HELHEDSPLAN FOR OMRÅDET VED BINDSLEVS PLADS, ELVÆRKET OG BIBLIOTEKET. Silkeborg d. 23 Maj, 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN FOR OMRÅDET VED BINDSLEVS PLADS, ELVÆRKET OG BIBLIOTEKET. Silkeborg d. 23 Maj, 2006"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR OMRÅDET VED BINDSLEVS PLADS, ELVÆRKET OG BIBLIOTEKET Silkeborg d. 23 Maj, 2006

2 GL. ELVÆRK DEN KREATIVE SKOLE MEDBORGERHUS GL. BRANDSTATION PARKERING/BOLIGER BIBLIOTEK BIBLIOTEK_UDVIDELSE MODELRENDERING helhedsplan B I N D S L E V S P L A D S Vi vil med dette forslag som konkurrenceoplægget foreskriver præsentere et forslag til hvordan området omkring Bindslevs Plads kan omdannes til et kulturelt centrum i Silkeborg. Det vil sige et område, hvor forskellige offentlige funktioner som biblioteket, Den Kreative Skole og et nyt medborgerhus i symbiose kan skabe og drage nytte af fundamentet for nye byrum, fælles faciliteter, færdsels-, parkerings- og opholdsarealer. Det er en rigtig god idé især fordi området omkring pladsen og de funktioner, der findes og foreslås i området, indeholder et endog meget stort potentiale, der skal udnyttes, så Bindslevs Plads i fremtiden kan danne rammen om et mangfoldigt og dynamisk kulturelt liv. Potentialet er det liv, der findes omkring Handelsskolen og Th. Langs Skole der dagligt trækker rigtigt mange unge til området biblioteket, Den Kreative Skole og Medborgerhuset, og ikke mindst i nærheden til midtbyen. Livet er det fundament et levende byrum skal bygges på. Mange især unge har daglig tilknytning til stedet, men alligevel har Bindslevs Plads karakter af at være et transitrum, som man kun flygtigt opholder sig i. Vi stiller spørgsmålstegn ved om den vision for Bindslevs Plads, der skitseres i Silkeborg Kommunes Bymidteplan fra 2004, - som foreslår anlæg af en grøn bypark med underjordisk parkering - er den rigtige løsning til netop dette sted, og om den vil kunne skabe grundlaget for et levende, mangfoldigt og spændende kulturelt centrum i byen. I mange byer er et lille grønt åndehul i tæt og høj bymæssig bebyggelse den eneste adgang til lys og luft i have- eller parklignende omgivelser. Silkeborg er derimod en overvejende lav og ikke særlig tæt by, som har en unik placering midt i søhøjlandets store skov- og vådområder, der strækker sig ind i hjertet af byen. I det daglige bruges byens sø- og skovområder af borgerne som en kombination af bypark og rekreative grønne friarealer med uendelige muligheder lige fra idræt til afslapning. I forhold til disse vidtstrakte og naturskabte grønne områder, som hurtigt kan nås fra en hvilken som helst bydel, virker et lille haveanlæg for luftning af hunde og barnevogne ikke bare overflødigt, men også helt ude af proportion med det aktuelle behov og den bymæssige sammenhæng. Samtidig er bebyggelsen, der omgiver Bindslevs Plads, ikke homogen i stil og proportioner, og den har ikke en overbevisende rumdannende effekt der kan fungere som ramme omkring en åben plads med et haveanlæg. Et mindre haveanlæg på pladsen vil kun øge oplevelsen af et diffust byrum. VISION Vores helhedsplan for området omkring Bindslevs Plads viser hvor de nye bygninger skal placeres, og giver et bud på et arkitektonisk hovedgreb for området. Samtidig giver helhedsplanen et bud på en byrumsstrategi, der skal omdanne området til et attraktivt og multifunktionelt byrum i Silkeborg, der kan bruges både i tilknytning til aktiviteterne i pladsens kulturelle huse, og som et spændende og udfordrende byrum i almindelighed. Helhedsplanen er et bud på et robust og fleksibelt hovedgreb der viser, hvordan man over tid kan holde sammen på områdets delementer: Den Kreative Skole, et nyt medborgerhus, udvidelsen af biblioteket, P-anlæg, samt nye funktioner i det gamle elværk og den gamle brandstation funktioner som vi langt hen af vejen endnu ikke kender: Måske kommer de måske gør de ikke. Hovedgrebet skal således være så robust, at det kan holde til denne uforudsigelighed. COLLAGE Den gennemgående vision er, at området omkring Bindslevs Plads skal være en collage af funktioner, pladser og oplevelser, der bindes sammen af et stærkt identitetsskabende element. Dette element er Strengen, der binder aktiviteter, bygninger og pladser sammen til synergisk knudepunkt for kulturelt liv og urban udfoldelse. Forslaget bygger på et byrumsideal, hvor succeskriteriet ikke er pænhed og granit, men anvendelighed og liv, og hvor fokus flyttes fra belægninger til apteringen af pladserne. Belægninger udgøres derfor af relativt billige, men slidstærke materialer, fx. asfalt farvet og med forskelligt tilslag -, stenmel eller gummibelægninger. Asfaltbelægningen kultiveres ved at fræse spor, der fyldes med sten, gummifuger eller metalprofiler, samt ved grafisk bearbejdning af pladsen med thermosplast i forskellige farver. Thermoplast kendes eksempelvis fra fodgængerfelter. Gevinsten ved at benytte relativt billige materialer til belægninger er, at standarden af byrumsinventaret bænke, lamper, vanddyser o.lign kan øges inden for samme økonomiske ramme. Vores vision er et multifunktionelt urbant rum der opfordrer til at blive brugt, som overrasker og som skifter karakter over såvel døgnet som over året. Et byrum der kan benyttes af alle, men som særligt henvender sig til det kulturelle liv, der udspringer af områdets funktioner og det liv der skabes af de mange unge der dagligt har kontakt med stedet pga. områdets tæthed til midtbyen, Th. Langs Skole og Handelsskolen. Det skal være et rum i byen der inviterer til forskelligt brug, som er overraskende, sanseligt og som pirrer nysgerrigheden. ELVÆRKET OG DEN GAMLE BRANDSTATION Området rummer bygninger af høj arkitektonisk og kulturhistorisk standard Elværket, den gamle brandstation og ikke mindst bibliotekets ældste bygning. Bygninger der er med til at give området en særlig identitet - et særligt»brand«.

3 BI N DSL EV S PL P AD S Indgang g til p-kælder l Ovenlyss B I B LI O T E K B I B L I O T EK SL U ND NDE EN k bb birrk kobberbirk k SIVEG GAD G DE Ovenlys ST TORSK R K RSK KÆ ÆRM M THERMOPLAST E ERMOPLAST IND IN NDKØRSEL N ND PLAT ATEAU P ælder P-k Panora P n am ama PLINT PLINT til skate e og ophold p Lys i b bellæ ægningen gn N K KERING LPARKERIN CYKELPARKERING VANDD DDY DYSE DYS SER S ER DE N GL. BRANDND S TATI TIO IO ON CAFÉ CAF KR R EA AT I V SK KOLE PLINT M ED BO R G ER HU H S KORTTIDSPARKERING KORTTI SPARK S K G Mast med M d spots CAFÉ HANDICAP-PARKERING HANDIC P R N Udeservering e n SCENE SC CE A M A L IE G ADE BELYSNINGS-"STICK" BELYS Y NING YS N G C STR S R E N GE G EN EN HOSTRU UP PSGA AD DE NY B I N D DSL S L EVS S P L AD S BÆNK K 3O km/t - ensrettet srette tet Ovenlys græs Bib bliotek ek Rødeg Sølvlløn Tribune ib ne NY Y HOVEDINDGANG OVED D O ST STENMEL TENM M M Magnolie BAKK N BAKKEN K R EAT AT I V P LA LA AD DS DS ELVÆRKE T HELHEDSPLAN 1:500

4 Vi mener derfor, at det er vigtigt, at disse bygninger bevares og iscenesættes i forhold til de nye rumdannelser. Hvad bygningerne kan indeholde må selvfølgelig bero på skøn og ønsker, men det vil være en styrke for området, hvis de med deres indhold kan biddrage til det symbiotiske forhold mellem områdets eksisterende og kommende funktioner biblioteket, skolerne, Den Kreative Skole og medborgerhuset. Vi forestiller os, at den gamle brandstation skal være et ungdomshus gerne for den relativt store andel af unge der ikke fanges af de traditionelle tilbud, der udbydes af byens sportsklubber, musikskoler o. lign. Omdrejningspunktet kunne være en internetcafé, men huset kunne også rumme faciliteter for byens streetworker, for SSPsamarbejdet og for natteravnene. Her er måske plads til en»madpakke«-café hvor områdets mange skoleelever kan få et sundt alternativ det til junk der ellers købes i pauserne mellem timerne. Det gamle Elværk er måske byens nye iværksætterhotel for den kreative generation tegnestuer, grafiske virksomheder, kulturformidlere. Nye virksomheder der blandt andet drager fordel af den tætte kontakt til områdets kulturinstitutioner. Elværket kan også få mere kommerciel katarakter og være attraktive kontorlejemål for allerede etablerede kreative virksomheder. ARKITEKTUR Helhedsplanen åbner op for 4 nye byggemuligheder. Foruden bygninger til Den Kreative Skole, Medborgerhuset og udvidelsen af Biblioteket, lægger vi op til, at der kan etableres en bygning på Bindslevs Plads. Bygningen folder sig op fra pladsen, og foldningen skaber en meget attraktiv sydvestvendt skråning. Bindslevs Plads er således stadig tilstede stort set i samme størrelse som i dag, men pladsen har mod nord og øst fået den afgrænsning der idag mangles. Bygningen transformeres fra at være en»traditionel«bygning ved gadesiden mod nord, til mod pladsen at blive et byrumselement, med sin helt særlige karakter og identitet. Foruden at være et parkeringshus indeholder den boliger, som i en økonomisk betragtning kan medvirke til finansieringen af p-kælderen. Det arkitektoniske motiv til Den Kreative Skole og det nye Medborgerhus hentes i de eksisterende bygningers form og materialer. Bibliotekets savtakkede gavlmotiv og den udstrakte brug af tegl i områdets markante bygninger indarbejdes i bygningerne, og dervil derved falde naturligt ind i omgivelserne. Samtidig tænkes nye former og materialer ind i bygningerne. De vil derfor samtidig få deres helt egen identitet på stedet. Begge bygninger opføres med store glasfacader i stueetagen for at opnå kontakt mellem aktiviteterne i bygningerne og aktiviteterne på pladserne. Bibliotekstilbygningen mod øst afslutter biblioteket i en underspillet og transperent bygning, der rummer en ny hovedindgang. På facaden mod Ny Bindslevs Plads opsættes en stor videoskærm. Alle bygningen laves med store glasfacader i stueetagen, for på denne måde at fortælle om indvendigt liv og aktivitet. TRAFIK Trafikløsningen tager udgangspunkt i den struktur der skitseres op til i Silkeborg Kommunes Bymidteplan fra Hostrupsgade nedklassificeres til sivegade måske ensrettet mod nord på hele strækningen fra Drewsensvej til Bindslevsplads. Især er det interessant her at skabe en sikker overgang fra Th. Langs Skole til Bindslevs Plads. Fra Drewsensvej sikres der, som en del af parkeringssøgningen i midtbyen, vejadgang til parkeringsanlægget under Bindslevs Plads. Dette rummer knap. 300 p-pladser. P-anlæggets begrænsede udstrækning gør det muligt at etablere anlægget uafhængigt af de øvrige nye bygninger på pladsen. Kombineres etableringen af P-anlægget med byggeriet af Medborgerhuset eller Biblioteksudvidelsen, vil P-anlæggets udstrækning kunne forøges, og kapaciteten derved udvides væsentligt. Strengen friholdes for biltrafik, men der sikres af- og pålæsningsmuligheder samt handicap- og korttidsparkering fra Møllegade i nær tilknytning til medborgerhuset og Den Kreative Skole. De parkeringspladser, der i dag findes ved bibliotekets hovedindgang flyttes ud på Hostrupsgade, hvis profil mindskes i forbindelse med nedklassificeringen til ensrettet sivegade. Herved bliver der plads til flere p-pladser.

5 STRENGEN OG PLADSERNE Strengen er rygraden i det urbane og levende byrum, der foruden at binde collagen af nye og gamle bygninger og funktioner i området sammen, i sig selv er en attraktion præget af liv. Det er et byelement som opfordrer og lokker til, at man sænker farten og gør ophold. Strengen er en asfaltbelagt flade, der apteres med robust byrumsinventar der også kan holde til at blive skatet på. Den starter i vest ved Th. Langs Skoles facade, ledes over Hostrupsgade og slutter i øst ved Amaliegade. Asfaltfladen bearbejdes grafisk med thermoplast og dens aksiale forløb understreges ved valg af belysningsarmatur. Strengen rummer en konceptuel urban naturfortolkning, der formidler historien om den natur Silkeborg omgives af. I belægningen nedfældes stjernekonstellationer med farvede lysdioder i hele Strengens længe. Vanddyser i belægningen fortæller historien om vandet, der omgiver byen, og små højtalere i belægningen transformerer naturens lyde ind på pladsen. Naturen imiteres ikke, men transformeres til et fortolket naturmotiv, bl.a. med inspiration i den islandske kunstner Olafur Eliassons naturfortolkning. Vandet, lyset og lydene gør Strengen foranderlig, spændende og uforudsigelig. Foruden at forbinde funktionerne i området, binder Strengen de tre nye pladser, der opstår i mellem de nye huse, sammen til en helhed: Bibliotekslunden, Kreativ Plads og Ny Bindslevs Plads. De nye pladser fastlåses ikke i bestemte funktioner, men forholdes til de aktiviteter, der foregår i husene omkring dem. Pladserne er forskellige og rummer hver deres særlige kvalitet. Pladsernes forskellighed og identitet understreges af belægningens skiftende farver, der understreger collagetanken. BIBLIOTEKSLUNDEN Helhedsplanen lægger op til, at biblioteket udvides mod øst og at hovedindgangen i den forbindelse flyttes til den nye biblioteksbygning. Herved frigives pladsen ved den eksisterende indgang til biblioteket og der bliver plads til Bibliotekslunden. Her er der ro og rum for refleksion. Her kan man tage sig et hvil i træernes skygge læse dagens avis, kigge i den bog, man lige har lånt på biblioteket, eller kysse sin kæreste på en af bænkene i ly af træerne. Pladsen domineres af træer, der kendetegnes ved farver, farveskift og dufte (magnolie, kobberbirk, sølvløn, rødeg og vandgran), for at opnå en stærk sanseoplevelse. Om aftenen fremstår træerne klart belyste med up-lights, så der opstår varieret spil af lysvirkninger på belægninger og facader. Belægningen udgøres af indfarvet stenmel eller farvede granitskærver. KREATIV PLADS Foran det gamle elværk, afgrænset af Den Kreative Skole, ligger Kreativ Plads som et veldefineret byrum. Pladsens dominerende og identitetsskabende element er den gamle brandstation der indkapsler pladsen mod nordvest. Kreativ Plads har forbindelse til aktiviteterne i Den kreative Skole, og for at understrege denne sammenhæng trækkes pladsens belægning helt ind som gulv i skolen. På pladsen etableres en scene, der kan bruges når den Kreative Skole udfolder sig, og i forbindelse med kulturelle arrangementer, eksempelvis Riverboat Festival. Pladsens belægning udgøres af farvet asfalt. Scenen etableres i et andet belægningsmateriale, eksempelvis en gummibelægning, og opstreges også til multibane, så den kan bruges til forskellige sportslige udskejelser som hockey og street basket. Pladsen er således ikke kun rettet mod kulturelle begivenheder, men åbner sig mod alle former for aktiviteter. Belysningen på pladsen udgøres at høje skulpturelle belysningsmaster der kan kaste spot på pladsens begivenheder, og giver en illusion af rampelys. NY BINDSLEVS PLADS Bindslevs Plads folder sig op og tagdækket på parkeringskælderen bliver til et skrånende urbant landskab. Foldningen skaber en attraktiv vestvendt skråning, der lægger op til uformel ophold. En del af skråningen etableres som græsflade. På skråningen laves et trappeanlæg der kan fungere som tribune orienteret mod den pladsdannelse der skabes mellem parkeringsbygningen og udvidelsen af biblioteket. På bibliotekets MEDBORGERHUS facade er der monteret en storskærm der kan bruges til filmfremvisning, sportstransmissioner og videokunst. Vi forestiller os den nye Bindslevs Plads som et vigtigt omdrejningspunkt for det uformelle og improviserede ophold. Det er her handelsskolens elever læser lektier og laver gruppearbejde, og efter skole slapper man af med kammeraterne. Skaterne øver de sidste nye tricks, og om aftenen er der open-air filmfremvisning. ETAPEDELING Helhedsplanen er et robust og rummeligt greb, der ikke fordrer en bestemt udbygningstakt, men som på grund af Strengens enkle og stærke karakter kan holde sammen på planens delelementer. Et sansynligt scenarie er, at Den Kreative Skole opføres i løbet af 2008, hvilket forudsætter at en del af den eksisterende bebyggelse i området nedrives. I denne første fase anlægges Strengen fra Hostrupsgade til Den Kreative Skole og der anlægges parkeringpladser på medborgerhusets byggefelt og på Bindslevs Plads. I de kommende faser, hvor medborgerhuset, parkeringshuset og udvidelsen af biblioteket etableres, kan den resterende del af Strangen og pladserne anlægges. Ingen af pladserne eller bygningerne er derfor afhængige af hinanden mht. etablering, og dette er helhedsplanens styrke: Strengen og Collage-tanken gør planen rummelig for virkelighedes uforudsigelighed som kan optage nye delelementer i vilkårlig rækkefølge uden at gå på kompromis med planens visioner.

6 Livemusik ved Strengen og på Kreativ Plads

7 DEN KREATIVE SKOLE Skolens udformning tager afsæt i de omkringliggende sadeltagsbygninger, og i særlig grad i bliotekets karakteristiske savtakkede sadeltagsgavl. Men samtidig tænkes bygningen udført i nogle andre materialer end omgivelsernes: glas og metal. Derfor vil bygningen falde fint ind i omgivelserne, og samtidig have sin helt egen identitet. Hovedankomst sker fra»strengen«, hvor man vil træde ind i et atrium. Herfra er der forbindelse til en stor aktivitetssal, som kan benyttes af alle institutioner i området: Den Kreative Skole, Biblioteket, Medborgerhuset, samt de nærlliggende skoler. Bygningen er på ca m2 og er tænkt disponeret i to højtloftede etager, og kan således rumme div. øvesale og lokaler til skolens forskellige aktiviteter. Medborgerhuset Den Kreative Skole Kreativ Plads

8

9 MEDBORGERHUSET En kubisk og enkelt udformet bygning, der med sin traditionelle materialesammensætning (tegl, beton og glas), som er inspireret af bygningerne i området, falder fint i med omgivelserne og samtidigt tilfører området noget helt nyt. Hjørnet af bygningen tegnes af en markant hovedindgang, der giver adgang til bygningens forskellige faciliteter. På bygningens modsatte side findes en lille gårdhave. Bygningen er tre etager høj og er på ca m2. Ny Bindslevs Plads NIV NIV NIV NIV NIV. 0 NIV. -1 NIV. -2 NIV. -3 NIV. -4 Strengen Medborgerhuset

10 P-Anlæg P-pladser Niv P-pladser Niv P-pladser Niv og P-pladser Niv. 0 9 P-pladser Amaliegade Niv P-pladser Niv. -2 og P-pladser Niv P-pladser

11 Bygning på Ny Bindslevs Plads Det helt centrale i projektet har været at tænke bygninger og byrum som multifunktionelle. Dermed sikres det varierede og pulserende liv i området alle timer i døgnet, som er så vitalt for at området kan blive attraktivt. Derfor måtte P-huset også være mere end dette. Det er blev til et slangeformet anlæg, der som en skrå flade hæver sig fra Bindslevs Plads, og i forløbet forvandler sig til en bygning. Den danner ramme omkring et P-anlæg m. 210 P-pladser, en række boliger, samt et offentligt byrum. P-anlægget afløser den eksisterende P-plads på Bindslevs plads. Der er ind- og udkørsel fra Amaliegade, og de 210 P-pladser fordeler sig herefter 3 etager med i jorden, fordelt på 7 forskudte P-dæk. Denne opbygning er rationel: Ramperne er korte ikke særligt pladskrævende, og trafikcirkulationen i P-kælderen er logisk. En centralt placeret trappe og elevatorskakt forbinder P-anlægget med Ny Bindslevs plads. Boligerne er i to etager med lodrette lejlighedsskel og stor altan mod syd. Dog vil andre funktioner en boliger kunne placeres i bygningen. Resten af bygningen udgøres af en større skrånende flade, som udgør en markant del af byrummet omkring Ny Bindslevs Plads. Fladen er delvist belagt med græs, og har to trappeanlæg og en række ovenlys med til P- pladserne. B i b l i o t e k s l u n d e n Biblioteksudvidelse Ny Bindslevs Plads

12

13 BIBLIOTEKSTILBYGNING En ny tilbygning på 1000 m2 i to etager adderes på Bibliotekets østslige side. Her anlægges en ny hovedindgang, og samtidig vil tilbygningen kunne rumme et af bibliotekets afdelinger: Børnebibliotekt, IT-bibliotek el. lign. Bibliotekstilbygningens arkitektur digter videre på det eksisterende biblioteks savtakkede betonfoldning i gavlmotivet, og viderefører denne i en transperent, selvstændig og underspillet bygning, der afslutter Biblioteket, og fungerer som et værdigt urbant scenebagtæppe til Ny Bindslevs Plads skrå tribuneflade. Herfra kan man følge med på den store videoskærm, der findes på bibliotekstilbygningen. Afslapning og Film på Ny Bindslevs Palds

14

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Konkurrencen om projektforslag for Campus Bindslevs Plads i Silkeborg. Dommerbetænkning

Konkurrencen om projektforslag for Campus Bindslevs Plads i Silkeborg. Dommerbetænkning Konkurrencen om projektforslag for Campus Bindslevs Plads i Silkeborg Dommerbetænkning Indledning Den 13. april 2012 udskrev Silkeborg Kommune en arkitektkonkurrence om et konkurrenceforslag for Bindslevs

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade Områ 1 Pladsdannelse ved Sønr og Freriks A Fr ed er ik sg Pladsdannelsen set fra Sønr Plads med grus og sidmulighed ad e Nyt træ og evt. bænk P Belægning r afviger fra kørebanen i samme udstrækning som

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade Områ 1 Pladsdannelse ved Sønrga og Freriksga A Pladsdannelsen set fra Sønrga Freriksga Nyt træ og evt. bænk Plads med grus og sidmulighed Belægning r afviger fra kørebanen i samme udstrækning som i dag,

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

stationsforpladsen hedehusene

stationsforpladsen hedehusene stationsforpladsen hedehusene Borgermøde 19.10.2015 Arkitekter: Juul Frost Arkitekter Ingeniør: Atkins ingeniører DISPOSITION 1. VISION - Fra spredt til samlet byliv - Bedre forhold for bløde trafikanter

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG

VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE SKITSEFORSLAG SLA HORSENS - VITUS BERINGS PLADS OG KONGENSGADE - SKITSEFORSLAG 15.11.2011 1 NOVEMBER 2011 15.11.2011 SLA Carl Jacobsens Vej 29 A DK 2500 Valby Copenhagen

Læs mere

FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER

FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER Præsentation af dispositionsforslag 26. marts 2014 GENTOFTE KOMMUNE Park og Vej I N D L E DNING OM BY D E LS FOR N Y E LS E R FO R MÅL FO R LØ B

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Lilly Helveg Petersens Plads. Skitseforslag / December 2009 - Udarbejdet for Østerbro Lokaludvalg

Lilly Helveg Petersens Plads. Skitseforslag / December 2009 - Udarbejdet for Østerbro Lokaludvalg Lilly Helveg Petersens Plads Skitseforslag / December 2009 - Udarbejdet for Østerbro Lokaludvalg Esromgade 15 opg.1, rampen 2200 København N, DK IDE & KONCEPT Området i dag Lilly Helveg Petersens Plads

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse

PLAYSPOTS SCT. JACOBI SKOLE GRÅSTEN SKOLE ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE. ...udendørs klasseværelser til bevægelse GRÅSTEN SKOLE SCT. JACOBI SKOLE idekatalog udarbejdet af: peter holst arkitektur & landskab, december 2010 ENGLYSTSKOLEN GØRDING SKOLE OTTERUP SKOLE PLAYSPOTS...udendørs klasseværelser til bevægelse englystskolen

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011

RØDOVRE SYD. Åben idékonkurrence 2011 RØDOVRE SYD Åben idékonkurrence 2011 12612 Taget og San Gimigano! Det horisontale og det vertikale Revitalisering fortætning urbane kvaliteter og landskabelige oplevelser en ny sammenfl ettet bystruktur!

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ DISPOSITIONSPROJEKT MATR. 107 FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ PROJEKTUDVIKLING LANDMARK Lysholtvej 130 7100 Vejle DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 ndr. havnevej nr. frankel matr. 107 DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 FERIEBOLIGER

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J 2 0 1 5

H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J 2 0 1 5 H E L H E D S P L A N F O R S K O L E R N E I D R A G Ø R M A J 2 0 1 5 får mulighed for at lære i det tempo og med de forskellige undervisningsformer, der bedst kellige undervisningsformer, imødekommer

Læs mere

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN

1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN 1 VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN PROJEKTUDVIKLING Gl. Havn 12 7100 Vejle PROJEKTIDE VEJLE ÅDAL DISPOSITIONSPLAN Projektgrunden er beliggende langs Vejle Ådal i Skibet, ved den oprindelige indfaldsvej Vardevej,

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere