Virksomhedsplan Hummeltofteskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Hummeltofteskolen 2010-2011"

Transkript

1 Virksomhedsplan Hummeltofteskolen

2 Indhold i virksomhedsplanen 1. Forord til Hummeltofteskolens virksomhedsplan Hummeltofteskolens vision 3. Overordnede strategier 4. Visionsfortælling Når eleverne forlader Hummeltofteskolen 5. Drift Strategi for driftsområdet en visionsfortælling Fysisk undervisningsmiljø 6. Medarbejdere Strategi for medarbejderområdet en visionsfortælling 6.1 Rummelighed og tværfaglig indsats 6.2 Samarbejde i indskolingen mellem lærere og pædagoger 7. Udvikling Strategi for udviklingsområdet en visionsfortælling 7.1 Klog & Kreativ skole 7.2 Evaluering & differentiering 7.3 Læringscenter: Tavlepædagogik, læringsstile og kreativitet 7.4 Sundhedspolitik 7.5 Læsning 7.6 Ny vision for Hummeltofteskolen 8. Ledelse Ledelsesgrundlag Hummeltofteskolens virksomhedsplan

3 1. Forord til Hummeltofteskolens virksomhedsplan I virksomhedsplanen, der gælder for hovedskolen, gruppeordningen og sfo, er det muligt at læse om de tiltag, Hummeltofteskolen har fokus på i skoleåret Virksomhedsplanen er tænkt som både et arbejdsredskab for skolebestyrelsen og skolens ledelse og som et informerende materiale til forældre, forvaltning, det politiske system og andre interesserede. Virksomhedsplanen beskriver tiltag, der alle har det overordnede slutmål at understøtte elevernes læring med udgangspunkt i elevernes potentialer. Elevernes læring indbefatter både faglige, metodemæssige og personlig/sociale kompetencer, herunder kreativitet, innovation, samarbejdsevne og problemløsning. Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i Børne- og Fritidsforvaltningens udviklingsplan i LyngbyTaarbæk Kommune og er overordnet inddelt i fire indsatsområder: 1. Drift 2. Medarbejdere 3. Udvikling 4. Ledelse Skolebestyrelsen laver løbende erfaringsopsamlinger på de forskellige indsatsområder og orienterer på skolens forældreintra og på hjemmesiden. I slutningen af foretager skolebestyrelsen en evaluering af virksomhedsplanen. Evalueringen vil indgå i skolens evalueringskultur og blive brugt som grundlag for udarbejdelsen af data til kommunens kvalitetsrapport 11. Spørgsmål angående virksomhedsplanen kan rettes til skolens ledelse. Venlig hilsen Bente Kjøgx, skoleleder Hummeltofteskolens virksomhedsplan

4 2. Vision for skole og fritidsordning på Hummeltofteskolen Vi er lokalsamfundets skole, der forholder sig til omverdenens udfordringer og udfordrende til omverdenen. Hummeltofteskolen er et skabende fællesskab, der lægger vægt på udvikling af den enkeltes faglige og personlige kompetencer. Værdier: Vi understøtter nysgerrighed, undren, initiativ og engagement. Vi er åbne for hinanden og respekterer forskelligheder. Vi arbejder i trygge rammer, der giver mod til forandring. Vi vægter humor og et godt grin. Vi tager følelser og konflikter alvorligt. Vi er i åben dialog. Vi lægger vægt på egen og fælles ansvarlighed. Vi diskuterer til stadighed demokratisk dannelse og adfærd. Profil: Vi er nærværende og troværdige voksne. Vi er en fleksibel og lærende organisation. Vi er et udfordrende og forpligtende fællesskab. Vi arbejder målrettet med pædagogik, undervisning og læring. Vi giver udviklingsmuligheder for den enkelte, i skiftende samarbejdsgrupper og alene. Vi udnytter mulighederne i det grønne lokalområde. Læringssyn: Vi tager udgangspunkt i et alsidigt faglighedsbegreb, hvor der arbejdes med faglighed, tværfaglighed og kompetenceudvikling. Vi udvikler sammenhæng mellem målsætninger, handlinger og evalueringer. Vi anvender skiftende arbejdsformer og undervisningsdifferentiering. Vi aktiverer både den enkelte elev og fællesskabet. Vi understøtter en udvikling både fagligt, pædagogisk og menneskeligt. Vi fremmer æstetisk og kritisk sans. Vi værdsætter praktiske, kreative og musiske udtryksformer. Vi giver eleven indsigt, oplevelser og glæde. Fritidssyn: Vi skaber et inspirerende og omsorgsfuldt fritidsliv. Vi sikrer rummelighed, en respektfuld omgangstone og ansvarlighed. Vi møder barnet med respekt og anerkender dets følelser. Vi bruger det gode humør som basis for trivsel. Vi skaber genkendelighed og traditioner, som giver tryghed. Vi styrker børnenes samarbejde gennem dialog og krav. Vi understøtter barnets individuelle valg i den frie tid. Vi tilbyder en bred vifte af kreative tilbud og udviklende legemuligheder. Organisering: Vi arbejder i: Fleksible fysiske miljøer som ramme for læring og leg. Klasser, der skaber tryghed til at bevæge sig i skiftende faglige og sociale udfordringer. Årgange, der giver udfordringer og nye muligheder på tværs af klasserne. Selvstyrende team, der tilrettelægger undervisningens indhold og organisering, og sikrer videndeling. Fleksible skemaer, der understøtter undervisningen. Et ledelsesteam, der skaber rum og inspiration til at nå visionens mål. /Elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse på Hummeltofteskolen 2003 Hummeltofteskolens virksomhedsplan

5 3. Overordnet strategitænkning For optimalt at understøtte elevernes læring har Hummeltofteskolen de sidste ti år været igennem en gennemgribende forandringsproces - et kvantespring fra en historisk traditionel folkeskole til en teamorganiseret skole med fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen og evalueringskultur. Skolens pædagogik og organisering er beskrevet i forskellige politikker, principper, rammer og interne retningslinier. Skolen arbejder stadig under den syv år gamle vision, som i skoleåret skal erstattes af en ny tidssvarende. Skolens ledelsesteam har i samarbejde med skolebestyrelsen de sidste par år arbejdet ud fra en strategi for skolens fortsatte udvikling, som primært vægter skolen som en lærende organisation. Det betyder, at der er fokus på at udnytte alle de potentialer, som personalet er i besiddelse af og samtidig få frisat energien med fokus på meningsdannelse, selvskabelse, kreativitet, spontanitet og glæde i praksisfællesskaber. Samtidig lægger vi vægt på konsolidering af de mange nye rutiner, som er indført de sidste år. Målet med denne strategi er i sidste ende at styrke og udvikle de pædagogiske processer og understøtte elevernes læring, både fagligt og personligt/socialt. I strategitænkningen om den lærende organisation har vi fokus på at skabe: Fælles sprogbrug Høj grad af videndeling Fokus på bevidshedsskabende fortællinger som den gode historie. At arbejde med kommunikation og sproget som den skabende kraft via narrativitet/brug af fortællinger. At have fokus på, at det er i relationerne, at fortællingerne og dermed identiteten - skabes. Det er de narrative/billeddannende meningshistorier, som skaber og understøtter livet, samspillet og fællesskabet i organisationen. At dyrke kompetencespejdning på alle niveauer. Anerkendende tilgange (appreciative inquiry) ved værdsættende samtaler, fx ved at forstørre små positive eller vellykkede situationer. Dobbeltlooplæring: Bevidsthed om, hvordan mennesket lærer på alle niveauer, Dialog og coachende samtaler mellem ledelse og personale om ideer. Lidt utraditionelt har vi de senere år ud fra områderne i virksomhedsplanen - drift, medarbejdere og udvikling valgt at være eksemplariske i vores strategitænkning og levere en fortælling som optakt til afsnittene med en visionsfortælling. I år har skolebestyrelsen forfattet en mere overordnet visionsfortælling Når eleverne forlader Hummeltofteskolen om de færdigheder, den viden og de kompetencer, som bestyrelsen lægger vægt på, at skolen får eleverne til at arbejde frem mod. Skolebestyrelsen definerer en vision som det, der er inden for synsvidde, men uden for rækkevidde. Dermed er det også bestyrelsen meget på sinde at holde fast i, at det er en visionsfortælling og ikke et mål, som alle elever skal opnå. Skolebestyrelsen anerkender, at elever er forskellige og dermed også vil lære forskelligt i deres eget tempo gennem livet. Derfor kan visionsfortællingen ikke bruges som tjekliste til, hvad den enkelte elev skal kunne. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

6 4. Visionsfortælling Når eleverne forlader Hummeltofteskolen Skolebestyrelsen har skrevet denne lille visionsfortælling om den viden, de færdigheder og kompetencer, som skolebestyrelsen lægger vægt på, eleverne er i gang med at tilegne sig på Hummeltofteskolen. Visionsfortællingen beskriver ikke mål, som den enkelte elev skal opfylde. Skolebestyrelsen værdsætter, at alle elever er forskellige derfor vil der også være et mangfoldigt udbytte af skolegangen, afhængigt af den enkeltes forudsætninger og potentialer. Når eleverne forlader Hummeltofteskolen Når eleverne forlader Hummeltofteskolen har de faglige færdigheder, viden og kompetencer med sig. Dette område er velbeskrevet i Fælles mål 2009 fra Undervisningsministeriet. Samtidig har de også alsidige færdigheder, viden og kompetencer: Når eleverne forlader Hummeltofteskolen, er de livsduelige og livsåbne mennesker, der er i bevægelse ud i ungdomsuddannelserne eller et andet ungdomstilbud. De er i stand til at skabe mening i deres tilværelse og føler ofte nysgerrighed og glæde ved at være og lære. De har evnen til at lade sig opsluge af aktiviteter og projekter, så der opstår flow i læreprocesserne, som er en grundlæggende platform for deres livslange læring. Når eleverne forlader Hummeltofteskolen, kender de sig selv som de unge mennesker, de er, og de føler selvværd. De har grundlagt værdier som respekt for mennesker samt tolerance og anerkendelse af, at mennesker omkring dem er forskellige. De ser mangfoldighed som en styrke. Eleverne er grundlæggende gode til at relatere sig til andre og kan samarbejde og problemløse med både børn, andre unge og voksne. Når eleverne forlader Hummeltofteskolen, er de kreative og innovative de kan få ideer, som er nyskabende, og de kan skabe værdi omkring ideerne for andre og omsætte dem i handling. Eleverne har evnen til at agere omstillingsparat i et samfund, der er i stadig forandring. De er i stand til at reflektere og koble deres egne erfaringer med viden. Når eleverne forlader Hummeltofteskolen, har de udsyn. De er opmærksomme på, at de lever i en globaliseret verden, hvor de skal kunne begå sig internationalt med mennesker fra andre kulturer. Derfor har eleverne en spirende kulturforståelse og situationsfornemmelse i omgangen med andre kulturer. Når eleverne forlader Hummeltofteskolen, forholder de sig kritisk til omverdenen ved fx at kunne forholde sig kritisk til informationsstrømmen af aktuelle temaer - som klima, sundhed og stress. De er i stand til ud fra en basisviden at møde udfordringerne og omsætte dem til konkret handling. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

7 5. Drift En visionsfortælling om driftsområdet: På Hummeltofteskolen er driften præget af velkendte rammer og faste procedurer. Der er effektivitet og klare aftaler mellem lærere/pædagoger, kontorpersonalet, det teknisk/administrative personale og ledelsen. Det fysiske miljø er højt prioriteret, der er meget ryddeligt, alle ting har sin faste plads og stilles altid tilbage efter brug. Hvis materialer, ting eller lokaler går i stykker, fungerer aftalekæden, så skaden udbedres med det samme. Dette er med til at sikre, at alle trives godt og passer godt på omgivelserne. Der er ligeledes fokus på, at skolens æstetiske rum prioriteres ved, at der oprettes funktioner, som sikrer, at nogen tager ansvar for udsmykning og oplevelsesrige omgivelser, der taler til alle sanser. Det fysiske undervisningsmiljø udnyttes bedst muligt ud fra de vilkår, skolen har. Der er indrettet små afskærmede arbejdssteder til gruppe- og individuelt arbejde. Lærere og elever er optaget af, at læringsmiljøet tilgodeser elever med forskellige læringsstile. Der eksperimenteres med forskellige indretninger i klasserummet. Økonomi og lønsum styres med overblik. Der er oprettet helt faste procedurer og kvalitetssikring. 5.1 Fysisk læringssmiljø Er at skabe et æstetisk og indbydende fysisk læringsmiljø for eleverne. Handleplan Lærerne indgår under den pædagogiske dag før skolestart teamaftaler angående læringsmiljøet i relation til skolens rammer for trivsel, herunder fokusering på elevinddragelse. Lærerne og pædagogerne i indskolingen vil før sommerferien have indgået disse aftaler på et pædagogisk møde. Elever, lærere og pædagoger indretter læringsmiljøet i årets første almindelige skoledage. Der er fokus på at organisere og skabe æstetiske og energifyldte klasserum samt årgangens fællesarealer. Samværsregler aftales i klassen og på årgangen. Ledelsen afsætter midler til æstetikkoordinatorer i fagfordelingen, således, at koordinatorerne kan vejlede kollegaer om indretningen af læringsmiljøet i den enkelte klasse og på årgangen. Ledelsen og æstetikkoordinatorerne er ansvarlige for gennemførsel af et temamøde for lærerne om opbygningen af læringsmiljøer. Lærerne gennemfører en æstetikdag i undervisningen i efteråret. Den overordnede planlægning foregår på årgangen med baggrund i oplæg fra æstetikvejlederne. Ledelsen udarbejder følgende retningslinjer, som besluttes i MED-udvalget lige efter sommerferien: - Procedurer for oprydning og istandsættelse - Æstetik og indkøb af inventar (i samarbejde med æstetikkoordinatorerne). For at skabe overblik og gennemsigtighed laver ledelsen en plan over hvilke møbler og inventar, der kan forventes at høre til i de enkelte klasser på de forskellige årgange. Ledelsen prioriterer indkøb af møbler og inventar til mellemtrinnet. Lærerne evaluerer indsatsen på et pæd. råd møde i slutningen af med henblik på opfølgning i Ledelsen evaluerer tiltagene før januar 11, således at evt. opfølgning kan foregå og afsluttes inden udgangen af Hummeltofteskolens virksomhedsplan

8 6. En visionsfortælling om medarbejderområdet: 6. Medarbejdere På Hummeltofteskolen oplever medarbejderne, at arbejdet skaber meningsfylde og livfuldhed. Der er en fælles bevidsthed om, at deltagelse og en positiv arbejdsidentitet har stor betydning for udviklingen af kompetencer og dermed også for udførelsen af arbejdet og elevernes læring. Skolens ledelse lytter og sætter rammerne; der er tydelige forventninger og mål med anerkendende feedback. Samtidig er der en fælles viden om, at der findes mange forskellige virkeligheder, og det fordrer en gensidig respekt for hinanden. Alle har en forståelse af, at sproget er med til at skabe den fælles virkelighed derfor er der fokus på dialog og anvendelsen af en ordentlig tone samtidig med, at der er plads til at være forskellige mennesker, der også vægter humoren og et godt grin. Det er vigtigt, at alle bliver anerkendt, set og har sin plads i fællesskabet. Medarbejderne og ledelsen glæder sig sammen over gode historier og succeser. Hummeltofteskolen er en teamorganiseret skole, hvor teamsamarbejdet gennem flere års udviklingsarbejder nu har nået et driftsniveau med fokus på at fastholde det meningsfyldte samtidig med, at teamene i samarbejde med ledelsen effektiviserer og fjerner uønskede tidsrøverne. Det sker ved, at teamkoordinatorerne faciliterer under teammøderne. Der er fokus på at skabe flow, kreativitet og innovation, og alle team arbejder systematisk med LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) som ramme om det pædagogiske arbejde omkring børn i vanskeligheder. Det er vigtigt, at alle har en samhørighed og et fællesskab omkring praksis, både i teamene, men også på tværs af teamene. Således er der etableret forskellige tværteam ud fra medarbejdernes egne ønsker, fx i kompetenceudviklingsteam. Dette sker både for at understøtte praksisfællesskaber og lysten til at lære nyt og til at eksperimentere. Fællesskabet på tværs af teamene har dermed en øget plads. I Indskolingen fra børnehaveklasse til 3. klasse arbejder lærere og pædagoger i et tæt teamsamarbejde omkring elevernes trivsel og læring. Der er en høj grad af indflydelse og selvledelse blandt medarbejderne inden for de velkendte rammer, som ledelsen sætter. Dette er med til at forebygge stress, hvilket skolens stresspolitik fordrer. Ledelsen er opmærksom på, at krav og resurser skal være i overensstemmelse med hinanden. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

9 5. Medarbejdere 6.1 Rummelighed og tværfaglig indsats Er med henblik på inklusion at implementere en systematisk, tværfaglig indsats og LP-model (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) i arbejdet omkring enkelte børn og grupper i vanskeligheder. Ledelsen skaber tid og rum for det refleksive rum, som den systemiske tankegang og LPmodellen fordrer. Det gælder i teamsamarbejdet, den faglige specialundervisning, AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel), tosprogsundervisning, fagteam, teamkoordinatorgruppe og ledelsen. Undervisningsplanerne i specialundervisningen tilpasses LP-modellen. Nye LP-tovholdere tilbydes kursus under kommunens Pædagogiske Center i LP-model. Ledelsen følger op på den kommunalt besluttede tværfaglige samarbejdsstruktur ang. udsatte børn og unge. Der etableres en distriktsgruppe bestående af to ledelsesrepræsentanter fra skole og SFO, en fra dagtilbuddene og en fra Tryggehvile. Derudover deltager en AKT-lærer i et konsultativt team, som opbygges sammen med Kongevejens skole. LP-forløbet indgår i forvaltningens virkningsevaluering på baggrund af opstillet programteori. Styregruppen ang. LP-model er ansvarlige for, at Hummeltofteskolen bliver en aktiv part i denne evaluering. 6.2 Samarbejde i indskolingen mellem lærere og pædagoger Er at forankre samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen med udgangspunkt i erfaringerne fra Ledelsen justerer Retningslinjer for samarbejde mellem skole og SFO 10-11, så de er i overensstemmelse med mål for fælles indsats i relation til evalueringen af indsatserne i i slutningen af skoleåret i medarbejdergruppen. Retningslinjerne besluttes i MEDudvalget. Ledelsen gennemfører i samarbejde med medarbejderne en justering af den nuværende mødestruktur. Ledelsen igangsætter i samarbejde med medarbejderne en justering af og udvikling af skolehjemsamarbejdet. LP-modellen forankres som inkluderende samarbejdesmodel angående børn og grupper i vanskeligheder, både i de enkelte team og i teamet i indskolingens lektiecafe. Ledelsen evaluerer tiltagene i slutningen af sammen med involverede parter med henblik på justeringer i Hummeltofteskolens virksomhedsplan

10 7. Udvikling En visionsfortælling om udviklingsområdet: På Hummeltofteskolen er der trivsel og flow blandt børn og medarbejdere. Fokus er rettet mod at skabe optimale læringssituationer, fordybelse, optagethed og glæde. Ledelsen og de pædagogiske medarbejdere på Hummeltofteskolen er optaget af, hvordan et optimalt undervisningsmiljø ser ud i et vidensamfund. Denne viden smelter sammen med medarbejdernes praksisviden og danner tilsammen rammen om skolens pædagogiske indsatser vi bygger på det, der virker. Hummeltofteskolen er præget af både faglighed og arbejdet med elevernes alsidige kompetencer. Der er et særligt fokus på at skabe kreativitet og innovation. Elever og lærere er opmærksomme på forskellene i de tre rum: Det kreative, det innovative og det entreprenante rum. Flere gange om året vil eleverne blive udfordret i disse rum, der på forskellig tid kalder på idegenerering, samarbejdsånd, værditilskrivning, faglighed og konkret handlen. Undervisningen foregår differentieret, hvilket vil sige, at den retter sig mod elevernes potentialerum samtidig med, at fællesskabet bevares. Det sker ved at lærerne inddrager eleverne i målopstillinger, løbende evalueringer og små dialoger om læringsudbyttet. Undervisningen er tilrettelagt således, at mulighederne ved holddannelse på forskellig vis udnyttes, og undervisningen bærer præg af mangfoldige undervisningsmetoder/former. Her foregår bl.a. projektarbejdsform, cooperative learning og kreative/innovative processer i vekselvirkning med igangsættende og opsamlende klasseundervisning. Der er en nysgerrighed om, hvordan læringsstile inddrages aktivt. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

11 7. Udvikling 7.1 Klog og Kreativ skole Formålet med projektet Klog & kreativ skole : Er at skabe begejstring med fokus på følgende områder: o Kreativitet og innovation o Trivsel og indre styrke o Meningsfuldhed o Selvværd o Motivation o Læring og udvikling Projektet sigter både mod elev-, medarbejder- og skoleniveauet. Er at eleverne gennem begejstring får erfaring med at arbejde kreativt/ innovativt med sigte på at udvikle elevernes kreative/innovative færdigheder, deres viden og kompetencer. Er at medarbejderne i teamarbejdet planlægger og evaluerer kreative/ innovative undervisningsforløb ved, at teamkoordinatorerne faciliterer kreative/innovative processer. Arbejdet med Klog & kreativ skole er en naturlig videreførsel af Hummeltofteskolens indsatsområder de senere år. Det indtænkes i skolens kontekst, som pt. tegnes af følgende: Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, lærings- og evalueringskultur, praksisfællesskabstanken, teamfacilitering, systemisk tankegang, LP-model, anerkendende kommunikation og mange måder at lære på (fx projektarbejdsform og cooperative learning (tiltag, der understøtter, at læring sker i samarbejde og i et fællesskab)). Ledelsen og teamkoordinatorgruppen planlægger og evaluerer temamøder om kreativitet og innovation for personalegruppen nogle møder holdes i fællesskab, andre for fritids- og undervisningsdelen separat. Møderne har fokus på fælles sprogbrug af begreberne flow, trivsel, kreativitet, innovation og entrepreneurskab - samt videndeling. Aktiviteter blandt personalet skal både give egne kropslige erfaringer med kreativitet, igangsætte refleksioner og konkret brug af værktøjer til kreativ ideskabelse. Der indgås aftale med konsulent i KIE-model (Kreativitet-Innovation-Entrepreneurskab). Ledelsen planlægger i samarbejde med konsulenten et antal krea-dage, hvor personalet på skift er på kursus og gennemfører kreative forløb i praksis solutions camps. I indskolingen gennemfører lærere og skolepædagoger mindst to eksemplariske kreative forløb i løbet af skoleåret. Et af disse forløb fortsætter i fritidsdelen om eftermiddagen. Lærerne på mellemtrinnet og i udskolingen gennemfører ligeledes to eksemplariske forløb. Alle medarbejdere og skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen holder fælles pædagogisk weekend, hvor der arbejdes frem mod en ny vision via en kreativ/innovativ proces. Et af de eksemplariske KIE-forløb, som gennemføres i undervisningen, vil omhandle Fremtidens skole - elevernes egne bud på skolens nye vision. Skolens læringscenter tænkes som dynamo i arbejdet med kreativitet, innovation og læringsstile. På det praktiske plan skal der etableres et fysisk rum i læringscentret til understøttelse af arbejdet med kreativitet og læringsstile i undervisningen. Ledelsen tilrettelægger teamkoordinatormøderne, der udvides med repræsentanter fra sfo - med fokus på kompetenceudvikling af kreativ facilitering. Ledelsen og skolebestyrelsen laver løbende erfaringsopsamling samt slutevaluering op mod sommerferien. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

12 7. Udvikling 7.2. Evaluering og differentiering Er at implementere skolens justerede evalueringskoncept, som ledelsen og personalegruppen beslutter i begyndelsen af Det nye evalueringskoncept sammenkobler de mange delelementer i skolens evalueringskultur på den mest meningsfulde og energifyldte måde: SMTTEmodel, fælles mål, portfolio/it-portfolio, undervisningsplaner, elevplaner, læringsmål og differentiering. Ledelsen justerer retningslinjer for evaluering og skole/hjemsamarbejde i relation til udviklingstiltagene og erfaringerne fra Retningslinjerne besluttes i MED-udvalget. Skolebestyrelsen reviderer principperne for skole/hjemsamarbejde, hvis der er behov. Lærerne har fokus på at øge elevernes læring via differentiering i undervisningen, forstået som: Elevinddragelse, opstilling af læringsmål og løbende evaluering via de mange måder at lære på samt holddannelse. Ledelsen etablerer mødefora blandt lærere, pædagoger, fagteam og teamkoordinatorgruppen med fokus på videndeling og brug af den gode historie. Skolebestyrelsen samler erfaringer op sammen med kontaktforældrene i foråret 11 med henblik på justeringer i det følgende skoleår, hvor skolebestyrelsen laver en egentlig evaluering. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

13 7. Udvikling 7.3 Læringscenter: Tavlepædagogik, læringsstile og kreativitet Er at ramme- og frisætte Læringscenteret skolens pædagogiske katalysator. Ledelsen faciliterer i skoleårets begyndelse konstituering af Læringscenterteamet. Læringscenteret indgår i samarbejde med skolens ledelse om projektet Klog og Kreativ skole ang. flow & trivsel, kreativitet og innovation. Herunder etablerer ledelsen og Læringscentret et fysisk rum for de mange måder at lære på: Kreativitet, innovation, læringsstile og lektiecafe med sigte på at facilitere medarbejdernes arbejde i undervisningen. Læringscentrets fælles udviklingsfokus er at indføre vandrejournaler kaldet Log-it i alle klasser på baggrund af skolen medieplan, der færdiggøres i begyndelsen af på baggrund af UVM s Fællesmål 2009, som udkom i maj 10. IT-vejlederne holder workshops i teamene og i Læringscentret om kommunikationsmuligheder i elevintra og forældreintra. Der indkøbes fire activboards til 4. årgang. Der udpeges en tovholder i Læringscentret, som har fokus på activboard som pædagogisk værktøj i undervisningen. Skolens ledelse og tovholderen igangsætter derudover et kompetenceudviklingsforløb for relevante dele af personalegruppen. Fokus på materialevalg i fællesskab i Læringscentret. Læringscenterteamet meldes på fælles relevante kurser. Ledelsen holder teamsamtaler med Læringscentret to gange om året. Ledelsen og læringscentret evaluerer i slutningen af om målet en nået, og handleplanspunkterne har bidraget kvalitativt til skolens læringsmiljø. 7.4 Sundhedspolitik Er at lave en sundhedspolitik. Skolebestyrelsen nedsætter i begyndelsen af en arbejdsgruppe bestående af forældre, lærere, pædagoger, elevrådsrepræsentanter, ledelse og evt. repræsentanter for sundhedspersonalet og det tekniske personale. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i oplæg til sundhedspolitik, som skolebestyrelsen arbejdede med i Sundhedspolitikken vil indeholde udvalgte punkter af følgende: En vision for den sunde skole, mad- og måltidspolitik(er lavet), bevægelsespolitik, rygepolitik, alkoholpolitik, psykosocialt miljø/mobning (er lavet, evt. revidering), politik for godt samvær (er lavet), fysisk miljø, trafikpolitik (er lavet), sundhedsundervisning samt tilhørende handleplaner. Arbejdsgruppen laver udkast til politikken, der sendes til høring i bestyrelse, alle relevante personalegrupper og elevrådet. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af 10. Sundhedspolitikken indgår som ramme for ledelsens planlægning i samarbejde med medarbejderne af kommende skoleår Processen med udarbejdelse af sundhedspolitikken evalueres i arbejdsgruppen og skolebestyrelsen efter endt arbejde. Sundhedspolitikken implementeres i 11-12, hvorefter skolebestyrelsen evaluerer og justerer i relation til virksomhedsplansarbejdet. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

14 7. Udvikling 7.5 Læsning Målet er med udgangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommunes læsepolitik 2010 at sætte fokus på: o At lærerne støtter elevernes faglige læsning i dansk og matematik. o At videreudvikle elevernes læsefærdigheder og sætte skub på elevernes læseforståelse på mellemtrinnet. Ledelsen, skolens læsevejleder og matematikvejleder står for et udviklingsmøde samt et videndelingsmøde med temaet faglig læsning for alle lærere. Her skabes en fælles ramme for arbejdet med faglig læsning i dansk og matematik. Lærerne underviser i faglig læsning ud fra værktøjerne i et fælles forløb for dansk og mat. Læsevejlederen og mateamtikvejlederen tilbyder vejledning og holddannelsesforløb primært med fokus på faglig læsning i dansk og matematik. Læseteamet underviser elever med særlig behov ud fra et nyt læseudviklingskoncept VAKS, som læseteamet efteruddannes i. Læsevejlederen tilbyder vejledning og holddannelse i læseforståelse/skriveskub primært på mellemtrinnet. Ledelsen og læseteamet gennemskriver folderen Kompetencecenteret på Hu med henblik på udviklingstiltagene inden for læsning. Heri indgår en procedure for opfølgning på skolens læseindsatser med ansvarsfordeling mellem læseteam, koordinerende lærer, læsevejleder og ledelsen. Læseteam og ledelsen evaluerer i foråret 11 med fokus på opfølgning i Ny vision for Hummeltofteskolen Er i en energiskabende proces at producere Hummeltofteskolen nye vision. Med visionen er det skolebestyrelsens intention at turde række ind i en ukendt fremtid med afsæt i Hummeltofteskolens kultur og de gode delelementer, som præger skolen i dag. Skolens nye skolebestyrelse danner en arbejdsgruppe, der skaber og faciliterer visionsprocessen. Arbejdsgruppen har repræsentanter fra forældrene, eleverne, lærerne, pædagogerne og ledelsen. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i skolebestyrelsens indledende visionsarbejde på skolebestyrelsens seminar oktober 09, der byggede på Hummeltofteskolens aktuelle fokusområder, ledelsens umiddelbare pejlemærker i det pædagogiske felt og bestyrelsens efterfølgende refleksioner. Ligeledes inddrager arbejdsgruppen fokuspunkter fra Skoleudviklingsarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, der gennemføres i efterår 10. Arbejdsgruppen laver en overordnet plan for visionsarbejdet. I planen indgår tegn for en vellykket proces. Planen gennemføres ud fra en strategi, der vægter inddragelse af alle parter og energifyldte processer, der lægger op til meningsforhandling og ejerskab. Skolen afholder en kreativ og innovativ pædagogisk weekend for den samlede personalegruppe og skolebestyrelsen med temaet ny vision. Skolebestyrelsen laver en kommunikationsstrategi og en plan for formidling til alle parter. Efter forløbet evaluerer skolebestyrelsen processen med at udarbejde visionen ud fra de procestegn, som arbejdsgruppen opstillede. Selve visionen evalueres i skolebestyrelsen efter to år. Ledelsen laver løbende opfølgninger hen over året især i relation til arbejdet med virksomhedsplanen. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

15 8. Ledelse 8. Ledelsesgrundlag Er at udarbejde et ledelsesgrundlag på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes nye ledelsesgrundlag fra foråret Ledelsen afsætter nogle temamøder i løbet af efteråret 10 til at udarbejde et ledelsesgrundlag på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes nye ledelsesgrundlag. Ledelsen faciliterer selv denne proces. I begyndelsen af forløbet opstiller ledelsen gode procestegn for forløbet. Ledelsen evaluerer processen ud fra procestegnene i slutningen af forløbet. Målet med denne procesevaluering er læring i relation til lignende kommende arbejder. Hummeltofteskolens virksomhedsplan

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 1.1 Rullende indskoling - KRAI... 3 1.2 Læringsstile... 4 1.3 Læringsforståelse... 4 1.4 Miljøarbejde... 4 1.5

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Skoleplanen beskriver ikke hele skolens virksomhed. Skoleplan 2009 angiver indsatsområder for skole og DUS de næste 2 år.

Skoleplanen beskriver ikke hele skolens virksomhed. Skoleplan 2009 angiver indsatsområder for skole og DUS de næste 2 år. Skoleplanen beskriver ikke hele skolens virksomhed. Skoleplan 2009 angiver indsatsområder for skole og DUS de næste 2 år. Lange Müllersvej 18, 9200 Aalborg SV, tlf. 96 35 32 30, fax. 96 35 32 34, E-mail:

Læs mere

Skole udviklings strategi

Skole udviklings strategi Skole udviklings strategi 2020 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Skolernes udfordringer og styrker 6 Vision & undervisnings- og læringsgrundlag 9 Tema Faglighed Læring og pædagogik - vi har fokus på hvordan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Skoleplan. Vester Mariendal skole. Elevens læring.

Skoleplan. Vester Mariendal skole. Elevens læring. Skoleplan Vester Mariendal skole 2011 Aalborg kommune Elevens læring. Vi holder skarpt fokus på det væsentligste, skolen i sidste instans er der for: Elevernes læring, udvikling og trivsel Side 2 af 31

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere