Kreativitet og improvisation i musikundervisningen med årige skoleelever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativitet og improvisation i musikundervisningen med 10-12 årige skoleelever"

Transkript

1 DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Kreativitet og improvisation i musikundervisningen med årige skoleelever En rapport om pædagogisk udviklingsarbejde om børns forudsætninger for musikalsk kreativitet i musikundervisningen v. docent Skipper Flytkjær, docent Peter Seebach og docent Kristian Lassen 2011

2 Indhold 1. Introduktion Baggrund Beskrivelse af det praktiske arbejde med kreativitet i musikundervisningen med årige Indhold Form Evaluering/diskussion Konklusion Eksempler på undervisningsmateriale Løgnerappen Hattesangen Gæt en sang Kongens efterfølger Ymer Fylde på leg Haleleg Improvisationsøvelser til klap/tramp/bevægelse Øvelse Efterklap Eksempler på klapperytmer: Sangstrofer i rundkreds Tekstimprovisation i rundkreds Arbejdssang Castellano Interview med musikelever Litteraturliste: Eksterne samarbejdspartnere:

3 1. Introduktion Ved at bevidstgøre og træne børn i musikkens grundelementer (puls, kropslighed, periode, melodi, rytme, sprog og frasering) er det vores tese, at det er muligt at udvikle deres musikalske kreativitet og evne til at improvisere. Med udgangspunkt i ovenstående tese gennemførte vi i foråret 2009 og igen i foråret 2010 to undervisningsforløb på Gyvelhøjskolen i Galten. Vores mål var at skabe rammer for en musikundervisning, der inspirerer og stimulerer børn til at være kreative. Denne rapport beskriver baggrunden for dette arbejde, de anvendte metoder samt vores evaluering af projektet. Desuden gives en række konkrete eksempler på det materiale vi har anvendt i undervisningen. Materialet består af egne kompositioner og bearbejdninger af eksisterende sange og sanglege. I forbindelse med projektet har vi interviewet nogle af de deltagende børn. Disse interviews er gengivet i afsnit Baggrund Vi er, som undervisere i sammenspil og sammenspilsledelse på de rytmiske musikuddannelser, interesserede i at videreudvikle vores kompetencer, med henblik på at kunne inddrage erfaringerne i vores undervisning og dele dem internt med kolleger samt anvende dem i forhold til vejledning af studerende, der enten i praktik eller på anden måde er beskæftiget med musikundervisning der involverer børn og unge. Desuden finder vi det vigtigt, at børn oplever at de selv kan være med til at skabe musik, og at musik ikke er noget statisk og reproduktivt. Vi vil undersøge mulighederne for at lave musik på børnenes egne præmisser. I forbindelse med tidligere pædagogiske udviklingsprojekter har vi set, at træning og bevidstgørelse af musikalske grundelementer (puls, periode, rytme og melodi) kan have positiv indflydelse på skolebørns kreative og improvisatoriske evner. På denne baggrund har vi gennem de sidste 6 år gennemført en række projekter, som har undersøgt forskellige undervisnings- og udtryksformer i arbejdet med skoleelever. I dette forløb har vi bl.a. givet i alt 16 koncerter for klasse samt 3 koncerter i Rom - heraf en i forbindelse med Masterclass for italienske musikstuderende på St. Louis College of Music. arbejdet tre måneder med en 5. klasse på Rosenvangsskolen, hvor formålet var kreativitet og interaktiv deltagelse og efterfølgende afholdt koncerter, for kl. på 6 forskellige skoler i Århusområdet. udviklet en koncertform, hvor det er muligt at fastholde 8-11 åriges (3.-4. klasse) opmærksomhed i 45 min. både gennem motorisk og sanglig deltagelse og gennem maksimal prioritering af det musikalske udtryk. Gennem en evaluering af disse projekter, har vi fået en større bevidsthed om hvilke metoder og rammer der kræves, for at skoleelever aktivt og kreativt kan medvirke i musikudøvelse. 2

4 Især har vi erfaret, at grundlæggende musikalske færdigheder er en helt nødvendig forudsætning for succes. Det førte til at vi opstillede ovenstående tese. Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2009 projektet besluttede vi at opprioritere det melodiske område. Vi gentog derfor forsøget året efter med en ny klasse og fokuserede på at synge mere, bruge call-response og lære børnene at improvisere med stemmen. Vi var også blevet opmærksomme på, at vi i det foregående forsøg havde været meget styrende i vores undervisning, og ville derfor nu prøve at arbejde mere i kaos, og lade musikken udvikle sig af sig selv. Vi søgte endvidere at understøtte vores praktiske tilgang til kreativitet med forskellige teorier om kreativitet. Bl.a. flowteorien, der iflg. Chemi 1 beskrives som en positiv tilstand af fordybelse og selvforglemmelse, som udspringer af balance mellem de udfordringer individet møder og individets evne til at imødekomme udfordringernes krav (se figur 1). Chemi betoner endvidere effekten af de faste rammer, der befrier kreativiteten indenfor skabelses- og læringsprocesser, og som er veldokumenteret i form af teorier og evidens om æstetiske processer og om flow eller flowskabende aktiviteter 2. Figur 1 Flowdiagram 3 Selv om børnene opfordres til at tænke kreativt og innovativt, så bevæger de sig ofte på den sikre side af skabelse og tænkning, og dette er synd. Børnenes forståelse for, hvad der er kreativitet og innovation, er ikke blevet testet, derfor er det en anbefaling for fremtiden at udforske dette element 4. 1 KDH - Kunst Design Håndværk en forskningsrapport fra et projektforløb i kl. af Tatiana Chemi, Universe Research Lab (2009). 2 Chemi s Chemi s Chemi s. 42 3

5 Kreativitetskulturen betragter fejltagelser som positive udviklingsmuligheder og ikke som nederlag, der skal straffes. 5 Andre teorier er fremstillet af Nielsen 6 Man kan ikke skabe noget uden relation til et domæne, selvom vi for det meste ikke er bevidste om domænets betydning (Sawyer 2006, s.139). Domænet kan betragtes som en slags kreativitetssprog. Det er umuligt at kommunikere uden at dele et sprog, ligesom det er umuligt at kommunikere uden at kende til et domænes fælles konventioner. Tatiana Chemi var under forløbet tilknyttet som supervisor. 3. Beskrivelse af det praktiske arbejde med kreativitet i musikundervisningen med årige. 3.1 Indhold Vi besluttede at fastholde en fast struktur i undervisningen med det formål at: 1. skabe en fortrolighed med formen hos børnene 2. etablere en musikalsk ramme, som trænede og udviklede børnenes puls- og periodefornemmelse 3. skabe grundlag for at frigøre børnenes musikalske kreativitet Samtidig ønskede vi at afprøve en form som var mere åben og mindre styret end tidligere. Vi stillede f.eks. en masse xylofoner op hvor vi tog E og H staven af, så børnene kunne spille frit på de resterende stave med en D mol pentaton klang (se figur 2). Figur 2. D mol pentaton skala De børn der ikke spillede på xylofon spillede på håndtrommer. Vi havde på forhånd lavet en lille figur som var gennemgående (se figur 3), så de havde en ramme at forholde sig til. Via sungne beskeder som børnene skulle gentage, fik vi dem til at improvisere, og ved at lade musikken køre i lang tid ( ca. 20 min.) opdagede vi, at børnene begyndte at fordybe sig og skabe nye figurer der passede ind i musikken. Det kunne lyde meget kaotisk ind imellem, og nogle af børnene troede at det var en opfordring til at larme. Figur 3. grundfigur 5 Chemi s Skolen som potentielt kreativ kultur af Margit Saltofte Nielsen, s. 125 (2009) 4

6 Over tid blev de fortrolige med formen og lærte at deltage på hver deres måde så musikken blev noget de skabte sammen. Vi opdagede også at det at synge beskeder til børnene var meget mere effektivt end at stoppe op og give beskeder. Når man synger beskeder bliver det en del af legen, og opmærksomheden bliver skærpet. 3.2 Form En time blev typisk bygget op om følgende elementer: a) Koncert, hvor vi hver gang spillede sangen Castellano (se bilag) for børnene, som de lærte omkvædet og claves-figuren til. En god start på timen, der gradvist fik børnene til at deltage med sang og clavesklap, uden vi opfordrede dem til det. b) Rytmetræning & improvisationslege: Her øvede vi meget puls og periode, som vi prøvede at angribe på forskellig måde (se bilag). I afsnit 6 og 7 har vi beskrevet nogle af de sange, sanglege og indlæringsrammer/metoder, som vi brugte som ramme for de kreative udfoldelser. 4. Evaluering/diskussion Ved at dykke ned i emnet både praktisk og teoretisk, har vi fået en stor indsigt i, hvad der skal til for at få børn til at være improviserende og kreative i musikundervisningen. Arbejdet med de musikalske rammer (jf. Nielsen s udsagn om domæner), har skabt et godt fundament for undervisningsforløbene. Vi har løbende skabt nye rammer for at kunne give børnene en oplevelse af mangfoldighed, og for at kunne anskue det kreative fra forskellige vinkler. Hvor undervisningen i 2009 var meget lærerstyret, blev undervisningen i 2010 mere åben og dermed kaotisk, hvilket åbnede helt nye muligheder for kreativ udfoldelse. Vi kørte lange forløb så børnene ikke skulle præstere nu og her, men kunne fordybe sig i musikken, blive fortrolige og dermed mere kreative. Dette oplevede vi især i arbejdet med xylofonerne, hvor der kunne opstå rytmer, toner eller figurer vi ikke havde forudset, som sprængte rammen og skabte noget nyt. Det kan relateres til Tatiana Chemi s teori om det kreative (se nedenstående citat) og flowteorien. Hvis KREATIVITETEN er evnen til at skabe noget nyt ved hjælp af bl.a. FANTASI og IMAGINATION (evnen til at få nye ideer), så kan man definere INNOVATION som noget nyt med en ekstra værdi, som føres og deles i samfundet ved hjælp af en ENTREPRENEURIANT attitude eller strategi (evnen til at flytte fra vision til handling) 7. Tatiana Chemi s supervision havde undervejs givet os indsigt i, hvordan man kunne anskue undervisningen ud fra en teoretisk vinkel. 7 Tatiana Chemi s. 39 5

7 Børnene gav i interviews udtryk for deres holdninger til musikundervisningen som understøtter kreativitetsteorien og flow teorien, (se bilag). 5. Konklusion Projektet har givet os mange værdifulde erfaringer omkring arbejdet med kreativitet og improvisation i musikundervisningen. Endvidere har vi udviklet såvel metoder som materiale, som er særligt målrettet og velegnet til dette arbejde. Det vedlægger vi her i rapporten til fri afbenyttelse (afsnit 6&7), og håber det kan være en inspiration, idet vi ønsker at understrege betydningen af, at man finder sine egne veje og laver sine egne materialer i samspil med de børn man underviser. Hvis man ønsker at skabe et læringsmiljø, der stimulerer improvisation og kreativitet, er det en forudsætning at læreren kan være i det på en improviserende og kreativ måde. Hvis vi virkelig vil hjælpe børnene med at lege mere, bør vi selv lære at lege. For voksne, der leger eller arbejder med noget, de finder glæde ved, inspirerer alle børn. Hvis vi vil lave institutionerne bedre for børnene, skal de voksne i gang med at dyrke gulerødder og slå kraftspring. Voksne skal ikke sætte børn i gang, men børn er vilde med voksne, der ER i gang. At være i gang det er kreativitet. Men at blive sat i gang gider du det? 8 8 Erik Sigsgaard, august 2010, i et interview til hjemmesiden 6

8 6. Eksempler på undervisningsmateriale 6.1 Løgnerappen Er en ramme for improvisation/rap, som vi selv har udviklet. Her trænes børnene i at rappe spontant, og forholde sig til den historie der er under opbygning, så legen ikke går i stå. Det sjove ved sangen er, at man skal lyve og prale så meget som muligt, hvilket er meget motiverende, især for børn. Færdighedsniveau: Den kan bruges på alle færdighedsniveauer, men er især god til børn fra ca. 12 år og opefter. Stilmæssig placering: Stilen er Herbie Hancock funky, og kræver en god instrumentalist som leder af legen. Forenklings/udviklingsforslag: Løgnerappen fungerer lige fra det helt enkle, akkompagneret af en guitar eller et klaver, til avanceret sammenspil. Indstudering: Stil jer i en rundkreds. Sangen/legen præsenteres på et akkordinstrument, så børnene lærer melodien og rammeteksten. Lederen kaster sig selv ud i spontan freestyle-rap eller improvisation for at demonstrere, hvordan man kan udfylde rammen. Brug god tid på denne del af indstuderingen, så børnene bliver fortrolige med sangen. Når de har lært sangen kan man tage en runde, hvor børnene for mulighed for at prøve at rappe/improvisere. For nogle er det meget grænseoverskridende, men for andre er det helt naturligt, fordi legen ligger tæt op ad andre sanglege, blot med den forskel at børnene skal bruge deres fantasi til at lyve og prale. Børn på 12 år er for de flestes vedkommende ikke kommet i puberteten, så de er ikke så generte over for hinanden endnu. Man kan også inddele børnene i grupper så de sammen kan finde på en rap, det giver dem ro og tryghed, så de generte børn også får mulighed for at prøve at rappe. Alle disse øvelser kan over tid, hvilket vil sige flere undervisningsgange, udvikle børnenes kreativitet, så de efterhånden kan agere/reagere spontant og uden hæmninger. I vores forsøg på Gyvelhøjskolen kunne vi til slut lave f.eks. 4-5 grupper à 4 elever, der indbyrdes lavede en vandrehistorie der gik fra den ene til den anden til den tredje til den fjerde, hvorefter næste gruppe skulle overtage historien efter vi havde sunget tror vi på det - nej. Løgnerappen er et eksempel på flow, kreativitet, innovation og entrepreneurskab (jvf. Kreativitet s. 3). Vi bringer børnene i en flow tilstand ved at øve løgnerappen igen og igen med forskellige indfaldsvinkler. Når børnene så har knækket koden er de I stand til ved hjælp af deres fantasi og imagination at skabe nye ord og fraser, og disse fraser bliver til historier (innovation) som den næste gruppe skal bygge sin historie på (Entrepreneurskab) 7

9 Klik for at høre indspilninger af Løgnerap 8

10 6.2 Hattesangen Ud fra det gamle Queen hit We will We will Rock You lavede vi Hattesangen. En rytmisk, kropslig koordinationsleg (klap og tramp). Her udfordrer vi børnenes evne til at koordinere og respondere rytmisk indenfor en given periode. Vi står i rundkreds og synger: Der er to hatte i spil, som bliver sat på hovedet af to børn. De skal gå ind i midten og improvisere i 1 takt hver på skift, i alt 4 takter, hvor de kan efterligne eller udfordre hinanden. Imens står alle andre i en kreds udenom og klapper og tramper grundrytmen. De to børn der har været den skal så mens man synger sangen sætte hattene på to nye børn, og sådan fortsætter legen. Hattesangen er god til at træne periode, puls og improvisation. Klik for at høre indspilning af Hattesangen 9

11 6.3 Gæt en sang I små grupper på 3 til 4 elever skal man sammen finde en kendt melodi, som man klapper for de andre. Klassen skal så gætte hvilken sang det er. Styrker samarbejde, koordination stemme-klap, frasering m.m. 10

12 6.4 Kongens efterfølger Når vi er ude på dansegulvet, kan vi inspirere hinanden til dans. Vi står i en rundkreds, en person træder ind i midten og laver en dansebevægelse, som alle efterligner. Når personen i midten synes, det er tid til at skifte koreografi, vælger han en ny til at træde ind i rundkredsen. Og så skal han finde på næste dansetrin. Denne dans kan også laves, hvor alle går i kø efter hinanden. Så skal alle bevæge sig som den første i køen. Når han er træt, går han bag i køen, og den næste i rækken fortsætter med dansebevægelser, som de andre efterligner. 11

13 6.5 Ymer Alle lærer 3-2 clave: eller Så lærer man sangen: Århus Friskole trad. Hvis det er for svært at klappe samtidig med at man synger skal man lade være med at klappe eller klappe puls Herefter tager man hver en tromme/et percussioninstrument og finder på en figur evt. ved hjælp af fylde på leg (se bilag). Tempoet skal ligge omkring 110 bpm., alt efter hvor dygtig man er. Det er vigtigt at have 16. dels underdelinger. Når man har et groove der fungerer kan legen begynde. Lederen skal have en koklokke eller et andet mobilt instrument. Efter nogle runder hvor man har sunget sangen, tæller lederen ind til at groovet skal begynde. Så groover alle i 4 takter og slutter på 4 slaget i 4. takt, i mellemtiden har lederen stillet sig foran en person og fået øjenkontakt, og eleven skal så lave solo eller spille sin figur i 2 takter. Og sådan kører det indtil alle har været på. Til sidst slutter nummeret med at alle synger: Man kan evt. finde på noget andet at synge end Ymer, hvis man synes det er lidt for meget af det gode. Eller helt udelade sangdelene. 12

14 6.6 Fylde på leg Alle vælger en tromme eller et percussioninstrument. Én starter en rytme/figur den næste i rækken fylder på med sin egen figur og så videre indtil alle spiller. Variation for de lidt dygtigere elever: Man må kun spille et slag. 13

15 6.7 Haleleg Haleleg er en fangeleg, Det gælder om at snuppe den andens hale. Der er to på gulvet der skal forsøge at tage halen af hinanden. Halen er et tørklæde man har stukket ned i bukserne. Resten af klassen synger og spiller imens Kom og ta halen min / ellers ta jeg jo bare din 14

16 7. Improvisationsøvelser til klap/tramp/bevægelse 7.1 Øvelse 1 Børnene står i to rækker overfor hinanden, således at de kan se hinanden og arbejde parvis. Lederen spiller en tydelig puls på koklokke eller tromme. Børnene i række 1 finder på klap/tramp/bevægelseskoordinationer over en fireslagsperiode. Partnerne i række 2 forsøger at efterligne, række 1 står stille og iagttager. (alle i rækkerne laver ikke det samme, men to og to) Efter at 1 erne har været igangsættere et antal gange (f.eks. 8) stopper man. Lederen sætter i gang igen og børnene i række 2 laver nye koordinationer, som partnerne i række 1 efterligner, hvorefter man skifter igen. Ideen er at børnene øver klap/tramp/bevægelseskoordination med henblik på at kunne lave en improvisation, som forholder sig bevidst til en rytmisk puls. (F.eks. i Hattesangen, se denne.) Ved at arbejde parvis vil de inspirere og udfordre hinanden, samtidig med at de øver at kommunikere deres koordination tydeligt, således at partneren er i stand til at efterligne den. Legen kan udvikles på forskellig måde. Man kan forlange at igangsætteren skal kunne gentage sin improvisation, indtil partneren efterligner den rigtigt. Det stiller krav til tydeligheden og formidlingen. Eller man kan forlænge perioden i takt med at børnene bliver mere tydelige/sikre i udførelsen af koordinationerne og udvikler et vokabularium. Enten så man gentager sin éntakts-figur (2 eller 4 takter) inden partneren efterligner, eller så figuren er længere (2 takter), hvilket stiller store krav til såvel tydelighed, som rytmisk hukommelse. Ligesom man selvfølgelig kan øge tempoet. Det øger kravene til kropsligheden, såvel som bevidstheden om, hvad der fungerer. Børnene kan også fordele sig parvis i lokalet som 1 ere og 2 ere. Børnene udfordres yderligere af, at skulle være bevidst om det rum de kan agere i. Endelig kan man forme en rundkreds og skiftes til at gå ind i midten og lave en koordination som alle efterligner, hvilket udfordrer såvel initiativtageren som efterlignerne, der ser personen i midten forskelligt. 15

17 7.1 Efterklap Legen/øvelsen kan laves på alle færdighedsniveauer, men skal altid tilpasses den givne situation. Den kan godt laves med små børn, og kan være med til at etablere en bevidsthed om rytmik, puls og periode, men skal laves meget åbent, altså ikke med forventning om egentlig imitation. Og udførelse af legen på håndtrommer og marimbaer vil være mere relevant end håndklap. Det primære er at børnene stimuleres og øver sig i at efterligne. Legen er meget relevant med børn, som er ved at have etableret puls. Med dem kan man øve at stå i kreds og træde et simpelt grundtrin, hvorefter lederen klapper en rytme for, som børnene i flok forsøger at besvare med identisk klap. For at etablere en periode kan man starte med at klappe fire fjerdedele, som børnene skal gentage, herefter f.eks. ottendedele osv. Det kan være en fordel ikke at fylde hele takten ud hver gang, så børnene vænner sig til at perioden er den samme, selv om der er pauser. Klap for eksempel tre fjerdedele af fireslagsperioden eller stop ottendedelene på fireslaget Når perioden er etableret kan man hurtigt gå i gang med at udfordre med sværere rytmer. Lad det være en leg, hvor målet ikke er at alle klapper korrekt efter, men forsøger at hænge på. Veksl mellem udfordrende, svære klap og helt simple som samler energien i gruppen igen. Introducér for eksempel forskellige clavemønstre, offbeat, trioler og blandinger af disse. Lad være at snakke og forklare ret meget, men gå efter maksimal koncentration og energi i udførelsen af legen. Så længe man starter rytmerne på ét-slaget vil de fleste kunne være med på mange rytmiske figurer. Når sikker periode er etableret, er det en meget udviklende udfordring at starte efter, men også før ét-slaget. En stor og sjov udfordring er at lade børnene skiftes til at klappe for, hvilket stiller store krav til tydelighed. Andre ideer til udvikling af legen kan være at gå rundt i slange eller tilfældig formation, hvilket skærper kravene til pulstrin, gehør og koncentration. Udfør legen i koncentrerede forløb af højst 10 minutters varighed, men lad det være en fast bestanddel af undervisningen for en periode. (Gerne ugentligt i et par måneder og længere når børnene har lyst.) 16

18 7.2 Eksempler på klapperytmer: 17

19 7.3 Sangstrofer i rundkreds Legen kræver at børnene er gamle nok til at kunne vente på hinandens udspil. Man sidder i rundkreds så alle kan se hinanden. Lederen starter en stille puls f.eks. ved at klappe let på lårene. (Det må ikke blive højt, da det vil overdøve sangstroferne.) Lederen starter med at synge en ordløs frase indenfor en fireslags periode i roligt tempo, - hvorefter alle svarer med samme frase. Herefter finder den næste i kredsen på en ny frase, som alle gentager og så videre rundt i kredsen. Ideelt foregår det flydende så takten, tempoet og perioden holdes. Ofte vil der nok opstå huller, hvor man venter eller perioden sprænges, men legen vil være med til at styrke bevidstheden om disse parametre, samtidig med at den stimulerer og udfordrer tonalt, melodisk og vokalt. 18

20 7.4 Tekstimprovisation i rundkreds Legen kræver at børnene er gamle nok til at kunne vente på hinandens udspil. Man sidder i rundkreds så alle kan se hinanden. Én begynder på en historie, og giver den videre til den næste i kredsen som skal fortsætte historien. Legen er slut når alle i kredsen har fortalt. Næste trin kunne være at lederen starter en stille puls f.eks. ved at klappe let på lårene. (Det må ikke blive højt, da det vil overdøve fortællingerne.) Lederen angiver en periode på for eksempel 4 takter, indenfor hvilken man skal nå at fortælle noget. Man kan med fordel lige prøve hvordan tiden (4 takter) føles. Lederen demonstrerer først hvordan det kan gøres, herefter starter det første barn i kredsen, ideelt set ved at tage over umiddelbart efter den foregående, så man får hele 4 takts perioden at improvisere i. Det er svært at overholde perioden og kan føre til at børnene bliver frustrerede over ikke at få afleveret det, som de gerne vil. Men dels skærper det koncentrationen og med lidt øvelse også udsagnene. Legen kan udvikles ved at lave perioden kortere/længere, og tempoet hurtigere/langsommere. Legen kan med fordel bruges som forøvelse til Løgnerap 19

21 7.5 Arbejdssang Alle børn har enten en marimba hvor E- staven og H-staven er pillet ud, eller en tromme. Trommerne skal spille puls eller calypso, og marimbaen bliver brugt som klanginstrument, hvor børnene kan spille hvad de vil fordi den samlede klang er Dm pentaton. Lederen synger sangen (se nedenstående), mens børnene spiller deres figurer, og børnene svarer ved at gentage fraserne. Når rammen er sunget færdig skal børnene eller den gruppe af børn der bliver sunget til improvisere i to takter. Den sidste sanglinje kan gøres forskellig fra gang til gang, alt efter hvem man gerne vil have til at improvisere. 20

22 7.6 Castellano 21

23 8. Interview med musikelever Om at glemme tiden (flow) Var det nogen gange, i glemte tiden eller var helt opslugt at det i lavede? A. mange gange. Det gjorde jeg sidste gang, jeg synes det havde varet 10 min. Men vi havde været i gang i 45 min. Jeg synes bare det havde varet 10 min. fordi det var sjovt. B. Jeg kigger på uret når jeg bliver sulten Fra interview med børnene: Ved I hvad kreativitet er? A. Ja, hvis man kan finde på noget, og bruge fantasien. Man bruger den også meget når man maler og når man spiller musik. Og når man tegner. Er der flere steder man bruger det? A. Jeg kan ikke lige komme i tanker om nogen..teater, derhjemme laver jeg kort og smykker, der skal man også være ret kreativ for at kunne sidde og lave det. Øh, ellers ved jeg ikke rigtigt.man skal være kreativ for at kunne lave det. B. Griner.jeg har også lavet kort før griner, jeg har også tegnet og malet før, jeg har et billede oppe på mit værelse jeg selv har tegnet og malet. Så kan jeg ikke komme i tanke om mere. C. Kan man bruge fantasien i drømme? Var man usikker nogen gange, var det mærkeligt det vi lavede? A. Jeg synes det var spændende B. Jeg synes det var sjovt C. Jeg synes man får meget mere ud af musiktimerne, jeg er faktisk træt af at I ikke skal have os mere Er det sjovere at få at vide hvad man skal eller selv finde på nogle ting? A. Det er pinligt når man skal gentage noget andre har sagt. Jeg synes det er sjovere og selv finde på nogle ting, fordi så kan man bedre huske hvad man skal sige, når man selv har fundet på det. Ja, og så er det ikke noget man får grineflip over, eller noget man bliver ked over. B. Jeg synes det er sjovt selv at finde på noget. Især den runde hvor Mads skulle finde på noget. Mads han døde så genopstod han. Og næsten alle historierne var der Mads i. C. Jeg synes det er sjovt at finde på noget selv, men det er også sjovt og sige noget efter hvad de andre siger og læreren. Er der steder udenfor musiktimerne hvor I har fundet på nye ting, været kreative? A. Nogen gange finder vi på nye lege. B. Engang i matematik fandt vi selv på en anden måde at regne det ud på. Så det gør det nemmere, også hvis man skal regne gange, så i stedet for at regne på én måde kan man gøre det på en anden måde og så sige det til den der har svært ved det. 22

24 9. Litteraturliste: Skolen som potentielt kreativ kultur af Margit Saltofte Nielsen KDH - Kunst Design Håndværk en forskningsrapport fra et projektforløb i kl. af Tatiana Chemi, forsker ved Universe Research Lab. Flowteori: (Csikszentmihalyi 1990, 2000) Interview med Erik Sigsgaard, august 2010, 10. Eksterne samarbejdspartnere: Tatiana Chemi, seniorforsker ved Universe Research Lab Margit Saltofte Nielsen, adjunkt, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Leif Falk, musiker og pædagog, tidligere docent ved DJM Ivalo Falk lærer med speciale i Rytmisk Musik og Bevægelse Jesper C Larsen, lærer ved Gyvelhøjskolen, Galten Kim Schulz Jensen, kandidat i Rytmisk Musik og Bevægelse Michael Madsen, børnehavepædagog, underviser på DJM i pædagogik, freelance musiker og foredragsholder 23

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo

Tempo Ole Skou august 2012 Side 1. Tempo Tempo Ole Skou august 2012 Side 1 Tempo Indhold Først en lille anekdote fra vores praktik.... 1 Kronologisk tid/oplevet tid.... 2 To slags tempo.... 3 Æstetik og kronometrisk stabilt tempo. På den ene

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB

ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB ENGELSK SOM KLASSERUMSSPROG I 1. FORLØB Bacheloropgave Engelsk 19. april 2013 Studerende Vejledere Karen Lassen Bruntt Jette Steensen Opgavens anslag: 65.268 Side 0 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master afhandling UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Masterafhandling 2010 Vejleder: Herdis Toft

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Involverede

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S

INNOVATIVE AKTIVITETER. For produktivitet i møder og undervisningssituationer. Af PS4 A/S INNOVATIVE AKTIVITETER For produktivitet i møder og undervisningssituationer Af PS4 A/S Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Introduktion... 3 2. 2 sande og 1 falsk... 5 3. Accept og respekt... 6 4. Aktiv

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Redaktion: Learning Lab Denmark: Mia Herskind Mette Nygaard Jensen Bjørg Kjær Camilla Nørgaard Jesper Olesen Anne Windfeldt

Redaktion: Learning Lab Denmark: Mia Herskind Mette Nygaard Jensen Bjørg Kjær Camilla Nørgaard Jesper Olesen Anne Windfeldt GULDGUIDEN Læring i dagtilbud KOLOFON GULDGUIDEN Udgivet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, marts 2005 Pris i boghandelen: 150 kr. incl. moms Eller ved henvendelse til www.danmark.dk/netboghandel

Læs mere

Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har

Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har Indledning. 3 Problemformulering. 4 Problemstillinger. 4 Emneafgrænsning og metode. 4 Jeg vil tage udgangspunkt i en beboer fra team 3, som jeg har valgt at kalde Kurt. 4 Hvem er Kurt? 5 Hvad vil det sige

Læs mere

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 1 Evaluering Engelsk i børnehaveklassen og engelsk undervisning i 1. og 2.kl på Espe Baggrund for projektet: Espe skole fik i 2011 tildelt

Læs mere

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk De mange intelligenser November 2009 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Januar 2010 4 Fra redaktøren: Man kan da

Læs mere

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole

Suzukiundervisning på. Århus Musikskole Suzukiundervisning på Århus Musikskole Revideret aug. 2010 Jan Matthiesen Velkommen Vi vil gerne byde jer velkommen til Suzukiundervisning på Århus Musikskole. Der har efterhånden været Suzukiundervisning

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU

INNOVATIV DIDAKTIV I AMU INNOVATIV DIDAKTIV I AMU Inspirationskatalog til undervisere Udviklet i samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der har deltaget i TUP projektet August 2013, revideret 021013 Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen

Musikterapi. Socialpsykiatrien Aarhus Kommune. Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen Musikterapi Socialpsykiatrien Aarhus Kommune Brugerundersøgelse Musikterapeut Bent Jensen 1 Kære Læser I denne rapport er det først og fremmest brugerne der kommer til orde. Alle brugere der har fået musikterapi

Læs mere