Servicedeklaration for Stevnsfortet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Stevnsfortet"

Transkript

1 Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside:

2 Indledning Stevnsfortet er en del af det regionale socialområde, der spænder over forskellige specialtilbud til børn, unge og voksne inden for handicap og socialpsykiatri. Det regionale socialområde er kendetegnet ved at levere ydelser af høj faglig kvalitet og repræsenterer specialkompetencer, der kan styrke løsningen af særlige opgaver. Servicedeklarationen refererer til anerkendte socialfaglige begreber og indeholder oplysninger om målgruppe, ydelser, faglige tilgange, fysiske rammer m.m. Målgruppe Målgruppen er unge i alderen 15 år til 17 år (enkelte ned til 12 år og enkelte over 17 år). Anbringelse på sikret afdeling sker i henhold til magtanvendelsesbekendtgørelsens 30, stk. 1, nr Farlighedskriteriet 2. Pædagogisk-psykologisk observation 3. Længerevarende behandling 4. Varetægtssurrogat 5. Afsoning 6. Ophold som led i idømt ungdomssanktion 7. Udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark Ophold i en sikret afdeling besluttes efter: nr. 1-3: af opholdskommunen nr. 4-6: af retten ved kendelse eller dom. Opholdskommunen træffer herefter beslutning efter serviceloven om den konkrete placering af den unge. nr. 7: af politiet Lovgrundlag Sikret døgninstitution for børn og unge der drives efter servicelovens 66, stk.1 nr. 6 jf. 67, stk. 3. På Stevnsfortet er det tilladt at have vinduer og yderdøre konstant aflåst og værelsesdøre aflåst om natten, jf. magtanvendelsesbekendtgørelsens 19, stk. 2 og stk.3. Undervisning efter folkeskoleloven 20, stk. 2, jf. stk. 4. Pladser og takster 2015 Sikrede døgnpladser 15 pladser Anbringelse besluttet af: Kommunen Kr ,- pr. døgn Retten Kr ,- pr. døgn restbeløb er objektivt finansieret Politiet Da uledsagede unge ikke har en betalingskommune, dækkes udgiften af den objektive finansiering. Intern skole 11 pladser Kr. 591,- pr. døgn 1 Præsentation af tilbuddet Stevnsfortet er en sikret institution med 3 afdelinger. Hver afdeling har 5 pladser. Afdelingerne ligger i en tidligere søværnskaserne, som er bygget i De unge har eget værelse med bad og toilet. På hver afdeling er der fælles TV-stue, opholdsrum og køkken. 1 Opholdskommunen betaler en takst á kr.591,- pr. døgn for skolegang for børn og unge i den skolepligtige alder. Skolegang for unge, der er over den skolepligtige alder, finansieres fra via puljemidler fra Socialministeriet. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 2 af 5

3 Stevnsfortet har en intern skole samt mekaniker- og kreativt værksted, hvor de unge tilbydes undervisning eller beskæftigelse på hverdage i tidsrummet 09:00 til 15:00. Herudover findes en række fritidsaktiviteter som for eksempel idrætshal, fitnesslokaler med instruktører, PC, playstation, ungdomsklub med biograf og udendørs boldbaner og gokart bane. Stevnsfortet ligger 2 km fra Rødvig, hvorfra der er togforbindelse til/fra Køge. Værdigrundlag Det er Stevnsfortets vision, at elever og personale trives i et meningsfyldt fællesskab i et stadigt udviklende miljø, som udvikler elevernes sociale og personlige kompetencer, der er nødvendige for at mestre eget liv. vi skaber en meningsfuld og udviklende pædagogisk ramme vi skaber det bedst mulige sociale netværk så ingen kommune eller andre samarbejdspartnere skal henvende sig forgæves i visitationsøjemed vi skaber det bedst mulige sociale efterværn for eleven, så ingen elev overlades til egen situation Værdier: udviklingsorienteret vi fokuserer på at give eleverne de rette redskaber, så de kan udvikle sig i en hensigtsmæssig retning engageret - vi lytter aktivt, er nysgerrige og spørger ind, når eleverne fortæller os noget troværdig - vi skaber som regel ikke troværdighed ved det første møde, men er opmærksomme på, at det er her, vi lægger grundstenen til det. Og vi siger aldrig noget, vi ikke kan holde rummelig - vi møder eleverne med en håndsrækning, er forstående overfor deres situation og lytter til dem omsorgsfuld - vi skaber trygge rammer for eleverne trygheds- og tillidsskabende - vores mål er, at de unge forlader Stevnsfortet med en følelse af, at voksne er til at stole på Faglig tilgang Tilbuddet tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger. De primære faglige tilgange, der anvendes i arbejdet er: Anerkendende tilgang. Anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte. Relationspædagogisk tilgang. Relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid. Ressourceorienteret tilgang. Ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling Kognitiv tilgang. Kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser. Personalet Stevnsfortets personalegruppe består af medarbejdere der afspejler de behov der er i anbringelsen samt administration af det organisatoriske. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 3 af 5

4 På afdelingerne er der primært ansat pædagogisk uddannet personale, resten af medarbejderne har en varieret faglig baggrund. Fælles for alle er, at de er rekrutteret på baggrund af menneskesyn og personlig ballast. I Stevnsfortets dagtilbud er der ansat lærere, faglærere, pædagoger og omsorgsmedhjælpere der står for undervisningen. Stevnsfortet har aftale med ekstern misbrugsbehandler om PAV (Projekt Andre Valg) I staben/administrationen er der ansat socialrådgiver, kontorassistenter og psykolog. Serviceydelser I forbindelse med indskrivning indgås individuelle aftaler om, hvilke af nedenstående serviceydelser der er relevant for den enkelte unge. Den anbringende myndighed har ansvaret for, via handleplan, at indgå i samarbejde med Stevnsfortet og eleven om, hvilke mål der er for anbringelsen og hvilke indsatser der er relevant for disse. Stevnsfortet er fleksibel i forhold til at generere et forløb der tilgodeser den enkelte unges udfordringer. Stevnsfortet tilbyder en struktureret anbringelse, hvor træning af daglige færdigheder, udvikling af sociale kompetencer samt deltagelse i demokratiske processer er basisydelsen. Derudover tilbydes: Kognitiv behandling Anger management Forbehandling for misbrug Motiverende samtaler Screening for psykiatrinære problematikker Skole og beskæftigelse: afdækning af den unges kompetencer og tilrettelæggelse af undervisning så den enkelte får de bedste rammer for undervisning. træning i, og afdækning af kompetencer på værkstedet Ekstra ydelser, der ikke er led i tilbuddet kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune. Forsikringsforhold Børn og unge under 21 år indskrevet på Stevnsfortet er forsikret via Region Sjællands kollektive ulykkesforsikring. Stevnsfortet anbefaler, at den unge dækkes ind af indbo- og ansvarsforsikring. Brugerinddragelse og pårørendesamarbejde Unge anbragt på Stevnsfortet er i en særlig situation, de er som hovedregel anbragt i varetægtssurrogat og er hermed tvangsanbragt med begrænset indflydelse på aktuel livssituation. Derfor er udfordringen for Stevnsfortet at belyse overfor de unge hvilke områder de har medindflydelse på, og under hvilken struktur de medinddrages. Under anbringelsen tilbyder Stevnsfortet de unge at indgå i demokratiske processer gennem elevmøder. Dette foregår hver anden onsdag fra kl. 9 til kl.11. Til dette møde er der ophængt en seddel hvor elever kan notere punkter de ønsker taget op på mødet. Det kan eksempelvis være; ønske om playstationspil, andre indkøb til afdelingen, madplan, konflikter på afdelingen eller andre gruppeorienterede punkter. Derudover afholdes der formøde til statusmøde og statusmøder. Det er individuelle møder mellem elev, kontaktpædagog/er og afdelingsleder. På disse møder drøftes elevens nuværende situation samt muligheder. Pårørende til unge anbragt på Stevnsfortet modtager indenfor den første uge efter anbringelse et orienteringsbrev, hvor kontaktoplysninger, besøgsregler osv. er nedskrevet. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 4 af 5

5 Det er sideløbende kontaktpædagogernes og afdelingslederens opgave at holde pårørende løbende orienteret om elevens udvikling. Kvalitet og dokumentation Stevnsfortet arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. I 2015 arbejdes der i regionerne med standarderne: Indflydelse på eget liv Kommunikation Individuelle planer Magtanvendelse Medicinhåndtering Utilsigtede hændelser Faglige tilgange, metoder og resultater Fysisk og mental sundhed og trivsel Forebyggelse af overgreb Kompetenceudvikling I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte borger risikovurderes, for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at tilbuddet er et sikkert sted at være og at risiko for vold minimeres. I dagligdagen dokumenteres indsatsen via Bosted, som er et elektronisk dokumentationssystem. Tilsyn Socialtilsyn Øst er ansvarlig for at føre det driftsorienterede tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Sjælland. Borgerens handlekommune er ansvarlig for at udføre det personrettede tilsyn. Beliggenhedskommunen, Stevns Kommune fører tilsyn med den interne skole. Region Sjælland fører driftsherretilsyn via kvalitetsvurdering, der skal sikre, at tilbuddenes indsats og drift er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regionale retningslinjer, samt bidrager til den løbende udvikling af tilbuddene. Visitation Visitation til Stevnsfortet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Indenfor normal arbejdstid kontaktes socialrådgiver Mette Schmidt på tlf tast 1. Udenfor normal arbejdstid ringes tast 4 tast 1. Du vil få fat kontakt til afdeling Øst. Personalet vil bede om dit telefonnummer, herefter bliver du kontaktet af Stevnsfortets bagvagt. Hvis der ikke er mulighed for anbringelse på Stevnsfortet, er det Stevnsfortets opgave at undersøge hvor der er ledig plads på en anden sikret institution. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. januar 2015 Side 5 af 5

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-mail:

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: 10.01.12 Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: www.haugaardhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gældende fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Aarstilbuddene - Ahuset. Adresse: Østermarken 18 A.

Gældende fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Aarstilbuddene - Ahuset. Adresse: Østermarken 18 A. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere