UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015"

Transkript

1 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SØNDERHOLM SKOLE // 2015

2 BESKRIVELSE SØNDERHOLM SKOLE FAKTA Adresse Sønderholm skole Stadionvej Nibe Telefon Web Skoleled er Antal elever Antal klasser Antal klassetri n Antal Spor n.dk/sp Jens Foltved Anden faktuel oplysning. (Profilskole eller anden faktuel oplysning) IT overbygningsskole Generel beskrivelse af skolen 1. Sønderholm skole er børnenes, forældrenes og medarbejdernes skole, og en aktiv del af lokalsamfundet. Sønderholm skoles funktion som lokalt kulturcenter skal være til glæde for alle områdets indbyggere. Skolen skal være åben for nye tanker og følge udviklingen i samfundet set i en national og international sammenhæng. 2. Sønderholm skole tilstræber en undervisning, der giver eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, såvel fagligt som kreativt. En undervisning, der tager udgangspunkt i den teknologiske og økologiske virkelighed. En undervisning, der bevarer og udvikler børnenes sanser og følelser og lærer dem at forholde sig kreativt og musisk til tilværelsen. 3. Sønderholm skole bygger på værdier som demokrati, åbenhed, tolerance, ligeværd, tryghed og livsglæde. Sønderholm skole skal være med til at udvikle hele mennesker med selvfølelse og selvværd, der kan indgå i et frugtbart socialt samvær, også med mennesker med anden kulturel baggrund. 4. Sønderholm skole skal arbejde på, at den enkelte elev føler ansvar for fællesskabet og for sin egen udvikling. Forældrene inddrages i denne proces. 5. Skolens pædagogiske miljø skal udvikles gennem åbenhed for nyt i omverdenen, og gennem elevernes og medarbejdernes mulighed for stadig faglig udvikling byggende på den enkeltes særlige forudsætninger og specielle talenter. 6. Sønderholm skole ønsker et nært samarbejde med hjemmene. Et skole/hjem-samarbejde mellem to ligeværdige parter, med åbenhed, tillid og fælles ansvar som grundlag. 7. Sønderholm skole ønsker engagerede medarbejdere, hvis faglige grundlag understøttes gennem mulighed for relevant efter- og videreuddannelse. 8. Skolens og skolefritidsordningens fysiske og psykiske miljø skal være inspirerende for undervisningen og fritiden og give mulighed for skiftende aktiviteter, hvor selvstændighed og kreativitet fremmes. Skolen har ca 98% af eleverne fra eget skoledistrikt + elever fra nabodistrikterne. Skolen elev tal er i jævnt stigende. Skolens elever og pædagogiske personale er delt i 2 afdelinger : (0. Kl-4.kl) Team 2 (5. Kl- 9.kl) Generel beskrivelse af bygningsmassen Sønderholm skole består af en ældre hovedbygning med administration, faglokaler (musik, madkundskab, fysik, billedkunst, sløjd/håndarbejde), PLC, personale/pauserum, 5 klasselokaler, 1 personaleforbedelsesrum, 2 møderum, 1 fleksibelt forberedelsesrum, rengøringsrum, kopirum, servicelederkontor, elevkantine m. Skolebod. En nyere tilbygning (fra 2010) med 4 klasselokaler (+ et /gennemgangslokale som bruges som klasselokale), fællesrum, lederkontor, -køkken, personalerum, 1 personaleforberedelsesrum, depotfaciliteter, rengøringsrum, elevator. Herudover gymnastiksal som deles med Nørholm skole (m. Omklædningsrum, læreromklædning, redskabsrum) 2 tidligere lærerboligere, som deles mellem 2, ungdomsklub, sundhedsplejerske, tandlæger, lokalhistorisk arkiv, skolelæge, skolepsykolog. Tidligere ombygget cykelskur, bruges til kompetencecenter. Pedelværksted, garageanlæg til opbevaring, naturfagshus. Tilgængelighed Der er god og umiddelbar adgang til skolens faciliteter. Også for kørestolsbrugere BASISOMRÅDER INDSKOLING & 1 Hjemklasselokaler Vi mangler hjemklasselokale til vores 1. klasse. De har i øjeblikket klasserum i l lokale, som også er et gennemgangslokale. Grupperum/aflastningsrum Ingen selvstændige elevgrupperum, men til 3 af klasselokalerne i den nye bygning er der tilknyttet et ekstra rum. I forbindelse med kompetencerummet, er der et rum som er tænkt som aflastningsrum for elever med særlige behov. Fælles opholdsrum I både den gamle og nye bygning er der fællesrumsfaciliteter, som dog i en den ene bygning er inddraget til PLC/bibliotek. Fællesrummet i den nye bygning bliver brugt til fællessamling hver morgen for alle skolens elever. Resten af skoledagen bliver det brugt af 0. Kl. -4.kl. Herudover bliver gangarealer brugt som opholdsrum og arbejdsrum. 1 køkken i nye bygning bruges også som opholdsrum for de yngste elever. Toiletter 4 toiletter til 110 elever i nye bygning. 2 toiletter i gamle bygning til 80 elever. 1 toilet i hver tidligere lærerbolig. Bygningerne er dog aflåst. 4 toiletter til personalet (ca. 30) Garderobe Mangelfuld og trængt med plads. Vi har mange børn i de yngste klasser. Dus Troldhøj er Sønderholms skoles fritidstilbud for børn fra 0 kl kl. (Dus1). Der er pt. 73 børn indmeldt i Dus1. Vi har 100% indmelding i 0 og 1 kl. 77,3% i 2 kl. og 33,3 % indmeldt i 3 kl. I dette skoleår er alle de lokaler som Dussen rådet over blevet til 100% lokalefællesskab med indskolingen. F.eks. køkkenet som er Dussens base bliver brugt til arbejdspladser for eleverne i gruppearbejder. Kreativ og spilrum er blevet til klasselokale for vores 1 kl. og dussens værksted /kreative rum er i dag klasselokale for 0 kl. Dus Troldhøj blev i 2014 certificeret som idrætsdus. Idrætsdus er et landsdækkende koncept under DIF og KOSMOS og er udviklet for at styrke bevægeglæden hos det enkelte individ. Idrætsdus konceptet er blevet lidt besværliggjort af råderet som Dus har over salen, samt den udvidet undervisning som skolereformen har lagt ned over de ældste klasser, således at bevægelseslege mm. ikke kan forgå optimalt uden at virke støjende og opmærksomhedesforstyrrende for de elever der har undervisning. Fokuspunkter for indskoling/ - Differentierede læringsrum - Værkstedsfaciliteter og depot - Personale tæt på Det er til stor gene for 1. klasses undervisning, at skolens 1. klasse er et gennemgangsrum. Dette kan klares ved en mindre ombygning og rokering af de nuværende funktioner. Vi foreslår, at arealet til den nuværende 1. klasse bliver et fællesrum/1, som kan bruges til leg, ophold og gruppearbejde. Efter behov kan der ligeledes placeres ekstra garderober i dette areal. 1. klasse flyttes hen i Dussens nuværende base, hvor de kommer til at ligge omkring det store samlingsrum sammen med de ældste elever i (1.-4. kl.). BESKRIVELSE

3 MELLEMTRIN & 2 Hjemklasselokaler Se generel beskrivelse af bygningsmassen Grupperum/aflastningsrum Ingen gruppe og aflastningsrum Fælles opholdsrum Kan bruge PLC Toiletter Se generel beskrivelse af bygningsmassen Dus2 er et tilbud til elever fra 4. og 5. Klasse. Der er pt. 19 indmeldte i Dus2. Dus2 er normeret til 30 børn. Dus2 har lokale fælleskab med Sønderholms ungdomsklub (SUK) og lokalerne bruges også til musikundervisning. Dus2 er lige som Dus1 certificeret som Idrætsdus. (se Dus1) Dus2 er et tilbud til eleverne hvor de kan opholde sig i 2/SUK lokaler efter skoletid. Tilbuddet er typisk aktivitetspræget og kan byde på alt fra idræt til spil, dans eller lektiehjælp mm. afhængigt af, hvad børnene vil. Ud over den almindelige åbningstid er der i Dus2 10 aftensåbninger. Disse bruges til at komme udaf-huset f.eks. biograf, skøjtehal mm. Det er også til aftenåbningerne at der laver mad og at man spiser sammen. Fokuspunkter for mellemtrin/ - Differentierede læringsrum - Fællesarealer - Gruppefaciliteter og fordybelse Se beskrivelsen af Udskolingen, da skolen opdeler deres elever i to afdelinger: (0. kl- 4. kl) og Team 2 (5. kl-9. kl). Mellemtrinet er således fordelt imellem de to. UDSKOLING Hjemklasselokaler Se generel beskrivelse af bygningsmassen Grupperum/aflastningsrum Ingen gruppe og aflastningsrum Fælles opholdsrum Kan bruge PLC Toiletter Se generel beskrivelse af bygningsmassen Garderobe/Lockers Bruger gangarealer til garderobe. Ingen aflåste skabe Fokuspunkter for udskoling - Faglaboratorier - Fællesområder - Gruppefaciliteter og fordybelse Team 2 gør op med hjemklasselokalerne og får i stedet faglabs, som er præget af det specifikke fag, som den danner ramme om. Derudover mangler de gruppearbejdspladser, hvilket kan imødekommes ved at rykke musik til en mere optimal placering i kælderen og udnytte det overskydende rum i stueplan. Rummet opdeles med en skille væg, så der bliver mulighed for at placere to faglabs omkring to grupperum. Det store grupperum kan tages i brug som et ekstra faglab, hvis behovet skulle opstå med skolens generelt stigende elevtal. Grupperum og det centrale fællesområde (Mediatek) indrettes med differentierede læringsmiljøer til aktiviteter, instruktion, gruppearbejde og individuel fordybelse. I gangarealet i bygningens sydside etableres ligeledes faciliteter til gruppearbejde og fordybelse i afgrænsede enheder. Team 2 har et fællesrum i kælderen, som er mørkt, og som ikke indbyder til ophold. Ved at grave ud ved facaden og danne en amfitrappe fra terræn til fællesrummet vil dette rum kunne favne mange flere aktiviteter end idag for både team 2 og for skolen som helhed. AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE SKOLEN Fællesrum i nye bygning, bruges som fælles samlingsrum Skolens fællesrum fungerer optimalt. FAGOMRÅDER Det humanistiske fagområde Her bruges hjemklasselokalerne I udskolingen etableres faglaboratorier til dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for faste hjemklasselokaler. Det praktisk/æstetiske fagområde 2 Lokaler til Billedkunst og håndværk/design. 1 lokale til madkundskab. Herudover bruges hjemklasselokalerne. Skolens sløjd, håndarbejde og billedkunst lokaler skal ombygges, således at der bliver en bedre synergi imellem de to rum. Det kropslige/musiske fagområde Musiklokale og gymnastiksal Musiklokalet rykkes ned i kælderen til Team 2 s fællesrum. Det eksisterende musiklokale bruge ikke meget, hvilket vi har taget konsekvensen af. Det nye musiklokale gøres mindre, men får en fleksibel væg ud mod fællesrummet, således at fællesrummet kan bruges i undervisningen, når undervisningen i musik kræver ekstra plads. Ligeledes kan fællesrummet herved bruges til koncerter. Og den udendørs amfitrappe giver mulighed for at have en udendørs tribune til undervisning og skolearrangementer. Rengøringsdepotet må rykkes til skolens øvrige kælder depoter. Og det lille tilberedningskøkken flyttes op i Dus1, hvor de deles om Dussen s køkken. Det naturfaglige fagområde Fysiklokale (bruges også til natur og teknik) og udendørs naturfagsrum. Gode udendørs faciliteter Skolens fysiklokale fungerer optimalt. Skolens læringscenter/bibliotek 2 sammenhængende rum (tidligere gymnastik sal og fællesrum) bruges som PLC. Er lige blevet sammenbygget med 2 store dobbeltdøre, og er lige nu under indretning. Skolens Mediatek fungerer optimalt. Der kan dog med fordel åbnes mere op mod Team 2 s gangareal mod syd. SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS Møderum 2 møderum Forberedelsesrum 3 forberedelsesrum. 1 fleksibelt med hæve/sænkeborde og 2 rum som deles mellem henholdsvis team 1 og team 2 personale. Personalefaciliteter Fælles personale/pauserum, for alle ansatte på skolen. Personalekøkken med køleskab og kaffemaskine. Fælles personale garderobe og 2 toiletter Administration Fælleskontor i hovedbygning for skole/viceleder m. Eget mødebord. Sekretær har egen arbejdsplads i forkontor. Deler garderobe og toilet. leder har eget kontor i tilbygning. Skolens personalefaciliteter fungerer optimalt. UDERUMMET Udendørs værkstedsområder Overdækket Naturfagshus og bålhytte Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse Kan etableres Idrætsfaciliteter 2 fodboldbaner Overgange ude-inde Vindfang som flere steder bruges som garderobe rum. I forbindelse med Team 2 s fællesrum etableres en amfitrappe, som ud over at give lys og luft til kælderen, skaber muligheder for udeundervisning, samling, koncerter, mm. BESKRIVELSE

4 FOTOREGISTRERING - SØNDERHOLM SKOLE Eksempel på et grupperum, der er blevt indtaget af eleverne og afspejler aldersgruppen af elever i de tilstødende klasser. Personalet i Mediateket er god til at eksperimentere med differentierede læringsmiljøer. De brede gangarealer i bygning 1 s sydside kan med fordel åbnes mere op mod Mediateket og indrettes med gruppeborde til undervisningsbrug for Team 2 s elever. Musiklokalet er stort og rummeligt, men bruges ikke særlig meget. En omrokering vil kunne optimere skolens areal bedre. Et nyt samlingsrum ligger som hjertet i (0.-4. kl). Her er der plads til gruppearbejde, leg og samling af hele skolen. Efter skoletid bruges arealet til 1. Fællesområdet i kælderen bruges idag som et supplement til Team 2. Rummet indbyder ikke til at blive indtaget, hvad angår lys og læringsmiljø. Flugtvejstrappen fra kælder til terræn, som evt. vil kunne retænkes for at skabe mere lys i kælderlokalerne. Den eksisterende gymnastiksal er gammel, men velfungerende og i brug størstedelen af dagen. Det gamle sløjdlokale er utidssvarende og nedslidt. Dette rum sammen med håndarbejdelokalet kan indrettes til det nye fag Håndværk & design, hvis der skabes en større kobling imellem de to. De naturvidenskabelige lokaler er lyse, i fin stand og har mulighed for at trække ud i det fri. FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

5 LUFTFOTO - SØNDERHOLM SKOLE LUFTFOTO

6 9240 Nibe BYGNINGSAFSNIT - SØNDERHOLM SKOLE 805 SCENE/ REDSK. GYMNASTIKHAL BAD BAD Stueplan 473 m² Kælderplan 276 m² 226 SLØJD /1986 Kælderplan 653 m² KERAMIK TRÆ KANTINE RENG. BOG VARMERUM BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

7 BYGNINGSAFSNIT - SØNDERHOLM SKOLE GARTNERE VF. LOKALHISTORISK ARKIV TANDPLEJE/ SUNDHEDSPL GYMNASTIKHAL se underetage Stueplan 129 m² NY HEMS TAGRUM OVER H DEP. GARD Stueplan 721 m² MUSIK - DRAMA Stueplan 129 m² 1992 Stueplan 104 m² INDGANG PARKERINGSPLADS BUSGARAGE Stueplan 157 m² AKT. RUM CYKLER PEDEL VÆRKSTED BORG.FORR. PEDEL KØKKEN TLF LÆRER- VÆRELSE GARDE- ROBE KOPI RENG. FÆLLESRUM LÆRERARB. PLADSER /1986 Stueplan 1522 m² MEDIATEK /2000 Stueplan 208 m² LÆRERARB. MØDERUM PLADSER. GANG SEKRETARIAT SKOLEINSP. RENG. Stueplan 162 m² VF. VF. KONTOR SKOLEKØKKEN FYSIK/BIOLOGI MATRIALETEKNIK 2 / UNGDOMSKLUB BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

8 INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER NUVÆRENDE FORHOLD - SØNDERHOLM SKOLE / 1 / 2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE Idræt 805 SCENE/ REDSK. GYMNASTIKHAL BAD Omkl. Omkl. BAD 1986 Stueplan 473 m² L.F kl. Håndarbejde Sløjd 2010 Kælderplan 276 m² 226 SLØJD /1986 Kælderplan 653 m² KERAMIK TRÆ Samling KANTINE Bod RENG. BOG VARMERUM DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

9 NUVÆRENDE FORHOLD - SØNDERHOLM SKOLE INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE GARTNERE VF. LOKALHISTORISK ARKIV TANDPLEJE/ SUNDHEDSPL GYMNASTIKHAL se underetage 4. kl. 111 Stueplan 129 m² NY HEMS TAGRUM OVER Samling kl. 2. kl. 3. kl kl. DEP kl. Musik 6. kl. MUSIK DRAMA Stueplan 721 m² GARD Stueplan 104 m² Stueplan 129 m² 100 INDGANG 521 L.F. PED PEDEL TLF FÆLLESRUM GARDEROBE LÆRERARB. PLADSER PARKERING SPLADS KØKKEN Mediatek Pers. BUSGARAGE kl. 7. kl. /1986 Stueplan 1522 m² KOPI Kompetencecenter Stueplan 157 m² AKT.. RUM AKT CYKLER PED PEDEL VÆRKSTED VÆR VÆRKST KSTED BORG.FORR. LÆRERVÆRELSE VÆRELSE RENG. MEDIATEK MEDIATEK /2000 Stueplan 208 m² 9. kl. LÆRERARB. MØDERUM PLADSER. GANG Adm. SEKRETARIAT SEKRETARIAT SKOLEINSP. SKO LEINSP. Stueplan 162 m² 2 RENG. Fysik/ Biologi VF. 8. kl. FYSIK/BIOLOGI MATRIALETEKNIK MATRIALETEKNIK KONTOR Madkundskab 2 / UNGDOMSKLUB DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

10 INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG UDVIKLINGSPLAN / SØNDERHOLM SKOLE / 1 / 2 ADM./PERSONALE TOILETTER / BIRUM EKSTERNE BRUGERE GANGLINJER Idræt 805 SCENE/ REDSK. GYMNASTIKHAL BAD Omkl. Omkl. BAD 1986 Stueplan 473 m² L.F kl Kælderplan 276 m² 226 Håndværk & Design SLØJD /1986 Kælderplan 653 m² KERAMIK TRÆ Amfitrappe Fælles KANTINE Musik Bod RENG. BOG VARMERUM DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

11 UDVIKLINGSPLAN / SØNDERHOLM SKOLE INDSKOLING / 1 MELLEMTRIN / 2 UDSKOLING FAGOMRÅDER RUMLIG SAMMENHÆNG / 1 / 2 TOILETTER / BIRUM GANGLINJER ADM./PERSONALE EKSTERNE BRUGERE GARTNERE VF. LOKALHISTORISK ARKIV TANDPLEJE/ SUNDHEDSPL kl. Stueplan 129 m² GYMNASTIKHAL se underetage 4. kl. 111 NY HEMS TAGRUM OVER Samling kl. DEP. 2. kl. 3. kl Faglab Team kl. Stueplan 721 m² MUSIK DRAMA Faglab Grp. Grp. Team kl. GARD Stueplan 104 m² Stueplan 129 m² 100 INDGANG 521 L.F. PED PEDEL TLF FÆLLESRUM GARDEROBE LÆRERARB. PLADSER PARKERING SPLADS KØKKEN Mediatek Pers. BUSGARAGE kl. Faglab /1986 Stueplan 1522 m² Team kl. KOPI Kompetencecenter Stueplan 157 m² AKT.. RUM AKT CYKLER PED PEDEL VÆRKSTED VÆR VÆRKST KSTED BORG.FORR. LÆRERVÆRELSE VÆRELSE RENG. MEDIATEK MEDIATEK /2000 Stueplan 208 m² LÆRERARB. MØDERUM PLADSER. GANG Faglab Team kl. Adm. SEKRETARIAT SEKRETARIAT SKOLEINSP. SKO LEINSP. Stueplan 162 m² 2 VF. RENG. Fælles Faglab KONTOR Team kl. Fysik/ Biologi FYSIK/BIOLOGI MATRIALETEKNIK MATRIALETEKNIK Madkundskab 2 / UNGDOMSKLUB DET FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

12 INVESTERINGSPLAN / SØNDERHOLM SKOLE Skole-navn Total Alle investeringer udføres under ét 38. Sønderholm Skole kr læringsmiljø Skole-navn G01 Indvendigt læringsmiljø udføres under ét G02 Nybyggeri - læringsmiljø G03 Indvendige overflader G04 Udvendigt læringsmiljø 38. Sønderholm Skole kr kr kr G05 Håndværk & Design G06 Fast inventar i øvrige faglokaler G07 Tilgængelighed renovering Skole-navn G08 Udvendig G09 Udvendig G10 Indvendig G11 Arbejdsmiljø G12 Sikring renovering udføres under ét energirenovering energirenovering 38. Sønderholm Skole kr kr kr kr kr INVESTERINGSPLAN

13 VENTILATIONSPLAN / SØNDERHOLM SKOLE

14 VENTILATIONSPLAN / SØNDERHOLM SKOLE

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER NØRRE UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE NR. UTTRUP SKOLE FAKTA Adresse Nr. Uttrup Skole Hjørringvej 81 9400 Nørresundby Telefon 96 32 39 40 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

KDS SKITSERENDE BYGGEPROGRAM

KDS SKITSERENDE BYGGEPROGRAM Katrinedals Skole helhedsrenovering & nyt spor Udvidelse fra 3 til 4 spor Udarbejdet for Børne- og Ungdomsforvaltning Marts 2012 juul&hansen arkitekter as DOMINIA AS rådgivende ingeniører 1. Indledning...

Læs mere

58 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG SKOLEN, GENERELT

58 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG SKOLEN, GENERELT 58 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG SKOLEN, GENERELT 59 Skolens stærke input - den pædagogiske vision Det er et stort ønske fra lærere og pædagoger i skole, fritid og børnehave, der har deltaget i processen i

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen

Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen Skoleplan 2011-13 Stolpedalsskolen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering

Læs mere

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET,

DYBKÆR SPECIALSKOLE. Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, DYBKÆR SPECIALSKOLE Analyse af de fysiske rammer for Dybkær Specialskole RAPPORT TIL BØRNE- OG UNGEUDVALGET, SILKEBORG KOMMUNE, DATO 20. SEPTEMBER 2012 1 Bygherre: Silkeborg Kommune, Ejendomme Rådgivning

Læs mere

C.C. Contractor. Grassat Contractor. midtconsult. AKTIV LEG Mellemtrin. MELLEMTRIN BYPLADS Faglokaler. Administration FAGOMRÅDE

C.C. Contractor. Grassat Contractor. midtconsult. AKTIV LEG Mellemtrin. MELLEMTRIN BYPLADS Faglokaler. Administration FAGOMRÅDE Snejbjerg ny skole og Snejbjerg S nejbjerg hallen C.C. Contractor C.C. rådgivende ingeniører C.C. Grassat Contractor landskab og planlægning Grassat A R K Contractor I Tingeniører E K T F I R M A E landskab

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET

MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Vesthimmerlands Kommune Januar 2012 MASTERPLAN FOR SKOLEVÆSNET Tværgående temaer PROJEKT Masterplan for skolevæsnet. Tværgående temaer Vesthimmerlands Kommune NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000

Læs mere

KIRKEBJERG SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG

KIRKEBJERG SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG KIRKEBJERG SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG MARTS 2011 1 BYGHERRE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5. sal TOTALRÅDGIVER Uplandsgade 56 1. 2300 København S 70 21 04 14 UNDERRÅDGIVERE

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade 2 745 62,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

SKOLE+ Inspirationskatalog

SKOLE+ Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG SKOLE+ Inspirationskatalog Udarbejdet for Danmarks Idrætsforbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter. Redaktion: Gitte Mikkelsen,

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere