Frigørelsen af. Alice A. Bailey.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frigørelsen af. Alice A. Bailey."

Transkript

1 1

2 Frigørelsen af ATOMENERGI Alice A. Bailey 2

3 Frigørelsen af ATOMENERGI Af Alice A. Bailey Fra The Externalisation of the Hierarchy (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er den esoteriske baggrund for den største åndelige begivenhed, der har fundet sted siden det 4. naturrige, menneskeriget, opstod frigørelsen af atomenergi? Begivenheden blev meddelt i nyhederne den 6. august 1945 i forbindelse med bombningen af Japan. Den tibetanske mester Djwhal Khul havde forudsagt, at Den Nye Tidsalder ville blive indledt af naturvidenskaben, og at indvarslingen af det 5. naturrige (det overmenneskelige rige) på Jorden ville ske på grundlag af succesfuld naturvidenskabelig forskning. Det første skridt i frigørelsen af atomets energi blev gennemført, og profetien blev opfyldt i det vigtige år Der er grund til at tilføje et par kommentarer til den naturvidenskabelige opdagelse, men ellers er det op til den enkelte at foretage sine egne vurderinger. Man ved endnu meget lidt om begivenhedens esoteriske baggrund, og endnu mindre er forstået. Nogle idéer og vejledende tanker kan virkelig være til gavn her, og gøre det muligt at se den enestående begivenhed i et større perspektiv. 3

4 1. Det var den umiddelbart forestående frigørelse af energi, der var en af de afgørende subjektive faktorer i udløsningen af den vigtige sidste fase af krigen. Verdenskrigen 1 begyndte i 1914, men dens sidste og vigtigste fase begyndte i Indtil det tidspunkt var det én verdenskrig. Efter den dato, og fordi det ondes kræfter udnyttede krigstilstanden og aggressionen på planeten, begyndte den virkelige krig, som omfattede menneskeevolutionens tre verdener 2 og dermed også Hierarkiets deltagelse. Menneskets opmærksomhed er normalt koncentreret om livets ydre side. Ikke desto mindre er alle store opdagelser og opfindelser eksempelvis de, der blev gjort i forbindelse med astronomi, eller de der havde relation til naturlovene, eller radioaktiviteten, eller den epokegørende begivenhed, da de første skridt blev taget til at udnytte kosmisk energi altid et resultat af et indre pres, der er udgået fra kræfter og bevidstheder på højere planer. Det indre pres opstår og fungerer i overensstemmelse med åndens love, og ikke netop under det, mennesker kalder naturlove. Presset er et resultat af inspiration fra bestemte høje bevidstheder, der fungerer i forbindelse med guddommens tredje aspekt det, der kaldes aktiv intelligens. De store bevidstheder beskæftiger sig med substansen eller manifestationens materielle aspekt. Den slags aktiviteter er motiveret fra Shamballa 3. Aktiviteten er sat i gang af de høje bevidstheder, som arbejder på deres eget høje plan. Det skaber gradvis en reaktion i Hierarkiets forskellige departementer, specielt de, der fungerer under 3., 5. og 7. stråle mestre. Og til sidst bliver disciple på det fysiske plan opmærksomme på den indre proces. Det sker enten bevidst eller ubevidst. De bliver inspirerede, og derefter går det naturvidenskabelige arbejde i gang, og via eksperimentstadiet resulterer det i endelig succes. 1 Åndsvidenskabeligt set er Første og Anden Verdenskrig et atlantisk opgør og én krig. 2 Den fysiske, astrale og mentale verden. 3 Shamballa er planetens højeste center, og det kaldes "centret hvor Guds vilje er kendt". 4

5 Anima Mundi Her er det vigtigt at bemærke, at der i denne fase er relation til både Den hvide loge (Hierarkiet) og Den sorte loge. Den hvide loge fremmer det positive arbejde med at forædle og hjælpe alle skabninger i den stoflige evolutions tre verdener og at frigøre sjælen fra formen. Den sorte loge forsøger at forsinke evolutionsprocessen og fremme krystalliseringen af stofformerne, som skjuler og tilslører Anima Mundi Verdenssjælen. Begge grupper har været dybt interesseret og engageret i spørgsmålet om frigørelsen af atomenergi og befrielsen af atomets indre aspekt, men motiver og mål var helt forskellige. 5

6 2. Udsigten til frigørelse af atomets energi, som var uundgåelig og styret, skabte en enorm spænding i hierarkiske kredse, fordi (for nu at bruge et dagligdags udtryk) et kapløb var i gang mellem lysets og mørkets kræfter for at udvikle den nødvendige teknik, der kunne frigøre den nødvendige energi. Havde de mørke kræfter vundet, og hvis aksemagterne var kommet i besiddelse af de nødvendige formler, ville det have medført en stor planetarisk katastrofe. Den frigjorte energi ville først og fremmest være blevet brugt til at skabe en total ødelæggelse af al modstand mod de mørke kræfter. Derefter ville den blive misbrugt til at opretholde en stadig mere materialistisk og egoistisk civilisation. Nazitysklands motiver var helt forkerte, og derfor var det vigtigt, at atomkraften ikke kom i deres magt. Her vil nogen måske henvise til den forslidte religiøse frase, der siger, at det medfødte gode i menneskeheden og den iboende guddommelighed til sidst vil sejre, for intet kan definitivt overvinde den universelle tendens hen imod det gode. Holdningen er udtryk for, at man har glemt, at hvis de onde magter er i besiddelse af kræfter, der kan destruere former på de tre eksistensplaner i så stor målestok, at fremskredne aspiranters, disciples, og de indviedes sjæle, der søger inkarnation, ikke kan komme til ydre udtryk i en bestemt verdenskrise, så vil tidsplanen for udviklingsprocessen blive påvirket så uhyggeligt meget, at manifestationen af det 5. naturrige det overmenneskelige rige ville blive meget alvorligt forsinket. Måske i årtusinder! Tiden nærmer sig for denne manifestation, og derfor var der voldsom aktivitet fra de mørke kræfters side. Forsøget på at forhindre de planlagte fremskridt var en alvorlig trussel og en stor fare. De onde kræfter var nærmere succes end de fleste nogensinde har drømt om. Deres hensigt var så tæt på at lykkes i 1942, at i fire måneder gjorde Hierarkiets medlemmer alle tænkelige forberedelser til at trække sig tilbage fra enhver kontakt til menneskeheden i en ubestemt periode. Planerne om en nærmere kontakt med evolutionsprocessen i de tre verdener og bestræbelsen på 6

7 at forene de to guddommelige centre Hierarkiet og menneskeheden til en samarbejdende helhed var tilsyneladende dømt til undergang. Syntesen af Hierarkiet og menneskeheden ville have medført Hierarkiets tilsynekomst på Jorden. Men forhindringerne for syntesen var på det tidspunkt uoverstigelige på grund af den aktive spænding hos de mørke kræfter. Mestrene troede, at mennesket ville bukke under på grund af egoisme og misbrug af den frie vilje. Derfor forberedte Hierarkiet sig på tilbagetrækning, og samtidig kæmpede mestrene for at få menneskeheden til at vælge rigtigt og forstå problemerne. Nødvendigheden af tilbagetrækning blev afværget. Det er ikke tilladt at oplyse hvordan, ud over at Befrielsens Herrer tog nogle uventede skridt. Det gjorde de på grund af menneskehedens invokative kræfter, som blev benyttet bevidst af de, der var på viljen-til-det-godes side, og ubevidst af mennesker med god vilje. På grund af disse tiltag blev bestræbelserne fremmet hos de, der kæmpede på det naturvidenskabelige område for sand viden og rigtige menneskelige relationer. Evnen til at gennemskue og forstå, som er en bestemt form for energi, blev ledet væk fra den skabende bevidsthed hos de, der ønskede at ødelægge menneskehedens verden, og det resulterede i en form for mental lammelse. De, der forsøgte at understrege de sande værdier og redde menneskeheden, blev samtidig stimuleret, så de kunne få succes. En meget stor verdensbegivenhed er her blevet behandlet med meget få ord, og i udarbejdelsen af en helt speciel guddommelig aktivitet er blevet opsummeret. 7

8 3. Da Solen bevægede sig mod nord i 1942, vidste den hvide loge, at slaget var vundet. Mestrene indstillede forberedelserne til at forlade menneskeheden og begyndte i stedet at tilrettelægge en fornyet indsats for (gennem deres disciple) at skabe de nye betingelser, for nu kunne det nye og det kærlige formål frit udfolde sig. Krigen blev ikke vundet, fordi Tyskland overgav sig. Det var alene det ydre resultat af indre begivenheder. Krigen blev vundet af lysets kræfter, da de onde kræfters mentale styrke var overvundet og fremtidens energi blev afsløret af forskere, der søgte de højere menneskelige værdier og menneskehedens åndelige velfærd. Der ligger fire faktorer bag den vigtige frigørelse af den form for atomar energi, som fejlagtigt og uvidenskabeligt kaldes atomspaltning. Der er andre faktorer, men de fire er virkelig interessante: a. Der var tale om en direkte kontrolleret indstrømning af ekstraplanetarisk energi, udløst af Befrielsens Herrer. De blev påkaldt med succes, og den ekstraplanetariske energis påvirkning af den atomare substans, som forskerne arbejdede med, skabte forandringer, som gjorde det muligt for forskerne at nå deres mål. De eksperimenter, der blev udført, var derfor både subjektive og objektive. b. Et antal disciple, der arbejdede i 5. og 7. stråles ashramer gjorde en fælles anstrengelse, og de påvirkede mindre udviklede disciple på det naturvidenskabelige område. Det gjorde det muligt for dem at overvinde de næsten uløselige vanskeligheder, de var konfronteret med. 8

9 c. Der skete også en svækkelse af den spændingstilstand, som havde holdt ondskabens kræfter sammen. Det kom til udtryk som manglende evner hos de mørke kræfters gruppe, der stod i spidsen for aksemagterne, til at overvinde den begyndende krigstræthed. Det resulterede primært i en gradvis stagnation i deres tænkeevne og en svækkelse af deres hjerner og nervesystem. Ingen af de mennesker, der var med i ledelsen af aksemagterne i Europa, var herefter psykologisk set normale. De led alle af en form for fysisk svækkelse, og det var en medvirkende årsag til deres nederlag selvom det måske kan være svært at forstå for almindelige mennesker. Det var ikke tilfældet med japanerne, for deres psykologiske konstitution er helt anderledes end europæernes. Det samme gælder deres nervesystem, som er karakteristisk for 4. rodrace 4. De blev derfor overvundet med fysiske krigsmetoder og fysisk ødelæggelse af deres krigspotentiel dvs. ved formaspektets død. Ødelæggelsen og den efterfølgende frigørelse af deres fængslede sjæle, var en nødvendighed, og den retfærdiggør atombombens anvendelse mod den japanske befolkning. Atombombe 1945 Den første brug af den frigjorte atomenergi var destruktiv, men det er vigtigt at forstå, at der var tale om destruktion af former ikke af åndelige værdier og menneskers sjæle og ånd. Men det var aksemagternes mål rodrace er den atlantiske. 9

10 Glem ikke at al succes (både positiv og negativ) er baseret på opretholdelsen af et spændingsfelt. Spændingsfeltet består af en dynamisk fokusering af alle mentale, astrale og fysiske energier på ét centralt punkt i den planlagte aktivitet. Det er i øvrigt målet for al seriøst meditationsarbejde. Spændingstilstanden svigtede hos det tyske folk, og det kostede dem sejren. Deres spændingsfelt brød sammen, fordi den gruppe af onde kræfter, som påvirkede den negative del af det tyske folk, var ude af stand til at skabe det spændingsfelt, som Hierarkiet kunne skabe, da det blev forstærket pga. indgriben fra Befrielsens Herrer. d. En anden faktor var de konstante invokative krav og bønner (både udtalte og uudtalte) fra menneskeheden selv. Drevet af frygt og i et forsøg på at mobilisere menneskeånden mod slaveri, nåede invokationens kraft en styrke, der dannede en kanal, som i høj grad lettede Hierarkiets arbejde i forbindelse med Befrielsens Herrers direkte indgriben. 4. Frigørelsen af atomenergien befinder sig endnu på fosterstadiet, for menneskeheden ved stadig meget lidt om karakteren og omfanget af de energier, der nu er frigjort. Der er mange typer atomer. De udgør verdenssubstansen, og hver type kan frigøre sin særlige type kraft. Det er en af hemmelighederne, som vil blive afsløret i Den Nye Tidsalder, når tiden er inde, men en god og sund begyndelse er gjort. Det er vigtigt at lægge mærke til udtrykket frigørelse af energi. Det er frigørelse, der bliver nøgleordet i Den Nye Tidsalder, og det vil også være nøgleordet for den åndeligt søgende aspirant. Frigørelsen er begyndt med befrielsen af et aspekt af stoffet og befrielsen af nogle sjælskræfter i atomet. For stoffet har det været en stor og kraftfuld indvielse, der kan sammenlignes med de indvielser, der frigør eller befrier menneskesjælene fra bindingen til stoffet. I den planetariske indvielsesproces har menneskeheden bragt sit arbejde som verdensfrelser ned i substansen og har påvirket de primære livseneder, som alle former er skabt af. 10

11 5. Nu er det nemmere at forstå meningen med de ord, der bruges i en af de store invokationer: Timen for den frelsende krafts tjeneste er inde. Den frelsende kraft er den energi, som naturvidenskaben har frigjort i verden, først og fremmest for at nedbryde de, der fortsætter med at modarbejde lysets kræfter, som arbejder gennem FN. Efterhånden vil den frigjorte energi indføre den nye civilisation, en ny og bedre verden, og finere og mere åndelige tilstande. De højeste drømme hos de mennesker, der holder af deres medmennesker, kan realiseres med den rigtige brug af den frigjorte energi. Det kræver, at de rigtige værdier accepteres, fremhæves og bruges i det daglige liv. Den frelsende kraft er nu gjort tilgængelig af naturvidenskaben, og den tidligere profeti er blevet bekræftet. Nedbrydning og opbygning Som nævnt blev energien i første omgang benyttet til materiel nedbrydning. Det var uundgåeligt og ønskeligt. Gamle former, der står i vejen for det gode, skal nedbrydes. Nedbrydning og eliminering af det, der er dårligt og uønsket, går altid forud for opbygning af det gode og ønskelige. Det er forudsætningen for fremspiring af det, der er nyt og bedre. Den konstruktive brug af den nye energi til gavn for menneskeheden, er det virkelige formål med frigørelsen. Selve substansens levende energi, der indtil tidspunktet for frigørelsen var lukket inde i atomet og fængslet i de mindste livsformer, kan bruges til positive formål, og det kan blive indledningen til en revolution af menneskets erfaringer, der vil gøre det nødvendigt at skabe en fuldstændig ny økonomisk verdensstruktur. En frelsende kraft Ansvaret ligger hos FN, som skal beskytte den frigjorte energi mod misbrug. Det er vigtigt, at energiens kraft ikke misbruges til egoistiske og rent materialistiske formål. Det er en frelsende kraft, og den rummer magten til genopbygning og fornyelse. Dens rigtige anvendelse af energien kan afskaffe fattigdom, skabe velfærd 11

12 (ikke nytteløs luksus) til alle på Jorden, hvis den bruges til rigtig levemåde, der er motiveret af rigtige menneskelige relationer. Energien kan skabe skønhed, varme og farve, resultere i udryddelse af de nuværende former for sygdomme og befri mennesket fra alle arbejdsprocesser, der kræver, at mennesket arbejder under jorden. Energien kan gøre en ende på nødvendigheden af at arbejde og dermed frigøre mennesket for slaveri. Mennesket kan slippe for at kæmpe for at skaffe ejendom og materielle hjælpemidler. Energien gør det muligt at leve et liv, der give frihed til at følge sjælens og åndens højere mål. Det er en nedværdigelse af livet, at mennesket skal arbejde for at skaffe elementære nødvendigheder eller arbejde for at gøre det muligt for nogle få rige og privilegerede mennesker at have for meget, mens flertallet har for lidt. Men det vil få en ende. Mennesker vil kunne leve et liv, der giver frihed og tid til at dyrke åndelige interesser, til at realisere et rigere kulturelt liv, og til at skabe sig et større mentalt perspektiv. Egoisme og grådighed Men mange mennesker vil kæmpe for at forhindre den positive udvikling. Reaktionære grupper i alle lande ønsker ikke og vil ikke indse nødvendigheden af den nye verdensorden, som frigørelsen af kosmisk energi (selv på det tidlige stadie) bringer indenfor rækkevidde. De egoistiske interesser, de dominerende karteller, kapitalfonde, truster og monopoler, der kontrollerer kapitalmagten, vil mobilisere alle ressourcer og kæmpe til døden for at forhindre, at deres indkomstkilder forsvinder. De tillader ikke, at kontrollen over den ubegrænsede energi kommer under menneskehedens kontrol. De egoistiske interesser blandt de store aktionærer, kapitalfonde, banker og rige religiøse organisationer vil modsætte sig alle forandringer, hvis det ikke gavner dem selv og giver større finansiel gevinst til dem selv. Modstanden ses overalt, når magtfulde mennesker udtaler sig om dystre fremtidsudsigter. Vatikanet, den velhavende og reaktionære kirkelige organisation, har klart givet udtryk for uvilje, fordi den romersk-katolske kirke ligesom alle andre med store finansielle interesser ved, at deres dage er talte, hvis menneskeheden lader sine beslutninger styre af idéen om det størst mulige gode for det største antal 12

13 mennesker. Udviklingen i verden skal i fremtiden baseres på en fast beslutning om at fremme rigtige menneskelige relationer og forhindre egoistisk kontrol finansiel eller kirkelig af nogen gruppe nogen steder i noget land De få henvisninger giver både stof til eftertanke og god grund til glæde og tillidsfuld, fremsynet tænkning. Verdens fremtid ligger i hænderne på mennesker med god vilje og mennesker med uselviske hensigter overalt. Frigørelsen af atomenergi vil til sidst gøre penge og kapital, som man kender dem, ligegyldige. På grund af menneskets udviklingsmæssige begrænsninger har penge skabt meget ondskab, konflikter og utilfredshed overalt i verden. Den nye frigjorte energi kan vise sig at være en frelsende kraft for hele menneskeheden. Den kan befri menneskeheden fra fattigdom, uværdighed, fornedrelse, slaveri og håbløshed. Den vil tilintetgøre de internationale monopoler, fjerne arbejdets forbandelse og åbne døren til den gyldne tidsalder, som menneskeheden venter på. Den vil udjævne de kunstigt skabte sociale lag i nutidens samfund, befri mennesker for stress, den konstante bekymring og det enerverende slid, som har været skyld i sygdom og død. Når de nye og bedre tilstande engang er etableret, vil mennesker have frihed til at leve og udfolde sig i skønhed og at søge den oplyste vej. 13

14 14

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation

TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation 1 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TVILLINGERNES TEGN Baggrunden for Den Store Invokation Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Det anbefales

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Overgang eller Undergang?

Overgang eller Undergang? 1 2012 Overgang eller Undergang? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 2012 Overgang eller Undergang? Af Erik Ansvang Går Jorden under i 2012? Mayakalenderen udløber den 21. december 2012, og det har resulteret

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst

FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst 1 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 FISKENES TEGN Det Store Hvide Broderskabs genkomst Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Fiskenes

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Kan krig være HELLIG?

Kan krig være HELLIG? 1 Kan krig være HELLIG? Susan MacNiel www.visdomsnettet.dk 2 Kan krig være HELLIG? Af Susan MacNiel Fra The Beacon (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Krige opstår i mennesket

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

2.s.i. advent Luk. 21, 25-36; Es. 11,1-10; Rom. 15,4-7 Salmer: 76; kor; 274; Kor; 82 (alterg.); 90; 121

2.s.i. advent Luk. 21, 25-36; Es. 11,1-10; Rom. 15,4-7 Salmer: 76; kor; 274; Kor; 82 (alterg.); 90; 121 2.s.i. advent Luk. 21, 25-36; Es. 11,1-10; Rom. 15,4-7 Salmer: 76; kor; 274; Kor; 82 (alterg.); 90; 121 Lad os alle bede: Kom, du ærens konge, kom! Hjertet er din ejendom; rens det, dan det, som du vil,

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

Psykiske evner og deres opståen

Psykiske evner og deres opståen 1 Psykiske evner og deres opståen Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 PSYKISKE EVNER og deres opståen Af Kenneth Sørensen Fra bogen Fra Clairvoyance til Intuition I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

menneskehedens enhed?

menneskehedens enhed? 1 Hvordan virkeliggør man menneskehedens enhed? James Kinnier Wilson www.visdomsnettet.dk 2 Hvoran virkeliggør man MENNESKEHEDENS ENHED? Af James Kinnier Wilson Fra The Beacon På trods af forskellige hudfarver,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv du vækst i vores liv, så dit rige kan sprede sig iblandt os. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv du vækst i vores liv, så dit rige kan sprede sig iblandt os. Amen Sexagesima II 31. januar 2016 Sundkirken 10 Salmer: 403 Denne er dagen 6 Dig være mildeste 156 Guds rige lignes 330 Du, som ud af intet skabte 370 v. 5-6 Menneske dit liv 728 Du gav mig O Herre Bøn: Vor

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

ÅNDELIG VEJLEDNING. Djwhal Khul (Alice A. Bailey) Djwhal Khul 1 ÅNDELIG VEJLEDNING Djwhal Khul (Alice A. Bailey) www.visdomsnettet.dk 2 Åndelig vejledning Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Esoteric Psychology II 1 (Oversættelse: Erik Ansvang) Spørgsmålet

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

1 VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE 01 Hardy Bennis www.visdomsnettet.dk 2 Introduktion til DEN ESOTERISKE LÆRE Af Hardy Bennis Åndsvidenskabens emner I den esoteriske

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere