SKØNSERKLÆRING. J.nr Besigtigelsesdato: Torsdag mellem kl og ~ Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14109. Besigtigelsesdato: 2014-10-24 Torsdag mellem kl. 10.00 og ~ 14.30. Birgit & Fritz Ynddal. Mogens Ørum. Tryg."

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Besigtigelsesdato: Torsdag mellem kl og ~ Ejendommen: Nørrekaasgade Rønne Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Birgit & Fritz Ynddal Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Mogens Ørum. Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / S.S.) Tryg Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): K.K. B.B. K.K. s rådgiver Energivejleder Johan Lorentzen fra EnergiTjenesten Bornholm 1) Bilagsoversigten fra anmeldelsen til Diciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige. 2) Nyt bilag A, med stillede spørgsmål til brug for skønsrapporten. Datering, navn og underskrift: Holte Peter Thunbo Side 1 af 14

2 Oversigt over klagepunkter: Punkterne 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32 og 33 er under skønsforretningen frafaldet af K.K. og behandles derfor ikke i skønserklæringen. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Se vedlagte Bilag A. Der vil i skønsrapporten blive henvist til Bilag A s punkter, der lå til grund for syn & skønsmødet. Udbedring af skaderne i henhold til HJB s tilbudsliste. Herudover ønskes en erstatning for værdiforringelsen jf. klagepunkt 15 anvendelse af varmekabel i skotrende på tag. B.B. fastholder at Tilstandsrapporten med allonge er retvisende. B.B. oplyste endvidere at han ikke havde været på den nordlige side af rytterlyset på taget, grundet størrelsen af dette, højde ca. 80 cm med en bredde ved taget på ca. 110 cm. Dette var besigtiget fra det nordlige kvistvindue. Foto 14. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Overskyet, tørt, let vind fra syd, ca C. Øvrige forhold: 1) K.K. oplyser at de tidligere ejere var fraflyttet i december ) B.B. oplyste at huset blev gennemgået uden møbler den 5/ , og huset var opvarmet Rapporten blev afleveret på sælgers nye adresse. 3) K.K. oplyste at de ikke havde hjælp ved købet af en bygningssagkyndig eller en håndværker. 4) K.K. oplyste at de var i gang med en retssag mod sælger, grundet lugten i kontorværelset, jf. bilag 1 - Johan Lorentzens rapport - de første afsnit på side 1. Dette forhold er ikke medtaget i klagen. Det kan konstateres at der ved besigtigelsen ikke var nogen lugt i værelset. Side 2 af 14

3 Ad 1. Jf. Bilag A. Dampspærre i skunk. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 1. Forbedringer: Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt: Skunklem mod øst blev nedtaget og hele skunkrummet var beklædt med spånplader, alt var tørt. Skunklem mod vest blev nedtaget, her var spånplader demonteret. Isoleringen var synlig mod taget. Den var bundet op med murersnor, ca. 1 mm tyk pr 20 cm. Der kunne ikke ses nogen dampspærre på den lodrette skunk, hvor der bl.a. er lemme. B.B. oplyste at han kun havde haft en lem demonteret mod øst og ingen mod vest. Da der lå en del 230V kabler og TV-kabler løst i skunken, kan det antages at spånpladerne er demonteret for udførelse af disse installationer. Denne skunk er også helt tør. Foto 2-5 Der er ingen tegn på skader eller nærliggende risiko for skader idet hele konstruktionen var tør uden skjolder eller misfarvninger på spær eller øvrige konstruktioner, dette selv om der vurderes at mangle en dampspærre på den lodrette del af skunkvæggen mod stuen. Undertaget er af oliehærdede fiberplader mod vest. Oliehærdede fiberplader betegnes som et diffusionsåbent undertag hvorfor isoleringen gerne må ligge helt op til undersiden af pladerne. B.B. har udført en stikprøve ved at aftage en skunklem mod øst og her ikke kunne registrere fejl eller skader. Baggrunden for at nedtage en skunklem yderligere mod vest, når der ikke ses fejl eller skader mod øst kan diskuteres, ligesom det ikke kan dokumenteres at forholdene på besigtigelsestidspunktet afveg fra hinanden. Med baggrund i dette vurderes det at der ikke er en forsømmelse. Da der ikke er skader eller nærliggende risiko for skader, skal der ikke udbedres noget. Retableringen af skunken vurderes som sagen uvedkommende. Ingen Nej Side 3 af 14

4 Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Kvistflukebeklædninger, blyinddækninger, skotrende ved tegl, tagpap samlinger, el-tracing i lang skotrende mod rytterlys og tagpap og inddækning mod nabo mod nord på brandmur. 2)Begge kviste s flunke vurderes at være opbygget af krydsfinerplader, der er malede. De flunksider der vender mod syd er mest nedbrudte, således vurderes det at der er udført en udbedring med spartelmasse og der kan ses begyndende delamineringer af krydsfineren og det hele er malet over. Flunkene mod nord og det øvrige træværk er ikke lige så medtaget som det øvrigt træværk på kvistene er. Dette trænger til vedligeholdelse. Foto )Blyinddækningerne på den sydlige side mellem flunksider og tagsten er ved at være udtjente og der kan ses revner i blyet og ligeså en samling mellem 2 længder der er gået op i lodningen. Endelig kan det ses at tagsten under blyinddækningen, under kvistene, ligger noget løst og nogle sten er knækket med følge af utætheder til undertaget. Foto 8, 9, 10 og 12. 5)I skotrenden ses et nedskredet støttebrædt til taglægterne, de 2 tagsten over er skadede og bør udskiftes med nye tilpassede sten, denne skade giver ingen følgeskader og kan betegnes som værende kosmetisk. Foto )Ved besigtigelse af samlingerne af de enkelte tagpapbaner er der jævnt fordelt samlinger der ikke er helt sammensvejste fuldsvejste, ofte i hjørne ved forstærkninger mv., her kan der være fra 5 til 20 mm hvor svejsningen vurderes at have sluppet. Enkelte steder er der nogle få samlinger hvor svejsningen på et kort stykke er sluppet med op til halvdelen af overlapningen mellem banerne, men det er få steder. Foto )Skotrenden langs rytterlyset mod nord er med svag hældning mod nedløbet og er el-tracet. Tracingen er bundet fast på et elektrikerplastrør, således at det ligger fast i skotrenden og dækker den. Foto )Tagpappen mod brandmuren og naboen mod nord, er flere steder ikke dækket af zink- /blyinddækningen. Det vurderes at der er lagt ny tagpap på uden at etablere nye inddækninger. Tagpappen er flere steder åben mod murværket således at vand kan trænge ned bag pappen og ned i underkonstruktionen. Foto 16, 17 og 18. Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Konklusion: 2 og 4)Det vurderes at de nævnte skader har været til stede ved udarbejdelsen af Tilstandsrapporten, og burde have været medtaget i denne. Side 4 af 14 5)Støttebrædtet, der er skredet ned i skotrenden, samt

5 de skadede tagsten vurderes også at have været synlige. 13)Det vurderes at de små manglende helsvejsninger som beskrevet generelt ikke giver risiko for skade men at taget bør have almindelig vedligeholdelse. Det kan diskuteres om forholdet burde have været medtaget, da der ikke er risiko eller særlig risiko for skade, men måske som en forbrugeroplysning om at taget bør vedligeholdes. 15)De udførte løsning med el-tracing f.eks. af en skotrende med svagt fald er almindeligt brugt og den her anvendte løsning giver ikke anledning til kommentarer. 16)Inddækningen at tagets tagpap. med bly og zink, på brandmuren mod nord, har store svigt idet tagpappen flere steder ikke er lukket opadti,l således at regn og fugt vil trænge ned mellem brandmuren og tagpappen og videre ned i tagkonstruktionens opbygning med vandskader til følge. Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Fejl og forsømmelser: 2 og 4)Der er sket forsømmelse ved ikke at medtage ovennævnte forhold. 5)De skadede sten og det nedskredne stykke træ vurderes ikke at være en decideret skade der giver anledning til følgeskader, idet der er tækket med tagpap under, men det burde have været medtaget. 13)Da forholdet vurderes at have karakter af forbrugeroplysning og ikke decideret er en skade, vurderes dette ikke som en forsømmelse. 15)Der er ingen forsømmelse. 16)Der er tale om forsømmelse. Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: 2 og 4)Det vurderes at der skal foretages partielle udskiftninger/reparationer af flunkbeklædningerne sammen med udbedringer af blyinddækningerne og eftergang for knækkede og løse tagsten ved disse. Arbejderne på og ved kvistene vurderes til for tømrer, murer, maler og blikkenslager til kr ,- incl. materialer. Side 5 af 14 5)Arbejdet for udbedring af tegl og opbygning ved skotrenden vurderes til kr ,- incl. materialer. 13)Arbejdet kan udføres af en mand i 1½ time, kr. 600,- incl. materialer. 15)Intet. 16)De eksisterende inddækninger skal aftages og nye skal etableres i zink. Der er ca. 7 lbm inddækning i ca. 120 mm højde. Udbedringsomkostning kr ,- incl. materialer.

6 Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Forbedringer: Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2, 4, 5, 13, 15 og 16. Eventuelt: 2 og 4)Her er tale om delvise forbedringer, 40% i forholdene. Øvrige forhold er kun udbedringer. B.B. oplyste at han ikke havde været ovre på den nordlige side af rytterlyset, og foretaget besigtigelse. Side 6 af 14

7 Ad 3, 9, 26, og 30. Revner i mørtel i rygningen, puds revnet ved vindue og bindingsværk i gård m/indgang, puds udv v/havedør og revner i mørtel i rygning. 3)Der kunne ses en mindre revne i mørtlen ved en samling mellem 2 rygningssten. Foto 19. 9)Der er en revne i højre siden i pudsen mellem murværk og vindue pudsfugen og under vinduet i pudsfugen under ved overgangen til bindingsværket. Foto ) Facadeområde tv. for dørparti i gården mod vest, har et mindre parti med puds der har sluppet underlaget. Området er ca. 20 cm 2 og der er ingen synlige revner i området. Det kan kun findes ved at banke på hele muren. Foto )Revne i mørtel i rygning på tilbygning mod syd. Revnen er lige så lille som pos 3. Foto ingen. Ad 3, 9, 26, og 30. Konklusion: 3 og 30)Revnerne vurderes som værende naturlige for rygninger når de ikke er nye. Rygninger skal vedligeholdes løbende, men her er der ikke grund for at gøre noget endnu. 9)De nævnte revner må siges at være naturlige for bygninger af denne alder og byggemetode og vurderes ikke at give nærliggende risiko for skader, dog kræver bindingsværksbygninger jævnlig vedligeholdelse. 26)Facaden har umiddelbart ingen skade og er filtset samt malet, området er ganske lille og vurderes ikke for nærværende at udgøre fare for skader. Ad 3, 9, 26, og 30. Fejl og forsømmelser: Ad 3, 9, 26, og 30. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 3, 9, 26, og 30. Forbedringer: Ad 3, 9, 26, og 30. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3, 9, 26, og 30. Eventuelt: Med baggrund i huset alder og byggestil vurderes det at der ikke er sket forsømmelse, da man bør være opmærksom på at der skal ske en løbende vedligeholdelse. Alle fire forhold kan udbedres for kr ,- incl. materialer og hjælpemidler. Kun vedligehold. Side 7 af 14

8 Ad 8. Vinduer kan ikke åbnes f.eks. 1. sal mod gade/gavl/syd. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: Vinduet kunne åbnes ved skønsforretningen. Ovenlysvindue blev kontrolleret og dette kunne også åbnes. Foto 22. Vinduerne der blev kontrolleret kunne funktionere. Da der ved udarbejdelsen af en Tilstandsrapport skal foretages stikprøvekontrol bl.a. af funktioner af vinduer, skal ikke alle vinduer afprøves. Dette kan medføre at nogle vinduer kan være tilmalede og derfor har vanskeligt ved at åbne. Der er ikke sket forsømmelse. Ingen. Ingen Nej Side 8 af 14

9 Ad 14. Ingen fald på lille tag over mellem bygning mod syd-vest og gang i hovedbygningen. Det kunne ved opmåling konstateres at der var et jævnt fald mod tagrenden på ca. 1:80, ca. 12,5 mm pr meter. Der kunne ses en lille opstuvning af vand grundet en overlapning i tagpappen på tværs af tagets fald. Foto 23 og 24. Ad 14. Konklusion: Taget er efter hvad det blev oplyst etableret i 1992, der er underlagt BR85, hvori der under pkt står at alle tage skal have en taghældning på min 1:40. Den aktuelle taghældning er ca. 1:80, altså kun det halve pr meter. Taget skal efterses tiere end at tag med korrekt fald. Der synes ikke at være skader på taget, men taget vurderes at være mere slidt end de andre tagflader med tagpap. Det kan ikke oplyses om dette tags tagpap er ældre end de andre tagpaptage. Ad 14. Fejl og forsømmelser: Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 14. Forbedringer: Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt: Der burde have været oplyst at taghældningen ikke opfyldte mindstekravet, dette er en forsømmelse. En omlægning vil medføre at taget skal hæves, hvilket kan udføres ved hjælp af kileskåret isolering, men herudover skal sterner og andre tilstødende bygningsdele tilpasses. Taget har en størrelse på ca. 5,5 m 2. Det vurderes at en hævning vil koste ca. kr ,- incl. materialer. Dette vil delvist være en forbedring, og udgøre på ca. 40% af investeringen. Side 9 af 14

10 Ad 18. Trænedbrud/råd i sternbeklædning på mellemgang ud mod den sydlige gård. Ad 18. Konklusion: Ad 18. Fejl og forsømmelser: Ad 18. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: På sternbrættet - ved tagnedløbet - kunne det konstateres at der var trænedbrydning i det, selv om det var overmalet. Foto 25 og 26. Sternbrættet bør udskiftes. Det vurderes at skaden har været synlig gennem malingen, grundet udseende ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Der er begået forsømmelse. Der skal udskiftes ca. 2 lbm sternbræt i ca. 280 mm bredde, inddækningen på sternkanten og tagpappen skal tilpasses indvendigt med sternkant afdækningen, skal udbedres. Arbejdet bør koordineres med spm 14. Vurderet estimat kr ,- incl. materialer. Ad 18. Forbedringer: Udskiftningen vil medføre en forbedring på ca. 60%. Ad 18. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 18. Eventuelt: Ingen. Side 10 af 14

11 Ad 20. Trænedbrud i bunden af flere vinduespartier i gården mod syd. Ad 20. Konklusion: Ad 20. Fejl og forsømmelser: Ad 20. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 20. Forbedringer: Ad 20. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 20. Eventuelt: Vinduesfacaden er delt op i 9 elementer med dertil hørende 10 bærende stolper i 10x10 cm. Det hele var pænt malet. Det kunne konstateres at der var begyndende trænedbrydning i 3 af stolperne for neden, nedbrydningen var meget udtalt i de 2 stolper, men var næsten ikke til at se grundet malingen. Gennemsnitlig var der nedbrydning ca. 25 cm op. Foto De 3 registrerede søjler med trænedbrydning bør have en udlusning ca. 25 cm op i bunden af dem. Det vurderes at det havde været muligt at se mindst én af skaderne ved besigtigelsen, hvilket så burde have medført at flere af stolperne blev undersøgt. Der er sket forsømmelse. Ved udlusningen af de 3 stolpeender, vurderes det at dette arbejde vil kunne udføres for kr ,- incl. materialer og maling. Udbedring. Side 11 af 14

12 Ad 22. Der er skjolder på loftet i badeværelset, entré og i gangen. Ad 22. Konklusion: Ad 22. Fejl og forsømmelser: Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 22. Forbedringer: Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt: I badeværelset, gangen og den lille entré er lofterne ujævnt hvidpigmenteret. Der ses enkelte skjolder i loftet i entré og badeværelse, som kan være svære at få øje på, idet de kan minde om træets åre. I gangen er der nogle mindre skjolder ved overgangen mellem loft og vægge. Der var ingen fugt i skjolderne, ved anvendelsen af en indstiksfugtmåler var der tørt. Badeværelset og entreen blev renoveret i 1980 erne af tidligere ejer, blev det oplyst. Lofterne er udført af savskårne brædder. Foto Skjolderne i rummene vurderes at være ældre og evt. stamme fra tidligere utætheder i taget. K.K. oplyste på forespørgsel, at de ikke havde registreret utætheder efter de flyttede ind i huset. Det kan vurderes at skjolderne på trælofterne ikke behøver at blive nævnt grundet at de falder i med træets struktur, men at de lidt mere markante skjolder i gangen, måske skulle have været oplyst som god forbrugerskik, blot til orientering, Skønsmanden vurderer at der ikke er sket forsømmelse. Hvis skjolderne skal fjerne så skal der foretages en maler udbedring af lofterne, dette vil være vanskeligt idet hvidpigmenteringen ikke er jævnt smurt på oprindeligt og skjolder på trælofter kan vanskelig elimineres med en ikke dækkende behandling. Da skjolderne er små vurderes det at en maler kan udføre nogle afhjælpningsarbejder, men skønsmanden vurdere at skjolderne ikke kan fjernes helt uden at skifte disse, hvilket ikke er realistisk. Estimeret udgift kr ,- incl. materialer. Side 12 af 14

13 Ad 23. Klinker i gang har partiel mistet vedhæftningen til underlaget, der er kraftige revner mellem klinker og mur og ved den nordlige ende har gulvet sat sig. Ad 23. Konklusion: Ad 23. Fejl og forsømmelser: Ad 23. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad23. Forbedringer: Ad 23. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 23. Eventuelt: Det kunne konstateres at gulvet i gangen mod det nord-vestlige hjørne, havde sat sig ensidigt med ca. 6 mm. Der var ingen sætninger mod vinduerne mod syd. Der er ikke brugt gummifuge mellem gulv og vægge, det vurderes at der er anvendt en sand/cement til at fuge mellem klinker og langs væggene. Ved døren til konteret, mod nord, er der en mindre revne i en tildannet klinke og omkring denne klinke er yderligere 2 til 3 klinker hvor vedhæftningen har sluppet underlaget, umiddelbart kan der ikke ses revner i fugerne. Foto Det vurderes at hele gulvpladen har sat sig som en samlet enhed, hvorved der ikke er skader på klinkebelægningen, men alene en skævhed i gulvoverfladen til følge. En omlægning af gulvet vil ikke anbefales da det vurderes ikke at stå i rimeligt forhold til resultatet. Det anbefales at rense de hårde fuger af og ilægge en egnet gummifuge alle steder hvor fugen mod væggene er revnede. Revnedannelsen i den tilskårede klinke kan have været der siden klinkerne blev lagt, det er uvist. Disse fliser bør udskiftes/omlægges. Det skal nævnes at det er uvist om samme klinke kan skaffes. Det burde i Tilstandsrapporten have været nævnt at gulvet havde et ensidigt fald, selv om det er meget synligt, og den revne klinke samt klinkerne med vedhæftningsproblemer kunne have været fundet idet begge forhold ligger ved siden af hinanden og ved en dør. Derfor er der forsømmelse. Udkrasning af revnede fuger ved vægge samt ilægning af gummifuger samt evt. udbedring af vægmaling og udbedring af revnet klinke og løstsiddende klinker vurderes til ca. kr ,- incl. materialer. Kun udbedring. Side 13 af 14

14 Ad 27. Revner i træværk i vinduesparti over dørparti i vestgavlen mod det vestlige gårdrum. Ad 27. Konklusion: Ad 27. Fejl og forsømmelser: Ad 27. Overslag over udbedringsudgifter som dd. priser, inkl. moms: Ad 27. Forbedringer: Ad 27. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 27. Eventuelt: Ved gennemgang af vinduespartiet over døren ses en begyndende trænedbrydning af posten samt de 2 glaslister i bunden. Generelt trænger vinduespartiet til vedligeholdelse. Foto 35 og 36. Opbygningen af vinduespartiet oven på dørpartiet, medfører noget ekstra tilsyn og vedligeholdelse, idet vinduespartiet er placeret meget tæt på på zinkinddækningen over dørpartiet, ca. 2 til 5 mm over, således at vandet nemt sprøjter op på træværket udsætter dette for en høj fugt belastning for post og glaslister. Dette medfører bl.a. at posten hurtigere får trænedbrud, hvilket ses her. Det bør nævnes at der i Tilstandsrapporten er nævnt at alle vinduer trænger til vedligeholdelse, hvilket kan bekræftes. En mindre udskiftning af ca. 10 cm af posten og udskiftning af glaslisterne i bunden bør udføres grundet begyndende trænedbrud. Det vurderes at det burde have været nævnt at der var begyndende trænedbrud på posten i vinduet. Der er udvist forsømmelse. Det vurderes at en lusning af posten samt udskiftning af bundgalslisterne incl. maling, vil kunne udføres for ca. kr ,- incl. materialer. Udbedring. Side 14 af 14

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kibæk. Udløbsdato 26-02-2016. Lb. nr. H-15-02713-0174. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kaj Birger Hermansen dresse Bavnehøjen 35 Postnr. 6933 Dato 26-08-2015 By Kibæk Udløbsdato 26-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-910398 Matrikel/Ejerlav: 38IP Kibæk By, ssing Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 12-01-2016. Lb. nr. H-15-02439-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 12-01-2016. Lb. nr. H-15-02439-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: irthe Schleidt dresse Tjørnebakken 9 Postnr. 6100 Dato 12-07-2015 y Haderslev Udløbsdato 12-01-2016 H-15-0-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-10547 Matrikel/Ejerlav: 3595 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dorthe Vang Larsen & David Allan Larsen. By Gentofte. Udløbsdato 15-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dorthe Vang Larsen & David Allan Larsen. By Gentofte. Udløbsdato 15-11-2015 for ejendommen Sælger: Dorthe Vang Larsen & David llan Larsen dresse Mosebuen 21 Postnr. 2820 Dato 15-05-2015 y Gentofte Udløbsdato 15-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-129864 Matrikel/Ejerlav: 4E Vangede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 26-11-2015. Lb. nr. H-15-02906-0182. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 26-11-2015. Lb. nr. H-15-02906-0182. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DSB Ejendomme dresse Rådhusvej 87 Postnr. 2920 Dato 26-05-2015 By Charlottenlund Udløbsdato 26-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-308295 Matrikel/Ejerlav: 173v Gentofte Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde. Adresse Hvidovre Enghavevej 59. By Hvidovre

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde. Adresse Hvidovre Enghavevej 59. By Hvidovre for ejendommen Sælger: Leif Søkilde og Laila Søkilde dresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. 2650 Dato 08-06-2015 By Hvidovre Udløbsdato 08-12-2015 H-15-0-0133 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-29558 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Kondrup Petersen. By Slagelse. Udløbsdato 09-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Kondrup Petersen. By Slagelse. Udløbsdato 09-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Kondrup Petersen dresse Tyvelse Huse 11 Postnr. 4200 Dato 09-09-2015 By Slagelse Udløbsdato 09-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-25348 Matrikel/Ejerlav: 4B Tyvelse By, Sorterup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kjellerup. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. H-15-01192-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk dresse Charlottenlundvej 29 Postnr. 8620 Dato 17-02-2015 By Kjellerup Udløbsdato 17-08-2015 H-15-0-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-9885 Matrikel/Ejerlav: 3O Kragelund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Signe Vinge Jakobsen og Benny Ingolf Jensen. By Aabenraa. Udløbsdato 06-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Signe Vinge Jakobsen og Benny Ingolf Jensen. By Aabenraa. Udløbsdato 06-11-2015 for ejendommen Sælger: Signe Vinge Jakobsen og Benny Ingolf Jensen dresse Slogbækvej 2 Postnr. 6200 Dato 06-05-2015 By abenraa Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-6572 Matrikel/Ejerlav: 360

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere