HELHEDSPLAN FOR OMRÅDET VED BINDSLEVS PLADS, ELVÆRKET OG BIBLIOTEKET. Silkeborg d. 23 Maj, 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN FOR OMRÅDET VED BINDSLEVS PLADS, ELVÆRKET OG BIBLIOTEKET. Silkeborg d. 23 Maj, 2006"

Transkript

1 HELHEDSPLAN FOR OMRÅDET VED BINDSLEVS PLADS, ELVÆRKET OG BIBLIOTEKET Silkeborg d. 23 Maj, 2006

2 GL. ELVÆRK DEN KREATIVE SKOLE MEDBORGERHUS GL. BRANDSTATION PARKERING/BOLIGER BIBLIOTEK BIBLIOTEK_UDVIDELSE MODELRENDERING helhedsplan B I N D S L E V S P L A D S Vi vil med dette forslag som konkurrenceoplægget foreskriver præsentere et forslag til hvordan området omkring Bindslevs Plads kan omdannes til et kulturelt centrum i Silkeborg. Det vil sige et område, hvor forskellige offentlige funktioner som biblioteket, Den Kreative Skole og et nyt medborgerhus i symbiose kan skabe og drage nytte af fundamentet for nye byrum, fælles faciliteter, færdsels-, parkerings- og opholdsarealer. Det er en rigtig god idé især fordi området omkring pladsen og de funktioner, der findes og foreslås i området, indeholder et endog meget stort potentiale, der skal udnyttes, så Bindslevs Plads i fremtiden kan danne rammen om et mangfoldigt og dynamisk kulturelt liv. Potentialet er det liv, der findes omkring Handelsskolen og Th. Langs Skole der dagligt trækker rigtigt mange unge til området biblioteket, Den Kreative Skole og Medborgerhuset, og ikke mindst i nærheden til midtbyen. Livet er det fundament et levende byrum skal bygges på. Mange især unge har daglig tilknytning til stedet, men alligevel har Bindslevs Plads karakter af at være et transitrum, som man kun flygtigt opholder sig i. Vi stiller spørgsmålstegn ved om den vision for Bindslevs Plads, der skitseres i Silkeborg Kommunes Bymidteplan fra 2004, - som foreslår anlæg af en grøn bypark med underjordisk parkering - er den rigtige løsning til netop dette sted, og om den vil kunne skabe grundlaget for et levende, mangfoldigt og spændende kulturelt centrum i byen. I mange byer er et lille grønt åndehul i tæt og høj bymæssig bebyggelse den eneste adgang til lys og luft i have- eller parklignende omgivelser. Silkeborg er derimod en overvejende lav og ikke særlig tæt by, som har en unik placering midt i søhøjlandets store skov- og vådområder, der strækker sig ind i hjertet af byen. I det daglige bruges byens sø- og skovområder af borgerne som en kombination af bypark og rekreative grønne friarealer med uendelige muligheder lige fra idræt til afslapning. I forhold til disse vidtstrakte og naturskabte grønne områder, som hurtigt kan nås fra en hvilken som helst bydel, virker et lille haveanlæg for luftning af hunde og barnevogne ikke bare overflødigt, men også helt ude af proportion med det aktuelle behov og den bymæssige sammenhæng. Samtidig er bebyggelsen, der omgiver Bindslevs Plads, ikke homogen i stil og proportioner, og den har ikke en overbevisende rumdannende effekt der kan fungere som ramme omkring en åben plads med et haveanlæg. Et mindre haveanlæg på pladsen vil kun øge oplevelsen af et diffust byrum. VISION Vores helhedsplan for området omkring Bindslevs Plads viser hvor de nye bygninger skal placeres, og giver et bud på et arkitektonisk hovedgreb for området. Samtidig giver helhedsplanen et bud på en byrumsstrategi, der skal omdanne området til et attraktivt og multifunktionelt byrum i Silkeborg, der kan bruges både i tilknytning til aktiviteterne i pladsens kulturelle huse, og som et spændende og udfordrende byrum i almindelighed. Helhedsplanen er et bud på et robust og fleksibelt hovedgreb der viser, hvordan man over tid kan holde sammen på områdets delementer: Den Kreative Skole, et nyt medborgerhus, udvidelsen af biblioteket, P-anlæg, samt nye funktioner i det gamle elværk og den gamle brandstation funktioner som vi langt hen af vejen endnu ikke kender: Måske kommer de måske gør de ikke. Hovedgrebet skal således være så robust, at det kan holde til denne uforudsigelighed. COLLAGE Den gennemgående vision er, at området omkring Bindslevs Plads skal være en collage af funktioner, pladser og oplevelser, der bindes sammen af et stærkt identitetsskabende element. Dette element er Strengen, der binder aktiviteter, bygninger og pladser sammen til synergisk knudepunkt for kulturelt liv og urban udfoldelse. Forslaget bygger på et byrumsideal, hvor succeskriteriet ikke er pænhed og granit, men anvendelighed og liv, og hvor fokus flyttes fra belægninger til apteringen af pladserne. Belægninger udgøres derfor af relativt billige, men slidstærke materialer, fx. asfalt farvet og med forskelligt tilslag -, stenmel eller gummibelægninger. Asfaltbelægningen kultiveres ved at fræse spor, der fyldes med sten, gummifuger eller metalprofiler, samt ved grafisk bearbejdning af pladsen med thermosplast i forskellige farver. Thermoplast kendes eksempelvis fra fodgængerfelter. Gevinsten ved at benytte relativt billige materialer til belægninger er, at standarden af byrumsinventaret bænke, lamper, vanddyser o.lign kan øges inden for samme økonomiske ramme. Vores vision er et multifunktionelt urbant rum der opfordrer til at blive brugt, som overrasker og som skifter karakter over såvel døgnet som over året. Et byrum der kan benyttes af alle, men som særligt henvender sig til det kulturelle liv, der udspringer af områdets funktioner og det liv der skabes af de mange unge der dagligt har kontakt med stedet pga. områdets tæthed til midtbyen, Th. Langs Skole og Handelsskolen. Det skal være et rum i byen der inviterer til forskelligt brug, som er overraskende, sanseligt og som pirrer nysgerrigheden. ELVÆRKET OG DEN GAMLE BRANDSTATION Området rummer bygninger af høj arkitektonisk og kulturhistorisk standard Elværket, den gamle brandstation og ikke mindst bibliotekets ældste bygning. Bygninger der er med til at give området en særlig identitet - et særligt»brand«.

3 BI N DSL EV S PL P AD S Indgang g til p-kælder l Ovenlyss B I B LI O T E K B I B L I O T EK SL U ND NDE EN k bb birrk kobberbirk k SIVEG GAD G DE Ovenlys ST TORSK R K RSK KÆ ÆRM M THERMOPLAST E ERMOPLAST IND IN NDKØRSEL N ND PLAT ATEAU P ælder P-k Panora P n am ama PLINT PLINT til skate e og ophold p Lys i b bellæ ægningen gn N K KERING LPARKERIN CYKELPARKERING VANDD DDY DYSE DYS SER S ER DE N GL. BRANDND S TATI TIO IO ON CAFÉ CAF KR R EA AT I V SK KOLE PLINT M ED BO R G ER HU H S KORTTIDSPARKERING KORTTI SPARK S K G Mast med M d spots CAFÉ HANDICAP-PARKERING HANDIC P R N Udeservering e n SCENE SC CE A M A L IE G ADE BELYSNINGS-"STICK" BELYS Y NING YS N G C STR S R E N GE G EN EN HOSTRU UP PSGA AD DE NY B I N D DSL S L EVS S P L AD S BÆNK K 3O km/t - ensrettet srette tet Ovenlys græs Bib bliotek ek Rødeg Sølvlløn Tribune ib ne NY Y HOVEDINDGANG OVED D O ST STENMEL TENM M M Magnolie BAKK N BAKKEN K R EAT AT I V P LA LA AD DS DS ELVÆRKE T HELHEDSPLAN 1:500

4 Vi mener derfor, at det er vigtigt, at disse bygninger bevares og iscenesættes i forhold til de nye rumdannelser. Hvad bygningerne kan indeholde må selvfølgelig bero på skøn og ønsker, men det vil være en styrke for området, hvis de med deres indhold kan biddrage til det symbiotiske forhold mellem områdets eksisterende og kommende funktioner biblioteket, skolerne, Den Kreative Skole og medborgerhuset. Vi forestiller os, at den gamle brandstation skal være et ungdomshus gerne for den relativt store andel af unge der ikke fanges af de traditionelle tilbud, der udbydes af byens sportsklubber, musikskoler o. lign. Omdrejningspunktet kunne være en internetcafé, men huset kunne også rumme faciliteter for byens streetworker, for SSPsamarbejdet og for natteravnene. Her er måske plads til en»madpakke«-café hvor områdets mange skoleelever kan få et sundt alternativ det til junk der ellers købes i pauserne mellem timerne. Det gamle Elværk er måske byens nye iværksætterhotel for den kreative generation tegnestuer, grafiske virksomheder, kulturformidlere. Nye virksomheder der blandt andet drager fordel af den tætte kontakt til områdets kulturinstitutioner. Elværket kan også få mere kommerciel katarakter og være attraktive kontorlejemål for allerede etablerede kreative virksomheder. ARKITEKTUR Helhedsplanen åbner op for 4 nye byggemuligheder. Foruden bygninger til Den Kreative Skole, Medborgerhuset og udvidelsen af Biblioteket, lægger vi op til, at der kan etableres en bygning på Bindslevs Plads. Bygningen folder sig op fra pladsen, og foldningen skaber en meget attraktiv sydvestvendt skråning. Bindslevs Plads er således stadig tilstede stort set i samme størrelse som i dag, men pladsen har mod nord og øst fået den afgrænsning der idag mangles. Bygningen transformeres fra at være en»traditionel«bygning ved gadesiden mod nord, til mod pladsen at blive et byrumselement, med sin helt særlige karakter og identitet. Foruden at være et parkeringshus indeholder den boliger, som i en økonomisk betragtning kan medvirke til finansieringen af p-kælderen. Det arkitektoniske motiv til Den Kreative Skole og det nye Medborgerhus hentes i de eksisterende bygningers form og materialer. Bibliotekets savtakkede gavlmotiv og den udstrakte brug af tegl i områdets markante bygninger indarbejdes i bygningerne, og dervil derved falde naturligt ind i omgivelserne. Samtidig tænkes nye former og materialer ind i bygningerne. De vil derfor samtidig få deres helt egen identitet på stedet. Begge bygninger opføres med store glasfacader i stueetagen for at opnå kontakt mellem aktiviteterne i bygningerne og aktiviteterne på pladserne. Bibliotekstilbygningen mod øst afslutter biblioteket i en underspillet og transperent bygning, der rummer en ny hovedindgang. På facaden mod Ny Bindslevs Plads opsættes en stor videoskærm. Alle bygningen laves med store glasfacader i stueetagen, for på denne måde at fortælle om indvendigt liv og aktivitet. TRAFIK Trafikløsningen tager udgangspunkt i den struktur der skitseres op til i Silkeborg Kommunes Bymidteplan fra Hostrupsgade nedklassificeres til sivegade måske ensrettet mod nord på hele strækningen fra Drewsensvej til Bindslevsplads. Især er det interessant her at skabe en sikker overgang fra Th. Langs Skole til Bindslevs Plads. Fra Drewsensvej sikres der, som en del af parkeringssøgningen i midtbyen, vejadgang til parkeringsanlægget under Bindslevs Plads. Dette rummer knap. 300 p-pladser. P-anlæggets begrænsede udstrækning gør det muligt at etablere anlægget uafhængigt af de øvrige nye bygninger på pladsen. Kombineres etableringen af P-anlægget med byggeriet af Medborgerhuset eller Biblioteksudvidelsen, vil P-anlæggets udstrækning kunne forøges, og kapaciteten derved udvides væsentligt. Strengen friholdes for biltrafik, men der sikres af- og pålæsningsmuligheder samt handicap- og korttidsparkering fra Møllegade i nær tilknytning til medborgerhuset og Den Kreative Skole. De parkeringspladser, der i dag findes ved bibliotekets hovedindgang flyttes ud på Hostrupsgade, hvis profil mindskes i forbindelse med nedklassificeringen til ensrettet sivegade. Herved bliver der plads til flere p-pladser.

5 STRENGEN OG PLADSERNE Strengen er rygraden i det urbane og levende byrum, der foruden at binde collagen af nye og gamle bygninger og funktioner i området sammen, i sig selv er en attraktion præget af liv. Det er et byelement som opfordrer og lokker til, at man sænker farten og gør ophold. Strengen er en asfaltbelagt flade, der apteres med robust byrumsinventar der også kan holde til at blive skatet på. Den starter i vest ved Th. Langs Skoles facade, ledes over Hostrupsgade og slutter i øst ved Amaliegade. Asfaltfladen bearbejdes grafisk med thermoplast og dens aksiale forløb understreges ved valg af belysningsarmatur. Strengen rummer en konceptuel urban naturfortolkning, der formidler historien om den natur Silkeborg omgives af. I belægningen nedfældes stjernekonstellationer med farvede lysdioder i hele Strengens længe. Vanddyser i belægningen fortæller historien om vandet, der omgiver byen, og små højtalere i belægningen transformerer naturens lyde ind på pladsen. Naturen imiteres ikke, men transformeres til et fortolket naturmotiv, bl.a. med inspiration i den islandske kunstner Olafur Eliassons naturfortolkning. Vandet, lyset og lydene gør Strengen foranderlig, spændende og uforudsigelig. Foruden at forbinde funktionerne i området, binder Strengen de tre nye pladser, der opstår i mellem de nye huse, sammen til en helhed: Bibliotekslunden, Kreativ Plads og Ny Bindslevs Plads. De nye pladser fastlåses ikke i bestemte funktioner, men forholdes til de aktiviteter, der foregår i husene omkring dem. Pladserne er forskellige og rummer hver deres særlige kvalitet. Pladsernes forskellighed og identitet understreges af belægningens skiftende farver, der understreger collagetanken. BIBLIOTEKSLUNDEN Helhedsplanen lægger op til, at biblioteket udvides mod øst og at hovedindgangen i den forbindelse flyttes til den nye biblioteksbygning. Herved frigives pladsen ved den eksisterende indgang til biblioteket og der bliver plads til Bibliotekslunden. Her er der ro og rum for refleksion. Her kan man tage sig et hvil i træernes skygge læse dagens avis, kigge i den bog, man lige har lånt på biblioteket, eller kysse sin kæreste på en af bænkene i ly af træerne. Pladsen domineres af træer, der kendetegnes ved farver, farveskift og dufte (magnolie, kobberbirk, sølvløn, rødeg og vandgran), for at opnå en stærk sanseoplevelse. Om aftenen fremstår træerne klart belyste med up-lights, så der opstår varieret spil af lysvirkninger på belægninger og facader. Belægningen udgøres af indfarvet stenmel eller farvede granitskærver. KREATIV PLADS Foran det gamle elværk, afgrænset af Den Kreative Skole, ligger Kreativ Plads som et veldefineret byrum. Pladsens dominerende og identitetsskabende element er den gamle brandstation der indkapsler pladsen mod nordvest. Kreativ Plads har forbindelse til aktiviteterne i Den kreative Skole, og for at understrege denne sammenhæng trækkes pladsens belægning helt ind som gulv i skolen. På pladsen etableres en scene, der kan bruges når den Kreative Skole udfolder sig, og i forbindelse med kulturelle arrangementer, eksempelvis Riverboat Festival. Pladsens belægning udgøres af farvet asfalt. Scenen etableres i et andet belægningsmateriale, eksempelvis en gummibelægning, og opstreges også til multibane, så den kan bruges til forskellige sportslige udskejelser som hockey og street basket. Pladsen er således ikke kun rettet mod kulturelle begivenheder, men åbner sig mod alle former for aktiviteter. Belysningen på pladsen udgøres at høje skulpturelle belysningsmaster der kan kaste spot på pladsens begivenheder, og giver en illusion af rampelys. NY BINDSLEVS PLADS Bindslevs Plads folder sig op og tagdækket på parkeringskælderen bliver til et skrånende urbant landskab. Foldningen skaber en attraktiv vestvendt skråning, der lægger op til uformel ophold. En del af skråningen etableres som græsflade. På skråningen laves et trappeanlæg der kan fungere som tribune orienteret mod den pladsdannelse der skabes mellem parkeringsbygningen og udvidelsen af biblioteket. På bibliotekets MEDBORGERHUS facade er der monteret en storskærm der kan bruges til filmfremvisning, sportstransmissioner og videokunst. Vi forestiller os den nye Bindslevs Plads som et vigtigt omdrejningspunkt for det uformelle og improviserede ophold. Det er her handelsskolens elever læser lektier og laver gruppearbejde, og efter skole slapper man af med kammeraterne. Skaterne øver de sidste nye tricks, og om aftenen er der open-air filmfremvisning. ETAPEDELING Helhedsplanen er et robust og rummeligt greb, der ikke fordrer en bestemt udbygningstakt, men som på grund af Strengens enkle og stærke karakter kan holde sammen på planens delelementer. Et sansynligt scenarie er, at Den Kreative Skole opføres i løbet af 2008, hvilket forudsætter at en del af den eksisterende bebyggelse i området nedrives. I denne første fase anlægges Strengen fra Hostrupsgade til Den Kreative Skole og der anlægges parkeringpladser på medborgerhusets byggefelt og på Bindslevs Plads. I de kommende faser, hvor medborgerhuset, parkeringshuset og udvidelsen af biblioteket etableres, kan den resterende del af Strangen og pladserne anlægges. Ingen af pladserne eller bygningerne er derfor afhængige af hinanden mht. etablering, og dette er helhedsplanens styrke: Strengen og Collage-tanken gør planen rummelig for virkelighedes uforudsigelighed som kan optage nye delelementer i vilkårlig rækkefølge uden at gå på kompromis med planens visioner.

6 Livemusik ved Strengen og på Kreativ Plads

7 DEN KREATIVE SKOLE Skolens udformning tager afsæt i de omkringliggende sadeltagsbygninger, og i særlig grad i bliotekets karakteristiske savtakkede sadeltagsgavl. Men samtidig tænkes bygningen udført i nogle andre materialer end omgivelsernes: glas og metal. Derfor vil bygningen falde fint ind i omgivelserne, og samtidig have sin helt egen identitet. Hovedankomst sker fra»strengen«, hvor man vil træde ind i et atrium. Herfra er der forbindelse til en stor aktivitetssal, som kan benyttes af alle institutioner i området: Den Kreative Skole, Biblioteket, Medborgerhuset, samt de nærlliggende skoler. Bygningen er på ca m2 og er tænkt disponeret i to højtloftede etager, og kan således rumme div. øvesale og lokaler til skolens forskellige aktiviteter. Medborgerhuset Den Kreative Skole Kreativ Plads

8

9 MEDBORGERHUSET En kubisk og enkelt udformet bygning, der med sin traditionelle materialesammensætning (tegl, beton og glas), som er inspireret af bygningerne i området, falder fint i med omgivelserne og samtidigt tilfører området noget helt nyt. Hjørnet af bygningen tegnes af en markant hovedindgang, der giver adgang til bygningens forskellige faciliteter. På bygningens modsatte side findes en lille gårdhave. Bygningen er tre etager høj og er på ca m2. Ny Bindslevs Plads NIV NIV NIV NIV NIV. 0 NIV. -1 NIV. -2 NIV. -3 NIV. -4 Strengen Medborgerhuset

10 P-Anlæg P-pladser Niv P-pladser Niv P-pladser Niv og P-pladser Niv. 0 9 P-pladser Amaliegade Niv P-pladser Niv. -2 og P-pladser Niv P-pladser

11 Bygning på Ny Bindslevs Plads Det helt centrale i projektet har været at tænke bygninger og byrum som multifunktionelle. Dermed sikres det varierede og pulserende liv i området alle timer i døgnet, som er så vitalt for at området kan blive attraktivt. Derfor måtte P-huset også være mere end dette. Det er blev til et slangeformet anlæg, der som en skrå flade hæver sig fra Bindslevs Plads, og i forløbet forvandler sig til en bygning. Den danner ramme omkring et P-anlæg m. 210 P-pladser, en række boliger, samt et offentligt byrum. P-anlægget afløser den eksisterende P-plads på Bindslevs plads. Der er ind- og udkørsel fra Amaliegade, og de 210 P-pladser fordeler sig herefter 3 etager med i jorden, fordelt på 7 forskudte P-dæk. Denne opbygning er rationel: Ramperne er korte ikke særligt pladskrævende, og trafikcirkulationen i P-kælderen er logisk. En centralt placeret trappe og elevatorskakt forbinder P-anlægget med Ny Bindslevs plads. Boligerne er i to etager med lodrette lejlighedsskel og stor altan mod syd. Dog vil andre funktioner en boliger kunne placeres i bygningen. Resten af bygningen udgøres af en større skrånende flade, som udgør en markant del af byrummet omkring Ny Bindslevs Plads. Fladen er delvist belagt med græs, og har to trappeanlæg og en række ovenlys med til P- pladserne. B i b l i o t e k s l u n d e n Biblioteksudvidelse Ny Bindslevs Plads

12

13 BIBLIOTEKSTILBYGNING En ny tilbygning på 1000 m2 i to etager adderes på Bibliotekets østslige side. Her anlægges en ny hovedindgang, og samtidig vil tilbygningen kunne rumme et af bibliotekets afdelinger: Børnebibliotekt, IT-bibliotek el. lign. Bibliotekstilbygningens arkitektur digter videre på det eksisterende biblioteks savtakkede betonfoldning i gavlmotivet, og viderefører denne i en transperent, selvstændig og underspillet bygning, der afslutter Biblioteket, og fungerer som et værdigt urbant scenebagtæppe til Ny Bindslevs Plads skrå tribuneflade. Herfra kan man følge med på den store videoskærm, der findes på bibliotekstilbygningen. Afslapning og Film på Ny Bindslevs Palds

14

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

Masterplan for Ringe 2011. Ringe - en by i bevægelse

Masterplan for Ringe 2011. Ringe - en by i bevægelse Masterplan for Ringe 2011 Ringe - en by i bevægelse Faaborg-Midtfyn Kommune 2011 Layout: COWI - lan, Udvikling og Trafik 2 Indhold Ringe - en by i bevægelse 4 Om tilblivelsen af Masterplanen 6 7 principper

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Damhustorvet & Roskildevej. Analyse og scenarier

Damhustorvet & Roskildevej. Analyse og scenarier Damhustorvet & Roskildevej Analyse og scenarier Introduktion til projektet - og Rødovre Om opgaven Rødovre Kommune har gennem længere tid undersøgt mulighederne for en omdannelse af Roskildevej og Damhustorvet,

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE

EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE EN FÆSTNINGSBY I UDVIKLING PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD PRIMÆRE VISIONER En fæstningsby i udvikling Hovedgreb 1-2 3-4 FREDERICIA BLIVER EN AF FLERE KATALYSATORER FOR TREKANTOMRÅDETS UDVIKLING. Den regionale

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads

Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads 1 Idé- og programudvalget for Nyt Medborgerhus Arbejdsgruppen vedr. Bindslevs Plads Vision for kulturtorv på Bindslevs Plads Baggrund 25.1.08 Ajourført Arbejdsgruppen tager først og fremmest sit udgangspunkt

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE ARKITEKTURPOLITIK. gladsaxe.dk

GLADSAXE KOMMUNE ARKITEKTURPOLITIK. gladsaxe.dk GLADSAXE KOMMUNE ARKITEKTURPOLITIK gladsaxe.dk INDHOLD Forord... 2 Arkitektoniske udfordringer... 4 Vision for Gladsaxe... 5 Redaktion: Frederik Springborg og Anders Christiansen, By- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

nyere 66byrum et inspirationskatalog byfornyelse

nyere 66byrum et inspirationskatalog byfornyelse 66byrum nyere et inspirationskatalog byfornyelse 66 nyere byrum et inspirationskatalog 1 aktivitet vand møbler arrangementer arkitektur idræt bevægelsen by stilhed 66 nyere byrum Publikationen er udgivet

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Helhedsplan for Brøndby Strand centrum

Helhedsplan for Brøndby Strand centrum K o m m u n e p l a n t i l l æ g # 13 Helhedsplan for Brøndby Strand centrum Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Juni 2009 2 Helhedsplanen er udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde med arkitektfirmaet

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

REFERAT Dato: 24. februar 2009

REFERAT Dato: 24. februar 2009 VORES BY REFERAT Dato: 24. februar 2009 Dialogmøde (6) med beboere og andre interesserede, mandag den 16. februar 2009, kl. 19:00. Deltagere ca. 60 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011 FOR 2011 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : 40 31 40 81 e-mail : peb@edc.dk Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : 26 82 95 15 e-mail : simon-klinkby@jubii.dk

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan 201. for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan 201 for en ny skole på Grundtvigsvej samt forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere