Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014"

Transkript

1 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

2 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service og høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre mulighed for byrådet til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at: o skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger o koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed muligheden for strategisk planlægning, og o skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og indenfor hvilken ramme dette skal foregå. Aftalerne indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale gælder i perioden 1. august juli 2014, og aftalen indgås mellem Hadsundvejens Skole og Randers Byråd. 2. Politiske visioner, mål og krav Lovgrundlag Folkeskolerne drives i henhold til folkeskolelovens 2. Politiske visioner Aftalerne og den enkelte skoles udviklingsmål er udarbejdet inden for rammerne og visionerne af: Vision 2017 Budget Overordnet børn og ungepolitik En god dag i skolen - sektorpolitikken for skoleområdet Mål og indholdsbeskrivelse for SFO I den overordnede børn og ungepolitik og sektorpolitikken optræder følgende temaer, der danner baggrund for arbejdet med børn og unge i Randers Kommune: Relationer Læring og uddannelse Sundhed, kost og motion Børn og unge med særlige behov

3 3. Hvem er vi? Præsentation af Hadsundvejens Skole. Elever Hadsundvejens Skole er en 1 sporet skole. I skoleåret har skolen 9 normalklasser på klassetrin, én børnehaveklasse samt SFO. Hadsundvejens Skole har pr. 1. august elever, men vi forventer at komme over 200 elever næste skoleår. Ca. 20 % har en anden etnisk oprindelse end dansk, hovedsagelig bosnisk, kroatisk og tyrkisk. Skolens fritidsordning har 65 børn tilmeldt. Hadsundvejens Skole er beliggende i dels i fredede dels i nye bygninger i Randers midtby. Skoledistriktet er afgrænset af Gudenåen og boulevarderne. Skoledistriktet bebyggelse er en blanding af gamle villaer samt nye og ældre andels- og lejeboliger. Organisering Skolens indskoling for klasse betragtes som én afdeling. De øvrige klasser samarbejder både vertikalt og horisontalt, der er dog en overordnet opdeling i mellemgruppe (3.-6.klasse) og overbygning (7. 9.klasse). Hadsundvejens Skole blev bygget i Skolen fremstår i dag efter endt ombygning og renovering som byens smukkeste skole. Moderniseringen har bevaret de gamle bygningers arkitektoniske æstetik og charme samtidig med at de indvendige faciliteter tilgodeser moderne undervisningsformer. Fra august 2011 har skolens afdelinger fysisk været placeret i hver deres bygning. Hus 1 (det tidligere Flintebjergcenter) rummer SFO og indskoling. Hus 2 (den gamle skole) rummer mellemtrin, faglokaler, pædagogisk servicecenter, personalefaciliteter og administration. Hus 3 rummer overbygningsafdelingen. Det nybyggede Kreative Hus bruges til sløjd, grov billedkunst, kreative valgfag, ungdomsskole og aftenskole Der er interaktive tavler i alle klasselokaler samt i relevante faglokaler og fællesrum. Der er placeret stationære computere i de fleste klasselokaler, øvrige computere tilsluttes via trådløse netværk i de tre afdelingsbygninger. I vinterhalvåret foregår idrætsundervisningen for de ældste elever i Dronningborghallen. I sommerhalvåret benyttes skolens idrætsanlæg på Vinkelvej til idrætsundervisning. Ud over ovennævnte bygninger råder skolen over en kolonihave i Vasen, der hovedsagelig benyttes af SFO. Ved årsplanlægningen afsættes ekstra timer til lærernes og pædagogernes fælles planlægning, evaluering og supervision i relation til såvel den enkelte klasse som indskolingen som helhed. Samarbejdet organiseres periodevis omkring den enkelte klasse, hvor lærer og pædagog samarbejder om den sociale dimension bl.a. med systemer som CL, ICDP, Holdning og Handling samt i perioder, hvor alle klasserne i indskolingen samarbejder om fælles emner organiseret som værkstedsundervisning. I værkstedsundervisningen tages ofte udgangspunkt i H. Gardners teorier om de mange intelligenser. Samarbejde og evaluering foregår efter en aftalt samarbejdsmodel, som beskriver den daglige og periodevise evaluering, planlægning og målfastsættelse herunder videreudvikling af samarbejdet. I skoleåret har skolen 27 ansatte. Ud over skoleledelsen (skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder) er 15 lærere, 5 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1 skolesekretær og 1 serviceleder ansat på skolen. Der er en passende fordeling, hvad køn og alder angår, og der undervises af liniefagsuddannede lærere i de fleste fag.

4 Pædagogisk/ faglig profil I de 2 sidste aftaleperioder har skolen arbejdet med at udvikle vores kreative musiske profil. Erfaringerne med en vægtning af det musiske og kreative har vist at elevernes faglighed og motivation styrkes. Der er fordele for såvel elever som lærere. Lærerne fremhæver teamsamarbejdets fordele, og at den faglige undervisning sagtens kan have en musisk, kreativ vægtning uden at fagfaglige mål ikke nås - tværtimod. Den kreative, musiske vægtning i fag og på tværs af fag opleves som en styrke. Skolen og SFO har en tydelig fælles tilgang til skolens profil. I skoleåret vil SFO arbejde værkstedsopdelt, hvor de ansatte yderligere vil bakke op om skolens profil. Vores samarbejde med Randers Musikskole giver eleverne en bred vifte af musiske tilgange og oplevelser. Udover den almindelige musikundervisning er der forskellige tilbud i undervisningstiden. Der er bl.a. undervisning i klassiske musikinstrumenter, rytmisk musik, band, kor, sammenspil og musikalsk værksted. Eleverne vælger mellem musik, drama og kreative værksteder fra 6. 9.klassetrin. Skolen understyrker inklusion ved vægtning af trivsel og klassens sociale liv. Skolens sociale sammensætning og samarbejdet med f.eks. Randers Krisecenter gør, at personalet ofte møder børn, der fordrer særlig opmærksomhed. Skolens øvrige faglige profil afspejler sig i folkeskoleloven og undervisningsministeriets Fælles Mål. 4. Skolens udviklingsmål Inklusion og Læringsmiljø. Skolen arbejder ud fra en anerkendende tilgang. I indskolingen uddannes det pædagogiske personale i ICDP. Yderligere 4 lærere/pædagoger uddannes i Holdning og Handling, som understøtter skolens fokus på udvikling af elevernes sociale kompetencer. Vi fortsætter udviklingen af kreative musiske undervisningsformer i skole og SFO samt i samarbejdet med skolens eksterne samarbejdspartnere Dette er en fortsættelse af de positive erfaringer fra sidste aftaleperiode. Skolens elevsammensætning vil profitere at en fortsat vægtning. Desuden vil skolen søge at styrke elevernes udvikling af sprog, begrebsdannelse og læsefaglige standpunkt gennem forskellige initiativer. Skolen vægter arbejdet med sprog og læsning. Skolen satte i skoleåret særlig fokus på faglig læsning i dansk og matematik. I det kommende skoleår vil der være fokus på faglig læsning i alle fag. Der arbejdes desuden med læsebånd og særlig fokus på skolens 2-sprogede elevers begrebsforståelse. Formålet er at styrke elevernes motivation og trivsel samt at understøtte det faglige udbytte. 2-sprogede Succeskriterier: Skolen ønsker at opnå øget motivation og trivsel blandt eleverne gennem målrettet arbejde med ICDP og Holdning og Handling. Klasseteamene på alle årgange samarbejder om klassens trivsel og elevernes sociale kompetencer. Alle relevante faggrupper inddrages i processen om klassens sociale mål. Eleverne klarer sig bedre i standardiserede dansktest på udvalgte klassetrin.

5 2-sprogselever oplever en bedre begrebsforståelse og klarer sig bedre i nationale test. Eleverne opnår højere læsehastighed. Eleverne opnår større sikkerhed i begrebsforståelse. Skolens elever er glade for at gå i skole. Initiativer: Videreuddannelse i ICDP og Holdning og Handling Læsebånd Faglig læsning i alle fag Udvalgte årgange testes i starten og i slutningen af skoleåret. Læsevejleder deltager et antal klasseteammøder på alle årgange. Øget teamsamarbejde omkring klassernes trivsel og faglighed. Omorganisering af indskolingsmodellen og pædagog-/lærersamarbejdet. Fortsættelse af valgfagsordning i årgang: drama, skoleband og kreativt værksted I samarbejde med Randers Ungdomsskole: Kreative valghold og band for 8. og 9. årgang I samarbejde med Randers Musikskole: Musikalsk værksted, instrumentundervisning, sammenspil, kor og rytmisk værksted. 5. Opfølgning på mål Klassetrivsel.dk benyttes som en del af trivselsarbejdet, som er en del af arbejdet med læringsmiljø. MUS og TUS samtaler. Læsevejleder rapporterer til Resurseteam og PU. Skoleledelsen deltager i fagudviklingsteam, hvor forløbet med faglig læsning evalueres. Samarbejdsmøder med Randers musikskole.

6 6. Økonomi [Skal I ikke udfylde udfyldes af regnskabsafdelingen] Oversigtstabel over skolens budget Undervisningsdel Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter SFO Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Eventuel klub Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Total 2012-priser Budget 2012 I alt Tabellen viser budgettet for 2012 opdelt på skole og SFO. Budgettet består af posterne:, materiale- og aktivitetsudgifter, grunde og bygninger samt eventuelle indtægter, som primært kommer fra skolens eventuelle kantinedrift. Desuden er den samlede budgetramme for skolen opgjort. Løn til skoleleder og viceskoleleder er ikke inkluderet i lønsummen, da det er nærmeste overordnede, der disponerer over lederlønnen - og ikke selve aftaleenheden. Ovenstående budget er overførelsesberettiget inklusiv udgifter el, vand og varme. 7. Gensidige aftaleforhold: Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold.

7

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 1. Formål med aftalen: Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling

Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Frederiksværk Skole Hvidbog for udskoling Indhold Indledning... 2 Proces for udskoling... 4 De 6 temaer... 5 Relationer... 5 Ressourceorienteret tilgang... 6 Omverdenen... 7 Faglig progression... 9 Varierende

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen Skoleplan 2011-13 Stolpedalsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere