REGIONSRÅDET KONSTITUERENDE MØDE. Tirsdag den 3. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSRÅDET KONSTITUERENDE MØDE. Tirsdag den 3. december 2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 1"

Transkript

1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET KONSTITUERENDE MØDE Tirsdag den 3. december 2013 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 1 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen Leila Lindén Karin Friis Bach Bergur Løkke Rasmussen Özkan Kocak Abbas Razvi Carsten Scheibye Maja Højgaard Per Tærsbøl Randi Mondorf Flemming Pless Hans Toft Anne Ehrenreich Erik R. Gregersen Mette Abildgaard Ole Stark Hanne Andersen Karsten Skawbo-Jensen Per Roswall Per Seerup Knudsen Lene Kaspersen Erik Sejersten Susanne Due Kristensen Niels Høiby Susanne Langer Lars Gaardhøj Henrik Thorup Torben Kjær Marianne Stendell Marlene Harpsøe Annie Hagel Bodil Kornbek Finn Rudaizky Tormod Olsen Pia Illum Kenneth Kristensen Berth Marianne Frederik Lise Müller Jens Mandrup Afbud: Lene Kaspersen stedfortræder Erik Lund Kenneth Kristensen Berth stedfortræder Katrine Vendelbo Dencker Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker ved sag 1-3

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning: Regionsrådets konstituering - redegørelse for lovgrundlag mv. 4 2 Valg af formand for regionsrådet 7 3 Valg af første og anden næstformand 8 4 Valg af medlemmer til forretningsudvalget 9 5 Indledning: Valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser mv Stående udvalg 12 7 Særligt midlertidigt udvalg, Kræftudvalget 15 8 Følgegrupper vedr. kvalitetsfondsbyggerier 16 9 Epidemikommissionen for Region Hovedstaden Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden De videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden Samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi Det regionale samarbejdsudvalg vedr. kiropraktisk behandling Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis Det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden Bestyrelsen for den selvejende institution Bredegård Bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang 34

3 24 Bestyrelsen for den selvejende institution Solgaven Bestyrelsen for den selvejende institution Instituttet for blinde og svagsynede Central kommunal koordinator for afholdelse af valg til skolebestyrelse for specialundervisningsinstitutionen Geelsgaard Bestyrelsen for Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård Bestyrelsen for den selvejende institution Hovedstadens Røde Kors - Natherberg for kvinder Bestyrelsen for Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Bestyrelsen for trafikselskabet Movia Vækstforum Hovedstaden Bestyrelsen for Copenhagen Capacity Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen Øresundskomiteen Øresundskomiteens forretningsudvalg Øresundskomiteens Udvalg for miljø og grøn vækst Øresundskomiteens Udvalg for kultur og fritid Overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet Styringsudvalget for Delprogram Øresund Det Regionale Beskæftigelsesråd Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød Bestyrelsen for netværket HH-Gruppen Interimsbestyrelsen for letbane i Ring Klimapolitisk Forum Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF 58

4 48 Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten Bestyrelsen for Gentofte HF Bestyrelsen for VUC Hvidovre-Amager Bestyrelsen for Københavns VUC Bestyrelsen for VUC Nordsjælland Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF Bestyrelsen for Frederiksværk Gymnasium og HF Bestyrelsen for Campus Bornholm Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Brøndby Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Det lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske grunduddannelse ved Højvangseminariet på Bornholm Bestyrelsen for Niels Brocks Handelsskole Bestyrelsen for Københavns Tekniske Skole Bestyrelsen for Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) Bestyrelsen for SOPU København & Nordsjælland Bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi (KEA) Bestyrelsen for Copenhagen Business Academy (cphbusiness) Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC (University College Capital) Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol Bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland Bibliarium Sagkyndige retsmedlemmer 80

5 1. INDLEDNING: REGIONSRÅDETS KONSTITUERING - REDEGØRELSE FOR LOVGRUNDLAG MV. REDEGØRELSE Lovgrundlag Det følger af regionslovens 9, stk. 1, at det nyvalgte regionsråd skal afholde konstituerende møde i tidsrummet 1. til 15. december Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af regionsrådet, eller, hvis flere har været medlemmer lige længe, af det ældste af disse. Efter regionslovens 9, stk. 2, vælger regionsrådet på det konstituerende møde sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger regionsrådet efter regionslovens 9, stk. 4, blandt sine medlemmer en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i tilfælde af formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand (eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget). Valget af næstformand foretages under ét som forholdstalsvalg. Efter regionslovens 13, stk. 1, vælger regionsrådet på sit konstituerende møde endvidere medlemmer af forretningsudvalget med det i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden fastsatte antal medlemmer (15). Regionsrådet vælger endelig efter regionslovens 13, stk. 4, medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori regionsrådet eller regionen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret. Regionsrådet har efter regionsloven mulighed for at nedsætte særlige udvalg med rådgivende eller forberedende opgaver, svarende til de i den kommunale styrelseslov omtalte 17 stk. 4-udvalg. Regionsrådet besluttede på møder hhv. den 23. marts 2010 og den 21. juni 2011 at nedsætte syv sådanne særlige udvalg i form af følgegrupper tilknyttet regionens kvalitetsfondsbyggerier og Nyt Hospital Glostrup. Da der er et ønske om at sikre byggeprojekternes fremdrift, lægges der i den foreliggende dagsorden op til, at de syv følgegrupper nedsættes igen på det konstituerende møde. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at nedsættelse af særlige udvalg på det konstituerende møde forudsætter enighed om dette, således at ingen protesterer imod valget. Valgmetoder Det følger af regionsloven, at valg af rådets formand foretages som flertalsvalg efter reglerne i den kommunale styrelseslovs 24, stk. 1. Valg af første og anden næstformand foretages efter regionsloven under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i den kommunale styrelseslovs 24, stk. 3. Valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser mv. foretages enten som flertalsvalg eller forholdstalsvalg afhængigt af det antal medlemmer, der skal udpeges. Efter den kommunale styrelseslov foretages valg af ét medlem således som flertalsvalg, mens valg af to eller flere medlemmer foretages som forholdstalsvalg. Hvis der er enighed mellem regionsrådets medlemmer, kan en anden valgmetode end forholdstalsvalgmetoden anvendes. Valg af ét medlem til hvert af flere ensartede hverv, fx medlemmer af skolebestyrelser, foretages således som udgangspunkt som flertalsvalg. Regionsrådets medlemmer vil dog, hvis der er enighed om det, kunne aftale en fordeling af de pågældende hverv. I de tilfælde, hvor regionsrådet skal foretage indstilling af én eller flere kandidater til en anden myndighed, besluttes indstillingen ved almindelig flertalsafstemning. Hvis indstillingen er bindende, skal der dog anvendes forholdstalsvalg. Forholdstalsvalg foretages efter den kommunale styrelseslov på grundlag af d Hondts metode. Dette indebærer, at medlemmerne, før afstemningen påbegyndes, anmelder for formanden, hvem der stemmer sammen i en valggruppe. Anmeldelsen kan i princippet gives før valg til hvert enkelt hverv, men gives normalt som en samlet anmeldelse for den samlede konstituering. Ud fra hver enkelt gruppes medlemstal beregnes herefter de kvotienter, som bestemmer den rækkefølge, hvori de enkelte grupper kan vælge Side 4 af 80

6 deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Valg af medlemmer og stedfortrædere (henholdsvis af ét medlem og én stedfortræder) betragtes som to forskellige valg, der foretages hver for sig ved flertalsvalg. Ligestilling Hvis andre myndigheder eller organisationer skal indstille én kandidat til regionsrådets udpegning til et udvalg mv., skal den pågældende myndighed eller organisation efter ligestillingsloven indstille både en kvinde og en mand. Hvis andre myndigheder eller organisationer skal indstille to eller flere kandidater til regionsrådets udpegning til et udvalg mv., skal den pågældende myndighed eller organisation efter ligestillingsloven indstille lige mange kvinder og mænd. Det samme gælder, hvis myndigheden eller organisationen skal udpege ét eller flere kandidater til et udvalg. Myndigheden eller organisationen kan fravige kravet om at indstille både kvinder og mænd, hvis der foreligger særlige grunde. Der skal i givet fald gives oplysning om de særlige grunde. Hvis en myndighed eller organisation ikke indstiller eller udpeger både kvinder og mænd i overensstemmelse med de ovennævnte regler, kan et enigt regionsråd beslutte, at det udvalg mv., som regionsrådet skal nedsætte, kan fungere uden repræsentation fra den pågældende indstillende myndighed eller organisation. Et enigt regionsråd kan træffe den samme beslutning, hvis rådet ikke kan acceptere de særlige grunde, som myndigheden eller organisationen måtte have givet for at fravige kravet om at indstille både kvinder og mænd i overensstemmelse med reglerne. Det er dog en betingelse for regionsrådets mulighed for således at nedsætte et udvalg mv. uden medlemmer fra en indstillingsberettiget myndighed eller organisation, at sammensætningen af udvalget mv. er reguleret i lovgivningen, og at udvalget mv. ikke træffer konkrete eller generelle afgørelser. Hvor regionsrådet selv skal indstille eller udpege én kandidat til offentlige udvalg mv., der nedsættes af en minister til at forberede fastsættelse af regler eller til at forberede planlægning af samfundsmæssig betydning, skal rådet i medfør af ligestillingsloven foreslå både en kvinde og en mand. Hvis der skal indstilles eller udpeges flere kandidater, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Ligestillingsreglerne vedrører alene medlemmer - ikke suppleanter. Generel habilitet for regionsrådets medlemmer I henhold til regionslovens 15, stk. 4, finder den kommunale styrelseslovs 29 om udvalgsmedlemmers habilitet tilsvarende anvendelse for medlemskab af forretningsudvalget, svarende til, hvad der gælder for medlemskab af økonomiudvalg i kommuner. Dette indebærer, at ansatte i regionen, som enten er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde i administrationen eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af en virksomhed, er udelukket fra medlemskab af udvalget. Samme regler gælder for medlemmer af regionsrådet, der lever i ægteskab eller ægteskabslignende forhold med ansatte i Region Hovedstaden, som har sådanne ledende funktioner. Valg der skal foretages af regionsrådet på det konstituerende møde Det fremgår af de følgende sager, hvilke hverv, der skal, hhv. kan besættes på regionsrådets konstituerende møde. Det bemærkes, at hverv, der besættes af Danske Regioner efter indstilling fra regionsrådet forelægges på et senere tidspunkt forud for Danske Regioners generalforsamling. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Jesper Olsen Side 5 af 80

7 Side 6 af 80

8 2. VALG AF FORMAND FOR REGIONSRÅDET Regionsrådet vælger sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til det konstituerende møde. Ingen, der er ansat i regionen, kan være formand for regionsrådet. Endvidere kan regionsrådets formand ikke samtidig være borgmester i en kommunalbestyrelse, medlem af magistraten i en magistratsstyret kommune (fx Frederiksberg Kommune) eller formand for et stående udvalg i en kommune med delt administrativ ledelse (fx Københavns Kommune). Regionsrådets formand har krav på fritagelse, dersom vedkommende vælges til et af de nævnte hverv. Valget af regionsrådets formand foretages som flertalsvalg efter reglerne i kommunestyrelseslovens 24, stk. 1. Det vil sige, at den, som får stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, er valgt. Opnås et sådant flertal ikke ved den 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved den 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg imellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved den 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Valget har virkning for regionsrådets funktionsperiode. Valggruppen ACOBF stillede forslag om valg af Sophie Hæstorp Andersen (A). Venstre stillede forslag om valg af Martin Geertsen (V). For Sophie Hæstorp Andersen (A) stemte 31 (Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF). For Martin Geertsen (V) stemte 9 (Venstre og Liberal Alliance). Sophie Hæstorp Andersen (A) blev således valgt som formand. Lene Kaspersen (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling Side 7 af 80

9 3. VALG AF FØRSTE OG ANDEN NÆSTFORMAND Så snart regionsrådet har valgt en formand, vælger rådet blandt sine medlemmer en første og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i tilfælde af formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i tilfælde af dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i kommunestyrelseslovens 24, stk. 3. Valget har virkning for regionsrådets funktionsperiode. Regionsrådet valgte efter indstilling fra valggruppen ACOBF Henrik Thorup (O) som første næstformand. Regionsrådet valgte efter indstilling fra valggruppen VØI Martin Geertsen (V) som anden næstformand. Lene Kaspersen (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling Side 8 af 80

10 4. VALG AF MEDLEMMER TIL FORRETNINGSUDVALGET Umiddelbart efter valget af regionsrådets formand og næstformænd foretages valg til forretningsudvalget. I henhold til Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden vælger regionsrådet blandt regionsrådets medlemmer 15 medlemmer til forretningsudvalget. Regionsrådets formand er født formand for forretningsudvalget. Formandens plads regnes som en af de pladser, der tilkommer den valggruppe, som formanden tilhører. Regionsrådet vil senere få forelagt en sag om ændring af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden. Indtil vedtagelse af ændring af vederlagsregulativet vil vederlagsregulativets nugældende regler om vederlag til medlemmer af forretningsudvalget være gældende. Valget foretages under ét som forholdstalsvalg efter reglerne i kommunestyrelseslovens 24, stk. 3. Regionsrådet valgte efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende ti medlemmer af regionsrådet som medlemmer af forretningsudvalget: Sophie Hæstorp Andersen (A) Leila Lindén (A) Lars Gaardhøj (A) Charlotte Fischer (B) Karin Friis Bach (B) Mette Abildgaard (C) Per Tærsbøl (C) Lise Müller (F) Henrik Thorup (O) Kenneth Kristensen Berth (O) Regionsrådet valgte efter indstilling fra valggruppen VØI følgende fem medlemmer af regionsrådet som medlemmer af forretningsudvalget: Martin Geertsen (V) Randi Mondorf (V) Anne Ehrenreich (V) Susanne Langer (Ø) Tormod Olsen (Ø) Side 9 af 80

11 5. INDLEDNING: VALG AF MEDLEMMER TIL UDVALG, KOMMISSIONER, BESTYRELSER MV. REDEGØRELSE Umiddelbart efter valget af regionsrådets formand og næstformænd og valget til forretningsudvalget foretages valg til udvalg, kommissioner, styrelser o. lign., hvori regionsrådet i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret. Valgene har virkning for regionsrådets funktionsperiode. Valg af ét medlem foretages som flertalsvalg, mens valg af to eller flere medlemmer foretages som forholdstalsvalg. Kun, hvor det er angivet specifikt, er der krav om, at der udpeges medlemmer af regionsrådet til det pågældende udvalg mv. Ved regionsrådets valg af medlemmer til udvalg mv., hvori regionsrådets formand skal have sæde, regnes formandens plads som den ene af de pladser, der tilkommer den valggruppe, som formanden tilhører. Hvis et medlem af et udvalg mv. udpeges af regionsrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der efter forretningsordenen samtidig træffes bestemmelse om, hvilken valggruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads efter reglerne i kommunestyrelsesloven. Oversigt over rubrikker, som de følgende sager om udpegninger indgår i: I. Interne udvalg mv. - Stående udvalg - Særligt, midlertidigt udvalg - Følgegrupper vedr. kvalitetsfondsbyggerier II. Sundhed - Epidemikommissionen for Region Hovedstaden - Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden - De videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden - Samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi - Det regionale samarbejdsudvalg vedr. kiropraktisk behandling - Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden - Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden - Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden - Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden - Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis - Det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp - Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden - Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden III. Psykiatri og social - Bestyrelsen for den selvejende institution Bredegård - Bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang - Bestyrelsen for den selvejende institution Solgaven - Bestyrelsen for den selvejende institution Instituttet for blinde og svagsynede - Central kommunal koordinator for afholdelse af valg til skolebestyrelse for specialundervisningsinstitutionen Geelsgaard - Bestyrelsen for Frelsens Hærs krisecenter Svendebjerggård - Bestyrelsen for den selvejende institution Hovedstadens Røde Kors - natherberg for kvinder - Bestyrelsen for Kommunikationscentret - Region Hovedstaden IV. Regional udvikling IV. A. Erhverv, trafik og international - Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia - Vækstforum Hovedstaden - Bestyrelsen for Copenhagen Capacity Side 10 af 80

12 - Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen - Repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen - Øresundskomiteen - Øresundskomiteens forretningsudvalg - Øresundskomiteens udvalg for miljø og grøn vækst - Øresundskomiteens udvalg for kultur og fritid - Overvågningsudvalget for Øresund-Skagerrak-Kattegat-Programmet - Styringsudvalget for Delprogram Øresund - Det Regionale Beskæftigelsesråd - Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød - Bestyrelsen for Netværket HH-Gruppen - Interimbestyrelsen for letbane i Ring 3 - Klimapolitisk Forum IV. B. Gymnasier, HF og VUC - Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium - Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF - Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten - Bestyrelsen for Gentofte HF - Bestyrelsen for VUC Hvidovre-Amager - Bestyrelsen for Københavns VUC - Bestyrelsen for VUC Nordsjælland - Bestyrelsen for Frederiksborg Gymnasium og HF - Bestyrelsen for Frederiksværk Gymnasium og HF - Bestyrelsen for Campus Bornholm IV. C. Social- og sundhedsskoler, handelsskoler og tekniske skoler - Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Brøndby - Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole - Det lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske grunduddannelse ved Højvangseminariet på Bornholm - Bestyrelsen for Niels Brocks Handelsskole - Bestyrelsen for Københavns Tekniske Skole - Bestyrelsen for Teknisk Erhvervsskolecenter (TEC) - Bestyrelsen for SOPU København og Nordsjælland IV. D. Erhvervsakademier og professionshøjskoler - Bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi (KEA) - Bestyrelsen for Copenhagen Business Academy (cphbusiness) - Bestyrelsen for Professionshøjskolen UUC (University College Capital) - Bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol - Bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland V. Særlige områder - Bibliarium - Sagkyndige retsmedlemmer Side 11 af 80

13 6. STÅENDE UDVALG 1. at regionsrådet - under forudsætning af vedtagelse af relevante ændringer i regionsloven og regionsrådets senere vedtagelse af ændringer i styrelsesvedtægten for regionsrådet - nedsætter følgende seks stående udvalg: 1. Sundhedsudvalg, 2. Psykiatriudvalg, 3. Udvalg vedr. praksis og tværsektorielt samarbejde, 4. Erhvervs- og vækstudvalget, 5. Miljø- og trafikudvalg 6. It- og afbureaukratiseringsudvalg, og 2. at regionsrådet udpeger ni medlemmer til hvert af de stående udvalg. Det fremgår af konstitueringsaftalen imellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, at der bl.a. ønskes nedsat seks stående udvalg i regionsrådets funktionsperiode. De arbejdsopgaver, som de stående udvalg skal varetage, vil blive beskrevet i en senere sag om ændring af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som vil blive forelagt regionsrådet i januar måned. Samtidig med sag om ændring af styrelsesvedtægten vil regionsrådet få forelagt en sag om ændring af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden. Indtil vedtagelse af ændring af vederlagsregulativet vil vederlagsregulativets nugældende regler om udvalgsvederlag være gældende. Det er en betingelse for regionsrådets adgang til at nedsætte stående udvalg, at Folketinget vedtager relevante ændringer i regionsloven, og at regionsrådet senere vedtager de ovenfor omtalte ændringer i Styrelsesvedtægt for regionsrådet. Nedsættelse af de stående udvalg på det konstituerende møde sker endvidere under forudsætning af enighed i regionsrådet om, at nedsættelse kan ske på det konstituerende møde. Partigrupperne har overfor administrationen erklæret, at der er enighed. De nye udvalg begynder først deres funktionsperiode når styrelsesvedtægten er vedtaget. Udvalgene vælger selv deres formand. Regionsrådet besluttede at udpege medlemmer til de i dagsordenspunkterne seks og syv omtalte udvalg under ét som forholdstalsvalg. Regionsrådet valgte at udpege medlemmer til de stående udvalg, der nedsættes som følge af kommende ændringer i styrelsesvedtægten. 1. Sundhedsudvalget (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Flemming Pless (A) 2. Leila Lindén (A) 3. Marianne Stendell (A) 4. Karin Friis Bach (B) 5. Mette Abildgaard (C) 6. Marlene Harpsøe (O) Side 12 af 80

14 (efter indstilling fra valggruppen VØI) 7. Annie Hagel (Ø) 8. Niels Høiby (I) 9. Ole Stark (V) 2. Psykiatriudvalget (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Susanne Due kristensen (A) 2. Hanne Andersen (A) 3. Erik Gregersen (A) 4. Karsten Skawbo-Jensen (C) 5. Mette Abildgaard (C) 6. Finn Rudaizky (O) (efter indstilling fra valggruppen VØI) 7. Susanne Langer (Ø) 8. Anne Ehrenreich (V) 9. Erik Sejersten (V) 3. Tværsektorielt udvalg (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Maja Holt Højgaard (A) 2. Hanne Andersen (A) 3. Per Seerup (A) 4. Bodil Kornbek (A) 5. Karsten Skawbo-Jensen (C) 6. Henrik Thorup (O) (efter indstilling fra valggruppen VØI) 7. Torben Kjær (Ø) 8. Per Roswall (V) 9. Erik Sejersten (V) 4. Erhvervs- og vækstudvalget (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Lars Gaardhøj (A) 2. Marianne Stendell (A) 3. Erik Gregersen (A ) 4. Hans Toft (C) 5. Lene Kaspersen (C) 6. Kenneth Kristensen Berth (O) Side 13 af 80

15 (efter indstilling fra valggruppen VØI) 7. Marianne Frederik (Ø) 8. Carsten Scheibye (V) 9. Per Roswall (V) 5. Miljø- og trafikudvalget (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Bodil Kornbek (A) 2. Özkan Kocak (A) 3. Abbas Razvi (B) 4. Karsten Skawbo-Jensen (C) 5. Jens Mandrup (F) 6. (O) (efter indstilling fra valggruppen VØI) 7. Tormod Olsen (Ø) 8. Carsten Scheibye (V) 9. Ole Stark (V) 6. It- og afbureaukratiseringsudvalget (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Özkan Kocak (A) 2. Pia Illum (A) 3. Maja Holt Højgaard (A) 4. Charlotte Fischer (B) 5. Karsten Skawbo-Jensen (C) 6. Lise Müller (F) (efter indstilling fra valggruppen VØI) 7. Marianne Frederik (Ø) 8. Bergur Løkke Rasmussen (V) 9. Randi Mondorf (V) Formanden fik bemyndigelse til at modtage navnet fra Dansk Folkeparti på medlem af Miljø- og Trafikudvalget , , , , , Side 14 af 80

16 7. SÆRLIGT MIDLERTIDIGT UDVALG, KRÆFTUDVALGET 1. at der for perioden 1. januar december 2015 nedsættes et særligt midlertidigt udvalg: Kræftudvalget, og 2. at regionsrådet udpeger syv medlemmer til udvalget, heraf én formand for udvalget. Det fremgår af konstitueringsaftalen imellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, at der bl.a. ønskes nedsat følgende særlige, midlertidige udvalg med syv medlemmer i regionsrådets funktionsperiode: Kræftudvalget. Det særlige, midlertidige udvalgs arbejdsopgaver vil snarest blive beskrevet nærmere i et kommissorium. Udkast til kommissorium for udvalget vil blive forelagt regionsrådet samtidig med forelæggelse af sag om ændringer af Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, jf. foranstående sag på dagsordenen om nedsættelse af stående udvalg. Samtidig med sag om ændring af styrelsesvedtægten vil regionsrådet få forelagt en sag om ændring af Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden. Indtil vedtagelse af ændring af vederlagsregulativet vil vederlagsregulativets nugældende regler om udvalgsvederlag være gældende. Nedsættelse af det særlige, midlertidige udvalg på det konstituerende møde sker under forudsætning af enighed i regionsrådet om, at nedsættelse kan ske på det konstituerende møde. Det nye udvalg begynder først sin funktionsperiode når kommissoriet er vedtaget, samtidig med de stående udvalg. Udvalget vælger selv sin formand. Regionsrådet besluttede at udpege medlemmer til de i dagsordenspunkterne seks og syv omtalte udvalg under ét som forholdstalsvalg. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggrupperne ACOBF og VØI følgende medlemmer af Kræftudvalget herunder en formand: (Efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Flemming Pless (A) 2. Susanne Due kristensen (A) 3. Pia Illum (A) 4. Mette Abildgaard (C), formand 5. Finn Rudaizky (O) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 6. Annie Hagel (Ø) 7. Niels Høiby (I) Side 15 af 80

17 8. FØLGEGRUPPER VEDR. KVALITETSFONDSBYGGERIER 1. at regionsrådet viderefører de syv følgegrupper vedr. Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter og Nyt Hospital Glostrup med hver seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger en formand til hver følgegruppe, og 2. at regionsrådet udpeger medlemmerne til hver af de syv følgegrupper. Der skal gennemføres syv større hospitalsbyggerier i de kommende år i Region Hovedstaden, hvoraf seks af byggeprojekterne gennemføres med finansiering fra den statslige kvalitetsfond. Regionsrådet besluttede på møder hhv. den 23. marts 2010 og den 21. juni 2011 at nedsætte syv sådanne særlige udvalg i form af følgegrupper tilknyttet regionens kvalitetsfondsbyggerier og Nyt Hospital Glostrup. Byggeprojektet Nyt Neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital finansieres af regionale midler, men er i forrige valgperiode blevet håndteret på samme vis som kvalitetsfondsprojekterne grundet projektets størrelse. Det foreslås, at disse syv følgegrupper videreføres i den nye funktionsperiode. Som nævnt i afsnit 1 ovenfor forudsætter nedsættelse af særlige udvalg på det konstituerende møde enighed om dette, således at ingen protesterer imod valget. Valg af medlemmer til udvalget sker ved forholdstalsvalg, mens valg af formand sker ved flertalsvalg. Videreførelse af politiske følgegrupper til projekterne Det foreslås, at de politiske følgegrupper videreføres, således at der for hvert af følgende byggeprojekter nedsættes en politisk følgegruppe med seks regionsrådsmedlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger et medlem som formand: Det Nye Rigshospital Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Hvidovre Ny Retspsykiatri Sct. Hans Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Nyt Hospital Glostrup Den politiske følgegruppe følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift, ligesom følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover skal andre væsentlige spørgsmål forelægges den politiske følge gruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for projektet følges. Af hensyn til projekternes fremdrift forventes det, at der i første halvår 2014 holdes møder i de politiske følgegrupper som skitseret nedenfor: Byggeprojekt Forventede mødedatoer i den politiske følgegruppe i 1. halvår 2014 Det Nye Rigshospital 24. februar (kl ) Nyt Hospital Herlev Primo 2014 Nyt Hospital Hvidovre Medio februar Ny Retspsykiatri Sct. Hans Ultimo februar Nyt Hospital Nordsjælland 27. januar (kl ) eller 30. januar (kl ) og 12. eller 13. marts (kl ) Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - Somatik: 24. marts (kl 15-17) - Psykiatri: Medio maj Nyt Hospital Glostrup Medio april Side 16 af 80

18 Sagerne 8-69 blev behandlet under ét. På bordene var omdelt partigruppernes indstillinger til de i sag nr omhandlede udpegninger. Det bemærkes, at udpegninger til de under dagsordenspunkterne 8, 11, og nævnte hverv er sket under ét og efter forholdstal. Formanden fik bemyndigelse til at modtage de resterende udpegninger, herunder til at sikre, at det ved udpegningen til bestyrelsen på Bredegård sikres, at det ene medlem er medicinsk uddannet. Indstillingerne skal være administrationen i hænde den 17. december Regionsrådet besluttede at udpege medlemmer til de i dagsordenspunkt otte omtalte følgegrupper under ét som forholdstalsvalg. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggrupperne ACOBF og VØI følgende medlemmer af følgergrupperne: Det Nye Rigshospital (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. (A) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 5. ( ) 6. ( ) Nyt Hospital Herlev (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. (A) 2. Abbas Razvi (B) 3. ( ) 4. ( ) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 5. ( ) 6. ( ) Nyt Hospital Hvidovre (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. Lene Kaspersen (C), fmnd. 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 5. ( ) Side 17 af 80

19 6. ( ) Ny Retspsykiatri Sct. Hans (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. (O) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 5. Susanne Langer (Ø) 6. ( ) Nyt Hospital Nordsjælland (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. (A) 2. Karin Friis Bach (B) 3. Per Tærsbøl (C) 4. ( ) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 5. ( ) 6. ( ) Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. (A) 2. Karsten Skawbo-Jensen (C) 3. ( ) 4. ( ) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 5. Susanne Langer (Ø) 6. ( ) Nyt Hospital Glostrup (efter indstilling fra valggruppen ACOBF) 1. (A) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) (Efter indstilling fra valggruppen VØI) 5. ( ) 6. ( ) Side 18 af 80

20 Side 19 af 80

21 9. EPIDEMIKOMMISSIONEN FOR REGION HOVEDSTADEN at regionsrådet udpeger tre medlemmer til Epidemikommissionen for Region Hovedstaden. I henhold til lovbkg. nr. 814 af 27. august 2009 om foranstaltninger imod smitsomme og andre overførbare sygdomme nedsættes med en politidirektør som formand en epidemikommission for hver region. Regionsrådet udpeger tre medlemmer til Epidemikommissionen for Region Hovedstaden. Der udpeges endvidere administrativt en repræsentant for det regionale sygehusberedskab til epidemikommissionen. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende to medlemmer til Epidemikommissionen: - NAVN: (A) - NAVN: (A) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til Epidemikommissionen: Side 20 af 80

22 10. SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN at regionsrådet udpeger fem medlemmer til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden. I henhold til sundhedsloven nedsætter regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen et sundhedskoordinationsudvalg, som skal arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget skal endvidere have fokus på indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det følger af Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, at Region Hovedstaden udpeger fem medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget. Kommunekontaktrådet udpeger ligeledes fem medlemmer og Praksisudvalget for almen praksis i regionen to medlemmer til udvalget. Sundhedskoordinationsudvalget vælger sin formand blandt regionsrådets repræsentanter i udvalget. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende tre medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget: - NAVN: Per Seerup (A) - NAVN: Pia Illum (A) - NAVN: Lene Kaspersen (C) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende to medlemmer til sundhedskoordinationsudvalget: Side 21 af 80

23 11. DE VIDENSKABSETISKE KOMITEER FOR REGION HOVEDSTADEN 1. at regionsrådet udpeger seks ikke-sundhedsfaglige og fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden, og 2. at regionsrådets formand bemyndiges til i valgperioden at udpege nye sundhedsfaglige medlemmer af komiteerne efter modtagelse af indstilling fra de indstillingsberettigede forskningsfaglige fora og til at fritage sundhedsfaglige medlemmer efter anmodning. I henhold til lov om et videnskabsetisk komitésystem mv. skal regionsrådene nedsætte regionale videnskabsetiske komiteer. I den forløbne funktionsperiode har der været nedsat seks komiteer i Region Hovedstaden. Hver komité har 11 medlemmer, hvoraf seks medlemmer er ikke-sundhedsfaglige medlemmer. Fem medlemmer er sundhedsfaglige medlemmer, indstillet af relevante sundhedsfaglige fora. Der nedsættes seks videnskabsetiske komiteer i Region Hovedstaden. Regionsrådet skal således udpege seks ikke-sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer. De ikke-sundhedsfaglige medlemmer kan ikke have aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne. Der skal herudover efter indstilling fra relevante forskningsfaglige fora - udpeges fem sundhedsfaglige medlemmer til hver af de seks komiteer. For alle medlemmer gælder det, at de skal have tilknytning (bopæl eller arbejde) til Region Hovedstaden. Genudpegning kan ske to gange. Hver enkelt komité vælger selv sin formand og én næstformand blandt komiteens medlemmer. Komiteens formand skal være et sundhedsfagligt medlem, og komiteens næstformand skal være et ikke-sundhedsfagligt medlem. Regionsrådet besluttede at udpege medlemmer til de i dagsordenspunkt 11 omtalte videnskabsetiske komiteer under ét som forholdstalsvalg. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggrupperne ACOBF og VØI ikkesundhedsfaglige medlemmer til videnskabsetiske komiteer A - F Side 22 af 80

24 12. SAMARBEJDSUDVALGET FOR ALMINDELIG OG VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI at regionsrådet udpeger to medlemmer til samarbejdsudvalget. I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet to medlemmer af samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består af i alt otte medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger også to medlemmer, og Danske Fysioterapeuter udpeger fire medlemmer. Samarbejdsudvalget behandler sager, der er omfattet af overenskomsten om fysioterapi og overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi, dvs. fx sager vedrørende praksisplanlægning og sager vedrørende nedsættelsestilladelse. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til samarbejdsudvalget: - NAVN: (A) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til samarbejdsudvalget: Side 23 af 80

25 13. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG VEDR. KIROPRAKTISK BEHANDLING at regionsrådet udpeger to medlemmer til samarbejdsudvalget. I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består af i alt seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og tre medlemmer udpeges blandt kiropraktorerne i Region Hovedstaden. Samarbejdsudvalget behandler sager, der er omfattet af landsoverenskomst om kiropraktisk behandling, dvs. fx en samlet planlægning af den kiropraktiske behandling i regionen og en løbende vurdering af ydelses- og udgiftsudviklingen med henblik på iværksættelse af eventuelle relevante initiativer ved ændringer i forbruget af kiropraktiske ydelser. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til samarbejdsudvalget: - NAVN: Rita Rahbek (O) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til samarbejdsudvalget: Side 24 af 80

26 14. SAMARBEJDSUDVALGET VEDR. TANDLÆGER I REGION HOVEDSTADEN at regionsrådet udpeger to medlemmer til samarbejdsudvalget. I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består af i alt seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og Dansk Tandlægeforenings regionsbestyrelse udpeger tre medlemmer. Samarbejdsudvalget vejleder bl.a. om forståelsen af tandlægeoverenskomstens regler og behandler klager over forhold, der er omfarttet af overenskomsten, og klager over sagsbehandlingen i Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til samarbejdsudvalget: - NAVN: (A) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til samarbejdsudvalget: Side 25 af 80

27 15. REGIONSTANDLÆGENÆVNET I REGION HOVEDSTADEN at regionsrådet udpeger seks medlemmer til regionstandlægenævnet. Efter bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om afgrænsning af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed og behandlingen af klager over privatpraktiserende tandlæger sammensættes et regionstandlægenævn af seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Herudover udpeger Tandlægeforeningens regionsbestyrelse tre medlemmer, ligesom Forbrugerrådet udpeger ét medlem. Samarbejdsudvalget vedr. tandlæger i Region Hovedstaden har i henhold til tandlægeoverenskomsten mulighed for at fastsætte en anden paritetisk sammensætning af regionstandlægenævnet på baggrund af de regionale forhold. Samarbejdsudvalget har i denne forbindelse besluttet, at Regionstandlægenævnet i Region Hovedstaden skal bestå af i alt 18 medlemmer, som konstituerer sig i tre delnævn. Regionsrådet skal derfor udpege i alt seks medlemmer til de tre delnævn. Regionstandlægenævnet behandler klager fra patienter over overenskomsttilmeldte tandlæger for så vidt angår rent faglige forhold. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende fire medlemmer til tandlægenævnet: - NAVN: (A) - NAVN: (A) - NAVN: Inger Merete Sams (C) - NAVN: (O) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende to medlemmer til tandlægenævnet: Side 26 af 80

28 16. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG VEDR. ALMEN PRAKSIS I REGION HOVEDSTADEN at regionsrådet udpeger fem medlemmer til samarbejdsudvalget. I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet fem medlemmer til samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består af i alt 12 medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de fem. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og Praksisudvalget for Hovedstadens Praktiserende Læger udpeger seks medlemmer. Samarbejdsudvalget vejleder bl.a. om forståelsen af overenskomstens regler og behandler klager over lægebetjeningen. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende tre medlemmer til samarbejdsudvalget: - NAVN: (A) - NAVN: Lise Müller (F) - NAVN: Katrine Dencker (O) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende to medlemmer til samarbejdsudvalget: - NAVN: Torben Kjær (Ø) - NAVN: ( ) Side 27 af 80

29 17. KVALITETS- OG EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR ALMEN PRAKSIS I REGION HOVEDSTADEN 1. at regionsrådet udpeger to politiske medlemmer til Kvalitets-og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden, og 2. at regionsrådet bemyndiger regionsrådsformanden til at udpege to administrative medlemmer af Kvalitets-og Efteruddannelsesudvalget. Af landsoverenskomsten for almen lægegerning fremgår det, at der i hver region skal nedsættes et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesudvalg som fast underudvalg under Det regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Almen Praksis. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget skal sammensættes med 8-12 medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger mindst fire og højst seks medlemmer. Praksisudvalget for Hovedstadens Praktiserende Læger udpeger ligeledes mindst fire og højst seks medlemmer. I den forudgående valgperiode har regionsrådet udpeget to politiske og to administrative medlemmer til Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget, som har haft otte medlemmer. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til samarbejdsudvalget: - NAVN: (A) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til samarbejdsudvalget: Side 28 af 80

30 18. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG FOR SPECIALLÆGEPRAKSIS at regionsrådet udpeger fire medlemmer af samarbejdsudvalget. I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet fire medlemmer til samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består af i alt otte medlemmer, hvoraf de fire øvrige medlemmer udpeges af Foreningen af Speciallæger blandt overenskomsttilmeldte speciallæger i regionen. Samarbejdsudvalget behandler bl.a. klager, indgår aftaler vedr. lokale forhold og rekrutterings- og fastholdelsestiltag og udtaler sig om udkast til praksisbeskrivelser og udkast til praksisplan. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende tre medlemmer til samarbejdsudvalget: - NAVN: (A) - NAVN: Lene Kaspersen (C) - NAVN: Bent Johansen (F) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til samarbejdsudvalget: Side 29 af 80

31 19. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG FOR PSYKOLOGHJÆLP at regionsrådet udpeger to medlemmer af samarbejdsudvalget. I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består af i alt seks medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Kommunerne i regionen udpeger ét medlem, og Dansk Psykologforening udpeger tre medlemmer blandt psykologer i regionen. Samarbejdsudvalget behandler bl.a. klager og spørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til samarbejdsudvalget: - NAVN: Nina Berrig (C) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til samarbejdsudvalget: Side 30 af 80

32 20. SAMARBEJDSUDVALGET VEDR. FODTERAPI I REGION HOVEDSTADEN at regionsrådet udpeger to medlemmer af samarbejdsudvalget. I henhold til samarbejdsudvalgets forretningsorden udpeger regionsrådet to medlemmer til samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består af i alt fire medlemmer, hvoraf regionsrådet udpeger de to. Landsforeningen af Statsautoriserede Fodterapeuter udpeger de to øvrige. Samarbejdsudvalget behandler bl.a. klager og spørgsmål vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til samarbejdsudvalget: - NAVN: (A) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til samarbejdsudvalget: Side 31 af 80

33 21. PRAKSISPLANUDVALGET FOR REGION HOVEDSTADEN 1. at regionsrådet blandt medlemmerne af regionsrådet udpeger tre medlemmer til Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden, og 2. at regionsrådet blandt de tre af regionsrådet udpegede medlemmer af regionsrådet vælger både en formand og en næstformand for udvalget. Det følger af sundhedsloven, at der i hver region skal nedsættes et praksisplanudvalg bestående af tre medlemmer af regionsrådet, fem medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen og tre medlemmer udpeget blandt alment praktiserende medlemmer i regionen, der behandler gruppe 1-sikrede patienter. Der skal tilstræbes enighed i udvalget om den endelige udformning af praksisplanen. Er det ikke muligt at opnå enighed, tilfalder den endelige beslutning vedrørende praksisplanens udformning regionsrådet. Regionsrådet varetager formandskabet for og sekretariatsbetjener udvalget. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende to medlemmer til og hhv. formand og næstformand for praksisplanudvalget: Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til praksisplanudvalget: - NAVN: ( ) Side 32 af 80

34 22. BESTYRELSEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BREDEGÅRD at regionsrådet udpeger tre medlemmer til bestyrelsen for Bredegård. I henhold til vedtægterne for den selvejende sociale handicapinstitution Bredegård udpeger regionsrådet tre personer, hvoraf den ene skal være lægekyndig, til bestyrelsen for Bredegård. Efter vedtægterne har Bredegård til formål at sørge for underhold og beskæftigelse, optræning, behandling og pleje samt anden forsorg for unge og voksne, fortrinsvist synshandicappede. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende to medlemmer til bestyrelsen: - NAVN: (A) - NAVN: Georg Møller (B) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til bestyrelsen: Formanden fik bemyndigelse til at modtage de resterende udpegninger, herunder til at sikre, at det ved udpegningen til bestyrelsen på Bredegård sikres, at det ene medlem er medicinsk uddannet Side 33 af 80

35 23. BESTYRELSEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION JONSTRUPVANG at regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Jonstrupvang. I medfør af vedtægt for den selvejende institution for fysisk handicappede Jonstrupvang udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen. Efter vedtægten har Jonstrupvang til formål i samarbejde med beboerne at bidrage til, at beboerne gives de optimale muligheder med henblik på at opnå den bedst mulige fysiske, psykiske og sociale udvikling. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til bestyrelsen: - NAVN: (A) Side 34 af 80

36 24. BESTYRELSEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOLGAVEN at regionsrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Plejehjemmet Solgaven. I henhold til vedtægten for den selvejende sociale handicapinstitution Solgaven udpeger regionsrådet to medlemmer til institutionens bestyrelse. Efter vedtægterne har Plejehjemmet Solgaven til formål at drive plejehjem med behandling mv. for mennesker med svære fysiske handicaps, fortrinsvist blinde og stærkt svagtsynede, der optages til længerevarende ophold. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til bestyrelsen: - NAVN: (A) Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende medlem til bestyrelsen: - NAVN: Torben Kjær (Ø) Side 35 af 80

37 25. BESTYRELSEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE at regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Instituttet for blinde og svagsynede. I henhold til lov om specialundervisning for voksne udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for Instituttet for blinde og svagsynede. Institutionen har efter sine vedtægter til formål at arbejde med rehabilitering af unge og voksne med nedsat syn. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til bestyrelsen: - NAVN: Henrik Thorup (O) Side 36 af 80

38 26. CENTRAL KOMMUNAL KOORDINATOR FOR AFHOLDELSE AF VALG TIL SKOLEBESTYRELSE FOR SPECIALUNDERVISNINGSINSTITUTIONEN GEELSGAARD at regionsrådet udpeger en central koordinator for afholdelse af valg til skolebestyrelse for specialundervisningsinstitutionen Geelsgaard. I henhold til bkg. nr. 114 af 26. januar 2010 om bl.a. valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser har regionsrådet mulighed for at udpege en central kommunal koordinator for afholdelse af valg til skolebestyrelse for specialundervisningsinstitutionen Geelsgaard. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen VØI følgende koordinator: - NAVN: ( ) Side 37 af 80

39 27. BESTYRELSEN FOR FRELSENS HÆRS KRISECENTER SVENDEBJERGGÅRD at regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for krisecenteret Svendebjerggård. I medfør af vedtægter for Frelsens Hærs Krisecenter Svendebjerggård udpeger regionsrådet et medlem til bestyrelsen for krisecenteret Svendebjerggård. Institutionen har efter sine vedtægter bl.a. til formål at tilbyde ophold til kvinder og deres børn, som har været udsat for vold. Regionsrådet udpegede efter indstilling fra valggruppen ACOBF følgende medlem til bestyrelsen: - NAVN: Ann Sofie Orth (C) Side 38 af 80

REGIONSRÅDET KONSTITUERENDE MØDE. Mandag den 14. december 2009. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 1

REGIONSRÅDET KONSTITUERENDE MØDE. Mandag den 14. december 2009. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET KONSTITUERENDE MØDE Mandag den 14. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Benedikte Kiær Henrik

Læs mere

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 Det følger af regionsloven og den kommunale styrelseslov, at regionsrådet skal offentliggøre en oversigt over størrelsen af de særskilte vederlag, som

Læs mere

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2015

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2015 VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2015 Det følger af regionsloven og den kommunale styrelseslov, at regionsrådet skal offentliggøre en oversigt over størrelsen af de særskilte vederlag, som

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

REGIONSRÅDET. Fredag den 6. februar 2015. Kl. 12.30. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 2

REGIONSRÅDET. Fredag den 6. februar 2015. Kl. 12.30. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Fredag den 6. februar 2015 Kl. 12.30 sgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 2 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 13-05-2014 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 8

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 13-05-2014 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 13-05-2014 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 8 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Afbud Stedfortræder Vagn Majland Özkan

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Formand Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved formandsvalget.

Formand Partierne forpligter sig til at stemme på Socialdemokratiet ved Bent Hansen ved formandsvalget. Konstitueringsaftale Der er den 20. november 2013 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne,, Det Konservative Folkeparti,, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og. Formand erne forpligter

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Konstitueringsaftale med navne

Konstitueringsaftale med navne Konstitueringsaftale med navne Udgave: 3. februar 2014 Der er den 20. november 2013 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne, Det Radikale,,, Liberal Alliance,, og. Formand erne forpligter

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14 Ligestillingskrav Sundhedskoordinationsudvalget 5 - F Praksisplanudvalget 5 - F Det regionale ækstforum æksthus Hovedstaden estyrelsen 6 - Organisation/forum ntal pladser Suppleant Fordeling aftalt 5..4

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde 17-05-2016 16:45 REGIONSRÅDSSALEN BESLUTNINGER Ekstraordinært Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET Ekstraordinært møde MØDETIDSPUNKT 17-05-2016 16:45 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013. Nyt fra vælgerforeningen. TILLYKKE og TAK

Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013. Nyt fra vælgerforeningen. TILLYKKE og TAK Nyhedsbrev Nr. 2 - november 2013 Nyt fra vælgerforeningen TILLYKKE og TAK Vi trodsede alle negative forudsigelser Vi samarbejdede om de værdier, vi tror på Det gav et flot resultat Af Eva Møller, fmd.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - pr. 30. april 2014 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bo Libergren (V) Carl Holst (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Åben dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. august 2015 kl

Åben dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 20. august 2015 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 18-08-2015 Sagsnr. 15/1655 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åben dagsorden for møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014

LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) Bestyrelsen for CAT-Fonden Evan Lynnerup (V) 9/1-2014 Hvervsliste 2014-31-12-2017 Opdateret den 6. november 2014 Aktionsgrupper Bestyrelsen for Amgros I/S LAG Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Sorø og Lejre kommuner Peter Jacobsen (O) LAG Faxe, Næstved og Vordingborg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen 2014-2017 Konstituerende møde Dagsorden 02-12-2013 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens sammensætning 2014-2017 Valg af borgmester

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 Pkt.nr. 9 Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 315905 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at vælge

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 05-11-2014 19:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Forretningsorden. for. Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Forretningsorden for Det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg (LUU) ved Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, den 20. februar 2014 Side 1 af 5 Forretningsorden for

Læs mere

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2.

Redigeret udgave: Forslag til ændringer: 1, stk 2. Nyt stk. 2. Vedtægter for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 27. april 2016 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer

Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer Hverv fordelt på regionsrådsmedlemmer - 28. oktober 2015 Regionsrådsmedlem Andrea Terp (A) Bente Gertz (A) Bjarne Jensen (O) Bo Libergren (V) Carsten Abild (V) Hverv Erhvervsakademi Lillebælt Fordelingsudvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere