække i os? - Målgruppe: klasse. - Varighed: 60 min. Skolekoncerter med lærerensemble - Formål: At supplere og levendegøre folkeskolens musik- og historieundervisning med et musikalsk foredrag. Ved hjælp af musik, billedkunst og fortællinger anskueliggøres forskellige epokers karakteristika: Hvordan var barokken, oplysningstiden, romantikken, modernismen? Hvad skete der, hvad lyttede man til og hvad så man på? - Målgruppe: klasse. - Varighed: 60 min. Køb af timelærere til tjeneste i folkeskolen - Lærere fra DKS købes for en periode til projekter og forløb i folkeskolen, og arbejder sammen med folkeskolens lærere og pædagoger. - Aftale indgås mellem folkeskole, DKS og den enkelte lærer, og længde og indhold af forløb fastlægges - Der er muligheder for en bred palet af fag på et højt niveau, og at flere lærere med forskellig faglighed indgår. Forældre- og elevbetalt undervisning i skoletiden - Den Kreative Skole har undervisning på halvdelen af Silkeborg kommunens skoler. Undervisningen tilstræbes at foregå på den lokale skole i løbet af og mest i den sidste del skoledagen. - Undervisningen består af musikhold, sammenspil, instrumentalundervisning på hold og enkeltvis, dansehold, billedkunst, og eventuelle andre hold, der kan findes elevgrundlag for. - Undervisningen finansieres af elevbetaling og som en del af Den Kreative Skoles virke. - Undervisningen lokalt muliggør deltagelse for mange elever, der ikke har mulighed for at blive transporteret til Silkeborg, men her har mulighed for at blive undervist lokalt på egen skole. - Undervisningen aftales med den enkelte skole og tilrettelægges med hensyn til lokaler i samarbejde med skolens egen undervisning. - Den Kreative Skole sender opslag ud til skolens intranet, og hver enkelt elev får folder med aktuelle undervisningstilbud uddelt. - Tilmelding, tilrettelæggelse og betaling kører over Den Kreative Skoles daglige virke. 6

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 29. september 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som et af sine overordnede

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er titel: Dragetøsen En musikalsk fortælling om at være som man er sæt : God plads X X 10 12 13-16 Ved en medarbejder fra Kulturskolen : Ma 150 3 musikere fra musikskolen varighed 45 min Antal lektioner afvikling

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Musikklasser på Østervangsskolen

Musikklasser på Østervangsskolen Musikklasser på Østervangsskolen 7M 09-10- 2017 t il 13-10- 2017 MAN DAG 09-10- 2017 TI RSDAG 10-10- 2017 ONSDAG 11-10- 2017 TORSDAG 12-10- 2017 FREDAG 13-10- 2017 08:00-08:45 08:45-09:30 09:50-10:35 10:35-11:20

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

KulturTalentklasser i Esbjerg Kommune Musik, ballet, teater og billedkunst

KulturTalentklasser i Esbjerg Kommune Musik, ballet, teater og billedkunst KulturTalentklasser i Esbjerg Kommune Musik, ballet, teater og billedkunst KulturTalentklasser i Esbjerg kommune - musik, ballet, teater og billedkunst Et tilbud til elever i Esbjerg Kommune på 7.-9. klassetrin

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN i skoledagen Med reformen sker der ændringer i den praktisk-musiske fagrække. Bl.a. vil elever i 1. og 5. klasse få flere undervisningstimer i musik. I dette kapitel kan du læse om 17 skolers erfaringer

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Kreativt Kompetencecenter 2015/16

Kreativt Kompetencecenter 2015/16 Kreativt Kompetencecenter 2015/16 Vi vil på Den Kreative Skole etablere et Kreativt Kompetencecenter med kursustilbud for folkeskolelærere sideløbende med vores efteruddannelsestilbud til pædagoger og

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G

UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G UNGE OG KULTURCENTER O P L Æ G T I L F O L K E S K O L E R E F O R M U D V A L G UNGE OG KULTURCENTER I DAG lokaliseret på rådhuset med leder, klubleder, musikfaglig leder (vakant) samt 2 administrativ

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N

OVERBYGNINGEN. Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N OVERBYGNINGEN Valg af profilfag 2015/2016 18.08.2015 P A R A D I S B A K K E S K O L E N Indhold Kort om profilfag... side 2 Drama... side 3 Emma Gad... side 4 Innovation, design og billedkunst... side

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Formand Peter Als Børne-og Skoleudvalget Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Vi fremsender hermed ansøgning til Børne-og Skoleudvalget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag - et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole 2017-18 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Musik- & Kulturskolen

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere