MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

2 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I SAMARBEJDET INDSATSOMRÅDER I 2015 Indsatsområder i lokalrådene Øvrige indsatsområder: -Beredskabssamarbejde mellem politi og kommuner -Indsatsen modkriminelle bander -Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og ungen i Midt- og Vestsjællands politikreds -Tricktyveri fra borger -Indsatsen mod indbrud i beboelse, fritidshus og virksomheder -Spiritus- og narkotikakørsel 6 7 ORGANISATIONSOVERSIGT POLITIKREDSEN I TAL

3 Forord For Midt- og Vestsjællands Politi er det afgørende at have et tæt, tillidsfuldt og gensidigt værdiskabende samarbejde med lokalsamfundet for at kunne skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds. Midt- og Vestsjællands Politi ønsker at bevare det stærke tværfaglige samarbejde med kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger om at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Samarbejdet mellem politiet og de eksterne lokale samarbejdspartnere inspirerer til at anskue kriminalitetsproblemerne fra nye vinkler og til at kvalificere tværfaglige løsninger, hvor alle bidrager til at skabe det bedste udgangspunkt for at skabe og udbygge følelsen af tryghed og sikkerhed i lokalsamfundene. Særligt når kriminaliteten skal forebygges, er det afgørende, at politiet samarbejder med aktører fra lokalsamfundet, men de eksterne samarbejdspartnere bidrager også til politiets løsning af andre opgaver. Et frugtbart samarbejde kræver inddragelse, involvering og forpligtelse omkring fælles mål og indsatser for at løse de lokale kriminalitetsproblemer. Formålet med denne samarbejdsplan er netop at skabe fundamentet for at finde løsninger på de tværfaglige udfordringer og kriminalitetsproblemer, som håndteres bedst i et tværfagligt samarbejde og sikre disse løsningers implementering. Samarbejdsplanen er den strategiske ramme om lokalsamarbejdet og beskriver, hvilke særlige indsatsområder Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne og øvrige relevante lokale samarbejdspartnere finder det væsentligt at samarbejde om i Derudover beskriver samarbejdsplanen, hvordan lokalsamarbejdet er organiseret i politikredsen i form af kredsråd, lokalråd og andre lokale samarbejdsfora, samt hvilken rolle lokalpolitiet spiller i lokalsamarbejdet. RETSPLEJELOVENS 113: Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i kredsrådet. 2

4 Organisering af lokalsamarbejdet KREDSRÅD Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene fra Stevns, Køge, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Ringsted, Greve, Solrød, Lejre og Roskilde Kommune. Kredsrådet sætter den strategiske retning for det lokale samarbejde på politiets område. Det indebærer bl.a., at kredsrådet årligt drøfter, hvilke indsatsområder Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne og relevante lokale samarbejdsparter skal samarbejde om i det kommende år for at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Kredsrådet drøfter derudover spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation, udviklingen i kriminaliteten og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Disse drøftelser vil ofte ske på baggrund af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. På den baggrund kan kredsrådet diskutere, om der er behov for at sætte ind overfor konkret opståede problemer eller på større indsatsområder, hvor der er et særligt behov for, at politiet og kommunerne koordinerer deres indsats. Dette kan munde ud i, at kredsrådet fastlægger strategier for områder, hvor der lokalt skal forebygges eller bekæmpes kriminalitet. RETSPLEJELOVENS 111: I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. KONTAKTUDVALG Kontaktudvalget har ansvaret for sekretariatsbetjeningen af kredsrådet og består af politikredsens sekretariatschef og linjechef for lokalpolitiet samt af borgmestersekretariatschefer eller lignende fra de enkelte kommuner. Kontaktudvalget medvirker til at planlægge og forberede kredsrådets møder og udvalget gennemgår bl.a. de enkelte dagsordenspunkter for det kommende møde i kredsrådet. Kontaktudvalget følger også op på kredsrådets initiativer og kan indkaldes ad hoc, hvis der er områder, hvor det er særligt vigtigt at koordinere mellem politiet og samtlige kommuner. 3

5 LOKALRÅD Lokalrådene udmønter den strategi for det lokale samarbejde, der er besluttet i kredsrådet. Der er et lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner, og her mødes det lokale politi med repræsentanter fra kommunen samt andre relevante aktører fra lokalsamfundet. Lokalrådene har til opgave at fremme det lokale samarbejde om håndteringen af lokale kriminalitetsproblemer samt om forebyggelse af kriminalitet. Derfor diskuterer lokalrådene de aktuelle kriminalitetsproblemer i lokalområdet, samt hvordan lokalrådene kan bidrage til at forebygge og bekæmpe den lokale kriminalitet, hvilket skal koordineres bl.a. med indsatsen i SSPsamarbejdet. Lokalrådene fastlægger de aktiviteter, der er relevante at sætte i gang lokalt indenfor de indsatsområder, som kredsrådet har besluttet, at lokalrådene skal samarbejde om. På årets første møde tilrettelægger lokalrådene aktiviteterne for det kommende år. For at sikre at der er sammenhæng mellem det strategiske perspektiv i kredsrådet og den operationelle udmøntning i lokalrådene, orienterer lokalrådene løbende kredsrådet om status på de enkelte indsatsområder fra samarbejdsplanen. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2013 i samarbejde med Rigspolitiet, Justitsministeriet og Det Kriminalpræventive Råd indgået 3-årigt forskningssamarbejde med Roskilde Universitetscenter om udvikling af samarbejdet i lokalrådene bl.a. med det formål at styrke potentialet ved at inddrage repræsentanter fra civilsamfundet. En ph.d. studerende følger 3 af politikredsens lokalråd, og projektet indebærer bl.a., at lokalrådene skal deltage i konkrete eksperimenter, hvor de afprøver nye måder at tilrettelægge samarbejdet på. Forskningsprojektet kører frem til begyndelsen af ANDRE LOKALE SAMARBEJDSFORA Midt- og Vestsjællands Politi indgår også i en lang række andre lokale samarbejdsfora med repræsentanter for kommuner, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer m.v., der beskæftiger sig med bestemte afgrænsede områder i relation til politiets arbejde. Det drejer sig fx om beredskab, dyreværn, trafiksikkerhed, illegalt arbejde, offerrådgivning, psykiatri og overgreb mod børn. I disse tværfaglige samarbejdsfora koordinerer deltagerne indsatserne på de enkelte områder og udmønter i visse tilfælde også vedtagne strategier for at forebygge og bekæmpe kriminalitet. 4

6 LOKALE SAMARBEJDSFORA Ungesamarbejdet Offerrådgivning Konfliktråd Kredsråd, kontaktudvalg og lokalråd er beskrevet nærmere på side 3-4. Ungesamråd Banderåd Kriminalpræventivt samarbejde En nærmere beskrivelse af de andre lokale samarbejdsfora kan læses i bilag 1. Arresthusene 10 Lokalråd Koordinationsudvalg Statusmøder med kommunen Kriminalforsorgen Samarbejdsmøder Kontaktudvalg Kredsråd Afsoning Kriminalitetsforebyggelse Retterne Fødevareregionen Dyreværnsorganisationer Lokalsamfundet Dyreværn Fødevarer Miljø Miljømyndighederne Psykiatrien i Region Sj. PSPsamarbejde Det Koordinerende Råd Psykiatri Socialt udsatte Midt- og Vestsjællands POLITI Bevillinger Bevillingsnævn SKAT Grænsekontrol Havnemyndigheder Seksuelle krænkelser af børn og unge Samlivsrelaterede forbrydelser Trafiksikkerhed Vejcentre Illegalt arbejde Pressen Forebyggelse af jalousidrab og andre samlivsrelaterede forbrydelser Netværk Roskilde Lufthavns Sikkerhedskomité Region Sj. Sundhedsberedskab og Præhospitale Udvalg Strategisk Stab Øvelsesudvalg Beredskab Epidemikommissionen Beredskabskommissioner Beredskabsstaben Embedslægen Lokale trafiksikkerhed udvalg Rådet for Sikker Trafik Koordinationsudvalg Politi/Hjemme -værn Festivalledelser 5

7 Lokalpolitiets rolle i samarbejdet Det politimæssige omdrejningspunkt for det lokale samarbejde er lokalpolitiet. Lokalpolitiet er placeret på 6 lokalpolitistationer fordelt i Holbæk (med nærpolitistation i Nykøbing Sjælland), Kalundborg, Karlslunde, Køge, Ringsted og Roskilde samt to politibutikker i henholdsvis Høng/ Gørlev og Store Heddinge. Lokalpolitiet samarbejder med en lang række eksterne samarbejdsparter som kommuner, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. om at forebygge og bekæmpe kriminalitet i lokalsamfundet. Lokalpolitiet har løbende både formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund og har bl.a. derigennem et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Lokalkendskabet har en stor betydning for lokalpolitiets indsats mod de kriminalitetsformer, der fylder mest i borgernes hverdag som fx indbrud, vold og hærværk. Lokalkendskabet er derudover centralt for den kriminalpræventive politiindsats, som lokalpolitiet også har ansvaret for. I den sammenhæng er det væsentligt, at lokalpolitiet jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele, landsbysamfund mv. Lederen af den enkelte lokalpolitistation er kommunernes kontaktperson i det daglige samarbejde bl.a. om det kriminalitetsforebyggende arbejde og er også formand for lokalrådene i de enkelte kommuner. Nykøbing Sj. Kalundborg Holbæk Roskilde Høng/Gørlev Karlslunde Ringsted Køge Store Heddinge 6

8 Indsatsområder i 2015 Politikredsens opgaveløsning og prioriteringen heraf fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis Strategi, der suppleres af andre aftaler og planer. Af særlig betydning er Politiet og anklagemyndighedens overordnede strategi for , der sætter retning for politis og anklagemyndighedens virksomhed Rigspolitiets nationale strategiplan for politiets operative mål, der udpeger en række særligt prioriterede indsatsområder Politikredsens mål- og resultatplan Som led i fastlæggelse af indsatsområder for samarbejdet mellem politi, kommuner og andre samarbejdsparter for 2015 har Midt- og Vestsjællands Politi gennemført en proces, hvor alle lokalråd i politikredsen har drøftet, hvilke indsatsområder der kunne være relevante at gøre til genstand for en særlig indsats i lokalrådene i Efterfølgende er det drøftet i kontaktudvalget, hvorledes lokalrådenes bidrag kan indarbejdes i samarbejdsplanen. Bidragene fra lokalrådene afspejler naturligt de forskellige udfordringer i lokalområderne, hvorfor ikke alle forslag til indsatsområder er relevante for alle lokalråd. 7

9 Indsatsområder i lokalrådene For at sikre størst mulig indflydelse og forankring i lokalrådene vælger hvert lokalråd minimum ét indsatsområde, der har til formål at skabe tryghed i kommunen, som lokalrådet skal igangsætte aktiviteter indenfor i Lokalrådene skal således på deres første møde i 2015 udvælge minimum et indsatsområde, som lokalrådet skal arbejde videre med i Udvælgelsen skal ske på baggrund af de drøftelser om mulige indsatsområder, der foregik i efteråret Lokalrådene afrapporterer om de valgte indsatsområder og de aktiviteter, som lokalrådene vil sætte i gang på indsatsområderne til kredsrådet på mødet i 2. kvartal i Lokalrådene afrapporterer resultaterne af deres aktiviteter på indsatsområderne til kredsrådet på mødet i 4. kvartal i LOKALRÅD Lokalrådene skal sideløbende hermed fortsætte processen med at udvælge indsatsområder for det følgende år, således at hvert lokalråd udvælger et eller flere indsatsområder for Denne proces skal iværksættes senest i efteråret Lokalrådene afrapporterer for de valgte indsatsområder for 2016 til kredsrådet på mødet i 4. kvartal Lokalrådenes opgave er navnlig at drøfte den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet. Lokalrådene kan i den forbindelse drøfte, hvordan lokalsamfundet i form af f.eks. foreninger, skoler, ungdomsklubber mv. aktivt kan inddrages i det lokale kriminalpræventive arbejde. Til at understøtte lokalrådenes arbejde er der udarbejdet en normalforretningsorden for lokalrådene i Midt- og Vestsjællands Politi, som beskriver lokalrådenes funktion, sammensætning, sekretariatsbetjening og møder. Lokalrådene har i forbindelse med processen om udvælgelse af indsatsområder til 2015 drøftet muligheden for at styrke lokalrådenes samarbejde og deres potentiale i forhold til det kriminalpræventive arbejde. På baggrund af lokalrådenes drøftelser i forbindelse med processen om udarbejdelse af samarbejdsplanen samt de foreløbige resultater af ph.d. forsker Andreas Hagedorn Kroghs studie af lokalrådene skal lokalrådene i 2015 drøfte og komme med oplæg til fremtidige rammer for lokalrådene. I sine drøftelser kan lokalrådene også tage stilling til mulige metoder til at dele viden mellem lokalrådene om indsatser, resultater af indsatser og andre erfaringer i arbejdet. Oplægget skal afrapporteres til kredsrådet på mødet i 4. kvartal

10 Øvrige indsatsområder Midt og Vestsjællands Politi vil ud over de indsatser og fokusområder, der allerede er beskrevet i ovenfor nævnte strategier, mål- og resultatplan m.v. gøre følgende områder til genstand for en særlig indsats i samarbejdet mellem politi, kommuner og andre samarbejdspartnere i relevante fora i 2015: Beredskabssamarbejde mellem politi og kommuner Med baggrund i beslutningen om at indgå et forpligtende samarbejde mellem politiet og kommunerne om at afvikle beredskabsøvelser mellem kommuner og politi, aftales der løbende gennem det operative samarbejde afvikling af øvelser med forskellige scenarier og med deltagelse af andre myndigheder og virksomheder. Ikke mindst hændelserne i Norge den 22. juli 2011 og de som følge deraf udmeldte tiltag for danske myndigheder aktualiserer nødvendigheden af, at myndighederne sikrer, at man gennem planlægning og gennemførelse af øvelser er klar til at imødegå eller sætte ind i sådanne situationer. BEREDSKAB Formålet med øvelserne er, at politiets beredskab sammen med kommunernes beredskabsmyndigheder og krisestyringsstabe afprøver, om planlægningen af beredskabet fungerer efter hensigten, herunder om samarbejdet og koordinationen på de forskellige niveauer i kommunerne og politiet fungerer. I øvelserne indgår også håndteringen af krisekommunikation til borgere og presse. Politiet samarbejder med Beredskabsstyrelsens øvelsessekretariat om at planlægge og gennemføre øvelserne samt om den efterfølgende evaluering af øvelsesforløbet. I det omfang det findes hensigtsmæssigt, kan andre myndigheder eller virksomheder inviteres til at deltage i øvelserne. Midt- og Vestsjællands Politi har med udgangen af 2014 gennemført øvelser med flere af politikredsens kommuner og vil i samarbejde med kommunernes beredskabskommissioner tage initiativ til, at der også i 2015 gennemføres relevante øvelser i politikredsens kommuner. Midt- og Vestsjællands Politi vil redegøre for forløbet af de gennemførte øvelser til kredsrådet på mødet i 4. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for

11 Indsatsen mod kriminelle bander Banderådene er et af de fora, hvor der samarbejdes på tværs for at udvikle indsatsen for at bryde rekrutteringen til banderne. Der er etableret banderåd i 5 af politikredsens kommuner, hvor repræsentanter fra politiet, kommunerne, lokale aktører og i visse tilfælde andre myndigheder som fx SKAT diskuterer lokale banderelaterede problemstillinger. Et andet centralt samarbejdsområde mellem politi og kommuner er indsatsen i politikredsens særligt udsatte boligområder i Greve og Køge kommuner. Her samarbejder kommuner og politi om en række initiativer, der bl.a. har til hensigt at reducere rekrutteringen til bandemiljøerne, mindske kriminaliteten og øge trygheden i de socialt udsatte boligområder. BANDER Politiet har derudover et velfungerende samarbejde i regi af projekt natteliv med restauratørerne i 3 af politikredsens kommuner om at skabe tryghed i nattelivet ved at sætte ind overfor den utryghed, personer med rocker-/bandetilknytning skaber i nattelivet. Politikredsen fortsætter derudover sit samarbejde med kommunerne og Kriminalforsorgen om at skabe alternativer til tilværelsen som rocker-/bandemedlem. En indsats, som bliver yderligere styrket med vedtagelsen af regeringens bandepakke. Koordineringen af exit-samarbejdet fra Midtog Vestsjællands Politis side er forankret i politikredsens forebyggelsesenhed. Politikredsen vil løbende orientere om situationen på bandeområdet til kredsrådet. Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge i Midt- og Vestsjællands politikreds. Planen skal sikre, at politi, kommuner og andre interessenter i Midt- og Vestsjællands politikreds helhedsorienteret, tværsektorielt og målrettet ved en tidlig indsats - kan forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge. Som særligt fokusområde i forhold til børn og unge er valgt: Indsatsen overfor risikounge Selvom ungdomskriminaliteten generelt er faldende, bliver de tungeste ungdomskriminelle stadig mere aktive. Samtidig viser erfaringerne, at børn og unge, der udsættes for risikofaktorer som manglende succes i skolen, ringe forældretilsyn og en gadeorienteret livsstil, ofte udvikler kriminel eller utryghedsskabende adfærd. Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for 2014 og bygger på politikredsens 3-årige strategiske kriminalpræventive plan for indsatsen overfor børn og unge ( ). 10

12 Tricktyveri fra borger Politikredsen har gennem 2014 konstateret en stigning i antallet af tricktyverier, hvor ikke mindst ældre og udsatte medborgere gennem aktiv vildledning fra gerningspersonerne bliver franarret og/ eller bestjålet værdier. Netop denne form for tyveri, som foregår helt tæt på borgerne, kan virke meget intimiderende for ofrene og kan derfor være forbundet med særlig utryghed. Politikredsen vil derfor i 2015 sætte sig i spidsen for et øget samarbejde med eksterne samarbejdsparter herunder eksempelvis kommuner, ældresagen og handelsstandsforeninger om at forebygge tricktyverier. Samarbejdet skal bidrage til at gennemføre nye og målrettede kriminalpræventive indsatser, eksempelvis for at øge borgernes viden om, hvor tricktyvene opholder sig, og hvordan de arbejder, for derigennem at begrænse borgernes eksponering overfor tricktyverier. Politikredsen vil løbende orientere kredsrådet om status på indsatsen. BORGER Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse har gennem de senere år vist en faldende tendens. Det er dog stadig et område, der prioriteres højt. Indsatsområdet er nyt i samarbejdsplanen. Indsatsen mod indbrud i beboelse, fritidshuse og virksomheder Indbrud i private boliger skaber utryghed såvel hos ofrene som i nærområderne. Midt- og Vestsjællands Politi gennemfører derfor løbende målrettede indsatser, som i vid udstrækning bygger på analyser af indbrudsmønstre mv., for at forebygge indbrud og for at opklare allerede begåede indbrud. Midt- og Vestsjællands Politi nedsatte i 2010 en særlig indbrudsgruppe, som efterforsker indbrud i privat beboelse. Indbrudsgruppen dækker hele politikredsen og anvendes til at styrke indsatsen i de lokalområder, hvor der er behov for en skærpet indsats overfor indbrudskriminalitet. Indbrudsgruppen koordinerer i øvrigt sine aktiviteter med den tværgående sjællandske indbrudsenhed, der blev etableret i begyndelsen af 2012 under ledelse af Nordsjællands Politi. Et effektivt middel til at bekæmpe indbrud er, at borgerne sikrer deres boliger bedre, så det blive sværere for indbrudstyvene at skaffe sig adgang, hvorved risikoen for at blive opdaget bliver større. Politi, kommuner samt lokale organisationer og foreninger skal samarbejde om at forringe indbrudstyvenes arbejdsvilkår, som bl.a. indebærer, at borgerne bidrager til at forebygge og opklare indbrud. Borgerne skal i højere grad inddrages i at forebygge indbrud både i egen bolig og i nabolaget. Politikredsens forebyggelsesenhed spiller en væsentlig rolle i at understøtte det forebyggende arbejde hermed. Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for

13 Spiritus- og narkotikakørsel Spiritus- og narkotikakørsel udgør generelt betydelige trusler mod trafiksikkerheden og er ofte skyld i alvorlige trafikuheld med død eller alvorlig personskade til følge og skaber dermed utryghed blandt borgerne. Midt- og Vestsjællands Politi har i 2014 sat fokus på spiritus- og narkotikakørsel i Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner gennem et øget kontroltryk. Eftersom spiritus- og narkotikakørsel fortsat udgør en betydelig trussel mod trafiksikkerheden i de pågældende områder, fastholdes kontroltrykket i 2015 men vil blive suppleret med en række præventive indsatser med det formål at forebygge, at overtrædelserne overhovedet finder sted. En nedbringelse af antallet af personer, der kører spiritus- og narkotikakørsel, kræver dog en kulturændring særligt i udvalgte miljøer. Politikredsen vil derfor i 2015 sætte sig i spidsen for en proces, der skal munde ud i en præventiv indsats, som skal forhindre færdselsuheld, der involverer spiritus og narkotika. Den præventive indsats søges planlagt og gennemført i samarbejde med kommuner, restaurationer, andre relevante lokale eksterne samarbejdsparter samt Rådet for Sikker Trafik. Politikredsen vil løbende orientere kredsrådet om status på indsatsen. Indsatsområdet er nyt i samarbejdsplanen 12

14 Organisationsoversigt Politidirektør Chefanklager Chefpolitiinspektør Stabschef Almene straffesager Specielle straffesager Kvalitet og udvikling Efterretnings- og analyseenhed HR-afdeling Ledelsessekretariat Økonomiafdeling Beredskab Efterforskning Lokalpoliti Jura og service Regnskab Vagtcentral Økonomisk Køge Drift Hundeafdeling Personfarlig Karlslunde Beredskabsplan. og uddannelse Organiseret Holbæk Færdselsafdeling Teknisk Ringsted TCØ Roskilde Kalundborg Kredsdækkende enhed 13

15 Politikredsen i tal STYRKETAL I MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI ER DER ANSAT IALT 768 MEDARBEJDERE FORDELT PÅ FØL- GENDE FAGGRUPPER: Polititjenestemænd 576 Jurister 36 Kontoransatte 134 Øvrige*) 44 *) Civilt ansatte, kontorelever, studentermedhjælpere, skånejob, akademikere og økonomer. (Kilde: MVSJ Politi pr ) AREAL OG BEFOLKNING MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI DÆKKER ET AREAL PÅ IALT 2858,8 KM 2 OG BETJENER IALT BORGERE FORDELT PÅ FØLGENDE 10 KOMMUNER: Stevns 250,1 km indbyggere Køge 256,5 km indbyggere Kalundborg 575,1 km indbyggere Holbæk 577,2 km indbyggere Odsherred 354,1 km indbyggere Ringsted 294,6 km indbyggere Greve 60,4 km indbyggere Solrød 40,1 km indbyggere Lejre 238,9 km indbyggere Roskilde 211,8 km indbyggere 14

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2012 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2012 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 12. marts 2012 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 19. april 2012 Jour.nr.: 1200-10219-00004-12

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 22. september 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. oktober 2014 Jour.nr.: 1200-10219-00009-14

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 3-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 23. september 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 18. oktober 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00006-13

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa

ØSTJYLLANDS. Randers. Århus. Grenaa ØSTJYLLANDS Grenaa Randers Århus Indhold Om politikredsen................................ side 4 Anklagemyndigheden............................ side 6 Politiets arbejde og personale.....................

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 1-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 3. marts 2014.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 1-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 3. marts 2014. Beslutningsreferat af møde nr. 1-2014 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 3. marts 2014 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 28. marts 2014 Jour.nr.: 1200-10219-00001-14

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 4. oktober 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 26. oktober 2010

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017

SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 SAMARBEJDSPLAN FOR KREDSRÅDET I ØSTJYLLANDS POLITIKREDS 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Kredsrådets organisering og ansvar... 3 2. Lokalrådenes organisering og ansvar... 3 3. Øvrige råd og nævns

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 1/2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 23. februar 2009 Deltagere: 17. MARTS 2009 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 4/2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. december 2007 kl. 1000 i Roskilde LEDELSESSEKRETARIATET Midt- og Vestsjællands

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 2-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 28. juni 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 27. juli 2010 Jour.nr.:

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Syd- og Sønderjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Lokalråd Kalundborg Kommune

Lokalråd Kalundborg Kommune 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 30. august 2017. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen 4. Orientering om politiets

Læs mere