DAMUSA NYT JUNI Elever fra Odense Musikskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAMUSA NYT JUNI 2009. Elever fra Odense Musikskole"

Transkript

1 DAMUSA NYT JUNI 2009 Elever fra Odense Musikskole Bestyrelsens beretning DAMUSAs bestyrelse præsentation Musikkens samliv med de andre kunstarter Årets Musikskolekommune Læserne mener ny rubrik Hverdagens udfordringer klares med sange.. 13 Kampagnekoncerter satte spot på musikskolerne Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris Musikskolerne mærker suset fra X factor Spil Dansk dansk musiklivs årlige festdag... 23

2 BESTYRELSENS BERETNING Som fremlagt på generalforsamlingen 21. marts 2009 af Jens Henrik Eilertsen, formand DAMUSA DAMUSA s formål er ifølge vedtægternes 1 at fremme driften af og interessen for musikskolearbejde i Danmark. Vi kan fortsat glæde os over en høj organisationsgrad: 90 af ca. 100 mulige musikskoler er medlemmer af DAMUSA. Det er et vigtigt og solidt fundament, når DAMUSA taler musikskolernes sag. Strategi DAMUSA ser tre vigtige temaer for musikskolerne og deres brugere, eleverne og deres forældre: Økonomi, herunder bruger-/forældrebetaling Pædagogik Logistik, administration og synliggørelse Efter generalforsamlingen i 2007 besluttede den nyvalgte bestyrelse at fastholde det langsigtede pejlepunkt 3 gange 25. Med det menes: 1. at statstilskuddet kommer op på 25 % (mod de nuværende %) 2. at den maksimale grænse for forældrebetalingen nedsættes til 25 % (mod de nuværende 33 %) 3. at aldersgrænsen på de nuværende 25 år fjernes, så man ikke automatisk er ude af musikskolen, den dag man fylder 26 På den korte bane satte vi os for at få kortlagt konsekvenserne af implementeringen af kommunalreformen for musikskolerne. Vigtigt er i den sammenhæng, om der er behov for, at retningslinjerne for musikskolerne gøres bindende i stedet for at være vejledende. Endvidere gav generalforsamlingen bestyrelsen til opgave at arbejde for: Musikkens Hus i København med det formål at etablere et sekretariatsfællesskab med musikkens organisationer Frikøb af formanden til DAMUSA-opgaver og opnormering af generalsekretærstillingen til fuld tid Politiske og administrative kontakter DAMUSA lægger stor vægt på kontakten til relevante ministre, kulturministeren og undervisningsministeren, de kulturpolitiske ordførere i Folketinget, Kommunernes Landsforening og statens musikskolekonsulent. Hvert år mødes generalsekretæren med de kulturpolitiske ordførere som forberedelse til finanslovsforhandlingerne. I 2007 var udfordringen de forstyrrelser, som folketingsvalget i november forårsagede; til gengæld opnåede DAMUSA og musikskolesagen en hidtil uset medieomtale i forløbet, som strakte sig et godt stykke ind i I efteråret 2008 var processen en kærkommen lejlighed for den afgående generalsekretær til at introducere DAMUSA s nye generalsekretær på Christiansborg. Statens eller rettere Kunstrådets musikskolekonsulent, Niels Græsholm, er generalsekretæren jævnligt i kontakt med, og Niels Græsholm deltog i et af bestyrelsens møder i 2008, hvor begge parter udnyttede lejligheden til at uddybe kendskabet til hinandens synspunkter og holdninger. Tilsvarende er generalsekretæren jævnligt i kontakt med Kommunernes Landsforening, nærmere bestemt formanden for KL s børne- og kulturudvalg og KL s chefkonsulent på kulturområdet, Helle Kolind Mikkelsen. I 2007 blev DAMUSA s generalsekretær, Jens Bloch, beskikket som medlem af Kunstrådets repræsentantskab for perio- 2

3 den , udpeget i fællesskab af DAMUSA og Danmarks Musikpædagogiske Forening. Helt nøgternt må vi konstatere, at det i de forløbne to år trods ihærdige anstrengelser ikke er lykkedes at nå et gennembrud for vores 3-gange-25-strategi. Det er derfor vor opfattelse, at den nyvalgte bestyrelse alvorligt bør overveje, om den langsigtede strategi og den taktiske udmøntning heraf skal reformuleres med henblik på at opnå forøget politisk gennemslagskraft. Impulser findes f.eks. i DAMUSA NYT februar Organisatoriske kontakter Dansk Musikpædagogisk Forening, DMpF, og Dansk Musikskoleleder Forening under denne, og DAMUSA har traditionelt stået hinanden nær, jf. også ovenfor. Det var da også med dette fællesskab for øje, at et udvalg under bestyrelsen analyserede mulighederne for at etablere et Musikkens Hus i København. Bestyrelsens konklusion blev, at det med den økonomi, som DAMUSA kan forvente i de nærmeste år, ikke er realistisk at tage dette skridt. Men nærmer man sig på et tidspunkt det strategiske mål om 25 % statstilskud, er det under forudsætning af fastholdelse at nuværende kontingentregler en helt anden sag. I mellemtiden har en ny interessent set dagens lys: Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL. Det har været naturligt for DAMUSA at følge etableringen af DMKL, idet et af DAMUSA s bestyrelsesmedlemmer, Jan Jacobsen, leder af Musikskolen i Frederikshavn, også er medlem af DMKL s bestyrelse. Der er etableret god kontakt mellem DMKL og DAMUSA, og helt konkret har bestyrelsen besluttet at yde økonomisk støtte til DMKL s Musikskolerne 2009 Kampagne, ligesom DMKL har gjort sine medlemmer opmærksom på vigtigheden af at støtte op om DAMUSA og ikke mindst generalforsamlingen i dag. Internationale kontakter I de forløbne to år har DAMUSA fortsat sit engagement i det nordiske musikskolesamarbejde. I dette arbejde har DAMUSA været repræsenteret af bestyrelsesmedlem Dorthe Græsborg, lærer i Brønderslev Musikskole, og generalsekretæren. Væsentligt for DAMUSA er i nordisk sammenhæng: At hente inspiration vedrørende den musiske/kreative skole, som er mere udviklet hos vore nordiske broderfolk At sammentømre nordiske strategier og synspunkter, så vi kan stå stærkt i det europæiske samarbejde At udvikle forslag til grænseoverskridende udviklingsprojekter med mulighed for EU-støtte I forhold til den Europæiske Musikskole Union, EMU, er DAMUSA s interesser blevet varetaget af generalsekretæren. Ud over at søge inspiration til vort eget arbejde, forfægter DAMUSA danske og nordiske synspunkter i EMU, og DAMUSA fungerer som bindeled mellem danske musikskoler og EMU s festivaler, i år i Østrig; Danmark (v/damusa) og Sverige stod for 2004-festivalen i Øresundsregionen. Endelig arbejder DAMUSA for Færøernes selvstændige optagelse i EMU; Færøerne har i dag observatørstatus. Høringspart DAMUSA er høringspart i forbindelse med lovgivning og andet på musikskoleområdet. Senest har DAMUSA afgivet høringssvar vedrørende Kunstrådets musikudvalgs rapport om de musikalske grundkurser (MGK). Pædagogiske initiativer I 2008 afholdt DAMUSA konferencen Børns læring og udvikling Danmarks kreative potentiale. Hovedtaler var professor Anne Bamford, University of the Arts, London, og bl.a. kendt for sit arbejde for UNESCO og regeringerne i 3 DAMUSA NYT

4 Australien og Danmark ( The Ildsjæl in the Classroom, 2006). De øvrige talere var Hans Henrik Knoop, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskningsdirektør ved Danfoss Universe Research Lab, Henrik Dahl, sociolog og PhD, og Peter Lund Madsen, hjerneforsker og dr.med. Konferencen havde hen ved 400 deltagere fra Danmark og Norge og vel at mærke ikke udelukkende snævert fra musikskolemiljøet. Konferencen er selvfølgelig refereret i DAMUSA NYT, og det er bestyrelsens indtryk, at den var en betydelig succes. Her bør også nævnes DAMUSA s miniguide til forældre i musikskolen Bliv noget ved musikken sammen med dit barn udgivet i samarbejde med musikskoleambassadør Sigurd Barrett. Selv om guiden har været på gaden i et par år, efterspørges den fortsat af musikskolerne til nye forældreårgange. Og så må vi ikke glemme DAMUSA s kurser for bestyrelsesmedlemmer, som afholdes rundt omkring i landet efter behov. Synliggørelse af musikskolerne Musikskolerne er første led i den musikalske fødekæde. Derfor er det vigtigt, at de er synlige og attraktive for nye generationer af børn og deres forældre. I DAMUSA har vi den glæde, at Sigurd Barrett fortsat stiller sig til rådighed som musikskoleambassadør. Enhver der har talt lidt med Sigurd Barrett vil vide, at børns musikalske udvikling og musikskolernes potentiale i den sammenhæng i den grad ligger ham på sinde. Som nævnt har han delt ud af sin viden og erfaringer i forældreguiden, ligesom han lægger ansigt og slogans til promoveringsmateriale, som står til medlemmernes rådighed. Og så har Sigurd Barrett ikke mindst taget initiativ til etableringen af Sigurds, DR Symfoniorkestrets og DAMUSA s Musikskolepris, som første gang blev uddelt i Med etableringen af denne pris i samspil med de to musikskolepriser, som traditionelt er blevet uddelt ved Musikskoledage i Tivoli, har DAMUSA fået mulighed for at fokusere prisuddelingerne på de tre områder, som ligger os særligt på sinde at fremhæve over for den brede offentlighed: Det unge talent: Sigurds, DR Symfoniorkestrets og DAMUSA s Musikskolepris, i Danmarks Radio Ensemblet: DAMUSA s pris til Årets Musikskoleorkester/-ensemble, i Tivoli Kommunen med den særlige musikskoleindsats: DAMUSA s pris til Årets Musikskolekommune DAMUSA NYT og internet Det trykte blad DAMUSA NYT er sammen med DAMUSA s hjemmeside og de faste kommunikationskanaler til DAMUSA s medlemmer og andre interessenter. I DAMUSA NYT offentliggøres resultaterne af de undersøgelser, som DAMUSA foranstalter (for eksempel om konsekvenserne af implementeringen af kommunalreformen), og det er her, at ministre, kulturpolitiske ordførere, repræsentanter for Kommunernes Landsforening, musikskolekonsulenten, repræsentanter for andre organisationer med tilknytning til musikskolemiljøet og andre interessenter i øvrigt får mulighed for at meddele sig til musikskolerne og deres brugere. Bestyrelsen benytter selvfølgelig også DAMUSA NYT som talerør. Eksempelvis offentliggjordes i oktober 2008 to rapporter med titlerne: Færre til at betale om implementeringen af kommunalreformen Talentpuljemidlerne I løbet af 2008 har bestyrelsen valgt at bevæge sig fra samarbejde med en enkelt journalist til at etablere samarbejde med et antal journalister, som så vælges opgave for opgave. Det er vores håb og tro, at ændringen vil bidrage til yderligere styr- 4

5 kelse af DAMUSA NYT s faglige niveau og formidlingsmæssige værdi. Bestyrelsens redaktionsudvalg har bestået af Anders Christensen, forældrerepræsentant fra Brønderslev Musikskole, Torben Samuelsen, lærer ved Holstebro Musikskole, og generalsekretæren. Den hurtige kommunikation til alle medlemmerne sker via DAMUSA s hjemmeside og varsles via elektroniske nyhedsbreve. Selv om DAMUSA NYT er tilgængeligt på hjemmesiden, ændrer det ikke ved, at bestyrelsen fortsat finder den trykte og dermed håndgribelige udgave af DAMUSA NYT særdeles værdifuld. Med henblik på at smidiggøre kontakten mellem DAMUSA og medlemmerne undersøger bestyrelsen for tiden de muligheder, som MusikskoleIntra byder på. Vores egen verden Pr. 1. oktober 2008 fik DAMUSA ny generalsekretær. Efter 11 år på posten og en kommunalreform valgte Jens Bloch at søge nye udfordringer som chef for Kolding Musikskole. For bestyrelsen var det ikke en overraskelse, at Jens Bloch fik stillingen, for da han i forbindelse med ansøgningen bad om en udtalelse fra DAMUSA, måtte bestyrelsesformanden helt ærligt anføre bl.a.: Jeg kender Jens som et vittigt, engageret, arbejdsomt, loyalt og strategisk tænkende menneske. Når dette i Jens tilfælde kombineres med gode forhandlingsevner og et vidstrakt netværk i den danske, nordiske og europæiske musikskoleverden og blandt kulturpolitikere fra alle partier på Christiansborg, siger det sig selv, at DAMUSA i Jens har en meget værdifuld Vi er altid med på en lytter! generalsekretær. Her vil den samlede bestyrelse gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin dybtfølte tak til Jens Bloch for den store indsats, han i årenes løb har ydet i DAMUSA og dermed for de danske musikskoler, idet vi ser frem til fortsat frugtbart samarbejde! Før ansættelsen af ny generalsekretær vurderede bestyrelsen mulighederne for opnormering af stillingen til mere end ½ tid. Behovet var der ikke tvivl om, men vi kom til den slutning, at det ville ligge uden for DAMUSA s nuværende økonomiske formåen; desuden indgik det i overvejelserne, at det når de økonomiske muligheder måtte opstå måske ville være mere rationelt i første omgang at anvende midlerne til at aflaste generalsekretæren for administrative opgaver gennem sekretærhjælp under en eller anden form. Følgelig har vi budt velkommen til generalsekretær Poul Thunbo, som deler sin tid ligeligt mellem DAMUSA og Frederikssund Musikskole, hvor han er souschef. Endelig skal det nævnes, at frikøb af den nuværende formand til varetagelse af DAMUSA-opgaver i normal arbejdstid ikke har kunnet komme på tale. Fra musikskole til den musiske skole Stadig flere kommuner ser på mulighederne for at udvikle musikskolen til den kreative/musiske skole hvis de da ikke allerede har taget skridtet. Som nævnt er det et område, hvor vi kan tage ved lære af de andre nordiske lande, og DAMUSA skal i den kommende periode definere sig i forhold denne nye og større verden. Værkstedsvej Middelfart Tlf Fax DAMUSA NYT

6 DAMUSA, S BESTYRELSE - PRÆSENTATION På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i marts konstituerede bestyrelsen sig som følger: Jens Henrik Eilertsen, formand Anders Christensen, næstformand Henning G. Rasmussen Peder Linneberg T. Tharuman Susanne Laub Elling Jan Jacobsen Dorthe Græsborg Bestyrelsen glæder sig til et frugtbart samarbejde i bestyrelsen samt ikke mindst et godt samarbejde omkring udviklingen af de danske musikskoler i dialog med vores medlemmer. I er altid velkomne til at kontakte os! DAMUSAs sekretariat: Torben Samuelsen Poul Thunbo, generalsekretær Generalsekretær Poul Thunbo Tlf c/o Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund 6

7 MUSIKKENS SAMLIV MED DE ANDRE KUNSTARTER Af Benedicte Christiansen Er det ægte gensidig kærlighed mellem kunstarterne, når godt og vel en tredjedel af landets musikskoler tilbyder undervisning inden for især billedkunst, teater eller dans? Eller er det mere et fornuftsægteskab? De oplysninger, alle landets musik- og kulturskoler har indsendt Benedicte Christiansen til kunststyrelsen, kombineret med input fra forskellige aktører på banen giver et vue over situationen. Der er på landsplan musikelever på landets musikskoler. Elevantallet for de andre kunstarter tilsammen udgør Musik er altså stadig det altdominerende undervisningstilbud, men det bredere undervisningstilbud er på fremmarch. 38 skoler ud af 100 tilbyder andre fag end musik, og af de resterende 62 er der 17, der overvejer at gøre det. I perioden 2006 til 2009 var der afsat 3 mio. på finansloven til forsøg med kulturskoler, og alle musik- og kulturskoler har netop indberettet oplysninger til Kunststyrelsen om undervisningen i andre fag end musik. Følgende nøgletal fremgår af oplysningerne: På landsplan 38 ud af landets 100 musikskoler oplyser, at de udbyder undervisning inden for andre kunstarter end musik. På 17 af de 62 musikskoler, der ikke tilbyder undervisning i andre kunstarter, er der planer eller overvejelser om at gøre det. 15 af de 100 har ikke titel af musikskole, men bruger betegnelsen musisk skole, kreativ skole eller kulturskole. Billedkunst, teater og dans er de tre bredest repræsenterede kunstarter med tilsammen 4009 elever på landsplan. 10 af de 38 skoler har tilbudt andre kunstarter end musik tidligere end er kommet med siden For musikskolens brugere og bestyrelsesmedlemmer rejser tallene spørgsmålet om økonomien: Hvor skal pengene til de andre kunstarter komme fra? Er det de penge, der i forvejen er i musikskolerne, der skal smøres tyndere ud eller har de andre kunstarter selv penge med hjemmefra? Under alle omstændigheder gælder det, at der ikke ydes statslig refusion til andet end musikundervisning. Tallene åbner også for overvejelser med henblik på det faglige niveau: Er der hånd i hanke med undervisningstilbuddenes kvalitet på linje med de vejledende retningslinjer for musikskoleundervisningen? Kan man på sigt, hvis udviklingen mod bredere undervisningstilbud fortsætter, forestille sig en billedkunstner eller skuespiller som leder af kulturskolen? Og endelig er der spørgsmålet om synergieffekten: Er det til glæde 7 DAMUSA NYT

8 Billedkunst 31 skoler tilbyder undervisning i billedkunst. Det samlede elevantal på landsplan er Den musiske skole i Aalborg er nr. 1 på elevantal og står med 443 elever alene for godt en femtedel af de Nr. 2 er Billund Musik- og kulturskole med 185 elever og nr. 3 er Esbjerg Kulturskole med 118 elever. På landsplan har de fleste lærere i billedkunst en seminarieuddannelse, nemlig 48. Derefter kommer 44 med kunstnerisk uddannelse, 10 med anden uddannelse, 8 autodidakte, 4 med pædagoguddannelse og 3 med universitetsuddannelse. På hver af de tre skoler med størst elevantal er der kun 1 lærer med kunstnerisk uddannelse. Teater og dans 21 skoler tilbyder teater, samlet elevtal 692. Hovedtræk af lærerkræfterne: 24 med kunstnerisk uddannelse, 11 med seminarieuddannelse. 16 skoler tilbyder dans, samlet elevtal Hovedtræk af lærerkræfterne: 14 med kunstnerisk uddannelse, 7 med anden uddannelse. Tre skoler, Den kreative skole i Silkeborg, Ishøj Musikskole og Ballerup Musikskole, står tilsammen for 60 procent af det samlede elevantal i dans. for brugerne, at alle kunsttilbud er samlet samme sted? Er det til gavn for musikken? Vi skal sikre, at den kvalitet, vi kender fra musikskolerne i dag, og som vi kan være stolte af at have opnået, til stadighed bliver kendetegnende for de respektive kunstarters standard og egenart i kulturskolerne. Det må ikke omvendt blive laveste fællesnævner, der regerer til skade for elevernes glæde og udbytte. Spørgsmålet er, hvorvidt kunstarterne bedst kan samarbejde ud fra selvstændige enheder eller som integrerede institutioner, og hvordan vi bedst skaber betingelserne for og ressourcerne til dette samarbejde, siger DAMUSAs generalsekretær, Poul Thunbo. Han understreger at fokus skal være på børnenes muligheder for at udvikle deres kreative potentialer og fortsætter: Udviklingen på musikskoleområdet med implementering af andre kunstneriske fag er helt på linie med, hvad der længe er foregået i Europa, særligt i Norge og Sverige, og kunststyrelsens tal giver nu et præcist øjebliksbillede af situationen i Danmark. Tallene danner et godt grundlag for debatten i DAMUSA og for det fortsatte arbejde med at forme udviklingen på musikskoleområdet, siger Poul Thunbo. DAMUSA Nyt har spurgt en række aktører med forskellig tilgang til udviklingen af kulturskolerne om deres synspunkter. Poul Rosenbaum, musikskoleleder Ishøj Musikskole: Ishøj Musikskole er topscorer på landsplan på antal elever både inden for dans og teater. Dans har været udbudt siden 2005, teater siden Ishøj Musikskole samarbejder med Kunstmuseet Arken om BGK. Som leder skal man styre meget bevidst i farvandet, hvor kunstarterne navigerer 8

9 sammen. Det er klart, det bliver ømfindtligt i det øjeblik, der er flere om at bruge af midlerne. Man skal skabe samarbejde. Hvis alle sidder og tæller penge og i øvrigt kun passer sig selv, så de enkelte faggrupper føler, at pengene forsvinder fra dem over til nogle andre, kan det godt gå galt. Musikfolk har meget mere metode indarbejdet i traditionen. Der har billedfolket et arbejde foran sig. Elisabeth Toubro, formand for Kunstrådets billedkunstudvalg: Vi har i udvalget indtil nu ikke været fantastisk dygtige til at satse på børn og unge. Men evalueringerne af forsøgene i perioden bl.a med BGK har været meget positive, så nu skal vi have gjort noget ved at få afsat midler på finansloven til det videre arbejde. På udvalgets møde i juni tager vi stilling til indholdet af en konference, vi vil afholde til efteråret, der skal belyse arbejdet med børn og unge. Søren Taaning, leder af BGK, Holstebro: Holstebro har med etableringen af Nordvestjysk Talentcenter, en paraplyorganisation for GK er i henholdsvis billedkunst, scenekunst, dans og musik skabt deres egen konstruktion af samarbejdet mellem kunstarterne, hvor de respektive GK er er tæt knyttet til deres kunstneriske moderskibe: Kunstmuseet, Odinteatret + Musikteatret, Det kgl. teaters balletskole og endelig musikskolen. Før i tiden tænkte man kun billedkunstneren som skabende kunstner. Det er noget helt nyt i den verden, at kunstnere arbejder med formidling. Kunstrådets billedkunstudvalg har ikke været involveret i etableringen af BGK er eller billedkunstundervisning i kulturskoleregi. Men det tror jeg de vil blive. Initiativet til at oprette GK er inden for de andre kunstarter er kommet fra musikskoleleder Martin Gade og jeg oplever også, at musikere synes, det er kanon med den udvikling i byen. Det gør det sjovere for de unge, at der er mange på ens egen alder, der arbejder seriøst med kunstneriske fag. Om kort tid sætter vi en stor forestilling op i Holstebro med 100 unge fra alle GK erne. Martin Gade, musikskoleleder Holstebro Musikskole og bestyrelsesformand for Nordvestjysk Talentcenter: Jeg kan sagtens følge skeptikerne i, at det er vigtigt ikke at udvande musiktilbuddet. Det er kendetegnende for musikken, at vi har oparbejdet tradition for at uddanne børn og unge gennem mange år. Det har de andre kunstarter ikke i samme grad. Personligt synes jeg godt om den måde, vi gør det på her. Vi har balletskolen, Odinteatret, musikteatret og kunstmuseet, og det er oplagt at udnytte det til den ideelle løsning med GK er tæt knyttet til et kunstnerisk miljø, hvor det i forvejen findes. Der er naturligt i en by som Holstebro, hvor kommunen bakker det op økonomisk. Det beriger MGK, at de andre GK er også er her. Hvis man laver kulturskole skal man sikre sig, at det er et ordentligt tilbud man udbyder. Men man skal også huske på, at musikskolerne jo også i sin tid skulle begynde et sted. Edna Rasmussen, musikskoleleder, Åbenrå Musikskole. Medlem af Kunstrådets musikudvalg : For mig at se, er det mest respektfuldt over for de enkelte kunstarter, at holde dem adskilt. Kunstarterne skal behandles ligeværdigt. Hvis udviklingen fortsætter, må man regne med, at der kan komme til at sidde en repræsentant for en anden kunstart end musik i lederstolen på en kulturskole. Personligt ville jeg være ked 9 DAMUSA NYT

10 af, hvis det var en billedkunstner, der overordnet skulle styre butikken i musikskolen. Vi bliver tudet ørene fulde af, at ledelse bare er et fag, men den dag, der skal enten udvikles eller afvikles, er det virkelig vigtigt, at det er en person med faglig indsigt, der sidder med hånden på budgetknapperne. Jeg kan heller ikke tydeligt og klart se, at det har været positivt at lægge kunstarterne sammen under Kunstrådet. Man kan skræve så meget at bukserne revner og jeg tror på, at hvert område udvikler sig bedst, når vi lever godt sammen som naboer og ikke som samboer. Jeg tror, at diskussionen om udviklingen hen i mod mere kulturskole kommer i DKML. Det er vigtigt at holde sig for øje, at i politikernes hoveder kunne det godt se ud som en god idé at fordele midlerne til musikskolerne, så de samme midler skal smøres tyndere ud og også dække de andre kunstarter. De andre kunstarter har ikke samme tradition som musikken med at se amatørlaget som vækstlag for det professionelle musikliv. Der er traditionelt meget større skel mellem amatører og professionelle. Christian Larsen, musikskoleleder Hjørring Musiske Skole: Hjørring Musiske Skole har på første sæson med teater fået 72 elever. Et elevantal der kun overgås af Ishøj og Esbjerg. Tilbuddet kom i stand fra den ene dag til den anden, så det er lidt tilfældigt, at det lige var i år det kom i gang. Sammen med Vendsyssel Teater havde vi fået kroner til at arbejde med teater, så jeg nåede lige at rydde trekvart side til teatertilbuddet inden musikskoleprogrammet gik i trykken. Siden fik vi god omtale af tilbuddet i Nordjyske, og så tror jeg det trækker, at det foregår i teatrets regi og det er teatrets skuespiller, der underviser, så den ægte atmosfære er givet på forhånd. Teatret bor lige over gården fra musikskolen. Det må ikke gå ud over musikdelen på nogen måde. Der skal være vandtætte økonomiske skotter. Men jeg er ikke i tvivl om at en bredere interesse for kunst kun vil have positiv betydning også for musikmiljøet. Det er mere stimulerende at gå i en klasse i skolen, hvor der måske er 10, der har interesse for billedkunst, teater, musik eller dans end i en klasse, hvor der måske kun er to, der har musik som interesse. Lena Schnack Mertz, musikskoleleder Faxe Musikskole: Faxe Musikskole har planer om at udbyde kulturskolefag, men kommunen er foreløbig ikke med på planerne. Vi har tidligere haft fremragende resultater med at samle kunstarterne én dag om ugen i fælles rammer i den gamle Haslev Musikskole. Vi havde midler til det under den gamle kulturaftale med Vestsjællands Amt, og det var en berigelse for alle at have en sådan fællesdag. Men den nye Faxe kommune har ikke set sig i stand til at yde økonomisk støtte til, at vi kunne fortsætte ad den vej. Vi har dog ikke skrinlagt planerne, men alt bunder jo i økonomi. Så længe vi kun har midler til musik, skal de også kun bruges til musik. Hvis man vil det bredere tilbud, skal der også tilføres midler. Signe Laumark, sanglærer på Den kreative skole i Silkeborg: Har tidligere undervist samme sted i både musik, teater og billedkunst. Et af de få eksempler på en lærer, der har undervisningserfaring inden for mere end ét kunstnerisk fag. Undervist i 15 år på Den kreative skole. 10

11 Den kreative skole i Silkeborg har over 20 års erfaring med andre fag end musik og har et meget bredt fagudbud: Billedkunst, dans, teater, litteratur, multimedier og animationsfilm. Skolen er lige flyttet til nye lokaler. Jeg har lige været til forårskoncert i lørdags på Den kreative skole, hvor der samtidig var udstilling for billedkunst og danseopvisning, og jeg tænkte faktisk på, hvor pragtfuldt det er, at have det hele samlet ét sted. Når jeg selv er bruger og skal finde undervisningstilbud i Århus til min teenagedatter, hvis interesser spænder vidt, skal jeg ud at lede mange steder. Det er meget mere overskueligt som bruger, at det hele samlet. I den periode hvor jeg underviste i billedkunst, mærkede vi tydeligt, at skolen ikke tjente på billedkunstholdene, og at man derfor gerne lige ville presse lidt ekstra ind på holdene, men i de 15 år, jeg har været på Den kreative skole, har jeg aldrig hørt noget negativt kollegerne i mellem om kunstarterne samliv eller om fordelingen af midlerne. Det er genialt, hvis den erfaring og det solide fundament musikskolerne har opbygget gennem årene kan medvirke til at løfte arbejdet inden for de andre kunstarter. Det, der selvfølgelig ikke må ske, er, at musikkens niveau omvendt bliver trukket ned. Silkeborg får prisen som årets musikskolekommune Af Martin Blom Hansen Den Kreative Skole i Silkeborg kan prale af at have en flot ny bygning midt i byen bygget specielt til at være kulturskole. Silkeborg Kommune satser på at synliggøre det aktive lokale kulturliv og Martin Blom Hansen modtager DAMUSAprisen Årets Musikskolekommune Det er ikke mammutkoncerter i Elton John-klassen, Silkeborg Kommune satser på. Det overlader de til andre jyske byer som for eksempel Horsens og Herning. I Silkeborg bruger man hellere krudt og budgetter på at profilere det lokale aktive kulturliv. I centrum af byen ligger Bindslevs Plads, Den Kreative Skole på Bindslevs Plads der er i fuld gang med at transformere sig til et særdeles synligt kulturtorv. Et nyt medborgerhus er på vej, og i forvejen ligger her byens bibliotek, spillestedet Rampelys samt Den Kreative Skole. Selve skolen har eksisteret i cirka tyve år, men i september 2008 kunne man rykke ind i en helt ny og 33 mio. kroner dyr bygning på 1800 kvadratmeter - specialdesignet til at huse musik, dans, teater, 11 DAMUSA NYT

12 billedkunst og en forfatterlinje. Prisen som Årets Musikskolekommune 2009 går til Silkeborg Kommune for at prioritere og synliggøre Den Kreative Skole. Og det glæder naturligvis borgmester Jens Erik Jørgensen. "Det er et skulderklap til musikskolen, som betyder meget i Silkeborg. Skolen er kendetegnet ved at have en ualmindelig bred palet og et stort aldersspænd. Her bliver udviklet talenter lige fra Alphabeat til navne inden for den klassiske musik. Den Kreative Skole mestrer både at bringe talenterne op på et meget højt niveau og samtidig have bredden," siger Jens Erik Jørgensen. Jens Erik Jørgensen, Borgmester Silkeborg Kommune har fokus på kulturområdet, og det har betydning, når folk udefra kigger på den midtjyske købstad. "Det aktive kulturliv er noget, der lyser op og viser, at det ikke kun er Asger Jorn og Riverboat Festivalen, Silkeborg kan byde på," siger Jens Erik Jørgensen og peger på det vigtige samarbejde Synet, der møder en, når man træder indenfor i den kreative skole mellem Den Kreative Skole og andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel gymnasiet. "En række af de lysende talenter, der bliver udviklet på Den Kreative Skole, kommer netop fra gymnasiet. Der er et samspil - også mellem Den Kreative Skole og folkeskolerne." Ulla Voss Gjesing, leder af Den Kreative Skole i Silkeborg, pointerer, at prisen er en cadeau til kommunen. "Vi bliver først og fremmest meget synlige med det her byggeri. Det er første gang i Danmark, at man har bygget en kulturskole fra bunden. Det er et meget synligt signal fra kommunens side om, at man prioriterer kunst og kultur for børn og unge," siger hun. Ulla Voss Gjesing vil gerne bruge prisen til at profilere skolens status som kulturinstitution. Men det er vigtigt hele tiden at udvikle sig og ikke hvile på laurbærrene. "Det er vigtigt at være på forkant. Vi har blandt andet en it-vision, som vi kun lige er begyndt at snuse til. Den handler om, hvordan vi kan sørge for, at alle de kreative unge mennesker, der kommer her i huset, også får brugt it-dimensionen på en kreativ måde," siger lederen af Den Kreative Skole. Selve prisen har en værdi på kroner og består af et kunstværk af kunstneren Gerd Baarstrøm. 12

13 LÆSERNE MENER NY RUBRIK DAMUSA Nyt er altid åbent for indlæg fra medlemsmusikskolerne, hvis nogen har noget på hjerte. For at tydeliggøre dette har Damusa s bestyrelse besluttet at indføre en ny rubrik i bladet, som hedder Læserne mener. Hermed opfordres til, at man indsender indlæg til debat eller oplysning med relevans for musik- og kulturskolernes virke. Indlæg kan sendes på mail til DAMUSA-Nyt går i en ny interviewserie tæt på en række kendte personer uden for musikverdenen. De fortæller om deres erfaringer med musikundervisning og om, hvilken rolle, musikken spiller i deres hverdag. Mød i dette nummer forfatteren Knud Romer. HVERDAGENS UDFORDRINGER KLARES MED SANGE Af Christine Christiansen Forfatteren Knud Romers første musikalske minde er hans mor, der spillede tyske schlagere på sin harmonika. I dag går han selv højt op i at give sine to små døtre en musikalsk bagage. Christine Christiansen Sange, rim, rasleæg og en rytmeboks akkompagnerer hverdagsrutinerne hjemme hos familien Romer. Musik ER mit liv! Så klart lyder meldingen fra den hurtigtsnakkende forfatter og reklamemand Knud Romer med den karakteristiske falsterske accent. Han er far til to døtre på et halvt og to år og gift med violinisten Andrea Rebekka Alsted. Og så har han musikken med i det meste, han foretager sig både professionelt og privat. Som da han tidligere på året debuterede som koncertarrangør. Det skete med koncerten Et blad falder til Himlen i Tivolis Koncertsal. En koncert, hvis mål var at stille skarpt på sygdommen demens. Og på den glæde, demente kan have af musik og sang selv når de har mistet evnen til at tale og huske. Knud Romer skrev et stemningsfuldt digt om demens, som blev sat i musik af komponisten Bent Sørensen og uropført af DR PigeKoret. Målgruppen var demente, som blev fragtet til Tivoli i busser fra landets plejehjem for at oplevede koncerten live. Selv overværede Knud Romer koncerten med sin toårige datter på skødet. De to var begge optagede af at synge med på de fællessange I Østen stiger Solen op og Spurven sidder stum bag Kvist - som indgik i koncerten. Sange, som datteren kunne synge udenad trods sin unge alder. - Hvordan praktiserer du sang og musik med dine døtre derhjemme? Som alle andre: Vi synger Der bor en bager, Se min kjole og Jeg ved en lærkerede, når den ældste skal sove. Vi leger med rasleæg og banker på et lille legetøjsklaver og en triangel og laver en 13 DAMUSA NYT

14 slags musik. Knud Romer ryster energisk hånden op og ned med et imaginært rasleæg. Han tilføjer: Vi har haft både et flygel og et mindre klaver ind og ud ad lejligheden. Omsider har vi dog fattet, at det er for tidligt at introducere andet end det elektriske klaver med rytmeboks, hvor vores datter kan trykke på en knap. Så spiller det derudad, og hun danser, smiler han. Tager mors nodestativ Knud Romers kone, Andrea Rebekka Alsted, er violinist i DR Symfoniorkestret. Hun øver sig på orkesterstemmerne hjemme i lejligheden i Frederiksstaden i det indre København, og døtrene elsker det, afslører han: Når Andrea øver på violinen, er det sjovt at se vores yngste datter på seks måneder sidde med åben mund og polypper, mens den ældste på to år danser rundt på tæppet. Af og til tager den ældste sin mors nodestativ og stiller sig op på en skammel og bladrer i noderne. Så synger hun sin egen, hjemmelavede sang. Musik er adfærdsprogrammering Den ældste datter er også allerede aktiv musikudøver uden for hjemmet, beretter Knud Romer: Hun går til rytmik i Sankt Pauls Kirke hos en fantastisk god musikpædagog. Om mandagen er der rytmik i børnehaven, og om onsdagen synger de med organisten i Garnisonskirken. Og musikken kan bruges til meget i dagligdagen, har faren erfaret: Musik er adfærdsprogrammering. Som vi ved, går alting lettere med en sang på læberne - også når en bitter medicin skal ned. Mange af hverdagens små udfordringer herhjemme klares med sange, hun har lært. Knud Romer bryder spontant ud i sangen Vante, vante hvor er du - for at understrege pointen. Han uddyber: Når Andreas' søster kommer forbi hun er stemmedanner for drengekoret på Sankt Annæ så går der timer med at grine og synge. Jeg drømmer om, at mine piger en dag bliver optaget i DR s Spirekor jeg ville eksplodere af lykke! Og hvis de er musikalske nok, skal de på Sankt Annæ Skole. Musik er kardinalvejen til fordybelse og koncentration og glæde - og den bedste læremester. Giver intet for X-Factor Mange års samliv med en professionel musiker har givet Knud Romer en forståelse af, hvad det kræver at nå til tops på sit instrument og holde sig i spillemæssig form til krævende koncerter aften efter aften. Jeg får skældud af Andrea, fordi hun ikke synes, at der er tid nok til at holde sig i form, røber han. Af samme grund er han kritisk over for tvprogrammer som X Factor og Stjerne for en Aften : Det er Amateur Hour, udbryder han. Et reality show, der formidler mellem de uopnåelige stjerner på MTV og alle de andre, der ingenting er eller kan men bare fantaserer om det hjemme på værelset med en hårbørste som mikrofon. Programmet får os til at tro, at enhver kan blive stjerne for en aften uanset, hvor umusikalsk du er. Det er upædagogisk, for det sætter en stor parentes om det, der virkelig tæller: Arbejdet, disciplinen, øvningen år efter år efter år. Her stiller du dig op og synger mere eller mindre tyndt og falsk i et engangsknald, der er overstået og forbi, før det er begyndt. Sådan spiller klaveret ikke i virkeligheden, pointerer han. Kan synge tyske børnesange baglæns Når Knud Romer ser tilbage på sin egen opvækst så figurerer musikken som et helt centralt element. De første musikalske minder har han fra sin mor: Min mor, som var fra Tyskland, nynnede sig gennem dagen og hørte altid musik i radioen. Hun spillede harmonika til jul, til 14

15 fødselsdage, til festlige lejligheder. Vi sang med på de tyske børnesange: Alle meine Entchen og Ein Männlein steht im Walde, husker han. Med ét stemmer han i med et vers fra en munter tysk børnesang. Vi hørte gamle lakplader med tyske schlagere. Den dag i dag kan jeg stå på ét ben og synge det hele baglæns, hvis det skal være. Guitar-epoken Senere kastede Knud Romer sig over guitaren: Jeg hakkede mig gennem Villa-Lobos guitarværker og begyndte at læse partitur, men jeg har lykkeligt glemt begge dele. Den klassiske guitar blev kort efter skiftet ud med en elektrisk: Jeg spillede punkmusik på guitaren i Jeg gik dog mere op i at optræde end at øve mig og solgte den til stor glæde for menneskeheden. Så købte jeg et stereoanlæg i stedet for. Musik som tortur Musikundervisningen i skolen tænker Knud Romer tilbage på med blandede følelser: I folkeskolen spillede sanglærerinden for på klaver, og ingen sang med det var musik som tortur. I gymnasiet fik vi en ung og behjertet musiklærer, som fik os til at springe over vores skygge og synge i kor. Bagefter var man varm og ør og glad; han gjorde virkelig noget godt. Også radioen spillede en vigtig rolle i den unge Romers liv. Han optog Hitlisten fra radioen og hørte Radio Luxembourg hele natten. Fra Knud Romer fik sin egen pladespiller, var musik det vigtigste i livet og underlægning til alt, hvad han foretog sig: Bøgerne, jeg læste. Pigerne, jeg kyssede. Vennerne, jeg mødtes med. Vi blev alle defineret af den musik, vi hørte den var, hvem man var, og alting drejede sig rundt og rundt om hullet i pladen. Knud Romer taler med ét langsommere Knud Romer. Foto: Jan Søndergaard og mere eftertænksomt: Musikken har betydet så meget, at man nærmest kan sige, at musik ER mit liv! Den og litteraturen var kilden til betydning og lyst. Den var ens følelser og tanker den formede ens bevidsthed og var den måde, ens liv kom til udtryk på. Hver gang, ens øre åbnede sig for en ny genre, en ny komponist, en ny musiker, åbnede det en horisont for en og udvidede ens liv. - Med den musikalske opførelse af dit digt i Tivoli satte du fokus på en overset gruppe nemlig demente. Budskabet var her, at mange demente har stor glæde af at praktisere musik o g sang selv når de har mistet talen og hukommelsen. Lå der heri også indirekte en opfordring til os om at give børnene et solidt musikalsk fundament med i bagagen, fra de er helt små? Koncerten i Tivoli handlede om alderdom, glemsel og død. Om ikke at glemme dem, som selv glemmer og glider bort. Musikken og sangen giver udtryk for vores dybeste, mest smertefulde oplevelser og følelser og forløser dem gennem fællesang. Det, som normalt er fortrængt 15 DAMUSA NYT

16 og isoleret i sig selv på randen af samfundet gamle, demente og deres pårørende kom tilbage i livets midte og delte noget af det sværeste med hinanden i en fest, der vendte den udtryksløse ensomhed til en katedral af fællesskab og musik. Dette er, hvad musik kan gøre, og intet andet kan gøre det, funderer Knud Romer. Han bliver tavs et øjeblik. For lidt tid til musik På spørgsmålet om, hvor meget musikken fylder i hans eget liv i dag, falder svaret prompte: Alt for lidt! Der er så meget at se til med to små børn og huslejen, som skal betales, at jeg aldrig får mulighed for eller tid til at gå til en koncert eller lytte til musik. Andreas samling af cd er er gigantisk og rummer de fineste indspilninger af hvad som helst. De ligger bare hulter til bulter i et skab. En sjælden gang sidder vi for os selv, når børnene er puttet og drikker vin og hører Kreisler: Du alter Stephansturm eller Liebesleid. Radioen i køkkenet står på P2 og spiller hele dagen, og det er, hvad det bliver til, erkender Knud Romer. Om Knud Romer Alder: 48 Profession: Reklamemand og forfatter. Hans første roman Den som blinker er bange for døden (2006) vandt bl.a. Boghandlernes pris: De Gyldne Laurbær. P.t. skriver han på endnu en roman. Far til to døtre og gift med Andrea Rebbeka Alsted, som er violinist i DR Symfoniorkestret. Bor i Frederiksstaden. Kampagnekoncerter satte spot på musikskolerne Af Christine Christiansen I april og maj lagde landets musikskoler lokaler til en række spektakulære kampagnekoncerter. Målet var at sætte fokus på, hvad musikskolerne egentlig står for. Christine Christiansen Musikken spiller sådan hed kampagnen, der fandt sted på en række af landets musikskoler i april og maj. Bag kampagnen stod en række af landets musikskoleledere i netværket Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL). Målet var at sætte spot på det seriøse og mangfoldige arbejde, der hver dag udspiller sig på de danske musikskoler. Samtidig var kampagnen et forsøg på at gøre op med befolkningens forældede fordomme om musikskolerne som støvede, elitære institutioner med benhårdt terperi hos stramtantede spillelærerinder. Vi vil sparke støvet af det image, musikskolerne har hos mange, og vise befolkningen, at musikskolen er en institution, hvor børn lærer at spille sammen og udvikle sig sammen, sagde leder af Tårnby Musikskole og en af hovedkræfterne bag kampagnen, Anja Reiff. DAMUSA-nyt mødte hende, kort før kampagnen blev skudt i gang ved et spekta- 16

17 kulært pressemøde med livekoncert på Københavns Musikskole. Her holdt kulturminister Carina Christensen åbningstale, og et stort antal pressefolk mødte op for at dække begivenheden. Kendte musikere stod i spidsen Syv kendte danske sangere og musikere fra både den rytmiske og den klassiske verden var frontfigurer for kampagnen - bl.a. sangerne Anna David, Dicte og musikeren Mike Tramp. De rejste rundt på turné til musikskoler i hele landet og optrådte her på kampagnekoncerterne sammen med eleverne på de enkelte musikskoler. De syv musikere blev netop valgt, fordi de alle selv har positive erfaringer med i bagagen fra deres tid som elever på landets musikskoler, understregede Anja Reiff. Dicte med elever fra Århus Musikskole Kampagnesang i et væld af versioner En særlig kampagnesang med titlen Find din Melodi blev skrevet af de to rytmiske musikere Anna Stengade og Hannah Schneider. Hver musikskole stod ved kampagnekoncerterne selv for at instrumentere sin helt egen version af sangen. Som backup til de kendte musikere, som var solister i sangen, kunne man høre et hav af musikalske konstellationer fra bigband over børnekor til både messing- og blokfløjteensemble. På koncerterne viste vi det bredest mulige udsnit af, hvad børn kan lære at synge og spille på i musikskolerne. Opførelserne var inspireret af verdenshittet We are the World, sagde Anja Reiff. Kampagnekoncerterne fik massiv pressedækning landet over, fremgår det efterfølgende af kampagnens hjemmeside I skrivende stund er initiativtagerne i gang med at evaluere kampagneforløbet grundigt. Senere på sommeren ventes en evalueringsrapport. Om kampagnen Musikken spiller var musikskolernes landsdækkende forårskampagne, hvis mål var at sætte fokus på det arbejde og fællesskab, der blomstrer ude på Danmarks musikskoler. Kampagnen fandt sted i perioden d. 16. april d. 2. maj. Her kunne borgere og presse over hele landet opleve en lang række spændende musikalske arrangementer på deres lokale musikskole. Initiativtagerne til kampagnen var en række af landets musikskoleledere i netværket Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL). Kampagnen blev støttet økonomisk af DMF, DMpF og DAMUSA. Initiativet opnåede massiv pressedækning. Se hvilke medier, der satte fokus på kampagnen - og læs mere på: 17 DAMUSA NYT

18 Er du modtager af Sigurd s Musikskolepris 09? Er du indtil 12 år, og spiller du et af instrumenterne i Symfoniorkestret - så kig ind på og se, hvordan du tilmelder dig konkurrencen! Præmie: kr ,- Deltagelse i koncertturne med Sigurd og DR Symfoniorkestret julen Prisoverrækkelseskoncerten i København optages til TV. Dommerkomiteen: Musikere fra DR symfoniorkestret, DAMUSA samt Sigurd Barrett. Frist for indsendelse af CD el. DVD 15. september 2009 til DAMUSA c/o Frederikssund Musikskole, Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund Foto: Michael Larsen Hansen og Poul Thunbo Tryk og layout: MV-Tryk 18 Bag prisen står DAMUSA, DR Symfoniorkestret og Sigurd Barrett.

19 SIGURD & DR SYMFONIORKESTRETS MUSIKSKOLEPRIS 2009 DAMUSA uddeler i samarbejde med DR Symfoniorkestret og Sigurd i år for tredje gang denne specielle musikskolepris for de helt unge musikskoletalenter. Sidste år modtog den da 10-årige cellist Igor Egholm fra Hvidovre prisen på kr., som han ville bruge som tilskud til anskaffelsen af et kvalitetsinstrument, og i december spillede han med på Sigurd & DR Symfoniorkestrets juleturne. Vi ønsker med denne pris at fremhæve og opmuntre børn, som spiller klassisk musik, og på den måde fremme interessen for at spille og lytte til klassisk musik hos børn. Samtidig ønsker vi at støtte fødekæden frem mod konservatorieundervisning og senere professionelt virke, men frem for alt ønsker vi at give et barn muligheden for at spille med landets fornemste symfoniorkester og med Sigurd. Vi ønsker at belønne det særlige og ekstraordinære talent. Prisen gives til en ung talentfuld musikskolelev, som opfylder et eller flere af følgende kriterier: Særlig talentfuld Max. 12 år dommerkomiteen opfordrer helt unge talenter under 10 år til at deltage Spiller klassisk musik på et akustisk instrument Velforberedt Brænder igennem på scenen Prisen udgør ,- kr. Sammen med indstillingen skal du skrive hvilket stykke du evt. gerne vil spille sammen med DR Symfoniorkestret på turneen. Stykket skal være standardrepertoire for dit instrument og symfoniorkester og må have en varighed på max. 4 minutter. Prismodtageren skal deltage i koncertturne i uge 49 og samt ved den til TV optagede overrækkelseskoncert i København søndag den 6. december Prisvinderen aftaler deltagelsen i det endelige antal koncerter med DR Symfoniorkestret og Sigurd. Dommerkomiteen: DR Radiosymfoniorkestret, DAMUSA og Sigurd. Indstillinger af kandidater skal ske senest 15. september 2009 til DAMUSA, c/o Frederikssund Musikskole, Ved Kirken 5, 3600 Frederikssund og skal ud over indstillingen samt evt. anbefalinger indeholde 10 stk. CD/DVD med optagelse af den indstilledes spil samt foto af indstillede. Yderligere oplysninger hos DAMUSAs sekretariat: Generalsekretær Poul Thunbo c/o Frederikssund Musikskole Ved Kirken Frederikssund Hver musikskole modtager 2 stk. A2 plakater til ophængning sammen med dette nummer af DAMUSA NYT. 19 DAMUSA NYT

20 MUSIKSKOLERNE MÆRKER SUSET FRA X FACTOR Af Martin Blom Hansen På den ene side er X Factor med til at give børn og unge mere mod og scenelyst. På den anden side er tv-showet med til at foregøgle en nem og hurtig adgangsbillet til en musikkarriere, der Martin Blom Hansen helst skal rykke nu og her. Musikskolerne lever på godt og ondt i en tid, hvor børn fra en meget tidlig alder lærer at iscenesætte sig selv. To millioner seere. Det må siges at være et nydeligt stort publikum for en nok så ydmyg vokal-aspirant og popsanger-lærling. Vist handler DR's gigantiske tv-succes X Factor om meget andet end musik. Ja, nogle vil nok mene, at det netop ikke handler om musik, men om underholdning, følelsesladet drama, effektiv fortælleteknik, udspekulerede identifikationsmodeller og en kynisk brug-og-smid-væk facon. Ikke desto mindre er det popsangene, der er brændselscellerne i maskineriet. Og den store mediemaskine er kun i stand til at buldre så larmende og massivt af sted, fordi der sidder hundredtusindvis på den anden side af skærmen og siger "godt det ikke er mig" eller "bare det var mig". Umiddelbart har musikskolernes dagligdag og de hysteriske fredag aftener foran X Factor-alteret måske ikke meget med hinanden at gøre. Men tager man en tur ud til nogle af landets musikskoler har X Factor både afsat helt konkrete spor og er samtidig et billede på en bredere tendens, der handler om mediebevidsthed og forventninger til at få succes med sit eget livsprojekt. For nu at begynde i den meget konkrete ende af skalaen er første stop Næstved Musik- og Kulturskole. Her har man jævnlige cafeaftner, hvor skolens elever får lov til at optræde foran et publikum. Ulla Britt Simonsen, 38 år, underviser i sang på Næstved Musik- og Kulturskole, fortæller: "Til en cafeaften for nylig var der en lille dreng, han har nok gået i første klasse, og da han kom ind til koncerten, havde han spurgt sin lærer: Hvor sidder dommerne, og hvad kan man vinde?" Indflydelsen fra X Factor og tidsånden rækker dog videre end til små drenges sjove bemærkninger. Ulla Britt Simonsen kan mærke, at det er blevet sværere at lokke både de små og større elever til at dyrke det lange seje træk. Det skal helst gå tjept med at lære en ny ting og så hurtigt videre. "Tålmodigheden er væk. Det skal helst virke med det samme. Det er også en tidstypisk ting, at når mor og far henter det lille vidunder ude foran musikskolen, spørger de: Var det sjovt? Det skal være sjovt og total fed underholdning. Men det er jo ikke sikkert, det altid er sjovt," siger Ulla Ulla Britt Simonsen Britt Simonsen. Hun peger også på en anden tydelig tendens. Nemlig at børn og unge har et stort behov for bekræftelse. "Det kommer tit til at handle om: Hvad synes du om mig? Er jeg god nok? Er jeg ikke bare for fed, er jeg ikke bare skidegod? Man skal hele tiden sælge sig selv." 20

21 "Men det er heller ikke kun dårligt. Der er også noget virkeligt spændende ved det. For der er virkelig også mange, der kan rigtig meget. Og det kan de måske alene, fordi de tror på sig selv," siger Ulla Britt Simonsen. Spejlet og hårbørsten Det kan Annelise Ravn, leder af Aalborg Musikskole & MGK, godt genkende. Hun har en elev, en pige, der har forsøgt sig i X Factor dog uden at komme i betragtning. "Hun fik at vide, at hun skulle arbejde med sin stemme. Hun går stadig på skolen og er bestemt ikke typen, der springer over, hvor gærdet er lavest. Hendes engagement er positivt. Og det er da modigt at turde stille sig op. Hvis et program som X Factor har en positiv indvirkning på, at man tør give mere udtryk i fortolkningen af en sang, er det da fint," siger Annelise Ravn. I Skive har man i snart mange år haft en meget stærk rytmisk musikkultur på musikskolen. Populære navne som Thomas Troelsen, Mads Langer samt Søren Balslev fra Carpark North er udklækket fra Skive Musikskole, der ud over talentlinje og MGK nu også har et samarbejde med Skive Gymnasium om en fireårigt uddannelsesforløb under navnet MusikCollege Skive. Musikskoleleder Peter Bæk kan aflæse en tendens, der har tråde til X Factor og lignende talentprogrammer på tv. "Hvor den klassiske musik har en anden tradition for fordybelse, kan man godt se en tendens til, at det skal gå mere huhej i den rytmiske del. Tingene bliver mere udvendige. Vi kan se det i optagelsesprøverne til MGK, hvor de rytmiske elever skiller sig ud. Mange har en forventning om, at hvis de blot kan stille sig op og give to numre, der sidder lige i skabet, så er alt det andet lige meget. Hørelære, musikteori og så videre er slet ikke inde i deres bevidsthed," siger Peter Bæk. Han mener ikke, at et program som X Factor har indflydelse på, hvordan man i dagligdagen arbejder med musikundervisningen. Men han siger samtidig, at det er noget, man på det uformelle plan taler meget om på skolen, og at skismaet mellem den langsomme opbygning af elevernes musikalske fundament og det medieskabte stjernebegreb godt kunne være et tema på en pædagogisk dag. En af de konkrete ting, Skive Musikskole gør, er at få drømme og billeder i de unges hoveder koblet ind i en bandsammenhæng. "Vi prøver at satse så meget som muligt på sammenspil og give eleverne en forståelse af det at spille sammen. Vi siger til dem: Det er det musikalske samvær, der er Peter Bæk værdifyldt for dig. Det er ikke dig, det drejer sig om. Det, der gør det sjovt for dig, er, når dine musikalske og sociale kompetencer bliver så store, at du kan have det sjovt sammen med andre. Det handler ikke om at stå foran spejlet og synge i hårbørsten og se sej ud et helt liv," siger Peter Bæk. Stjernen fra musikskolen X Factor kan dog også have den stik modsatte effekt. Drømmen om den hurtige vej til berømmelse kan blive erstattet af formaninger om, at slid og engagement 21 DAMUSA NYT

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007

DAMUSA NYT. Sigurd & DR Symfoniorkestret stifter Musikskolepris 2007. september 2007 DAMUSA NYT september 2007 Sigurd & DR Symfoniorkestrets Musikskolepris 2007... 2 Atten forskellige sprog... 4 I Odense svømmer de mod strømmen... 7 5250 børn og unge gav koncert i Tivoli... 12 Stribevis

Læs mere

DAMUSA NYT. Juni 2011

DAMUSA NYT. Juni 2011 DAMUSA NYT Juni 2011 Projektet Samlebånd. Foto: Lasse Schelde Klummen... 2 Præsentation af DAMUSAs bestyrelse... 3 Man kan også blive for dygtig... 4 Musikken spiller hovedrolle i Horsens... 7 Bestyrelseskurser

Læs mere

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4

Indhold. Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3. Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Indhold Intro til Årsskriftet af Lisbet Lautrup Knuden 3 Tved Amatør Teater en lille scene med en stor forestilling af Peter Rafn Dahm 4 Als Revyen en lokal begivenhed for hele landsdelen af Kristina Asmussen

Læs mere

DAMUSA NYT. december 2012

DAMUSA NYT. december 2012 DAMUSA NYT december 2012 16 år er der mellem disse to udgaver af DAMUSA Nyt. Fra 2013 er DAMUSAs kommunikation udelukkende digital Klummen... 2 Husk helheden og ikke bare den halve... 3 Når samarbejde

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

Fortællinger fra skoler om skoler LILLESKOLEN 20-10

Fortællinger fra skoler om skoler LILLESKOLEN 20-10 LILLESKOLEN 20-10 Fortællinger fra skoler om skoler Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10, 1. 1472 København K, Tlf. 3330 7920, Fax 7020 2643 www.lilleskolerne.dk TEMA

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

MUSIKEREN. Kulturens grundlov: Interview med Mogens Jensen Danmark lokalt: Masser af musik i Vadehavsregionen

MUSIKEREN. Kulturens grundlov: Interview med Mogens Jensen Danmark lokalt: Masser af musik i Vadehavsregionen MUSIKEREN Fagbladet for professionelle musikeren nr. 10 oktober 2010 Kulturens grundlov: Interview med Mogens Jensen Danmark lokalt: Masser af musik i Vadehavsregionen + Grej: Movek mymix Personlig monitor

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Skolebørn. Udgivet af forældreorganisationen Skole og Samfund. Børnehavens praktikdage fik lokale børn til at vælge den lokale skole... s. 3.

Skolebørn. Udgivet af forældreorganisationen Skole og Samfund. Børnehavens praktikdage fik lokale børn til at vælge den lokale skole... s. 3. Skolebørn Udgivet af forældreorganisationen Skole og Samfund 2 februar xxx 2008 2010 Børnehavens praktikdage fik lokale børn til at vælge den lokale skole... s. 3 Kursus gav fast grund under indsatsen

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Årsskriftet 2014. Hvad er DATS? DATS`Årsmøde 2014. DATS er en landsdækkende teater-organisation,

Årsskriftet 2014. Hvad er DATS? DATS`Årsmøde 2014. DATS er en landsdækkende teater-organisation, DATS ÅRSSKRIFT 2014 Pletskud 2013 Nyt B&U teater Revy på 44 timer Teaterrødder i 25 år Ung teaterunderviser Mød en DATS blogger Amatørkultur på nettet Teaterteknisk blæksprutte Steds-specifikt skoleteater

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Tema: DET GODE BØRNELIV. menighedernes daginstitutioner August 2012. I dette blad: Kvalitetsmålinger Vi må på ingen måde blive selvfede

Tema: DET GODE BØRNELIV. menighedernes daginstitutioner August 2012. I dette blad: Kvalitetsmålinger Vi må på ingen måde blive selvfede menighedernes daginstitutioner August 2012 Tema: DET GODE BØRNELIV I dette blad: Uddannelsesmoduler forår 2013 Langsomhedens Pædagogik Forpligtende Netværk Fru Flora, Vesterbro Kvalitetsmålinger Vi må

Læs mere

ALENE MED PUBLIKUM #06 2013 ÅBEN SCENE SKRINLAGT. IDéERNES LEGEPLADS DRAMA-KRISE ELLER EJ

ALENE MED PUBLIKUM #06 2013 ÅBEN SCENE SKRINLAGT. IDéERNES LEGEPLADS DRAMA-KRISE ELLER EJ ÅBEN SCENE SKRINLAGT En ny politisk teateraftale afliver planerne om en åben scene i København i hvert fald som et fysisk sted for det frie teatermiljø. IDéERNES LEGEPLADS MediaPedia, All You Can Culture,

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges.

1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Referat af Generalforsamling 2015 1. Valg af dirigenter Bestyrelsen foreslår Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole og Kenneth Jakobsen, Mariager Højskole, som vælges. Dirigenterne konstaterer, at generalforsamlingen

Læs mere

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER KRISEN KRADSER Flere teatre er gået konkurs eller kæmper for overlevelse. Kulturministeren bør træde hjælpende til, mener teaterlivet og Folketingets Kulturudvalg. KREATIV INDSTILLING Alle kender angsten

Læs mere

nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret

nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret Metronomen nr. 1-2013 Læs inde i bladet: l Fremtidens Musikskole - Musikskolens fremtid l Borup Kulturhus l Talenter i musikskolen l En dag på kontoret Foto: Søren Dahl Pedersen Kære læser Bladet, du sidder

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009

INDHOLD. www.basunen.dk. www.dmf-aarhus.dk. Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival. basunen marts 2009 basunen marts 2009 1 2 basunen marts 2009 Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk Forside Ronnie Atkins Royal Metal Festival www.basunen.dk INDHOLD DMF Århusfylder 125

Læs mere

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig...

Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... Musikklasser i Horsens - og andre steder Vi vil skabe rammer for at talentet kan udvikle sig... MUSIKSKOLEN Forslag til etablering af særlige musikklasser med inddragelse og beskrivelse af erfaringer fra

Læs mere

Tema: Billedkunst i uddannelserne

Tema: Billedkunst i uddannelserne NR.3 SEPTEMBER 2007 Tema: Billedkunst i uddannelserne Læs bl.a. om: Billedkunst har trange kår i folkeskole og gymnasium Lokal talentpleje på Billedkunstneriske Grund Kurser Kunstakademiernes nye udfordringer

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere