ffiu1ev støberl, medens b1-gmestdr treter Kofoed, eller lla1er Kr:f oed, som han i daglig t al e altid hed, trak slg tilbage ril sin Le-jlighed i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ffiu1ev støberl, medens b1-gmestdr treter Kofoed, eller lla1er Kr:f oed, som han i daglig t al e altid hed, trak slg tilbage ril sin Le-jlighed i"

Transkript

1 Itlalermester HANS PETER HOFOED AAK IITKEBY SKÆRERl %-i l'lans Peter Kof oed blev født den 2_1.4. isrrl ffiu1ev udr1annet som maler, og arbej dede som malermest er, da han l89t gik i kompagniskab med de t G sr enske brød* re snedker Fer Andersen og murer Niels Åndersen, og sammen købt e de de t af.]ensen og Rasmussen drevne savskæreri på Kannikke gårds parcel i Aaker i se nærmere i heftet Bvggeskik i Åakirkeby i tj.den omkring 191tli Dette interesseselskab opløses ved tinglys* ning 4 august 1910, så brødrene fortsæt ter med skær'eri,!)ygnings-;f orret ning og cetileltt - støberl, medens b1-gmestdr treter Kofoed, eller lla1er Kr:f oed, som han i daglig t al e altid hed, trak slg tilbage ril sin Le-jlighed i Svanekegarie i6, hvor han havde et I il1e r'ærksied" som malermest,er var maler llofoed meget lvrig for sit fags ve og ve1. Således var han bl-andt de l5 bornhol.mske malermest re, tier i ls02 den 2o februar på et møde på hotel- Rønne i Åakirkeby beslur* tede ai starte en malermesterforening på Bornholn.0g her blev han rrorr endda Erru\rs en err af dt de ue tre Lre beslyrelsesmerilemmer ue5l,vrel5esfie{lie[lt[fler lndt lnot1l i1 19q9, l9oy. hvor nvor han rl Lrler" afløst af Johannes llarilug_f11lt!gr også fra eakiif,eb-v. 0gså [,aurits Andreaq Lau, Andrea, Peter rpien saml majermester *lens Chri. st ensen f tra Åalier Aaker -,/m var med fra stail- ai foreningen. Forholdene tor ma-[ertaget vår jo ikke just gode i de tider. irvor prisen for at ma1e, åre og lakere en komode var 2 kroner, et skab 3 kroner, At egetræsma1e eri dør 1,5o kr, og udvendig kitre og pletmaje et vindue 25 øre rialer Kofoed var nogei af r ing lravde hans i nteresse, Bornholm museum havde han, adskilige værdigfulde t ing best 1"rel se i inange år en kunstnerj.sk begavelse. Å11e gamle og han!.år en f in kender på området. store kærlighed, og han sørgede for al f ik plads på museet. Han 1.ar i museels Han reståurerede gamle møhler. Han clrejede og malede. ilan lavede tegninger ti1 huse, ob han Lavede billedskærei-arbejder. Der' var ham rjer udskar t ræf ormene r i I de Lr.ement bel onst øbt e rosen og blorrst er dekorat ioner, der sider indmuret i nrange husfacader Aakirkeby. og riet er også ham der har udskåret formen ti1 post* horiiei og kongekronen på f acaden af det g,amle post hu-s på Torvet. lulaler Kofoed var døde '26.? uglft og førle en \stilie t ilværeise. Han,,', inl,/:å. : "'-':. {'

2 Malermester JOHANNES l'tarilts MøLLER NYBYVEJ 28. Johannes Mari.us l{øl ler {ar f ødt lg65 som søn af mø1ler Hans Pet er rvrørler Limensgade mør1e. Han kom i 1ære som maler hos malermester Hans Mart in Hansen i Klokkegade i Rønne den 1g april lgg] og vår ud1ært 19 april IBB-:. Under lærert j.den søg_ te han undervisning på Rønne tekniske skole i af_ tentimerne. n ' uffi il : r ;, : ; lå l" li i I : }; ; i :i' i :i "i r r,x ;; : ; ; : :. i., malermesrer o"oixåi ii33; I,;ll::[:;r::;l;: ::å??n?:l;r[:.':; dagen + kost og loai om sommeren og omkring og a [.. om logi ugen + i vint kost ermånederne, når der va, nogå, best var ikke il ie, "t heri søndagskosten medregnet, den *åt te jeg mine splse hjemme hos f orældre. rt r 1øbet af 1Bq3 regyndte han al påtage sig arbejde i egen regning idet han boede. hjemme og lejede et vært ståa i snedkermester Christian Kofoeds baglænge, r4 april øste han borgerskab som malermester. 0e i vinteren 1896 tog han ai_l København og arbejrtede med åre1æg* ni,ng ob dekorat lonsmaling på Valdemar Schmldts må1erskol.e. r i898 købte han byggeplads og opførre værksredsbygning på grunderl Nvbvvej 28. 0g i 1q0z opførte han også sruehus ua"iu"gå Åaaen. ; J.!1.Mø11er forblev ugift og søstre i hans stuehus, da ger hj em. boede såmmen med sine f oræ1rlre og t o de i 1900 havde afhændet deres Lidli- Faderen Hans Peter Mø11er døde 1gI6 og moderen i rgzv De t o søstre Dort ia -!lria og Elna Krist ine drev 1 rnange år en 1i 11å sv6t ue med lokale på l oft et af st uehuser. MALERP1 STER Johannes I{arius },1ø11er døde den 13 april L957. røvri-gt henvises t 11 malermester Johannes ltarius Mø11er egen berelning i Bornholms hlstoriske Samfunds udgivelse " Jeg har arbejdet i hele min LlvsLld ca 1880*1950 " side 11*51

3 MALERMESTER ANDREAS ÅNDERSEN DOKTOIT BAK K EN.,!b, I 1916 opførte Andreas Andersen i ti-lknyt ning, t11 sit beboelseshus et I i11e enetages sidehus med tabetage på det nordre hjøroe af grunden Dokt orbakken 5. Andreas Andersen havde eft er udstået 1ærert id hos peler rpsen, nu nedsat sig som selvstændlg malermester med eget værksied. for al sirplerer husholdningsbugetet 1od han sammen med konen Marhilde Andersen opføre er kiosk og en række lysthuse hvorfra de solgt e is, slik og kaffe i sommermånederne. Andreas Andersen havde i tlden Helge Nielsen if.23.5.i923\ som 1.ær1ing, og han forlsatte som syend. så da Andersen i 1948 dørte overt ob Helge Nielsen forret ningen, Som han dog i 1951 solgt e videre Lil der indret tede radio og Tv forret ning radioforhandler flpon \iel.sen med reparat ions værksied indtil Vilmer Sonne Hansen i 1961 overtog for at ændre ti1 Doktorbakkens Blomsterforretning - Frugt sb Grønt - og ikke vende ti1- bage t i1 malerværkst ed, skønt han jo el1ers var udlært malersvend IlALER VILI'IER 0NNE HANSEN yar født som søn af murersvenii Ahlmann Hansen Aakirkeby. r tiden 1929*1933 stod han i 1ære hos galqr_mesrqr Lu.fuis J.ørceq _eq ( ) i Lobbæk, og han årbejdede derefter som svend forskellige steder indt il han blev urtehandler. Yilmer hansen var meget kunst.rrerisk og malede akvarelder og skar figurer i træ som han malede, og det var ham der fik den storslåede ide med al sætle en nymalet tr.tl"råd med mast. ob lastet med blomster i Doktordammen til turislers fryd " ÅH * AAKIRKEBy ilavn ' r 3

4 }.IÅL EME TRHiø5TERGÅPEiÅÅK1fr EBY l-ia1gr*ester lil L HÅM,"IER yår født 9 maj 1876 som søa af s*edkåfee-stef-fråfruner i Neksø. Han stod i 1ære hos malermester lndr(as Peter Tpse,r r Srengaoe r- AaKrrKeDy, og erterffi ssm svend farskellige steder. på sen 1 aggle åq ob blerret gift så siartede han i 19f0 egen sirksoffihed ob slog sig ned i Svaneke. I 190? flyttede han tå1 Jerabanegade 38 i Åakirke* by, hvor han i kælderen og en tilbygning med port ud til gaden indrettede sit rnaleryærkstcd. I 1+36 flytrer han op og får beboels* *g yærksted i Østergade lt). En de1 af manufakturhandler Engels tidligere ejendom. llammer havde er omfallende virksomhed især på landet, {}g ffåfi a ham arbejde såvei på værkstedet som ude hos kunderne til han var langt op i årene sammen med sønnen C:!BL AAGE JIAMMER der vår ble- vet udlært has faderen Hos l{ammer f ik naa de f inest-e, blhake hvide overf trader på kister, kbmm*derrog skabe, hørle man ofte enedkerne sige på skåreriet. Nlels.,Hammer var i mange år f ormand f or sparef oreningen ''Giædeli gjufi Han dsde 2S oktober 1q52 Carl Aage Hammers sør Jens blev uddannet elektriker og fik plads i Københayn, Han var populær blandr os unger på grund af de Lræfaderen havde lavel og malet ri1 ham.0g så hav1ug:,øjskrigskibe de han også sæbekassebi 1. l'lalermester LÅURI? ÅBlRflÅS LÅU v.r født 10.1fi,1860. Ham vår r:d* dannel som maler og i 1888 opforie han E*boelseshuset Få grunden Øst ergade 3. Her nedsatte han sig som malermesler idet han indrettede værksted i en bagvedliggende firefags bindingsværksbygning. 20 februar 1S02 var han sammen med l5 bornholmske malermestre ved et møde på Rønnes hotel- i Åakirkeby r*ed t-i1 at beslutle dannelsen *f en forening for malermestre på Bornholm. *et der i 1914 blev tii Bornholms Malerlaug. Han døde 9 april L932. tlalermest-er tta UEI. 41!l{EB l{å S ry brede i Østergade 77. Han v&r ud*dannet sorn nnaler og?ar blevet ansat som Borgerskolens pedell men da han havde &ange børn og pedel1ønnen ikke f*rs1og så arbejdede han stadig som malermester. Å{ hans børx erindrer jec å}, der yar frisørelev hos Erik Petersert i medegade, +B slarlede ungda*rsfodboldklubb*n DÅN som vi fra Ve* sterbro Idrætsforening kæmpede imod. Han var også en god bryder. Leif bl,ev skr*dder has {nqd Hansen sg vå.r vri.g som spe j der 3.

5 Malermester ANDHEAS PETER IPSEN STENGADE 7 Andreas Peter Ipsen Yar fødr 2L q som søn af hjulmager ob sav kærer Mogens Peter Ipsen og hustru Karen Kristine Hansenrdat* Ler af gårdejer Hans Hansån 6. s1g. Aaker. I Mons] tpsen på savmøllen nedenfor Stengade var indehaver af en ræh* -k* ;ET;;LE;" hverv b1. a. rnedlem af Iyrådet 1861*7o os Åndreas Peter Ipsen korn i 1ære hos maler Mads Kofoed i Aakirkeby, rnen ligeså snart han som 18-åri g vår blevet udlært, købte han ejenopslarten af sin eben malervirk- dommen i Stengade 7 og begyndte somhed, som han med gtrans drev fra den 7 marts 188å Han død Øst Han af blev gift med Elisabetll Christine Sve ndsen ( født ) datter af gårdejer l'logens vendsen og Petrea Aaby re E11esgård i Aaker. var rnedstifter af Aakirkeby bank og sad t11 sin død som medlern* bankrådet. Fra L yar han medlem af byrådet, og I 1921 blev han udnævnl til kærnner, hvorsom han virkede indtil- sih død ( Det var jo først i 1923 at bestemmelsen om mere end almindelig regnekyndighed komrfor kæmneres uddannelse,) I 1919 overdrog Andreas Ipsen malerforretningen Li1 sin søn maler Sigurd Ipsen, der drev den videre 1 det samme gode spor og aed de*r god+ anseelse den hidtil havde haft. Malermester: IGURD IPSEN STENGADE 7 Sigurd Ipsen fføart.,katrina Helt n hvis fik sammen 3 børn: Svead Helt Ipsen. ( havde Præstegård i Andreas Helt Ipsen oe død far var smed 2.7.t922-1I ) Nylars ( r 24,2. f 972) blev gif t. med Asnes Helt fra Hørve på Sjæ11and. De han blev landmand og han bl-e maler og opi Aakirkeby starlede Aakirkeby Auto*1aker1g på Vesterbro. ertrud Ipsen { l.ø,l925 - } hun blev uddannet til bager oe blev gift med sadelnagermesler Erik Rønne Torvegade, Deres farmor og min farmor var søskende så Sigurd Ipsen og rnin far llarald Dam var fælre, og som gode yenner arbejdede de saemea 1 mange år indenfor Håndværker og Industriforeningen. Sigurd sorn formand og forstander for teknisk skole n llarald som kassere og den der skui.le sørgefor den økonomiske drift. Ligesom deres fædre havde gjort siden foreningens starl i 1887 rgfinrl rii m r iltålmbmruf*tmm {

6 1 1, var den 15 årige Carl Hansen i ma1er1ære hos Sigurd I psen 0g i 1933 kom Efter udstået malersvend 0g hyorefter han sted 0g bspæl Kaj Jensen ( f , d ) i 1ære. 1ærertid og giftermå1. med Inger, fortsatte han som samtidig fra 1943 også som pedel for Teknisk sko1e, etablerede sig som setrvstærrdi g mal.ermester med værkpå Lærkevej 7. Med Iaj Jensen " Bitte Kaj " havde A. T. F-s 1. fodbo1shold gennem 30-erne en sikker, god og populær spiller på f1øjen. I 1934 begyndle BirIhe Hansen (. 14,8"]"920 ) i" lære, hvilker vågt* påslyr i byen: " Hvad søren en kvinde t et mandefag ". Hun var datter af 1ærer Aage Hansen. Hun var sammen.med sin mor Karen 1e* der af ulveflokken indenfor spejderne fra , hvor hun tog ti1 Tyskland far at søge arbejde, hvad ikke var særlig populært.. I 1938 begyndte Sigurd Ipsen egee søn Andreas i 1ære. 0g Sigurd Ipsen fik mere ob mere interesse for markedet for malinq af bi1er. Hertj-1 opførte han en noderne værksiedsbygning i gårds- - pladsen, samtidig med at. dei ganle værksted på hjørnet mod svanekegade blev indret,let ti1 udlej ningsbolig.. DetLe nye værksted stillede Slgurd. Ipsengerne til rådighed fsr Ph',y og mi8 når vi sku11e nale kul-iser ti1 teaterforesti1linger. Tak.' Slgurd Ipsen d:'ev på bedste nåde sin malervii:ksotrlted, samt idlg me* åt han virkede som forslander for Teknisk sko1e, i{an vår allid op: tåget af det nyesle indenfor undervisning, og yår lvrig deltager i kurser. Han vår mebet tptåget af malerkonsulent Jens Mø1Ier Jensen, KunsthåndværkerskoLen i Københavns gode råd og smag. Så Å1- lerede i 1929 foanl*di"gerie han at l{ø11er Jensens studiemateriale formedels 150 kr. blev f::emsendt ti] brug i Aakirkeby. Når lidligere elever fra teknisk skole spørges. " Kan du huske si-' gurd f psen rr, Ja han l':.i1e alrid haveo at vi sang en sang før vi Bik hjem.5 min før ki.:0 blev sangbøberne Lrukket frem og sangerl g j aldede gennem lokalerile som opf riskni.ng t i t hj emt uren, Autolakerer AIiDREAS HELT I_P- I1 VE,STERBRO 11 Tog,efter udståel 1ær tid, kort efter kri"gen Ii1 Sverige,for at" se hvordan malerf aget havde udr.iklei sig d*r. I'liemkonnmet herf ra købta han en grund ude på Vesterbrc cg opførle et [rus med yærksled. ]ier opstarlede han en aulolakereforretning, der gennem årene udvikledt,r mere oe mere. I1987 overlog,iens Åndre Linri fsrretnj-ngen. 0g i dag har NETTil reyel bygnlngerne ob opført cieres store Supermarked, Å[TT$.LÅHMMT G Åndr" I$e*u Åslrlrkrby 6

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig;

AÅ[TRKEBY SMEDE. ), der 1å hvor i dag ejendommen Smedegade 9-17' ligger f et skøde fra L6 marts 1714 står nemlig; SMEDE AÅ[TRKEBY Smedefaget er jo ee meget gammelt fag. Lige så 1ænge man har kendt ti1 metall-er sou gu1d, sø1v, kobber, bronce eller jern, så har man haft brug for nogen, der kunne forarbejde det. Når

Læs mere

-HOTELLER i AAKIRKEBY

-HOTELLER i AAKIRKEBY s E GÆSTGIVERTER -HOTELLER i AAKIRKEBY BEVÆRTNINGER PENSIONAT gennem tiderne Tidligt var Aakirkeby en god og velbesøgt handelsby, hvor bønder og fiskere drog til for at sælge og købe. Der var siden 1830

Læs mere

ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at

ti1 tid ELEKTRI(ERE Erter korr rlyt.tede ramitien ii*1,iyåfi#*::j;1i:t:ffi;t$-* \taalera{l'æsningogn{aaljrregn-skab,at ELEKTRI(ERE Åakirkeby r-.8-, "4.*lr..,: I april 1907 reiter den initiativrige stationsforstander Mejdahl på 43 borgeres vegne en forespørgse1 ti1 byrådet om at anlægge et Elektricitetsværk i Aakirkeby.

Læs mere

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Lene Hadsbjerg Roskilde var i perioden efter 1850 en by i forandring. Det svagt stigende befolkningstal, den øgede handel og den gryende industrielle udvikling

Læs mere

Afskrift af båndoptagelse med: fhv. Tømmermester: Jens Møller Kildestræde 2 452o Svinninge

Afskrift af båndoptagelse med: fhv. Tømmermester: Jens Møller Kildestræde 2 452o Svinninge 1 Afskrift af båndoptagelse med: fhv. Tømmermester: Jens Møller Kildestræde 2 452o Svinninge Interviewer: Solvejg Christensen Havevang lo, 2.th. 43oo Holbæk. Forkortelser: Jens Møller: J.M. Solvejg Christensen:

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som

Læs mere

Karlslunde Historie Kalender

Karlslunde Historie Kalender I midten af forrige århundrede var der mange butikker og små næringsdrivende i Karlslunde. Der var mellem og 40 selvstændige forretninger og værksteder. Det var muligt for byens beboere at købe de daglige

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85

Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Kapitel 8 Johan og Ludvig Bøgeskovs tid 1879-85 Efter Christian Brodersen blev det de to brødre Johan og Ludvig Bøgeskov, der overtog ledelsen af skolen. Det skete i foråret 1879 kort før sommerskolens

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere

Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne

Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne Noget af det smukkeste ved Lohals er de mange bynære skove. De var der, da byen blev til, og de er der stadig. Det

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012)

Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valborg Christiansen fortæller (Samtale med Valborg Christiansen foråret 2012) Valle 2015 Navnet Valborg Christiansen er der måske ikke så mange der kender, men straks, man siger Valle er de fleste mygdalfolk

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950

Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel. A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede fra 1930 erne til o. 1950 www.koldingstadsarkiv.dk KOLDINGBOGEN ÅRSTAL: 2007 FORFATTER: TITEL: KORT RESUME: Mette Stubbe Brødsgaard Nevelhuset, et tidligt elementhusbyggeri i Vester Nebel A.E. Meyers husbygningskompagni der eksisterede

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk ApS. En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS

Se lyst på tingene. Malermestrene Mørk ApS. En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS Se lyst på tingene Malermestrene Mørk ApS Se lyst på tingene En bog udgivet af Malermestrene Mørk ApS 307354_Omslag_3.indd 1 29/09/10 11:23:32 Se lyst på tingene... MALERMESTRENE MØRK ApS 1910-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999

KREJL INDHOLD: LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 18. ÅRGANG - NR.4 - APRIL 1999 INDHOLD: Kommentar side 50 Mit liv i Løgsløn Af Gudrun Mathiasen side 51 Smede i Brårup. Af Jacob Larsen side 53 Erindringer.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy

HENRY. SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER. Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy HENRY SØN AF O.P., Nykøbing Sj. EN TOLDERS BARNDOMSERINDRINGER Henry G. Petersen LOK.t\1 JIISTORISK FORENING, NYK.SJ. 1999 v) Lene Puck Ishøy f\1 8 s! 5 Min tilværelse begyndte ifølge d~ibsallestcn den

Læs mere

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere.

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Viggo Hovgaard Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Denne artikel bygger på to artikler skrevet af Poul Christensen og er tidligere bragt i Hanen, Støvring kommunes

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG

GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG 2004 2 Kære grundejer! Vi har fornøjelsen at levere jer Grundejerforeningen Bramsnæsvig s blad! Bladet er gratis og vil udkomme én gang årligt, til alle vest for Ejby Strandvej.

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013

Holstebro kirkegårde. en kulturhistorisk guide 2013 Holstebro kirkegårde en kulturhistorisk guide 2013 Udgivet af kirkegårdsbestyrelsen for Holstebro Kirkegårde og Holstebro Museumsforening Tekst og billeder: Museumsinspektør Esben Graugaard og kirkegårdsleder

Læs mere