GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca BANDHOLM SOGN. Henning Steen Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 BANDHOLM SOGN. Henning Steen Christensen"

Transkript

1 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca BANDHOLM SOGN Henning Steen Christensen

2 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 5 Bandholms historie side 6 Bandholm By diverse matrikler side 8 Bandholm Hovedgård diverse matrikler side 24 Bandholm Toldsted diverse matrikler side 26 Bandholm Vænge side 30 Birketvej Bandholm del side 29 Birketvej Rersnæs del side 73 Bjørnestræde side 117 Grydehøjsvej side 118 Havlykke Hovedgård diverse matrikler side 124 Havnegade side 127 Havnepladsen side 160 Knuthenborg Park side 164 Koholtvej side 167 Lerbjergvej side 187 Lindstrømsvej side 189 Lysmøllegade side 196 Panumsgade side 201 Parkvænget side 208 Plantagevej side 209 Rersnæs By diverse matrikler side 214 Rersnæs Kirkevej side 226 Rersnæs Strandvej side 239 Rolighedsvej side 250 Skibevej side 253 Skipperstræde side 261 Skovvej side 263 Smedegade side 266 Stationsvej side 267 Strandparken side 271 Svanevigvej side 278 Thousigsvej side 280 Uglevængevej side 282 Vinkelvej side 283 Vårskov Hovedgård diverse matrikler side 286 Vårskovvej side 287 Åsmarkegade side 291 By- og sogneforkortelser side 300 Matrikelnøgle til adresser side 303

3 3 Indledning Denne udgave af Grevskabet Knuthenborgs Gårde og Huse Brugere og ejere ca er nr. 2 i serien og omhandler BANDHOLM sogn. Bogen om HUNSEBY sogn blev udgivet i november Jeg siger tak for pæn og interesseret modtagelse af denne. Grevskabet Knuthenborgs udstrækning med et stort antal ejendomsmatrikler betyder, at jeg må fordele grundmaterialet over 3000 ejendomme og langt over personnavne m/data - til udgivelser i flere bind. Gennem hele dette projekts realisation har jeg trukket på manges velvilje. Jeg vil først og fremmest takke lensgreveparret Knuth og medarbejderne på godskontoret, hvis velvilje og forståelse var den vigtigste forudsætning for projektets gennemførelse. Desuden også tak til personalet på arkiverne, tinglysningskontoret og matrikelstyrelsen for hjælp og overbærenhed. Til denne udgave har jeg lånt historiske fotos fra Maribo Lokalarkiv, for hvilket jeg er meget taknemmelig. En tak skal også rettes til Maribo Kommunes Kulturudvalg for økonomisk støtte til udgivelsen af dette bind om BANDHOLM sogn. Jeg håber, at jeg med denne publikations-serie kan bidrage med oplysninger til inspiration for lokalhistorikere, slægtsforskere og andre interesserede i lokalområdet. Rødovre september 2003 Henning Steen Christensen

4 4 Forord Mennesker og huse forgår grunde består I mit forord til HUNSEBY bogen bragte jeg citater fra litteraturen om slægternes gang hen over et næsten uforanderligt landskab. BANDHOLM sogn adskiller sig egentligt ikke fra de øvrige sogne i omegnen hvad angår topografien og tidernes skiften. Landbrugernes vilkår, sædvaner, byggeskik m.v. er de samme. Men Bandholm er dog specielt fordi landsbyen i umindelige tider også har været anløbsted for skibe. Denne udgave har derfor ekstraordinært lidt historie om havnen. Mit ærinde med disse udgivelser er primært personalhistorie, og jeg må henvise læseren til at læse yderligere om omegnens historie i flere opslagsværker. Denne fortegnelse går - som nævnt - først og fremmest på navne og data for brugere og senere ejere af grevskabets jorder. Forfatteren har registreret hartkorn og arealangivelser med det formål at holde styr på de mange udstykninger og sammenlægninger gennem årene. Arealangivelserne er ikke anført i det færdigredigerede, ligesom økonomiske oplysninger, købspriser og vilkår i øvrigt ikke er anført. Det kan nævnes, at der ved overgangen til arvefæste i midten af 1800-tallet almindeligvis betaltes omkring 4000 Rigsdaler for en gennemsnitsgård med 6 tdr. hartkorn. Udgangspunktet for denne fortegnelse er nuværende postadresser. Disse ejendommes historie er ført tilbage ifølge ejendomsregistre, som de fremgår af kilderne, ligesom personnavne er anført som fundet i kirkebøger og folketællingslister. Det er jo sådan, at de oprindelige hovedmatrikler med tiden er udstykket, opdelt og siden sammenlagt på kryds og tværs. Herudover er bygninger opført og nedrevet i perioden. Ved systematisk sammenhold af oplysninger er det med nogle få undtagelser lykkedes at danne et godt billede af det historiske forløb. Ingen er ufejlbarlige, men jeg har ved gennemgang af mit grundmateriale stødt på oplysninger, som ved nærmere prøvelse ikke har vist sig korrekte. Hvis oplysninger ikke har vist sig sikre, er de udeladt. Det samme gælder personoplysninger. Større uoverensstemmelser eller usikre angivelser er ikke viderebragt i fortegnelsen. Dog har jeg tilladt mig at medtage personers årstal med udsving op til 5 år, når der ellers er sammenhæng på andre måder. Blandt materialet på Knuthenborg Godsarkiv fandtes enkelte lejerfortegnelser af grevskabets mange ejendomme i Bandholm by. Disse er medtaget i fortegnelsen i det omfang lejemålene har kunnet identificeres og personerne følges fra een folketælling til en anden. De indsamlede personnavne fremtræder meget forskellig i stavemåder. For at kunne behandle materialet i database har det været nødvendigt for mig at standardisere visse fornavne, f.eks. er Christine anført som Kristine, Gjertrud som Gertrud, "Sophie" som "Sofie". Derimod er "Ane", "Anne", "Anna" anført som de mest er forefundet. Fortegnelsen er suppleret med oplysninger fra fæsteprotokollen, som ikke har kunnet placeres på ejendommene som vi kender dem i dag,. Jeg håber, at slægtsforskeren også kan drage nytte af disse supplerende oplysninger. Henning Steen Christensen

5 5 Kilder og forkortelser Fortegnelsen er en sammenskrivning af utrykte kilder: Fæsteprotokoller for Grevskabet Knuthenborg Knuthenborg Gods (protokol mangler - desværre en hel generation af fæstere - derfor er fæsteoplysninger forud for 1769 kun anført f.s.v. fæsteren med bestemthed kan identificeres) Tiendeprotokol 1750 Knuthenborg Gods Realregistre Landsarkivet for Sjælland.m.v Tingbog Tinglysningskontoret i Maribo Matriklernes adresseliste 2000 Maribo Kommune Skøde og Panteprotokol Landsarkivet for Sjælland m.v. Folketællingslister 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1860 Landsarkivet for Sjælland m.v. Folketællingslister 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 Rigsarkivet Kontraministerialbøger Landsarkivet for Sjælland m.v. Matrikelkort er aftegnet i rids med udgangspunkt i de kort, der blev anvendt i perioden 1840-ca Kort- og Matrikelstyrelsen Målebordsblade 1: er fotografisk gengivelse med tilladelse fra Kort- & Matrikelstyrelsen (A ) Lensgrevefamilien Knuths familieforhold er gengivelser fra Dansk Adels Årbog, TRAP Danmark IV, 3 (årgang 1955), samt SLOTTE & HERREGÅRDE v/c. C. Haugner (årgang 1965) Lolland Falsters Historiske Samfunds Årbog 1968 Akts Diskonto- og Laanebanken i Maribo s jubilæumsskrift 1929 For de ældre kilders vedkommende er fundet uoverensstemmelser og fejlskrivninger, specielt med persondata. I nogle tilfælde vil læseren kunne finde forskydninger i forhold til egne oplysninger. Persondata går på grund af den nu gældende arkivlov ikke længere frem end til og med Hvis ikke andet er angivet er fotos taget af forfatteren i april og juli 2003 Forkortelser Gbe gårdbestyrer Ge gårdejer Gf gårdfæster Gfo gårdforpagter Hbe husbestyrer He husejer m/u jord (= parcellist eller husmand ) Hf husfæster m/u jord Hl huslejer m/u jord Hfo husforpagter af jord Je ejer af jordlod Jf fæster af jordlod Jfo forpagter af jordlod Jl lejer af jordlod allodial nævnt efter lensgreverne Knuths navne er betegnelse for deres private ejendom, d.v.s. modsætningsvis alle andre ejendomme, der var i grevskabets regi Angivelse f.eks (>øst-6a) efter et personnavn betyder at vedkommende kommer fra matr. 6 a Østofte. Hvis der kun står et forkortet by eller sognenavn betyder det at personen er indrejst fra vedkommende sogn. Angivelsen (mag- 16a>) efter øvrige data betyder at personen rejser til matr. 16 a Maglemer eller rejser til et angivet sogn. En persons fødselsangivelse anføres som (*øst-6a) efter samme princip. Se sogneforkortelserne bagest i bogen.

6 6 Bandholms historie Det danske landskab er et kulturlandskab. Området omkring Bandholm specielt Svanevigen - vidner om, at her har levet mennesker i tusinder af år. Den dag i dag ses gravhøjene fra bronzealderen, og på begge sider af vigen er opstået bondesamfund Bandholm og Rersnæs. Bandholm ses ikke på afstand Jo vil mange sige havnens høje siloer ses milevidt fra søsiden eller kystnære områder. Kommer man fra Maribo-siden, kører man gennem Bandholm uden an ænse andet end en landsby med huse langs vejen. Ingen uden kendskab til Bandholms eksistens ville fatte at Bandholm er en lille havneby. Kun hvis nysgerrigheden pirrer een tages en lille afstikker ad første sidevej til højre og man vil opleve en gade med sammenbyggede huse Nå måske en indfaldsvej? Nej her var indtil for få år siden en bymæssig bebyggelse med butikker og driftig virksomhed. For enden af gaden ligger havneanlægget, som i over 150 år har været Bandholms hjerte og nerve. Den ældre bebyggelse har været beboet af alle de, der har haft tilknytning til havnen og dens virksomhed. I dag en idyl. Er udviklingen gået i stå? Hvad sker der ellers i Bandholm? Havneaktiviteterne er der stadig, men i dag er de mindre mandskabskrævende. Den store lokale arbejdsplads er nu Knuthenborg Safaripark, som i sæsonen besøges af over personer. Bandholm er efterhånden kun beboelse. Handels- og service-erhvervene er få. De fleste indbyggere er folk ude af erhverv eller har deres virke andetsteds i omegnen. Til gengæld er byen en aktiv fritidsby med faciliteter, der især bejler til sejlerfolket Bandholm har siden Arilds tid været udskibningssted for Maribo Kloster, og ingen ved nøjagtig, hvornår historien begynder Havnegade var i fordums tid lokaliteten for diverse pakhuse og oplagspladser for købmandsgårdene i Maribo og Rødby og blev da kaldt Bandholm Toldsted. Havnefaciliteterne var imidlertid så som så. Skibene måtte blive ude på dybere vand og lade sig betjene af grevskabets pramme, der bedre kunne nå helt ind til den flade strandkant. Pramvirksomheden blev udført af kromanden på Bandholm Kro i forpagtning. Grevskabet fik i 1834 tilladelse til at anlægge en anløbsbro for mindre skibe, men broen var stadig for lille. I begyndelsen af 1840 erne anlagde Grevskabet en rigtig havn med tilhørende uddybning af sejlrende. Havnen, der stod færdig 1842, kunne derefter anløbes af skibe med indtil 10 fods dybde. Dampskibene betød et vældigt opsving i skibsfarten, og denne ville Bandholm ikke gå glip af. Den nye havn kunne bedre betjene købmændene i Maribo. Forud var forbindelsesvejen til Maribo (Skibevej) blevet anlagt. Den menes anlagt i perioden og afløste en vej fra Maribos Nørreport, øst om Maribo Sø, over Grimstrup/Maglemer og nuværende park. Maribo-købmændene klagede til tider over denne gamle forbindelsesvej, der i lang tid af året var ufremkommelig. Vejforbindelsen til Knuthenborg Slot var primært fra sydøst over Hunseby. Med anlæg af vej og havn fik Bandholm sin blomstringstid. Den vigtigste trafik på havnen var udskibning af kornprodukter og indskibning af foderstoffer, kul, byggematerialer m.v. til byernes købmandsgårde. Først da steg indbyggertallet mærkbart, og der blev bygget flere huse, som den voksende befolkning skulle bebo. Maribo-Bandholm jernbanens anlæg i betød yderligere behov for havnefaciliteter. I begyndelsen af 1870 erne blev havnen udvidet med bl.a. en ekstra mole og sejlløbet blev uddybet til 18 fod. Maribo-firmaet C. A. Qvade & Co. havde store losningsanlæg og pakhuse på havnen. Dette firma og efterfølgere har siden været den dominerende virksomhed langs kajerne. I dag er den store og ca. 30 meter høje silobygning på havnen et vartegn på denne virksomhed I perioden udførtes igen større anlægsarbejder på havnen. Bandholm oplevede endvidere i 1840 at få et jernstøberi til byen. Det lå på nuværende Birketvej 1 der hvor nu Godskontoret har til huse. På havnen etableredes nogenlunde samtidig et bådebyggeri med betydelig produktion. Der bygges stadig mindre både i Bandholm. Jernstøberiet nedlagdes i Alle disse aktiviteter krævede mandskab. Husene langs Havnegade og østre Åsmarkegade blev bygget i midten af 1800-tallet og husede de mange arbejdere. Med de mange familier trak sig de handlende og håndværkere. Opløsning af købstædernes rettigheder i 1840-erne bidrog også til Bandholms udvikling.

7 7 Folketællinger: Bandholm Rersnæs familier 29 familier familier 32 familier familier 53 familier familier 48 familier familier 55 familier familier 55 familier familier 52 familier familier 56 familier familier 68 familier familier 77 familier familier 83 familier familier 81 familier familier 97 familier familier 102 familier Beboelserne var som nævnt koncentreret primært i Havnegade, hvor der i dag ses flere sammenbyggede huse. Også på den sidste strækning af Skibevej overfor muren og langs Birketvej byggedes huse. Bandholm gamle landsby lå før udskiftningen langs Birketvej med koncentrationen på den østlige del. De vestligste 4 gårde lå så spredt at det ikke var nødvendigt at udflytte. De andre 3 gårde blev liggende rent fysisk i en årrække medens deres samlede jord blev tildelt vest for Koholtvej. Én gård blev nedlagt. Ved havnen havde gæstgivergården jordtilliggende som strakte sig vidt i den trekant, som Havnegade og Birketvej danner til stranden. Den senere byudvikling skete kun langsomt. Nye bebyggelserne foregik da bag Havnegade (matr. 11 og 12) hvor også jernbaneterrænet kom i Panumsgade, Stationsvej og vestlige del af Åsmarkegade kom til i begyndelsen af 1900-tallet, mens Birketvejs randbebyggelse kom senere i 1900-tallet. Skibevejen slap dog heldigvis fri for nyere huse. Kører man i dag på Skibevej og Birketvej med en afstikker ned ad Havnegade, ser Bandholm ud som om der ikke er sket nogen udvikling i over 100 år. Alt nyere byggeri er med få undtagelser sket bag de gamle huse. Bandholm bys huse er karakteriseret som gulkalkede små huse med klassisk arkitektur. Flere af husene har igennem årene været ejet af besidderen på Knuthenborg. Kirkeligt hørte Bandholm og Rersnæs byer til Østofte Kirkesogn, men som følge af befolkningstilvæksten trængte behovet for egen kirke sig på. Greve Knuth skænkede menigheden en grund på hjørnet af Birketvej/Koholtvej, hvor der blev opført en korskirke efter tegninger af arkitekt H. S. Sibbern ( ), der også var arkitekt på Knuthenborg Parks monumentale bygninger. Først i 1881 blev Bandholm udskilt til selvstædigt kirkesogn. Bandholm har været selvstændig kommune fra 1925 ligeledes udskilt fra Østofte. I forbindelse med kommunesammenlægningerne i 1970 indgik Bandholm i Maribo Kommune

8 8 Bandholm By diverse matrikler uden adresseangivelse Matr. 2 b Bandholm Fra 1784 smedie-ejendom - opr. beliggende mellem Rolighedsvej og stranden Hf 1781 Niels Hviid h. Karen Rasmusdatter Hf 1784 smed Christen Mortensen h. NN 2h. ovennævnte Karen Rasmusdatter 3h. Ane Rasmusdatter b. Maren 1785 Hf 1794 smed Hans Pedersen (ban-8a>) h. Birthe Kirstine Hansdatter b. Niels 1789, Maren 1793, Frederik , Stine 1797, Rasmus 1799 Hf 1802 smed Peder Hansen(>mag) h. Ane Jørgensdatter b. Hans 1797(*mag), Anders 1801(*mag), Karen Kirstine Meget taler for, at smedien er nedlagt, fordi matriklen herefter alene er jordparcel. Smedien fortsætter på matr. 26 a Bandholm Jl 1832 smed Anders Pedersen - lejer af matr. 26 a Bandholm - derefter som matr. 26 a Bandholm Jl 1885 Peder Wilhelm Lauritz Møller - forpagter af matr. 9 a m.fl. Bandholm - derefter som matr. 9 a m.fl. Bandholm 1968 Inddraget under matr. 2 a Bandholm Matr. 2 c Bandholm Jordparcel - beliggende v/hjørnet af nuværende Birketvej/Rolighedsvej Jl 1868 Rasmus Nielsen Krogh - lejer fa matr. 6 c Bandholm Jl 1885 Peder Wilhelm Lauritz Møller - forpagter af matr. 9 a m.fl. Bandholm - derefter som matr. 9 a m.fl. Bandholm 1945 Jordparcel matr. 6 h Bandholm inddraget under denne matrikel 1968 Inddraget under matr. 2 a Bandholm

9 9 Matr. 2 p og 2 q Bandholm Jordparceller (udstykket fra 2 c) Ejer 1965 Bandholm Kommune 1966 Jordparcellerne matr. 2 q og 11 av Bandholm (udstykket fra 11a) inddraget under denne matrikel 1966 Jordareal udstykket til dele af Lindstrømsvej Matr. 2 ae Bandholm Jordparcel, der sammen med matr. 11 y Bandholm udgør Maribo Kommunes jordbesiddelser i Bandholm Ejer 1978 Maribo Kommune - ejer også matr 11 as Bandholm 1978 Jordareal udstykket til Lysmøllegade-kvarteret 1979 Jordareal udstykket til Bandholm Vænge-kvarteret 1980 Jordareal udlagt til campingplads 1988 Jordareal udstykket til villa på Strandparken 1991 Jordareal udstykket til villa på Strandparken

10 10 Matr. 3 a Bandholm Nedlagt gård Bygningerne nedrevet Tomten senere udstykket i matr. 3 d til 3 h Bandholm (Birketvej 17-25) Gf e.1750 Jens Christoffersen h. Karen Jørgensdatter b. Jørgen 1769, Hans 1771, Karen 1774 Gf 1776 Frederik Andersen h. ovennævnte Karen Jørgensdatter b. Jens 1779, Ane 1781, Malene 1784 Gf 1820 søn Jens Frederiksen h. Maren Christoffersdatter b. Anders 1809(ban-32>), Frederik 1812 Gf m. Hans Madsen h. Maren Kirstine Hansdatter 1799(*krø) m skovfoged Adam Adamsen ( hil) b. Ludvig 1824(*hil), Judith 1828(*hil) b. Peder 1833, Maren Trine 1835(ban-8b>), Mads Nedlagt som selvstændig gård, men HM har beboet gården til sin død. Jorden drives derefter af grevskabet bygningerne nedrevet Jfo Christian Alfred Grønnegaard - ejer af matr 12 o Bandholm Matr. 3 b Bandholm (udstykket fra 3 a) Matr. 4 b Bandholm (udstykket fra 4 a) Matr. 5 b Bandholm (udstykket fra 5 a) Matr. 18 Bandholm - beliggende op til matr. 17 a Bandholm Matr. 48 Bandholm - beliggende op til matr. 5 a Bandholm (tidl. del af 5 a) Små fredskovparceller, der alle i 1943 er inddraget under matr. 2 a Bandholm Hovedgård og som sådan indgået i Knuthenborg Skovdistrikt

11 11 Matr. 7 a Bandholm Nu nedlagt gård, hvis jorder er delt til forskellige i midten af 1800-tallet Gården har sandsynligvis haft sin plads på før nedlæggelsen på nuværende matr. 7 b Bandholm (Birketvej 26) Gf e.1750 Mathias Hansen h NN 2h. Gertrud Jørgensdatter Gf 1793 Jørgen Hansen (>eri) h. Karen Jensdatter b. Bodil 1798, Hans 1801, Ane 1803 Gf 1803 enken Karen Jensdatter Gf 1807 Niels Christoffersen h. ovennævnte Karen Jensdatter b. Margrethe 1805, Jørgen 1806, Peder , Margrethe 1811, 2h. Maren Mathiasdatter b. Mathias , Jens , Hans 1818, Henrik , Karen 1826(ban-7d>) 1845 Gårdens jorder opdelt Gf søn Hans Nielsen (ban-7d>) h. Karen Marie Jørgensdatter 1814(*hun)-1859 b. Jens 1839(ban-40>), Jørgen 1841(rer-29a>), Niels Christian 1843, Peder 1845(rer-29b>), Frederik 1847, Julius 1850(ban-7d>), Alfred Frederik 1854(ban-7d>) 1861 Samme fæster af ejendommen matr. 7 d Bandholm Ingen oplysninger om fæstet, men formentlig indgået under matr. 9 a Bandholm Jfo 1898> Peder Wilhelm Laurits Møller - forpagter af matr. 9 a m.fl. Bandholm Je 1926 Frederik Marcus Knuth Je 1927 Landbrugsministeriet Je 1927 Marius Johannes Olsen - ejer af matr. 6 k Bandholm - derefter som ejer af matr. 6 k Bandholm 1993 Indraget under matr. 6 k Bandholm

12 12 Matr. 8 a Bandholm Nu nedlagt gård, hvis jorder er først har været drevet under Lerbjerggård (matr. 9 a m.fl. Bandholm), men som er udstykket som tillægsjord til forskellige omliggende eller selvstændige husmandsbrug i forbindelse med lensafløsningen i 1920-erne. Gården har haft sin plads på før udflytningen/nedlæggelsen på nuværende matr. 8 b Bandholm (Birketvej 13) Gf f.1787 Peder Nielsen h. NN h. Maren Hansdatter b. Niels h. Lisbeth Henriksdatter i 2.æ. b. Karen Pedersdatter (hendes) 1775 Gf 1802 Hans Pedersen Smed(>ban-2b) - se data der Gf 1827 Rasmus Hansen h. Gertrud Andersdatter 1809(*sto)-1872 b. Niels 1827 Gf Hans Peitersen 1804(*bla)-1881( eri-5i) h. ovennævnte Gertrud Andersdatter b. Ane 1829, Dorthea 1833(hil-35a>), Rasmus 1836, Maren Kirstine 1839, Peder 1842, Anders 1846 Gfo 1874 entreprenør Hans Jens Bruhn (>hun-17a) 1813(*søl)- h. Ane Dorthea Ritter 1813(*sjæ)- b. Karen 1844, Ida Malvine Marie 1847, Laurentze 1848, Dora Sofie 1850 Jfo 1877 Peder Wilhelm Laurits Møller - forpagter af matr. 9 a m.fl. Bandholm Jfo Jens Petersen - forpagter af matr. 9 a m.fl. Bandholm Je 1926 Frederik Marcus Knuth Je 1927 Landbrugsministeriet Je 1927 Aksel Emil Svendsen - ejer af matr. 7 e Bandholm - derefter som ejer af matr. 7 e Bandholm 1993 Inddraget under matr. 7 e Bandholm Matr. 8 h Bandholm Jordparcel udstykket fra 8 a Je 1928 Søren Christian Hansen - ejer af matr. 24 a Bandholm - derefter som ejer af matr. 24 a Bandholm og senere matr. 1 g Havløkke Hovedgård

13 13 Matr. 8 i Bandholm Jordparcel udstykket fra 8 a Je 1928 Peter Einar Aksel Rasmussen - ejer af matr. 9 s Rersnæs - derefter som ejer af matr. 9 s Rersnæs Je 1973 Erik Kjæp - ejer af matr. 8 f og 8 n Bandholm 1973 Inddraget under matr. 8 n Bandholm Matr. 8 k Bandholm Jordparcel udstykket fra 8 a Je 1928 Peter Einar Aksel Rasmussen - ejer af matr. 9 s Rersnæs - derefter som matr. 9 s Rersnæs Hovedparten af jorden benævnt matr. 8 o Bandholm solgt til ejer af matr. 24 a Bandholm Je 1973 Erik Kjæp - ejer af matr. 8 f og 8 n Bandholm 1973 Inddraget under matr. 8 n Bandholm Matr. 8 n Bandholm Jordparcel Je 1965 Knud Helge Rasmussen - ejer af matr. 9 s Rersnæs. - derefter som ejer af matr. 9 s Rersnæs Je 1973 Erik Kjæp - ejer af matr. 8 f Bandholm 1973 Jordparcellerne matr. 8 i og 8 k Bandholm inddraget under denne matrikel. Matr. 8 p Bandholm Jordparcel udstykket fra 8 e Je 1967 Erik Kjæp - ejer af matr. 8 f Bandholm 1999 Inddraget under matr. 8 f Bandholm

14 14 Matr. 10 b Bandholm Jordparcel udstykket fra 10 a Je 1915 Eggert Christoffer Knuth (allodial) Je 1915 dyrlæge Johannes Henningsen - forpagter af matr. 4 a Bandholm Je 1918 Eggert Christoffer Knuth (allodial) Je 1924 Frederik Marcus Knuth (allodial) 1968 Inddraget under matr. 2 a Bandholm Matr. 11 an Bandholm Jordparcel udstykket fra 11 a efter inddragelse af mindre jordparceller fra matr. 28 og 29 Bandholm Ejer 1926 Frederik Marcus Knuth Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth Ejer 1971 Bandholm Kommune 1971 Matr. 29 c Bandholm inddraget under denne matrikel 1971 Efter udstykninger til del af Lindstrømsvej er resten udlagt til vej Matr. 11 ao Bandholm Jordparcel udstykket fra 11 a efter inddragelse af mindre jordparceller fra matr. 31 og 32 Bandholm Ejer 1926 Frederik Marcus Knuth Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth 1966 Jordparceller matr. 30 d og 31 d Bandholm inddraget under denne matrikel 1968 Inddraget under matr. 2 a Bandholm Matr. 11 as Bandholm (udstykket fra 11 y) Ejer 1941 Bandholm Elektricitetsværk Ejer 1954 Bandholm Kommune - ejer af matr. 11 y Bandholm 1978 Inddraget under matr. 11 y Bandholm

15 15 Matr 12 q Bandholm (udstykket fra 12 a) Nabogrund til matr. 12 i Bandholm He 1855 Jens Jensen ejer af matr. 12 i Bandholm He 1855 enken Kirstine Margrethe Johansdatter - ejer af matr. 12 i Bandholm He 1862 Poul Hansen 1827(*vul)-1879 h. ovennævnte Kirstine Margrethe Johansdatter b. Inger Jensine 1860, Hans Frederik 1863, Maren Johanne 1866 He 1904 uddeler Niels Peder Rasmus Hansen Bang (>ban-35, lejl 4) - se data der 1906 Samme købt ejendommen matr. 12 i Bandholm He 1910 Carl Christian Poulsen 1881(*eri)- - ejer af matr. 12 i Bandholm He 1922 bryggeriejer Jens Peder Jensen Jussing -ejer af matr. 12 i og 12 m Bandholm 1922 Huset, benævnt matr. 12 ai Bandholm solgt til ejer af matr. 12 i Bandholm He 1935 træskomager Jens Harald Eli Henriksen - ejer af matr. 12 i Bandholm - derefter som matr. 12 i Bandholm Matr. 13 i Bandholm (udstykket fra 13 a) Beliggende ud for matr. 13 r Bandholm mellem denne og stranden. Isolationshuset lå på nuværende Strandparkens vejareal Ejer 1887 hus på lejet grund Maribo Amtsråd og benyttet som isolationshus Ejer 1926 Frederik Marcus Knuth Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth Ejer 1978 Maribo Kommune - ejer af matr. 51 a m.fl. Bandholm Matr. 16 c Bandholm (udstykket fra 16 a) Lille skovparcel ved Skibevejen, der i 1958 er inddraget under matr. 2 a Bandholm Hovedgård og som sådan indgået i Knuthenborg Skovdistrikt

16 16 Matr. 27 a Bandholm jordparcel beliggende ved stranden Jl kromand Peder Hellemann - fæster af matr. 11 a Bandholm Ingen oplysninger om parcellen, men formentlig benyttet af brugere af matr. 11 a Bandholm Jfo 1916> dyrlæge Johannes Henningsen - forpagter af matr. 4 a m.fl. Bandholm Je 1926 Frederik Marcus Knuth 1930 Parcellen delt i flere matrikler - se Strandparken 2 Matr. 28 Bandholm Jordparcel nabo til matr. 11 a Bandholm Jl 1833 toldkontrollør Søren Ryde Lindemann h. Sofie Dorthea Bøschen b. Sofie Marie Frederikke 1817, Frederik Ferdinand 1820, Caroline 1823, Johan Søren 1825, Carl Theodor 1827, Peder Lauritz Alfred 1830, Anton August 1831, Ida Mathilde 1834, Clara Camilla 1836, Ottilia Ingen oplysninger om parcellen, men formentlig benyttet af brugere af matr. 11 a Bandholm Jfo 1916 dyrlæge Johannes Henningsen - forpagter af matr. 4 a m.fl. Bandholm Je 1926 Frederik Marcus Knuth Je 1970 Adam Wilhelm Knuth Matr. 29 Bandholm Jordparcel nabo til matr. 11 a Bandholm Je 1926 Frederik Marcus Knuth Je 1970 Adam Wilhelm Knuth Je 1971 Bandholm Kommune 1971 Inddraget under matr. 11 an Bandholm

17 17 Matr. 31 Bandholm Nedlagt jordparcel, hvoraf dele senere er benævnt matr. 30 c og 30 d Bandholm, beligget ca. Birketvej Jl 1832 kromand Peder Hellemann - fæster af matr. 11 a Bandholm Ingen oplysninger om parcellen, men jorden benyttet af brugere af matr. 11 a Bandholm Jfo 1874 Cecilie Nielsdatter - ejer af matr. 12 p Bandholm Jfo 1898 søn bager Jens Hansen Møller - ejer af matr. 12 p Bandholm Jfo 1907> dyrlæge Johannes Henningsen - forpagter af matr. 4 a m.fl. Bandholm Je 1926 Frederik Marcus Knuth 1934 Resten af matriklen sammenlagt med matr. 11 ao Bandholm Matr. 32 a Bandholm Jordparcel beliggende mellem matr. 31 og 28 Bandholm Tidligere mindre husmandsbrug Jl kromand Peder Hellemann - fæster af matr. 11 a Bandholm Ingen oplysninger om parcellen, men formentlig benyttet af brugere af matr. 11 a Bandholm Hl 1848 Anders Jensen 1809(*ban-3a)-1886 h. Karen Marie Hansdatter b. Frederik 1843, Jens 1846(rer-9f>), Karen 1849, Hans Christian 1855 Jfo 1907 dyrlæge Johannes Henningsen - forpagter af matr. 4 a m.fl. Bandholm - derefter ingen oplysninger om matriklen, men ifølge senere kort er matriklen formentlig sammenlagt med matr. 11 a Bandholm Matr. 32 b Bandholm Huset til tidligere husmandssted matr. 32 a Bandholm Hl 1893 Jens Andersen(>rer-9f) - se data der Hl 1896 enken Nicoline Margrethe Henriksdatter Hl 1919> Carl Jørgensen 1892(*hil)- h. Valborg 1896(*hun)- b. Villy 1913(*hun), Nina derefter ingen oplysninger om matriklen, men ifølge senere kort er matriklen formentlig sammenlagt med matr. 11 ao Bandholm

18 18 Matr. 34 Bandholm Tidligere lille matrikel beliggende ca. Birketvej Hl 1831 slagter Hans Tømmesen h. Karen Marie Pedersdatter b. Jens Larsen (hendes) 1809, Rasmus 1813, Sidsel Margrethe , Peder Hl 1851 købmand H. C. Krøyer, boende i Maribo Hl 1869 købmand Flint, boende i Maribo Jl 1871 Maren Henriksdatter - lejer af matr. 26 a Bandholm - derefter som lejere af matr. 26 a Bandholm 1920 Matriklen slettes

19 19 Matr. 35 a Bandholm Tidligere flerfamiliehus beliggende ca. Birketvej 16 Hf indtil 1831 Peder Christensen h. Sidsel Jensdatter b. Christen 1813, Jens 1815, Hans 1820 Hl 1831 Niels Eriksen h. Gertrud Pedersdatter 1792(*hor)- b. Ane Margrethe 1826, Maren Kirstine 1835 Hl 1846 Lars Christoffersen (>ban-7b,2) - se data der Hl 1865 enken Ane Kristine Pedersdatter Hl 1868 Poul Jensen (>ban-36, lejl 3) Lejlighed 1 Hl f Hl f.1860 Hl f Hl 1916> Kristine Margrethe Jensdatter 1812(*bornholm)- 1m Peder Rasmussen b. Karen Kirstine 1838 Niels Christensen 1819(*søl)-1881 h. ovennævnte Kristine Margrethe Jensdatter b. Marie Kristine 1854 Jens Christian Jørgensen 1854(*fyn)-1911 h. Julie Margrethe Clemmensen 1864(*rød)- b. Marius Herman Jean 1882, Hedvig Marie Albertine 1883, Aksel Peder Christian 1884, Carl Frederik Leon 1887, August Jørgen Vilhelm 1889, Martha Clemmentine Mathilde 1892, Jørgen 1894 fhv. ge Daniel Clausen (>vejrø) 1850(*vejrø)- h. Marie 1854(*utt)- b. Peder 1879(bhg-1æ>) Lejlighed 2 Hl f.1850 Peder Christensen 1817(*eng)- (ban-15, lejl 4>) h. Karen Frederikke Hansdatter 1821(*fje)- b. Peder 1843(*våb), Ane Kathrine 1846(*mar), Pedernille 1849, Hansine Kristine 1851, Karen Marie 1859 Hl f.1870 Lorentz Johannes Mathias Vilhelm Hansen (bhg-1v>) h. Ane Kathrine Hansdatter 1825(*fej)-1908 b. Maren Sofie 1863, Anna Margrethe 1865

20 20 Lejlighed 2 fortsat Hl f.1876 Christen Emil Poulsen h. Karen Kirstine Hansdatter 1853(*hil)- (ban-5 a, lejl 1> b. Ane Sofie 1879, Frederik Emanuel 1881, Christine Emilie m. Hans Mogensen - se data ban-5a, lejl 1 b. Anna Marie 1887 Hl f.1906> skibstømrer Marius Johannes Jørgensen h. Dagmar Frederiksen 1882(*søl/øst-32b)- b. Anna Marie Magdalene 1904, Astrid 1907, Gerog 1910, Ella 1911, Kjeld 1918, Bodil 1920 Lejlighed 3 Hl f.1850 Maren Kathrine Poulsdatter (>ban-44) Hl f.1880 Hans Jørgen Henriksen h. Karen Kirstine Pedersdatter 1845(*ryd)- b. Hans Niels 1878, Martha Petrine 1880, Agnes Clara Marie 1885 Hl 1888 sømand Jørgen Christiansen h. Bertha Marie Jensdatter 1855(*sjæ)- b. Johanne Christine 1881, Jens Ib 1883, Kristine Elisabeth 1886, Hans Peder 1889, Jens Erik 1897 Hl f.1906> Jørgen Ibsen h. ovennævnte Bertha Marie Jensdatter Lejlighed 4 Hl 1845 Bodil Kirstine Pedersdatter (>ban-36) - se data der Hl 1883 smed Jens Hansen 1832(*sjæ)-1883 h. Gertrud Christensdatter 1838(*ban-36)-1916 (ban-5a, lejl 2>) b. Sofie Kristine 1869(*sjæ), Pouline 1873(*sjæ), Olivia 1877, Ina Margrethe 1881 Hl f Niels Peder Rasmus Hansen Bang 1868(*skø)-1925 (ban-12i>) h. Anna Kirstine 1872(*hun19e)-1915( tåg) b. Marie Margrethe 1895(*rød), Carl Anders Frederik 1899(kbh>) Fælles Jl 1884 Edvard Glæsel - forpagter af matr. 1 a Vårskov Hovedgård Jl 1898> Aage Pedersen - forpagter af matr. 1 a Vårskov Hovedgård Ejer 1926 Frederik Marcus Knuth 1965 Inddraget under matr. 7 o Bandholm

21 21 Matr. 37 Bandholm Tidligere lille matrikel beliggende ca. Birketvej 9-13 Hf 1815 Cornelius Nielsen h. Maren Hansdatter 1781(*hun)-1853 (ban-6b>) b. Hans 1814, Ane Margrethe Samme fæster af matr. 43 Bandholm - afstået igen 1829 Hf 1826 Hl 1829 enken Maren Hansdatter skrædder Erik Marcussen 1797(*bur)-1861 h. Johanne Christiane Møller 1799(*hor)-1880 b. Johan Ludvig 1822, Peder Julius 1825, Ane Kirstine , Ane Marie 1834, Lise 1840 Hl 1861 enken Johanne Christiane Møller Hl 1866 Lars Ottesen (>mar) 1821(*sjæ)-1879 h. Birthe Marie Mortensdatter 1822(*tir)-1905 b. Ane Elisabeth 1857, Nicoline Kathrine 1859 Hl Birthe Marie Mortensdatter 1822(*tir)-1905 (ban-16a,2>) 1886> Ingen oplysninger om ejendommen Ejer 1926 Frederik Marcus Knuth Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth Matr. 38 Bandholm Tidligere lille matrikel beliggende ca. Birketvej 9-13 Hl 1828 Jørgen Jørgensen 1780(*tåg) h. Mette Marie Abrahamsdatter b. Kathrine Johansdatter (hendes) h. Maren Kirstine Pedersdatter 1791(*hal)-1860 b. Kirsten Nielsdatter (hendes) 1823, Niels 1834 Hl enken Maren Kirstine Pedersdatter 1860> Ingen oplysninger om ejendommen Ejer 1926 Frederik Marcus Knuth Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth

22 22 Matr. 39 Bandholm Tidligere lille matrikel beliggende ca. Birketvej 9-13 Hf indtil 1786 Anders Hansen Hf 1787 Peder Olsen h. Dorthe Nielsdatter Hl 1815 Hans Henriksen 1780-f h. Marie Elisabeth Henriksdatter b. Karen 1810, Jørgen 1814, Henrik 1823 Hl 1830 Nicolai Gabrielsen h. ovennævnte Marie Elisabeth Henriksdatter Hl 1834 Peder Jørgensen h. Ane Rasmusdatter 1795(*hil)-1886 b. Ane Margrethe 1821(ban-31, lejl 3>), Maren 1824, Johanne 1826 Hl 1837 enken Ane Rasmusdatter Hl Rasmus Jensen (ban-36, lejl h. ovennævnte Ane Rasmusdatter 1850> Registreret som familiehus formentlig sammen med matr. 36, 37 og 38 Bandholm Ejer 1926 Frederik Marcus Knuth Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth Matr. 46 Bandholm Tidligere lille matrikel beliggende ca. Birketvej Nabo til matr. 34 Bandholm se denne Hl 1831 Jacob Pedersen Due (ban-36, lejl 8>) 1h. Abelone Christoffersdatter b. Peder , Christian Frederik Ferdinand h. Johanne Hansdatter 1798(*hil)- b. Ane Margrethe Adamsdatter (hendes) 1820, Hans Peder 1834(ban-36, lejl 7>) Jl 1871 Maren Henriksdatter - lejer af matr. 26 a Bandholm - derefter som lejere af matr. 26 a Bandholm

23 23 Matr. 49 Bandholm Areal af Maribo-Bandholm Jernbane (mindre trekant) beliggende ud for matr. 33 f Bandholm Ejer 1931 Ejer 1967 Ejer 1998 Frederik Marcus Knuth Adam Wilhelm Knuth Charlotte B. B.-B. Knuth Matr. 58 Bandholm Jernbanearealet fra Pårup-grænsen til havnen Formaliseret 1997 Lollandsbanen A/S

24 24 Bandholm Hovedgård diverse matrikler uden adresseangivelse Matr. 1 b Bandholm Hovedgård er oprindelig arealet beliggende mellem Havnegade og Parkens mur samt nordvestligste del af Knuthenborg Park Ejer har altid været Grevskabet Knuthenborg og senere ejere Matr. 1 am Bandholm Hovedgård Oprindelig restparcellen (jord) af den del af matr. 1 b Bandholm Hovedgård, der ligger mellem Havnegade og Parkens mur Efter diverse udstykninger udgør restparcellen det sydøstligste hjørne ved indkørslen til Parken Ejer 1953 Frederik Marcus Knuth 1953 Parcel matr. 1 ax Bandholm Hovedgård (udstykket fra 1 æ) inddraget under denne matrikel og udlagt til vej (Thousigsvej) 1953 Nordlige del, benævnt matr. 1 bb Bandholm Hovedgård frasolgt Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth 1982 Parcel matr. 1 aæ Bandholm Hovedgård (for enden af Åsmarkegade) inddraget under denne matrikel 1983 Sydlige del, benævnt matr. 1 bd Bandholm Hovedgård sammenlagt med matr. 1 e Bandholm Hovedgård (Parkvænget) Matr. 5 Bandholm Hovedgård Opfyldt areal - lille trekant mellem kysten og udkørslen til færgelejet. Ejer 1948 Frederik Marcus Knuth Ejer 1970 Adam Wilhelm Knuth Matr. 7 Bandholm Hovedgaard Jernbaneareal på havnen Ejer 1998 A/S Lollandsbanen

25 25 Havnø Umatrikuleret lille ø ud for havnen opstået af materialet fra uddybning af havn og sejlrende

26 26 Bandholm Toldsted - var den oprindelige ejerlavsbetegnelse for senere og nuværende arealer af matr. 11 og 12 Bandholm samt matr. 1 b Bandholm Hovedgård omkring Havnegade. Grundene ejedes af Grevskabet Knuthenborg, og på disse var opført kornboder (magasiner), skure m.v., ligesom der var ubebyggede oplagspladser i eet stort virvar alle ejet eller benyttet af købmændene i Maribo Købstad. Det er først i 1840 erne, da Grevskabet udfæster grundene, at der kommer pålidelige angivelser af de enkelte grundes beliggenhed og bebyggelse. Enkelte af bebyggelserne indeholdt beboelser. Skøde- og panteprotokollerne forud beskriver ikke detaljeret om ejendommenes beliggenhed kun at NN overdrager kornbod på Bandholm Toldsted til YY. Hvis der handledes flere ejendomme, er det umuligt at identificere, hvilken én af dem der er tale om. Det er først i slutningen af 1800-tallet, at matrikelnumrene konverteredes til de nu benyttede. Således er følgende matrikelnumre under Bandholm Toldsted ikke med sikkerhed identificeret til ny matrikel: Matr 10 Bandholm Toldsted Bryggerboden 1845 registreret som kornmagasin Ejer indtil 1845 Ejer 1845 Ejer 1848 Ejer 1850 Ejer 1851 købmand Henrik Christian Krøyer, Maribo købmand Ditlev Leonard Kølle, Maribo Thomas Christian Lund købmand P. Suhr, Maribo handelsfuldm. Hans Peter Lunddahl, Maribo Matr 19 Bandholm Toldsted 1845 registreret som ubebygget grund Ejer 1845 Ejer 1849 Ejer 1850 købmand Johan Gottfried Lorenz, Maribo enken Charlotte Lorenz, f. Scherfin købmand Henrik Christian Krøyer, Maribo

27 27 Matr. 21, 30 og 33 Bandholm Toldsted formentlig sammenbyggede kornmagasiner sammen med matr. 24 Ejer indtil 1847 Ejer 1847 købmand Knud Sidenius, Maribo Frederik Marcus Knuth Matr. 27 og 37 Bandholm Toldsted 1845 registreret som mindre kornmagasiner Ejer 1845 Ejer 1849 Ejer 1850 købmand Johan Gottfried Lorenz, Maribo enken Charlotte Lorenz, f. Scherfin Frederik Marcus Knuth Matr. 35 Bandholm Toldsted 1854 registreret som mindre kornmagasin Ejer 1854 købmand Henrik Christian Krøyer, Maribo Matr. 41 Bandholm Toldsted 1845 registreret som ubebygget grund Ejer 1845 Ejer 1865 købmand Henrik Christian Krøyer, Maribo enken Christiane Emilie Louise Lassen, Maribo Matr. 46 Bandholm Toldsted 1853 registreret som nyopførte bygninger Ejer 1853 skibstømrer Jørgen Jensen (sønderborg>) Ejer 1856 Lars Ottesen(>mar) 1821(*sjæ)-1879 (ban-16>) h. Birthe Marie Mortensdatter 1822(*tir)-1905 b. Ane Elisabeth 1857, Nicoline Kathrine 1859 Ejer 1867 Eggert Christopher Knuth

28 28 Bandholm Vænge Bandholm Vænge 1 71 Matr. 2 au Bandholm (udstykket fra 2 ae) Ejer 1979 Maribo Almennyttige Boligselskab med 71 lejemål

29 29 Birketvej Birketvej 1 Matr. 14 b Bandholm Knuthenborg Godskontor Tidligere benævnt matr. 3 Bandholm Toldsted Matriklen var tidligere helt omsluttet af matr. 14 a Bandholm, der beskrives her. På ejendommen lå i mange år jernstøberiet Frederiksminde, der havde en alsidig produktion, først med en svingplov, der bedre end de udenlandske kunne pløje den stive lollandske lerjord. Der fremstilledes også andre redskaber, bl.a. dampmaskiner. Derudover byggestøbegods, såsom staldvinduer, kakkelovne. Støbejern var modemateriale i anden halvdel af 1800-tallet, og støberiet var leveringsdygtig i mange stilarter. En væsentlig produktion var således havebænke, gitre, låger og ikke mindst gravmonumenter, hvoraf flere kan ses den dag i dag på omegnens kirkegårde. Hf 1824 Lars Hansen 1766(*fyn)-1838 h. Karen Rasmusdatter 1764(*fyn)-1849 b. Christian 1802(*kbh), Hf 1834 søn skomager Christian Larsen 1802(*kbh)- h. Ane Kirstine Mikkelsdatter b. Emil 1832, Nicoline 1834, Sigvard 1835(hhg-2d>), Ane Marie 1839(ban-14c>) 1841 Jernstøberiet Frederiksminde opføres af Grevskabet Knuthenborg med jernstøber Jens Bech Bruun som forpagter. Hl 1845 jernstøber Lars Poulsen 1791(*hil)-1860 h. Margrethe Elisabeth Jørgensdatter 1796(*tor)-1866 b. Mads 1818(*maj), Christian Brojen 1825(*maj) Hl 1860 Lars Poulsen & Søn I/S v/søn jernstøber Mads Poulsen 1818(*maj) v/søn jernstøber Christian Brojen Poulsen 1825(*maj)-1915( mar) 1h Hanne Marie Ehrenreich h. Marie Andrea Jacobine Rabbe 1846(*kbh)-1887 b. Knud 1869 v/jernstøber Rudolf Hallager 1858 Samme købt ejendommen matr. 12 k Bandholm - solgt igen 1878 Jl 1880 jernstøber Poul Andreas Lund (>bhg-1o) - se data der 1880 Samme købt jernstøberiet 1880 Samme lejer af jorden til matr. 36 Bandholm f.1906 Samme lejer af jordparcel matr. 3 c Bandholm - afstået Jernstøberiet nedlagt. He 1917 Eggert Christoffer Knuth (allodial) Jl 1918 Jens Jensen - ejer af matr. 12 æ Bandholm 1918 Beboelsesbygningen til jernstøberiet ombygges og indrettes til godskontor He 1918 Grevskabet Knuthenborg Je 1926 Frederik Marcus Knuth 1926 Jorden følger herefter Knuthenborgs ejere He 1967 Adam Wilhelm Knuth He 1998 Charlotte Birgitte Bille-Brahe Knuth

30 30 Birketvej 7-9 Matr. 36 a Bandholm Hf indtil 1784 Frederik Nielsen h. Margrethe Bertelsdatter Hf 1785 Rasmus Christiansen Møller(>ban-16a) - se data der Hf 1788 Peder Pedersen (Møller)(>ban-16a) - se data ban-15a Hl 1824 Lars Sørensen Hl 1827 Hans Olsen Hl 1830 Christen Hansen Offe 1789(*sto)-1845 h. Bodil Kirstine Pedersdatter (ban-35, lejl 4>) b. Karen Marie Jensdatter (hendes) 1826, Peder , Gertrud 1838(ban-35, lejl 4>) 1845> Familiehus for 8 familier formentlig sammen med husene matr. 37, 38 og 39 Bandholm Lejlighed 1 Hl f.1850 Niels Svendsen (>ban-40) - se data der Hl 1859 Hans Christoffersen h. Gertrud Kathrine Nielsdatter 1814(*hun)-1883 Hl 1881 Ole Henriksen (portner Kbo>) h. Marie Sofie Jensdatter 1858(*våb)- Hl f enke Maren Kathrine Jørgensen (>bhg-1s) Lejlighed 2 Hl f.1850 snedker Peder Frederiksen 1814(*tor)-1872 h. Ane Magdalene Pedersdatter b. Petra 1852, Peder 1854, Hansine Marie 1857 Hl 1878 Anders Andersen 1830(*tår)-1888 h. Karen Marie Nielsdatter 1840(*hol)-1892 b. Antonia 1870, Hans Peder 1872, Bodil Sofie 1875, Hansine Sofie Frederikke 1878, Louise Margrethe 1881, Frederik Vilhelm 1883 Hl f fisker Ole Christensen 1851(*bla)-1911 h. Anna Nikoline Jensen 1864(*rer)- (ban-31, lejl 3>) b. Ovida Heilemann 1887, Hilda Heilemann 1890, Villy 1902 Hl f Hans Peder Marius Jensen h. Amanda Georgine Cecilie 1873 Hl f Carl Christian Andersen 1873(*san)- h. Mathilde 1882(*sve)- b. Karen Ingeborg 1901(*saxLS), Ester Kirstine 1903(*hun), Anna Elisabeth 1905, Ivar Christian 1908, Sara Amanda 1909, Carl 1912, Kjeld 1914

31 31 Lejlighed 3 Hl f.1850 Poul Jensen 1821(*hol)- (ban-35, lejl 1>) h. Hanne Sofie Jensdatter 1817(*sto)-1880 b. Jensine Pouline 1845, Christen 1847, Cecilie Kristine 1849, Mads Peder 1852, Ingeborg Kirstine 1855, Nicolai 1857 Hl 1868 Henrik Knudsen 1836(*hun)- (kbo park>) h. Ane Elisabeth b. Frits Ludvig 1862, Rasmus Martin 1865, Marie Johanne 1867, Knud 1870, Jens Peder 1872, Marthe Dine 1876 Hl 1887 tømrer Jørgen Hansen (>bhg-1d, lejl 9) Hl 1893 enken Johanne Hansen Hl 1906 Albert Bernhard Rasmussen (>hun-20b) 1868(*rød)- (ban-41a>) h. Hilda Gustava 1872(*sve)- b. Frands Oscar 1895(hun), Otto Ferdinand 1897(*hun), Ingeborg Sofie 1898(*hun), Gunhild Mathilde 1900(*hun), Holger Herman 1908, Ella 1912 Hl 1913> Hans Peder Nielsen Lejlighed 4 Hl 1845 Peder Hansen 1813(*vul)-1887 h. Frederikke Magdalene Ernst 1813(*fem)-1878 b. Christian 1838, Dorthe 1841, Maren Kirstine 1844, Ane Margrethe Pedersdatter 1850, Hanne Rasmine 1858 Hl 1887 Peder Pedersen h. Ane Margrethe b. Peder Frederik 1873, Hans Christian Julius 1876, Aksel 1887, Anna Valborg 1888 Hl 1903 Anton Antonsen h. Mine b. Hansine Bolette 1894, Meta Marie Augusta 1901, Johanne Kirstine 1904 Hl 1907 Maren Trine Madsen (>ban-8b,lejl 1) Hl 1914> Theodor Leander Johansen (>ban-20) Lejlighed 5 Hl f.1850 Rasmus Jensen (>ban-39) - se data der Hl f kobbersmed Christian Vettergreen 1818(*sve)-1877 h. Johanne Pedersdatter b. Benedicte 1851, Helene Johanne 1860(*hun), Sofie 1865 Hl f.1890 svigersøn Hans Christian Korup 1857(*bir)-1891 h. Helene Johanne Pedersen 1860(*hun)- b. Fanny Børgine 1887(*nak) Hl f.1901 Jørgen Jørgensen 1865(*samsø)- (ban-24>) h. ovennævnte Helene Johanne Pedersen b. Niels Carl 1895

32 32 Hl 1910 Bertin Aarestrup Jørgensen 1872(*rød)- h. Bertha 1872(*rad)- b. Marie Caroline Bertine 1900(*eng), Emil Marius 1902(*eng), Anna Emilie 1903(*eng), August Aarestrup 1905(*eng), Jørgen Peder 1906(*eng), Nicoline Hansine 1908(*eng), Niels Anton Aarestrup 1910(*våb), Jens Christian 1911, Svend Erland 1916, Tove 1918 Lejlighed 6 Hl 1845 Rasmus Hansen h. Ane Kristine Jørgensdatter 1817(*hun)-1872 b. Peder 1845, Caroline Margrethe 1848, Hans Jørgen 1851, Hanne Henriette Amalie 1855 Hl 1876 Jens Hansen 1842(*sto-18d)-1910 h. Ane Jensdatter 1849(*saxLS)-1914 b. Amalie 1872, Alma Marie 1878, Hans Frederik 1881, Helga Louise 1883, August 1886, Thorvald 1890 Hl 1910 Trorvald Peder Hansen 1880(*vej)- (ban-12u>) h. Marie Sofie Vilhelmine b. Hans Herforth 1906, Inger Kathrine Juliane 1910, Ellen 1916 Hl 1915> Emma Kristine Svendsen(>bhg-1d, lejl 4) Lejlighed 7 Hl f.1850 Jacob Pedersen Due (>ban-46) - se data der Hl 1866 postbud Hans Peder Jacobsen (Due) 1834(*ban-46)-1908 h. Mette Kathrine Jørgensdatter 1836(*hau-29)-1909 b. Juliane Kristine 1863, Hans Jørgen 1867, Nielsine Jacobine 1869, Maren Dorthea Mine Johanne 1885, Jacob Carl 1878 Hl 1910 Jens Peder Hansen 1884(*sjæ)- (ban-40c>) h. Laura 1885(*sjæ)- b. Inger Margrethe Marna 1909(*sjæ) Hl 1913 enke Ane Jensen Hl 1922> Lejlighed 8 skibstømrer Hartvig Hansen 1888(*ask)- h. Karen 1889(*ask)- b. Kaj 1914(*kbh), Helge 1916(*ask) Hl f.1850 Peder Pedersen (>ban-43) - se data der Hl f.1870 vognmand Rasmus Frederiksen h. Karen Nielsdatter 1818(*pår-12a)-1895 b. Karen Kirstine , Frederik 1852 Hl 1878 enken Karen Nielsdatter Hl 1895 søn Frederik Rasmussen 1852 (ban-12t, lejl 3) Hl 1896> Hansine Jacobsen m. Simon Johansen b. Astrid 1885, Herman 1887, Holger 1891 Fælles Jl 1880 jernstøber P. A. Lund - lejer af matr. 14 b Bandholm He 1926 Frederik Marcus Knuth - derefter som matr. 3 a Bandholm, hvorunder jordtilliggendet, benævnt matr. 36 b Bandholm er inddraget

33 33 Birketvej 13 Matr. 8 b Bandholm Tidligere plads for den udflyttede gård matr. 8 a Bandholm Tidligere 3-familiehus Lejlighed 1 Hl f.1850 Ane Møller 1786(*rød)-1853 m. skovrider Ludvig Hansen Bruun 1773(*fyn) h. Maren Poulsdatter b. Kathrine 1813, Hans 1814, Claus 1815, Christian 1817, Niels , Niels 1824, Johan Frederik 1825, Marie Louise Sofie 1827 Hl 1853 skrædder Peder Haagensen 1807(*norge)-1870 h. Magdalene Barthols b. Andrea 1836(*sax), Harald 1841(*sax), Christian 1846(*sax), Anna Johanne Kirstine 1848(*sax), Caroline 1849, Sine Jensine Frederikke 1851, Petrea Eline1853, Emanuel Johan 1856, Charlotte Frederikke 1858, Helga Emilie 1862, Johan Peder Børre 1866, Charlotte Frederikke 1869 Hl 1870 enken Magdalene Barthols Hl 1883 Ditlev Henrik Witt (>bhg-1d) se data der Hl 1885 Hl 1907> Lejlighed 2 Maren Trine Madsen 1835(*ban-3a)-1914ug Anton Antonsen 1866(*rer)- h. Mine 1870(*sto)- b. Hansine Bolette 1894, Meta Marie Augusta 1901, Johanne Kirstine 1904, Agnes 1909, Margrethe 1915 Hl f.1850 Mogensine Christiane Hempel 1800(*fyn)- m. toldbetjent Jens Knudsen Lerche 1807(*fyn)-1846 b. Hanne Simonia 1833(*sax), Christian Michael 1834(*sjæ), Ove Nicolai 1838(*nys), Cecilie Marie Dorthea Sofie 1840, Carl Frederik 1844 Hl 1866 tømrer Rasmus Hansen h. Maren Kirstine 1833(*sto)- b. Jensine Ane Dorthe 1855(*hun), Laurine Sofie 1859(*sto), Anine Maren Stine Louise 1864, Dagmar Lise 1872 Hl 1885 lærerinde Anna Margrethe Marie Louise Jensen 1844(*nys)- Hl 1886 Kathrine Margrethe Saabye 1812(*err)-1897, enke efter forpagter Schebye, Bøllesminde (skh-2a) Hl 1892> Niels Peder Hansen 1861(*våb)- h. Juliane Kirstine b. Hans Christian 1889

34 34 Lejlighed 3 Hl 1866 skibstømrer Johan Christian Pedersen (Hansen) 1823(*nak)-1889 h. Caroline Pedersdatter b. Hans Peder 1851, Carl 1853, Anton Hansen 1857, Ferdinand Martin 1860, Anna Elisabeth 1862 enken Caroline Pedersdatter Hl 1889 Hl 1896 søn Anton Hansen Hl 1898 Hl 1900> Fælles Ane Marie Elisabeth Pedersen 1826(*vbo)-1909 m. smed Hartvig Hansen 1826-( ml.1880 og 90) b. Alma Mine Regine 1866(*nak), Christian Vilhelm 1868(*fal), Carl August 1872 fisker Anders Christian Andersen 1865(*jyl)- h. Anna Hansen b. Niels Henrik 1893, Matin Mathias 1894, Sofus Ferdinand 1899, Oskar 1902, Carl 1904, Hans 1905, Aksel 1909 He 1926 Frederik Marcus Knuth He 1965 smedemestre Leif Bernt Nielsen og Poul Erik Nielsen He 1970 A/S Bandholm Maskinfabrik 1972 Samme købt jordparcel matr. 3 q Bandholm (udstykket fra 3 a), der er inddraget under denne matrikel sammen med jordparcel matr. 8 m, der i 1962 blev udstykket fra 8 b og som igen i 1962 er købt af smedemesterne Nielsen og i 1970 er overgået til A/S Bandholm Maskinfabrik 1982 Samme købt jordparcel matr. 3 r Bandholm (udstykket fra 3 a), der er inddraget under denne matrikel 1986 A/S Bandholm Maskinfabrik navneændret til A/S BA-MA.Ejendomme og Invest He 1991 BA-MA A/S

35 35 Birketvej På disse matrikler lå bygningerne til den oprindelige gård matr. 3 a Bandholm Birketvej 17 Matr. 3 d Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1909 He 1954 He 1976 bådfører Carl Jensen 1872(*krø)- h. Helvine Martine Jensen 1872(*ban-12n)- b. Ejner 1898, Ove 1899, Marker 1901(*avn), Magda 1906(*avn), Ruth 1912, Frede 1914 Emil Jørgensen Bent Nielsen Birketvej 19 Matr 3 e Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1909 He 1941 He 1965 He 1985 Jørgen Claudius Andersen 1871(*bir)- h. Elise Kirstine 1874(*skø)- b. Niels Peder 1898(*ryd), Karen Margrethe 1901(*mar), Herman 1906 Karl Kjeldgaard H. Kjeldgaard Adolf Majcherek Birketvej 21 Matr. 3 f Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1909 lods Hans Nielsen (Løje) (>ban-13e, østre) - se data der He 1924 portør Johannes Thorvald Rasmussen 1878(*bur)- h. Helga Caroline 1880(*lan)- b. Hans Christian 1904(*krø), Arent Ejgil Ivan 1905(*våb), Anny Johanne 1907(*våb), Edmund Vilhelm 1914 He 1956 Edmund Vilhelm Rasmussen He 1959 Poul Rasmussen He 1963 Hans Kjæp He 1987 Jytte Jørgensen He 1993 Svend Black

36 36 Birketvej 23 Matr. 3 g Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1909 He 1948 He 1951 He 1957 He 1970 He 1987 He 1991 Rasmus Ferdinand Rasmussen 1864(*hun) h. Karen Mine Johanne Geertsen 1872(*fem)- b. Olga Cecilie 1895, Niels Gert Marius 1896, Hans Einer 1897, Anna Marie 1899, Karen Ragnhild 1901, Carl Robert 1903, Herman 1908, Else 1911, Poul 1912, Ruth 1915 datter Karen Ragnhild Rasmussen Gregers Rasmussen Thorvald J. C. Pedersen Poul Nielsen Mai-Britt Andersen og Jan Pedersen Kurt Jensen Birketvej 25 Matr. 3 h Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1909 sandgraver Peder Pedersen(>rer-9f) - se data der He 1950 Svend Albert Petersen He 1991 Preben V. Pedersen Birketvej 27 Matr. 3 i Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1909 He 1946 He 1994 fisker Niels Christian Andersen 1876(*jyl)- h. Kathrine b. Niels Ejner 1900, Lars Kyndig 1903, Thomas 1905, Hans Christian 1906, Inger 1910 søn Hans Christian Andersen Kaj Roug Andersen

37 37 Birketvej 29 Matr.3 k Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1911 He 1954 He 1991 skibstømrer Frederik Ferdinand Christensen 1875(*fal)- h. Anna Kristine b. Ernst Emmanuel 1906, Poul Villy 1909, Kamma 1913 søn Poul Villy Christensen Jytte Fremming Birketvej 31 Matr. 3 l Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1911 træskomager Carl Frederik Jørgensen(>rer-10g) - se data der He 1971 arvingerne He 1977 Arne Wittendorff Birketvej 33 Matr. 3 m Bandholm (udstykket fra 3 a) He 1910 He 1934 He 1994 karetmager Vilhelm Gustav Adolf Hensch 1867(*ban-15a)- h. Nanny Marie Kathrine Gerhardine Nielsen 1859(*rød)- b. Marie Augusta Margrethe 1889, Anna Johanne 1893, Sofie Vilhelmine 1895, Nanny Kathrine 1899, Carl Gustav 1902, Poul Vilhelm 1909 søn karetmager Poul Vilhelm Hensch Jane Brandin og Sigvald Lykke Nielsen

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 MARIBO LADEGAARD. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 MARIBO LADEGAARD. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 MARIBO LADEGAARD Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Erikstrupvej side 4 Maribo Ladegård diverse side 6

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 ØSTOFTE SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 ØSTOFTE SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 ØSTOFTE SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 5 Birkevej

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HILLESTED SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Kilder og forkortelser side 5 Binnitzemark side 6 Binnitzevej

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Almindelig Jevnførelses-Skema.

Almindelig Jevnførelses-Skema. Almindelig Jevnførelses-Skema. [1] Denne Protocol, der bestaar af 300 schematiserede, paginere- de og gjennemtrukne Blade, autoriseres herved til Mini- sterialprotocol for Thestrup Sogn.- Ringsted d. 20

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN. Henning Steen Christensen GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 STOKKEMARKE SOGN Henning Steen Christensen 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Birketvej

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested kirkebog 1870

Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested kirkebog 1870 Fødte i Herrested 1870-1891 Efter Herrested rkebog 1870 Christian Valentin 14.02.1870 15.02 Christian Christiansen, hmd, ulmand i Kragel. Christiansen død 1872 Ane Kirstine Larsdatter Rasmus Peder Andersen

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1-1885, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj 1885, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Nielsen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere