Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige"

Transkript

1 Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

2 Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik på området skal være med til at styrke fokus på det enkelte barn og sikre helhed, hvilket er det bærende i Rebild Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, som blev vedtaget i Der er i de senere år arbejdet med strategier for henholdsvis folkeskoleområdet og dagtilbudsområdet i Rebild Kommune, hvilket har udmøntet sig i strategierne Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud. På baggrund af disse samt det øvrige udviklingsarbejde indenfor skole- og dagtilbudsområdet de senere år er nærværende politik udarbejdet. Visionen for det gode børneliv i Rebild Kommune er - At alle børn udvikler sig og bliver så dygtige som de kan - At alle børn trives - At alle børn inkluderes Det bærende i arbejdet omkring de 0-16 årige skal være dogmerne: Motivation, Mening, Helhed og Læring. Børnene skal opleve helhed og sammenhæng i deres liv. Udgangspunktet er, at det er indholdet, der skal styre strukturen og ikke omvendt. Derfor skal skoler og dagtilbud tænke i helheder, der går på tværs af organisatoriske strukturer, på tværs af faglige kompetencer og i et integreret samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere. Alle aktiviteter skal være drevet af motivation og engagement. Udgangspunktet er, at alle børn har lyst til at lære.de tilgange og perspektiver, der skaber motivationen for læring er forskellig fra barn til barn. Derfor skal vi styrke muligheder for fleksible tilgange til læring og udvikling. Alle aktiviteter skal give mening for børnene, der skal have gode muligheder for leg og fordybelse. Der skal være læring og udvikling i alle aktiviteter samt et generelt fokus på almen dannelse. I nærværende politik er ovenstående vision og dogmer udmøntet i otte temaer: - Inklusion - Læring og læringsmiljøer - Trivsel - Digitalisering og digitale læremidler - Natur - Innovation og kreativitet - Krop og bevægelse - Faglige kompetencer Temaerne er gennemgående i strategierne for Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud. Side 2 af 11

3 Inklusion Inklusion ses som en grundlæggende værdi og ikke en metode. Inklusion handler om accept, respekt og lige muligheder. Det handler om, at alle bliver aktive deltagere i fællesskabet og i samfundet. Det enkelte barn skal føle sig værdsat, accepteret og mødt ud fra egne forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at alle børn får mulighed for at udvikle sig som socialt ansvarlige og tolerante mennesker, hvorved det samtidig kan forbygges, at børn i udsatte positioner bliver marginaliseret tidligt i livet. Et inkluderende miljø tilrettelægges med udgangspunkt i, at alle børn er forskellige og rummer noget unikt. At skabe inklusion er derfor en dynamisk proces, hvor skolen eller dagtilbuddet hele tiden tilpasses den aktuelle børnegruppe. Dette indebærer, at der etableres støttende udviklings- og læringsmiljøer, som inkluderer og imødekommer børnenes individuelle behov og som understøtter deres fulde potentialer. Det er vigtigt, at alle voksne i og omkring skolen eller dagtilbuddet bakker op om inklusion som en grundlæggende ret for alle børn. Skole og dagtilbud skal indgå i forpligtende samarbejde for at sikre inklusion. Ansvaret for inklusionen ligger aldrig hos det enkelte barn, men derimod hos de voksne omkring barnet, herunder i høj grad også i forældregruppen. Forældrene spiller her også en central rolle. Fokus i inklusionsindsatsen er ikke på det enkelte barn, men derimod på det omkringliggende udviklingsog læringsmiljø, og de sociale fællesskaber barnet indgår i. Side 3 af 11

4 Læring og læringsmiljøer Læring er en livslang proces, som vi skal klæde børnene bedst muligt på til. Det gør vi bl.a. ved at lære børnene at lære. Det er vigtigt, at læringen hele tiden understøttes af fagligt kompetente medarbejdere. Skoler og dagtilbud i Rebild Kommune skal fremme børnenes kundskaber og færdigheder, så de får lyst til at lære mere. Børn skal have rum til at udfolde sig og de skal understøttes i at tro på og udnytte egne evner og muligheder. Ansvaret for dette ligger hos de ansatte i kommunens skoler og dagtilbud, men i høj grad også hos forældrene.. Alle skoler og dagtilbud i Rebild Kommune skal arbejde systematisk og målrettet med børns læring, så alle børn bliver rustet til at leve i fremtidens samfund. Det er derfor vigtigt, at alle indsatser og aktiviteter med børnene skal ses i sammenhæng med de opstillede læringsmål. I Rebild Kommune er der bl.a. fokus på sprog og kommunikation, således at alle børn og unge udvikler funktionelle sprog-, læse- og skrivefærdigheder. Det prioriteres at tilrettelægge læringsmiljøer præget af dialogisk samspil, hvor børnene lærer at tænke og reflektere og der skabes rum for dialog, hvor der er respekt for hinanden. Læringsmiljøet skal tænkes bredt. Skoler og dagtilbud skal have fokus på læringsmiljøet ved at se på de fysiske rammer i og omkring institutionerne. Der skal være plads og rum til udfoldelse, udfordringer og fysiske aktiviteter både inde og ude. Læringsmiljøet skal være fleksibelt og dynamisk og tage hensyn til både fællesskabet og det enkelte barns behov. Læringsmiljøet skal være med til at sikre, at børnene bliver nysgerrige og får lyst til at tilegne sig viden. Læringsmiljøet skal være både funktionelt, motiverende og skabe rum for refleksion og fordybelse for det enkelte barn og samtidig være med til at styrke innovation og kreativitet. Et læringsmiljø, hvor børnene trives og føler sig som en del af fællesskabet, har afgørende betydning for børnenes læring. Side 4 af 11

5 Trivsel Trivsel handler generelt om, at det enkelte barn skal leve et sundt og velfungerende liv, hvor det imødekommes og forstås. Trivsel giver børn lysten til at lære og er grundlaget for, at de kan udvikle sig positivt med udgangspunkt i deres individuelle unikke muligheder og ressourcer. I et ønske om at understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling, skal skoler og dagtilbud i samarbejde med forældrene - efterstræbe, at børnene skaber meningsfulde kontakter præget af positivitet og forpligtende fællesskaber. Samarbejdsrelationer og relationer generelt er en måde at skabe et bredt fællesskab, hvor barnet vil opleve respekt, tryghed og tillid. Trivsel handler ikke om, hvordan vi gerne vil have, at børn skal opføre sig for at passe ind i vores institutioner. Trivsel er derimod subjektivt, og hvad der er trivsel for det ene barn er ikke nødvendigvis trivsel for et andet. Derfor er der fokus på, at børnene i Rebild Kommune involveres, så de bliver hørt og inddraget i planlægningen af deres egen udvikling og læring. Gennem bevidst anvendelse af pædagogiske metoderstøtter medarbejderne børnenes trivsel og læring med udgangspunkt i kendskabet til det enkelte barns modenhed, udviklingsbehov, muligheder og potentialer. Side 5 af 11

6 Digitalisering og digitale læringsmidler Anvendelsen af it skal indtænkes ud fra pædagogiske mål, så barnet løbende bliver passende udfordret og stimuleret i forhold til dets behov og forudsætninger. Den lokale forankring styrker ejerskabet og dermed succesen ved anvendelsen. It er ikke noget i sig selv - det er menneskets anvendelse, der gør det interessant i et pædagogisk velforankret miljø. I Rebild Kommune ønsker vi at anvende it i de processer, hvor det kan understøtte barnets naturlige udvikling gennem nysgerrighed, leg og fordybelse. It åbner op for mange muligheder, men er aldrig målet i sig selv. It er både et middel og en metode til at arbejde med barnets trivsel, udvikling og læring. Når de professionelle vælger at anvende it i forhold til arbejdet med barnet, er det et aktivt og bevidst valg. Ofte udnyttes it bedst, når det indtænkes i et samspil med den analoge verden og dermed indgår i en større helhed. Afgørende for anvendelsen af it er de faglige overvejelser, der sigter mod, at fastholde barnets naturlige nysgerrighed - alene eller sammen med andre. Udgangspunktet for valg af it skal være hvorfor frem for hvad. Internettet åbner op for en nærmest uendelig informationsstrøm, der kan tilgås fra et stadig stigende antal it-enheder døgnet rundt. Dette er et samfundsvilkår, som vi aktivt ønsker at udnytte positivt i arbejdet med børns dannelse. Digitale medier spiller en stadig større rolle i samfundsudviklingen, hvorfor der løbende er behov for at arbejde med børns it-kompetencer. Når vi arbejder med børns udvikling, har vi fokus på, hvornår børn er aktive og passive i deres brug af it. Vi anser reflekteret anvendelse af it som en kulturkompetence. Nøgleord er kritisk stillingtagen og aktiv deltagelse. De voksne både medarbejdere og forældre - har et fælles ansvar for at guide børnene i den digitale verden. Udviklingen har åbnet op for nye og mere direkte kommunikationsformer i samarbejdet omkring børnene. Vi ønsker at anvende anerkendende og tidssvarende kommunikationsformer, som bidrager positivt til trivsel, udvikling og læring. I dag er vidensdeling let og fleksibelt med it som et værktøj. Dette muliggør gennemskuelighed og synlighed af de mange tiltag der dagligt gøres for at sikre læring og udvikling af det enkelte barn. Vi ønsker at synliggøre indsatsen, da vi mener, det styrker samarbejdet og dermed giver positiv vækst for barnet. Side 6 af 11

7 Natur Skoler og dagtilbud i Rebild Kommune har unikke naturomgivelser. Naturen er, sammen med et rigt friluftsliv, en særlig ressource i kommunen, som i videst mulig omfang integreres i den pædagogiske praksis og læring. Bevidstheden om de gevinster, der findes i anvendelsen af de unikke naturområder skal opdyrkes og naturen tænkes ind som et rum for leg, læring og pædagogik. Dette styrker ikke alene børnenes forståelse af natur og naturfænomener, men danner også grund for læring i et bredere perspektiv samt bidrager til børnenes generelle trivsel og udvikling. I en verden hvor der konstant er fokus på klima og miljø, er lysten til at anvende - og passe på - naturen nyttig at tilegne sig tidligt i livet. Hovedparten af Rebild Kommunes skoler og dagtilbud har rigtig gode muligheder for at møde naturen lige uden for døren. Det skal herudover prioriteres at bringe børnene uden for deres vante rammer og vedvarende give dem nye og særlige naturoplevelser, der kan vække nysgerrigheden og kreativiteten. Dette kræver, at vi ikke alene har fokus på at tænke natur ind i læring og pædagogik, men også på at forberede og efterbearbejde naturoplevelserne. En fokuseret anvendelse af naturen fordrer, at der er særlige pædagogiske kompetencer inden for natur og friluftsliv tilstede, i såvel dagtilbud som på skolerne. Dette handler ikke alene om at prioritere opbygning af nogle stærke spidskompetencer inden for natur, men også om en bred inddragelse af de mange professionelle og frivillige ressourcer, der findes rundt om i kommunen. Side 7 af 11

8 Innovation, kreativitet og entreprenørskab I Rebild Kommune skal børn lære at arbejde eksperimenterende og tænke innovativt og kreativt. Børnenes nysgerrighed skal stimuleres. De skal lære, at der kan være flere "rigtige" svar og at der er plads til at begå fejl, blot de har forsøgt at gå nye veje eller har forfulgt en idé. Innovation opstår, når kendt eller ny viden kombineres på en ny måde, eller når kendt og ny viden bringes i ny anvendelse. Innovation er derfor ikke kun at opfinde et produkt, det handler i bred forstand om at gøre noget på en bedre måde. Kreativitet er at skabe noget nyt, ved at kombinere nye og eksisterende ideer, tanker og materialer på en ny og anderledes måde, som har betydning for andre. Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for én selv og for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Innovation, kreativitet og entreprenørskab handler også om, at det enkelte barn understøttes i at tænke selvstændigt og har mod til at afprøve egne ideer og forfølge dem skal være med til at børnene får indblik, selvtillid, viden og færdigheder til at handle på deres ideer. Innovation, kreativitet og entreprenørskab handler om at kombinere viden fra forskellige områder, derfor er det vigtigt, at der arbejdes og samarbejdes på tværs og at innovation, kreativitet og entreprenørskab tænkes ind i hele barnets dag. Side 8 af 11

9 Krop og bevægelse Fokus på krop og bevægelse skal give børnene mangfoldige muligheder for udvikling, bl.a. gennem fysisk udfoldelse, sociale aktiviteter, samarbejde og kreativitet samt aktiviteter, der styrker sanserne. Formålet er, at børnene gennem alsidig fysisk aktivitet opnår færdigheder og tilegner sig viden, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Børnene skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at være fysisk aktive og opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. I Rebild Kommune er der fokus på at integrere fysisk aktivitet og bevægelse som en del af dagligdagen. Der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og børns læring, udvikling og trivsel. Fysisk aktivitet og livsstil kan afgøre om børn lykkes i det de sætter sig for. Det skal sikres, at alle børn får sunde vaner i dagtilbud og skoler ved at have fokus på, at omgivelser og læringsmiljøer skal indbyde til bevægelse og at medarbejderne skal indtænke fysisk aktivitet i løbet af dagligdagen. Bevægelse og aktivitet styrker desuden børns trivsel og selvværd, hvilket har stor betydning for deres indlæringsevne, udvikling samt generelle livskvalitet. Skoler og dagtilbud skal tilstræbe at skabe sundhedsfremmende rammer og aktiviteter, som aktivt kan bidrage til at styrke børns kompetencer med henblik på at træffe sunde valg og udvikle sunde vaner. Forældrene spiller i den sammenhæng også en vigtig rolle. Side 9 af 11

10 Faglige kompetencer Fundamentet for, at børnene i Rebild Kommunes skoler og dagtilbud trives og udvikles, er dygtige og engagerede medarbejdere. Dette indebærer, at medarbejderne er fagligt kompetente, hviler i deres professionelle vurdering og tydeligt kommunikerer deres pædagogik til børn og forældre. Med henblik på at sikre en skarp faglighed er det væsentligt, at der sættes mål op omkring den indsats der ydes i skoler og dagtilbud og at der løbende reflekteres over metoder og praksis. Samtidig skal den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne prioriteres, og videns- og erfaringsnetværk på tværs af børne- ungeområdet understøttes. Kompetenceudviklingen er praksisnær og tager udgangspunkt i de lokale behov. Medarbejdernes faglige kompetencer kan dog ikke stå alene. Ledelsen har også meget stor betydning for fagligheden og kulturen på den enkelte skole eller dagtilbud og dermed også for muligheden for at skabe de rette rammer omkring børnenes trivsel, udvikling og læring. Et godt lederskab er kendetegnet ved at være professionelt, tydeligt, retningsgivende og strategisk, og ledelsen har ansvaret for at sikre, at skolen eller dagtilbuddet råder over de rette kompetencer, og at de bliver brugt hensigtsmæssigt. Målrettet arbejde med trivsel, udvikling og læring kræver en indsats fra ledelsen, da denne løbende må sætte sig i spidsen for forandringsprocesser. Side 10 af 11

11 Politikken bringes til live Nærværende politik er en underpolitik til den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Rebild Kommune. Politikken udmøntes via strategierne for Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud og danner tilsammen rammen om skoler og dagtilbuds samlede indsatser. Side 11 af 11

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017 Børnehaven Møllegården Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. Forord. 2. Det politiske grundlag: Politik dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2013-2016 3. Møllegården:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Børne- og ungepolitik 2011-14

Børne- og ungepolitik 2011-14 k 2011-14 ne- og Børne - og ungepolitik ørne- Indholdsfortegnelse og ungepolitik Forord: 3 Forord Byrådet ønsker at fortsætte og udvikle det gode arbejde på børne- og ungeområdet i Favrskov Kommune. Derfor

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune

Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune Foto:colourbox.com Maj 2011 1 Holbæk Byråd har på møde den 11. maj 2011 vedtaget Strategi for Fremtidens Folkeskole i Holbæk Kommune. Strategien har

Læs mere

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se at tale, at græde, at le at danse, at cykle, at gå at opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til at indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016

Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Daginstitution Stensballe Pædagogisk læreplan 2014 2016 Pædagogisk læreplan Side 1 Indledning: I Daginstitution Stensballe definerer vi os som Højkvalitetsdagtilbud, udfra en bevidsthed om, at forskningsresultater

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Skole udviklings strategi

Skole udviklings strategi Skole udviklings strategi 2020 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Skolernes udfordringer og styrker 6 Vision & undervisnings- og læringsgrundlag 9 Tema Faglighed Læring og pædagogik - vi har fokus på hvordan

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere