Mulighedskatalog. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedskatalog. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk"

Transkript

1 Mulighedskatalog Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Tlf.:

2 2

3 Mulighedskatalog For at frembringe et grundlag for byrådet til at kunne foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer og beslutninger, har administrationen udarbejdet dette mulighedskatalog. Mulighedskataloget beskriver forskellige forslag til sparemuligheder på kommunens opgaveområder gældende for budget Der er tale om et administrativt oplæg, og der er således ikke foretaget en politisk vurdering af indholdet i mulighedskataloget. Samlet er der spareforslag for 335,6 mio. kr. dækkende hele kommunens opgaveportefølje, men opdelt i otte hovedområder: Område Rammemål i mio. kr. A Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet 40,0 B Børne- og Familieområdet 60,5 H Handicap- og Psykiatriområdet 35,4 K Kultur- og Fritidsområdet 15,0 S Skoleområdet 92,6 SA Social- og Arbejdsmarkedsområdet 7,0 SO Sundheds- og Omsorgsområdet 70,1 T Teknik- og Miljøområdet 15,0 Samlet 335,6 Mulighedskataloget er opbygget efter en fælles skabelon. Der er først en samlet oversigt over mulighederne i overskriftsform. Derefter er de enkelte muligheder beskrevet i forhold til følgende overskrifter: Kort beskrivelse af mulighed Konsekvens for borgere/brugere Konsekvens for personale Afledt konsekvens på andre områder Investeringsbehov (anlæg/drift) Tidshorisont I forhold til konsekvensen for personale er det nævnt hver gang, det vil betyde reduktioner på personalet, og det forventede antal er for de fleste muligheder estimeret. I forhold til tidshorisont er der som udgangspunkt tale om effekt fra 1. januar Dette kan i realiteten vise sig svært at nå på flere områder. Skoleområdet har blandt andet et årsforløb, der starter i august, hvorfor forslagene på dette område som udgangspunkt kun vil slå igennem med 5/12 i Ved personalereduktioner kan der være en række forhold, der ikke muliggør fuld effekt pr. 1. januar 2011, f.eks. det forhold at mange af kommunens ansatte har en anciennitet, der i tilfælde af opsigelse fordrer et opsigelsesvarsel på 6 måneder samt tid til partshøring derudover. Derfor vil fuld effekt fra 1. januar 2011 vanskeliggøres jo tættere på 1. januar 2011 en given beslutning, som medfører personalereduktioner, tages. Jf. Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik kan Silkeborg Kommune f.eks. på grund af arbejdsmangel, omlægninger, økonomi og andre udefra kommende forhold blive nødt til at indskrænke personalegruppen. Silkeborg Kommune vil gennem planlægning, naturlig afgang, omrokering, tilbud om omskoling, orlov eller stop for nyansættelser søge at afbøde virkningerne heraf mest muligt. Såfremt afskedigelser på trods af dette ikke kan undgås, vil Silkeborg Kommune gøre en indsats for at hjælpe de afskedigede i arbejde igen. Dette kan ske gennem støtte til efteruddannelse, omskoling eller lignende. I konkrete situationer kan der via oprettelse af en jobbank skabes mulighed for, at de afskedigede senere kan ansættes i en ny stilling ved Silkeborg Kommune. Det er muligt at finde rundt i det samlede mulighedskatalog ved hjælp af nummereringen, som giver hver mulighed et bogstav og et tal. Således er forslag nummer 15 på Sundheds- og Omsorgsområdet benævnt SO15. 3

4 Mulighedskatalog Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet Mio. kr. A1 Reducere den overordnede administrative struktur med én afdeling 2,2 A2 Reducere den overordnede administrative struktur med én stab 3,0 A3 Ændring af struktur og opgavevaretagelse for Borgerservice 1,5 A4 Digitaliseringsprojekter til frigørelse af ressourcer til borgernær service 1,6 A5 Digitalisering af betjeningen af Byrådet 1,0 A6 Ændring af rengøringsniveau i administrationsbygningerne 1,5 A7 Erstatte fastnet/ip-telefoner med simple mobiltelefoner eller softphones 1,0 A8 Opkrævning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger 1,0 A9 Reducere tilskud til turist- og erhvervsfremmeindsatsen 1,0 A10 Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer 1,5 A11 Stigning i aktivitet og højere byggesagsgebyrer 1,0 A12 Reduktion af tilskud til kantinen 1,0 A13 Reducere personale og opgavevaretagelsen i stabene 6,0 A14 Reducere personale og opgavevaretagelsen i driftsafdelingerne 7,2 Tværgående forslag/forslag, der også har effekt på andre områder: A15 Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil 6,5 A16 Besparelse i forbindelse med indgåelse og udvidet brug af indkøbsaftaler 2,0 A17 Anden fysisk placering af Sprogskolen 1,0 A18 Centralisering af driften af alle kommunale ejendomme I alt i ,0 Mulighed med effekt efter 2011: A19 Effektivisering ved samling af administrationen på et rådhus 6,0 I alt 46,0 Børne- og Familieområdet B1 Lukning/sammenlægning af klubtilbud 3,2 B2 Reduktion af lederantal i klubsektionen og Silkeborg Ungdomsskole 2,0 B3 Færre døgnanbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og 4,0 døgninstitutioner samt flere anbringelser i Ungecentret, besparelse på 4,7 procent B4 Effektivisering på decentrale institutioner i Familiesektionen 1,5 B5 Lukke tre mindre børnehaver i takt med faldende børnetal 1,1 B6 Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer til vuggestue-, børnehave- og 2,6 dagplejebørn med 25 procent B7 Fælles feriepasning i uge 28 0,9 B8 Reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud med 10 0,6 procent B9 Nedlægge kulturelle tilbud til børn i dagtilbud 0,6 B10 Reducere de afsatte ressourcer til udearealer med 25 procent 0,9 B11 Reducere udgifter til ledelse og pædagogisk udvikling med 20 procent 0,7 B12 Generelt lavere uddannelsesniveau i institutionerne 1,6 B13 Reducere tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen med 20 procent 1,4 B14 Reducering af personaleressourcer i daginstitutionerne med 20 procent 38,1 B15 Sænkning af normeringen i Sundhedsplejen med 10 procent 1,3 I alt 60,5 Handicap- og Psykiatriområdet H1 Besparelse på rammeaftaleområdet 5,0 H2 Specialpædagogisk bistand til voksne (Kompenserende undervisning for 2,0 voksne) H3 Botilbud til midlertidigt ophold 3,0 H4 Beskyttet beskæftigelse 1,0 H5 Aktivitets- og samværstilbud 0,8 H6 Gennemgang af refusionssager 2,0 H7 Serviceniveau for efterværn jf. SEL 76. Gennemgang af sager hvor der er bevilget efterværn samt serviceniveau for ledsagerordning 0,8 4

5 H8 Nye foranstaltningstyper: Oprettelse af døgn-aflastningstilbud for ADHD-børn 1,0 samt oprettelse af alternativ weekend-dag/aftentilbud som aflastning til handicappede børn H9 Besparelse på døgnanbringelser 1,8 H10 Gennemgang af borgerstyret personlig assistance-ordninger (BPA) 1,0 H11 Gennemgang af alle dyre enkeltsager som koster over 0,7 mio. kr. 5,0 H12 Gennemgang af dyre enkeltsager hvor Silkeborg Kommune i øjeblikket kun er 5,0 betalingskommune H13 Fastsættelse af servicestandarder på midlertidige og længerevarende 3,0 boformer. Afledte effekter af Handlingsplanen i øvrigt H14 Psykiatri: Ændret opgaveløsning og sammenlægning af tilbud. Reduktion af 1,0 drift herunder: tilpasning af åbningstid/normering/ledelse og personale H15 Ændring af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud og beskyttet 3,0 beskæftigelse. Tilpasning af afregningsmodel I alt 35,4 Kultur- og Fritidsområdet K 1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Aktivitetstilskud reduceres 2,0 K 2 Folkeoplysende voksenundervisning: Reduktion af ramme til undervisning 1,5 K 3 Silkeborg Bibliotekerne: Lukning af Alderslyst Bibliotek 1,2 K 4 Silkeborg Bibliotekerne: Nedlæggelse af bogbus 1,0 K 5 Silkeborg Bibliotekerne 0,9 K 6 Silkeborg Bibliotekerne: Rationalisering grundet nyt sorteringsanlæg 0,8 K 7 Nedsættelse eller bortfald af driftstilskud og bortfald af leje i forhold til 4 1,5 kulturinstitutioner K 8 Den Kreative Skole 1,4 K 9 A: Dukketeaterfestival udgår 1,5 B: Børnekultur, reduktion af personaleressourcer C: Bortfald af driftstilskud/tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse D: Kulturelle frie midler, der frigives efter ansøgning, nedsættes K 10 Medborgerhuse Silkeborg 1,0 K 11 A: Vestergadehallen, Silkeborg, afhændes 1,6 B: Sjørslev Sognegård afhændes C: Varmtvandsbadeanstalten; aktiviteterne lukkes D: Svømmecenter Nordvest; udendørs bassin åbnes ikke, men indendørs bassiner åbnes i stedet i juni og august K 12 Aktiviteten Idræt om Dagen ophører 0,6 I alt i ,0 Mulighed med effekt efter 2011: K 13 Kommunale legepladser: Nedlæggelse af et antal kommunale offentlige 0,2 legepladser svarende til besparelse K 14 Idrætsanlæg: Nedlæggelse af ca. 10 boldbaner 1,0 K 15 Kulturspinderiet: Opsigelse af lejekontrakt og afvikling af aktiviteter 1,7 1. juli 2013 K 16 Den selvejende institution Jysk Musik og Teaterhus: Reduktion af driftstilskud 0,5 I alt 18,4 Skoleområdet S1 Lukning af 7 skoler 18,0 S2 Reduktion i tildeling til normalundervisningen med 12 % 38,0 S3 Reduktion i tildeling til SFO med 12 % 8,4 S4 Reduktion af alle kursuskonti med 25 % 1,0 S5 Reduktion af pulje til skævvridning med 50 % 1,6 S6 Reduktion af pulje til pædagogisk udvikling med 50 % 0,8 S7 Reduktion på tosprogsområdet med 10 % og fjernelse af modersmålsbaseret 1,0 lektiehjælp S8 PPR reduceres med 5 % 1,0 S9 Fjernelse af svømmeundervisningen i 4. klasse 2,3 S10 Reduktion af Silkeborg Ungdomsskoles fritidsundervisning med 17 % 1,0 S11 Reduktion i Pædagogisk Udviklingssektion på 25 % 1,2 S12 Reduktion i den kommunale tandpleje med 10 % 3,5 S13 Lejrskoler (Ahl Hage, Kompedal og Høgdal): Fjernelse af driftstilskud og befordring 2,9 5

6 S14 Lukning af Fritidsgården 1,5 S15 Indskolingsmodellen afskaffes 8,0 S16 Reduktion i ledelse og administration på skolerne med 10 % 2,4 I alt 92,6 Social- og Arbejdsmarkedsområdet SA1 Øget offentligt løntilskud 1,0 SA2 Reduktion af udgiftsniveau på alkohol/stofmisbrugsområdet 2,0 SA3 Reduktion af bostøtte 1,25 SA4 Nedlæggelse af døgnpladser 1,5 SA5 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, rusmiddelforebyggelse og tilskud til Kirkens Korshær 1,25 I alt 7,0 Sundheds- og Omsorgsområdet SO1 Fuld brugerfinansiering af Al-huset Rosengaardscentret 2,8 SO2 Forhøjelse af egenbetaling: madservice og mad på plejecentre 1,7 SO3 Ændret serviceniveau praktisk bistand 2,5 SO4 Generel ændring af serviceniveau og serviceadgang for frit valgs ydelser 11,5 SO5 Ændret serviceniveau på træningsområdet samt bortfald af kørselstilbud til 1,1 (1,66) vedligeholdende træning SO6 Nedlægge 8 døgngenoptræningspladser på Remstruplund 2,0 SO7 Nedlægge yderligere 10 (alle 18) døgngenoptræningspladser på 3,0 Remstruplund SO8 Reduktion med 1 hjemmesygeplejerske i hvert område ved effektivisering 1,5 SO9 Reduktion med yderligere 1 hjemmesygeplejerske i hvert område 1,5 SO10 Reduktioner i køkkenpersonale på plejecentre 1,6 SO11 Skærpede kriterier for tildeling af plejebolig (skal ses i sammenhæng med 0 lukninger) SO12 Ændret serviceniveau vedr. hjælpemidler (a, b, c, d) 1,63 SO13 Ændret serviceniveau vedr. hjælpemiddeldepot, indkøbsstyring og reducerede 1,0 træffetider for hørekonsulenter SO14 Forebyggende hjemmebesøg reduceres til lovpligtigt niveau 1,0 SO15 Tilskud til pensionistforeninger samt tilskud til pensionistsvømning bortfalder 1,0 SO16 Særlige (ekstra) voksenelevpladser bortfalder 1,5 SO17 Kørselstilbud (inkl. normering) til åbne aktivitetstilbud bortfalder 1,3 SO18 Cafeer på plejecentre lukkes 2,5 SO19 Lukning af daghjem Frydenslund (12 pl.) og Rødegård (4 pl.) 3,3 SO20 Lukning af enkelte midlertidige pladser på plejecentre 1,0 SO21 Reduktion af pulje til forebyggelse og sundhedsfremme 1,0 SO22 Nedlukning af Birkebo (15 pladser) 3,0 SO23 Nedlukning af Kjelstruplund (13 pladser) 2,4 SO24 Ændret status for plejeboliger ved Ballelund 1,6 SO25 Ændret status for plejeboliger ved Frydenslund 3,7 SO26 Ændret normering i aktivitetspersonalet i områderne 1,0 SO27 Reduktion af rengøring på plejecentrene 1,0 SO28 Udvidelse af opgaveportefølje for pedeller 1,0 SO29 Ændret opgaveløsning vedr. J pakker og P6 pakker 5,0 SO30 Nedlæggelse af uddannelseskoordinatorfunktionen 0,6 (1,3) SO31 Reduktion af administrativt personale/konsulenter i sektionerne 1,0 SO32 Reduktion af elevoptag 1,2 SO33 Reduktion i antal visitatorer 1,0 SO34 Reduktion af områdernes administration 1,1 SO35 Ændringer i ledelsesstrukturen på driftsområderne og sektioner 2,1 I alt 70,13 (71,39) Teknik- og Miljøområdet T1 Beredskab: omlægge tilkaldestruktur, nedlægge mindre brandstation 1,0 T2 Nedlægge natbusruter og aftenbuskørsel 3,0 T3 Nedlægge busruterne C1 (Torvet - Remstruplund - Banegården - Torvet) og 1,2 6

7 C2 (Torvet - Hejrevej - Sygehuset Torvet) T4 Nedlægge busrute L13 og timedrift på busrute L4 1,3 T5 Vejbelysning 2,0 T6 Vintertjeneste 1,0 T7 Slidlag og fortove 2,0 T8 Renholdelse 1,5 T9 Beplantning 1,0 T10 Skovdrift 1,0 I alt 15,0 Mulighedskataloget i alt i ,6 Mulighedskatalog inkl. muligheder med effekt efter ,0 7

8 Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet Mio. kr. A1 Reducere den overordnede administrative struktur med én afdeling 2,2 A2 Reducere den overordnede administrative struktur med én stab 3,0 A3 Ændring af struktur og opgavevaretagelse for Borgerservice 1,5 A4 Digitaliseringsprojekter til frigørelse af ressourcer til borgernær service 1,6 A5 Digitalisering af betjeningen af Byrådet 1,0 A6 Ændring af rengøringsniveau i administrationsbygningerne 1,5 A7 Erstatte fastnet/ip-telefoner med simple mobiltelefoner eller softphones 1,0 A8 Opkrævning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger 1,0 A9 Reducere tilskud til turist- og erhvervsfremmeindsatsen 1,0 A10 Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer 1,5 A11 Stigning i aktivitet og højere byggesagsgebyrer 1,0 A12 Reduktion af tilskud til kantinen 1,0 A13 Reducere personale og opgavevaretagelsen i stabene 6,0 A14 Reducere personale og opgavevaretagelsen i driftsafdelingerne 7,2 Tværgående forslag/forslag, der også har effekt på andre områder: A15 Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil 6,5 A16 Besparelse i forbindelse med indgåelse og udvidet brug af indkøbsaftaler 2,0 A17 Anden fysisk placering af Sprogskolen 1,0 A18 Centralisering af driften af alle kommunale ejendomme Mulighed med effekt efter 2011: A19 Effektivisering ved samling af administrationen på et rådhus 6,0 I alt 46,0 A1 Reducere den overordnede administrative struktur med én afdeling 2,2 mio. kr. Sammenlægge Borgerserviceafdelingen med Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen til en ny samlet afdeling. Forventning om mere sammenhængende borgerservice med større grad af sammenhæng mellem skønsmæssige og ikke-skønsmæssige beslutninger. Tættere samarbejde mellem medarbejdere i de to afdelinger med flest borgerhenvendelser. Sammenlægningen vil betyde 4-5 færre medarbejdere og ledere som følge af stordriftsfordele. Ingen umiddelbare Strukturændringer gennemføres senest 1. april 2010, og med fuld effekt pr. 1. januar A2 Reducere den overordnede administrative struktur med én stab 3,0 mio. kr. Nedlægge Fællesstaben og placere opgaverne i andre stabe/afdelinger. Begrænsede. 8

9 Større faglige miljøer/mere tværfaglige miljøer for løsning af opgaverne. Sammenlægningen vil betyde 5-6 færre medarbejdere og ledere som følge af stordriftsfordele. Forventning om mere sammenhængende understøttelse og betjening af afdelinger, institutioner, direktion og byrådet. I nogle opgaver større og bedre støtte i andre det modsatte, afhængig af prioriteringen af ressourceindsatsen. Strukturændringer gennemføres senest 1. april 2010, og med fuld effekt pr. 1. januar A3 Ændring af struktur og opgavevaretagelse for Borgerservice 1,5 mio. kr. Nedlæggelse af de tre decentrale borgerserviceenheder. Derudover flytning af borgerserviceopgaver i forbindelse med objektiv sagsbehandling. Dvs. flytning af kommunale opgaveområder, hvor kommunen ikke skal foretage et forvaltningsretsligt skøn - fx boligstøtte, folkepension, økonomisk friplads, barseldagpenge og forskudsvist udbetalt børnebidrag - til en fælleskommunal eller statslig enhed. Ingen mulighed for borgerservice i Gjern, Kjellerup og Them. Nedlæggelse af de decentrale enheder vil betyde samling af alle medarbejdere på Rådhuset alle dage med de fordele det medfører i forhold til tilrettelæggelse af arbejdsgange og videndeling. Objektiv sagsbehandling vil derudover betyde overflytning af personale til den enhed (statslig eller fælleskommunal), der fremover skal løse opgaven. Den forventede effekt af tiltaget svarer til en reduktion af cirka 4 fuldtidsstillinger (tre i forhold til objektiv sagsbehandling, en i forhold til samling på Rådhuset). Mindre, men positiv effekt på såvel kørselsudgifter som udgifter til facilitetsdrift (IT og ejendomme) på de decentrale enheder. Overflytning af personale vil ligeledes betyde en mindre udgift til facilitetsdrift. Ingen Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 evt. i løbet af A4 Digitaliseringsprojekter til frigørelse af ressourcer til borgernær service 1,6 mio. kr. Som følge af regeringens aftale med KL om frigørelse af ressourcer til service, skal kommunerne digitalisere administrationen af syge- og barselsdagpenge samt indføre digital dokumentboks, der skal erstatte udsendelse af en lang række breve. Arbejdsgangene er især rettet mod virksomheder og borgere, der har IT-kompetencerne til at håndtere indførslen af digitale arbejdsgange. Større effektivitet da det digitale brev kan sendes i én og samme arbejdsgang. Endvidere besparelser på papir, kuverter og porto. Forslaget vil betyde 3-4 færre medarbejdere og ledere som følge af digitaliseringen. Ingen 9

10 Der vil nok være en udgift til anskaffelse og drift af de konkrete tekniske løsninger. Disse er ikke kendt for nuværende. Den digitale dokumentboks indføres teknisk i løbet af 2010, mens digitaliseringen af administrationen af syge- og barselsdagpenge forventes at træde i kraft 1. januar A5 Digitalisering af betjeningen af Byrådet 1,0 mio. kr. Digitalisering af administrationens betjening af politikerne i forhold til både Byråd og udvalg. Dette indebærer fuldt ud digitale arbejdsgange bl.a. med digitale bilag, digital budgetprocedure mv. Digitaliseringen vil afspejle sig i fjernelse af de få offentligt tilgængelige papirdagsordener, der eksisterer. Tiltaget vil understøtte et ønske om mere klimarigtig adfærd hos kommunen. Større effektivitet da fuldt ud digitale arbejdsgange fjerner tids- og ressourcekrævende opgaver for personalet, som fx print, kopiering og pakning af dagsordener, kuverter og porto mv. Forslaget vil betyde 1-2 færre medarbejdere og ledere som følge af digitaliseringen. Digitaliseringen vil være rettet mod alle administrative arbejdsgange i forhold til det politiske niveau. Der kan være en mindre udgift til anskaffelse og drift af de konkrete tekniske løsninger (fx digital visning af dagsordenen i Byrådssalen). Disse er ikke kendt for nuværende. Kan indføres med effekt fra 1. januar evt. træde i kraft i løbet af A6 Ændring af rengøringsniveau i administrationsbygningerne 1,5 mio. kr. Ændring af det nuværende rengøringsniveau i administrationsbygningerne. Der kan være en mindre effekt på det oplevede rengøringsniveau i administrationsbygningerne. Mindre personalebehov på rengøringsområdet svarende til ca. 5 fuldtidsstillinger. Der må forventes afledt effekter på det oplevede rengøringsniveau i administrationsbygningerne. Ingen Ingen Kan indføres med effekt fra 1. januar evt. træde i kraft i løbet af A7 Erstatte fastnet/ip-telefoner med simple mobiltelefoner eller softphones 1,0 mio. kr. Udskiftning af faste telefoner med simple mobiltelfoner eller såkaldte softphones. En softphone er et stykke software, som installeres på en PC, og som får PC en til at fungere som en telefon via internettet. Ingen 10

11 Ingen nævneværdige. Ingen Udskiftning af faste telefoner til mobiltelefoner er stort set udgiftsneutral. Anskaffelse af softphones kræver et nyt headsæt til ca kr. pr medarbejder. Samlet investeringsbehov ved indførelse hos halvdelen af administrationen - dvs. ca. 400 softphones - vil derfor være kr. Kan indføres med effekt fra 1. januar kan eventuelt træde i kraft i løbet af 2010, men bør foregå løbende i henhold til optimal udnyttelse af nuværende udstyr. A8 Opkrævning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger 1,0 mio. kr. Silkeborg Kommune betaler ca. 1 mio.kr. til PBS som gebyr for at borgere i Silkeborg Kommune bruger PBS til at betale eksempelvis ejendomsskat, institutionspladser mv. Pålægges de ca opkrævninger årligt et gebyr svarende til det gebyr Silkeborg Kommune betaler til PBS (ca. 5 kr.), vil udgiften nulstilles. En udgift på ca. 5 kr. pr. opkrævning fra Silkeborg Kommune. Ingen Ingen Ingen Kan indføres med effekt fra 1. januar A9 Reducere tilskud til turist- og erhvervsfremmeindsatsen 1,0 mio. kr. Reducere turist- og erhvervsfremmeindsatsen med 1 mio. kr. svarende til ca. 10 % af budgettet (bevilling 15). Kan betyde bortfald af opgaveløsning indenfor turist- og erhvervsområdet afhængig af hvordan reduktionen gennemføres. Reduktionen kan have betydning for personalesiden, men det afhænger af hvordan reduktionen gennemføres. Ingen Ingen 11

12 A10 Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer 1,5 mio. kr. Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer. Puljen er etableret for at kunne igangsætte udviklingsprojekter af tværgående eller særlig strategisk betydning samt bruge ekstern konsulent- og advokatbistand. Kan have betydning for mulighederne for udvikling af nye og bedre løsninger for borgere og brugere. Kan have betydning for mulighederne for udvikling af nye og bedre interne løsninger. Kan betyde mindre understøttelse af initiativer fra afdelingerne eller mindre mulighed for advokatbistand. Kan indføres med effekt fra 1. januar kan evt. træde i kraft i løbet af A11 Stigning i aktivitet og højere byggesagsgebyrer 1,0 mio. kr. Stigning i gebyret for at få behandlet en byggesag, da rekalkulationer viser, at taksterne er underfinansieret. Højere gebyr for behandling af byggesager for både borgere og virksomheder. Som udgangspunkt ingen. Kan indføres med effekt fra 1. januar A12 Reduktion af tilskud til kantinen 1,0 mio. kr. Silkeborg Kommunes kantine vil modtage et mindre tilskud til driften. Der kan ske ændringer i kantinens ydelser og priser. Kan indføres med effekt fra 1. januar kan eventuelt træde i kraft i løbet af

13 A13 Reducere personale og opgavevaretagelsen i stabene 6,0 mio. kr. Reduktion af personale og deraf følgende reduceret opgavevaretagelse på ca. 2 mio. kr. i henholdsvis Organisation og Personalestaben, Økonomi- og IT-staben samt Ejendomme og Intern Service. Afhænger af den konkrete udmøntning. Færre ansatte svarende til cirka fem fuldtidsstillinger i hver stab. Vil medføre reduceret mulighed for udviklingskraft og kræve skærpet prioritering if. til mængden af nye initiativer. Den afledte negative effekt forsøges bl.a. imødekommet med tilbud om workshops vedrørende personlig effektivitet samt flere digitale løsninger og arbejdsgangsanalyser. A14 Reducere personale og opgavevaretagelsen i driftsafdelingerne 7,2 mio. kr. Reduktion af personale og deraf følgende opgavevaretagelse på samlet set 18 stillinger fordelt på følgende måde: Børne- og Familieafdelingen 2 Kultur- og Fritidsafdelingen 1 Handicap- og Psykiatriafdelingen 2 Skoleafdelingen 1 Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen/Borgerservice 5 Teknik- og Miljøafdelingen 5 Sundheds- og Omsorgsafdelingen 2 Afhænger af den konkrete udmøntning. Kan medføre længere sagsbehandlingstid og eventuelt flere klager og ankesager. Færre ansatte svarende til cirka 18 fuldtidsstillinger på driftsafdelingernes administration. Afhænger af den konkrete udmøntning. Den afledte negative effekt forsøges bl.a. imødekommet med tilbud om workshops vedrørende personlig effektivitet samt flere digitale løsninger og arbejdsgangsanalyser 13

14 Tværgående forslag/forslag der også har effekt på andre områder: A15 Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil 6,5 mio. kr. Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil fra den høje takst på 3,56 kr. pr. km. til den lave takst på 1,90 kr. pr. km. for alle kommunens ansatte. Ingen i forhold til opgaveløsning. En del medarbejdere skal bruge bil til løsning af deres opgaver og stiller deres egen bil til rådighed for arbejdspladsen. Der kan derfor forventes reaktioner fra medarbejderne i forhold til ændringerne, men samtidig vil forslaget være adfærdsregulerende i forhold til behovet for nødvendig kørsel. Konsekvenserne vil være størst på de områder, hvor der er mange udkørende medarbejdere dvs. driftsafdelingerne med opgaver ude hos borgerne eller på institutionerne. Det vil dog ramme medarbejdere i hele organisationen og kan betyde, at kommunen i videre omfang stiller biler til rådighed for medarbejderne. Det kan vise sig, at der skal investeres i yderligere biler i forhold til medarbejdernes fortsatte løsning af deres opgaver. A16 Besparelse i forbindelse med indgåelse og udvidet brug af indkøbsaftaler 2,0 mio. kr. Fremover vil besparelser på baggrund af det centrale indkøbskontors arbejde i højere grad tilfalde en central konto. Det gælder især ved gennemførelse af nye udbud, men indkøbskontoret skal i højere grad også sikre, at de decentrale enheder bruger de eksisterende udbuds- og indkøbsaftaler. Herudover skal særligt print- og kopiområdet undersøges i forhold til en samlet aftale. Ingen if. til opgaveløsning. Den påkrævede ændring af indkøbspolitikken vil betyde strammere rammer for de decentrale enheders egne indkøb. Besparelsen ved udbud og brug af indkøbsaftaler vil fremover i højere grad blive samlet centralt og dermed ikke tilfalde de decentrale institutioner mv. Kan indføres med effekt fra 1. januar A17 Anden fysisk placering af Sprogskolen 1,0 mio. kr. Flytning af Sprogskolen fra Toldbodgade 29 til anden lokalitet ved udløb af lejemål i august 2011, hvorved huslejen kan reduceres med 1,0 mio. kr. 14

15 Da der vil være tale om en fysisk flytning, kan der være gener for brugerne af Sprogskolen. Ingen i forhold til selve opgaveløsningen, men der kan være gener i forhold til selve flytningen. Afhængig af løsning kan der være engangsudgifter til indflytning i nyt lejemål. Kan gennemføres medio A18 Centralisering af driften af alle kommunale ejendomme 0,0 mio. kr. Der igangsættes en nærmere undersøgelse af rammerne for en centralisering af kommunens ejendomsdrift. Det er ikke muligt at estimere mulighederne i denne centralisering for nuværende, men undersøgelsen kan påbegyndes i Der kan ske ændringer af opgave- og kompetenceområder i forhold til ejendomsdriften, der for nuværende løses både decentralt og centralt. De endelige rammer for en central ejendomsdrift kan have betydning for medarbejdernes organisatoriske placering. En centralisering vil betyde afhængig af endelig udformning at alle kommunale enheder betaler husleje til en central ejendomsfunktion, der har det overordnede ansvar for anlæg og drift af alle kommunens ejendomme. Det forventes at betyde bedre og mere sammenhængende ejendomsdrift samtidig med at omkostningsbevidstheden vedr. ejendomsdrift øges i alle dele af den kommunale organisation. Ingen, men kan have betydning for vurderingen af de fremtidige anlægs- og vedligeholdelsesbehov for kommunens ejendomme. Undersøgelsen af rammerne for en centralisering af ejendomsdriften starter i Hvornår centraliseringen kan effektueres afhænger af denne undersøgelse. Mulighed med effekt efter 2011: A19 Effektivisering ved samling af administrationen på et rådhus 6,0 mio. kr. Ved gennemførelse af planen om samling af administrationen på Søvej 1-3 vil der være en række effektiviseringerne. Det gælder færre udgifter til drift af de decentrale faciliteter samt mindre kørsel og tidsforbrug ved transport mellem de forskellige enheder. Ét rådhus for borgerne, som dermed ikke skal navigere mellem en række forskellige enheder. Mindre kørsel og tidsforbrug på transport mellem de forskellige enheder. Et rådhus vil også understøtte sammenhængen på tværs af administrationen med effekt for fælles kultur, samarbejde og videndeling i organisationen. Endvidere vil der være en større organisatorisk fleksibilitet ved fælles placering. Den 15

16 forventede effekt af tiltaget svarer til en reduktion på 15 fuldtidsstillinger på borgerservice,- sagsbehandlings- og administrationsområdet. Beslutninger om ændring af kørselstakst og decentral borgerservice har effekt på dette tiltag og omvendt. Den nye tilbygning til rådhuset er ifølge det vedtagne budget estimeret til 61 mio. kr. Til gengæld bortfalder et renoveringsbehov på de eksisterende decentrale enheder, fx er renoveringen af administrationsbygningen i Kjellerup estimeret til mio. kr. Samling af administrationen på rådhuset påbegyndes ved Medborgerhusets udflytning. Færdiggørelse af samlingen vil afhænge af igangsætningen af anlægget af tilbygningen. Ved igangsættelse i 2010 vil tilbygningen være klar i

17 Børne- og Familieområdet Børne- og Familieområdet Mio. kr. B1 Lukning/sammenlægning af klubtilbud 3,2 B2 Reduktion af lederantal i klubsektionen og Silkeborg Ungdomsskole 2,0 B3 Færre døgnanbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og 4,0 døgninstitutioner samt flere anbringelser i Ungecentret, besparelse på 4,7 procent B4 Effektivisering på decentrale institutioner i Familiesektionen 1,5 B5 Lukke tre mindre børnehaver i takt med faldende børnetal 1,1 B6 Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer til vuggestue-, 2,6 børnehave- og dagplejebørn med 25 procent B7 Fælles feriepasning i uge 28 0,9 B8 Reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud med 10 0,6 procent B9 Nedlægge kulturelle tilbud til børn i dagtilbud 0,6 B10 Reducere de afsatte ressourcer til udearealer med 25 procent 0,9 B11 Reducere udgifter til ledelse og pædagogisk udvikling med 20 procent 0,7 B12 Generelt lavere uddannelsesniveau i institutionerne 1,6 B13 Reducere tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen med 20 procent 1,4 B14 Reducering af personaleressourcer i daginstitutionerne med 20 38,1 procent B15 Sænkning af normeringen i Sundhedsplejen med 10 procent 1,3 I alt 60,5 B1 Lukning/sammenlægning af klubtilbud 3,2 mio. kr. Ved en lukning af de mindste klubtilbud og henvisning af børn til nærmeste større klubtilbud, kan der spares ca kr. pr. hus. Der er mulighed for ikke at gennemføre forslaget i sin helhed, da elementerne er indbyrdes uafhængige. Borgerne vil opleve, at afstanden til klubtilbuddet bliver større. I forhold til det nuværende tilbud vil brugerne opleve en mindre lokal forankring i klubarbejdet. Der er ikke transportordninger for brugerne til klubtilbud, og der vil derfor være lokalområder, hvor en lukning af det lokale tilbud i praksis vil fjerne muligheden for at benytte et fritidsklubtilbud. En del af de ansatte i klubtilbud, der eventuelt lukkes, skal overflyttes til de klubtilbud, hvor brugergruppen udvides. Der vil være behov for en reduktion på 8-10 ansatte på klubområdet. Forslaget bør ses i sammenhæng med overvejelser om eventuelle skolelukninger, men kan også gennemføres alene. I så fald kræver det en ændring af beslutningen om et fritidsklubtilbud til hvert skoledistrikt. Samarbejdet mellem fritid og skole i de berørte lokalområder vil hermed blive mindre. Afhænger af besparelsens omfang. Der er klubtilbud, der i dag har mange medlemmer i forhold til antal kvadratmeter, som ikke vil kunne rumme flere klubbørn uden udbygning eller fast rådighed over hal eller andre lokaler. Ved udbygningsløsningen vil prisen være i omegnen af 2 mio. kr. mens en lejeaftale i et andet lokale vil udgøre et markant mindre investeringsbehov. 17

18 B2 Reduktion af lederantal i klubsektionen og Silkeborg Ungdomsskole 2,0 mio. kr. Reducere det samlede antal af ledere i klubsektion og Silkeborg Ungdomsskole med fire personer. Det forventes, at der ved en gennemgang og samling af det samlede ledelsesniveau i de to organisationer kan ske en reduktion af antallet af ledere. For at muliggøre dette skal der ske en hel eller delvis sammenlæging af de to organisationer. Brugerne vil opleve en positiv synergieffekt mellem de to organisationer, der arbejder omkring den samme målgruppe. En reduktion af antallet af ledere må forventes at medføre reduceret kvalitet angående udvikling, administration, brugerkontakt og dialog. Det foreslås at reducere antallet af ledere fra 12 til 8. Opgaver fra de to organisationer forventes sammenlagt, og nogle af de hidtidige opgaver vil bortfalde. Afhængig af den fremtidige placering af en hel eller delvis sammenlagt organisation, kan det for nuværende ikke afgøres, hvordan besparelsen vil fordele sig mellem afdelingerne. Ingen konsekvenser. B3 Færre døgnanbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner samt flere anbringelser i Ungecentret, besparelse på 4,7 procent 1 4,0 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med en lavere procentsats, hvis det ønskes. Nyanbringelser skal fortrinsvis ske på Ungecentret frem for socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner. Hvor det er muligt og forsvarligt at ændre allerede iværksatte foranstaltninger fra socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner til Ungecentret, skal dette ske. Forudsætningen for forslaget er, at dette sker for 7-8 unge. Forringet socialpædagogisk tilbud. Påkrævet opkvalificering af den socialpædagogiske faglighed i Ungecentret for at kunne imødekomme de unges behov for støtte og socialpædagogisk behandling. Der skal være relevante skoletilbud eller anden dagforanstaltningsmulighed til stede for disse unge. Dvs. konsekvenser i PPR (skoleafdelingen), UU m.v. Desuden perspektivet med flere behandlingskrævende unge i lokalmiljøet, hvor de unge ofte er i kontakt med det kriminelle miljø. Ingen konsekvenser. B4 Effektivisering på decentrale institutioner i Familiesektionen 1,5 mio. kr. Besparelse vedr. opholdsbetalinger til egne institutioner gennem effektivisering på de decentrale institutioner på bevilling Procentsatserne er i forhold til de samlede udgifter på funktion og

19 Brugerne vil opleve mindre fleksibilitet hos medarbejderne. Der vil være flere indskrevne pr. fuldtidsansat medarbejder. Effektiviseringen vil betyde, at institutionerne på bevilling 49 skal effektivisere for et større beløb end 1,5 mio. kr., da de sælger en del af deres pladser til andre kommuner. Ingen konsekvens. B5 Lukke tre mindre børnehaver i takt med faldende børnetal 1,1 mio. kr. 1. Beskrivelse af mulighed Ifølge befolkningsprognosen falder antallet af 0-5-årige med 5 % over en tiårsperiode. Faldet er størst i Silkeborg by samt de store udbygningsområder nord for byen. I 2011 kan der lukkes tre institutioner, de tre institutioner med den største driftsudgift pr. barn. Besparelse i kr.: Mindre udgifter til bygningsdrift pga. større omk. ved små institutioner 207 Lederlønninger (forskel mellem leder- og pædagogløn) 223 Mindre udgifter pga. ekstra normering til de første 20 børnehavebørn 519 Mindre udgifter pga. ekstra normering grundet fysiske rammer 597 Forældrebetaling -402 Nettobesparelse Besparelsen forudsætter: At vuggestuebørn flyttes til andre institutioner. Beregningen er baseret på tildelingen i budget Hvis der reduceres i tildelingen, jf. forslag B14, vil besparelsen falde. En del af børnene i de pågældende institutioner vil få et institutionsskift. Borgernes frie valg af pasningssted vil blive reduceret, og nogle borgere vil få tilbudt institutionsplads i et tilstødende skoledistrikt. De resterende institutioner vil få mere stabilt og forudsigeligt børnetal. Ingen konsekvenser. Der vil være ekstra personaleudgifter fra det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om lukning og indtil personalet kan overflyttes til andre institutioner. B6 Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer til vuggestue-, børnehave- og dagplejebørn med 25 procent 2,6 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats, hvis det ønskes. Det beløb institutioner og dagplejere tildeles til køb af legetøj, materialer, buskort osv. Reduceres. Besparelse i kr.: Vuggestuebørn (800 børn * kr. * 0,25) 126 Børnehavebørn (3.826 børn * kr. * 0,25)

20 Dagplejebørn (1.450 børn * kr. * 0,25) 217 Total Forældrebetaling (( ) * 0,26 + (217 * 0,22)) -352 Besparelse ved 25% reduktion Forudsætninger: Det forventede børnetal i dagtilbud og udgiftsniveau for Færre aktiviteter for børnene: Færre ture ud af huset, færre kulturelle oplevelser, mindre mulighed for lærende og udviklende materialer. Større krav til personalets kreativitet og forberedelse for at skabe læringsmiljøer. Ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser. B7 Fælles feriepasning i uge 28 0,9 mio. kr. I ugerne 29 og 30, mellem jul og nytår, de 3 dage før påske og dagen efter Kr. Himmelfart er der fælles pasning i 4 institutioner i Silkeborg Kommune. Antallet af dage med fælles feriepasning udvides med en uge, hvor fremmødet er lavt. Besparelse i kr.: Bruttobesparelse (111 timer * 58 institutioner * nettotimeløn) Forældrebetaling 26 % -328 Nettobesparelse 934 Forudsætninger: - Fremmødet i uge 28 er meget lavt, så personalebemandingen af institutionen er nede på et minimum, svarende til 111 timer pr. institution. - Der er ikke taget højde for de få institutioner, som i forvejen går sammen med andre i lokalområdet om feriepasning i denne uge. - Dagplejen er ikke indregnet, da der ingen besparelse forventes at være. Borgere med behov for pasning i denne uge kan få langt til en daginstitution. Borgere med mindre børn og vanskeligheder med at transportere sig til en feriepasningsinstitution får i højere grad låst deres ferie fast. Personalet får i højere grad deres ferie låst fast. Reduktionen svarer til knap tre gennemsnitsstillinger i området. Ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser. Kan gennemføres med fuld effekt fra 1. januar

21 B8 Reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud med 10 procent 0,6 mio. kr. Forslaget vil kunne gennemføres med en anden procentsats hvis dette ønskes. De særlige børnehavetilbud omfatter: - Mindre grupper i normale børnehaver hvor børn med særlige behov visiteres til: Skolegades Børnehave (25 pladser), Storkereden (10-13 pladser), Dalhaven (5 pladser) og Færgely (5 pladser). - Ekstra tildeling til institutioner med en særlig børnesammensætning: Blæksprutten (5 stillinger), Dybkærgården (1 stilling). Personaleressourcerne i de almindelige børnehave- og vuggestuetilbud er siden kommunesammenlægningen reduceret væsentligt. Reduktionen har ikke hidtil berørt de særlige tilbud. 10 % reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud. Besparelse i kr.: Bruttobesparelse 800 Forældrebetaling 26 % -208 Nettobesparelse 592 I observationspladserne vil det pædagogiske miljø i mindre grad tilgodese barnets behov, hvilket kan medføre tilbagefald i udviklingen. Der vil være færre ressourcer til at udføre den tidlige indsats i institutioner med særlig børnesammensætning, hvorved børnenes udviklingsvilkår forringes og behovet for særlige tilbud kan øges. Vilkårene for at udføre en pædagogisk indsats vil blive forringet og jobtilfredsheden vil falde. Reduktionen svarer til knap to gennemsnitsstillinger i området. Observationstilbuddene vil få vanskeligere ved at rumme de svageste børn, hvilket vil påvirke efterspørgslen efter handicappladser. Ingen konsekvenser. B9 Nedlægge kulturelle tilbud til børn i dagtilbud 0,6 mio. kr. De særlige kulturelle tilbud omfatter: - Fabulatoriet: 12 ugers forløb i et antal dagplejegrupper og daginstitutioner med undervisere fra Den kreative skole. - Kunstbussen: Bemandet bus med kunstværksted der kører rundt til daginstitutionerne. - Pulje, der administreres af Børnekulturkonsulent, anvendes til forskellige kulturelle aktiviteter. Udover ovenstående er der en pulje til teaterforestillinger, hvor staten giver tilskud svarende til det forbrugte kommunale beløb. Besparelse i kr.: Nedlæggelse af Fabulatoriet 199 Nedlæggelse af pulje, der administreres af børnekulturkonsulent 113 Nedlæggelse af Kunstbussen 550 Total 862 Forældrebetaling 26 % -224 Nettobesparelse 637 Der er i udgangspunktet tale om gode kulturelle tilbud, men med en yderligere reduktion i personaleressourcerne på dagtilbudsområdet vil det være vanskeligt for daginstitutionerne at benytte tilbuddene. 21

22 Mindre inspiration i forhold til arbejdet med det lovbestemte læringstema: Kulturelle udtryksformer. Forslaget vil medføre en nedgang i personaletimer på Den Kreative Skole. Hvis forslaget gennemføres, vil det medføre yderligere besparelser i Kultur- og Fritidsafdelingen vedr. Fabulatoriet på ca kr. Angående børnekulturpuljen er den i 2010 finansieret af godt kr. fra både Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen til aktiviteter. Ingen konsekvenser. B10 Reducere de afsatte ressourcer til udearealer med 25 procent 0,9 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes. Ressourcerne til vedligeholdelse af udearealerne ved institutionerne afsættes pr. barn. Midlerne anvendes til legeredskaber, græsslåning, snerydning mv. Besparelse i kr.: Afsat beløb (1.053 kr. * (805 vuggestuebørn børnehavebørn) Forældrebetaling 26 % Netto Reduktion med 25 % 887 Legeredskaberne vil blive mindre udfordrende og udearealerne vil blive dårligere vedligeholdt. Det vil kræve mere kreativitet af det pædagogiske personale at skabe gode lege og udviklingsrum. Institutionernes efterspørgsel efter ydelser fra Entreprenørgården vil falde. Ingen konsekvenser. B11 Reducere udgifter til ledelse og pædagogisk udvikling med 20 procent 0,7 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes. Dagtilbudsområdet er inddelt i 4 områder. I hvert område er der en områdeleder for hhv. institutionsområdet og dagplejen, derudover er der en dagtilbudsleder. Der er således i alt 9 ledere på området. Områdeledelsen fungerer desuden som pædagogiske konsulenter. Besparelse i kr.: Reduktion 2 medarbejdere (brutto) 997 Forældrebetaling 26 % -259 Nettobesparelse 738 Borgere og brugere vil først mærke reduktionen på sigt. De decentrale ledere vil opleve mindre mulighed for støtte og sparring. Der vil være færre pædagogiske udviklingsaktiviteter og mindre støtte til implementering af nye lovkrav f.eks. indførelse af madordning, sprogscreening. De decentrale ledere vil få flere opgaver. Servicering af afdelingschefen og det politiske udvalg vil blive mindre. 22

23 Behovet for support fra Stabsafdelingerne øges, særligt fra Organisation og Personale samt Økonomi og IT. Opdelingen i 4 geografiske områder genfindes i flere afdelinger, hvorfor der skal etableres andre samarbejdsflader ved en ændring i strukturen. Der vil være behov for at gennemføre en omstrukturering på området. Kan gennemføres med fuld fra 1. januar B12 Generelt lavere uddannelsesniveau i institutionerne 1,6 mio. kr. På daginstitutionsområdet er der 770 fuldtidsstillinger, som har varierende grad af uddannelse og dermed løn. Medarbejdergruppen kan uddannelsesmæssigt opdeles i tre kategorier: Pædagoger, pædagogiske assistenter og uuddannede medhjælpere. Lønforskellen mellem pædagoger og pædagogiske assistenter og mellem pædagogiske assistenter og uuddannede medhjælpere er ca kr. årligt. En mulighed for besparelser er derfor at sænke det generelle uddannelsesniveau i institutionerne. I dette tilfælde foreslås at tildelingen til området mindskes, svarende til at 35 personer eller 4,5 % af fuldtidsstillingerne har et lavere uddannelsesniveau. Besparelse i kr.: Reduktion i uddannelsesniveau: 35 prs. * kr Forældrebetaling 26 % -546 Nettobesparelse Der vil være mindre mulighed for at fremme børns læring og udvikling gennem oplevelser, leg og pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau. Det bliver sværere at: Fastholde udviklingen af en inkluderende praksis Målrette og systematisere indsatsen i børnefællesskaber, så det er til gavn for det enkelte barn med særlige behov Fastholde børn med særlige behov i normalområdet Vilkårene for det pædagogiske arbejde vil blive forringet, hvilket vil påvirke jobtilfredsheden. Der kan forventes større behov for støtte fra dagtilbudsområdets ressourceteam, PPR, ligesom der kan blive flere skoleudsættere. Ingen konsekvenser. B13 Reducere tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen med 20 procent 1,4 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes, hvorfor der i tabellerne indgår andre procentsatser. Ressourcerne til tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen omfatter 23 årsværk til pædagogiske konsulenter og administration. Hver konsulent er personaleleder og pædagogisk vejleder for ca. 22 dagplejere. Dagplejekonsulenterne er medvirkende til dagplejernes faglige udvikling, som i stort omfang foregår på jobbet og møder for at undgå gæstepasning. Dagplejekonsulenterne har det pædagogiske opsyn med ca. 70 dagplejebørn. Nettobesparelse i kr.: 23

24 Reduktion i stillinger Bruttobesparelse i kr. Mistet forældrebetaling 22 % i kr. Nettobesparelse i kr. 5 % reduktion 1,2 450,3 99,1 351,2 10 % reduktion 2,3 900,5 198,1 702,4 15 % reduktion 3, ,8 297, ,6 20 % reduktion 4, ,0 396, ,8 Muligheden for at opfange og iværksætte en indsats i forhold til socialt udsatte børn, børn med handicap og for tidligt fødte børn forringes. Dagplejerne vil få mindre støtte til forældresamarbejdet. Muligheden for at tage hensyn til forældrenes ønsker og behov ved tildeling af dagplejeplads bliver mindre. Der vil være mindre opfølgning på dagplejernes trivsel, hvilket kan medføre flere sygemeldinger. Der vil være mindre mulighed for pædagogisk og faglig udvikling og opfølgning på uddannelsesaktiviteter for dagplejerne. Det bliver sværere at leve op til arbejdsmiljølovgivningen. På længere sigt kan reduktionen få indflydelse på behov for støtte i børnehaver og skoler og efterspørgsel efter ydelser fra familieområdet. Ingen konsekvenser. B14 Reducering af personaleressourcer i daginstitutionerne med 20 procent 38,1 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes, hvorfor der i tabellerne indgår andre procentsatser. Tildelingen af ressourcer til decentral ledelse, pædagoger, medhjælpere og vikarer i almene tilbud reduceres. Der er i alt 770 årsværk inklusiv ledelse. Reducere personaleressourcerne i daginstitutionerne, nettobesparelse i kr.: Reduktionsprocent Reduktion i Stillinger Brutto besparelse i kr. Mistet forældrebetaling 26 % i kr. Netto reduktion i kr. 5 % reduktion , , ,3 10 % reduktion , , ,5 15 % reduktion , , ,7 20 % reduktion , , ,0 Personaletildelingen til vuggestuer og børnehaver udgør 9,59 bruttotimer pr. barn i vuggestuerne og 4,97 bruttotime pr. barn i børnehaverne. Personaletildelingen er inklusiv ledelse med udgangspunkt i en børnehave med 80 børn. Vuggestuebørn pr. fuldtidsansat Børnehavebørn pr. fuldtidsansat Nuværende niveau 3,86 7,44 Reduktion med 5 % 4,05 7,81 Reduktion med 10 % 4,25 8,18 Reduktion med 15 % 4,44 8,56 Reduktion med 20 % 4,63 8,93 Det faktiske antal børn pr. fuldtidsansat i åbningstiden vil være højere. Dels fordi åbningstiden er 51 timer og således længere end en fuldtidsansats arbejdsuge. Dels fordi medarbejderne har andre opgaver. Ved 24

25 det nuværende niveau er der flere steder 1 medarbejder pr. børnehavegruppe på børn indtil kl. 9 og efter kl Der vil være mindre tid til at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryg opvækst. Det er med den nuværende tildeling vanskeligt at sikre overgange mellem kommunale tilbud, og med en reduceret tildeling vil det være svært at leve op til kravene i dagtilbudsloven. Et netop gennemført tilsyn viser, at hverdagen i institutionerne er presset. Eksempelvis er der få medarbejdere til modtagelse og afhentning af børn og dermed begrænset mulighed for dialog med forældrene. Desuden er der kun planlagte pædagogiske aktiviteter 3-4 formiddage om ugen, når der ikke er ferie, møder eller andre faglige opgaver. Vilkårene for at udføre pædagogisk arbejde vil blive dårligere, jobtilfredsheden vil formentlig blive mindre, sygefraværet kan forventes øget. Det kan forventes, at børn ved skolestart vil være mindre skoleparate. Der vil være større efterspørgsel efter ydelser fra PPR og familieområdet. En yderligere reduktion i personaleressourcerne vil gøre det nødvendigt at investere i ombygninger, således at der ikke er lokaleforhold, der nødvendiggør forøgede personaleressourcer. Dette omfatter f.eks.: Udbygning af lokaler, så små afdelinger med få børn kan nedlægges: Afdelingen af Ans institutionerne i Nørskovlund, Blåbærhuset, skovhusene i Granly, Troldhøj i Vium-Hvam etc. Ombygning af ældre institutioner med en indretning, der gør det vanskeligt at samle børnene i store grupper på tværs af stuerne. B15 Sænkning af normeringen i Sundhedsplejen med 10 procent 1,3 mio. kr. Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis dette ønskes. Der er p.t. ansat sundhedsplejersker svarende til 25 fuldtidsstillinger. Forslaget indebærer en normeringssænkning på ca. 2,6 fuldtidsstilling. Den konkrete udmøntning vil ramme bredt, men blandt andet følgende ydelser forventes at komme i spil: Færre hjemmebesøg i barnets første leveår. Sundhedsstyrelsen anbefaler 7 hjemmebesøg i gennemsnit for førstegangsfødende. I Silkeborg kommune tilbydes p.t. i gennemsnit 6 besøg. Henlæggelse af flere tilbud til flergangsfødende, som i dag gives i hjemmet, til åbent hus arrangementer f.eks. i Sundhedshuset. Mindre deltagelse af sundhedsplejersker i mødregrupper. Sænkningen af personalenormeringen vil kunne håndteres ved naturlig afgang. Sundhedsplejen er en vigtig aktør i sundhedsarbejdet, fordi en væsentlig del af arbejdet foregår i borgernes hjem med deraf følgende muligheder for forebyggelse og tidlig indsats. Forringelser her kan derfor betyde afledte omkostninger i andre sektioner og afdelinger. Ingen konsekvenser. 25

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere