De fire gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fire gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hf-kursus (kræver 10. klasse) højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsgymnasium højere teknisk eksamen, 3-årig uddannelse på teknisk gymnasium studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver sin profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A-niveau i dansk er et fællestræk. Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multimedieproduktioner m.m. Der er ikke noget tilladt omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studieog ordensregler for uddannelsen. Eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt C kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag to gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt. Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievej-ledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Krav om uddannelsesparathed For at blive optaget på en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du være uddannelsesparat. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse. Uddannelsesstedet kan også vurdere, at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og er gældende. Skifte mellem uddannelser Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder. Du skal selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til. Det kan din UU-vejleder hjælpe dig med. Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til 56

2 hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder. Optagelse til hhx, htx og stx For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studenter-eksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Optagelse til hf For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Stx Når du ikke opfylder alle betingelser Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve. Eux erhvervsuddannelse med generel studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på niveau med hf, læs mere på side 18. Undersøg adgangskrav i tide Har du har fremtidsplaner om at søge optagelse på en videregående uddannelse, så undersøg adgangskravene på eller spørg en vejleder på evejledning, som du også finder et link til på samme hjemmeside. Hhx Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Samtidshistorie B Samfundsfag C Hf Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C Htx Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C 2 af fagene Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C 57

3 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN HF højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen HF er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på HF. Kursisterne på HF er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse. Optagelse For at blive optaget på HF skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag). Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi samt have aflagt eller være indstillet til folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk. Hvis du søger ind på HF direkte fra 10. klasse, skal du også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages fx via en samtale eller en uddannelsesparathedsvurdering. Uddannelsens opbygning HF består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag på næste side. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste niveau. Mht. valgfag skal du vælge enten to valgfag på B-niveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. Valgfagene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består således af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på HF er der et studieværksted/værkstedstimer, hvor du arbejder med at udvikle gode studievaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner. Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk/musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/ musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linje. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang. Undervisningen Det 2 årige HF gennemføres med vægt på såvel det teoretiske som det anvendelsesorienterede og udvikler dine evner til faglig fordybelse og sammenhæng mellem fagene og fremmer din ansvarlighed for dine og andres resultater. Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på HF foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave, der skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor. Krav til dig HF er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen. 58

4 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Videregående uddannelser HF giver principielt adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din HF-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse. Om fagrækken HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau (dansk). HF ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et suppleringskursus på ½ år kaldet HF+ eller supplering via flex-tilrettelæggelser på en række HF-kurser. Det samme gælder fra C- til B-niveau. Nogle af fagene på HF er som nævnt samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret og rettet mod aktuelle problemstillinger fra virkeligheden. Valgfag Her kan du se eksempler på mulige valgfag på HF-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. A-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi, psykologi, samfundsfag, spansk og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og TV), multimedie/it, oldtidskundskab, psykologi og tysk. Obligatoriske fag Studieforberende aktiviteter Valgfag 2. hf 1 år Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Større skriftlig opgave Tutorordning Værkstedsundervisning 2-3 valgfag To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau 1. hf 1 år Dansk A Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C Idræt C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C Kemi C Geografi C Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning 59

5 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Grenaa Gymnasium HF STX IB Grenaa Gymnasium har ca. 700 elever fordelt på STX, HF og IB. 106 elever bor på Grenaa Gymnasiums Kostskole. Såvel gymnasiet som kostskolen er indrettet til kørestolsbrugere. Vi er kendt for en høj faglig standard og for et godt socialt miljø. Linjer og valgfag Du kan sætte dit personlige præg på HF-uddannelsen gennem dit valg af valgfag eller ved at vælge den linje, vi kalder Sportsklassen. Linjen er et tilbud til dig, der brænder for sport og bevægelse. Hvis du vælger Sportsklassen binder du dig til idræt på B-niveau, men ellers har du de samme fag som på en hel normal HF. Skolen og undervisningen I 1.HF skal du ikke læse lektier til timerne. I undervisningen arbejder du med studiemetoder og arbejdsvaner, så du lærer at lære. Du bliver med dine læreres hjælp trænet i at tilegne dig nyt stof. Formålet er at give dig maksimalt fagligt udbytte af dine år i HF. I 2.HF skal du bruge de metoder, du har lært i 1.HF, da du her begynder at få lektier for i fagene. Bemærk, at du både i 1.- og 2.HF skal lave skriftlige afleveringer fx stile, rapporter og matematikafleveringer som hjemmearbejde. Du har undervisningsmoduler på 90 minutter, typisk tre - fire moduler pr. dag. To gange om ugen er der studiemoduler, hvor alle elever i 1. klasserne arbejder med lektielæsning og opgaveskrivning. I de første måneder arbejder vi især på at give dig en god introduktion til din nye skole. God og effektiv læring og et godt socialt miljø hænger uløseligt sammen. Derfor prioriterer vi det sociale miljø højt og lægger stor vægt på kammeratskab, sammenhold og gensidig respekt elever og lærere imellem. Vi har engagerede og dygtige lærere, der arbejder godt sammen, og som holder af at undervise. Vi går op i at udfordre dig fagligt og lære dig arbejdsformer og samarbejdsformer, som er efterspurgte i de videregående uddannelser og i erhvervslivet. Du får dermed et godt grundlag for din fortsatte karriere og personlige udvikling. I skoletiden er der indlagt formiddagssamlinger, fællestimer med aktuelle temaer og oplægsholdere udefra. Desuden indgår der ekskursioner og virksomhedsbesøg, studietur, forårskoncert og -udstilling samt idrætsdage og temadage. Også uden for skoletiden er der masser af tilbud: Introfest, gallafest med lanciers og dimissionsfest. Diverse frivillige aktiviteter som fx fodbold- og volleyball-turneringer, billedkunst, musical, kor- og orkesterprojekter, poesi- og prosakonkurrencer. Men også tilbud om udvikling af dit talent inden for en række fagområder, tilbud om kontakt til andre lande og verdensdele gennem skolens medlemskab af Globale Gymnasier. Der er også fester og caféer arrangeret af elevforeningen Olympos m.fl. Vi vægter elevdemokratiet højt, og du kan gennem elevrådet være med til at præge skolen og bestemme, hvad der skal ske. Tutorordning Et godt studiemiljø kræver, at du som elev føler dig godt tilpas både fagligt, socialt og personligt. Derfor får du en personlig tutor, som du mødes med nogle gange om året for at lægge en plan for, hvordan du kommer bedst igennem uddannelsen. Transport og mødetider Transport til Grenaa er let: Til og fra Djursland, Århus og Randers går der direkte busser, som er tilpasset skolens mødetider. Desuden kan du tage toget, som holder ca. 10 minutters gang fra gymnasiet. Din skoledag begynder kl og slutter enten kl eller kl Valg ved ansøgning om optagelse På Grenaa Gymnasium sammensætter du selv din HF-uddannelse. Ved optagelsen skal du vælge et kunstnerisk fag. Her har du mulighed for at vælge mellem billedkunst og musik. I 2.HF tilbyder vi en bred vifte af valgfag, som du skal have på dit andet år (se nedenfor). Vil du vide mere? Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolens kontor eller vores vejledere, som er parate til at hjælpe dig med mere information. Læs mere på Åbent hus / orienteringsmøde Lørdag den 23. januar 2016 kl. 12. SKOLEN TILBYDER FØLGENDE LINJER HF (Frie valgfag, som du selv vælger) HF-Sport (Idræt B frie valgfag) VALGFAG B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi, religion, samfundsfag C-niveau: Astronomi, billedkunst, design, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, latin, musik, psykologi, tysk fortsættersprog Grenaa Gymnasium N. P. Josiassensvej Grenaa Tlf

6 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Langkaer Gymnasium STX HF IB World School Med omkring 900 elever og 100 ansatte er Langkaer et dynamisk uddannelsessted. Vi tilbyder både STX, HF og IB. Vi har elever fra byen, oplandet og hele verden, hvilket giver en stor mangfoldighed i elevsammensætningen. Langkaer ligger i Tilst i udkanten af Aarhus, og der er gode busforbindelser til og fra skolen i alle retninger. På Langkaer lægger vi vægt på, at du som HF er får den støtte og vejledning, der er nødvendig, for at du kommer igennem din uddannelse med et godt resultat. Den første måned består af et introforløb, som klæder dig godt på til HF-uddannelsen. Introforløbet består både af faglige og sociale aktiviteter, der ryster klasserne sammen. På HF får du også tilknyttet en tutor. Det er en lærer, der skal støtte dig i din faglige udvikling. Det sker ved, at I holder møder om, hvordan det går i fagene. Den almindelige undervisning suppleres med værkstedstimer, hvor klassen arbejder med studievaner og du får vigtige redskaber til at blive en bedre studerende. Hvis du har særlige behov, har du gode muligheder for at udvikle dig på Langkaer. Vi har tre læsevejledere på skolen, som i begyndelsen af skoleåret screener alle elever for læsevanskeligheder. Hvis det viser sig, at du har læse- eller skrivevanskeligheder, vil du blive kontaktet af læsevejlederne, der tilbyder dig hjælp og støtte. Hver klasse har sin egen vejleder, der står til rådighed for samtaler om personlige forhold og om uddannelsen. På HF arbejdes der med lektieintegreret undervisning, hvilket betyder, at langt de fleste lektier laves i løbet af skoledagen. Skolen og undervisningen Vi begynder hver dag kl. 8.30, og en skoledag vil senest slutte kl Den almindelige skoleuge varieres bl.a. med tværfaglige projekter, ekskursioner, fællestimearrangementer og studierejser. Undervisningen er kendetegnet ved, at teori og praksis kobles sammen, så undervisningen bliver så virkelighedsnær som muligt. Skolen har gode undervisningsfaciliteter. Vores klasselokaler er lyse og rummelige, og vi har desuden gode it-forhold i form af interaktive tavler i alle lokaler. Et godt socialt miljø er forudsætningen for, at du som elev føler dig tilpas på skolen og kan lære noget. Derfor giver vi vores elever et bredt tilbud om frivillige aktiviteter efter skoletid. For tiden er der aktiviteter inden for boldspil, musik, sammenspil, pilates, billedkunst og fitness/styrketræning. Vi har desuden den tradition, at vi hvert andet år opfører en musical, hvor elever deltager som skuespillere, musikere og backstage-hjælpere. Festudvalget afholder omkring seks sjove fester i løbet af skoleåret. Derudover er der i årets løb fredags-caféer, Grim dag, Langkaerkoncert, den store skolefest, filmfestival, musikcaféer og MGP. Skolen lægger vægt på elevdemokrati, hvor eleverne har stor indflydelse gennem et meget velfungerende elevråd. Valg ved ansøgning om optagelse På Langkaer sammensætter du selv din uddannelse gennem en bred vifte af valgfag. Ved optagelsen skal du vælge et praktisk-kunstnerisk fag. Her har du mulighed for at vælge mellem billedkunst, mediefag eller musik. Vi udbyder en række fag som valgfag, som du kan vælge imellem på andet år (Sprogfag som f.eks. arabisk vælges dog fra 1. år). Forneden kan du se udbuddet af valgfag for de elever der startede i august I løbet af efteråret 2015 vil du på skolens hjemmeside kunne se de aktuelle tilbud for Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at ringe eller komme på besøg på skolen, hvis du vil vide mere. Du kan også finde flere små film, billeder og information om skolen på vores hjemmeside Første skoledag Mandag den 8. august Åbent hus Onsdag den 27. januar 2016 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG B-niveau: Arabisk (1.+2. år), billedkunst, biologi, geografi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, tysk fortsættersprog C-niveau: Billedkunst, drama, design, erhvervsøkonomi, filosofi, informationsteknologi, mediefag, musik, psykologi, innovation NB. Valgfag oprettes, hvis der er elever nok, der vælger det. Langkaer Gymnasium STX HF IB World School Kileparken Tilst Tlf

7 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Randers HF & VUC Randers HF & VUC rummer både VUC og 2-årigt HF, og vi er en stor skole med i alt ca studerende. Vi kalder os mulighedernes hus, og målet er at hjælpe dig fremad med uddannelse og personlig udvikling uanset dine forudsætninger og drømme. Vores skole er hyggelig og har en atmosfære, hvor der er plads til alle. Vi har en stor kantine, idrætsanlæg, festsal og gode muligheder for gruppearbejde og lektielæsning. Vi har også en atriumgård, der især er hyggelig at bruge om sommeren. Fagene På HF er der mulighed for at sammensætte lige netop den eksamen, der passer til dig. Vi har valgt ikke at lave toninger, hvor du binder dig til nogle bestemte valgfag. Du behøver altså ikke at vide før optagelsen, hvilken videregående uddannelse du senere vil tage. Du kan finde ud af det undervejs. Skolen er stor, så vi tilbyder mange valgfag. Desuden har vi meget fleksible rammer, så vi bedst muligt kan målrette din uddannelse til dig. 1. HF Når du udfylder ansøgningsskemaet, skal du tage stilling til: om du vil have musik C, drama C, billedkunst C, mediefag C, dans C eller design C (du skal kun vælge ét af disse praktiskmusiske fag) hvis du vil have engelsk på det højeste niveau, nemlig A-niveau, skal du også vælge det fra begyndelsen hvis du vil have spansk B eller tysk B som et af dine valgfag, skal du også vælge det fra begyndelsen desuden kan du vælge tysk C Det første år skal alle have dansk, engelsk, historie, naturfag (kemi, geografi og biologi), matematik, idræt, et praktisk-musisk fag og studietimer. 2. HF Her skal du fortsætte med dansk, engelsk og studietimer og også have kulturfag (historie, samfundsfag og religion). Derudover skal du have nogle valgfag, som studievejlederne hjælper dig med at vælge i løbet af 1. HF. Du skal mindst have: 2 fag på B-niveau eller 1 fag på B-niveau og 2 fag på C-niveau. Du skal desuden skrive større skriftlig opgave. Særlige aktiviteter på skolen På Randers HF tager vi dig og din uddannelse meget seriøst, men HF er jo også andet end bare undervisning og lektier. Det er gode kammerater, sammenhold og mulighed for at få nye oplevelser. Når du skal begynde på en ny skole, er du måske nervøs for, hvordan det nu bliver. Vi kender godt fornemmelsen, og vi prøver at gøre noget ved det. I begyndelsen af 1. HF har vi forskellige tiltag, der er med til at ryste din klasse godt sammen. Klassen har sammen med deres team forskellige aktiviteter - fx rundboldturnering og en tur til Lille Vildmose. Desuden er der fredagscafé og velkomstfest. I løbet af året skiftes klasserne til at arrangere fredagscaféer, og vi holder ca. fire fester om året. Fester er jo også noget af det, der er med til at gøre de to år på HF til en god oplevelse. Sidste skoledag fejrer vi fx med en stor gallafest. I løbet af dine to år på HF kommer du på en studierejse til fx Amsterdam, Berlin eller Prag. De kreative fag arrangerer dramaforestillinger, forårskoncert og udstillinger. Nogle gange laver vi også fællesarrangementer, hvor vi får besøg af en forfatter, en filminstruktør, politikere, musikere eller andre, der kan udvide vores horisont. På skolen kan du desuden deltage i frivillig undervisning i musik, billedkunst, drama eller idræt, og du kan være med i frivillige klubber inden for film, litteratur, musik og astrofysik. Som kursist er du selvfølgelig også en del af et demokrati, og du har mulighed for at få indflydelse bl.a. gennem kursistrådet, bestyrelsen og skolens forskellige udvalg. Vil du vide mere? Få mere information på vores hjemmeside eller kontakt os på tlf , Du kan også henvende dig personligt til vores studievejledere, der træffes hver dag kl Få et ansøgningsskema hos os, på din folkeskole eller via hjemmesiden Informationsaften Torsdag den 19. november 2015 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Samfundsfag, tysk, matematik, idræt, fysik, kemi, biologi, spansk, musik, psykologi C-niveau: Tysk, billedkunst, design, drama, mediefag, musik, psykologi, filosofi, erhvervsøkonomi, dans Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf

8 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Skanderborg-Odder HF Bliv klog på skolen Skanderborg Odder Center for Uddannelse er en moderne uddannelsesinstitution, der tilbyder områdets største samlede udbud af uddannelser til unge og voksne. Vi er innovative og dynamiske i vores tilgang til uddannelse og vil være blandt de allerbedste. Et godt studiemiljø Vores skole er både en handelsskole, et handelsgymnasium, et VUC og en teknisk skole, og vi drager fordel af at have mange uddannelsesretninger under samme tag: HG, HHX, HF, AVU, FVU, OBU samt HTX og tekniske EUD er. Vi har et attraktivt studiemiljø med fokus på: Høj kvalitet Trivsel og nærvær Gode fysiske rammer Engagerede undervisere Elevindflydelse Fester og andre sociale arrangementer Studieture til udlandet, der ruster dig til dit uddannelses- og arbejdsliv. Et nyt kapitel i dit liv Når du starter på din HF, taget du fat på et nyt kapitel i dit liv. HF handler om at blive klog både på livet og verden. Den personlige udvikling kommer dog først og fremmest gennem de faglige udfordringer. Du får nye klassekammerater, nye fag og nye omgivelser. Nu er det dit ansvar at få lavet lektier og møde til timerne. Din ansvarlighed og deltagelse er en forudsætning for en god dagligdag på skolen Selvom ansvaret er dit, står du aldrig alene. Ud over dine nye klassekammerater har du et helt team af lærere ved din side. En af dine lærere bliver desuden din tutor, som skal støtte dig gennem dine studier og hjælpe dig med at fokusere på og udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Hos studievejlederen står døren altid på klem. Her kan vi vejlede dig om blandt andet valgfag, lektiehjælp og SU. I StudieCamp (lektieværksted) kan du arbejde i rolige omgivelser og få hjælp af lærere til lektierne. Hvis du har læse- og stavevanskeligheder, vil læsevejlederen hjælpe dig med læsekurser og med at finde ud af, om du kan få tildelt en IT-rygsæk. I begyndelsen af første år på HF har vi et introduktionskursus, der går på tværs af fagene og giver et godt grundlag for din uddannelse. Afvekslende undervisning Du har både almindelig klasseundervisning og værkstedsundervisning, som har til formål at give dig gode studie- og arbejdsvaner og ikke mindst gøre dig bevidst om, hvordan du bedst lærer og formidler din viden. Vi har valgt ikke at lave linjer, hvor du på forhånd binder dig til nogle bestemte valgfag. Sammen med studievejlederen vælger du i løbet af første skoleår dine valgfag. Før du bliver optaget på den toårige HF, skal du derfor kun foretage ét valg: Du skal vælge mellem billedkunst, design, musik og mediefag. Vi arrangerer en række aktiviteter, der kan ryste klassen sammen og skabe gode betingelser for det sociale liv i klassen og på skolen: Hyttetur Foredrag Elevfester Morgensamlinger Studieture til udlandet Faglige ekskursioner Fredagscafé Virksomhedsbesøg Studietur til København I løbet af første skoleår skal du vælge valgfag. Her har vi et bredt udvalg af fag, idet vi planlægger nogle af vores valgfag sammen med HF-enkeltfagsafdelingen, så du får så mange fag at vælge imellem som muligt. Studierejser Du kommer på studietur til København i 1. HF og til udlandet i 2. HF. Vi lægger vægt på, at begge disse studieture har afsæt i din uddannelses fag og i faglige problemstillinger. Besøg os Du er meget velkommen til at besøge os på skolen. Kontakt os og aftal en tid til en rundvisning. Du kan også besøge os på eller se mere om hverdagen på HF Skanderborg på com/hfskanderborg Infomøde Vi afholder infomøde om vores uddannelser tirsdag den 19. januar 2016 fra kl 19 og lørdag den 23. januar 2016 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, samfundsfag, psykologi, design, biologi, idræt, religion, billedkunst, kemi C-niveau: Filosofi, mediefag, psykologi, fysik, design, tysk, billedkunst og musik Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse, HF Højvangens Torv Skanderborg Tlf

9 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN TH. LANGS HF & VUC På den 2-årige HF-afdeling på TH. LANGS HF & VUC går der i øjeblikket ca. 375 kursister ikke flere end at man ret hurtigt lærer hinanden at kende, men nok til at sikre et bredt og spændende fagtilbud. Vores bygninger ligger centralt placeret midt i Silkeborg kun hundrede meter fra stationen, hvor alle tog og busforbindelser fra oplandet mødes. Skolen og undervisningen Undervisningen starter kl og slutter senest kl.16. Den enkelte klasses teamlærere og lærergruppe har mulighed for at planlægge undervisningen, så den passer til netop denne klasse, og derfor kan der ofte være ændringer i skemaet. Det kan være pga. introforløb, ekskursioner, tværfagligt samarbejde, blokdage i bestemte fag og meget andet. Via internettet kan man hele tiden holde sig ajour med skemaet og med hverdagen på skolen i øvrigt. Det er meget vigtigt, at den enkelte elev er studieaktiv og udvikler sine personlige færdigheder både i timerne, i værkstedstimerne og i studietimerne. For at sikre dette skal du løbende igennem de 2 år have samtaler med din tutor, som er én af klassens teamlærere. Du kan desuden få hjælp fra skolens it-afdeling og fra studievejledningen. Og endelig kan du få hjælp fra læsepædagogerne. Det kan være hjælp, hvis du har læse- og stavevanskeligheder, og der vil være mulighed for at få tildelt en it-rygsæk m.m. Skolen arrangerer i nært samarbejde med udvalgte 2. års elever, de såkaldte Theodoranere, et introduktionsforløb for de nye klasser. Spredt over året vil der være et antal fællestimer, og vi har derudover ca. hver 3. uge morgensamling med sang, meddelelser, underholdningsindslag m.m. I 2. HF arrangeres der en studierejse og ekskursioner i visse fag. Der er en lang tradition for, at vore kursister bidrager til skolens kulturelle liv med fx teaterforestillinger, kunstudstillinger og koncerter. I november måned fejrer vi skolens fødselsdag med en stort anlagt fest, og derudover har vi spredt i løbet af året en række fredagscafeer og fester. Du får således mange gode muligheder for at indgå i skolens samlede fællesskab og gennem skolens forskellige råd og udvalg (fx elevråd, aktivitetsudvalg og bestyrelse) at øve indflydelse på skolens hverdag. TH. LANGS HF & VUC tilbyder udover den 2-årige HF også HF-enkeltfag og almen voksenuddannelse, og der er et tæt og velfungerende samarbejde mellem den 2-årige HF-afdeling og disse andre afdelinger på skolen. Nye bygninger Ved skolestart i august 2014 stod et nybyggeri på over 1500 m 2 klar. Vi har derfor splinternye faglokaler til en række fag, en ny multisal, stærkt forbedrede fællesarealer med mange nye studieområder, en ny stor tagterrasse og taghave ovenpå dele. af nybyggeriet og helt nyanlagte udenomsarealer med en stor multibane. Garantiskolen Silkeborg TH. LANGS HF & VUC er del af Garantiskolen i Silkeborg, der er et samarbejde mellem alle ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Produktionshøjskolen og UU. Garantiskolen kan tilbyde dig hjælp til at gennemføre din uddannelse. Læs mere på vores hjemmeside. Campus Bindles Plads (CBP) TH LANGS HF & VUC er aktiv medspiller i den Tværkulturelle læringsbazar CBP. Ved at krydse Grænserne mellem HF, biblioteket, Handelsskolen, Den kreative skole og grundskolen får vores elever masser af faglige oplevelser, der ligger udenfor klasselokalernes fire vægge. Valg ved ansøgning om optagelse Før du bliver optaget på den 2-årige HF på TH. LANGS HF & VUC, skal du kun foretage ét valg af fag, nemlig valget af dit praktisk-musiske fag, hvor du kan vælge mellem billedkunst, design og musik. Du kan også vælge mellem fysik C, tysk C og spansk B. Vi har valgt ikke at lave linjer, så du behøver ikke på forhånd at have besluttet dig for, hvad du vil bruge din HF-eksamen til. Besøg os og få mere viden Du er velkommen til at ringe til skolen eller besøge os skolens kontor og studievejlederne står klar til at hjælpe dig. Åben skole lørdag den 23. januar 2016 kl Orienteringsmøde torsdag den 28. januar 2016 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, religion, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter C-niveau: Design, drama, filosofi, fysik, psykologi, tysk fortsætter Tilrettelagt som FLEX-undervisning: Fysik B, matematik A, psykologi B (se mere på skolens hjemmeside) TH. LANGS HF & VUC Hostrupsgade Silkeborg Tlf

10 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Viby HF Viby-HF er sammen med Viby-STX en del af Viby Gymnasium. En ny måde at lære på På Viby-HF tilbyder vi dig en ny måde at lære på. Vores uddannelse er bygget op omkring tre grundprincipper: Korte, afgrænsede forløb Få fag den enkelte skoledag Lektieintegreret undervisning Din uddannelse Vores helt overordnede mål er at klæde dig bedst muligt på til at gennemføre en professionsuddannelse, når du forlader os. Det kunne f.eks. være sygeplejerske, folkeskolelærer, bygningskonstruktør, pædagog, bioanalytiker mv. I dagligdagen har vi tre centrale fokuspunkter: at du flytter dig fagligt at du udvikler dig personligt at du oplever et fælleskab med dine medstuderende og lærere Verden uden for skolen På Viby-HF inddrager og bruger vi omverdenen i undervisningen. Du vil som studerende komme til at opleve hyppige ekskursioner ud af huset, og opgaver og projekter, som bliver gennemført andre steder end på skolen. I 2.HF er alle klasser på en studietur til et europæisk land i en uge. Fagene Du kan på læse mere om de fag, du vil møde i din uddannelse på skolen. Du kan nederst på siden se en oversigt over de særlige valgfag, skolen tilbyder. Fysiske rammer Skolen er nyrenoveret og består af rummelige, lyse undervisningslokaler, et stort fælles opholdsareal for skolens studerende, en idrætshal og to mindre gymnastiksale. Herudover er skolen omgivet af store, åbne grønne arealer. Skolen er fuldt IT-integreret med umiddelbar netadgang overalt på skolen. Alle lokaler er udstyret med interaktive tavleløsninger. Idræt på Viby-HF På Viby-HF kan du vælge at tone din obligatoriske undervisning i idræt i tre retninger: Boldspil Classic (atletik og redskabsgymnastik) Dans Viby-HF indgår, sammen med elever fra Viby-STX, også som en del af projekt løbegymnasium i et samarbejde med atletikklubben Aarhus Se mere om projektet på Let af komme til Det er let at komme til Viby-HF. Uddannelsen er centralt placeret i det sydlige Aarhus på hjørnet af Ringvej Syd og Chr.X.vej. Buslinjerne 4A, 6A, 20 og 202 holder lige ved skolen, og med Odderbanen kommer man hurtigt til skolen fra Malling, Beder, Mårslet og Tranbjerg. Toget holder ved Rosenhøj, hvorfra der kun er få minutters gang til skolen. Adgangskrav Du skal have kvalifikationer svarende til en 10. klasses prøve i dansk, engelsk og matematik, samt kvalifikationer svarende til 9. klasses prøve i tysk eller fransk og i fysik-kemi. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere på tlf Ansøgning Du kan ansøge om optagelse gennem Åbent hus Mandag den 18. januar 2016 kl SKOLEN TILBYDER FØLGENDE VALGFAG A-niveau: Engelsk B niveau: Idræt, matematik, musik, biologi, samfundsfag, religion, mediefag, psykologi C niveau: Erhvervsøkonomi, innovation, filosofi, psykologi, tysk fortsætter, kinesiske områdestudier, fysik Viby Gymnasium Søndervangs Allé Viby J Tlf

11 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN VUC Aarhus HF i hjertet af Aarhus VUC Aarhus er centralt placeret i Aarhus og har midtbyens største udbud af valgfag samt en lang række muligheder for at læse fag på A-niveau. 2-årigt HF: Fire faglige linjer På VUC Aarhus kan du vælge mellem følgende fire HF-linjer på 2-årigt HF med hver sin faglige profil: HF CLASSIC, som er en standard HF-uddannelse for dig, som ikke fra start ønsker at lægge dig fast på bestemte valgfag. Dine valgfag har du på andet studieår, så du har tid til at finde ud af, hvilke fag og niveauer du vil have. Der er mulighed for at tage HF Classic som en såkaldt HF Lektielight, hvor der er skåret ned på hjemmearbejdet, men skruet op for antallet af timer på skemaet. Så kan du nå at lave de fleste lektier på skolen. HF SPORT & SUNDHED, hvor der er fokus på kroppen, kropsidealer, sundhed og sportens rolle i samfundet. HF SCIENCE, som er for dig, der synes, at bioteknologi, kemi og universets opbygning lyder spændende. Eksperimenter og ekskursioner vægtes højt. HF GLOBAL, hvor der lægges vægt på sprog, medier og kulturelle forskelle i en globaliseret verden. Høj faglighed og målrettede kursister Vores kursister er typisk i starten af 20 erne. De er modne, målrettede og har prøvet meget andet end den lige skolevej, f.eks. erhvervsarbejde, anden uddannelse og udlandsophold. Det smitter af på undervisningen, hvor der er fokus på selvstændighed og høj faglighed. Det er nok blandt forklaringerne på, at 2-årigt HF på VUC Aarhus både i 2013 og 2014 fik det højeste karaktergennemsnit i hele landet. Et godt studiemiljø På VUC Aarhus har vi skabt rigtig gode rammer for et godt studiemiljø på 2-årigt HF: Uddannelsen indledes med en faglig introtur, og andet år skal du med din klasse til Berlin. Vi har lærerteams, der arbejder målrettet for at sikre dig og dine medkursister faglig progression. Der arrangeres projektuger, ekskursioner og meget andet. Der er en lang række sociale aktiviteter på skolen, som du kan deltage i. Hver måned er der fredagscafé, og med jævne mellemrum er der foredrag, debatter og lignende med folk udefra, der på forskellig vis er med til at præge det samfund, vi lever i. Forudsætninger For at læse 2-årigt HF på VUC Aarhus skal du have bestået både de skriftlige og mundtlige 10. klasses prøver i dansk, matematik og engelsk. Du skal også have modtaget undervisning i tysk eller fransk og i fysik/kemi. Tilmelding og ansøgningsfrist Frist for tilmelding til 2-årigt HF er 15. marts. Hvis du søger efter fristen, vil du komme på venteliste. Tilmelding sker på følgende måde: Kommer du direkte fra 10. klasse, kan du tilmelde dig via optagelse.dk. Alle øvrige ansøgere skal benytte skolens eget optagelsesskema, som kan hentes på vores hjemmeside vucaarhus.dk umiddelbart efter årsskiftet. Infoaften om 2-årigt HF Onsdag den 27. januar 2016 på Dalgas Avenue 2. Andre HF-tilbud på VUC Aarhus Ud over 2-årigt HF tilbyder vi også HFenkeltfag, hvor du har mulighed for individuelt at sammensætte dit skema ift. f.eks. privatliv og arbejde. Dermed kan du vælge, om din HF-uddannelse skal vare 2, 3 eller flere år afhængig af, hvor mange ugentlige timer du vil have. Vi tilbyder desuden HF-fag via internettet (HF Flex) samt Gymnasial Supplering (GS), som henvender sig til alle, der har brug for at supplere en gymnasial uddannelse med fag og/eller højere niveauer for at opfylde kravene til optagelse på en videregående uddannelse. SKOLEN TILBYDER FØLGENDE FAG OG NIVEAUER A-niveau: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, historie, italiensk, matematik og spansk B-niveau: Arabisk, billedkunst, biologi, engelsk, fransk, fysik, geografi (naturgeografi), historie, idræt, italiensk, kemi, kinesisk, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, tysk og virksomhedsøkonomi C-niveau: Billedkunst, biologi, design, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, geografi, innovation, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, religion, retorik, samfundsfag og tysk VUC Aarhus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf

12 HF HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN Århus Akademi Århus Akademi er en stor HF-skole med 25 HF-klasser. Der går ca. 800 elever på skolen fordelt på tre uddannelser: HF, 2-årig STX og GS (gymnasialt suppleringskursus). Århus Akademi ligger i det nordlige Aarhus i et område med mange uddannelsesinstitutioner. En del buslinjer og den kommende letbane har stoppested lige ved Akademiet. Valg ved ansøgning om optagelse Før du bliver optaget på HF på Århus Akademi, skal du foretage nogle valg. Du kan vælge at følge en linje eller at tage en HF med frie valgfag. Du skal desuden prioritere hvilket praktisk-musisk fag, du ønsker. Vi udbyder billedkunst, drama, mediefag og musik. Linjer og valgfag Du kan sætte dit personlige præg på HF-uddannelsen gennem dit valg af valgfag eller ved at vælge en linje. Hvis du vælger en linje, vil alle i klassen følge de samme valgfag, og undervisningen i dine obligatoriske fag vil være præget af den linje, du har valgt. Alle skal have 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau. Eleverne Nogle elever kommer direkte fra 10. klasse, mens andre har erfaringer fra erhvervsarbejde, andre ungdomsuddannelser, højskoler, rejser m.m., når de vælger Århus Akademi. Eleverne på HF på Akademiet har en gennemsnitsalder på 19 år. Vi lægger vægt på samarbejde og en voksen omgangsform. Flere valgfag samlæses på tværs af uddannelserne. Faciliteter og støtte Skolen er åben på hverdage fra 7.30 til Vi har lærerbemandet studiecafé man-tor kl Skolen tilbyder personlig og faglig støtte bl.a. via studievejledere, tutorer, læsepædagoger, matematikvejledere, mentorordning, netværksprojekter, skrivetimer og studiecafé. Akademiet er udstyret med elevator og handicaptoilet og er egnet til kørestolsbrugere, dog ikke hvis du vil følge musik. Skolen har en velfungerende kantine og tilbyder bl.a. morgenmad for 5 kr. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen er inddelt i blokke på 75 minutter i et grundskema, der kan variere i projektuger. Du vil møde varierede arbejdsformer og it-baseret undervisning. Alle skal derfor medbringe egen pc. Studierejsen og ekskursioner Studierejsen er en del af uddannelsen og en stor oplevelse. Studierejsen foregår i foråret det første skoleår, og turen går til en storby i Europa. Idrætslinjen tager på skitur. Ud over studierejsen er der i nogle fag ekskursioner, bla. en tur til København i 2. hf. Elevråd og arrangementer Akademiet har et aktivt elevråd. Eleverne er repræsenteret i skolens bestyrelse og udvalg. Elevrådet leder skolesamlingerne, hvor elever kan få ordet. Elever og lærere planlægger sammen en række fællestimer, fredagscaféer og fester. De helt store begivenheder er teaterkoncert, melodi grand prix og den årlige lancierfest. Vi tilbyder frivillig idræt og musik og andre kreative aktiviteter i vores nye crea-bygning. Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om Århus Akademi på Akademiets hjemmeside eller ved at maile eller ringe til skolens kontor eller studievejledere. Kontorets mail er: Åbent hus Torsdag den 21. januar 2016 kl SKOLEN UDBYDER FØLGENDE LINJER Samfundsfag B + Psykologi C + et valgfag Musik B + Drama C + et valgfag Billedkunst B + Design C + et valgfag Matematik B + Fysik C + et valgfag Spansk B + et valgfag Idræt B + Psykologi C + et valgfag Psykologi B + mediefag C + et valgfag Mediefag B + retorik C HF med frie valgfag VALGFAG A-niveau: Engelsk, historie B-niveau: Billedkunst, biologi, fransk begynder, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, tysk fortsætter C-niveau: Design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, it, mediefag, musik, psykologi, retorik, tysk fortsætter Se opdateret liste på skolens hjemmeside Århus Akademi Gøteborg Allé Århus N Tlf

13 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN HHX højere handelseksamen HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. HHX giver et bredt adgangsgrundlag for videregående uddannelse. Studenter fra HHX bliver især optaget på uddannelser, der udbydes på universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter, på handelshøjskolernes økonomi- og sproguddannelser og på erhvervsakademierne. Fokus i HHX er lagt på en række fag, som tager afsæt i det virkelighedsnære. Der arbejdes med tværfaglige opgaver og undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. HHX er opbygget med et grundforløb på ½ år (fælles for alle elever), og et efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som du vælger blandt de forløb, som skolen udbyder. Studieretningsforløbet vælges på baggrund af dine interesser og evner. Når du tilmelder dig HHX, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb du forventer at vælge efter grundforløbet. Studieretningerne på HHX er grupperet i: De økonomiske De internationale De markedsorienterede Du kommer i en klasse, hvor dine kammerater har interesse for samme studieretning som dig. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til flerfaglig undervisning og projektarbejde. Optagelse For at blive optaget på HHX skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have gennemført en tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du herudover have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af din skole eller UU-vejleder. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i HHX-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser såsom sundhed (mulighed for fysisk udfoldelse), It og innovation/ iværksætteri. Herudover kommer du til at arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation samt sprogets betydning. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag samt en række temaforløb. Alle elever på HHX skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb. Den merkantile profil På HHX kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold f.eks. virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet. 68

14 HHX HØJERE HANDELSEKSAMEN Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau. Desuden skal du have ét 2. fremmedsprog, hvor du kan fortsætte med dit 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller du kan vælge et helt nyt fremmedsprog. Fortsættersprog er på B-niveau, mens begyndersprog er på A-niveau. Du skal derfor vælge, om dit 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, f.eks. tysk, spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valgfag Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Alle elever på HHX skal have mindst et valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en HHX-uddannelse. Undervisningen Målet for undervisningen og for HHX-forløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder varieres de arbejdsformer, der anvendes i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt via læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med emner og temaer, som vælges af elever og lærere i fællesskab. Du bidrager selv til at forme undervisningen og skolelivet som helhed, og undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig HHX er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det forventes, at du møder til alle timer, og at du deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som f.eks. tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Obligatoriske fag Studieretning Valgfag Studieretning 2½ år Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C 2. fremmedsprog B International økonomi B Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Temaforløb/flerfagligt samarbejde i: SO2: Erhvervscase SO3: Det internationale område En fagpakke med 2 eller 3 fag Studieretningprojekt 1-4 valgfag Grundforløb ½ år Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Temaforløb i: Erhvervsøkonomi Samfundsfaglige emner Sprog og kultur Innovation og IT Sundhed og idræt Ingen studieretningsfag Ingen valgfag 69

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

UU-Centrene i Region Nord

UU-Centrene i Region Nord UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2011 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2015 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2015 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2015 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale

Læs mere

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen SUS

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VK Det bedste fundament for uddannelse Indhold Rektors velkomst........ 4 VK giver det bedste fundament for din videre uddannelse; Strukturerede

Læs mere