Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads"

Transkript

1 Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser. Projekt 11 om attraktive arbejdspladser er blevet opdelt i fire delprojekter, hvoraf delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads er et af disse. Delprojektet indgår i det fælleskommunale kvalitetsprojekt, som sigter mod at give bedre service til borgerne. De kommunale arbejdspladser kan kun give borgerne en kvalificeret service, såfremt de er i stand til at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Branding af de kommunale arbejdspladser er et vigtigt element i dette arbejde, og er en forudsætning for, at kommunerne kan leve op til målene for kvalitetsreformen. 2. Formål Det overordnede formål med projektet er at sikre, at kommunerne bliver bedre til at brande sig som attraktive arbejdspladser, som en metode til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Projektet sætter fokus på, hvordan kommunerne selv kan præge såvel nuværende medarbejdere som nye potentielle medarbejderes opfattelse af, hvad det vil sige at være ansat i den konkrete kommune og i kommunerne generelt. Det handler altså om at identificere hvad medarbejderne oplever som særlig attraktivt ved deres arbejdsplads, samt hvad de mener kendetegner en attraktiv arbejdsplads. Herudover er det muligt at opstille en række delmål med projektet. For det første skal projektet sikre en fælles udviklingsproces og videndeling mellem de deltagende kommuner i projektet. Dette sker ved at igangsætte en proces, hvor de deltagende kommuner mødes og udveksler idéer, samtidig med, at der også lægges op til, at idéerne skal afprøves i praksis. Et andet formål er at sikre udbredelse af anbefalinger/best practise. Projektets resultater skal formidles ud til andre kommuner der ønsker at arbejde med branding. Og for det tredje har projektet også til formål at understøtte implementering af Trepartsaftalen ift. igangsættelse af en imagekampagne rettet mod den offentlige sektor. 3. Mål, resultater og succeskriterier Resultatmål 1. Udarbejde guide til branding af den attraktive kommunale arbejdsplads: På baggrund af de deltagende kommuners hidtidige erfaringer og behov, samt den øvrige viden der generes i projektet skal der udarbejdes en guide til employer branding. Guiden skal indeholde gode historier, eksempler på hvad der har fungeret godt og hvad der har 2

2 fungeret mindre godt. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til forskellige sektorer, geografi, målgrupper mv.? 2. Udvikle og afprøve konkrete metoder til employer branding. På baggrund af den viden der generes i projektet, skal deltagerkommunerne udvikle og afprøve metoder og strategier til at brande deres egen arbejdsplads. 3. Udarbejde dokumentation. Med afsæt i resultaterne fra Personalepolitisk undersøgelse fra 2006 skal der etableres og gennemføres en survey blandt udvalgte medarbejderne i de deltagende kommuner. Undersøgelsen skal blandt andet forsøge at afklare, hvad medarbejderne overordnet vurderet mener kendetegner den attraktive kommunale arbejdsplads, og hvad de konkret oplever som attraktivt ved deres egen arbejdsplads. 4. Indsamle gode kommunale cases. Der skal indsamles gode historier fra det kommunale arbejdsmarked, gerne fra forskellige fagområder. Forslag til succeskriterier 1. På baggrund af de konkrete metoder der er blevet udarbejdet til at brande de attraktive kommunale arbejdspladser, er der blevet igangsat minimum fem konkrete initiativer til at brande den attraktive kommunale arbejdsplads. 2. Ved den afsluttende evaluering vurderer ¾ af deltagerkommunerne at den udarbejde guide er en klar hjælp til arbejdet med at brande den attraktive kommunale arbejdsplads. 3. Der publiceres en god historie på projektsitet hver måned i projektperioden. 4. Deltagerkreds 11 kommuner deltager i projektet. De deltagende kommuner er: Allerød, Brøndby, Dragør, Furesø, Holbæk, Ikast-Brande, Ishøj, Skanderborg, Vejle, Viborg og Århus. 5. Organisering Projektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads indgår som et delprojekt i programmet Attraktive arbejdspladser, der igen er et af projekterne i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. KL s projektleder for projektet er konsulent Anders Christian Dyhr, KL s Center for Kompetence og Personalepolitik. KL bemander projektet med personer med viden om kommunikation, ledelse, branding og personalepolitik. 3

3 KL foreslår, at projektgruppen mødes 4 gange i perioden i løbet af Herudover vil alle deltagerne i programmet Attraktive arbejdspladser mødes tre gange i samme periode. På et opstartsmøde den 7. februar, et midtvejsarrangement i maj og et afsluttende møde i november. 6. Arbejdsform Projektet er organiseret ud fra en klar forudsætning om at de deltagende kommuner skal spille en aktiv rolle. KL s arbejdsgruppe fungerer som projektsekretariat og står for den overordnede organisering af projektet, forberedelse af møder i projektet mv. Deltagerne må forvente at bidrage til, og være behjælpelig med feedback på det skriftlige materiale som udarbejdes. Det forventes, at de deltagende kommuner konkret bidrager med deres hidtidige erfaringer og viden om branding af kommunale arbejdspladser, er med til at genere ny viden om hvordan den kommunale sektor fremstår som en attraktiv arbejdsplads, samt er med til at udvikle og afprøve konkrete metoder til branding af den attraktive kommunale arbejdsplads. Projektet deles op i en række faser og delprocesser jf. tids- og aktivitetsplanen. 7. Tids- og aktivitetsplan Delprojekt 10 om branding af attraktive kommunale arbejdspladser kan opdeles i tre faser. Fase 1 handler om at indsamle og systematisere viden, fase 2 omhandler udviklingen af konkrete metoder til branding og fase 3 omhandler implementering af konkrete metoder og afrapportering af foreløbige resultater. Nr. Fase Start Slut mar apr maj jun jul 2008 aug sep okt nov dec 1 Indsamling og systematisering af viden Udvikling af konkrete metoder til 2 branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Igangsættelse af konkrete metoder og afrapportering af foreløbige resultater Fase 1: Indsamling og systematisering af viden Varighed: marts/april - august Formålet med fase 1 er at skabe et overblik over den viden om branding der eksisterer hos deltagerkommunerne. Den indsamlede og systematiserede viden skal være grundlag for det 4

4 videre arbejde med branding af attraktive kommunale arbejdspladser. Der skal identificeres en række konkrete anbefalinger til arbejdet med branding, der skal indgå i brandingsguiden, herudover skal den indsamlede viden danne afsæt for udviklingen af konkrete metoder til branding der finder skal finde sted i fase 2. Hovedspørgsmål der skal afklares i fase 1: Hvor mange og hvilken slags erfaringer har deltagerkommunerne med branding? Er det muligt at observere særlige mønstre i forhold til fx forskellige målgrupper, forskellige fagområder, geografi mv.? Overvejelser om indhold og metode, herunder hvilke elementer skal metoder til konkrete metoder til branding indeholde? Hvad er den dokumenterede effekt af de hidtidige initiativer? Hvordan måles effekten af en brandingindsats? For at kunne svare på ovenstående spørgsmål, er fase 1 blevet inddelt i to delprocesser: Opsamling af eksisterende erfaringer og viden, samt etablering og gennemførsel af survey. Nr. Fase Start Slut 2008 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1 Opsamling og systematisering af eksisterende erfaringer og viden Etablering og gennemførsel af survey Delproces 1.1: Opsamling og systematisering af eksisterende erfaringer og viden Arbejdet i delproces 1.1 tager udgangspunkt i de konkrete initiativer, der allerede er blevet gennemført i deltagerkommunerne, og de fælles opmærksomhedspunkter det er muligt at observere på denne baggrund. Som en del af arbejdet med at indsamle eksisterende erfaringer og viden skal der også identificeres en række gode historier om den attraktive kommunale arbejdsplads. De gode historier skal publiceres løbende på kl.dk, samt indgå i fællesarbejdet med at udarbejde en antologi om attraktive arbejdspladser. Delproces 1.2 Etablering og gennemførsel af survey Som en del af fase 1 skal der etableres og gennemføres en survey. Survey en har til formål at genere viden om; a) hvad de kommunalt ansatte vurderer som attraktivt ved den kommunale sektor, og b) hvad de kommunalt ansatte mener er særligt attraktivt ved deres egen arbejdsplads. Surveyen skal bygge videre på Personalepolitisk Undersøgelse fra 2006 og tage højde for deltagerkommunernes særlige ønsker og behov. 5

5 Formålet med at etablere og gennemføre en survey er, dels at udarbejde dokumentation om hvad de kommunalt ansatte vurderer som værende attraktivt i den kommunale sektor. Dels at kunne inddrage den opnåede viden i det senere arbejde med at udvikle konkrete metoder til branding af kommunale arbejdspladser. De deltagende kommuner forventes at være med til at udvikle surveyen, samt stille s på medarbejdere til rådighed. Fase 2: Udvikling af konkrete metoder til branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Varighed: juni september Formålet med fase 2 er, at projektdeltagerne, skal udvikle en række konkrete metoder til hvordan kommunerne kan arbejde med at brande den attraktive arbejdsplads. Udviklingen af konkrete metoder skal ske med afsæt i den systematiserede viden om branding, der blev udarbejdet i fase 1. De udviklede metoder skal være operationaliserbare og blandt andet sige noget om hvem man ønsker at brande sig i forhold til, hvordan man vil gøre det og hvad formålet med brandingsindsatsen er. Udviklingen af konkrete metoder skal ske med henblik på senere afprøvning i deltagerkommunerne, samt indgå i guiden til branding af attraktive kommunale arbejdspladser og derigennem tjene som inspiration til de øvrige kommuner. Fase 3: Igangsættelse af konkrete metoder og afrapportering af foreløbige resultater Varighed: Oktober - december Formålet med fase 3 er, at igangsætte en række af de konkrete metoder til branding, der blev udviklet i fase 2. KL vil være tovholder på igangsættelsen af de forskellige metoder og deltagerkommunerne vil skulle give hinanden gensidig sparring i denne forbindelse. Igangsættelsen af de konkrete metoder skal endvidere ske på en måde, således at deltagerkommunerne inden projektafslutning, så vidt det er muligt, kan afrapportere metodernes foreløbige resultater. Fase 3 afsluttes med lanceringen af guiden til branding af den attraktive kommunale arbejdsplads. Guiden skal tilvejebringe en systematisk tilgang til hvordan kommunerne bliver bedre til at brande den attraktive kommunale arbejdsplads. Den skal indeholde resultaterne af vi- 6

6 denindsamlingen og -systematiseringen i Fase 1, herunder resultaterne fra survey undersøgelsen og de gode historier. Endelig skal den indeholde eksempler på konkrete metoder til at arbejde med branding af den attraktive kommunale arbejdsplads, samt de foreløbige resultater af de igangsatte metoder. For en nærmere gennemgang af hvornår de forskellige faser udfoldes og der forskellige aktiviteter der finder sted i dem, henvises der til nedenstående mødeoversigt. Mødeoversigt: Mødetidspunkt Fase Aktivitet Februar Afholdelse af opstartsmøde og præsentation af projektbeskrivelse Marts/april 1 Udveksling af erfaringer med branding, systematisere viden og identificere særlige behov i forhold til arbejdet med branding 1 Påbegynd arbejdet med at udvikle survey 1 Identificér gode historier til brug i guide, til publikation på kl.dk eller som en del af den samlede antologi om attraktive arbejdspladser Juni 1 Færdiggøre arbejdet med opsamling og systematisering af viden om branding til brug i brandingguide 1 Færdiggøre survey til gennemførsel medio/ultimo august 2 Påbegynde arbejdet med at udvikle konkrete metoder til branding af attraktive kommunale arbejdspladser September/ oktober 2 3 Færdiggøre udvikling af konkrete metoder til branding Igangsætte de konkrete metoder til branding i deltagerkommunerne December 3 Indsamle foreløbig afrapportering på de igangsatte initiativer Lancering af guide til branding af attraktive kommunale arbejdspladser 7

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere